Pagina delen

Forumverslag 20-04-2015

Beleidsvisie externe veiligheid (20-04-2015)

Datum 20-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de beleidsvisie externe veiligheid. Het woord is aan het College voor een toelichting.

College: Het voorliggende stuk is ingewikkeld. De volgende presentatie zal meer inzicht geven in de context en de specialistische inhoud.

[De presentatie is als bijlage bijgevoegd.]

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

CDA: Kan er een voorbeeld gegeven worden van de term groepsrisico?

Dhr. Tomassen: Dat begrip staat voor de kans dat iemand komt te overlijden van het totaal aantal personen dat zich binnen een gebied bevinden. Hiervoor zijn normen opgesteld.

D66: Over het spoor worden gevaarlijke stoffen vervoerd. Is er rekening gehouden met de woningbouw aan de Noorderhaven.

Mw. Spoelsma: In het basisnet is rekening gehouden met die plannen.

VVD: de systematische opstelling van het rapport wordt geprezen. Hoe wordt de ambitie van de organisatie geborgd, welke afdelingen zijn betrokken en hoe is de borging geregeld als er verbonden partijen zijn? Waarom zijn de verdeelstations niet betrokken in deze beleidsvisie? Worden er bedrijven aangetrokken op de vestigingsmogelijkheid voor risicovolle bedrijven?

College: De beleidsvisie geeft geen belemmering voor de vestiging van bedrijven.

VVD: De vraag is niet gericht op het weghalen van bedrijven, maar op het aantrekken ervan.

College: Dit onderwerp zit in een andere portefeuille. Het komt vreemd over om te gaan adverteren voor risicovolle bedrijven.

Het hoogspanningsnet valt buiten deze beleidsvisie.

Mw. Neefjes: Het beleid wordt meegenomen in de ruimtelijke ontwikkelingen in de bepaalde gebieden. Bij de toetsing van aanvragen om omgevingsvergunningen wordt ook aan het beleid getoetst. De Omgevingsdienst Achterhoek levert berekeningen aan en controleert de uitvoering aan de hand van vergunningen. De VNOG heeft meegedacht bij het opstellen van het beleid. Op die manier wordt de uitvoering geborgd door de organisatie en daarbuiten.

Dhr. Tomassen: Bij nieuwe risicobronnen wordt de Omgevingsdienst Achterhoek en de VNOG betrokken.

VVD: De antwoorden stellen niet gerust. Dit is een stuk papier, niet het veiligheidsniveau. De vraag is: als er iets gebeurd, hoe reageert de overheid dan?

Dhr. Tomassen: Die aanpak is belegd binnen de veiligheidsregio, in de rampenbestrijdingsplannen. Dit deel gaat over preventie, het in kaart brengen van (geprojecteerde) knelpunten en voorkomen dat er nieuwe knelpunten komen. Dit stuk gaat niet over de bestrijding van rampen.

Burgerbelang: Deze visie zou al in 2007 komen. Waarom heeft het zo lang geduurd?

Mw. Neefjes: In 2007 is besloten dat deze visie er moest komen. Door wisseling van medewerkers is er in 2012 een ontwerp ter inzage gelegd. De visie is daarna niet vastgesteld, omdat het bestemmingsplan Mars/Midden Noord er moest komen. Als de beleidsvisie er destijds was geweest was er een aanzienlijk risico op planschade in verband met de vestiging van Primagas. De afweging hoe de vestiging veiliger te maken en het risico op planschade te beperken is destijds gemaakt.

Op dit moment wordt het risico van Primagas verlaagd door de omgevingsvergunning te wijzigen, het rampenbestrijdingsplan aan te passen en het bestemmingsplan aan te passen en daarbij het planschade risico laag te houden.

Stadspartij: Wanneer is de ‘ontbrekende tool’ die genoemd wordt gereed en wanneer is het risico communicatiebeleid klaar. Er worden adviseurs genoemd, wie zijn dat?

