Pagina delen

Forumverslag 19-12-2016

Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie (19-12-2016)

Datum 19-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SP
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het college het woord om de wijzigingen in het raadsvoorstel toe te lichten.

College: in het voorliggende raadsvoorstel is invulling gegeven aan de opmerkingen uit het Forum van 10 oktober 2016 waarin onder andere aandacht is gevraagd voor sturing en (borging van) prestatieafspraken en de oproep om verder te kijken dan alleen naar de binnenstad. De te maken afspraken worden geborgd in subsidiebeschikking aan de stichting. In de eerste helft van 2017 zal samen met stichting worden gekomen tot verdere invulling van de prestatieafspraken.

ChristenUnie: waardering voor het voorstel al had het op onderdelen meer SMART geformuleerd kunnen worden. Op welk niveau wordt gestuurd/gemanaged?

GroenLinks: blij dat in oktober is gevraagd om een meer uitgewerkt voorstel. De 4 R's geven meer inzicht. Met betrekking tot 'Ruimte' wordt gememoreerd aan de Rol van de stichting. In de laatste nieuwsbrief van de stichting zijn namelijk uitspraken met een politiek karakter gedaan over De Mars. Het college wordt om een reactie gevraagd omdat één van de Rollen van de stichting is om een verbindende rol te spelen tussen ondernemers en initiatieven.   

D66: de informatie in de nieuwsbrief gaat inderdaad buiten de verantwoordelijk van de stichting om. Eens met de intentie om meerjarige subsidieafspraken te maken met de stichting. De gepresenteerde begroting is een minimale variant en bevat veel personeelskosten. D66 ziet liever  minder vaste mensen en meer gebruik van aanwezige kennis in de stad of inhuur. Verder heeft het 4R model nog niet geleid tot heldere resultaatafspraken. Er staan veel resultaten opgenomen maar een groot deel vindt nu ook al plaats. Wat draagt de stichting bij aan het resultaat? Voor het organiseren van marketingcampagnes wordt geadviseerd om externe kennis in te huren die al aanwezig is. Tot slot betekent het overhevelen van middelen van SOBZ naar de stichting niet dat daarmee ook het draagvlak onder ondernemers is toegenomen.

BewustZW: de door GroenLinks en D66 ingebrachte punten wegen ook zwaar voor BewustZW. Daarover wordt opheldering gevraagd. Ook is het de vraag hoe het college goed (in)zicht houdt op de controle en processen zodat we niet te maken gaan krijgen met een faillissement?
 
Pvda: is blij met stuk. De stichting moet een kans krijgen. Het voorstel heeft steun.
 
VVD: het voorstel is verbeterd maar het had nog scherper gekund. Er wordt nog teveel gekeken naar alleen de binnenstad. De stichting moet niet de 'kruiwagen' van de ondernemers worden. Daarnaast moet de stichting het gemeentelijk beleid volgen maar geen gemeentelijke taken uitvoeren (of dingen dubbel gaan doen zoals de Denktank Wonen).
 
Burgerbelang: een aantal door de fracties gemaakte opmerkingen wordt gedeeld. Forum heeft eerder uitgesproken dat er geloof is in de stichting en dat er bepaalde resultaten worden verwacht. Dat wordt behoorlijk neergezet in het voorstel al dient er meer helderheid te komen in de prestatieafspraken. Wordt raad betrokken bij de richting van inzet van de subsidie? De raad éénmaal per jaar informeren is (vooralsnog) te weinig. Gevraagd wordt om na een half jaar een tussenbalans op te stellen. Voor de beeldvorming is het gebruik van de term algemeen directeur niet goed. Is er volledig commitment en draagvlak bij de betrokken partijen voor dit voorstel?
 
CDA: er dient te worden gewaakt voor een verschuiving in rollen in planvorming en uitvoering. Voor politieke statements blijft de raad aan zet.
 
College: er ligt een doortimmerd plan. Sommige punten kunnen inderdaad scherper en beter worden neergezet maar niet alles dient te worden dichtgetimmerd. De stichting moet ruimte houden. Over de juiste invulling van de Rollen vindt nog overleg plaats en dat dient nog te worden vastgelegd. Dit wordt in de eerste helft van 2017 opgepakt. Begroting is minimaal al staat per activiteit wel aangegeven wat de stichting zou willen doen. Omdat we in de beginfase zitten dient een aantal zaken echter wel verder te worden ontwikkeld. Voor een deel wordt daarvoor externe hulp ingehuurd. 
 
D66: zou liever beter geïnformeerd worden met een begroting. Er wordt voor vier functies ingehuurd; is er daarnaast voldoende werkbudget voor inhuur ten behoeve van campagnes?
 
College: inhuur voor vier functies wil niet zeggen dat er vier personen worden ingehuurd.
 
Burgerbelang: met de inhuur van marketeer is voor de zomer ingestemd.
 
D66: er wordt meer ingehuurd dan alleen een marketeer. Dat geeft verbazing.
 
College: er is volledig commitment over activiteiten die gedurende het jaar worden georganiseerd. De vraag 'wat doe je nu eigenlijk' is moeilijk meetbaar. Het is wel zichtbaar in de activiteiten in het kader van Zutphen Promotie in de media e.d.
 
D66: zou willen weten wat de stichting gaat bijdragen naast bestaande voorzieningen als VVV en stadswandelingen. Het voorstel roept daarover vragen op. 
 
Pvda: het stuk kan inderdaad vragen oproepen maar we moeten de schouders eronder zetten en de stichting een kans te geven. 
 
D66: de intentie is er om door te gaan met de stichting en in te stemmen met meerjarige afspraken. 
 
College: er moet nog veel gebeuren. We gaan kijken of het mogelijk is om over een half jaar te komen met een tussenbalans. Voorstel dat er ligt is basis, van daaruit verder werken en slagen gaan maken (onder andere verbeteren van de begroting). Ook zaken als Rollen, verschuiving en commitment komen dan aan de orde.
 
CDA: informeer de raad over ontwikkelingen die gaande zijn, ook als het goed gaat.
 
D66: is geen tegenstander van de stichting maar is teleurgesteld over de infovoorziening en verwacht dat dit beter gaat in de toekomst.
 
Stadspartij: vindt het zorgelijk dat van de investering van € 0,3 mln. door de gemeente, € 80.000 in het promotiefonds wordt gestoken. Die verhouding is scheef. De begroting dient uitgebreider te worden opgesteld dan de versie zoals die nu is aangeleverd.
 
College: doet een dringende oproep om het voorstel te steunen, zeker ook omdat toezeggingen voor verbeteringen zijn gedaan. 
 
D66: is geneigd om in te stemmen maar het is een lastige afweging. Een aantal vragen is echter nog niet beantwoord (bijvoorbeeld de vraag of naast de kosten van inhuur van personeel nog voldoende budget aanwezig is om campagnes te voeren).  
 
Burgerbelang: is constructief al wordt meegevoeld met een aantal gemaakte opmerkingen. Het proces verloopt wel stroperig en dient te worden versneld. De toegezegde informatie dient eerder beschikbaar te zijn dan in de loop van 2017.
 
College: de informatie komt begin 2017. Er gebeurt al veel op het gebied van marketing, ook in Duitsland en België.
 
De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming door de raad. 
 
BewustZW: de vraag of het voorstel rijp is voor besluitvorming dient te worden voorgelegd aan het Forum.
 
De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is maar dat de voorzitter een advies geeft (aan het presidium) over de verdere procedure.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over armoede en schuldenbeleid (19-12-2016)

Datum 19-12-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft aan dat het vanavond een informerend forum is.

College: Ons armoedebeleid is goed, maar er is meer focus nodig. We hebben de afgelopen tijd veel gesprekken gevoerd met organisaties en met mensen die in armoede leven. Er is een meer activerend beleid nodig. Veel kinderen leven in armoede. Daarom hebben we acht focuspunten genoemd voor ons beleid.

