Pagina delen

Forumverslag 20-09-2018

Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022 (20-09-2018)

Datum 20-09-2018 Tijd 19:45 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller en E. Müller
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes en P.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDM Schriks en G. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld en H Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek en M Wesselink
BewustZWA.W. Jansen en R Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken en J.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. Ze informeert de vergadering dat er zes insprekers zijn aangemeld. De aanwezige insprekers krijgen achtereenvolgens gelegenheid tot inspreken.

De voorzitter meldt vervolgens dat na 10 september nog een aantal stukken met betrekking tot de bezuinigingen is binnengekomen. Deze zijn inmiddels op de website van de raad geplaatst en toegevoegd aan de ingekomen stukken van 8 oktober.

In de vergaderoproep voor de Forumvergadering van 7 september is de mogelijkheid geboden om vooraf technische vragen te stellen. Deze schriftelijke vragen kunnen tot 30 september worden ingediend en daarna is er nog een mogelijkheid om mondeling vragen in te dienen op 3 oktober a.s. om 19.00 uur in de commissiekamer.

De bespreking van vandaag is bedoeld voor politieke vragen.

De voorzitter geeft achtereenvolgens de insprekers het woord:

Inspreker 1 - Mevrouw Klungers, directeur-bestuurder van Stichting Perspectief Zutphen

Inspreker maakt zich grote zorgen over de voorgenomen bezuinigingen. Stichting Perspectief krijgt te maken met kortingen van minimaal € 500.000,=. Het is onduidelijk of hierdoor in 2019 de afdeling Buurtservice voortgezet kan worden.

Daarnaast moet er nòg meer op subsidies en op het Sociaal Domein worden bezuinigd. Ook van die bezuinigingsronde wordt Perspectief niet uitgezonderd.

Perspectief bestaat acht jaar en heeft inmiddels meerdere keren te maken gehad met bezuinigingen en forse kortingen. Er is al veel gesneden op management, gebouwen, overhead, maar ook op voorzieningen aan inwoners. Inspreker benadrukt dat de financiële rek er nu echt uit is.

Inspreker schetst een praktijkvoorbeeld van een situatie in 2018, waarbij door de snelle interventie van Perspectief de geschetste situatie weer snel onder controle was. In 2020 zal in soortgelijke situaties niet meer op dezelfde wijze kunnen worden gehandeld, hetgeen uiteindelijk tot veel hogere kosten zal leiden voor de gemeente Zutphen. Inspreker heeft zeker begrip voor de bezuinigingsnoodzaak voor de gemeente, maar helder moet zijn dat door nu te bezuinigen op Perspectief de gemeente juist duurder uit zal zijn.

Perspectief levert de gemeente jaarlijks een besparing op van € 700.000,= op duurdere maatwerkvoorzieningen en nog eens € 200.000,= op bijstandsuitkeringen. Dat besparingspotentieel wordt met de voorgenomen bezuinigingen afgebroken. Inspreker vraagt de raad daarom niet te kiezen voor deze kortzichtige korte termijnsoplossing

D66 informeert naar de verhouding in de dienstverlening van Perspectief tussen preventie en algemeen voorliggende voorzieningen.

Inspreker geeft aan dat Perspectief een algemeen voorliggende voorziening is en jaarlijks 1.200 klanten vanuit het sociaal werk ondersteunt. Daarnaast heeft Perspectief een grote taak in vroegsignalering en preventie, maar dat zal vanaf 2020 niet meer mogelijk zijn.

De PvdA vraagt of een subsidiekorting bij Perspectief tot minder professionals in de sociale wijkteams leidt. Voorts informeert de fractie of er dubbelingen bestaat in werkzaamheden met andere organisaties.

Inspreker verwacht dat er fors moet worden gesneden in de sociale wijkteams en deze moeten worden teruggebracht van 23 fte naar 16 fte. Voorts ziet inspreker wel enige dubbelingen. Wat deze dubbelingen betreft, verwijst inspreker naar het rapport van Bureau Berenschot. Dit is hierin al duidelijk gemaakt.

De Stadspartij vraagt of er ten aanzien van dubbelingen ook kan worden gedacht aan diensten, die door andere organisaties worden uitgevoerd. De fractie vraagt zich af of wordt gekeken naar bezuinigingen op dit gebied, zodat de sociale wijkteams en de vroegsignalering gehandhaafd kunnen blijven.

Inspreker bevestigt dat hiernaar is gekeken, maar het grootste deel van de organisatie is gericht op sociaal werk. Het is dus onvermijdelijk dat een deel van bezuiniging terecht komt binnen het sociaal werk.

D66 vraagt wanneer de bezuiniging van € 150.000,= wordt doorgevoerd. Spreker heeft hierover niets in de stukken kunnen vinden.

Inspreker geeft aan dat dit ook niet als bezuiniging staat benoemd, maar dat het een korting betreft, die met ingang van 2020 wordt doorgevoerd.

Inspreker 2 - Mevrouw Buis, namens de Dorpsraad Warnsveld, ’t Warnshuus en namens “de andere kant” van de Den Elterweg (Leesten)

Inspreker stelt dat de Dorpsraad van mening is, dat een openbare bibliotheek een basisvoorziening betreft, zeker voor kinderen. Er bestaat een veilige route naar ’t Warnshuus en ‘t Warnshuus is onlosmakelijk verbonden met de bibliotheek. Het Warnshuus is het dorpshuis voor Warnsveld en Leesten, ofwel “de andere kant van de Den Elterweg”.

De gemeente Zutphen zet zich bewust in voor duurzaamheid en energiebesparing. Juist daarom begrijpt de Dorpsraad niet waarom het College kiest voor het behoud van de bibliotheek in de Broederenkerk. Immers, aan de andere zijde van de Den Elterweg is ’t Warnshuus gelegen en dit gebouw is zeker energiezuiniger en duurzamer dan de Broederenkerk.

Ook vanuit menselijk perspectief is duurzaamheid een blijvend aandachtspunt. De bezuinigingen op het sociaal domein zijn voor inwoners dramatisch en dan is het fijn dat mensen terecht kunnen in een buurthuis.

Op 7 maart is er door alle politieke partijen een belofte gedaan in ’t Warnshuus. Deze belofte betrof ’t Warnshuus inclusief de bibliotheek. Slechts een half jaar later ligt dit bezuinigingsvoorstel op tafel. Naar de mening van de dorpsraad en vele anderen wordt de andere zijde van de Den Elterweg onevenredig hard getroffen. Inspreker geeft een opsomming: de bezuinigingen op Perspectief zullen ook Warnsveld en Leesten treffen, sluiting van de burgerbalie en het verbreken van de stedenbanden zijn reeds een feit, verder zullen de bibliotheek en ’t Warnshuus verdwijnen.

Inspreker hoopt en verwacht dat de bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de bibliotheek en ’t Warnshuus worden teruggedraaid en de belofte die alle politieke partijen op 7 maart hebben gedaan, hiermee gestand wordt gehouden.

Burgerbelang vraagt of er nog contact is geweest tussen het College en het bestuur van ‘t Warnshuus, nadat de bezuinigingen bekend zijn gemaakt.

Inspreker meldt een afspraak te hebben staan met de portefeuillehouder cultuur. Voorafgaand aan de bekendmaking is de Dorpsraad niet ingelicht.

Inspreker 3 - De heer Huis in ’t Veld, voorzitter van De Graafschap Bibliotheken

Inspreker ‘proeft’ dat binnen de raad een brede waardering bestaat voor de positie en het werk van de maatschappelijk-educatieve bibliotheek. Inspreker is echter niet gerust op de stemmingen die op 8 oktober zullen plaatsvinden met betrekking toto de voorgenomen bezuinigingen, alsmede moties en amendementen in dit kader.

Inspreker is geschokt over het Collegevoorstel om € 150.000,= te bezuinigen op het bibliotheekwerk in de gemeente Zutphen. Het is duidelijk dat bij een gelijkblijvende subsidiering de bibliotheek in ‘t Warnshuus niet open kan blijven. Voor het behoud van beide bibliotheken van De Graafschap is een bedrag van € 150.000,= nodig, terwijl het College nu juist een bezuiniging van € 150.000,= voorstelt. Als de raad dit voorstel overneemt, zal sluiting van één van de beide vestigingen onvermijdelijk zijn. Gezien de hoogte van het bedrag betekent dit de sluiting van de bibliotheek in de Broederenkerk.

De Graafschap bibliotheken is een belangrijke partner voor de gemeente Zutphen en vervult een rol in “het kunnen meedoen in de samenleving”. De Graafschap bibliotheken heeft meer dan 250 vrijwilligers, die de inwoners van Lochem en Zutphen met heel veel passie ondersteunen. De inzet bedraagt - omgerekend - 11 fte; deze formatie vertegenwoordigt een waarde van € 550.000,=.

De activiteiten zullen worden voortgezet, zij het vanuit één vestiging en dit zal de dienstverlening ernstig beperken.

Uit een benchmark is gebleken dat de dienstverlening van De Graafschap Bibliotheken zeer hoog scoort, terwijl de subsidie per inwoner onder het landelijk gemiddelde ligt. De wijze van dienstverlening sluit ook aan bij het coalitieakkoord van de gemeente Zutphen, waarin inclusiviteit als één van de belangrijkste kerndoelen is opgenomen. Inspreker stelt dat de bibliotheek in Zutphen eredivisie speelt tegen bedrag dat bij de eerste divisie hoort.

Met het openhouden van de huidige twee bibliotheekvestigingen in de gemeente Zutphen blijft de grote waarde voor de inwoners bestaan: laagdrempelig, preventief, dichtbij en goedkoop en met kwaliteit. Gezien de impact van het Collegevoorstel, ondanks de ingediende motie en het aangekondigde amendement, overweegt inspreker serieus om morgen per 1 januari 2019 de huur op te zeggen van ‘t Warnshuus en per 1 januari 2020voor de Broederenkerk. Op dit moment ziet inspreker geen andere optie.

Het CDA vraagt wanneer de gesprekken met het College over de subsidie hebben plaatsgevonden.

Inspreker geeft aan dat deze voor het eerst in oktober 2017 en voor het laatst op 20 juni 2018 hebben plaatsgevonden.

Het CDA vraagt of toen al de indruk is ontstaan dat er problemen zouden kunnen ontstaan, qua subsidie.

Inspreker geeft aan dat toen niet bemerkt te hebben. Er konden weliswaar geen toezeggingen worden gedaan, maar er bestond alle begrip voor de financiële positie van de bibliotheken. Een bezuiniging past dan ook niet niet in de lijn der gesprekken, zoals die zijn gevoerd. Er is geen signaal afgegeven dat er een korting op het lopende budget zou gaan plaatsvinden.

De SP spreekt bewondering uit voor de wijze waarop de heer Huis in ’t Veld knokt voor de bibliotheek. De SP vraagt hoe groot de begroting van de vestiging in Warnsveld en van de vestiging in de Broederenkerk is.

Inspreker zegt dat een deel van de kosten in de gemeenschappelijke backoffice zit versleuteld. De gebouwkosten bedragen in ’t Warnshuus € 300.000,= en in Zutphen tussen € 600.000,= en € 700.000,= in Zutphen.

De SP vraagt hoe een bezuiniging van € 150.000,= kan leiden tot sluiting van de vestiging in de Broederenkerk.

Inspreker legt uit dat sluiting van één van beide vestigingen tot inkomstenderving zal leiden. Daarnaast zal afscheid moeten worden genomen van een deel van het personeel met reorganisatiekosten als gevolg. Een ander deel van het personeel zal moeten verhuizen naar de andere vestiging. Voorts zijn de licentiekosten gebaseerd op inwoneraantallen.

GroenLinks vraagt of er nog steeds een vestiging moet sluiten bij handhaving van de nullijn.

Inspreker antwoordt dat het dan nog steeds onvermijdelijk is, dat de vestiging in Warnsveld moet sluiten. In de laatste jaren hebben de bibliotheken te maken gehad met forse bezuinigingen. Deze zijn opgevangen middels ombuiging, door veranderingen in de dienstverlening en via verbreding. Dit alles is gebeurd zonder toekenning van extra financiële middelen. Om dit aanbod te kunnen behouden, zijn meer middelen nodig. Het handhaven van de nullijn betekent dat de huidige dienstverlening kan blijven gehandhaafd, maar dan wel vanuit één vestiging in plaats van twee.

De PvdA vraagt of het mogelijk is om de nullijn anders in te vullen, door te kijken naar het brede pakket en niet alleen naar de huisvestingslasten.

Inspreker geeft aan die uitdaging wel aan te willen gaan, maar de marges zijn erg klein. In de afgelopen jaren zijn ook diverse fondsen gebruikt om diensten te kunnen realiseren.

GroenLinks vraagt waarom inspreker de huur voor ’t Warnshuus per 1 januari 2019 op zou willen zeggen terwijl de bezuiniging pas in 2020 ingaat.

Inspreker geeft aan dat dit te maken heeft met de financiële positie van de bibliotheken en feit dat al een jaar lang gesprekken worden gevoerd met het College over een deugdelijke financiering.

GroenLinks constateert dat inspreker overweegt de huur op te zeggen voor beide vestigingen en vraagt wat hier de achtergrond van is.

Inspreker geeft aan dat het nodig is om tijdig te huur op te zeggen als men iets met deze vestigingen wil doen. Daarmee wordt wel vooruitgelopen op toekomstige besluitvorming.

De VVD vraagt hoe de bibliotheek in Zutphen presteert ten opzichte van het landelijk gemiddelde, in relatie tot de kosten.

Inspreker geeft aan dat de contributie vrij ver boven het landelijk gemiddelde ligt. Het percentage inkomsten van gebruikers ligt ook boven het landelijk gemiddelde. De subsidiëring loopt achter op het landelijk gemiddelde.

Burgerbelang constateert dat inspreker aangeeft ‘t Warnshuus te gaan sluiten en later mogelijk de Broederenkerk. De fractie vraagt of dit betekent dat Zutphen over enige tijd helemaal geen bibliotheek meer heeft.

Inspreker meldt dat de keuze aan de raad is. Om een voorschot te nemen op wat voor besluit dan ook, wordt voor beide panden opzegging van de huur overwogen.

Burgerbelang vraagt of een besluit van de raad voor een bezuiniging van € 150.000,= tot gevolg heeft dat Zutphen straks geen bibliotheek meer heeft.

Inspreker geeft aan dat er dan nog wel een bibliotheek zal zijn, maar slechts op één locatie.

Inspreker 4 - De heer Oosterbaan, vestigingsmanager van Woonbedrijf Ieder1

Inspreker stelt vast dat het College heeft gezocht naar een pakket van bezuinigingsmaatregelen waarbij “de pijn wordt verdeeld”. Inspreker wil uitleggen wat de consequenties zijn van de bezuinigingsmaatregelen, wat betreft Perspectief en de afschaffing van het gebruikersdeel van de rioolheffing.

  • De voorgestelde bezuiniging op het welzijnswerk door Perspectief betekent een afbraak van de ondersteuning die Perspectief biedt aan de mensen die dit nodig hebben. Perspectief kan de bezuiniging niet opvangen zonder meedogenloos te snijden in het welzijnswerk. Ieder1 en Perspectief hebben de laatste jaren gezamenlijk met de gemeente opgetrokken op het gebied van vroegsignalering. Dat dit goed werkt, is terug te zien in de cijfers ten aanzien van huurachterstanden, huisuitzettingen en overlastklachten. Inspreker is ervan overtuigd dat deze gezamenlijke inzet daar een wezenlijke bijdrage aan levert.

Het tekort dat de raad nu moet oplossen, kan op papier wel leiden tot financiële dekking, maar regeren is vooruitzien. Het is jammer dat er in zorg en welzijn te vaak naar de kosten op de korte termijn wordt gekeken en niet naar de opbrengst op de langere termijn. Als dit wel het geval zou zijn dan zou de raad de subsidie aan Perspectief niet als een kostenpost, maar als een investering zien, die zich terugbetaalt in minder narigheid en minder kosten achteraf.

De bezuiniging bij Perspectief leidt tot een teruggang in de slagkracht van Perspectief en veroorzaakt een verminderde inzet op het voorkomen van problemen; het effect van deze teruggang is dat er meerkosten ontstaan aan de achterkant. Bovendien treft dit de meest kwetsbare inwoners.

  • De voorgestelde maatregel om het gebruikersdeel van de rioolheffing volledig af te schaffen en volledig te verleggen naar het eigenaarsdeel heeft een enorm effect op het investeringsvermogen van Woonbedrijf Ieder1. Met deze jaarlijks terugkerende extra kostenpost nemen de investeringsmogelijkheden af met twintig miljoen euro. Ieder1 blijft - ongeacht de keuzes - samen met de gemeente kijken wat maximaal kan worden gedaan voor de inwoners van Zutphen. Ieder1 zal zich samen met Perspectief met minder geld blijven inspannen om degenen te helpen die het nodig hebben. Wanneer de raad instemt met het Collegevoorstel, zal dat echter substantieel minder zijn.

De ChristenUnie vraagt wat de OZB betekent voor Ieder1 in relatie tot duurzaamheid.

Inspreker geeft aan dat het hier niet om de OZB gaat, hoewel ook die verhoging van 7,5 procent Ieder1 treft, maar om de rioolheffing. In tegenstelling tot omliggende gemeenten, komt deze heffing volledig bij woningeigenaren te liggen. Dit bedraagt € 72,= per woning en leidt tot een forse kostenpost voor Woonbedrijf Ieder1.

GroenLinks concludeert dat de huurders nu voor deze heffing betalen. De fractie vraagt of het een optie is om dit te gaan doorbelasten naar de huurders.

Inspreker meldt dat dit theoretisch kan, maar praktisch is dit onmogelijk omdat de instemming van de huurder nodig is. Als de huurder instemt, dan zou aanpassing van het huurcontract mogelijk zijn. Bij nieuwe huurders zou het wel in het huurcontract opgenomen kunnen worden, maar het uitgangspunt van Ieder1 is dat alle huurders gelijk worden behandeld.

Nu kan een huurder of woningeigenaar met een laag inkomen ontheffing aanvragen voor het gebruikersdeel van de rioolheffing. Voor het eigenaarsdeel kan die ontheffing niet worden aangevraagd.

De PvdA vraagtaan welke maatregelen uit het bezuinigingspakket inspreker refereert.

Inspreker heeft ten eerste bezwaar tegen de bezuinigingsmaatregel, die voor rekening komt van Perspectief en die de bewoners in de wijken hard gaat raken. Perspectief werkt voor negentig procent voor de huurders van Ieder1.

Ten tweede, heeft inspreker bezwaar tegen het verleggen van de rioolheffing naar het eigenaarsdeel, omdat dit een grote kostenpost meebrengt voor het Woonbedrijf.

Inspreker 5 - De heer R. Koster, directeur van onderzoeks- en adviesbureau Moventum

Inspreker meldt dat Moventum ondersteuning biedt aan het inwonerspanel ‘Zutphen spreekt’ en bij het ondernemerspanel. Spreker wil reageren op Collegevoorstel nummer 5, zijnde de stopzetting van het inwonerspanel. Inspreker wijst op het belang van participatie in tijden van bezuiniging. Meer dan 1.500 inwoners participeren in dit inwonerspanel. Het inwonerspanel is zorgvuldig opgebouwd, is statistisch betrouwbaar en representatief voor de inwoners van Zutphen. Het panel leeft. In de afgelopen jaren is het panel met 500 leden gegroeid. Veel gemeenten zijn jaloers op dit instrument waarover de gemeente Zutphen beschikt. In de afgelopen jaren is energie, geld en tijd geïnvesteerd in het inwonerspanel.

Juist in tijden van bezuinigingen zouden de vruchten van het inwonerspanel moeten worden geplukt. Het panel is een goed instrument om inwoners te betrekken bij de bezuinigingen. Dit verdient zich uiteindelijk dubbel en dwars terug. Ook alternatieven kosten geld. Het zou jammer zijn als wordt teruggegaan naar uitsluitend bijeenkomsten op het gemeentehuis. Hier komen veel minder mensen op af. Met een panel bereik je een veel groter groep inwoners.

Social media wordt genoemd als een alternatief, maar vanuit diens professie ziet inspreker dat niet als een serieus alternatief, want daarmee wordt slechts een specifieke groep bereikt.

Inspreker ziet de stopzetting van het inwonerspanel niet als een bezuiniging, aangezien de kosten van dit panel zeer gering zijn en stopzetting bovendien zal leiden tot andere kostenposten.

Het is bijzonder te noemen dat de gemeente Zutphen het inwonerspanel als een aparte post heeft opgenomen. In veel gemeenten is dat niet het geval, maar is een panel een onderdeel van projecten. Inspreker kan zich voorstellen dat het College het panel als aparte post schrapt en onderbrengt bij het Focustraject.

Recent is het ondernemerspanel gestart. Hier doen honderden ondernemers aan mee. Het zou jammer zijn als dit instrument, dan enkele maanden geleden is gestart, nu weer wordt opgeheven.

Juist in tijden van bezuinigingen is het betrekken van inwoners en ondernemers bij het maken van keuzes middels een panel een goed instrument. Inspreker roept op om het inwonerspanel als aparte post geheel of ten dele uit de begroting te halen en de financiering via andere budgetten te laten lopen.

D66 vraagt wat de inbreng van inspreker is ten aanzien van het ondernemerspanel.

Inspreker stelt dat het om beide panels gaat. Bezuinigingsvoorstel 5 heeft specifiek betrekking op het inwonerspanel. Het daar genoemde bedrag kan inspreker echter alleen plaatsen als daar het ondernemerspanel bij wordt betrokken. Deze vraag wil hij hier dan ook voorleggen.

De voorzitter bevestigt dat het hierbij over beide panels gaat.

De Stadspartij vindt het belangrijk dat er een goede vertegenwoordiging van Zutphen mee kan denken over gemeentelijke voorstellen van de. De vraag is hoeveel mensen in het panel reageren.

Inspreker antwoord dat per benadering circa zeventig procent reageert.

D66 vraagt hoe lang het inwonerspanel bestaat en informeert of de resultaten ook zichtbaar zijn verwerkt in beleid.

Inspreker geeft aan dat het panel vanaf eind 2015 bestaat. Er wordt veel met de inbreng van het panel gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en communicatie. Een aantal inwoners heeft ook aangegeven aan de slag te willen in werkgroepen samen met de gemeente. Het is een dus niet alleen een enquêtemethode, maar een participatiemiddel. Het kan echt wat opleveren als het panel slim wordt ingezet in deze bezuinigingsronde.

Inspreker 6 - De heer M. Joppe, bestuurslid van ’t Warnshuus

Inspreker geeft aan dat er sinds 2013, op basis van afspraken die met de gemeente zijn gemaakt, veel is gedaan om ’t Warnshuus in haar huidige vorm te behouden. Er bestaat een helder idee over de betekenis die ’t Warnshuus voor Warnsveld kan hebben. Door heel veel mensen is hard gewerkt, in de meeste gevallen vrijwillig en belangeloos. Ook het bestuur heeft vrijwillig plaatsgenomen. Inmiddels is het resultaat zichtbaar. ’t Warnshuus is voor Warnsveld van grote betekenis, maar eveneens is het een gegeven dat - ook zonder de bezuinigingsvoorstellen van het College - de exploitatie kwetsbaar is. Hierover worden gesprekken gevoerd met het College.

De bibliotheek is onlosmakelijk met ’t Warnshuus verbonden, zowel financieel als inhoudelijk. Inspreker roept de raad om in de besluitvorming de weging van functies mee te nemen. Laagdrempelige en goedkope voorzieningen, zoals ’t Warnshuus die biedt, zijn van groot belang voor de samenleving.

De ChristenUnie vraagt of het voortbestaan van de bibliotheek voorwaardelijk is voor het voortbestaan van ’t Warnshuus.

Inspreker antwoordt bevestigend. Als hij morgen een opzegging van de huur voor de bibliotheek ontvangt, zal hij direct telefonisch contact opnemen met de wethouder om de bestuursopdracht terug te geven. Dat betekent dat ’t Warnshuus in haar huidige vorm ophoudt te bestaan. Spreker wijst er op, dat de verantwoordelijkheid als organisatie voor de exploitatie erg groot is. Het bestuur kan onder de gewijzigde omstandigheden – met een huuropzegging van de bibliotheek – een dergelijke verantwoordelijkheid niet meer dragen.

De PvdA vraagt of, in het geval er geen bezuiniging op de bibliotheek plaatsvindt, er nog wel mogelijkheden zijn om er samen met de bibliotheek uit te komen. Voorts vraagt spreker welke mogelijkheden er zijn om andere huurders in het pand toe te laten of bestaande huurders te behouden.

Inspreker ziet mogelijkheden voor samenwerking met de bibliotheek. ’t Warnshuus is enerzijds een organisatie en anderzijds een bestuurlijke organisatie. Het is echter lastig gebleken om met vrijwilligers het bestuur van een dergelijke organisatie te voeren. Samenwerking met de bibliotheek biedt kansen om bestuurlijk een aantal randvoorwaardelijke zaken te professionaliseren. Verhuur van het gebouw op een andere wijze dan nu het geval is, blijkt zeer lastig omdat de ruimtes zeer specifieke functies hebben.

Inspreker bevestigt desgevraagd dat de huur door BFM in ’t Warnshuus is opgezegd. Naast de bibliotheek wordt ruimte verhuurd aan Ons Huis, Carea, de Regiobank, Berkelstroom en Perspectief, maar deze laatste huurder heeft inmiddels de huur per 1 januari 2019 opgezegd.

Burgerbelang vraagt of er alternatieve ideeën / oplossingsrichtingen denkbaar zijn.

Inspreker legt uit dat de opdracht voor de vrijwilligers dan te groot wordt.

De PvdA heeft begrip voor de kwetsbaarheid van de vrijwilligersorganisatie. De fractie vraagt of inspreker hier ook had gestaan, als er geen bezuinigingsvoorstellen hadden gelegen.

Inspreker geeft aan dat in 2013 een projectplan is vastgesteld. Onderdeel van dat projectplan is een exploitatieovereenkomst en een huurovereenkomst. Met de kennis van toen is gezocht naar een haalbare, realistische exploitatie. Daar is hard aan gewerkt met als doel iets te realiseren voor Warnsveld en omgeving dat ertoe doet. Deze opzet is geslaagd. De financiële kant is minder eenvoudig gebleken, maar vormt wel een onderdeel van de gemaakte afspraken. Het bestuur is hierover nog in gesprek met de gemeente.

D66 heeft het gevoel dat er twee discussies door elkaar lopen. Spreker stelt vast dat het verdwijnen van de bibliotheek fataal is voor ’t Warnshuus. Afgevraagd wordt echter of ’t Warnshuus wél kan blijven bestaan als de bibliotheek als huurder blijft.

Inspreker geeft aan dat over dit laatste gesprekken met de gemeente plaatsvinden. Inspreker ziet daar goede mogelijkheden voor. De inzichten die in de loop der tijd zijn ontstaan bij het bestuur en de vrijwilligers van ’t Warnshuus wil inspreker graag met de raad delen. Eén van de lessen is dat het wellicht niet realistisch is om een dergelijke organisatie door een vrijwillig bestuur te laten besturen. Hierover vindt momenteel overleg plaats en er wordt gekeken naar een alternatieve vorm. Onderdeel van de oplossing kan ook een oplossing voor het exploitatievraagstuk zijn. In de voorgestelde maatregelen ziet inspreker onvoldoende samenhang.

De bezuiniging die nu wordt voorgesteld, maakt duidelijk hoe groot de impact is voor de verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur kan deze verantwoordelijkheid niet nemen.

De voorzitter biedt gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en gerichte vragen te stellen.

Burgerbelang constateert dat een aantal voorzieningen wordt wegbezuinigd, dat vervolgens grote invloed heeft op andere voorzieningen. Met het terugbrengen van de subsidies van de bibliotheek en Perspectief heeft de raad het recht om te weten wat er volgens het College met ’t Warnshuus gaat gebeuren.

Diverse organisaties worden geconfronteerd met forse bezuinigingen, die in sommige gevallen het einde betekenen van bepaalde activiteiten. De vrijwilligers kennen hun eigen organisaties door en door en spreker vindt het beschamend om als raad deze organisaties te vragen waar ze wellicht nog op kunnen bezuinigen.

Burgerbelang heeft de indruk dat de organisaties die door de bezuinigingen worden getroffen, willekeurig zijn aangewezen. Spreker constateert dat de zes organisaties, die vanavond hebben ingesproken slechts een klein deel van het bezuinigingspakket voor hun rekening krijgen en spreker acht dat kenmerkend voor wat er gaat gebeuren in dit bezuinigingstraject. Burgerbelang is hier niet blij mee.

De SP stelt dat deze bezuinigingen pijn doen en een flinke beschadiging veroorzaken in de sociale samenhang in de Zutphense gemeenschap. De aanleiding voor deze bezuinigingen ligt – naar mening van de SP - in het matig tot slecht gevoerde financieel beleid van de afgelopen jaren en in Rijksbezuinigingen.

De bezuinigingen op het sociaal domein en de verhoging van de OZB zullen ertoe leiden dat meer mensen in financiële nood komen. Spreker vraagt of het College het ermee eens dat juist in een situatie waarin de financiële nood toeneemt, ook de waarde van sociaal werk toeneemt; meer specifiek doelt spreker hierbij op het opsporen en signaleren van probleemsituaties op menselijk niveau. De SP vraagt hoe het College ervoor gaat zorgen dat deze kerntaak van het sociaal werk niet gaat leiden onder de bezuiniging van € 350.000,=.

In de afgelopen vijf jaar is sprake geweest van een explosie aan uitgaven wat betreft de beschermingsbewindvoering onder de noemer ‘bijzondere bijstand’. Het blijkt dat in Groningen hierop fors kan worden bezuinigd door het beschermingsbewind in eigen hand te nemen. Spreker vraagt of het College dit het onderzoeken waard acht.

Het baart de SP zorgen dat er wordt bezuinigd op schoolgebouwen. In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan een goede relatie met de onderwijsbesturen. De vraag is hoe deze bezuinigingen moeten worden gezien in relatie tot de samenwerking met de scholen.

GroenLinks sluit zich aan bij de opmerking dat deze bezuinigingen pijnlijk zijn en realiseert zich tegelijkertijd dat het hierbij nog slechts om een klein deel van de bezuinigingsvoorstellen gaat. GroenLinks is op zoek naar andere opties. Eén van de mogelijkheden is het bezuinigen op de loonsom, maar die mogelijkheid wordt door het College niet genoemd.

GroenLinks vraagt wat het College kan zeggen over de totale bezuiniging bij Perspectief en wil graag weten of daarmee de Buurtservice inderdaad in gevaar komt.

D66 sluit zich aan bij de reactie van GroenLinks. D66 heeft gezocht naar de afwegingen van het College en vraagt zich af hoe deze enorme tekorten zijn ontstaan. De fractie lijkt het daarom verstandig om eerst intern te kijken naar de loon- en prijsindexatie

In de bezuinigingsvoorstellen is de notitie van Bureau Berenschot over de minimum- en maximumvariant integraal overgenomen. Berenschot geeft ook een aantal kernvoorwaarden aan, die van belang zijn om deze operatie te doen slagen. Deze kernvoorwaarden zijn in het voorstel echter niet terug te vinden. Er ontbreekt een duidelijke visie van het College over wat er al dan niet nog gaat gebeuren. Ook ontbreekt een duidelijke visie op inhuur. In het kader van het budgetrecht van de raad zou er per kwartaal een overzicht moeten komen van de financiën.

BewustZW heeft enkele keren gehoord dat de problemen ten dele zijn te wijten aan het vorige College. Spreker refereert hierbij aan de twee wethouders die momenteel op basis van wachtgeld thuis zitten. Spreker vraagt of het College regelmatig met deze wethouders heeft gesproken en informeert naar een plan van aanpak om deze wethouders zo snel mogelijk aan werk te helpen, zodat de kosten voor de gemeenschap zo snel mogelijk op nul uitkomen wat wachtgeldverplichtingen betreft.

De gemeente Zutphen is vastgoedeigenaar en beschikt over ongeveer 135 gebouwen. Dat is een vreemde situatie. Reeds in 2008 was een aantal gebouwen in beeld voor een eventuele verkoop. Deze gebouwen vertegenwoordigden toen een waarde van circa twintig miljoen euro, maar tot op heden is er nog geen gebouw verkocht. De wethouder heeft recent aangegeven dat er een overzicht van alle vastgoedbezittingen wordt opgesteld en daarbij naar alle parameters wordt gekeken. Spreker roept het College op dat overzicht te actualiseren en openbaar te maken. Voorts wil de fractie worden geïnformeerd over huurders van gemeentelijk vastgoed, ook om daarmee in beeld te krijgen of sprake is van verkapte huursubsidies.

In het verleden zijn er gemeentelijke panden tegen hoge kosten opgeknapt om te kunnen verhuren. De fractie vraagt aandacht voor afschrijvingstermijnen en wil al met al meer inzicht krijgen in de ins and outs van het gemeentelijk vastgoedbezit. Spreker verwacht dat een proportioneel deel van de bezuinigingen middels het gemeentelijk vastgoed kan worden ingevuld.  

Een andere oplossing is om te kiezen voor een College met één wethouder minder. BewustZW denkt dat dit mogelijk moet zijn.

De ChristenUnie stelt vast dat de voorgestelde bezuinigingen zich kenmerken door een kortetermijnvisie. De effecten op de langere termijn zijn hierin niet meegenomen. Dat is vanavond ook uit de inspreekreacties gebleken.

Eén van de belangrijkste adviezen van Bureau Berenschot was om niet te bezuinigen in het voorveld, aangezien dat uiteindelijk geen voordeel oplevert, maar juist nadeel. Daarom vraagt de fractie waarom het College juist heeft besloten om in het voorveld te gaan bezuinigen.

De Stadspartij heeft veel vragen en kanttekeningen en weinig ruimte of tijd om te zoeken naar goede alternatieven en andere inzichten. Bij de ingekomen stukken zit een stuk van Bureau Halt en spreker roept het College op naar de oproep in deze brief te kijken en deze over te nemen. (NB notuliste: ik wilde dit iets minder cryptisch in het verslag verwoorden, maar kan deze brief niet vinden op de website van de raad. Voor de lezer is nu niet duidelijk wat deze oproep is)

De Stadspartij sluit zich aan bij het betoog om vroegsignalering te bewaken. Spreker vraagt het College hoe de bezuiniging bij Perspectief kan worden getackeld zodat de sociale wijkteams en de vroegsignalering kunnen worden gehandhaafd. Spreker meent dat de gemeente niet zonder deze laagdrempelige middelen en preventieve instrumenten kan.

Ten aanzien van Moventum, stelt spreker dat - gezien de hoge respons - het inwonerspanel als instrument moet worden gekoesterd.

De bezuiniging op groenbeheer ziet de fractie als een kans, evenals het daarbij betrekken van de ecovisie. Spreker is wel benieuwd hoe het College de ontstane onrust hierover gaat tackelen.

Het CDA constateert dat de voorgestelde bezuinigingen de samenleving gaan uithollen en vreest dat dit ‘boemerangbezuinigingen’ zullen blijken. Er ligt een opgave om naar goede alternatieven te zoeken; dat is geen eenvoudige opgave.

Het College hamert op financiële dekking. Het CDA mist echter de sociale dekking, de sociale gevolgen van waar dit naar toe leidt. Alle voorstellen zijn financieel gedreven.

Het CDA vraagt het College en de vier coalitiepartijen of het ene speerpunt belangrijker is dan het andere. Afgevraagd wordt of hierin de juiste keuzes worden gemaakt om Zutphen duurzaam te maken. Wat het CDA betreft, moet Zutphen ook in sociaal opzicht duurzaam blijven.

Tot slot, vraagt het CDA hoe het College de gemeente Zutphen over vier jaar voor zich ziet.

De SP zegt - in reactie op de vraag van het CDA of de juiste keuzes worden gemaakt - dat de bezuinigingen op zich geen keuze zijn van deze coalitie of het College. Een deel van de bezuinigingen komt immers vanuit rijksniveau. Vooropgesteld dat deze bezuinigingen onvermijdelijk zijn, heeft het College nagenoeg de best mogelijke afweging gemaakt. Hier en daar moeten keuzes nog wat worden bijgesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de bibliotheek.

De VVD wil het College, ondanks alle kritiek, bedanken voor de snelheid waarmee is geopereerd. De fractie realiseert zich dat voorliggende opgave zeer lastig is.

De VVD heeft geconstateerd dat de uitkering uit het gemeentefonds over drie jaar is verdubbeld. Spreker vraagt of deze constatering juist is.

De fractie vraagt zich af wat de consequenties zijn van de voorgestelde bezuinigingen op zaken die betrekking hebben op de leefbaarheid van de stad, in de breedste zin, en op de doelstellingen ten aanzien van de stad.

Voorts vraagt de fractie of het College ook heeft gekeken naar de mogelijkheden voor bezuiniging op de loonsom van de gemeente Zutphen. Dit levert immers een structurele besparing op, terwijl veel voorstellen slechts een tijdelijke en beperkte besparing opleveren.

Een aantal voorstellen heeft betrekking op verbanden, waarin de gemeente Zutphen partner is, zoals de Stedendriehoek. De VVD zou het jammer vinden als bezuiniging hierop in de toekomst nadelige gevolgen heeft voor de gemeente Zutphen.

De Stadspartij voegt toe dat het wat het partnerschap van de Stedendriehoek betreft, ook om de geloofwaardigheid van de gemeente Zutphen in de regio gaat.

De VVD vindt geloofwaardigheid niet het belangrijkste punt. Het gaat hierbij om het behoud van de verworven positie. De vraag is of deze bezuiniging ten koste daarvan zou kunnen gaan.

D66 is verbaasd dat de VVD geen reactie geeft op de grootste bezuinigingsvoorstellen, namelijk die met betrekking tot sociaal werk en de voorzieningen voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. De punten waar de VVD een reactie op geeft, hebben met name betrekking op stenen en niet op mensen.

De VVD is het hiermee niet eens. De wijze waarop de stad erbij staat, dient niet de stad zelf maar de mensen die er wonen en werken. De VVD is het ermee eens dat de consequenties van de bezuinigingsvoorstellen voor het Sociaal Domein vervelend zijn, maar tegelijkertijd zal de gemeente op de een of andere manier moeten bezuinigen.

De PvdA wijst op het voorliggende enorme pakket met pijnlijke keuzes. Er liggen ook goede keuzes voor. Op ongeveer van de helft van de voorstellen zijn geen bezwaren binnengekomen. Wat dit betreft, verwijst de fractie naar de vereenvoudiging van de toegang en procedures in het Sociaal Domein en de aanpak van huishoudens met mulitproblematiek. Dit sluit ook aan bij de visie om in het Sociaal Domein te investeren in lichtere vormen van zorg.

De PvdA erkent desgevraagd dat de genoemde bezuinigingen nog onzeker zijn. Een bezuiniging in het Sociaal Domein is altijd onzeker en daarom moet de impact van de bezuinigingen goed worden gemonitord. Inwoners zullen hun rechten opeisen en de kans bestaat dat het beroep op deze rechten groter is dan geraamd. Uiteindelijk moet de raad maatregelen vaststellen om tot een sluitende begroting te komen. De PvdA staat achter een transformatie van het Sociaal Domein en wil investeren in lichtere vormen van zorg om een beroep op zwaardere zorgvoorzieningen te voorkomen.

De ChristenUnie vraagt hoe de PvdA aankijkt tegen de bezuiniging op Perspectief, waarmee het advies van Bureau Berenschot om het voorveld te ontzien, niet wordt opgevolgd.

De PvdA acht dit inderdaad een punt van zorg. Een suggestie vanuit de PvdA is om de huisartsen meer te betrekken bij de bezuinigingen in het Sociaal Domein.

GroenLinks wijst op de lopende pilots van Perspectief en verwijst naar de inspreekreactie van mevrouw Klungers. Zij stelt dat hiermee enorme besparingen kunnen worden bereikt.

De PvdA stelt dat de bezuinigingen op re-integratie een pijnlijke keuze is. De PvdA vindt het vinden van werk belangrijk. De fractie erkent dat er keuzes moeten worden gemaakt, maar er bestaan wel zorgen over de grote groep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. In januari 2019 wordt gestart met het Werkbedrijf en de vraag is of de bezuinigingen geen al te grote consequenties hebben voor een goede start.

De PvdA heeft altijd gepleit voor een uitstroompremie, maar begrijpt dat ook wat dit betreft pijnlijke keuzes moeten worden gemaakt. De fractie vraagt of het College middels een evaluatie kan laten zien wat het effect van de premie is geweest over de eerste acht maanden van 2018, zodat de werking van het instrument goed kan worden beoordeeld.

De pijn moet eerlijk worden verdeeld. Voorliggend pakket leidt tot bezuinigingen die veel inwoners raken. De PvdA vraagt wat de mogelijkheden zijn om te bezuinigen op het ambtelijk apparaat.

De voorzitter schorst het Forum, zodat het College zich kan beraden op de beantwoording.


Het Forum wordt geschorst.

Het Forum wordt hervat.

 

De voorzitter hervat de Forumvergadering en geeft de burgemeester het woord.

Burgemeester Vermeulen schetst hoe de procedure gaat verlopen. De wethouders zullen kort ingaan op een aantal vragen. Andere vragen zullen schriftelijk worden beantwoord. In de volgende raadsvergadering kan het College verdere vragen beantwoorden.

BewustZW wil dat de vragen die vanavond niet kunnen worden beantwoord, zo spoedig mogelijk schriftelijk worden beantwoord.

Burgemeester Vermeulen heeft begrip voor deze vraag, maar zij wil het College ook de gelegenheid geven om in te gaan op visies en rode draden. Dat past meer in de setting van een raadsvergadering dan op papier. De schriftelijke beantwoording wil zij beperken tot feitelijkheden. Het politieke debat kan zodoende in de politieke arena worden gevoerd.

BewustZW is het met dit laatste eens, maar spreker hoopt dat er voldoende tijd overblijft, zodat niet alles op één avond onder tijdsdruk moet worden behandeld. De fractie wil een zuivere en sociale afweging kunnen maken. Spreker vreest dat hier met het voorstel van de burgemeester onvoldoende tijd voor resteert.

De SP stelt voor dat het Presidium na deze vergadering bijeenkomt om de agenda en spreektijden van het raadsdebat te bepalen. Als dat goed vastligt, dan lijkt het procedurevoorstel van de burgemeester haalbaar.

De voorzitter vraagt of er behoefte bestaat om als Presidium na afloop bij elkaar te komen.

BewustZW prefereert een ander overlegmoment.

De voorzitter stelt voor om het Presidium op 24 september door te laten gaan.

De SP vindt het ook werkbaar om dit via e-mail af te stemmen.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan het College.

Het College reageert op de suggesties om op de loonsom te bezuinigen. Het College wijst in dit verband op het belang van de executiekracht van het ambtelijk apparaat in 2019 en 2020. Er moet dan veel gebeuren, zowel in het Sociaal Domein, als in andere domeinen. Deze werkzaamheden vragen een goede bezetting. Desondanks is het goed om naar de loonsom te kijken en het College zal dit aan de lijst van nader te onderzoeken punten toevoegen.
Het College gaat in op de bezuinigingsvoorstellen wat betreft ’t Warnshuus en de bibliotheek. Zonder de bezuinigingen op de bibliotheek was al sprake van een lastige situatie voor ’t Warnshuus, zowel wat betreft exploitatie, als structuur. Er vinden gesprekken plaats met het bestuur van ’t Warnshuus met als doel om tot een goede oplossing voor ’t Warnshuus te komen zodat ‘t Warnshuus als dorpshuis behouden kan blijven. Tijdens de raadsvergadering van 8 oktober verwacht het College hier meer over te kunnen vertellen.

Burgerbelang concludeert dat het College er al langere tijd mee bekend is dat de situatie rondom ‘t Warnshuus zorgelijk is en dat de bezuiniging op de bibliotheek in de pen zat. Burgerbelang vindt het niet netjes dat hierover nu pas in gesprek wordt gegaan. De raad blijft vervolgens in het duister tasten over mogelijke oplossingen en de financiële consequenties. Burgerbelang acht dit bestuurlijk ongepast.

Het College veronderstelt dat Burgerbelang net zo goed staat voor een serieuze en goede oplossing voor ’t Warnshuus. De eerste problemen die moeten worden opgelost, betreffen de exploitatie en de structuur. Die problemen speelden al tijdens de vorige Collegeperiode. Het College refereert aan het oorspronkelijke projectplan voor ’t Warnshuus, waar de raad in 2013 ook mee heeft ingestemd. De volledige verantwoordelijkheid ligt dus niet bij het College.

Burgerbelang vindt sprake van een rare verdraaiing. Destijds is de bibliotheek aangemerkt als ‘kloppend hart van ’t Warnshuus’. De raad wordt nu plotseling geconfronteerd met de problematiek.

Het College geeft aan, dat het College ervoor heeft gekozen om geen structurele bezuinigingen door te voeren op de onderwijshuisvesting. Er worden wel twee incidentele bezuinigingen toegepast. Hierdoor zal de reserve iets afnemen, maar deze blijft voldoende om de plannen voor de korte termijn op het gebied van onderwijshuisvesting uit te voeren, zoals afgesproken met de onderwijspartners. De onderwijspartners hebben nog steeds het volste vertrouwen in de samenwerking met de gemeente.

De Stadspartij vraagt zich af wat het College met ‘korte termijn’ bedoelt.

Het College licht toe dat dit betrekking heeft op de plannen tot en met 2021. Voor dit tijdsbestek zijn ook oplossingen gevonden voor de vrijkomende schoolgebouwen.

Het College zal de vragen over het beschermingsbewind schriftelijk beantwoorden.

De vragen ten aanzien van het rapport Berenschot wil het College in de raadsvergadering van 8 oktober bespreken.

Aan het vastgoedoverzicht wordt momenteel gewerkt en daarin worden alle zaken goed tegen het licht gehouden. In het kader van de privacywetgeving is het echter niet mogelijk om dit overzicht volledig openbaar te maken. Wél kan worden aangegeven welke panden de gemeente in bezit heeft.

BewustZW vindt dit een goede vooruitgang ten opzichte van de vorige overzichten en heeft begrip voor het standpunt dat het College rekening moet houden met de privacywetgeving. Toch wil de fractie benadrukken dat het College veel te veel informatie binnenskamers houdt, die openbaar gemaakt zou kunnen worden.

Het College wijst erop dat het verkopen van vastgoed tot incidentele middelen leidt.

BewustZW heeft deze opmerking een aantal jaren geleden ook al gehoord, maar de fractie heeft toen opgemerkt dat een incidentele opbrengst ook structureel kan worden gemaakt. Dit is wettelijk mogelijk en destijds ambtelijk beaamd.

Het College gaat in op de bezuiniging op beheer en onderhoud en de opmerking van de Stadspartij over de onrust die hierdoor kan ontstaan. Het College licht toe, dat op dit moment teams van beheer en onderhoud schouwen uitvoeren in buurten en wijken. De vraag wordt daarbij gesteld of beheer en onderhoud samen met bewoners kan worden uitgevoerd, of dat bewoners taken volledig willen overnemen. Dit ontwikkelt zich goed. Het College denkt door middel van participatie deze bezuiniging op een goede manier te kunnen realiseren.

De voorzitter herhaalt de mogelijkheden voor het schriftelijk of mondeling stellen van vragen, zoals ij de opening van de vergadering geschetst.

Het Presidium krijgt schriftelijk een voorstel met betrekking tot de wijze waarop de raadsvergadering op 8 oktober zal verlopen (spreektijden e.d.). Het Presidium kan hier schriftelijk op reageren.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Sluiting om 22.20 uur

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 20-09-2018

Behandeld in