Mw. Spoelsma: De genoemde tool is de risicokaart die door de provincie getrokken wordt en door de omgevingsdiensten wordt gemaakt. Deze is gedeeltelijk gereed. Hij draait, maar de efficiency wordt verbeterd.

Het risico communicatiebeleid is onderdeel van het regionale beleid. De spotjes ‘denk vooruit’ zijn daar onderdeel van.

Mw. Neefjes: de verankering in bestemmingsplannen loopt via team Omgeving. De toetsing daaraan bij team Vergunningen & Handhaving. De integrale veiligheidsambtenaar is mevrouw Van Veldhuizen.

PvdA: Hoe blijft de informatie naar de burger up-to-date en toegankelijk?

Mw. Neefjes: Het risico communicatiebeleid is het beste middel hiervoor. Tegelijk is er een risicokaart in twee delen, een voor de professional en een voor de burger.

ChristenUnie: Hoe worden risico’s verlaagd, bijvoorbeeld een LPG tank nabij een flat?

Mw. Neefjes: De tanks zijn verplaatst in de richting van de begraafplaats. Dat is geregeld in de nieuwe omgevingsvergunning.

De Voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De Voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Jaarverslag 2014 Rekenkamercommissie (20-04-2015)

Datum 20-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J.V.H. Nijman
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering een heet iedereen welkom.

De voorzitter van de Rekenkamer, de heer P. de Jong, geeft een presentatie over het jaarverslag 2014 van de Rekenkamercommissie. De commissie wil het jaarverslag niet alleen op papier aan de raad aanbieden. Door er in het forum een toelichting op te geven kan de raad zich ook eigen maken met de conclusies en de aanbevelingen.

De forumvoorzitter: dank voor de toelichting. Het woord aan het forum voor het stellen van vragen en het geven van nieuwe suggesties voor onderzoeken.

Burgerbelang: complimenten voor het jaarverslag. Het is een helder rapport geworden. De aanbevelingen worden onderschreven. De vraag is: wat wordt er met een aanbevelingen gedaan? In 2013 was er een ronde langs de fracties. Burgerbelang zou nogmaals zo’n ronde op prijs stellen.

VVD: het is een mooi verslag maar het blijft toch nog ‘een hele brij’. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan. Wat gaan de Rekenkamercommissie en het college daarmee doen?

PvdA: er is goed werk geleverd in 2014. Na de inventarisatie in 2013 zijn de belangrijkste punten opgepakt. Onder andere in het sociaal domein met de transities. De PvdA steunt de oproep van Burgerbelang voor een nieuwe ronde langs de fracties. Voor de PvdA moet in ieder geval de monitoring van het sociaal domein worden doorgezet.

D66: is blij met het werk van de Rekenkamercommissie. De uitkomsten worden gedeeld. De vraag is wat we nu gaan doen met de uitkomsten? Ook vraagt D66 zich geregeld af of we doen wat we beoogd hebben. Hoe kunnen we dit goed monitoren en welke rol heeft de Rekenkamercommissie daarin?

Stadspartij: complimenten voor het mooie jaarverslag. De raad kan goed uit de voeten met de aanbevelingen. Monitoring van het sociaal domein blijft een belangrijk onderwerp. Eventuele andere onderwerpen voor onderzoek zijn het evenementenbeleid en economische zaken: hoe stimuleert de gemeente economisch beleid?

GroenLinks: dank voor de heldere presentatie en sluit zich aan bij hetgeen gezegd is. Het sociaal domein is een doorlopend proces dat om veel aandacht vraagt. GroenLinks is benieuwd wat de Rekenkamercommissie zelf als aanknopingspunt ziet voor onderzoek? Een mogelijke suggestie voor onderzoek is het armoedebeleid. De herijking daarvan staat in september op de agenda. Dit proces is gebaat bij een goede evaluatie. De ronde langs de raadsfracties is een goed idee.

CDA: complimenten voor het rapport. In het stuk wordt gewezen op een nieuw onderzoek na de zomer. Waar gaat dit over?