De ambtelijke ondersteuning geeft door middel van een presentatie meer informatie over deze acht focuspunten.

Lijst Van Vliet begint met een verklaring voor te lezen. Het is schrikken dat zoveel mensen in Zutphen in armoede leven……

De voorzitter onderbreekt hem en geeft aan dat vanavond uitsluitend informatieve vragen gesteld kunnen worden.

PvdA: Wij hebben twee vragen:

  1. Over huisuitzettingen van gezinnen: is het mogelijk dat er geen gezinnen uit hun huis gezet worden?
  2. De regelingen worden weinig benut. Kan de vindbaarheid daarvan misschien verbeterd worden door bv. met één loket te werken?

College:

  1. Bij het structureel maken van de pilot Vroegsignalering huurschulden gaan we in gesprek met de woningcorporaties over het voorkomen van uitzetten van gezinnen.
  2. Verbindkracht gaat een website maken, waardoor de organisaties die bij armoede betrokken zijn beter vindbaar zijn. Ik wil niet nu te snel naar één loket toe werken.

VVD: Wij willen meer aandacht voor coaching. Is het beleid voor kinderen ook tegelijkertijd gericht op hun ouders?

College: Dat klopt.

VVD: Is het juist dat het nieuwe beleid een verschuiving is van financiën naar beleving? En zijn daar meer mensen (fte) voor nodig?

College: Wat betreft de eerste vraag: dat klopt. En de tweede vraag: ook dat is juist. Er zijn meer mensen (fte) nodig om dit beleid uit te voeren.

D66: Wordt het Nationaal laboratorium “Schuldhulpverlening anders!” bij het nieuwe beleid betrokken? En geldt het ophogen van de inkomensgrens in zijn algemeenheid of slechts voor bepaalde groepen mensen?

College: Op beide vragen is het antwoord “ja”.

D66: In Apeldoorn is een goede pilot over onderwijs.

College: Dat kijken we na.

GroenLinks: Wij hebben diverse opmerkingen/vragen:

-          Wij willen graag een concretere schets van de meedoenregeling.

-          Wat houdt “duurzame gebruiksgoederen” in?

-          In de presentatie wordt gesproken over “nader onderzoek”. Wat houdt dat in?

-          Ook werd “maatwerk” genoemd. Moet het kind niet de norm zijn?

College:

-          Wij vinden het prima om te focussen op het kind; dat wordt de norm.

-          Voor duurzame gebruiksgoederen is er de meedoenregeling. Via een website kunnen meer mensen en organisaties van die goederen gebruik maken en/of een vergoeding krijgen daarvoor.

-          Voor bijzondere bijstand zullen we een modus moeten zoeken.

D66: Ik wil nog graag antwoord op mijn vraag.

College: We gaan nakijken wat de Apeldoornse pilot over goed onderwijs inhoudt. Het optrekken van de inkomensgrens geldt voor iedereen.

Burgerbelang: Wij hebben diverse vragen:

-          Wie attendeert de doelgroep op de regelingen?

-          De Klijnsmaregeling is toch alleen in natura?

-          Hoe zit het in Zutphen met de jongvolwassenen?

College: Die jongvolwassenen zitten in het onderwijs.

Stadspartij: Wij hebben twee vragen:

  1. Dia 8, over de vrije bestedingen: zijn die inclusief of exclusief?
  2. Dia 9, over bereik: wat houdt dat in?

College: Daar gaan we naar kijken. Wat betreft die vrije bestedingen: je ziet wat mensen tekort komen. Daarbij baseren we ons op Nibud-normen.

ChristenUnie: Mag je ook bijverdienen in de bijstand? Heeft u inzicht in het aantal mensen dat opnieuw schulden krijgt (nadat ze er eerst vanaf waren)?

College: Ja, men mag bijverdienen in de bijstand. Daarbij gelden wel maxima per maand. Wat betreft de tweede vraag: nee, daar hebben we geen zicht op.

SP: Wat vindt u van de buurtcoach?

College: Geen idee, daar gaan we naar kijken.

CDA: Worden de toekomstige regelingen voor schulddienstverlening soepeler?

College: Ja.

De voorzitter sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Streaming raadsvergaderingen (19-12-2016)

Datum 19-12-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering waarin de motie 'streaming raadsvergaderingen' wordt behandeld. Ik geef het woord aan de indiener van de motie.

D66: Wij willen graag eerst een korte presentatie geven, zie link. Dit is wat je ziet bij live-streaming.

Voorzitter: Dank voor de heldere presentatie. Hebben de mede-indieners hier nog iets aan toe te voegen?

PVDA: Dit moet er komen. Alleen al om burgers te laten zien en horen wat er gebeurd. Kanttekening is wel, dat het lastig terug te vinden is. Het is geen substituut voor publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen.

D66: In de gemeente Voorst is gebleken dat deze publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen niet meer nodig zijn.

PVDA: Toch zijn wij er van overtuigd dat je deze publiekelijk toegankelijke geschreven verslagen niet weg moet doen.

College: Als je dit doet, waarom wil je dan nog steeds geschreven notulen hebben?

PVDA: Om iets terug te kunnen vinden, kost dan meer tijd. Maar wij willen niet één van beide maar beide.

D66: ook bij live-streaming kun je snel iets terugvinden. Maar het één sluit het ander niet uit.

CDA: We zijn voor deze motie, maar zijn het ook er mee eens dat het één het ander niet uitsluit: we moeten beide doen.

ChristenUnie: Wij zijn voor, maar delen het standpunt van de PVDA: ook de publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen behouden.

VVD: Wij staan positief tegenover het voorstel. Maar niet als vervanging van de publiekelijk toegankelijk geschreven verslagen, dan zullen wij deze motie niet ondersteunen, maar er naast. De raad heeft haar eigen merites. Wat maakt dit tot een opdracht aan het college? Waarom doen we dit niet vanuit de raad zelf?

D66: Dat is een goede vraag. Voor wat betreft het budget, vanuit de raad moeten we er geld voor zien te vinden.

VVD: Wij hadden een andersoortige motie verwacht, dat een en ander al onderzocht zou zijn. Wij willen een andere opdracht aan het college.

D66: Daar is nog niet over nagedacht. Het initiatief voor deze motie is het gevolg van het feit dat er al heel lang over gepraat wordt maar er nog geen stappen zijn gezet.

VVD: Als raad zijn we zelf aan zet om dit in gang te zetten.

College: Dit raakt zowel de raad als het college in verband met de uitvoering. We moeten met elkaar onderzoeken wat mogelijk is. Ook samen met de griffier. Voorzitter, mag de griffier het woord?

Griffier: Het is zaak om alles goed af te stemmen, dat alles in beeld wordt gebracht. Er hangt heel veel mee samen: stukje archief, wat is maatgevend, webrichtlijnen, welk effect heeft dit beslag op het gemeentelijk netwerk.

D66: Interruptie: Wij begrijpen de mitsen en de maren, maar we moeten uitgaan van de mogelijkheden die er zijn in samenwerking tussen college, griffie en raad.

Griffier: Ik wil wel positief zijn, maar ook kanttekeningen meegeven.

VVD: Wij zijn blij met de toegezegde ambtelijke medewerking. Toch kijken we naar het dictum van de motie: welk verzoek leggen we straks voor aan de raad?

D66: Dictum 1 willen we wijzigen in "gezamenlijk met college, raad en griffie mogelijkheden onderzoeken".

VVD: Ik vindt dit principieel bij de raad thuishoren, niet bij het college. Dat moet tot uitdrukking komen in het dictum van de motie. In het dictum zou moeten staan: "Stelt zich ten doel dit samen met het college uit te werken".

College: Wij stellen voor de motie te laten zoals die is, en vanuit de raad samen met de griffie een klankbordgroep samen te stellen.

VVD: Wij zijn benieuwd waar de wethouder vertraging uit opmaakt.

College: Horende de overdenkingen het volgende: voordat scherp is wat verwacht wordt, halen we 1 maart 2017 niet.

VVD: We moeten zuiver in onze rollen blijven.

Griffier: De eerste contacten hierover met het college zijn al geweest.

D66: Alles overwegende, zullen we overleggen met de mede-indieners. Maar we willen dit wel al graag vanavond in de raad.

Voorzitter: Dit is voldoende besproken en kan door naar de raad. Dank voor uw aanwezigheid.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

De Woningbouwplanningslijst 2016 vast te stellen en op basis daarvan in te stemmen met het Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024 (19-12-2016)

Datum 19-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. Het college krijgt het woord om een toelichting te geven over met name de rol van de raad bij dit onderwerp. 

College: de raad hoeft niet in te stemmen met de planningslijst of de woningbouwprogrammering. Bij het vaststellen van de Woonvisie 2013-2017 is dit gemandateerd aan het college. Desondanks heeft het presidium gevraagd om het onderwerp te agenderen voor bespreking in het Forum.  In eerste instantie zou Zutphen 1.375 woningen mogen bouwen. De provincie heeft aangegeven dat, binnen de regio Stedendriehoek, het totaal aantal te bouwen woningen naar beneden bijgesteld dient te worden. In eerste instantie zou Zutphen ca. 900 woningen mogen bouwen ; dit is later bijgesteld naar ca. 1.100 woningen tot 2024. Het in de regio maximaal aantal te bouwen woningen bedraagt 7.500. Alle gemeenten in de regio zijn akkoord met de voorliggende verdeling per gemeente. Als een gemeente uit de regio meer wil bouwen, blijft het maximaal aantal woningen overeind en dient een andere gemeente binnen de regio akkoord te gaan met de bouw van minder woningen. De binnen de regio deelnemende gemeenten dienen dit vraagstuk zelf op te lossen. Het totale aantal blijft gelijk. In 2019 vindt een herijking plaats met de regiogemeenten over de programmering. 

PvdA: wordt bij de woningbouw ook rekening gehouden met de woningbehoefte van jongeren? De focus ligt immers op het duurdere segment. Welke mogelijkheden zijn er om in de prioritering niet alleen te kijken naar het hogere segment maar ook te kijken naar andere doelgroepen?

D66: vraagt een toelichting op het 'bestuurlijke' proces van woningtoewijzing door de Regio? Wordt er gestemd of worden er deals gemaakt? Wat kan je als gemeente sterker maken in dit proces. Zutphen is immers achteruit gegaan in het aantal te bouwen woningen en een aantal andere gemeenten niet.

Stadspartij: de grootste behoefte aan woningen ligt bij jongeren en mensen met een smalle beurs. Is het college op de hoogte van de veranderende samenstelling van woningbehoeften en kan dit worden meegenomen in het programma?

GroenLinks: los van de besluitbevoegdheid is het onderwerp belangrijk genoeg om te bespreken. Waar in dit dossier zitten knelpunten die voor raad belangrijk zijn?

Burgerbelang: van de woningbouwplanninglijst 2015-2024 zijn al twee jaar voorbij. Ligt de planning nog op schema? Wat gebeurt er als een gemeente tegen de gemaakte afspraken in toch meer bouwt?

VVD: hoe ligt het aantal woningen van 1.100 in verhouding tot omliggende gemeenten? Ligt er ook een speerpunt voor de middeninkomens bij de woningbouwprogrammering?

College: er wordt ingespeeld op de vraag van jongeren en de vraag naar goedkope woningen (bijvoorbeeld met Hof van Wesse in het Waterkwartier). Overigens heeft Zutphen al een behoorlijk aantal woningen in de sociale klasse (48-49%). Vanuit het Rijk ligt er een wettelijke taak om woningen 'passend toe te wijzen' waardoor mensen met een lager inkomen niet meer mogen inschrijven op een duurdere woning met huurtoeslag. Dat baart zorgen. Niet elke corporatie gaat daar even 'strak' mee om al doet Ieder1 het behoorlijk goed op dit gebied. Het is een lastige regeling vanuit het Ministerie en met de corporatie vinden gesprekken plaats hierover. Met betrekking tot jongerenhuisvesting wordt ook kamerbewoning gestimuleerd. Op de Burg. Dijckmeesterweg bijvoorbeeld worden kamers gerealiseerd waar jongeren en jonge statushouders gemixt gehuisvest kunnen worden. Het creëren van kamerwoningen telt niet mee voor het contingent. Het proces van woningtoewijzing binnen de Regio wordt vastgesteld op basis van prognoses van adviesbureau ABF. De gemeenten in de regio moet zelf uit verdeling per gemeente komen.

D66: heeft begrepen van andere gemeenten dat ook veel wordt gelobbied om het gewenste woningaantal te krijgen voordat de verdeling wordt vastgesteld.

College: daarvan is niets bekend, ambtelijk ook niet. Als gemeenten meer gaan bouwen dan is afgesproken, gaat de provincie de bestemmingsplannen niet meer goedkeuren. Met betrekking tot de planning: er zijn circa 80 woningen gerealiseerd in twee jaar dus er mag nog wel vaart worden gemaakt. Voor middeninkomens is in bestaande bouw nog een behoorlijk aanbod maar er wordt naar alle categorieën gekeken bij de programmering.

ChristenUnie: er wonen behoorlijk wat senioren in gezinswoningen. Die willen daar wel uit maar zij kunnen geen andere passende woning krijgen vanwege een te laag inkomen. Kan dit probleem worden besproken met de corporatie(s)?

College: onze corporatie doet al haar best om passend toe te wijzen. Het college is hierover ook in gesprek met de corporatie. De corporatie verlaagt in voorkomende situaties niet overal de huurprijs maar wijst bepaalde gebieden/wijken aan waar dit mogelijk is. Ieder1 heeft wel aangegeven om persoonsgebonden te kijken wat mogelijk is.

VVD: we hebben nog maar 80 woningen gerealiseerd in twee jaar. Raken we contingent kwijt als het maximaal aantal te bouwen woningen niet wordt gehaald?

College: dat zou kunnen. Er gaat echter een versnelling plaatsvinden in de woningbouw de komende jaren dus de totale programmering zal waarschijnlijk wel worden gehaald.

VVD: is blij met de voortvarendheid maar zou de doelstelling graag hoger leggen en proberen de 1.100 woningen in 2019 gerealiseerd te hebben. 

College: er moet wel voldoende vraag zijn; er dient niet te worden gebouwd voor leegstand.

VVD: misschien ligt daar een taak voor de Stichting Zutphen Promotie zodat het toch mogelijk is om in 2019 de 1.100 woningen gerealiseerd te hebben.

College: 'Zutphen Woonstad' is een speerpunt dat al gepromoot wordt door de stichting.

D66: in hoeverre speelt de bouw van energieneutrale woningen een rol bij de toewijzing van het contingent?

College: dat speelt nu nog geen rol maar in 2020 wordt dit wettelijk bepaald. Er wordt wel ingezet om kopers te stimuleren energieneutraal te bouwen. 

PvdA: zijn er, evenals aan de Burg. Dijckmeesterweg, andere plekken om woningen voor jongeren te creëren zonder dat dit ten koste gaat van het contingent?

College: daarvoor is toestemming nodig van de provincie maar die is daar terughoudend in, zeker ook omdat het aantal statushouders terugloopt.

GroenLinks: wat zijn belangrijke knelpunten naast de vraag of we het aantal van 1.100 woningen gaan halen?

College: de vertraging in de teruggang van 1.375 naar 1.100 woningen, het doorschuiven in Noorderhaven en de bevolkingssamenstelling en ontwikkeling.

Burgerbelang: welke gevolgen heeft de vermindering van Leesten voor het winkelcentrum?

College: de markt vraagt op dit moment een ander type woning en dat zorgt voor een lager aantal woningen in Leesten. Het gaat niet om enorme aantallen van vermindering van woningen. Om het winkelcentrum goede levenskansen te bieden wordt de bouw in Leesten echter wel voortgezet.

CDA: hoe gaat het met de starters waarvoor 40 stuks zijn gereserveerd?

College: wellicht komt er een voorstel aan de raad om daar opnieuw geld voor vrij te maken. Tot slot wordt gememoreerd aan een motie (2015-M0022) waarin staat opgenomen dat er behoudend wordt gekeken naar het ombouwen van winkels naar woningen omdat dit ten koste gaat van het contingent. Op de voorliggende planninglijst staan 50 van dergelijke locaties waarmee invulling wordt gegeven aan de motie.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Nagekomen noot:

Naar aanleiding van het Forum kan nog de volgende specificatie worden gegeven:

Hoeveel is in 2015 toegevoegd:

Bruto 197 woningen

Sloop 173 -/-

Netto 24 woningen

 

Hoeveel is in 2016 toegevoegd: (let op: voorlopige cijfers)

Bruto 69 woningen

Sloop 8 woningen -/-

Netto 61 woningen

Dus de resttaakstelling vanaf 1-1-2017 (wanneer rekening wordt gehouden met de netto opleveringen in 2015 en 2016) is  1.100-85 =1.015 woningen.  Dit komt voor de resterende 8 jaar gemiddeld neer op nog 126 woningen (netto) per jaar.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen (19-12-2016)

Datum 19-12-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent om 20:05uur de vergadering. Nu is sprake van een informerende bijeenkomst, 16 januari a.s. een oordeelsvormende vergadering.

2. College: Er is nu sprake van een informatieve bijeenkomst, we geven tekst en uitleg. Tijdens de oordeelsvormende vergadering is er ruimte voor wensen, bedenkingen en aandachtspunten. Naar aanleiding daarvan wordt een concepttekst wensen en bedenkingen opgesteld die wordt verspreid onder de raadsleden en op de website van de raad wordt gezet. Deze concepttekst wordt ter accordering aan de raad voorgelegd aan het eind van januari 2016.

3. Presentatie (is als bijlage bij dit verslag gevoegd)

4. Inspreker Willem Kanbier FNV: het FNV is blij met de door het college voorgestelde ontwikkeling: de race naar de bodem wordt gestopt. De FNV biedt hierin graag haar expertise aan. Op de verkorte aanbesteding is kritiek: op 13-12 jl. zeiden mensen ”Wij horen veel en weten niets”. Wie geeft informatie? Mensen geven aan dat men niets oppakt vanwege onwetendheid over de toekomst. “Op 28 januari loopt het lopende zorgcontract af, wanneer is er duidelijkheid?” De FNV vindt 1. dat wanneer mensen in dienst worden genomen, dit conform de cao moet gebeuren. 2. dat de soms jarenlange hulprelaties (“koppeltjes”) in stand moeten blijven en 3. dat indicaties conform een goedgekeurd protocol moeten worden opgesteld. FNV ziet graag dat de alfahulpen in dienst komen van de stichting. FNV ziet veel kansen voor het slagen van een stichting huishoudelijke hulp en wil graag meedenken.

5. Vragen:

SP: is wild enthousiast over het initiatief van het college. Heeft vragen over de opbouw van de stichting. Krijgen thuiszorgers een rol bij de bouw van de stichting? SP vindt zeggenschap voor mensen uit het veld van belang. Wat vindt het college: hoeveel thuiszorgers komen er in de raad van toezicht?

College: is blij met de reactie van de SP. We hebben met veel mensen om de tafel gezeten en dat blijven we doen, zeker bij het samenstellen van het businessplan. Ook daarna, al is niet precies bekend hoe, betrokken thuiszorgers worden zeker genoteerd. In de raad van toezicht heeft vanwege de toetsende rol voor de gemeente deze de meerderheid, maar er zullen zeker thuiszorgers zitting hebben in dit orgaan.

CDA: hoe verloopt de communicatie? Gaat het college mensen meenemen?

College: Ja. Juist in de opstartfase vanaf de 2e helft van januari en er meer duidelijk zal zijn hoe het er uit gaat zien. Het gaat in fasen. Toch zal er nog even onduidelijkheid blijven, want er moet nog het nodige gebeuren.

CDA: kunt u een garantie geven?

College: we doen ons best en blijven dat doen.

D66: Hoe gaat het college om met de PGB-vrijheid? De verkorte procedure voor aanbesteding is toch alleen voor noodgevallen? Daar is nu geen sprake van.

College: het PGB-recht blijft onveranderd. De verkorte procedure is niet alleen bij noodgevallen uitvoerbaar, kan in dit inkoopproces ook.

VVD: wij hebben de volgende vragen over de bestudeerde opties: 1.   Is echt alleen de oplossing voor een stichting mogelijk? 2. Was het niet mogelijk de raad eerder te consulteren toen deze optie in beeld kwam? 3. Als er met de geconsulteerde organisaties is gesproken, wat was dan hun mening over de andere opties? 4. Is er bij het quasi-inbesteden een goede optelsom van de kosten voorhanden?

College: 1. Alle plussen en minnen zijn op een rij gezet. De oplossing van een stichting bleek in combinatie met het quasi-inbesteden de enig optie die tegemoet komt aan alle kaders gesteld door de raad. Vervolgens is een juridische toets uitgevoerd. Wilden we eerst weten voordat we de raad consulteerden als antwoord op vraag 2. Op vraag 3. Kan het college melden dat zij met de organisaties eerst meerdere opties hebben besproken, later is alleen de stichtingsvorm besproken. Als antwoord op vraag 4., de financiën zullen moet blijken na doorrekening.

Burgerbelang: is deze businesscase uniek voor Nederland? En is dat tevens een risico?

College: deze is voor zover bekend inderdaad uniek in Nederland. Dat kan een risico zijn. Er hebben zich inmiddels meerdere gemeenten gemeld die geïnteresseerd zijn in ons voorstel. Het risico is dat er nog veel gebeurt en moet gebeuren. Slim uitwisselen met andere gemeenten kan een voordeel zijn.

Stadspartij: Hoe gaat de interne organisatie van de stichting er uit zien?

College: dat wordt nog met de raad uitgewerkt tijdens het samenstellen van de businesscase.

PvdA: 1. is het mogelijk aan te sluiten op andere organisaties? 2. Hoe wordt met de indicering omgegaan? 3. Wat als het geld voor een zorgjaar op is, wat is dan het plan B?

College: 1. er is gekeken naar Stichting Perspectief, maar dat is geen overheidsinstelling en dus niet logisch om samen te schuiven, daarom is gekozen dat niet te doen en een eigen stichting op te richten. Wel is gekeken naar gebruik en samenwerking op het gebied van bijv. huisvesting. 2. indicatie stellen en uitvoeren blijft in één hand. Het Plein blijft de beschikkingen sturen en toetst. 3. zorg moet het hele jaar mogelijk blijven.

Burgerbelang: zijn extra stappen nodig?

College: verder uitwerking is nodig. Nu is het zo dat het Plein de indicatie geeft. Dan wordt een zorgaanbod gedaan, dan wordt een zorgplan opgesteld en dan wordt de beschikking gemaakt. Deze volgorde hangt samen met het recht op beroep.

ChristenUnie laat weten dat het blij is dat het college met dit voorstel komt.

BewustZW: er gaat veel goed, ook niet. Wat gaat het college daaraan doen?

Voorzitter: samen te vatten als: wat zijn de voordelen van de nieuwe aanpak ten opzichte van de oude aanpak?

College: de tarieven zullen het zelfde blijven en het voldoet aan de kaders gesteld door de raad.

CDA: op 1 maart 2017 loopt het huidige zorgcontract af. Wat doet het college voor de alfahulpen?

College: mensen die nu hulp verlenen kunnen t.z.t. over naar de nieuwe organisatie.

6. De voorzitter schorst de vergadering tot 16 januari 2017.

Bijlagen

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Behandeld in