Pagina delen

Forumverslag 20-11-2017

Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2017 (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij verwelkomt in het bijzonder de heer Van der Laan, voorzitter van de OR van Het Plein en de heer Derksen, inspreker op het onderwerp Vangnetregeling.

De voorzitter leidt het eerste gespreksonderwerp in. Voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen ontvangt de gemeente middelen vanuit het Rijk op grond van de Participatiewet. Over 2017 wordt een tekort op dit budget verwacht van 2,5 miljoen euro. Om financiële risico’s voor de gemeenten af te dekken, heeft het Rijk een zogenaamde vangnetregeling in het leven geroepen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan, waaronder het uitvoeren van een analyse en het opstellen van een plan met maatregelen, dat vervolgens moet worden aangeboden aan de gemeenteraad. Ook dient er een document te zijn waaruit blijkt dat de raad de opvattingen inzake de analyse en voorgenomen maatregelen deelt.

Het College stelt voor kennis te nemen van het tekort van 2,5 miljoen euro en van de analyse van mogelijke oorzaken en maatregelen gericht op terugdringing met de bijbehorende prognose, analyse en maatregelen. Tot slot stelt het College voor de zienswijzenbrief ‘Zienswijzen raad Vangnetregeling 2017 vast te stellen.

De voorzitter meldt de aanwezigheid van een inspreker namens de Cliëntenraad van Het Plein. De heer Derksen krijgt het woord.

Inspreekreactie

Inspreker stelt dat het rapport ‘Visie Vangnetregeling 2017’ onvoldoende inzicht biedt in de effecten van de maatregelen die eerdere jaren zijn getroffen of aangekondigd. Bepaalde maatregelen zijn niet uitgevoerd en worden weer opgenomen als zijnde ‘nieuw’.

De bedragen die bekend zijn bij het Ministerie van SZW zijn andere bedragen dan in het rapport worden genoemd. Hierdoor ontstaat verwarring.

In het rapport wordt veel over handhaving gesproken. Handhaving houdt zowel handhaving van plichten in, als van rechten. Met dit laatste duidt spreker op de voorlichting van de gemeente via de website van Het Plein. Inspreker constateert dat die voorlichting ernstig tekort schiet, zeker in vergelijking met andere gemeenten zoals Utrecht en Amsterdam.

Een ander veelbesproken onderwerp is de bejegening. De houding die inspreker graag wil zien, is: ‘Hoe krijgen we mensen weer aan het werk?’ in plaats van ‘Hoe voeren we de Wet zo goed mogelijk uit?’ Om dat te bevorderen, is heel veel gedaan aan deskundigheidsbevordering. Desalniettemin ziet inspreker nog geen cultuuromslag ontstaan.

Een veelbesproken punt in de pers is de wachttijd voor 27-plussers. In feite is sprake van een maatregel, die zeer selectief kan worden toegepast. Inspreker verwijst naar het commentaar op deze maatregel van de Ombudsman, dat erop neerkomt dat iedereen die ouder is dan 27 jaar recht heeft op een uitkering en de uitkering geen maand mag worden opgeschort.

Een groep die bijzondere aandacht krijgt, is Flextensie. Deze groep mensen verricht parttime werk en krijgt daarnaast een uitkering. Er zijn veel klachten van personen die hun inkomsten van voorgaande maand iets te laat opgeven en vervolgens direct met een maatregel worden gestraft. Inspreker is van mening dat juist deze groep mensen moet worden ondersteund in plaats van direct te confronteren met een maatregel.

De Cliëntenraad adviseert zeer terughoudend om te gaan met ingrijpende maatregelen in een organisatorisch zeer onzeker jaar.

De voorzitter meldt dat het advies van de Cliëntenraad aan de stsukken is toegevoegd.

BewustZW vraagt waar de genoemde afwijking in cijfers vandaan komt.

Inspreker heeft uitsluitend een afwijking geconstateerd, maar weet niet waardoor deze wordt veroorzaakt. De Cliëntenraad ziet het als haar taak om dit onder de aandacht te brengen.

De Fractie Pepers en Verwoort vraagt of inspreker het advies in het voortraject reeds heeft besproken met de wethouder of andere betrokkenen.

Inspreker antwoordt dat dit niet het geval is. Het advies is wel ter kennisgeving aan de wethouder gestuurd.

Het College vermoedt dat de genoemde cijfers afkomstig zijn uit de septembercirculaire waarin het te verwachten bedrag voor de gemeente Zutphen naar boven is bijgesteld. Als dit wordt afgetrokken van het te verwachten tekort, dan blijft nog steeds sprake van een tekort dat hoger is dan tien procent en zal een beroep op de aanvullende uitkering Vangnetregeling 2017 nodig zijn.

De Stadspartij is benieuwd wat de maatregelen van de afgelopen jaren precies hebben opgeleverd. Veel genoemde maatregelen, die gericht zijn op de uitkering, kan Het Plein zelf uitvoeren. Intussen voert de gemeente ook veel zaken uit op economisch vlak en afgevraagd wordt waarom die niet zijn opgenomen. De maatregel inzake de wachttijd voor 27-plussers vindt de fractie absurd. De fractie wenst deze maatregel te schrappen.

Het College geeft aan dat Het Plein momenteel de evaluatie opmaakt. Zodra deze beschikbaar is, vindt raadsbespreking plaats. Dan kan ook worden ingegaan op de onderwerpen die inspreker heeft aangedragen.

Vanaf pagina 24 in het rapport staat wat de maatregelen tot nu toe hebben opgeleverd. Over het algemeen zijn de maatregelen succesvol, zij het met uitzondering van het onderdeel handhaving. Ten aanzien van handhaving is sprake van vertraging op het aantal te onderzoeken dossiers. Momenteel vindt een inhaalslag plaats.

In het raadsvoorstel staat aangegeven dat de gemeente een blijvend tekort houdt dat boven tien procent ligt. De maatregelen binnen het participatiedomein zullen daardoor op een gegeven moment zijn opgedroogd. De wethouder verwacht dat dit het laatste rapport is dat ziet op maatregelen die sec binnen de Participatiewet vallen. Daarna zal een meer integrale aanpak nodig zijn, waarbij gedacht moet worden aan economische structuurversterking, onderwijs en arbeidsmarkt en verdere sturing in het sociaal domein.

De Stadspartij stelt naar aanleiding van pagina 24 dat niet duidelijk is wat het effect per maatregel is en vraagt welke maatregelen interessant genoeg zijn om meer of langer in te zetten.

Het College antwoordt dat elke maatregel die tot nu toe is getroffen, van kracht blijft. De maatregelen die vanavond worden besproken, komen daar bovenop. Voor zover het College kan inschatten, zijn alle te treffen maatregelen effectief.

De SP is van mening dat de wachttijd voor 27-plussers niet helpt om mensen aan het werk te krijgen en het aantal bijstandsuitkeringen naar beneden te brengen. De meeste mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, hebben al heel veel inspanning gepleegd om aan het werk te kunnen komen. Er zijn talloze voorbeelden waaruit blijkt dat deze maatregel absoluut niet gaat werken. Werkloosheid is geen individueel probleem, maar een organisatorisch probleem. De gevolgen van deze maatregel moeten niet worden onderschat, want mensen die een bijstandsuitkering aanvragen, hebben het financieel vaak al niet ruim en moeten dan ook nog eens een maand op een uitkering wachten. Deze wachttijd brengt het risico mee dat er schulden ontstaan.

De SP vreest dat het College denkt dat dit niet aan de orde is of dat kan worden voorkomen, maar de gemeente heeft niet altijd inzicht in de financiële situatie van de bijstandsaanvrager. De fractie vraagt of de veronderstelling juist is dat de gemeente zich laat ‘chanteren’ door het Rijk en deze maatregel invoert om aan de voorwaarden van de Vangnetregeling te voldoen.

GroenLinks vraagt in hoeverre de wethouder verwacht dat deze maatregel tot grotere problemen gaat leiden. De fractie is benieuwd of de wethouder dit als repressiemiddel ziet.