ChristenUnie: dank voor de inzet, het levert veel op! Het onderzoek naar de jaarstukken. Dit zou de commissie verbetering .. kunnen meenemen. Het is dan aan de raad om daarop te controleren. Bij de monitoring van de transities in het sociaal domein zou de klantvraag centraal moeten zijn. Wat gaat er mis geredeneerd vanuit de klantvraag? De Rekenkamercommissie zou dit de komende tijd moeten gaan volgen. Dit zou een waardevol onderzoek zijn. Andere belangrijke punten voor de komende tijd: economie/toerisme/stadspromotie en het evenementenbeleid. Doet de gemeente dit nu goed? Een andere suggestie is een onderzoek naar de ‘zelfredzaamheid van de burger’. Hoe geeft je dit vorm als de gemeente geen regie meer geeft? Hoe landt dit dan bij de burger? Dit gaat over de terugtrekkende overheid.

SP: prachtig rapport. Digitale veiligheid is een onderwerp waar aanbevelingen voor zijn gedaan. Hier ligt een taak voor de raad. Maar hoe dan? Hoe kan dit onderwerp door de raad worden opgepakt? Sluit zich voor de onderwerpen verder aan bij de ChristenUnie.

De voorzitter van de Rekenkamercommissie: dank voor de complimenten. Deze bijeenkomst is een vervolg op de ronde langs de fracties in 2013. Een aantal suggesties zijn genoemd. Deze worden meegenomen. De Rekenkamercommissie komt terug met een nieuw onderzoeksplan.

Wat gebeurt er met de aanbevelingen? De Rekenkamercommissie kan niet meer doen dan ‘er op wijzen’. Dit is de afgelopen tijd ook regelmatig gebeurt. Geldt onder andere voor de automatisering en het sociaal domein. Het is aan de raad en de Rekenkamercommissie om ieder vanuit hun eigen rol de onderwerpen op de agenda te krijgen. Het is een taak van de raad om zo concreet mogelijk aan te geven wat de raad van het college verwacht. Onder andere over de wijze van informeren van de raad. Digitale veiligheid is een onderwerp dat van de Rekenkamercommissie zelf uit komt. De commissie blijft zelf ook onderwerpen op de agenda te zetten.

De griffier van de Rekenkamercommissie: de werkwijze in 2014 was dat wat grotere onderzoeken werden gecombineerd met monitoringsonderzoeken. Dit sluit daarmee aan bij de actualiteit van vraagstukken die ook leven bij de raad. Daar wil de Rekenkamercommissie ook mee doorgaan. Een voorbeeld is het sociaal domein. Dit blijft de Rekenkamercommissie volgen. Er wordt onderzoek gedaan aan de hand van metagegevens, onder andere op het gebied van de klantvraag.

Voor wat betreft economie/toerisme, de Rekenkamercommissie wil zich gaan richten op programma 7 (economie/toerisme). Hoe komt dat programma tot stand? Zodat de raad beter inzicht krijgt in het reilen en zeilen binnen dit programma. Een ander mogelijk onderwerp zijn ‘verbonden partijen’. De Rekenkamercommissie is geïnteresseerd in de nota verbonden partijen. De fusie tussen het Plein en de Delta en het traject van Inkoop en Aanbesteding. Er speelt het één en ander rond het aanbestedingstraject. In de eindrapportage zal de Rekenkamer ook ingaan op actuele ontwikkelingen. Overigens zou de ronde langs de fracties uit efficiency oogpunt ook schriftelijk kunnen.

ChristenUnie: het voorstel over klantvraag in het sociaal domein. De ChristenUnie wil graag een onafhankelijke blik op dit onderwerp. Zou dit een onderwerp van onderzoek kunnen zijn?

GroenLinks: Gaat het om inzicht in bijvoorbeeld klachten? Een deel daarvan wordt al gedaan en zou dus dubbel werk zijn. Is dit onderwerp wel zo urgent?

ChristenUnie: Ja, dit is urgent. Het college geeft aan dat er nooit klachten zijn maar vanuit burgers wordt een ander beeld geschetst. Bij een vraag aan het college komt dit nooit op tafel.

GroenLinks: suggestie zou kunnen zijn in hoeverre de vertrouwenspersonen goed werken?

ChristenUnie: dat zou een deel van het onderzoek kunnen zijn. Er zijn veel afspraken met zorgaanbieders. Hoe kunnen de administratieve lasten verminderd kunnen worden? Kan de gemeente hierin nog iets betekenen?

De voorzitter van de Rekenkamercommissie: in de ronde langs de fracties kunnen de suggesties verder verfijnd worden zodat de Rekenkamercommissie daarmee aan de slag kan. De Rekenkamercommissie wil het vooral doen samen met de raad!

De forumvoorzitter: dank voor de uitleg en de toelichting en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Visie op dienstverlening (20-04-2015)

Datum 20-04-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M.J.E. van den Berg
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter licht het onderwerp van deze forumvergadering kort toe en geeft het woord aan het college.

College: onder andere de bezuinigingsronde, het moeten intrekken van onze ambitie om buiten reguliere werktijden te werken, de toegenomen E-dienstverlening, en het in de breedte ontwikkelen van de ambtelijke organisatie leidt tot het anders werken van de gehele organisatie.

De ambtelijk ondersteuner geeft een presentatie over de visie op dienstverlening. Verwezen wordt naar de bijgevoegde presentatie.

Na de presentatie geeft de voorzitter het woord aan de forumleden.

CDA: Dank voor de presentatie. Wat zijn de knelpunten van het proces en hoe wordt daarmee omgegaan?

ChristenUnie: Hoe komt dit binnen bij de ambtenaren? Het is een ambitieus plan, de mensen moeten het doen. Kan iedereen meedoen? Mensen moeten al feedback kunnen geven op het aanvraagformulier.

Stadspartij: Het blijkt dat brieven onbeantwoord blijven. Waarom is er geen automatische antwoordbrief? Gaat dit plan lukken? Wat wordt er aangedaan om het plan te laten slagen?

SP: Overal lijkt de klant centraal te staan. Op zich is dat mooi maar wordt het nu niet teveel een winkelidee? Waar is de gemeenschapsidee? Door de digitalisering wordt het allemaal killer. Wat als de digitalisering niet lukt? Is dat dan je eigen fout? Hopelijk gaat de dienstverlening zich meer op de gemeenschap richten in plaats van op de klant.

D66: Ook ons is verteld dat brieven onbeantwoord blijven. We zijn wel blij met de open houding die wordt voorgestaan. Zorg dat dingen open zijn, maak relevante informatie beschikbaar, digitaal is de informatievoorziening niet altijd even goed, wordt dit herkend? Als ik het 14 0575 nummer bel moet ik ook altijd nog de plaatsnaam Zutphen zeggen.

VVD: Dat komt omdat meer gemeenten het netnummer 0575 hebben.

D66: Oké.

GroenLinks: wij hebben de visie anders opgevat dan de SP. Wij zijn hierover laaiend enthousiast: het is een fris en helder stuk. We leven in een snelle tijd met kritische consumenten. De gemeente laat zien daar op in te spelen. Ook digitaal kun je persoonlijk zijn.

Samen met D66 hebben we de motie “regeldieet” ingediend. Het is wel lastig want er zijn nog steeds veel regels. Is er ruimte en zijn er ideeën om echt de regels te verminderen?

Burgerbelang: wij hebben twee verontrustende punten: ten eerste dat bij verschillende communicatiemiddelen verschillend wordt geantwoord op een zelfde vraag, en ten tweede dat de burger veel van internet verwacht. Is de gemeente niet te afhoudend om met internet te werken, om digitaal te werken? Het digitale werken is er uiteindelijk voor bedoeld om alles makkelijker te maken. Het streven is een toegankelijke visuele website. We zouden de nadruk moeten leggen op ICT, de website en het burgerportaal. Vervelend is dat wanneer je bij het telefoneren lang in de wacht staat geadviseerd wordt om te kijken op het internet. Je belt juist om telefonisch geïnformeerd te worden.

