Pagina delen

Forumverslag 20-06-2016

Transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016-2019 (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan het college.

College: Er staat vanavond een belangrijk onderwerp op de agenda. De transformatie-agenda geeft de koers aan voor de komende jaren. Er zijn veel wachtlijsten bij de veilig thuisorganisaties. Cruciaal is een goede samenwerking op regionaal en lokaal niveau. Half juli moeten de wachtlijsten weg zijn. Daar zit ook een financieel risico aan voor de gemeente.

D66: Hoe reëel is half juli?

College: Dat is spannend. Het is lastig om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Het is daarnaast ook moeilijk om de wachtlijsten goed in beeld te krijgen. Als het niet lukt, melden we dit bij de inspectie.

VVD: Hoe is de wachtlijst ontstaan?

College: Er is sprake van een samenloop van omstandigheden: een jonge organisatie, te weinig beschikbare medewerkers en systemen die op elkaar afgestemd moeten worden. We gaan twee sporen hanteren: voor de korte termijn gaan we de wachtlijsten wegwerken, voor de lange termijn werken we eraan dat er geen nieuwe wachtlijsten ontstaan.

ChristenUnie: Als de gemeente bijspringt, zijn die kosten dan te verhalen?

College: Nee, niet echt. We willen wel de onderbouwing scherp krijgen van de organisaties. Ik wil nog vermelden dat onze veilig thuisorganisaties wel goed uit de landelijke evaluatie komen. Inhoudelijk gaat het dus wel goed.

De voorzitter vraagt, nu het college klaar is met haar toelichting op het voorstel, de verschillende partijen om een reactie.

D66: Wij zijn blij dat het onderwerp op de agenda staat. Ik mis echter de samenwerking met de scholen. Hoe kunnen scholen goed melden?

PvdA: Wij vinden dit een goed verhaal. Hoe gaat de samenwerking met de huisartsen?

VVD: Het zijn trieste cijfers. Is het haalbaar dat we huiselijk geweld snel stoppen? Is die ene regisseur haalbaar in Zutphen?

Burgerbelang: Wij zijn blij met dit stuk. Fijn dat PMO en CMG zich in dit verhaal kunnen vinden. Wij hebben zorg over het hoge percentage huiselijk geweld in Zutphen. Dat moet opgepakt worden. Is er extra aandacht hiervoor?

ChristenUnie: Ook wij vinden dit een goed verhaal. Graag nadere uitleg over de risico’s, zoals genoemd in het raadsvoorstel.

CDA: Wij zijn blij dat er lokaal veel draagvlak is voor deze agenda. Waarom is het percentage huiselijk geweld in Zutphen zo hoog? Ons valt op dat er een bedrag van € 2.000,- is opgenomen voor een meldpunt jeugdprostitutie. Wat kun je daarmee doen?

Stadspartij: Wij vinden het een prima stuk met heldere doelen. Waarom zijn er geen cijfers over eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling? Wat betreft de capaciteit van veilig thuis: komt u daarvoor nog een keer terug bij ons?

Het college beantwoordt vervolgens puntsgewijs de vragen van de partijen:

 • Scholen: ja, goede aanvulling. Net als voor de vrijwilligers die hiermee te maken hebben.
 • Bij de huisartsen wordt goed samengewerkt. Artsen kunnen makkelijk onderling zaken melden, een beroepsgeheim werkt niet belemmerend.
 • Wij vinden de hoge aantallen ook een zorg. Wij zien daarin een extra reden om mee te doen met dit regionale project. De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat Zutphen hoog scoort op veel lijstjes.
 • Veilig thuis werkt regionaal, maar ze hebben zeker ook aandacht voor het lokale.
 • De organisaties voor maatschappelijke ondersteuning zijn goed betrokken. De gemeente is met hen in gesprek.
 • De transformatie-agenda is geen risico op zich. Het risico op geweld blijft echter altijd bestaan.
 • De € 2.000,- is alleen de Zutphen-component en alleen voor de coördinatie van het meldpunt. De hulp zelf valt er niet onder.
 • Eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling is niet apart geregistreerd.

De voorzitter bedankt het college en vraagt de forumleden of de toelichting voldoende is.

PvdA: Is het zo dat de casusbeoordeling van veilig thuis wordt ingekort?

College: Dat klopt. Er zijn gesprekken gaande over de afbakening van werk. Daar zijn we blij mee.

Stadspartij: Is er een opsplitsing mogelijk in geweldssoorten zodat eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling ook zichtbaar worden?

College: Registratie is natuurlijk mogelijk. Het zou best kunnen dat dat gaat veranderen.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering en concludeert dat het stuk door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Effectuering verbetermaatregelen Het Plein 2016 en verder (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het college zal een presentatie houden over verbetermaatregelen voor Het Plein. Het forum kan daarna verhelderende vragen stellen.

College: houdt de presentatie. De toelichting is als bijlage bij dit verslag gevoegd. Indien de raad akkoord gaat met het voorstel is er nog veel te doen. Zo is het nog de vraag of Het Plein over een eigen reserve moet beschikken. Dat leidt echter tot discussies over de organisatie in plaats van over de inhoud. Dit soort vraagstukken zijn van later zorg. Om snel te kunnen beginnen vraagt het college reeds nu geld beschikbaar te stellen en in principe een uitspraak te doen over het opnemen van budget in de strategische agenda van 2017. De maatregelen moeten gefaseerd worden uitgevoerd. Per thema wordt een plan van aanpak opgesteld. Over de voortgang zal het college de raad steeds op de hoogte houden. Het college verwacht dat het wat eerder dan de heer Noppen heeft aangegeven goed zal gaan met Het Plein.

SP: Het college gaat wel snel voorbij aan de vraag of het niet beter is te kiezen voor een andere organisatie dan Het Plein. Waarom kiest het college ervoor het plan te laten uitvoeren door de interim directeur. Is het niet beter eerst een directeur aan te trekken? Is er een verband tussen alles wat mis gaat en de afstand tussen de organisatie en het gemeentebestuur? Het Plein is een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Dat leidt tot een zakelijke opstelling en dus tot termen als “klanten, cliënten, communicatie”. Tot slot is de fractie blij met de constatering dat het beter is meer van vaste medewerkers gebruik te maken dan van een grote flexibele schil.

VVD: In november 2015 heeft de fractie al de kritische vraag gesteld hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn om de werkzaamheden van Het Plein weer onder te brengen bij de gemeente. Al in de voorgaande collegeperiode hebben raadsleden gesprekken gevoerd met leden van het dagelijks bestuur van Het Plein over “de bejegening”. In feite ging het om de onvrede over het functioneren van Het Plein. Een aantal malen zijn raadsleden door directie en medewerkers geïnformeerd over werkwijze en aanpak, maar dit blijkt nu van nul en generlei waarde te zijn geweest, omdat het geen zicht gaf op wat werkelijk werd gerealiseerd. De fractie spreekt haar afkeuring uit over het feit dat de gemeentelijke vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur van Het Plein niet in staat zijn geweest scheefgroei te voorkomen en de raad daarover naar behoren te informeren. Alleen in financiële zin is jaarlijks duidelijk geweest dat de balans ontbrak. Met de decentralisatie en de overheidsmaatregelen waren er voldoende argumenten om niet naar het functioneren te kijken. De fractie houdt daarvoor het gehele college verantwoordelijk. Sinds de aanstelling van de heer Noppen als interim-directeur wordt nu wel man en paard genoemd. Het onderwerp van deze forumvergadering is daarvan het goede resultaat. Wat kan het college de raad toezeggen aan maatregelen of acties, zodat de raad zijn functie, ook in de rol van volksvertegenwoordigers, naar behoren kan invullen en uitvoeren.

Christen Unie: Sluit aan bij de VVD. De motie is vooralsnog aangehouden. De fractie is teleurgesteld over de huidige situatie. Wat is uiteindelijk het financiële plaatje? Er is sprake van ontschotting van budgetten in het sociale domein. Gaat dit betekenen dat de verliezen van Het Plein worden aangevuld uit de reserve WMO? Er is nog geen plan van aanpak; het is slechts een wensenlijstje. Dat is onvoldoende om nu 1,8 miljoen euro te vragen van de raad. De fractie wil meer tijd om over het voorstel te discussiëren.

CDA: sluit aan bij VVD en Christen Unie. Zeker de vraag hoe het een en ander gerealiseerd moet worden in van belang. Het ombuigen van bijvoorbeeld rechtmatigheid naar doelmatigheid vergt een cultuuromslag. De fractie is er niet gerust op dat de plannen worden geïmplementeerd. Het is wel goed dat het college nu niet met de boodschap komt dat alles goed zal komen.

GroenLinks: Het is goed dat nu wordt gezegd dat gehandeld moet worden op basis van vertrouwen in plaats van wantrouwen en dat de kennis over verschillende doelgroepen verbeterd wordt. Daarvoor is echter opleiding nodig. Dit is des te belangrijker omdat bij maatwerk willekeur op de loer ligt. Is het opleidingsbudget wel toereikend; wat is daarvoor totaal beschikbaar?

Stadspartij: Het gaat om veel geld. Een plan van aanpak waarin staat wat wanner en in welk tempo gebeurt ontbreekt. Dat goede fundament is nodig. Wanneer is het te verwachten?

D66: De fractie is evenals VVD en Christen Unie geschrokken. Moeten we wel verder met Het Plein? Is integratie met Delta op dit moment wel verstandig; er zijn maar weinig gemeenten die een dergelijk samenvoeging nastreven. De fractie ziet graag een uitgebreid plan van aanpak.

Bewust ZW: mist de koppeling tussen 1.3 en 1.4 van de presentatie.

Lijst Van Vliet: Het opleidingsbudget lijkt erg laag, gezien de ambities. Hoeveel mensen worden boventallig bij Het Plein?

PvdA: benadrukt de urgentie van uitvoering van het plan. Dat is nodig voor de stad. Besluit nu om te investeren in de organisatie, want als dat niet snel gebeurt zal de schade nog groter zijn. De richting is op hoofdlijnen nu wel duidelijk. Wat is het effect van het lagere ziekteverzuim?

Burgerbelang: De urgentie is hoog. De goede weg is ingeslagen en er moet nu geïnvesteerd worden. Waarop baseert het college de verwachting dat verbetering wellicht al eerder is bereikt dan dat de heer Noppen heeft aangegeven?

Christen Unie: wenst meer tijd voor een inhoudelijke discussie en stelt voor de vergadering nu te schorsen.

Voorzitter: In de volgende forumvergadering op 4 juli zal het voorstel oordeelsvormend worden besproken.

College: Het voorstel is nu al bij de presentatie gevoegd, zodat het forum de tijd heeft daarvan kennis te nemen. Mogelijk kan het na behandeling in het forum op 4 juli direct door naar de raad voor besluitvorming.

Als gevolg van rijksbeleid zijn de budgetten voor de uitvoering van de WSW aanzienlijk kleiner geworden. Gemeenten kunnen die bezuinigingen niet opvangen. De problemen bij Het Plein zijn van andere aard.

Het is opvallend dat een aantal vragen thuis horen in het overleg tussen directie en dagelijks bestuur van Het Plein, bijvoorbeeld de vraag over boventalligheid. Blijkbaar zijn de rollen niet geheel helder.

Christen Unie: Formeel klopt dat, maar het wordt een financieel risico dat op de gemeente terugslaat. Daarom is het nu wel aan de orde.

College: Volgens de heer Noppen is er mogelijk sprake van boventalligheid bij integratie van Delta en Het Plein. Die integratie is nu echter niet aan de orde. Bovendien komen kosten voor integratie ten laste van alle vijf aan Delta deelnemende gemeenten. De vraag of Het Plein opgeheven en de taak bij een andere organisatie neergelegd zou moeten worden is niet erg relevant voor de investering die nu vereist is. Het college kiest ervoor voort te borduren op wat er nu is, in plaats van iets nieuws te bedenken. Er is deskundig personeel, ze weten wat ze moeten doen. De afstand tussen Het Plein den de gemeente is niet groot; misschien zelfs wel wat te klein, waardoor de rolverdeling niet geheel helder blijft. Het is echter geen bedrijf: het blijft een overheidsorganisatie. Communicatie is nodig zowel intern als extern, zodat de uitvoering weet wat het bestuur wil vice versa en mensen weten wat Het Plein te bieden heeft.

Opleiding is nodig op drie aspecten: 1. ruimte voor beoordeling regelgeving 2. kennis en 3. houding en gedrag. Vanuit het huidige opleidingsbudget wordt ook formatie die bedrijfsvoering omvat bekostigd. Door deze “vervuiling” over te hevelen naar bedrijfsvoering is er met een aanvulling van € 43.500 voldoende opleidingsbudget beschikbaar.

Vanwege het ontbreken van voldoende tijd zal het college de overige vragen schriftelijk beantwoorden voor de vergadering van 4 juli.

Voorzitter: dankt alle aanwezigen en schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Presentatie verbouwplan bibliotheek in de Broederenkerk (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens krijgt het college het woord om kort de presentatie in te leiden.

Het college refereert aan de voorgeschiedenis va het hele project. Indertijd was nog sprake van het Broederenkloosterproject. Nadat een andere keuze is gemaakt is geld gereserveerd voor aanpassing van de bibliotheek. Het museum moet mee met de tijd. Om alle aanpassingen te kunnen verwezenlijken is een financieel plan opgesteld. Dit wordt over twee weken aan de raad voorgelegd.

Vervolgens krijgt de architect van het plan de heer Bonheur de gelegenheid om het ontwerp namens het college toe te lichten.

Na afloop van het college krijgt de directeur van de bibliotheek, de heer Huis in ’t Veld de gelegenheid om kort te reageren op het plan. Hij geeft aan erg blij te zijn met de support van de gemeente . Het visiedocument uit 2014 is door de raad erg goed ontvangen, Het sluit ook nu nog steeds aan bij de speerpunten van de gemeente.

Het college geeft aan dat voor de benodigde verbouwingen al € 650.000 was vrijgemaakt. Een extra aanvraag voor € 860.000 volgt over twee weken Daarnaast investeert de bibliotheek zelf ook nog een bedrag.

De PvdA wil graag weten wat de bibliotheek straks meer biedt ten opzichte van nu.

Het college geeft aan dat het Huis van de Taal nu niet te realiseren is en straks wel.

De heer Huis in ’t Veld vult aan dat straks groepen en individuele bezoekers gelijktijdig ontvangen kunnen worden. Ook wordt het mogelijk voor vrijwilligersorganisaties om bijvoorbeeld intakes in de bibliotheek te houden. Daarnaast kan me de bezoeker een kop koffie bieden. Waar bij het echter niet de bedoeling is dat de bibliotheek gaat functioneren als horecabedrijf.

D66 vraagt of er ook plekken voor bezoekers om te werken. Daarnaast wil men weten of vluchtelingen straks ook nog bij de bibliotheek terecht kunnen.

De heer Huis in ’ t Veld geeft aan dat het aantal werkplekken straks wordt verdubbeld, er komen er 40. Nu zijn het er 20.

Daarnaast is de nieuwe ruimte geschikt om vluchtelingen met een taalmaatje te ontvangen. We tekent hij aan dat de faciliteiten niet geschikt zullen zijn om bijvoorbeeld ineens groepen van 50 of 60 mensen te ontvangen.

De ChristenUnie vraagt wie de netwerkpartners zijn.

De heer Huis in ’t Veld noemt ondermeer de partners in het culturele domein en daarnaast perspectief, het Gilde en Het Plein aangevuld met de partners van het Huis van de Taal.

De VVD geeft aan de jeugd te missen in de presentatie en vraagt zich af of de tussen verdieping wel rekening houdt met de raampartij.

De heer Bonheur geeft aan dat in het plan weldegelijk is voorzien in een jeugdafdeling. Daarnaast wordt rekening gehouden met de raampartijen. Het ingangsportaal is bovendien nog een verwijzing naar de oude kerkingang.

De PvdA vraagt naar de werkplekken. Worden deze gewoon ouderwets uitgevoerd met een tafel en stoel.

De heer Bonheur geeft aan dat er van uit wordt gegaan dat een deel van de klanten in ieder geval een eigen device meeneemt m aar dat er wel tafels en stoelen beschikbaar zijn.

De ChristenUnie wil weten of de dienstverlening naar vluchtelingen in de bibliotheek kan plaats vinden.

De heer Huis in ’t Veld beaamt dat dat kan. Niet zozeer door de bibliotheekorganisatie maar wel gebruik makend van de faciliteiten.

Burgerbelang vraagt of er concrete partners zijn.

De heer Huis in ’t Veld geeft aan dat er inmiddels concretere afspraken zijn met vrijwilligers en het Taalhuis.

Het college zegt toe om op 4 juli een concreet financieel voorstel in het forum te bespreken. Graag zou men zien dat dit dezelfde avond door de raad behandeld wordt.

De PvdA verzoekt om de stukken dan tijdig aan te leveren.

De raad zegt toe dat deze a.s. vrijdag openbaar worden.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende besproken is en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 20 juni 2016 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.B. Demoed
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Van der Ploeg spreekt in namens omwonenden Vispoortgracht. Zijn bijdrage is als bijlage bijgevoegd.

Dhr. Van der Ploeg vraagt om antwoord op zijn vragen.

De voorzitter geeft aan dat die beantwoording niet nu plaats vindt. Wel is er gelegenheid tot het stellen van nadere vragen aan dhr. Van der Ploeg door raadsleden. Er zijn geen vragen.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding dat zij afgelopen weekend een brief onder omwonenden van de Vispoortgracht heeft verspreid over de zuidelijke entree van de binnenstad. Het college licht toe wat daaronder wordt verstaan:

-          Realisering van de rondweg De Hoven; daardoor zal er meer verkeer vanuit de zuidkant Zutphen binnenkomen;

-          Realisering Hof van Heeckeren; dit zal een verkeersaantrekkende werking hebben en leiden tot verhoging van de parkeerdruk;

-          Aantrekkelijker maken van het ’s Gravenhof

-          Verbinding museum-Walburgiskerk versterken

-          Parkeerdruk op de Houtwal en verbeterpunten bij toename hiervan

-          Ontwikkelingen met betrekking tot het pand aan het Vispoortplein

Deze punten worden niet afzonderlijk bekeken, maar binnen een integraal gebiedsomgevingsplan. Het college gaat verder uitwerken hoe dit aan te pakken en komt hiermee terug naar de raad. Daarbij hoopt het college subsidies van de provincie te kunnen benutten; het college zoekt hiervoor aansluiting bij het programma “steengoed benutten”. In de brief aan omwonenden staat dat de raad hierover op 20 juni actief wordt geïnformeerd. Dat is hiermee gebeurd.

De SP vraagt of het plan Vispoortbrug hiermee opgaat in een groter plan en hoe de provincie hierop heeft gereageerd en of het geld ook besteed kan worden aan een alternatief plan.

Het college bevestigt dat dit wordt meegenomen in het grotere plan. Hoe de provincie hierop reageert krijgt de raad meegedeeld in het vervolg. Van het besteden van geld aan een alternatief plan is nu geen sprake.

De SP is van mening dat op deze wijze een slechte start wordt gemaakt in relatie tot de bewoners.

GroenLinks vraagt wanneer dit onderwerp op de agenda te verwachten is.

De voorzitter antwoordt dat het presidium dit agendeert.

De Stadspartij vraagt of de gesprekken met omwonenden terugkeren in de bespreking in het volgende forum.

Het college zegt dat dit vanzelfsprekend in de volgende behandeling in het forum wordt meegenomen. Vanavond ging het er om de brief toe te lichten, in een forumbehandeling komt het college met de vervolgaanpak, inclusief het betrekken van de bewoners.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Basismobiliteit Vervoercentrale Bedrijfsplan 2.1

De PvdA vraagt hoe de situatie rond het debacle met Willemsen & De Koning bij dit voorstel betrokken wordt en vraagt of dit niet in het forum moet worden behandeld.

Het college geeft aan dat dit voorstel gaat over het inrichten van de vervoerscentrale, waarvoor de raad eerder de kaders heeft gesteld. Het gaat nu om uitvoering binnen die kaders. De inkoop van het vervoer is een andere onderdeel, maar dat komt in de komende jaren aan de orde.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Veilig Thuis; oprichting stichting; wensen en bedenkingen

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de frictiekosten die bij de risico’s staan vermeld.

Het college zegt een inschatting te hebben gemaakt op de ervaringen tot nu toe. Het gaat echter om het omvormen van 3 organisaties tot 1 stichting, waarbij een schatting is gemaakt van de benodigde inzet en capaciteit. Gezien alle ontwikkelingen moet echter een voorbehoud worden gemaakt of dit een juiste inschatting is. Op dit terrein is veel in beweging. Het college wijst erop in een ander forum zojuist een zorgpunt te hebben besproken rondom de wachtlijsten. Wanneer er een frictie ontstaat tussen de benodigde en de beschikbare capaciteit komt het college hier in de raad op terug.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. GGD NOG; Programmabegroting 2017, wijziging gemeenschappelijke regeling en integrale jeugdgezondheidszorg

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. 1e Wijzigingsverordening op de Legesverordening 2016

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6e. Bekrachtiging geheimhouding inzake brieven rond jeugdhulpinstelling Intermetzo

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6f. Zienswijzen gemeenteraad op begrotingen Het Plein en Delta 2017

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6g. Integratie- en participatie aanpak statushouders en vluchtelingen

Geen opmerkingen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6h. Begroting 2017-2020 en jaarstukken 2015 VNOG

De PvdA geeft aan in te stemmen met de begroting. Wel hoort men graag hoe de VNOG de bezuinigingsdoelen eind 2016 gaat realiseren.

Het college is hier eveneens benieuwd naar. Daarbij wordt in het Dagelijks Bestuur er hard aan gewerkt om de doelstellingen te halen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6i. Concept-wijzigingstekst gemeenschappelijke regeling VNOG

De Stadspartij vraagt of er specifiek aandacht is voor problemen met inzet bij de brandweer in verband met een tekort aan vrijwilligers.

Het college antwoordt dat dit een voortdurende zorg is en dat er gerichte actie op wordt gezet om voldoende mensen ingezet en opgeleid te krijgen.

Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6j. Begrotingswijziging Het Plein 2016-1

De voorzitter meldt dat in het presidium is besloten dit onderwerp als bespreekpunt te agenderen voor de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 20 juni 2016

Geen opmerkingen.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 23-05-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9b. Forumverslag 06-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld, met inachtneming van aanpassingen in verband met een aantal naamsverwisselingen.

9c. Forumverslag 09-06-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie”. Dit is een vervolg op de vergadering van 11 april 2016. Niet alle vragen zijn toen beantwoord waarna deze vergadering is geschorst. De voorzitter heropent de vergadering en geeft het woord aan de wethouder.

College: We hebben het voorstel aangepast. Er is een knip aangebracht waarbij het technische onderzoek naar de locatie is losgekoppeld van het draagvlakonderzoek. We hebben in eerste instantie dan ook de helft van de kosten nodig. We hebben een opdracht liggen om te werken aan energieneutraliteit. Door middel van dit voorstel willen we daar voor een deel vorm aan geven.

VVD: Wat bedoelt u met de knip?

College: We doen het windonderzoek apart van het draagvlakonderzoek. Het draagvlakonderzoek laten we door de gemeenten doen. Lochem zal dit onderzoek trekken.

PvdA: Wat gebeurt er als andere gemeenten niet instemmen?

College: Dan moeten we ons beraden. Op voorhand kan ik daar geen uitspraken over doen.

SP: Het besluit is in grote lijnen nog steeds hetzelfde. Dat we de realisatie van de windmolens steunen en dat we de locatie van het Twentekanaal daarvoor aanwijzen. Wij willen ons standpunt bepalen aan de hand van het draagvlakonderzoek. Verder vraag ik mij af waarom de Sprabanen in de Hoven geen goede locatie zou zijn.

College: De Sprabanen is ruimtelijk gezien een minder mooie keuze. Ik wil niet zeggen dat het niet kan maar in het gebied Twentekanaal kunnen we clusteren. Dat heeft onze voorkeur.

SP: Is het ook mogelijk dat we alleen instemmen met het draagvlakonderzoek en daarna pas voor het gehele plan?

College: U stemt niet in met het gehele plan. Er komt een “Go/No go” moment. Maar we moeten weten wat het windplan wordt en hoe het draagvlak is. Dat kan pas als we hebben bepaald waar de windmolens komen.

Stadspartij: Wij zijn voorstander van windenergie maar met een aantal voorwaarden. Een daarvan is de knip. Dat zouden we ook graag terug willen lezen in het voorstel. De natuur en milieu-eisen zijn al opgenomen in het voorstel. Ten derde willen we dat de bewoners een duidelijk plek krijgen in het proces. IJsselwind geeft aan dat zij dat ook willen maar volgens ons kan dat nog wel beter. Een vierde voorwaarde is de landschappelijke inpasbaarheid en het aanzicht van de molens. Wij willen graag dat er in de plannen wordt opgenomen dat de molens weer verdwijnen zodra er goede alternatieven zijn. Deze ontwikkelingen gaan namelijk erg snel.

College: Er kan ook een klankbordgroep worden samengesteld met raadsleden. Het is heel moeilijk om in de toekomst te kijken. Ik kan nu nog niet zeggen dat we de molens ook weer gaan afbreken. Maar we gaan dat natuurlijk goed in de gaten houden. We werken met elkaar aan energieneutraliteit. En dan hebben we alles nodig. Hopelijk komen er goede ontwikkelingen de komende vijf jaar. Maar ik hoor ook dat er nog onvoldoende initiatieven zijn om die energieneutraliteit te kunnen realiseren.

Stadspartij: Het gaat mij niet om een klankbordgroep voor raadsleden. Het gaat mij echt om de direct aanwonenden. Wij weten verder niet hoe de situatie is over 15 jaar. Daarom willen we nu opnemen dat we dan beoordelen of we de windmolens nog nodig hebben of dat ze weg kunnen.

GroenLinks: Wij ondersteunen het onderzoek naar windenergie op deze locatie. De knip die aangebracht is, is goed. Ik wil graag twee dingen meegeven. Ik zou niet alleen de direct aanwonenden betrekken bij het draagvlakonderzoek maar het onderzoek breder trekken. Ik vind het goed dat de gemeente deze rol gaat vervullen om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan. Daarnaast was er een presentatie van de gebiedsvisie Eefde West. Ik wil u vragen of u daar actief naar wilt luisteren? De bewoners kwamen met concrete plannen. De wethouder van Lochem was aanwezig en heeft gezegd contact met u op te nemen om daar gezamenlijk in op te trekken.

College: Ik ga zeker in gesprek met deze mensen. Ik heb begrepen dat er al een afspraak is gepland.

CDA: Ik ben blij met de knip. Ik wil de voorwaarden die zijn opgenomen voor de participatie graag benadrukken. Ik hoop dat de partijen ook akkoord gaan met het onderzoeksbureau.

College: We hebben op voorhand afgesproken dat we de kosten evenredig gaan verdelen. Daarnaast is er inmiddels ook een initiatief van he Waterschap. Zij liften mee en betalen op voorhand niet. Achteraf kan er eventueel een verrekening plaatsvinden.

Ambtelijke ondersteuning: Er is een aantal partijen die voorfinancieren. Dat zijn de provincie Gelderland, de energie coöperaties en de vier gemeenten. Mocht het plan niet doorgaan dan gaan we kijken welke kosten er zijn gemaakt. Deze kosten worden vervolgens weer evenredig verdeeld over de genoemde partijen.

ChristenUnie: We hebben al jaren een mening over hoe we om zouden moeten gaan met windmolens in Zutphen. Ik blijf ook bij die mening. Windenergie is niet de meest geschikte oplossing. Windenergie kan al vrij goedkoop geïmporteerd worden uit Duitsland. Wat gaat iemand doen als hij voor 5 cent minder zijn energie kan inkopen? Dat gegeven moet ook onderdeel zijn van het draagvlakonderzoek. Het vermeende voordeel voor de burgers moet realistisch benaderd worden. En daarnaast moeten de onzekerheden die makkelijk weg te nemen zijn weggenomen worden. Zoals de mogelijkheden van molens ten opzichte van de gasleiding en hoogspanning. Dat geeft rust. Alternatieven zijn er nu inderdaad nog niet maar ik verwacht die wel op korte termijn. En de molens moeten wel weer weg op termijn.

College: Dit zijn mooie tips die we mee gaan nemen in het vervolg.

Burgerbelang: Wij zijn ook geen voorstander. Het rendement van windmolens hier is lager dan elders in het land. Ik vind €28.000,- veel geld voor een draagvlakonderzoek. Er zijn wel eenvoudige manieren om de haalbaarheid vast te stellen. Dat geld kan nuttiger besteed worden. Wij besteden dit bedrag liever aan directe duurzaamheid, zoals een investering in zonnepanelen. Mocht dit plan niet doorgaan is de wethouder dan bereid om dit in een ander duurzaamheidsproject te steken?

College: Vooralsnog niet. Ik wil benadrukken dat er weldegelijk locaties mogelijk zijn om windmolens te plaatsen ondanks de aanwezigheid van de gasleiding en de hoogspanning. Als het zo simpel zou zijn dan hadden we dat al lang besproken.

Burgerbelang: Waar wordt dat bedrag van €28.000,- dan precies aan besteed? Want voor dat bedrag kun je een onderzoeker een half jaar in dienst nemen.

College: Voor Zutphen is het trouwens €25.000,-. Er moet een windplan gemakt worden. Kan het ook met alle benodigde natuuronderzoeken? Dat moet onderzocht worden. En vervolgens het draagvlakonderzoek. En dan heb je dit bedrag nodig.

Burgerbelang: De provincie heeft een jaar geleden een windkaart opgesteld. Daar staan deze locaties niet op. Daar wordt een locatie bij Doesburg genoemd. Waarom liften we als regio niet mee met Doesburg?

College: De provincie heeft aangegeven locaties nodig te hebben voor windenergie. Dat hebben ze ook aan ons gevraagd. We kunnen niet zonder windenergie om de doelstellingen te halen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen.

BewustZW: Welke consequenties hechten we aan het draagvlakonderzoek? Wanneer is sprake van draagvlak en wanneer niet?

Ambtelijke ondersteuning: Die vraag is lastig te beantwoorden. Welke vragen ga je stellen en bij wie neem je het onderzoek af? Wat doe je met de resultaten? Dat is moeilijk. Misschien is het goed om daarvoor een klankbordgroep in het leven te roepen, waarbij ook raadsleden in die klankbordgroep zitting nemen. Als de raadsleden dat niet willen is het ook een optie dat de vier betrokken wethouders een klankbordgroep vormen.

BewustZW: Die vragen hadden eigenlijk vooraf gesteld moeten worden.

Burgerbelang: Wil iemand iets wel of niet en onder welke voorwaarden? Dat lijkt me niet zo moeilijk te onderzoeken.

ChristenUnie: Ik kan me voorstellen dat wij als raad aandachtspunten meegeven die belangrijk zijn voor het draagvlakonderzoek.

Stadspartij: Je kunt ook voor een systematiek kiezen waarbij gewerkt wordt met drie cirkels met een verschillende weging. Op die manier kan een onderscheid gemaakt worden.

SP: Ik zou serieus willen laten onderzoeken wat er op de Sprabanen mogelijk is.

Burgerbelang: Waarom de Sprabanen?

SP: Wij zijn niet tegen windenergie. We moeten wel zorgvuldig omgaan met draagvlak. Volgens mij is dat een mooie locatie en ik heb nog niet gehoord waarom wel of waarom niet?

D66: Knip is goed. Zolang er maar geen vertraging ontstaat. Het uiteindelijke doel blijft namelijk lokaal geproduceerde schonen energie.

College: We nemen het mee. Het kan inderdaad ook zuidelijker, maar op de Mars ligt de infrastructuur al.

VVD: Het is van en voor burgers. Dat spreekt ons aan. Ook is het belangrijk dat het Waterschap wil aansluiten. Het communiceren van IJsselwind kan wel iets beter volgens ons. We hebben in het verleden als raad eigenlijk al ingestemd om het geld hier aan te besteden.

College: Dat klopt. Maar wij vinden het belangrijk om hier toch met u over te spreken.

Burgerbelang: Als je snel wil realiseren dan moet je je aansluiten bij een bestaand windpark. Dat gaat veel sneller dan het overwinnen van weerstand en het inpassen van grote dingen in een compacte stad. Ik zie het ook niet als een burgerinitiatief.

Stadspartij: Dat is het natuurlijk wel. Het aansluiten bij bestaande windparken is lang niet altijd makkelijk. Er worden ook al weer parken gesloten. Ik heb een vraag aan het forum. Zijn we bereid om een voorwaarde op te nemen om ze eventueel weer af te breken?

VVD: Maar als ze tegen die tijd nog gewoon energie opleveren dan laten we ze toch gewoon staan?

GroenLinks: Er lijkt veel weerstand te zijn. Maar ik hoor ook positieve geluiden Dus ik wil het graag bewezen zien in een onderzoek. Verder is het misschien een suggestie om een sloopfonds op te richten.

College: We gaan zeker in gesprek over wat de mogelijkheden zijn. Als er over 15 jaar goede alternatieven zijn dan pakken we dat op.

CDA: In de tekst staat dat de twee gebieden elkaar beïnvloeden. Volgens mij moet u dan ook de twee gebieden betrekken in de onderzoeken.

College: Ik heb al aangegeven dat we dat gaan bekijken. Uiteindelijk heeft de raad een stem in het vaststellen van het bestemmingsplan. Dus er is nog voldoende invloed voor de raad.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Financiën en organisatorische aspecten zwembad IJsselslag (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.Voorzitter opent om 20:00 uur de vergadering. Geeft aan dat SP een motie heeft ingediend. Stelt voor om eerst het woord te geven aan een inspreker, dhr. R. van den Broek van de vereniging IJsselmeeuwen, vervolgens in te gaan op de financiën en tenslotte de motie te behandelen.

2. Inspreker krijgt 4 minuten het woord. Tekst wordt nog aangeleverd.(bijlage)

3.Vragen naar aanleiding van de inspreekmogelijkheid:

D66: U geeft aan dat de contributie met 100% is verhoogd en aan het plafond zit. Hoe is dat in vergelijking tot contributies van vergelijkbare verenigingen?

Dhr. Van den Broek: Daar zitten wij boven.

D66: Heeft u daar cijfers van?

Dhr. Van den Broek: Elke situatie is verschillend. Wij doen bijvoorbeeld veel aan zelfwerkzaamheid en doen er veel aan om de kosten laag te houden. Mede gelet op de hoge contributie snappen wij daarom niet goed dat het college de raad om €450.000,- extra vraagt.

VVD: Als het goed is kun je die inzet zien als betalen in natura. De bijdrage van vrijwilligers komt daar nog bij. E.e.a. zou al verrekend moeten zijn in de huurprijs.

Dhr. Van den Broek: we praten over een huurverhoging van 400% t.o.v. 2013, al zijn we die wel overeengekomen.

D66: is die 400% stijging marktconform?

Dhr. Van den Broek: Er zijn verschillen die te maken hebben met het afnemen van uren. Eigenlijk gaat het ons niet om de huur, maar om de toekomst van het zwembad. Er is veel moeite en energie gestoken om het huidige concept werkend te krijgen. Die moeite kan allemaal de prullenbak in als de koers wijzigt. Het is belangrijk om nieuwe doelgroepen aan het zwemmen te krijgen.

CDA: een glijbaan gaat ten koste van een wedstrijdbad?

Dhr. Van den Broek: er zijn nu wel wedstrijden en de kantine draait goed. Recent werden kampioenschappen gezwommen en daar kwamen in twee dagen 1000 mensen op af. Wij zijn innovatief en zetten ons daar voor in. Het gaat er om hoe je kinderen en schoolleerlingen aan het zwemmen houdt.

PvdA: wat is uw bezwaar tegen de €450.000 die het college nu wil vrijmaken voor het zwembad?

Dhr. Van den Broek: wij hebben 3 maanden geleden een overeenkomst met het zwembadbestuur gesloten, waarin wij een forse huurverhoging zijn overeengekomen, hetgeen een contributieverhoging voor onze leden betekende. Wij proberen zelfredzaam te zijn en onze bijdrage te leveren in het beheersbaar houden van de exploitatie van het zwembad en dan stelt de gemeente amper 3 maanden later voor om €450.000 te investeren om suppletie mogelijk te maken. Daar hebben de leden en wij als bestuur vragen over.

SP: wil toch wat zeggen over de ingediende motie. Ter verduidelijking hebben wij gevraagd wat de kosten zijn bij een ombouw naar een recreatief bad. Vragen: 1.hoe ligt de begroting nu en 2. In hoeverre is nu sprake van een recreatiebad?

Dhr. Van den Broek: Ad 1. Dat is nu nog niet te zeggen, geeft het een kans om verder te groeien. Ad. 2 Er is in de aanloop en voorbereiding tot de bouw veel geld gestoken in onderzoek om te bekijken welke zwembadformule/ type zwembad voor Zutphen het beste zou werken. Als het gaat om het huidige model te laten werken, wij hebben 550 leden die zich daarvoor inzetten. Maak daar gebruik van.

Voorzitter dankt inspreker voor zijn bijdrage.

4. Voorzitter introduceert het volgende agendapunt. 23 Mei jl. was een beeldvormend forum met presentatie. Zijn daar nog vragen over? (geen vragen). Voorzitter geeft het woord aan het College.

College: Introduceert het voorliggende voorstel. Drie punten zijn van belang:

 1. Het financiële plaatje blijft binnen de eind 2012 in het raadsvoorstel (kerntakendiscussie) afgesproken cijfers.
 2. De loonkosten waren toen al te hoog, dat is niet veranderd. Een reden daarvoor is dat een deel van het personeel te hoog is ingeschaald.
 3. Er zijn frictiekosten door o.a. de verhuizing

College begrijpt het betoog van de heer Van den Broek. Het was een zwaar proces, de huur is fors gestegen. Wel is het zo dat een overeenkomst voor vijf jaar is getekend. De exploitatie blijft een aandachtspunt. Er is uitgegaan van geraamde inkomsten, o.a. die van IJsselmeeuwen. Toch is de druk vanwege de hoge personele lasten gebleven en deze moeten omlaag. Waar we al een besparing op de kosten hebben is op het energiegebruik dankzij het duurzame ontwerp.

Ingaand op de motie van SP: zij begroten €100.000,- voor recreatie dus nu zou er minder geld zijn. Hierop heeft echter inflatie plaatsgevonden, dus dat levert nu minder op. Het aantal recreanten is afgenomen, maar dat verlies is goedgemaakt doordat nieuwe doelgroepen zijn aangeboord. College neemt uitgestoken hand van IJsselmeeuwen graag aan als het gaat om samenwerking.

College gaat echter over subsidies.

De streefgetallen bezoekers voor 2016 gaan we halen. College is het eens met inspreker dat de motie is ingezet op emotie.

5. Voorzitter dankt college voor de toelichting en gaat over tot behandeling van de motie.

VVD: dank voor betoog van inspreker. Prettig dat het contract er ligt. Goede reactie van de wethouder. VVD snapt de door SP ingediende motie niet zo. Er ligt een raadsbesluit over de gekozen constructie. Het bad is slechts 1 jaar in gebruik en nu al een motie? VVD stelt voor om het een jaar aan te zien en te werken conform de gemaakte afspraken. Mocht er tegen die tijd gedacht worden over een glijbaan dan is daarvoor crowdfunding beter geschikt dan de inzet van overheidsgeld.

SP: er zijn veel onderzoeken gedaan, waarbij onderzoeksvragen zijn te sturen. Een groot deel van de Zutphense bevolking wil graag een glijbaan.

GroenLinks (interruptie): het is badinerend wanneer u voorbijgaat aan het feit dat de leden van de IJsselmeeuwen ook een belangrijk deel van de Zutphense bevolking vertegenwoordigt.

SP: recreërende zwemmers uit Zutphen gaan nu ergens anders heen, Deventer, Brummen, Vorden, terwijl wij een jaar geleden 7 miljoen voor een zwembad hebben uitgegeven. Dat is moeilijk uit te leggen.

College (interruptie): er is een toename in het gebruik van het bad door ouderen, een toename van hen die baantjes willen zwemmen, er vind meer gezinszwemmen plaats, babyzwemmen, zwemmen voor mindervaliden, o.a. door de tillift en de inzet van IJsselmeeuwen, dat vindt het college goede ontwikkelingen waar het blij van wordt.

SP: wij willen niet dat dat minder wordt, maar stellen dat recreatie ook van belang is.

VVD: de voorziening is goed. Geeft het langer de kans. Over de keuze voor het werkmodel is al eerder en vaker gesproken.

PvdA: sluit zich aan de vorige spreker. Er was een budget van €7 miljoen, er is geld over. De motie gaat over een ander gebruik van het zwembad. PvdA stelt voor dat bij het versterken van recreatie gedacht kan worden aan een glijbaantje.

GroenLinks: en wilt u met dat glijbaantje de IJsselmeeuwen beperken?

PvdA: Neen.

SP: misschien dat we het onderwerp over een jaar nog een keer bespreken.

PvdA: motie SP gaat over een ongefundeerd onderzoek. Dat ondersteunt de PvdA niet.

College: er is sprake van wat financiële restanten ten behoeve van de afwerking van het bad, in september 2016 is de definitieve raming bekend. Dan volgt een voorstel over het geld dat dan overblijft.

GroenLinks: heeft graag inzicht in de kosten. Steunt de motie SP niet.

Burgerbelang: zijn er kwartaalrapportages? Vindt ook dat het bad met huidige afspraken verder kan: geeft het een kans.

CDA: steunt het collegevoorstel. Deze investeringen zijn gewoon nodig. Zwembad IJsselslag concurreert niet met De Scheg, anders drijven we weg bij de eerder gemaakte keuzes. Eerst dat uitvoeren en daarna kijken we verder. Motie SP wordt niet gesteund.

Stadspartij: de afspraken zijn leidend, steunen motie SP niet. Begrip voor de kosten, reserveren onderhoud verstandig en noodzakelijk. Omzetten van hoog ingeschaald personeel kost tijd en geld. Stadspartij steunt het collegevoorstel.

ChristenUnie: steunt het collegevoorstel, geen steun voor motie.

D66: steunt het collegevoorstel, geen steun voor motie.

College gaat in op vraag Burgerbelang: afwijkingen in de kwartaalcijfers naar boven en beneden worden in burap verwerkt. Het zwembad zal zeker uitleg willen geven en is aanspreekpunt. Wat een glijbaan betreft: er zijn eenmalige investeringskosten en er zijn exploitatiekosten t.b.v. veiligheidsmaatregelen die daardoor weer zullen stijgen. Moet in balans zijn met dan noodzakelijke stijging van bezoekers.

Burgerbelang zal dit in de fractie bespreken.

SP memoreert het college over opmerking over dwarsverbanden. Geeft aan het een jaar aan te zien.

6. Voorzitter sluit om 20.46 uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: IJsselslag ombouwen naar recreatiebad (20-06-2016)

Datum 20-06-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink en A. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voor het verslag van de behandeling van deze motie wordt verwezen naar het verslag van de forumvergadering van 20-6-2016 met griffienummer 2016-0046.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in