De PvdA is benieuwd naar de ervaringen van andere gemeenten met deze maatregel. Ook is de fractie benieuwd naar de ervaringen met de doelgroep onder 27 jaar. Voorts informeert spreker naar voorbeelden waarbij deze maatregel niet van toepassing wordt verklaar

D66 vraagt zich af of deze maatregel werkelijk iets toevoegt of dat het meer een signaal naar buiten toe is. De fractie vraagt wat er gebeurt als de gemeente deze maatregel niet invoert. De maatregel kan zeer verlammend werken omdat het voor betrokkenen stress kan opleveren. D66 is geen voorstander van de maatregel.

De fractie Pepers en Verwoort refereert aan het rapport van de Nationale Ombudsman, waar inspreker naar verwees. Daarin wordt gewezen op de beperkte mogelijkheden van deze maatregel. De fractie vraagt hoe het College aankijkt tegen de conclusies van genoemd rapport.

Het CDA verwijst naar de bespreking in 2016 waarin het ook over maatregelen ging in het kader van de Vangnetregeling. Spreker vraagt of er nu strenger wordt toegezien op uitvoering van de maatregelen en de effecten ervan.

Burgerbelang vraagt de wethouder een toelichting te geven op de vraag hoe de motie inzake de participatiebonus zich verhoudt tot de Vangnetregeling.

De voorzitter stelt dat de vraag van Burgerbelang buiten de orde van dit Forum valt.

Het College geeft aan dat de voorgestelde maatregelen steeds strenger worden. Deze maatregel laat zien hoe de Gemeente daadwerkelijk om wil gaan met mensen die bij Het Plein om hulp komen vragen. De wethouder schetst de huidige praktijk bij het aanvragen van een uitkering. Het voorstel dat nu voorligt, voorziet er in dat de aanvraagtermijn begint te lopen op het moment dat iemand een aanvraag voor een uitkering indient. Het beeld is juist, dat mensen op het moment van indienen van de aanvraag geen recht hebben op een uitkering. Wat nieuw is met deze maatregel is dat bij het indienen van de aanvraag mensen direct wordt gevraagd op zoek te gaan naar werk. Alle acties die daarbij worden uitgevoerd, worden na vier weken getoetst. Als het oordeel luidt dat betrokkene voldoende heeft gedaan, maar dit helaas niet heeft geleid tot een baan, dan wordt de bijstandsuitkering verstrekt. Als betrokkene onvoldoende heeft gedaan, dan kan Het Plein maatregelen treffen op de te verstrekken bijstandsuitkering. Dit past precies in de onlangs vastgestelde Verordening. De conclusies die SP trekt ten aanzien van deze maatregel beoordeelt de wethouder als vergaand.

Het CDA informeert naar de criteria voor genoemde toetsing.

GroenLinks stelt dat bij het verbetertraject van Het Plein sterk is ingezet op bejegening en deskundigheid. Die aspecten worden in de toelichting van het College gemist.

De VVD vraagt zich af of de genoemde periode van vier weken nodig is, want het beoordelen of mensen zich voldoende inspannen om werk te vinden, kan ook vanaf de eerste dag gebeuren.

D66 vindt nog niet helder wat het verschil is tussen de huidige praktijk en het voorstel en vraagt zich af waarom een wachttijd van vier weken nodig is.

Het College zou liever over een ‘zoektijd’ spreken dan over een ‘wachttijd’. Tijdens deze zoekperiode moeten mensen zich inspannen om aan de slag te komen. In de huidige praktijk gaat pas na het verstrekken van de uitkering de verplichting lopen om aan de slag te gaan.

De VVD veronderstelt dat mensen die vanuit de WW-regeling komen ook al enige tijd zijn aangespoord om werk te zoeken.

Het College antwoordt dat niet iedereen die bij Het Plein een bijstandsuitkering aanvraagt vanuit het UWV binnenkomt. Bovendien worden personen die in de WW zitten niet altijd op dezelfde manier aangespoord om werk te zoeken.

GroenLinks vraagt of de nieuwe praktijk ook iets betekent voor de bejegening.

Het College antwoordt dat met deze nieuwe maatregel mensen vanaf dag één worden gewezen op de verplichting om zélf actief op zoek te gaan naar werk. Die insteek is in de huidige praktijk niet aan de orde.

In het rapport van de Nationale Ombudsman wordt verwezen naar gemeenten die de zoektijd voor 27-plussers al hebben ingevoerd, maar die niet actief wijzen op de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor de kosten van levensonderhoud. In die gemeenten werd bij het eerste gesprek slechts gewezen op de verplichting om zelf gedurende vier weken op zoek te gaan naar werk en terug te komen als dat niet tot een baan leidt. Ingevolge de Wet bestaat echter de verplichting om mensen bij het eerste gesprek actief te wijzen op de mogelijkheid van het aanvragen van een bijstandsuitkering.

De raad heeft onder andere in de Visie Participatiewet aangegeven dat het beoordelen of iemand voldoende heeft gedaan om aan werk te komen, vooral een zaak is tussen professional en klant.

Mensen waarvan van tevoren al overduidelijk is dat ze geen werk zullen vinden binnen de termijn van vier weken, kunnen van deze maatregel worden uitgesloten. Mensen die mogelijk een financieel tekort oplopen en daardoor in de problemen dreigen te raken, hebben recht op een voorschot.

D66 is verbaasd dat aanvragers van een uitkering in de huidige praktijk nog niet vanaf de eerste dag op hun plichten wordt gewezen en wat dit betreft sprake is van een noviteit. De fractie vindt het een goede zaak dat dit nu wél gaat gebeuren. Spreker wijst vervolgens op het convenant met het UWV en is verbaasd dat veel mensen blijkbaar nog niet actief worden aangespoord om op zoek te gaan naar werk

Het College licht toe dat bij het UWV per persoon minder geld en tijd beschikbaar voor het begeleiden richting werk. Twee punten in het convenant zijn in deze context van belang. Ten eerste, betreft dit de samenwerking in de werkgeversdienstverlening. Ten tweede, gaat Het Plein, samen met het UWV, in de laatste zes weken van een WW-uitkering actief in gesprek met mensen die de stap gaan maken naar de bijstand. Van deze aanpak zijn resultaten zichtbaar, maar er is nog geen sprake van een optimale situatie omdat nog relatief veel mensen vanuit de WW in de bijstand terecht komen. Deze samenwerkingsvorm met het UWV kan daarom nog wel meer worden geïntensiveerd.

De fractie Pepers en Verwoort vraagt welke bagage men meekrijgt om actief op zoek gaan naar werk.

Het College noemt als voorbeeld de ‘CV dokter’. De kern van de maatregel is dat mensen in de eerste periode daadwerkelijk worden gevraagd medeverantwoordelijkheid te nemen voor een baan. Dit past ook bij de Visie Participatiewet. Bij andere gemeenten blijkt de maatregel te werken.

De VVD vindt dat de toekenning van een uitkering, dan wel een voorschot in de periode van vier weken boven de markt blijft hangen. De fractie begrijpt niet wat de termijn van vier weken wachttijd toevoegt. De fractie stelt dat bij onvoldoende inzet om een baan te vinden, mensen alsnog kunnen worden gekort op de uitkering. De VVD wil voorkomen dat mensen in de eerste vier weken van hun aanvraagperiode een uitkering verstoken blijven.

Het College bevestigt dat deze werkwijze kan worden ingevoerd, los van de Vangnetmaatregel. Dat past ook bij de spelregels en de lijn die de afgelopen jaren is ingezet, maar de maatregel wordt nu opgevoerd als maatregel binnen de Vangnetregeling. Hiermee geeft de gemeente een signaal richting het Rijk dat hard wordt gewerkt om de instroom te beperken en de uitstroom te bevorderen.

Het College vermoedt dat verwarring is ontstaan na perspublicaties over deze maatregel. Daarin is niet voldoende uitleg gegeven. Bij gemeenten die de aanvraag pas na vier weken laten ingaan, ontstaat inderdaad een ‘gat’ van vier weken. In dit voorstel gaat de aanvraag lopen vanaf dag 1.  

De verandering ten opzichte van de huidige praktijk ligt in het feit dat klanten vanaf dag 1 ook worden gewezen op hun plicht om actief op zoek te gaan naar een baan en dat na vier weken wordt gecontroleerd dat dit ook is gebeurd.

Een tweede verschil betreft de afhandeling van de aanvraag. De aanvraag wordt wel direct in behandeling genomen, maar de afhandeling ervan vindt plaats na de genoemde vier weken als een tweede gesprek plaatsvindt. Voor mensen die binnen vier weken een baan hebben gevonden, scheelt dit veel administratieve handelingen.

GroenLinks mist in het betoog van de wethouder de rechten van aanvragers. Spreker verwijst in dit verband naar het verbetertraject inzake bejegening, deskundigheidsbevordering en de motie ‘Experimenteren met vertrouwen’. Dit is van groot belang in het geheel. Spreker verzoekt dit in de nota nadrukkelijker naar voren te laten komen.

Het College is het eens met GroenLinks, maar in de uitvoering is veel afhankelijk van de professionals, die met de klanten aan tafel zitten. Zij moeten op een juiste manier en met de juiste bejegening kunnen zien welke hulp mensen nodig hebben in de vier weken dat ze op zoek moeten naar werk. In de evaluatie ‘Het Plein op Orde’ zal dit zeker aan de orde komen. Het College is bereid om de rechten in de nota duidelijker naar voren te laten komen.

De PvdA informeert naar de ervaringen met deze maatregel bij de groep jonger dan 27 jaar. Voor deze leeftijdsgroep is deze regel immers al van kracht.

Het College meldt positieve ervaringen. Het College kan desgewenst de cijfers doen toekomen. Spreker verwijst naar de raadsinformatiebrief en het bijgevoegde rapport van het Ministerie van SZW inzake de Vangnetregeling. Uit genoemd rapport blijkt dat het niet heel erg duidelijk is waar de verschillen in tekorten tussen gemeenten door worden veroorzaakt, anders dan de vraag of de uitvoerende organisatie, in dit geval Het Plein, voldoende oog voor mensen om hen te begeleiden naar werk. Het blijkt dat die focus bij Het Plein minder is dan mag worden verwacht en daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Het College wil er echt voor waken dat niemand tussen de wal en het schip terecht komt

D66 suggereert om bij deze maatregel voor 27-plussers de term ‘wachttijd’ te wijzigen in ‘zoektijd’. Spreker roept voorts op aandacht te schenken aan een heldere communicatie via de website.

Het College zal in de zienswijze aangeven dat de term ‘zoektijd’ voorkeur verdient boven de term ‘wachttijd’. Voorts zal kort de strekking van het Forumdebat van heden worden weergegeven.

De Stadspartij vindt de uitleg over de maatregel verhelderend. De fractie vindt dat mensen vanaf dag 1 het recht hebben op een uitkering, zij het naast de plicht om te solliciteren. De fractie kan zich vinden in de formulering van de zienswijze.

De voorzitter stelt vast dat dit onderwerp voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming in de raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Voornemen tot opheffen GR Het Plein (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe dat de Colleges van Zutphen en Lochem voornemens zijn om de GR Het Plein op te heffen. Ontwikkelingen binnen de beide gemeenten hebben geleid tot gesprekken over het toekomstscenario. Dit heeft bij het bestuur van Het Plein geleid tot de keuze voor ontmanteling van de gemeenschappelijke regeling. In de loop van 2018 volgt een definitief besluit tot opheffing van de GR. De raad krijgt de gelegenheid om wensen en bedenkingen in te dienen.

De voorzitter meldt dat voor dit onderwerp een inspreker is aangemeld, zijnde de heer Van der Laan. Hij voert het woord namens de ondernemingsraad, OR, van GR Het Plein. Inspreker krijgt het woord.

 Inspreekreactie

De heer Van der Laan wijst op de oprichting van de Bijzondere OR, BOR, in 2016 in verband met het samengaan van de organisaties van Delta en Het Plein. De betrokken partijen hadden hier toentertijd positieve verwachtingen bij.

In november 2016 verscheen de nota ‘Het Plein op Orde’. Middels een kwaliteitsimpuls moest Het Plein op orde worden gebracht. Alle energie van de medewerkers van Het Plein was gericht op de nieuwe situatie en zij wilden met volle kracht vooruit.

In juni 2017 verscheen ‘Werken in de Wijk’, wat eveneens als een mooie stap binnen het sociale domein wordt beoordeeld.

In september 2017 is besloten tot het oprichten van een Zutphens Werkbedrijf per 1 januari 2019. In november volgt het voorgenomen besluit tot liquidatie van Het Plein Zutphen - Lochem per 1 januari 2019. In de periode 2010 en 2017 hebben de medewerkers van Het Plein te maken gehad met vier directeuren.

Inspreker geeft aan, dat al deze ontwikkelingen veel impact hebben op de medewerkers en het gezicht van Het Plein. Hij heeft daar inmiddels een blog over geschreven en citeert daaruit een aantal reacties: ‘En houd jij je baan nog wel?

Een van de eerste vragen van mijn vrouw: ‘Ben je niet bang voor je baan?’

‘Hoe is de sfeer nu op Het Plein?’ ‘Wat gaat er gebeuren?’

Het blog bevat veel vragen en weinig antwoorden, hetgeen vanzelfsprekend onbevredigend is. Het Plein is straks verleden tijd en de vraag is wat hiervoor in de plaats komt. De medewerkers willen graag helderheid en transparantie over wat er gaat gebeuren en vragen zich af wat het effect is op de dienstverlening voor de burgers in Zutphen en Lochem.

Spreker refereert aan de bijeenkomst op 24 november 2016 waar werd gesproken over een nieuw Plein met andere ambities en uitdagingen. Dat er nu op deze wijze moet er worden geschakeld, wordt als zwaar ervaren. Er komt geen nieuw Plein, maar een ander Plein. De boodschap was weliswaar verwacht, maar het is anders nu er sprake is van een keiharde realiteit. De ongebreidelde kritiek in de media op Het Plein raakt alle medewerkers.

“De medewerkers moeten zichzelf niet als slachtoffer zien, maar het heft in handen nemen en niet bij de pakken neer gaan zitten. Initiatief nemen en kritisch zijn op jezelf en anderen en je talenten in blijven zetten voor de klant”. Dit zijn aanbevelingen die inspreker op het blog heeft geschreven.

Inspreker roept op het proces van liquidatie zorgvuldig en transparant te laten verlopen. De OR vraagt een zorgvuldige procedure te doorlopen bij het weghalen van taken, die nu bij Het Plein zijn belegd en een realistische planning aan te reiken zodat de OR tijdig advies en instemming kan leveren. De OR heeft geen zeggenschap, maar wel medezeggenschap en die rol gaat de OR ten volle benutten.

Er is sprake van roerige tijden, maar de situatie biedt mogelijk ook kansen. Deze kansen zijn nu echter voor de medewerkers nog niet zichtbaar.

De OR wil proactief meedenken in het proces en daarin gevraagd en ongevraagd advies geven. De OR streeft naar een constructieve samenwerking, ook om te zorgen voor een goed communicatietraject richting ondernemers en burgers.

GroenLinks vraagt wat inspreker bedoelt met ‘een realistische planning’.

De heer van der Laan geeft aan benieuwd te zijn of het tijdspad haalbaar is voor de ontvlechting van de verschillende onderdelen. Realisme en ambitie moeten in evenwicht met elkaar zijn.

D66 verwijst naar de kritiek die in de media op Het Plein is geuit. De fractie betreurt dat medewerkers van Het Plein met weinig respect worden behandeld en op deze wijze publiek wordt gemaakt.

De heer van der Laan wijst erop dat het blog is bedoeld om Het Plein een gezicht te geven. Niet alles wat over Het Plein in de krant staat, is correct. De medewerkers staan altijd klaar voor hun klanten.

ChristenUnie is benieuwd of de OR al bezig is met de voorbereiding van de eerste adviezen.

College wijst er op dat er in dit traject van liquidatie een speciale regeling is, waarbij de OR een sterke positie heeft. Het DB van Het Plein wil dit traject ook echt samen met de OR doorlopen. Het zou vreemd zijn als de advisering tussen OR en DB op tafel van de gemeenteraad terechtkomt. Dat zou een vreemde rolvermenging betekenen.

PvdA stelt dat bij Het Plein tachtig procent naar wens verloopt en twintig procent niet goed gaat. Een dergelijke verhouding is eigenlijk in iedere goede organisatie normaal. Spreker heeft begrip voor de gevoelens naar aanleiding van de kritiek in de media. De fractie vraagt wat de OR nodig heeft voor een transparante en zorgvuldige ontvlechting.

De heer Van der Laan wenst transparantie in de contouren met betrekking tot de bewegingen die het personeel gaat maken, onder andere naar het Werkbedrijf, een huishoudelijke hulpstichting of het expertisecentrum.

College meldt in reactie hierop, dat de directeur van Het Plein opdracht heeft gekregen om een plan op te stellen voor het herbeleggen van de taken. De term ‘liquidatie’ roept sterke gevoelens op en daarom gebruikt het College bij voorkeur de term ‘herbeleggen’. Het College heeft alle begrip voor de vragen van de OR. De hoop is dat in maart 2018 helderheid kan worden gegeven over personeelsaangelegenheden en overnamevraagstukken. Dit loopt ongeveer synchroon met de opdracht die de directeur van Het Plein heeft gekregen.

Ook bij het College bestaan vraagtekens over de haalbaarheid van termijnen. Ook in de zienswijze heeft het College daarop gewezen en aangegeven dat er pas kan worden overgegaan tot opheffing als er een goed alternatief beschikbaar is voor de taken van Het Plein.

VVD refereert aan de opdracht voor de directeur van Het Plein in relatie tot de begrotingswijziging van Het Plein, die zojuist is behandeld. Daarin gaat het om een overschrijding van de bedrijfsvoeringkosten ad anderhalf miljoen euro. De VVD vraagt welke opdracht de directeur heeft gekregen om ervoor te zorgen dat de transitie wordt doorgevoerd, zonder dat in de komende periode sprake zal zijn van tegenvallers van een vergelijkbare omvang.

College legt uit dat de opdracht van de directeur tweeledig is. Ten eerste, moet hij zorgen dat de dienstverlening aan de klanten in 2018 op orde blijft. Ten tweede, moet hij een liquidatieplan opstellen en uitvoeren. In verband met het begrotingstekort 2017 is de directeur gevraagd om voor de begroting 2018 mogelijke keuzes ten aanzien van die begroting voor te leggen met als doel bepaalde keuzes te kunnen maken waardoor de kosten naar beneden kunnen worden bijgesteld, dan wel te komen met een realistische schets voor de begroting 2018. In de begroting van de gemeente Zutphen is inmiddels een maatregel getroffen, zijnde een ongelabelde ophoging van het budget voor Het Plein van twee miljoen euro, voor het geval dit nodig mocht zijn.

VVD beschouwt deze mogelijke ophoging als een ‘stroppot’. De kern van de zorg van de VVD is gelegen in de vraag hoe de organisatie in termen van bedrijfsvoering de kosten weer onder controle kan brengen.

College licht toe dat de overschrijding van anderhalf miljoen euro in feite uit twee posten bestaat, te weten ICT en extra werkplekken als gevolg van de extra klanten in het afgelopen jaar. Met name over de post ICT bestaan ook bij het College zorgen. De wethouder weet niet hoe die kosten binnen een jaar kunnen worden bijgesteld. Aan de afdeling ICT van de gemeente is gevraagd om een memo voor het College op te stellen inzake ICT-vraagstukken. Dit memo zal ook aan de raad worden toegestuurd.

BewustZW heeft er begrip voor dat het toekomstbeeld momenteel nog enigszins vaag is. Het is wel belangrijk dat de raad, het DB, de cliënten, maar zeker ook de medewerkers weten op welke termijn er duidelijkheid ontstaat over de toekomst.

College stelt dat de vorige directeur van Het Plein was aangesteld om Het Plein op orde te brengen. Dit is voor een belangrijk deel gelukt. Bovendien is de dienstverlening richting klanten niet verslechterd. Het College is het ermee eens dat de klant zo min mogelijk moet merken van de transitie, maar dit zal niet voor honderd procent te voorkomen zijn. In 2018 verandert er echter nog niets. Wat betreft de helderheid voor klanten, ondernemers en andere partners van Het Plein vanaf 2019, is de raad zelf ook voor een belangrijk deel aan zet met het vaststellen van een visie en een organisatieplan. Als voorzitter van het DB steekt spreker de hand in het vuur als het gaat om de capaciteiten van de huidige directeur.

PvdA acht het Forum niet de plaats om uitspraken te doen over de capaciteiten van de directeur van een GR. Het is cruciaal dat deze ontvlechting goed verloopt, maar de benodigde expertise daarvoor is de gemeente vreemd, terwijl deze ontvlechting bijna de helft van de begroting van Zutphen uitmaakt. De fractie roept op hier de beste mensen voor in te zetten, niet alleen bij Het Plein, maar ook binnen de gemeente. Gevraagd wordt of er binnen het Focustraject hiertoe mogelijkheden zijn.

College licht toe dat de opdracht aan de directeur van Het Plein ook de opdracht bevat om aan te geven welke expertise de directeur nodig heeft om deze ontvlechting goed te laten verlopen. Het is bij het College niet bekend of de gemeente zelf de juist expertise in huis heeft. De verwachting is dat voor een deel ook expertise van buiten de gemeente nodig zal zijn. Dit zal ook het geval zijn voor de herijking van de visie op het sociaal domein en de voorstellen met betrekking tot huishoudelijke hulp.

VVD heeft meer behoefte om in z’n algemeenheid te spreken over het voornemen tot opheffing van Het Plein. Tot nu toe wordt slechts over onderdelen van die opheffing gesproken. De VVD kan zich voorstellen dat de GR gebonden is aan regels, statuten en termijnen, maar dat staat los van de dagelijkse gang van zaken. De VVD had graag een andere insteek gezien om dit in de openbaarheid te brengen. Er zijn veel vraagtekens geplaatst omdat er formeel een aantal zaken moest worden afgekaderd, terwijl ondertussen ook met een aantal inhoudelijke onderwerpen wordt geworsteld. De VVD stelt dat de bereidheid om afspraken te maken over onderdelen van deze ontvlechting minder groot is, als niet bekend is in welke context dit gaat gebeuren.

College heeft begrip voor de redenering van de VVD. Het voornemen tot het opheffen van de gemeenschappelijke regeling Het Plein komt voort uit het besluit van de gemeente Zutphen voor de oprichting van een zelfstandig werkbedrijf en het besluit van de gemeente Lochem om op een andere manier te gaan werken. Als de samenwerking vervalt, delen de twee gemeenten niets meer in de gemeenschappelijke regeling en valt de basis voor samenwerking weg. Een andere manier van hiernaar kijken heeft er uiteindelijk toe geleid dat de samenwerking in Het Plein eindig is. De gemeente Zutphen heeft meer taken belegd bij Het Plein dan de gemeente Lochem. Dat betekent dat Zutphen antwoord moet krijgen op de vraag wat er met die taken gaat gebeuren. Het College heeft gekeken naar de drie toegangen binnen het sociaal domein en de vraag gesteld of de doelstellingen worden gehaald. Dit heeft geleid tot de constatering dat een nieuwe stap nodig is; dat is verwoord in de visie Toegang Sociaal Domein, die in de raad wordt behandeld. Separaat daarvan is het voorstel huishoudelijke hulp in behandeling genomen. Op dit moment lijkt het allemaal samen te vallen en is het lastig om onderdelen van elkaar te onderscheiden.

VVD constateert dat het onderdeel huishoudelijke hulp heeft geleid tot een enorme vertraging in het totale proces. De VVD is verbaasd dat het College nu ineens de Toegang Sociaal Domein naar voren brengt in relatie tot de nieuwe situatie van Het Plein, terwijl daar op 6 november niets over is gezegd. Daarmee blijft de vraag van de VVD overeind, namelijk in welk bouwwerk het geheel straks terechtkomt. De directeur moet de dienstverlening waarborgen, maar de VVD vreest dat dit een zeer lastige opdracht wordt als er telkens opnieuw onderdelen worden doorgevoerd. De VVD pleit voor het aanbrengen van veel meer samenhang.

ChristenUnie ziet de opdracht aan het bestuur als tweeledig. Enerzijds betreft dit de opdracht tot liquidatie van de organisatie en anderzijds betreft dit het continueren van de activiteiten waarvoor een nieuwe organisatie moet worden neergezet.

De fractie vraagt zich af of de zekerheid, die het College biedt - onder andere ten aanzien van de capaciteiten van de directeur - wel kan worden geboden. Het liquidatie proces voor een GR is buitengewoon ingewikkeld en kan leiden tot zaken waar tevoren helemaal niet aan is gedacht. Het is belangrijk dat gegeven ook te benoemen en te accepteren als raad. Het totaalplaatje betekent dat er een nieuw bedrijf tot stand moet komen.

D66 heeft behoefte om het plaatje in een breder perspectief te zien, met het einddoel voor ogen.

College sluit zich aan bij de inbreng van de ChristenUnie. Om die reden is er ook nog geen definitief besluit voor opheffing van de GR Het Plein genomen, maar is sprake van een voornemen om te besluiten tot opheffing. Het definitieve besluit wordt in mei 2018 genomen op basis van het dan voorliggende liquidatieplan met de bijbehorende planning en de plannen van beide gemeenten. Het College realiseert zich dat dit een ingewikkelde opgave is. De suggestie van D66 acht het College waardevol en spreker stelt voor om dit in een informeel overleg te organiseren.

Stadspartij stelt vast dat het inkomensdeel van Het Plein overeind blijft en de fractie vraagt of is gekeken naar de mogelijkheden van samenwerking op dat onderdeel.

College antwoordt dat de uitnodiging van Zutphen, om te kijken naar wat samen kan worden gedaan, op tafel blijft liggen. De gemeente Lochem is momenteel bezig met het uitwerken van een eigen businesscase en de verwachting is dat de voorstellen in april 2018 naar Zutphen komen. De bestaande werkgeversdienstverlening wordt voortgezet.

D66 vraagt of er naast de samenwerking met Lochem ook kan worden gekeken naar samenwerking binnen de regio Stedendriehoek op het sociaal domein.

College verwijst naar de al vrij vergaande samenwerking op het gebied van de Wmo. De wethouder zal de suggestie meenemen.

De voorzitter constateert dat het onderwerp voor dit moment voldoende is besproken.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestuurlijk arrangement Het Plein (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

De voorzitter leidt de bespreking van het onderwerp kort in.Door het opstellen van voorliggend bestuurlijk arrangement wordt getracht om een meer effectieve en meer efficiënte samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau tot stand te brengen. Het vaststellen van het bestuurlijk arrangement betreft een bevoegdheid van het College.

ChristenUnie informeert naar de bemensing van het AB en DB van Het Plein. In het verleden was wel eens sprake van bestuurlijke dubbelfuncties. De fractie heeft er altijd voor gepleit om rollen en taken goed te scheiden. Uit voorliggend arrangement valt echter niet af te leiden of dat ook daadwerkelijk het geval is.

College verwijst naar het advies om op basis van het huidige reglement van de GR te concluderen dat het DB het dagelijks bestuur is van het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur komt dus voort uit het algemeen bestuur en niet uit een andere samenstelling van personen. Het DB voert de opdrachten van het AB uit.

Desgevraagd licht het College toe dat het AB het laatste jaar behoorlijk is uitgebreid. Inmiddels bestaat het AB uit vier Zutphense wethouders en drie wethouders uit Lochem. Dat vertaalt zich in een DB met twee bestuurders uit Zutphen en één uit Lochem.

ChristenUnie maakt zich zorgen over de samenstelling aangezien wethouders van één College hetzelfde belang dienen, namelijk het collegiale belang; dat is lastig te doorbreken en zal vooral bij ingewikkelde discussies kunnen meespelen. Bij Het Plein is het ook belangrijk om toezicht te regelen en het bestuur kritisch te bevragen. De ChristenUnie acht het intern organiseren van weerstand van groot belang. Dit kan desnoods ook met mensen of deskundigen van buitenaf worden ingevuld.

Stadspartij sluit zich bij deze zorg aan. De fractie ziet de opdrachtgeversrol en opdrachtgeversrol liever gescheiden. Zeker bij een organisatie als Het Plein moet de vertegenwoordiging helder zijn.

D66 sluit zich aan bij het betoog van de ChristenUnie. Het is goed om als toezichthouder bijvoorbeeld een ‘critical friend’ aan te stellen.

VVD kan zich in algemene zin vinden in de opmerkingen over de governance, maar de vraag is hoe relevant dat in deze context nog is. Het Plein wordt binnen korte tijd geliquideerd en de vraag is waar dit arrangement nu nog voor nodig is.

Stadspartij vindt het arrangement juist in deze situatie heel relevant. De organisatie an sich verdwijnt niet, maar gaat op in een andere vorm, waar mogelijk ook weer een DB en een AB wordt aangesteld.

College licht toe dat het bestuurlijk arrangement is bedoeld voor GR Het Plein. Spreker is van mening dat het met name voor het komende jaar belangrijk is om de rollen duidelijk te hebben. De uitgesproken zorg en de suggestie wat betreft het organiseren van je eigen tegenstand, neemt de wethouder mee terug naar het College.

VVD had liever gezien dat de wethouder zich in het verleden op dit punt ook iets meer had ingespannen. Er wordt een bestuurlijk arrangement opgetuigd voor een periode van één jaar, waarin niet veel meer op de agenda staat dan het afwikkelen van de GR. Dat is wel een belangrijke zaak, maar afgevraagd wordt waar de scherpte in de governance was toen dit besluit werd genomen.

College licht toe dat geen sprake is van een geheel nieuwe structuur. Er verandert niet zoveel ten opzichte van de bestaande situatie. De vele gesprekken in het afgelopen anderhalf jaar, die tot dit document hebben geleid, hebben de bestuurders scherper gemaakt op hun respectieve rollen.

Daarnaast lagen er toezeggingen - zowel vanuit het College van Zutphen, als uit het College van Lochem - om een bestuurlijk arrangement op te maken. Ook om die reden is dit doorgezet. Er is vastgesteld dat het belangrijk is om dit arrangement te hebben. De wethouder realiseert zich wel dat, op het moment dat met dit arrangement werd gestart, er nog geen voorgenomen besluit lag tot opheffing van GR Het Plein.

In feite wordt er slechts één onderdeel wezenlijk anders met dit bestuurlijk arrangement, namelijk het opmaken van een dienstverleningsovereenkomst tussen de betrokken gemeenten en GR Het Plein. Dit zal het komende jaar bijdragen aan de rollenscheiding. Het DB stelt zich op als eigenaar en is verantwoordelijk voor het welzijn van de organisatie en de uitvoerbaarheid van de DVO’s. De afspraken ten behoeve van de DVO worden gemaakt tussen de Colleges en het AB. In de praktijk wordt de portefeuillehouder werk en inkomen geconfronteerd met de voorzitter van het DB van Het Plein en dat kan in bepaalde gevallen ingewikkeld zijn.

ChristenUnie vraagt aanvullend of bij de ontmanteling van deze GR wordt overwogen een externe deskundige in de arm te nemen om aan het proces leiding te geven.

College geeft aan dat dit nu nog niet het geval is, maar het is voorstelbaar dat dit wel gaat gebeuren. De wethouder zal deze suggestie in haar rol als voorzitter van het DB meenemen in het gesprek met de directeur van Het Plein.

 De voorzitter constateert dat dit onderwerp voor dit moment voldoende is besproken en sluit de vergadering, na te hebben vermeld dat er gelegenheid is om in de hal afscheid te nemen van de heer Van der Wart vanwege diens aankomende pensionering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Zienswijze Begrotingswijziging Begroting Het Plein 2017 (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter licht toe, dat het Plein haar begroting naar aanleiding van een aantal ontwikkelingen heeft moeten aanpassen. De deelnemende gemeenten in de GR worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen wat betreft voorliggende begrotingswijziging kenbaar te maken aan de GR.

College stelt voor om de zienswijze begrotingswijziging 2017 het Plein vast te stellen en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van het Plein.

 De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn vanuit de raad en dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2017-2 en rekenparameters grondexploitaties 2018 (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinks
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft aanwezige forumleden de gelegenheid voor het stellen van vragen aan het college. Na iedere vraag krijgt het college de gelegenheid om antwoord te geven. Naast wethouder Sueters is mevrouw Van Leeuwen voor ambtelijke ondersteuning (Ambtelijke ondersteuning) aanwezig. 

SP: in de rekenparameters wordt gesproken over 2% en 1,8 % als het gaat om de kostenstijging. Wat is het verschil?

Ambtelijke ondersteuning: 1,8% is een feitelijk getal over de afgelopen jaren, de genoemde 2% is een aanname voor de toekomst. Een gemiddeld percentage waar we rekening mee houden. We kijken dan ook naar de andere gemeenten en vragen advies van de accountant.

D66: Waar komen deze cijfers vandaan?

Ambtelijke ondersteuning: We kijken wat redelijk is. De getallen worden niet door de provincie opgelegd.

D66: Kijken we ook naar andere overheden?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, we kijken bij andere gemeente. Zij hanteren gelijkwaardige getallen.

CDA: Waarom worden de cijfers voor Noorderhaven en De Achtermars uit elkaar getrokken?

College: Alles was onder gebracht bij Noorderhaven, terwijl er sprake is van zowel een bedrijventerrein als een woningbouwlocatie. 

SP: Bij ontkoppeling is een bedrag van € 11.000,-- verdwenen. Hoe komt dit?

Ambtelijke ondersteuning:  Dit betreft een actualisatie van De Achtermars.

SP: Gaat dit in de reserves?

Ambtelijke ondersteuning: De verliesvoorziening neemt af met € 11.000,--. Het is een communicerend vat met de reserve. Uiteindelijk neemt de reserve iets af. 

ChristenUnie: Wanneer spelen we quitte? Verder een opmerking dat er, waarschijnlijk deze week, een motie wordt ingediend om bij gronduitgifte geen gasleiding meer aan te leggen. Dit is een duurzaamheidsverzoek.

College: Kijkt uit naar de motie en discussie over dit duurzaamheidsverzoek. Op de vraag een antwoord: Het betreffen investering in herstructureringswijken. Quitte spelen is niet realistisch in de nabije toekomst.

ChristenUnie: Wanneer verwacht het college dat er bij nieuwe gronduitgifte kostendekkend kan worden geëxploiteerd?

Ambtelijke ondersteuning: De verwachte verliezen op de lopende exploitaties zullen naar verwachting blijven. Maar voor nieuwe exploitaties is dit afhankelijk van de locatie (binnenstedelijk of uitleglocaties). Streven is om wel kostendekkend te werken, maar eea is afhankelijke van het type ontwikkeling.

VVD: Wel interesse maar geen verkoop op De Mars. Hoe kan dit?

College: Er zijn zeker goede ontwikkelingen. Deze zijn echter financieel nog niet afgehandeld. Effectuering zal naar verwachting in 2018 zijn.

PvdA: Snipperuren staat niet in de stukken.

College: Dit is een aparte regeling vanuit groenbeheer.

D66: Wanneer nemen we het verlies?

Ambtelijke ondersteuning: Verlies neem je als de grondexploitatie wordt afgesloten. Tussentijds geef je een verwachting af. Als deze verwachting negatief is, tref je een voorziening.

SP: Heeft de gemeente panden in eigendom op het industrieterrein en wordt het gestimuleerd om deze panden te kopen. Of stimuleren we alleen maar nieuwbouw?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, de bedrijfscontactfunctionaris biedt ook bestaande panden aan.

SP: Onder "Nieuw grondexploitatieplan en risicoberekening" in de stukken staat dat de omvang van de risicoreserve nog niet bekend is. Wanneer wordt dit wel bekend?

Ambtelijke ondersteuning: Dit wordt bekend bij de jaarrekening 2017 en die heeft een link met de MPG 2018. 

SP:  Over Noorderhaven. Sociale woningen vervallen. Hiervoor in de plaats komen goedkope koopwoningen en markthuurwoningen. Waarom is deze keuze gemaakt? Wat zijn goedkope koopwoningen en markthuurwoningen?

College: Voor veld 1, 2 en 3 (Noorderhaven) zijn andere keuzen gemaakt en we hebben besloten om in kader van focustraject andere typen woningen te bouwen. Sociale huurwoningen zijn er voldoende. Markthuurwoningen zitten in een hoger segment dan sociale huurwoningen. Goedkope koopwoningen zijn de vervangers van de sociale huurwoningen. Het gaat er niet om dat bestaande sociale huurwoningen worden verkocht.

D66: Kunt u prijsniveau noemen van de goedkope koopwoningen?

College: Dit bepaalt Heijmans.

Ambtelijke ondersteuning: Uit het hoofd tussen 158.000 en 200.000.

ChristenUnie: In hoeverre houden wij bij onze grondexploitatie rekening met onze speerpunten en doelstellingen?

College: Het gaat vaak om bestaande afspraken. Maar waar het kan, zullen we de afspraken open breken. Zo is dat ook gegaan bij veld 1, 2  en 3. Minder winkel- en kantoorruimte en meer woonruimte.

ChristenUnie: In het focustraject is afgesproken dat we in de woningbouw uit te geven grond zouden koersen op duurdere woningen om draagkrachtige Zutphenaren een plek te bieden of draagkrachtige mensen naar Zutphen te halen. In hoeverre is de grondexploitatie daar een instrument voor?

College: Voor de grondexploitaties hanteren we vaste prijzen. Over de type woningen maken we afspraken met bouwers en coöperaties.

ChristenUnie: We missen in het verhaal de verbindingen naar de doelstellingen en het focustraject. En toch willen we dat de politieke wensen worden vertaald in dit soort raadsvoorstellen.

College: De wethouder 'wonen' maakt afspraken over het type woningen. Voor veld 1,2 en 3 hebben wij het verlies genomen om het mogelijk te maken andere typen woningen te bouwen.

ChristenUnie: het verzoek blijft om besluiten te linken aan het focustraject.

SP: In 3.3. staat ... woningbouwprogramma en grondexploitaties worden verrekend. Hoe vindt de verrekening plaats?

Ambtelijke ondersteuning: Het zijn communicerende vaten. Bij een verwacht verlies, tref je een voorziening. Dit wordt geput uit de reserve grondexploitatie. Bij winst wordt bij afsluiting van exploitatie toegevoegd aan de reserve.

SP: Er staat niets in de stukken over woningen voor jongeren.

College: Dit stuk gaat over grondexploitatie.

CDA:  Er ligt al enige tijd op een motie duurzaamheidsparagraaf. Dus hoeven we niet te wachten.

College: Er komt een duurzaamheidscoördinator . Deze persoon zal deze vragen oppakken.

Voorzitter bedankt iedereen voor inbreng. Stuk is voldoende besproken en klaar voor behandeling in de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Glijbaan en buitenbad voor Zutphens zwembad (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdA
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan de SP het woord om haar motie te verduidelijken.

Vervolgens geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen.

 

Lijst van Vliet geeft aan dat er veel is misgegaan rondom het zwembad en dat de jeugd de grote verliezers is. De partij vraagt zich af of er wel voldoende ruimte is voor een buitenbad. Wel is er ruimte voor een glijbaan. Lijst van Vliet wil dat de gemeente het bestuur van het zwembad weer in eigen hand neemt. De partij steunt de motie.

Burgerbelang vraagt zich af waarom er nu pas wordt ingegrepen, terwijl al langer bekend was dat het misging met de exploitatie van het bad. Ook is het voor de partij niet duidelijk of de exploitatie wordt verbeterd als er een buitenbad en een glijbaan wordt aangelegd.

SP geeft aan dat zij vanaf 2007 altijd al geen voorstander van een instructiebad is geweest. Ze kan niet aangeven of het aanleggen van een glijbaan en buitenbad de exploitatie haalbaarder maakt. Er zal structureel meer geld naar het zwembad moeten want Zutphen verdiend een recreatiebad.

Burgerbelang verwacht dat bij de aanleg van een recreatiebad, de zwemverenigingen in de knel komen.

SP geeft aan dat het nieuwe recreatie bad ernaast aangelegd wordt zoals dat ook bij het oude Graaf Ottobad het geval was. De motie roept echter op om eerste de kosten en mogelijkheden van de uitbreiding in beeld te brengen.

VVD geeft aan dat het geen voorstander is van het terugdraaien van de verzelfstandiging. Tevens ziet zij geen noodzaak tot het aanleggen van een buitenbad omdat Zutphen er met het Bronsbergermeer al een hele mooie heeft.

SP vermeld dat het water in het Bronsbergermeer niet altijd geschikt is om milieuhygiënische redenen. Volgens de partij is er onder de bevolking nog steeds de behoefte aan een buitenbad.

VVD vindt het Bronsbergermeer een mooi alternatief en ziet geen noodzaak tot het aanleggen van een buitenbad.

SP verduidelijkt dat het Bronsbergermeer vanwege blauwalg in de zomer soms niet schoon genoeg is als zwemwater. Een buitenbad is veel prettiger aldus de partij.

ChristenUnie is tegen het terugdraaien van de verzelfstandiging. Ook geeft zij aan dat er uit diverse rapporten blijk dat het aanleggen van een buitenbad niet rendabel is. De partij vraagt zich af of delen van die onderzoeken eventueel heroverwogen moeten worden.

Volgens de SP is nieuw onderzoek niet nodig, echter de kosten van nieuwe investeringen moeten wel duidelijk inzichtelijk worden gemaakt. De inkomsten via de doelgroep instructie zwemmers lopen terug terwijl die uit de recreatieve zwemmers minder hard teruglopen.

Door verschillende gebruikers, personeel en de bevolking is er volgens de SP vooraf aan de bouw van het huidige zwembad al gewaarschuwd om er niet alleen een doelgroepen bad aan te leggen.

GroenLinks benadrukt dat het financieel gezond houden van het zwembad prioriteit heeft. Of het aanleggen van een glijbaan hieraan bijdraagt is de vraag. De partij wil eerst een goede diagnose van de cijfers in bezoekersaantallen ten opzichte van de begroting voordat er maatregelen worden genomen. De partij wil een motie indienen waarin om een snelle scan wordt gevraagd om duidelijk beeld te krijgen in de situatie rondom het zwembad.

Eventueel wordt de bevolking en gebruikers er actief bij betrokken.

De SP vraagt om verduidelijking om deze nieuwe motie die om nog meer onderzoek vraagt.

GroenLinks verduidelijkt de nieuwe motie waarin om een onafhankelijk onderzoek wordt gevraagd om overzicht te krijgen in wat er de afgelopen tijd allemaal gebeurd is en wat het echte probleem is. Afhankelijk daarvan kunnen dan oplossingen worden bedacht.

De voorzitter verduidelijkt dat er in de raadsvergadering van vanavond een extra agendapunt zwembad komt. Hierin worden 2 extra moties meegenomen.

SP somt allerlei bewijslasten uit het verkleden op waaruit blijkt dat er altijd al twijfel is geweest in de aanleg van alleen een instructiebad.

CDA kan zich deels vinden in de motie. Alleen keurt de partij het terugdraaien van de verzelfstandig af. De partij vraagt zich af of er bij de bouw van dit zwembad mogelijk niet genoeg naar de toekomst is gekeken. Het vergelijkt daarbij als voorbeeld de hoogte van entreekosten van het zwembad dat in geen verhouding staat met de kosten van goedkope zonvakanties. Ook valt het bezoekersaantal van doelgroepen zoals Sutfene nogal tegen. Al deze feiten moeten nog eens tegen het licht worden gehouden om te zien wat er nu echt nodig is.

Stadspartij geeft aan dat er in het verleden bewuste keuzes zijn gemaakt voor de aanleg van het huidige doelgroepenbad. Dit naar aanleiding van de behoefte van de bezoekers en naar het feit of het bad exploitabel zou zijn. De partij wil dat er eerste een extern onderzoek komt naar de exploitatiemogelijkheden van het huidige zwembad voordat er een keus wordt gemaakt naar extra voorzieningen zoals bijvoorbeeld een glijbaan.

SP benadrukt dat de Zutphense bevolking graag een recreatiebad wil. Dit zal volgens de tevens zorgdragen voor een betere exploitatie van het gehele bad.

Stadspartij benadrukt dat volgens haar de aanleg van bijvoorbeeld een glijbaan het bad niet beter exploitabel zal maken.

D66 benadrukt dat het zwembad gebaad is bij bestuurlijke rust. Een goed beeld door onderzoek over wat er mis is met het zwembad, helpt daarbij. Het terugdraaien van de verzelfstandiging zal daarbij niet helpen. De partij vraagt zich af waarom in de motie het terugdraaien van de verzelfstandiging gecombineerd wordt met het ombouwen van het huidige zwembad.

SP geeft aan dat de verzelfstandiging van het zwembad de diepliggende oorzaak is van de huidige problemen. Het stichtingsbestuur moet verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur. Zolang er een positief resultaat wordt gehaald levert dit volgens de partij geen problemen op. Als de verantwoording alleen bij de raad ligt dan kan er in situaties waarbij het minder gaat, makkelijker gestuurd worden in het zoeken naar oplossingen.

D66 geeft aan dat het eventueel ombouwen van het zwembad te veel kosten met zich meebrengen en niet haalbaar is. Dit mede omdat er veel voorzieningen die nodig zouden kunnen zijn voor een toekomstige uitbreiding, weg bezuinigd zijn.

SP vermeld dat zij destijds al voor het aanleggen van de voorzieningen waren die uitbreiding in de toekomst mogelijk maakte. De partij wil nu echter het gehele kostenplaatje zien voordat zij de conclusie trekt of uitbreiding wel of niet haalbaar is.

Het college geeft aan dat het terugdraaien van de verzelfstandiging van het zwembad en het ombouwen ervan lastig met elkaar te combineren zijn. In 2011 is door de raad besloten om een doelgroepenbad aan te leggen omdat daar de meeste behoefte aan was. Vanwege het feit dat er veel concurrentie is met buitenbaden in de omringende gemeente acht het college de aanleg van een buitenbad niet haalbaar. Ook mede vanwege de hoge energiekosten die buitenbaden met zich meebrengen.

Het college wil zich eerst verdiepen in hoe we met het bestuur en het beheer van het huidige zwembad verder gaan alvorens te kijken naar een eventuele verbouwing er van.

Burgerbelang vindt 30 minuten voor deze motie tekort. De partij wil dat er eerst rust moet komen in het besturen van het zwembad alvorens er gekeken kan worden in wat er echt haalbaar is bij een eventuele verbouwing van het bad.

SP vraagt of deze motie voldoende besproken is.

 

De voorzitter concludeert dat na stemming deze motie rijp genoeg is voor behandeling in de raad.

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Fietsen in Zutphen (20-11-2017)

Datum 20-11-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

 De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Fietsen in Zutphen”. De voorzitter geeft het woord eerst aan GroenLinks als indieners van dit forum. Hierna krijg de heer Jansen namens de Fietsersbond afd. Zutphen/Lochem het woord.

 GroenLinks: Twee jaar geleden hebben we in het forum het gehad over fiets parkeerplekken.

We kunnen trots zijn op wat we in de afgelopen paar jaar bereikt hebben met het verbeteren van de fiets parkeerplekken. Complimenten aan de gemeente en het ambtelijk apparaat. Het schrijven van de Fietsersbond geeft dat er nog steeds zaken zijn die we kunnen verbeteren. Wij denken dat het verstandig is om in de komende raadsperiode Fietsen weer hoog op de politieke agenda zetten.

 Jansen: Dank dat we mogen toelichten wat we in briefvorm hebben aangeleverd. Net zoals vier jaar geleden hebben we in de aanloop van de gemeenteraad verkiezingen ook contact gezocht. Dit heeft een aantal verbeteringen opgeleverd.

Zie verder de presentatie waarin verscheidene verbeterpunten worden opgesomd.

 PvdA: We missen in de presentatie de kruising Spittaalstraat – GraafOtto singel. Als de fietsers het gevoel hebben dat ze aan de goden overgeleverd zijn dan is het wel op die kruising.

 Jansen: U bedoeld dat de fietsers daar gelijk voorrang krijgen en dat het een lastige situatie is. Hierover is over nagedacht en het is de enige plek in Nederland. De gemeente heeft gekozen om de het licht voor fietsers zo kort mogelijk op groen te houden. Fietsers moeten dan op letten aan wie ze voorrang moeten geven.

 PvdA: Maar niemand houdt zich goed aan de verkeersregels. Ik vind het nog steeds gevaarlijk.

 Jansen: U heeft gelijk. Ik heb een keuzes moeten maken voor de route die ik voor de presentatie heb gemaakt.

VVD: Hoe zit het met de fietsenstallingen? Hebt u nog suggesties of wensen?

 Jansen: Twee jaar geleden zoals GroenLinks al aan gaf hebben we een voorstel hierover ingediend en hier is gevolg aangegeven. Het is al beter dan het ooit was. Het kan beter. Niet aan alle wensen van toen is voldaan maar we best nog een keer een exercitie doen.

 Lijst van Vliet: Ik heb een viertal vragen:

1. Is het beter om rode loper vanuit Warnsveld te laten lopen via de Warnsveldseweg en door te laten lopen naar de Laarstraat Door deze aanwezigheid vervalt de route via de Paulus Potterstraat.

2. Is het mogelijk om de Spittaalstraat autoluw te maken en auto)s via de toekomstige Poort van Zuid?

3. Toekomstige Poort van Zuid fietser luwte maken en fietsers via Spittaalstraat en in Zuidpark een plek te creëren voor een fietsenstalling?

4. Fietsers op de rode loper voorrang te geven.

 Jansen: Over punt vier zijn we het eens. Vwb punt 1 de rode loper over de Warsnveldseweg is de kruising met de Den Eltenweg een doorn in de ogen van de Fietsersbond. Den Eltenweg is een provinciaal weg is en als gemeente kun je wel enige invloed daarop uitoefenen. Maar tot dusverre hebben onze pogingen om iets te wijzigen niets uitgehaald.

We de hebben gekozen voor de Paulus Potterstraat is dat fietsoversteek is er al is. De Paulus potterstraat kan beter qua verkeer.

Vwb punt 2 en 3 moet u bij de gemeente zijn en we zijn zeker voorstander van om Spittaalstraat autoluw te maken.

 Burgerbelang: Niet alles moet geasfalteerd worden. Het past niet altijd bij de stadsbeeld op die plekken. Elementen verharding kun je ook beter toepassen in gebieden waar je veel maken hebt met wortelgroei. Verder zorgt voor elementen verharding ook voor veiligheid. Door het stuiteren effect op klinkers verminder je snelheid op je e-bike.

 Stadspartij: Wij zien nog een paar andere knelpunten. Zo zien we dat scholieren van de vrije school bij de Vispoort - haven oversteken. Dit is een al zeer gevaarlijk punt. En nu gaat de vrije school uitbreiden. Hoe zitten jullie met de advisering?

Een ander knelpunt dat we missen is de spoortunnel bij de RFC.

 Jansen: Ik ben het eens met de genoemde punten van de Stadspartij. De fietsbond heeft een meldpunt op internet waar knelpunten gemeld kunnen worden. Wij denken graag mee om bij te dragen aan oplossingen. De scholierenfiets routes zouden nog eens onder de loep genomen kunnen worden en met wellicht de punten die door Stadspartij genoemd zijn voorrang kunnen krijgen.

D66:   Op sommige plekken worden wordt fietsverkeer gebruikt om snelheid af te remmen bijv de Voorsterallee. Daar zij auto)s die moeten uitwijken naar links en nemen dan ze de helft van het fietspad. Hoe denken jullie daarover?

Jansen: Het gaat om gedrag van de weggebruikers.

 SP: Van der Cappelenlaan-Deventerweg worden aangepast. Het lijkt ons handig als dat gekke stukje daarin wordt meegenomen. Wij denken dat de gemeente zelf capabel genoeg is om te kiezen welke verharding er gebruikt moet worden afhankelijk van de locatie in Zutphen zoals Burgerbelang al aangaf.

 ChristenUnie: De fietsenstalling aan de voorkant van het station is vaak bomvol. De laatste tijd je kom steeds meer fietsen buiten tegen. Is het mogelijk dat er nog meer betere plekken komen? Heeft de fietsersbond nog suggesties?

 Jansen: Aan de achterkant van station is er nog genoeg ruimte. Bewegwijzering meer na de fietsenstalling aan de achterkant is een suggestie. Daarnaast is het ook weer een kwestie van gedrag. De fietser gaat bij wijze van spreken het liefst met zijn fiets de winkel in.

 Voorzitter: De vraag is het mogelijk dat er nog meer betere plekken komen is een mooie vraag voor het College.

 GroenLinks: Is de fietsersbond op de hoogte van experimenten met regensensoren? Als het regent gaat het verkeerslicht eerder op groen. En hoe werkt het_

 Jansen: Wel over gelezen maar weet niet hoe het werkt. In Apeldoorn is er een traject waar het werkt.

 Lijst van Vliet: Het werkt via een gps signaal welke is afgestemd op een satelliet signaal. Het weet waar het regent en waar het niet regent.

 GroenLinks: Kunnen we Fietsstad in 2019 zijn?

Van wanneer dateert het huidige fietsbeleid?

 VVD: Wat gaat College met deze kennis/prioriteitenlijst vanuit de fietsersbond doen?

 Voorzitter: Ik geef de heer Jansen nog eerst het woord voor dat het College antwoord geeft

 Jansen: Ons doel was om het nu op de agenda te krijgen en via deze manier het Fietsen goed in verkiesprogramma te krijgen zodat de kiezers weten ze kiezen en wat ze daarna kunnen verwachten. We zijn wel een partner om mee te denken.

 Burgerbelang: Het valt op dat sommige plaatjes van fietsovergangen tijdens de presentatie deelprojecten lijken te zijn. Op deze manier krijg je een lappendeken van verschillende overgangen voor fietsers. De gemeente zou moet kijken hoe ze beleid kunnen voeren om die overgangen beter aan te kunnen sluiten aan bestaande aansluitingen.

 CDA: Nog een argumenten voor verharde wegelementen is het bezinken van regenwater.

 College:De prioriteitenlijst is heel fijn en zeer nuttig. Hierin willen we graag samen in optrekken met de fietsersbond.

Fietsstad 2019 zouden we heel graag willen maar dan hebben wel nog iets nodig. Mobiliteitsplan met enkel pagina)s gewijd fietsen dateert uit 2008. Het is voor een stukje herzien. Hier moeten we ook verder mee aan het werk. Het is aandachtspunt hoe je bij de nieuwe fietsstalling in de parkeergarage bij het station komt. Er is geld gereserveerd in de voorjaarsnota voor de snelfiets route Deventer-Zutphen. Het is een moeilijk lastige kwestie om iets aan de provinciale weg verandert te krijgen. In 2018 is onderzoek gestart hoe Paulus Potterstraat beter kan en de eerste gesprekken zijn al gepland.

De vragen mbt Spittaalstraat en de Poort van Zuid is een lastig vraagstuk. Maar we zijn het over eens dat het gaat om de stad zo fiets veilig mogelijk te maken.

Als laatste de elementen verharding. Is het niet mogelijk een klinker uit te vinden die zo glad aan elkaar kan worden gelegd zodat we er geen last van hebben als fietsers.

Burgergbelang: De stenen zijn duurzaam.

 PvdA: Met Co2 kunnen je stenen bakken en maken

 College: Is die dan zo glad dat je er fijn over heen fietst?

 Burgerbelang: Dat is geen optie om klinkers als asfalt uit te laten zien. Het is een optisch iets en het geeft ook nog een stukje veiligheid om minder hard te gaan op je e-bike.

 Jansen: Fietsersbond is niet voor om alles te gaan asfalteren. Maar houdt wel rekening met onderhoud van wegen die bestraat zijn.

 College: In het aangeleverde stuk staat een mooie oproep en laten we dit dan ook te harte nemen om in het verkiezingsprogramma veel aandacht te besteden aan de fiets.

 GroenLinks: GroenLinks heeft de Fiets een prominente plek gegeven in het verkiezingsprogramma en roept andere partijen dit ook te doen. En laten we na de verkiezing om een aan de slag te gaan met een herziening van het huidige mobiliteitsplan waar we weer 5 tot 10 jaar mee voor uitkunnen.

 PvdA: heeft het ook stuk van de Fietsersbond opgenomen in hun verkiezingsprogramma.

 Voorzitter: De voorzitter bedankt de heer Jansen voor de presentatie en antwoorden.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in