VVD: Dank voor het stuk. Wij delen het standpunt van GroenLinks. Wij zouden graag zien dat de ambities voor 2020 werkelijkheid worden. De motie “regeldieet” is aangenomen, maar het verminderen van regels gaat wel langzaam. Hoe reageren inwoners en ondernemers op deze nieuwe dienstverlening?

PvdA: Dank voor het stuk. Ook wij delen het standpunt van GroenLinks. Wel hebben wij zorgen over de digitalisering met name voor wat betreft ouderen en gehandicapten. Wij zouden graag zien dat er voor complexe gevallen één aanspreekpunt komt, dat is nu nog niet het geval.

BewustZW: Complimenten voor het stuk. Onze zorg ligt bij de ouderen: veel informatie gaat nu digitaal, veelal oudere mensen hebben geen digitale toegang. Vaak is er kritiek vanuit de samenleving op de dienstverlening. Hoe wil je de visie gaan uitdragen, dat je werkt aan verbetering? Zo krijg je meer tevredenheid.

College: Dank voor alle complimenten en suggesties. Net als de Raad wordt ook het college vanuit de samenleving aangesproken. Helaas vinden er af en toe fouten plaats in die zin dat er geen antwoord komt op brieven. Dit mag niet. In percentages komt dit soort gevallen bijna niet voor maar het mag niet gebeuren. De opmerking hierover is terecht.

De klantbenaming was positief bedoeld. Nu blijkt de benaming wellicht niet goed gekozen. De “klanten” zijn de inwoners van de gemeente, zijn kunnen met hun vragen niet naar buurgemeenten. Wij zijn blij dat de open houding herkent wordt ondanks dat het privacy aspect ook een rol speelt: daardoor blijft er nog veel regelgeving overeind waaraan we gebonden zijn.

Mensen die niet thuis zijn in de digitale wereld worden bereikt met onze wekelijkse publicatie in de Zutphense Koerier. Vraag aan het forum is of deze publicatie in de Zutphense Koerier een goede basis is?

De overige vragen laat ik beantwoorden door de ambtelijk ondersteuner.

Ambtelijk ondersteuner: Bij het verminderen van regels willen we ook de inwoners en ondernemers betrekken. We willen dat niet alleen intern bespreken. We willen organiseren dat iemand meekijkt. Enerzijds informeren en transparant zijn en anderzijds de privacy is een lastige discussie die niet alleen bij gemeente speelt maar op meer vlakken.

D66: Dat laatste punt is interessant. Je kunt je ook abonneren op een digitale Nieuwsbrief. Hierin staat dezelfde informatie als in de Zutphense Koerier. Als je echter op een link klikt kom je op een blanke pagina terecht. Waarom wordt de informatie niet gedeeld? Is dit vanwege privacy of omdat de Nieuwsbrief nog doorontwikkeld moet worden?

Ambtelijk ondersteuner: Ik heb geen kennis van dit specifieke geval. Wel is het zo dat een en ander nog moet worden doorontwikkeld.

D66: Daar moet een keer naar gekeken worden.

College: Ja, dat is belangrijk.

Ambtelijk ondersteuner: De reactie van ondernemers is nog niet bekend. Mensen moeten gaan merken wat we doen. Er is al wel met een paar ondernemers gesproken.

GroenLinks: Dat moet je vooral doen. Zet de visie op de website zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten.

Ambtelijk ondersteuner: dat is goed.

VVD: Bij het Loket is er nu al één-op-één contact. Is daar al rechtstreeks feedback binnengekomen?

Ambtelijk ondersteuner: er is nog geen feedback op de visie gekomen. Wel krijgen we voortdurend feedback op klantzaken, daar moeten we meer gebruik van maken.

ChristenUnie: De digitale Nieuwsbrief is op de website onvindbaar.

Ambtelijk ondersteuner: deze nieuwsbrief is geen gemeentelijke brief; het is een landelijke brief die informeert over gemeentelijke gegevens.

College: Is onze publicatie in de Zutphense Koerier bevredigend?

VVD: Ja.

CDA: Daarbij wil ik meegeven dat voor oude mensen de vormgeving, zwarte letters op een blauwe ondergrond, onleesbaar is.

GroenLinks: Wat is de rol van social media?

Ambtelijk ondersteuner: Social media is nog niet meegenomen in de visie, dat is een apart traject. Dat verkeert nog in een experimentele fase.

GroenLinks: Twitter gebeurt al actiever: via Twitter kun je dingen beter volgen.

D66: aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief kan via overheid.nl. Vanuit de samenleving krijgen wij echter de reactie dat je er niks mee kan. De site ruimtelijkeplannen.nl werkt wel goed.

Voorzitter: zijn alle vragen voldoende beantwoord? De gedane suggesties en antwoorden zullen worden meegenomen. Hierbij sluit ik de vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Toestemming voor oprichting gemeenschappelijke regeling regionale belastingorganisatie Tribuut (20-04-2015)

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan het college. Het college wijst op de besparing van € 600.000,- en hoopt dat er vanavond een positieve discussie zal zijn.

De VVD heeft drie vragen:

  1. Kan de Rekenkamer straks directe vragen stellen aan Tribuut?
  2. Wij willen graag meer zicht op de veiligheid van persoonsgegevens.
  3. Hoe komen we aan die besparing van € 600.000,-? Gaan de gemeentelijke lasten omlaag of heeft de gemeente straks € 600.000,- meer inkomsten?

ChristenUnie: Hoe zit het met de 19 fte? Wat levert dat aan besparing op?

Burgergbelang: Wij zijn voorstander van regionale samenwerking, maar vinden het jammer dat Epe de vestigingsplaats wordt van Tribuut. De volgende keer moet dat Zutphen zijn. Wij vinden verder dat de fysieke dienstverlening gewaarborgd moet blijven. Is het loket ook buiten piekuren open? Hoe gaan we om met mogelijke vertragingen in de ICT-conversie?

SP: Hoe gaat het straks met de harmonisatie van kwijtschelding? Waarom is er gekozen voor een klanttevredenheid van 6,5? Waarom juist dat getal?

PvdA: Wij staan welwillend tegenover dit voorstel. Wij hebben de volgende vragen/opmerkingen:

-          Hoeveel ruimte blijft er voor lokaal belastingbeleid?

-          Wij vinden de loketfunctie belangrijk. Die moet blijven.

-          Blijf bewust van de rollen in de nieuwe organisatie. Vermijd dubbele petten.

-          Epe wordt de vestigingsplaats van Tribuut. Heeft Zutphen een goed aanbod paraat als er weer een gemeenschappelijke regeling komt?

D66: Dank voor de snelle beantwoording van de vele vragen. Toch hebben wij nog twee vragen:

  1. Hoe gaat de raad straks communiceren met Tribuut? Komt er bijvoorbeeld een voortgangsrapportage? Kan het college toezeggen dat het zorgt voor zo’n actieve informatievoorziening?
  2. Had de raad niet eerder in dit proces rond Tribuut betrokken moeten worden?

GroenLinks: Wij vinden het belangrijk dat de eigenheid geborgd wordt. In die zin vinden wij de rol van de Rekenkamer relevant en de stemverhouding. Deze laatste vinden wij complex. Ook wij vinden dat de raad laat bij het besluitvormingsproces rond Tribuut is betrokken.

CDA: Wij zijn voorstander van de regeling. Hoe staat het met de structurele frictiekosten?

Stadspartij: Wij staan positief tegenover dit initiatief. Opmerkingen van ons daarbij:

-          De kaderstellende rol van de raad moet intact blijven.

-          Wij vinden de loketfunctie hier in Zutphen erg belangrijk.

-          Er moet een goed sociaal plan zijn, zodat de overgang naar de nieuwe organisatie goed verloopt.

De voorzitter geeft het woord aan het college. Het college geeft aan dat de raad eerder geïnformeerd had moeten worden in dit proces en verwijst naar hetgeen zij hierover twee week geleden in het forum heeft opgemerkt.

D66 en GroenLinks: Het gaat nu over het strategische besluit om de raad eerder bij dit soort onderwerpen te betrekken.

De VVD stelt dat de raad wel regelmatig hierover is geïnformeerd.

GroenLinks: De keuze voor de vorm is te vroeg gemaakt, zonder formeel voorstel aan de raad.

De ambtelijke ondersteuning beantwoordt vervolgens de vragen.

Er komt een overeenkomst tussen de gemeente Zutphen en Tribuut. Daarin zal veel aandacht zijn voor de privacy van persoonsgegevens.

De burger betaalt straks een even hoge belasting als nu. Doordat wij onze kosten gaan verlagen, besparen we € 600.000,-. Die kosten gaan niet terug naar de burger, de belasting blijft voor hem of haar gelijk. Van belang is of je alle kosten doorberekend bij de doelbelastingen.

De 19 fte komt niet in dit voorstel terug. De € 1,3 miljoen besparing is een ander onderwerp, namelijk Zutphen Vooruit. De formatiereductie gaat zoveel mogelijk via natuurlijk verloop. Dat proces is nu al gaande; we liggen op schema.

In piekuren gaat straks een loket open hier in het stadhuis. Ook incidenteel willen we dat loket gaan openstellen. Een permanent loket zal geld gaan kosten.

PvdA: Kunt u die kosten inzichtelijk maken?

De ambtelijke ondersteuning zegt toe dat te gaan doen. Hij gaat verder met de beantwoording van de overige vragen.

We willen het aantal bezwaarschriften met 25% verminderen door in gesprek te gaan met de indieners en door goede communicatie.

We zetten ons in om tegenvallers met de ICT-migratie te vermijden.

De besparingen in de kosten zijn gebaseerd op het huidige Zutphense beleid. Er blijft straks ruimte voor lokaal beleid. De raad kan de keuze maken voor harmonisatie; die beleidsbeslissing is aan de raad.

Een nieuwe vestigingsplaats voor een gemeenschappelijke regeling is nu nog niet aan de orde. We zullen een goede inschatting gaan maken voor Zutphen als vestigingsplaats, maar zullen niet toe gaan geven in de kosten.

PvdA: in welk opzicht was Zutphen als vestigingsplaats voor Tribuut duurder dan Epe?

De ambtelijke ondersteuning zegt toe deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden voor 18 mei.

Tribuut zal bestuursrapportages voor de gemeente gaan opstellen. Zo gaat zij de raad informeren.

De structurele frictiekosten bedragen € 150.000,-. Dat is een aanname; het gaat om de verwachte kosten van het sociaal plan.

De Gemeentewet geeft Zutphen de mogelijkheid schriftelijke vragen te stellen.

In veel gemeenschappelijke regelingen komt de inderdaad wat lastige stemverhouding voor. In de praktijk echter besluit je zoveel mogelijk op basis van normaal overleg en niet met de stemprocedure.

De vraag over de klanttevredenheid van 6,5 beantwoorden we schriftelijk.

VVD: Wij hebben behoefte aan een overzicht hoe de cijfers van Tribuut in onze begroting en jaarrekening terugkomen.

De ambtelijke ondersteuning zegt toe ook deze vraag schriftelijk te zullen beantwoorden voor 18 mei.

D66: Wat gebeurt er bij een flinke tegenvaller? Hoe gaat het college de raad dan informeren? Hoe wordt het contact met de vakbond in de businesscase verwerkt?

Het college zegt toe de raad hierover zo spoedig mogelijk te informeren.

De ambtelijke ondersteuning voegt daaraan toe dat de kosten die mogelijk voortvloeien uit het contact met de vakbond al begroot zijn (die zitten in de frictiekosten).

ChristenUnie: Hoe informeert het college de raad over de risicobeheersing? Hoe gaan we in de nieuwe situatie met risico’s om en kan de raad daarop sturen?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat nu (in de opstartfase) aandacht is voor de risico’s en dat dit straks onderdeel zal zijn van de bestuursrapportages.

De voorzitter constateert dat het voorstel klaar is voor behandeling in de raad en sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo Afronding programma Waterkwartier (20-04-2015)

Datum 20-04-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
P. Houtsma
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE. Jager
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

College geeft een toelichting op het voorliggende memo Afronding programma Waterkwartier.

Na de toelichting worden achtereenvolgens een film (coproductie gemeente en Woningbouwvereniging Ieder1), een presentatie (gemeente) en een presentatie (woningbouwvereniging Ieder1) vertoond. de presentaties gaan over de resterende opgaven.

D66: op welke wijze zijn de energetische maatregelen verwerkt in de huurlasten van de bewoners. De heer van Wieringen licht toe dat er in drie stappen van € 7,50 in totaal een huurverhoging van € 22,50 is toegepast. Daar staan uiteraard lagere energielasten tegenover.

D66: In het buurtcentrum Waterkracht staan nog enkele zalen leeg. Geeft dat zorgen voor de toekomst? De heer van Wieringen geeft aan dat er naar invulling en nieuwe initiatieven wordt gezocht.

PvdA: Lopen de exploitatie van het buurtcentrum en de daarbij horende doelstellingen in de pas?. College geeft aan geen zicht te hebben op de exploitatie van het buurtcentrum. Wel zijn er veel gebruikers. D66 geeft aan dat stichting Perspectief ca. € 100.000 aan lasten heeft voor het buurtcentrum en dat er ca. € 30.000 aan directe opbrengsten zijn. Dit geeft aan dat de exploitatie kwetsbaar is. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat de subsidie tot 2017 loopt. Er wordt gezocht naar mogelijkheden naar meer zelfstandig draaien van het buurtcentrum. Stadspartij lijkt het goed om de situatie van meerdere centra eens te bespreken.

PvdA: Hoe blijft de wijk na alle fysieke en niet fysieke ingrepen een mooie wijk? Hoe houden we de vinger aan de pols? Het college licht toe dat er geen specifieke verdere maatregelen op dit gebied voor deze wijk worden genomen. Voor alle wijken gelden daarvoor dezelfde rechten en plichten zowel van bewoners, betrokken instellingen en gemeente.

VVD: complimenten voor de film. Is er een duiding te geven over de opmerking over de lichte verbetering van de sociale cohesie als gevolg van de maatregelen in de wijk. Stadspartij sluit hierbij aan. Zowel Leefbaarheid- en Veiligheidsmeter van de gemeente als de enquêtes van de woningbouwvereniging geven daarover geen uitsluitsel.

Stadspartij: bij Lunetteplein is er door de afvoer van regenwater aan de voorkant van woningen er bij regen wateroverlast. College en Woningbouwvereniging zullen dit punt gezamenlijk oppakken.

College: er moet een nadere data analyse worden uitgevoerd op de resultaten van de Leefbaarheid- en Veilgheidsmeter. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat er aan de hand van een aantal indicatoren een set van vragen zijn voor het meten van de leefbaarheid. De resultaten worden nog aan het college voorgelegd. De rapportage is te verwachten op 18 mei a.s. De heer van Wieringen geeft aan dat de 2e enquête bij de bewoners alleen uitgesteld is maar het is wel de intentie om deze alsnog uit te voeren.

D66: informeert naar de status van de plannen voor het Hof van Wesse. In hoeverre worden aan projectontwikkelaars ook duurzaamheidscriteria meegegeven. De heer van Wieringen geeft aan dat er overleg is met partijen maar nog geen definitief resultaat. Namens het college licht de ambtelijke ondersteuning toe dat extra duurzaamheidseisen ook extra kosten met zich meebrengen. Vooralsnog wordt rekening gehouden met standaardnormen op dit gebied. Mochten er extra duurzaamheidsmaatregelen wenselijk zijn dan kan dit als voorstel worden ingebracht.  

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad