Pagina delen

Forumverslag 19-12-2013

Bezuinigingsdocument 2015-2017 (19-12-2013)

Datum 19-12-2013 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en G.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksA.J.A. Putker en C. Oosterhoff
D66R. Jense en W.M. Voorham
BurgerbelangA.W. Jansen en R.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld en J. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Hij meldt dat bij deze Forumspecial per fractie twee leden aanwezig mogen zijn. Hij meldt dat er enkele personele mutaties zijn geweest mbt de raads- en forumfracties. Besloten is de flesjes drinkwater te vervangen door kannen met kraanwater.

De voorzitter memoreert dat een motie is aangenomen waarbij het college wordt opgedragen nog dit jaar te komen met een sluitende meerjarenbegroting (mjb). Dit is vanavond aan de orde en is oordeelsvormend ter voorbereiding van de besluitvorming in de raad van 27 januari 2014. Er is op 13 januari nog een mogelijkheid deze forumspecial voort te zetten.

2. Inleiding college

Het college geeft aan dat in de Voorjaarsnota (Vjn) en de Strategische Agenda (SA) over het voorliggend perspectief. Toen was het college al blij met een sluitende SA 2014. Nu gaat het om een sluitende mjb. Voor het sluitend maken heeft het college ervoor gekozen ook te gaan beschikken over reserves. Dit moet nadrukkelijk worden gezien als sluitstuk. In financieel betere tijden zullen de reserves eerst aangevuld moeten worden voordat andere bestedingen plaats vinden. De Strategische Visie 2015 geeft aan dat het voorzieningenniveau in Zutphen op peil moeten worden gehouden om een aantrekkelijke gemeente te blijven. Hier moet niet fors op worden bezuinigd om niet het risico te lopen dat je meer afbreekt dan je lief is.

Inmiddels is de Decembercirculaire ontvangen en doorgerekend en blijkt dat de financiële uitkomsten iets positiever zijn. Voor het college is dit nu nog geen reden om het voorliggende document bij te stellen. De komende wijzigingen voor mn 2017 zijn nog niet te overzien.

 Op 13 januari komt dit onderwerp weer aan de orde en het college kan de uitkomst van vanavond dan meenemen

3. 1e Termijn reactie/vragen van de fracties

PvdA:

De PvdA is blij met dit stuk en met de sluitende mjb ook in het licht van het zwembad en Broederenklooster. Het is redelijk conservatief en dat is prima. Gaat het college er van uit dat de situatie op middellange termijn ook positiever wordt? De vooruitzichten zijn nog niet echt positief. Verhoging ozb tot de macronorm is ok. De PvdA zet wel vraagtekens bij de inzet van de reserves WWB/WMO. De bezuiniging op de huisvesting De Mars vinden we niet terug en ook de Hanzehof treffen we nergens aan. Wat is er nog mogelijk op het gebied van efficiency? De Kostenverdeelstaat (KVS) geeft een bedrag van € 10 miljoen weer. Dit snappen we niet. Op het gebied van regionale samenwerking, minder wegenonderhoud, IJsselkade onderhoud eigen panden, bestemmingsplannen: wat is mogelijk, wat doen we wel en wat doen we niet. Hier moet naar worden gekeken en ook wil de PvdA praten over de grote projecten.

Burgerbelang:

Burgerbelang geeft aan dat een cultuuromslag nodig is. De gemeente is niet in control. De gemeente heeft de afgelopen 10 jaar geen gebruik gemaakt van digitale mogelijkheden. We willen duidelijke keuzes van het college zien. Waarom niet iets groots afstoten? Waarom niet bijvoorbeeld H. Polak opheffen en deze gelden elders in te zetten? Positief is dat het college de al genoemde motie heeft opgepakt.

Voorgesteld wordt minder te doneren aan de reserve sportaccommodaties. Hiermee worden gemaakte afspraken doorbroken. Wat kost het vervangen van de velden van W. Boys? Waarom is het Herfstakkoord niet verwerkt in het meerjarig perspectief? Burgerbelang vraagt zich af op welke terreinen we de wettelijke bodem hebben bereikt en wat de gevolgen zijn van het verlagen van de interne rentevoet in relatie tot een stijgende rente op de markt. Hierop wil Burgerbelang graag een antwoord.

Christen Unie:

De CU heeft een aantal punten. Een hiervan is het Plein. Van de oorspronkelijke bezuiniging van € 1,3 miljoen vinden we slechts € 65.000 terug. Dit mag wat de CU betreft meer zijn. Steeds wordt de kaasschaafmethode gebruikt, maar er zullen nu duidelijke keuzes gemaakt moeten gaan worden zoals over het Broederenklooster. CU wil graag weten hoe het nu zit met de 4e wethouder of toch 3 wethouders? De onttrekking aan de reserves is geen structurele dekking en daar is CU niet blij mee. Evenals dat CU niet blij is met de halvering van de subsidie voor ontwikkelingssamenwerking. Genoemd wordt een bezuiniging van € 100.000 op WGR’s. Hoe zit dat?

D66:

D66 geeft aan dat Zutphen een gemiddeld laag inkomen per inwoner heeft. Dit leidt tot een onbalans terwijl evenwicht hierin juist een belangrijk aspect is. Zutphen moet maatregelen nemen om deze onbalans in de goede richting ombuigen. De mogelijkheden die Zutphen heeft om aantrekkelijk te blijven moeten we benutten, denk aan voorzieningen op cultureel- en onderwijsgebied. Deze voorzieningen moeten op peil worden gehouden. De instroom in sociale voorzieningen moet zoveel mogelijk beperkt worden door het nemen van allerlei maatregelen. We moeten nog meer doen aan burgerparticipatie, maar de gemeente moet hiervoor wel aanspreekbaar blijven. D66 is daardoor minder gelukkig met bezuinigingen op het gebeid van dienstverlening/organisatie. Wel zijn er nog vragen: wat zijn de gevolgen van bezuinigingen op kleine subsidies, waarom extra formatiereductie terwijl we nu al knel komen te zitten, waarom niet extra bezuinigen bij het Plein? D66 kan zich voor een groot deel vinden in de voorstellen van het college.

Stadsbelang:

Stadsbelang zegt dank voor de sluitende mjb. Desondanks zijn er nog veel onzekerheden. Het doen van investeringen blijft noodzakelijk, maar deze moeten wel kritisch tegen het licht worden gehouden. Hierin moeten we gaan prioriteren. Zutphen moet proberen andere groepen inwoners aan te trekken om te proberen hierdoor de al eerder genoemde onbalans niet nog negatiever te laten omslaan. Bij de analyse van het rapport van Marlet gaat het hier dan ook om duidelijke interpretaties. Wel heeft Stadsbelang nog vragen en opmerkingen: noodzaak is dat er een adequaat risicomanagement is, wat is de ondergrens van de genoemde reserves en de onttrekking hieraan is incidenteel, wat zijn de gevolgen van de lagere interne rentevoet? Er kan nog een efficiencyslag gemaakt worden in de organisatie omdat er nog teveel ambtelijke ondersteuning is. Er moeten heldere keuzes gemaakt worden. In dit stuk missen we dat. Evenals we de (reservering voor) hoogspanning en Hanzehof missen in dit document.

Groen Links:

Groen Links heeft waardering voor dit document. De onzekerheid duurt voort ook al zijn er enkele lichtpuntjes. We missen een langere termijn visie van mn werkgelegenheden voor hoger opgeleiden. Zoals bijv. in de Clean-tec. Door samen op te trekken met de provincie zien we hier nog wel mogelijkheden. Ook moeten we kijken naar het uitbesteden van werken, waar mogelijk met alternatieve financieringsbronnen. We moeten ons inzetten voor samenwerking met andere overheden. Ook om hierdoor sterker te staan om Europese subsidies binnen te halen. Groen Links verwijst nog naar de “best gejat prijs” op de website van KING. We hoeven niet telkens zelf het wiel uit te vinden. De burger moet nog meer zelf gaan doen en minder laten doen door de overheid. Groen Links ziet graag dat het college dit meeneemt.

Daarnaast heeft Groen Links twijfels bij de uitnamen uit de reserves WWB en WMO en bij het verlagen van subsidies voor culturele instellingen. Eens is Groen Links het met activiteiten tav energiezuinige verlichting. Dit mag nog ambitieuzer. Er mag ook meer bezuinigd worden op de gemeentelijk panden en het financiële voordeel dat dit oplevert mag ingezet worden om de voorgestelde halvering van de subsidie ontwikkelingssamenwerking ongedaan te maken. Gekeken moet worden of het onderhoud in de openbare ruimte slimmer kan worden gedaan.

CDA:

Basis voor de bezuinigingen is de strategische visie. Dit is goed maar bezuinigen is niet echt leuk. Het is het college niet gelukt om keuzes aan te bieden. De investering voor de hoogspanningsleiding wordt gemist.

De greep in de reserves vindt het CDA minder gewenst. Wat is de ondergrens voor deze reserves? De ratio voor het weerstandsvermogen in 2014 is voldoende. Hoe ziet deze ratio er voor de komende jaren uit? De subsidie voor ontwikkelingssamenwerking moet wat het CDA betreft € 1 per inwoner blijven. De taakstelling van het Plein is aan de zuinige kant. Dit mag scherper worden neergezet. Vraag is of bij de openbare verlichting mogelijkheden zijn tot grotere besparingen. Mbt verlaging van de incidentele subsidies voor culturele instellingen is de vraag welke verenigingen/instellingen dit betreft. Ten aanzien van de mjb wil het CDA graag een reactie van het college hoe de provincie hiermee omgaat in haar toezichthoudende rol.

Stadspartij:

De Stadspartij heeft waardering voor dit stuk. Dit is weer een bezuinigingsvoorstel. De Stadspartij staat voor een gedegen financieel beleid. De belangrijke voorzieningen moeten op peil worden gehouden, maar voor 2017 zijn er nog zorgen over dit op peil houden. Er moet meer worden gedaan aan lokale initiatieven mbt werkgelegenheid.

Stadspartij heeft nog een aantal vragen: zijn de voorgestelde bezuinigingen op het Plein niet dezelfde als al eerder aangegeven/genoemd? Ten aanzien van de bezuinigingen op de GGD is Zutphen niet de enige gemeente. Wat zijn de gevolgen voor de dienstverlening van de GGD? Is de heffing van precariorechten kostendekkend of is hier nog meer mogelijk? Stadspartij wil graag het effect zien van de lastendruk voor de burger als gevolg van verhoging ozb en leges.

SP:

De SP bedankt voor dit document. In dit bezuinigingsvoorstel is helaas niets terug te vinden van de (exploitatie) Hanzehof. Het Broederenklooster zal nog besproken moeten worden. De wettelijke bodem is op diverse punten bereikt, dus moet ook gekeken worden wat er nog goedkoper kan. Het kantoor op de Mars zou dicht gaan, maar blijft toch open. De kosten worden gedekt uit een reserve. Wie heeft dit geautoriseerd? Vraag is nog wat de ondergrens is voor de reserves WMO en WWB.

Lijst Lilian:

Lijst Lilian geeft aan dat het voorliggende plan gebaseerd is op drijfzand. De arme mensen moeten voor de rijkeren betalen. Voorlopig is er ook nog geen financiële verbetering te verwachten. De korting op de kwijtscheldingen moet van de baan.

VVD:

De VVD is blij dat dit document er nu is, mar het is jammer dat het college niet eerder gekomen is met iets dergelijks. Wat opvalt, is dat alleen de doorwerking van de circulaire is meegenomen en niet wordt ingegaan op de huidige structurele mee- en tegenvallers. De uitnamen uit de reserves WWB/WMO is niet verstandig en de VVD stelt daarom voor juist de dotaties te verminderen. Hierdoor blijft de omvang van de reserves wel op peil. De begroting 2017 is niet sluitend. Er worden een paar posten genoemd en dat is het. De VVD heeft veel vragen die ook schriftelijk zullen worden gesteld en waarop voor 13 januari een antwoord wordt verwacht. De VVD wil in het kader van de kwijtscheldingsmaatregelen ook naar het vaste deel kijken en hiervoor tot 50% kwijtschelding verlenen. Om kosten van bewindvoering te verminderen zijn wellicht efficiëntere manieren te vinden. De bezuiniging op de GGD is kortzichtig. De VVD mist het leerlingenvervoer. Door in de gemeente het passend onderwijs te versterken kunnen leerlingen hier naar toe wat tot gevolg heeft dat er minder kosten gemaakt worden voor vervoer. Op het Plein is nog een efficiencyslag mogelijk. Naar mening van de VVD is verdere lastenverzwaring onwenselijk. We moeten ons juist richten op goedkopere dienstverlening. De VVD ziet ook lichtpuntjes. Probeer zoveel mogelijk subsidie te halen uit Brussel voor bijv. Rids en Basseroord.

De voorzitter schorst het overleg voor 10 minuten.

4. Reactie college en beantwoording vragen.

Het college bedankt voor alle reacties en vragen en zal hier een antwoord op geven.

- € 10 miljoen indirecte kosten: hierop zit geen afzonderlijke bezuiniging. Deze kosten mag je boekhoudkundig indirect toerekenen. Kies je hier niet voor, dan ga je deze kosten direct toerekenen aan de diverse producten.

- de opmerkingen betreffende formatie/personeel neemt het college ter harte.

- naar besparingen op onderhoud en energieverbruik van gebouwen zal het college nog eens goed naar kijken. Kan er nog een schepje boven op?

- een hogere interne rentevoet leidt ertoe dat meer wordt toegerekend aan reserves.

- voor onderhoud aan sportaccommodaties is de reserve tot 2023 toereikend.

- mogelijk wordt de taakstelling van de Hanzehof niet gehaald. Dan zal via iKTD dekking gevonden worden. De Hanzehof past wel bij Zutphen als voorziening. De combinatie van beide baart het college zorgen.

- bezuinigen op incidentele subsidies doet ook het college pijn.

- voor de hoogspanningsleiding wordt een eigen traject gevolgd. Tzt zal er een voorstel tot go or no-go komen.

- op de GGD wordt een klemmend beroep gedaan tot bezuiniging. De GGD zal wellicht met de vraag komen wat wel en niet meer gedaan moet gaan worden.

- betreffende het onderhoud van de openbare ruimte is alles gedaan om te komen tot lagere onderhoudskosten. Nog niet alle maatregelen zijn geëffectueerd, op termijn wordt dit zichtbaar. Ook is al gekeken naar de samenvoeging van stukken openbaar groen en efficiënter werken. Het college licht toe hoe eea thans in zijn werk gaat.

- de taakstelling van bureau de Mars moet worden behaald binnen het gehele programma en niet door de huisvesting.

- het bezuinigingsvoorstel betreffende ontwikkelingssamenwerking is ook voor het college pijnlijk.

- een hogere bezuiniging op het Plein is onverantwoord. Op de vaste formatie is al 9% bezuinigd en op het participatiebudget al 50%. Van belang is een betere balans tussen arm en rijk. We moeten proberen rijkere mensen naar Zutphen te halen. Maar we laten zeker de armere mensen niet los. In dit laatste heeft ook het Plein een belangrijke rol.

- onttrekking aan de reserves WWB en WMO is nu verantwoord. Dit voorkomt dat dit ten laste gaat van de transities die nog gaan komen. Voorwaarde is wel dat de reserves weer aangevuld gaan worden zodra het financieel weer beter gaat.

- betreffende vervallen kwijtscheldingen afvalstoffenheffing is gekozen voor het variabele deel om hiermee ook de “kleinere beurs” te stimuleren tot het scheiden van afval.

- het college is geen voorstander van verdere bezuinigingen op minima-/schuldenbeleid.

- ivm kerstreces/vakanties kan het college niet garanderen dat alle vragen voor 13 januari zijn beantwoord. We doen ons uiterste best. Voor 27 januari zijn wel alle vragen beantwoord.

De voorzitter stelt voor openstaande en aanvullende vragen voor 30 december in te dienen bij de griffie. Punt van orde is de vraag om te stoppen om 21.00 uur of nog door te gaan. Na raadpleging van de aanwezigen blijkt de meerderheid voor te zijn om te stoppen om 21.00 uur.

5. 2e termijn

VVD:

Heeft nu geen vragen. Aanvullende vragen zullen schriftelijk worden ingediend.

Lijst Lilian:

Lijst Lilian stelt dat het plan berust op drijfzand. Hoe ervaart het dit?

College:

Het college zegt dit niet zo te ervaren omdat het voorstel zeker niet op drijfzand berust. Wel zijn er risico’s aanwezig waar het college zich van bewust is. Het aanspreken van reserves ziet het college wel als mogelijkheid.

SP:

Vraag is hoe het college denkt de ondergrens van de reserves WWB?WMO te bepalen.

College:

Het college geeft aan dat hierbij de paragraaf weerstandsvermogen/risico’s wordt gehanteerd. Hier is voor niet gedekte stijgende kosten decentralisaties € 5 miljoen opgenomen en voor sociale uitkeringen (BUIG) € 1 miljoen. Gezamenlijk zit in beide reserve € 10 miljoen. Gelet op bovenstaande bedragen acht het college het verantwoord over deze reserves te beschikken.

Stadspartij:

De vraag die leeft is richting Burgerbelang en is wat wordt bedoeld met sluiten H. Polak en de gelden elders in te zetten?

Burgerbelang:

Burgerbelang geeft aan H.Polak te willen betrekken bij een bredere discussie mbt tot culturele instellingen om tot een goede culturele sector te komen, zoals dit ook al eerder is aangegeven.

CDA:

De vraag is hoe de provincie aankijkt tegen de niet sluitende begroting 2017.

College:

De provincie heeft hier niet zo veel moeite mee. De begroting 2014 is sluitend, dan is een niet sluitende begroting 2017 akkoord. In het geval 2014 niet sluitend zou zijn, dan moet de mjb wel sluitend zijn.

Groen Links:

Het is verstandig een “subsidieaanvraagpost” in te richten om zo te proberen Europese subsidies in de wacht te slepen. Worden alle mogelijkheden voldoende benut?

College:

Subsidies proberen binnen te halen doen wel nu ook al en bij voorkeur in breder regionaal verband. Of dit volledig wordt benut is niet aan te geven.

Stadsbelang:

Wat gebeurt er als er in de komende jaren financiële tegenvallers zijn en we niet toe kunnen voegen aan de reserves die nu gedeeltelijk worden aan gesproken. Stadsbelang denkt dat de kans op tegenvallers groter is dan de kans op meevallers.

College:

Het college denkt dat het risico gering is dat deze reserves de komende paar jaar nog extra moet worden aangesproken. Als dit toch echt groter is dan moeten we ons hierover opnieuw beraden.

Stadsbelang:

Het gaat ons niet om wat we “denken” maar het gaat ons om wat we “zeker weten”. En wat is het effect op het weerstandsvermogen.

College:

Het college geeft aan dat door de onttrekking aan de reserves de ratio van het weerstandsvermogen iets naar beneden gaat.

D66:

De vraag is wat wordt bedoeld met “de opmerkingen betreffende formatie/personeel neemt het college ter harte”? En wat zijn precies de gevolgen van deze voorgestelde bezuinigingen.

College:

Het college geeft aan graag nog een keer uit te leggen hoe omgegaan wordt met formatie/formatiereductie/loonsom en de gevolgen hier van zullen we nog duidelijker aangeven.

CU:

Voor het jaar 2017 worden een bezuiniging genoemd op de cluster WGR’s. Hoe is dit bedrag tot stand gekomen?

College:

Dit is een taakstellend bedrag voor alle WGR’s waarin Zutphen deel neemt. We zullen hierin samen moeten optrekken met andere gemeenten.

Burgerbelang:

Burgerbelang zal komen met schriftelijke vragen.

PvdA:

De wijze waarop het college omgaat met het onderhoud in de openbare ruimte is een compliment waard. Dit is een creatieve manier van denken en werken. Wat zijn de gevolgen van verdere bezuinigingen op wegenonderhoud?

De PvdA proeft in dit Forum angst voor discussie, maar is van mening dat er toch echt keuzes gemaakt moeten gaan worden.

College:

Naar het wegenonderhoud wordt al heel kritisch gekeken. Nog minder of geen onderhoud leidt op termijn tot extra schade met extra investeringen (reparaties) als gevolg.

6.Afstemming Forum-college over vervolgprocedure.

Na kort overleg meldt de voorzitter dat morgen (20 december) een mail zal worden verzonden waarin verdere procedure, tijdpad en zo mogelijk de antwoorden op vragen zijn opgenomen.

7. Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter deze Forumbijeenkomst.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken