Pagina delen

Forumverslag 19-11-2018

Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijM Wesselink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft de indieners het woord.

In de presentatie van GroenLinks worden drie voorbeelden getoond waarin er sprake is van de verkoop van gemeentelijke groen, waarna door de kopers wordt gekapt en waarmee publiek groen verdwijnt. Er is hierbij sprake van verlies van ecologische waarde. Met het tonen hiervan willen de indieners de oorspronkelijke criteria zoals verwoord in de beleidsnotitie "Snippergroen" opnieuw onder de aandacht brengen van de raadsleden.

De Stadspartij steunt de motie van GroenLinks, en acht het mogelijk noodzakelijk om het bestaande beleid voor snippergroen aan te passen.

Het College reageert op de motie en geeft aan dat besloten is de huidige pilot met snippergroen vooralsnog stil te leggen, in afwachting van de  evaluatie van de uitkomsten. Ervaringen zullen worden gebruikt voor het formuleren van nieuw beleid en het forum wordt uitgenodigd om hier gebruik van te maken.

Het CDA schrikt van de situaties, en vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De ChristenUnie vraagt aan het College of het onderwerp weer terug komt in het forum na afloop van de pilot. Dit wordt door de wethouder positief beantwoord. Daarnaast wil zij graag weten of er of er in deze gevallen een
kapvergunning is afgegeven. De wethouder antwoordt dat dit niet nodig was, omdat de kap op eigen grond plaats heeft gevonden.

Burgerbelang wil graag weten of er bij kap groen moet worden gecompenseerd? Het College geeft aan dat dit alléén het geval is als het om gemeentelijk groen gaat, niet bij particuliere kap van bomen.

De VVD is verward over wat de indieners verwachten van het college.
De wethouder geeft aan dat het college de input wil meenemen om in de toekomst rekening mee te houden.

De VVD is blij dat mensen zelf mogen beslissen welke bomen zij kappen op eigen grond. Zij is ook niet blij met het beeld wat geschetst wordt in de presentatie.

GroenLinks reageert dat dit niet de bedoeling was met deze presentatie. De evaluatie is interessant, maar zij is geen voorstander van minder criteria. Het is een goed signaal dat de verkoop voorlopig stil is gelegd.

De Stadspartij wil weten hoe lang de pilot met snippergroen al loopt. Het College geeft aan dat feitelijk vanaf 2016 is gestart, i.v.m. het faillissement van een bedrijf dat dit op een eerder moment zou starten.

De PvdA wil graag weten van de indieners of de vraag om herbevestiging voortkomt uit tekortkomingen of omdat het compleet is?

GroenLinks geeft aan dat bepaalde criteria ontbreken op gebied van ecologische waarden.

BewustZW is met name benieuwd welke status het voorgenomen beleid heeft, welke status heeft het vanuit het verleden, en kan men erop handhaven?

D66 ziet de presentatie door de indieners als een soort ei van Columbus. Zij vraagt zich af of in deze gevallen bezwaar en beroep mogelijk was.

GroenLinks geeft aan dat er geen beschikking is afgegeven in deze gevallen, waar bezwaar tegen gemaakt kon worden.

BewustZW wil graag weten tot welk moment aanvullingen aangeleverd kunnen worden. Het College geeft aan dat dit 1 maand is.

Het voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is behandeld voor behandeling door de raad.


Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Ontwerp toegang sociaal domein Zutphen (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en M Dolfing
SPM de Ridder en H.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en H.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en C.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij geeft het woord aan de fracties.

D66 constateert dat de Visie ‘Herijking toegang Sociaal Domein’ één van de leidende principes is geweest voor voorliggend voorstel. De raad heeft hierover een amendement aangenomen met de strekking dat de inwoners terecht kunnen bij het sociale wijkteam. In het voorstel is van genoemd amendement echter weinig terug te vinden. D66 constateert dat nu over hybride teams wordt gesproken en vraagt hoe een en ander zich tot elkaar verhoudt.

Het College licht toe, dat de vijf sociale wijkteams van Perspectief blijven bestaan. De inwoners kunnen daar altijd terecht. Daarnaast bestaan de hybride teams die goed samenwerken met de sociale wijkteams. Ook daar kunnen de inwoners terecht.

Desgevraagd geeft het College aan, dat er geen sprake zal zijn van dubbeling, want de sociale wijkteams kunnen onderdeel vormen van de hybride teams. Dat betekent dat ze op dezelfde locatie zitten en van elkaar deskundigheid gebruik kunnen maken. Met de inzet van hybride teams wil men aansluiten bij de kwaliteit van de sociale wijkteams van Perspectief. Daarmee zijn de hybride teams ook laagdrempelig beschikbaar in de wijk.

Sociale wijkteams vervullen een zeer belangrijke functie. Voorkomen moet worden dat personen die vanuit de sociale wijkteams worden doorverwezen, zich tot een ander loket moeten wenden. De intentie is dat zij op dezelfde plaats en door hetzelfde team kunnen worden geholpen, zodat zij niet meerdere keren hun verhaal hoeven te doen.

De eigenheid van de sociale wijkteams van Perspectief blijft bestaan. Iedere wijk is verschillend en heeft een andere behoefte. Bij die behoefte wordt zoveel mogelijk aangesloten. Dit kan ook betekenen dat de wijkagent of de wijkverpleegkundige tijdelijk aansluit op een hybride team.

D66 vraagt waarom niet is gekozen voor een één-op-één koppeling met de vijf wijkteams.

Het College bevestigt dat dit in eerste instantie ook inderdaad het idee was. Er is echter voor gekozen om te starten met drie hybride teams met de mogelijkheid dit uit te bouwen naar vijf. Op dit moment is het qua bemensing direct haalbaar om met drie teams te starten. Wellicht blijkt het in de loop der tijd zelfs verstandiger om er een zesde of zevende hybride team aan toe te voe-gen. Dat is afhankelijk van de ontwikkelingen. De hoofdzaak is dat de zorgvrager dichtbij in de wijk wordt geholpen en het voorveld wordt versterkt. De teams moeten van elkaar leren, zodat een zo goed mogelijk integraal aanbod kan worden gecreëerd.

De SP heeft nagedacht over het verplaatsen van de diensten, die nu bij het Plein zijn ondergebracht, naar de wijkteams. De SP denkt echter niet dat je daarmee dichter bij de burger komt. Momenteel weten de burgers waar ze terecht kunnen en ze zijn met het loket vertrouwd. Veel burgers weten Perspectief niet eens te vinden.

De SP denkt dat de nadruk niet te veel moet liggen op de bezuinigingen. Het is goed mogelijk dat deze operatie in het begin meer gaat kosten dan verwacht. De vraag is of het College daar rekening mee heeft gehouden. De fractie vindt dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van de indicaties en wenst dat de invulling ook in de toekomst met professionals gebeurt.

Het College bevestigt dat dit laatste altijd het geval is. Op dit moment is sprake van verschillende toegangen. Juist door een krachtenbundeling, komen de zorgvragers beter in beeld en hoeven ze niet vier keer hun verhaal te doen. De persoonlijke meerwaarde die dit meebrengt, acht de portefeuillehouder onbetaalbaar. Voor de meerkosten, die de SP vreest, is het College niet bang aangezien door de bundeling ook efficiencyvoordelen ontstaan. De sociale wijkteams van Perspectief zijn heel laagdrempelig en goed vindbaar. De hybride teams sluiten daarbij aan op de logische plekken. Bijvoorbeeld zijn er medewerkers van CJG in scholen vindbaar en dat is natuurlijk bij uitstek de plaats waar ze jongeren tegenkomen.

De ChristenUnie is verbaasd over de vraagstelling van de SP, gezien het feit dat deze fractie in de raad volmondig heeft ingestemd met de voorgestelde bezuinigingen.

De fractie verwacht dat de cultuuromslag de nodige transformatietijd zal vragen. De vraag is op welke termijn het College denkt dat de organisatie is getransformeerd en wanneer het mogelijk is om meer effectief te kunnen werken.

Het College bevestigt dat de nodige transformatietijd een reëel en belangrijk punt is. Opheffing van Het Plein betekent niet dat het loket meteen zal verdwijnen. Op een gegeven moment zal echter gefaseerd de overgang plaatsvinden naar de wijken en buurten, zodat eind 2019 het pand beschikbaar komt voor de verkoop.

D66 vraagt of het voortbestaan van de vijf wijkteams is gegarandeerd. Voorts vraagt de fractie welke uitvoeringstaken de gemeente van Perspectief gaat overnemen.

Het College antwoordt dat garanties lastig te geven zijn. De basis en de werkwijze die Perspectief hanteert ten aanzien van de sociale wijkteams is echter zeer goed. Dat neemt niet weg dat Perspectief nu taken uitvoert, die de gemeente ook kan doen, met name op het gebied van indicatiestelling en toewijzing. Dit gebeurt allemaal in goed overleg.

Op bestuurlijk niveau vindt momenteel een goed gesprek plaats met Perspectief over de vormgeving van de processen, de budgetten en de rol van Perspectief daarin. Perspectief schuift aan bij alle thematafels.

D66 heeft in het voorstel gelezen dat het ontwerp juist nièt in samenwerking met de partners is opgesteld. De raad hecht veel waarde aan de reacties van de samenwerkingspartners, die in de documenten zijn opgenomen.

Het College geeft aan dat met Perspectief wel degelijk meerdere malen inhoudelijk over de toegang is gesproken. Perspectief is dus wel gekend. Al wil dat niet zeggen dat Perspectief het overal mee eens is.

Het CDA maakt zich zorgen over het veranderproces. Er staat veel geschreven over de noodzakelijke verandering, maar er staats niets over de methodiek.

Het College benadrukt dat het veranderproces niet van vandaag op morgen plaatsvindt. Het is een groot proces, waarin veel zaken bij elkaar komen en naar de beste vormgeving moet worden gezocht. Daarbij is het belangrijk dat de professionals de ruimte krijgen om aan te geven wat de inhoud van hun werk is en dat zij van elkaar te leren. Als alles dwingend in methodieken wordt vastgelegd, bestaat de kans dat het proces faalt.

Het CDA is niet blij met dit antwoord. Juist een organisatie die nu uiteen valt, heeft sturing nodig. Van professionals die onder dergelijke omstandigheden hun werk willen blijven doen, kan niet worden verwacht dat ze ook nog eens vorm aan het veranderproces gaan geven.

Het College geeft aan dat het niet de bedoeling is dat de professionals hun eigen proces moeten vormgeven. De stip op de horizon is belangrijk, maar daarnaast zou het fijn als de professionals op de werkvloer de ruimte krijgen van elkaar te leren en elkaar weten te vinden.

GroenLinks heeft begrip voor de onrust bij Perspectief, gezien de bezuinigingsopgave. Er is sprake van een forse transitie, waarbij kwaliteit voorop moet blijven staan. Perspectief zit in vijf wijken en de medewerkers in die wijkteams ervaren onrust. Anderzijds wordt het belang van de wijkteams van alle kanten benadrukt. GroenLinks vraagt hoe het College hier straks in het Sociaal Domein als geheel mee wil omgaan.

Het College geeft nogmaals aan, dat de vijf wijkteams blijven bestaan. Er wordt alleen gekeken naar een andere organisatie van de toegang. Degenen die dit gaan uitvoeren, worden ook in de wijk, dicht bij de burgers, geplaatst en zitten dus dichtbij de zorgvrager. Desgevraagd geeft het College aan dat de bezuinigingsopgave voor Perspectief € 677.000,= bedraagt.

D66 vraagt of de gemeentelijke medewerkers en de medewerkers van het Werkbedrijf zich ook meerdere jaren moeten committeren aan het gebied, zoals dat ook geldt voor de sociale wijkteams in de hybride teams.

Het College geeft aan dat het voor de continuïteit belangrijk is dat burgers vaste consulenten zien. De gemeente streeft dit dan ook zoveel mogelijk na.

De VVD is diep onder de indruk van het lijvige document. Op een aantal punten ontbreekt echter informatie. De VVD vraagt hoe het College de communicatie voor zich ziet ten aanzien van de toegang wanneer de huidige locatie van Het Plein wordt gesloten.

Het College meldt dat er een communicatieplan is opgesteld. Daarin staat dat de wijkteams in de wijken zitten, maar ook dat de Henri Dunant voorlopig open blijft. Het Plein houdt per 1 januari 2019 op te bestaan, maar de locatie blijft dus geopend. Door die fasering kunnen de burgers, maar ook de medewerkers, geleidelijk wennen. De laagdrempeligheid blijft bovenaan staan.

Het CDA wijst er op, dat op de huidige locatie van Het Plein beveiligde kamers aanwezig zijn. Die zijn helaas soms nodig.

De VVD vraagt of de keukentafelgesprekken gewoon doorgaan. Voorts informeert de VVD wat het College gaat doen inzake het nader betrekken van de huisartsen in de opzet.

Het College antwoordt dat keukentafelgesprekken mogelijk moeten blijven voor degenen die daar behoefte aan hebben. Anderen vinden het juist prettiger om bij de gemeente langs te komen. Er zal worden ingespeeld op de behoefte.

Het College wil de huisartsen zo goed mogelijk betrekken omdat zij een verwijzende functie hebben en het belangrijk is elkaar zo goed mogelijk aan te vullen. De wijkverpleegkundige is een belangrijke schakel richting de huisartsen en moet kunnen aanschuiven in een hybride team, indien noodzakelijk.

De ChristenUnie refereert aan de verwachte personeelskosten en vraagt of er sprake is van een nulsituatie. De vraag is wat de raad de komende vier jaar kan verwachten.

Het College wijst op de complexheid van deze vraag. In principe is het de bedoeling dat met de efficiencyslag op termijn besparingen worden gerealiseerd. Over de details zal het College de fracties schriftelijk informeren.

De ChristenUnie vraagt of de toenemende regeldruk een groot risico is. Dit is vaak inherent aan grote transformaties. De fractie vraagt hoe het College hiermee omgaat en wil weten of er manieren zijn om dit te voorkomen. Als voorbeeld noemt spreker het inbouwen van allerlei controlemechanismen om tot besluitvorming te komen, ook voor kleine bedragen.

Het College wil niet te veel controlemechanismen inbouwen. De huidige praktijk met voortgangsmemo’s ziet spreker als een goede manier om de vinger aan de pols te kunnen houden. Daarnaast bestaat een aantal wettelijke kaders, wat betreft het toekennen van voorzieningen. Het College wil aan die werkwijze vasthouden, zodat ook de professionals de ruimte krijgen om van elkaar te leren. Het heeft niet de voorkeur de bestaande regelruimte te beperken. De wettelijke kaders zijn helder. Illustratief wijst spreker erop dat de gemeente de Bijstandswet al een aantal jaren uitvoert.

Burgerbelang verwijst naar de schriftelijke vragen van de fractie inzake de wettelijke kaders binnen het Sociaal Domein. In de schriftelijke beantwoording is toentertijd gesteld dat dit niet in beeld is. Het huidige antwoord bevreemdt de fractie dan ook.

Het College stelt dat een aantal zaken wettelijk is geregeld, waaronder de toegang en de verlening van bijstand, alsmede de toegang tot zorg en jeugdzorg. Daar dient de gemeente zich aan te houden. De wettelijke kaders in de volle breedte van het Sociaal Domein, waarop Burgerbelang in de schriftelijke vragen doelde, zijn niet allemaal bekend.

Burgerbelang had een gespecificeerd antwoord op de schriftelijke vragen op prijs gesteld. Nu heeft de fractie geen goede afweging kunnen maken.

D66 verwijst naar het voorliggende stuk en vraagt de uitspraak toe te lichten dat de hybride teams in beperkte mate ondersteuning bieden.

Het College licht toe, dat dit bijvoorbeeld mogelijk is door een bepaald aantal gesprekken in een bepaald aantal weken te voeren. Soms is het verstandiger om binnen het team hulp aan een burger te bieden, zodat niet meteen zwaardere zorg ingezet hoeft te worden.

De VVD wijst er op, dat een jaar geleden is gesproken over een expertcentrum. Dat is nu van de baan en in de plaats daarvan komen de hybrideteams, die veel mobieler en flexibeler zijn dan het expert-centrum.

De Stadspartij vraagt wie daadwerkelijk de regie heeft. De hybride teams werken op casusniveau. De vraag is of deze kunnen worden overruled door specialisten uit het Sociaal Domein.

Het College licht toe, dat de regierol in het totale proces bij de gemeente ligt. Uitgangspunt daarbij is dat de professionals in de teams de juiste keuzes maken. Er bestaat altijd een toetsingsmogelijkheid door een expert, indien gewenst of noodzakelijk. Er bestaat altijd een recht op onafhankelijke cliënt-ondersteuning en de mogelijkheid om in bezwaar en beroep te gaan tegen een beslissing. Die procedures blijven bestaan.

GroenLinks dankt voor de verduidelijking ten aanzien van de wijkteams en de hybride teams. De fractie benadrukt dat er een stuk ligt waarbij de visie sterk gericht is op vernieuwing. Dat ervaart de fractie als een grote verandering. Spreker vindt dit heel bijzonder en er wordt ook vanuit het veld met bewondering gekeken naar het werk dat hier wordt verzet. GroenLinks zal de voortgang kritisch blijven volgen maar de fractie is in ieder geval al blij met wat er nu ligt. Tot slot, vraagt de fractie hoe de raad wordt meegenomen in het vervolgproces ten aanzien van de nieuwe toegang.

Het College wil de voortang opnemen in de voortgangsmemo’s. Voorts suggereert spreker om, zodra het proces goed loopt, als raad een keer op werkbezoek te gaan of de professionals een keer in een Forum uit te nodigen om ervaringen te delen.

Burgerbelang verwijst naar de ‘mooie woorden’ van GroenLinks, maar voelt toch wel de behoefte te melden dat dit alles het gevolg is van het feit dat Het Plein niet naar behoren heeft gefunctioneerd en stelt dat het Plein uit de koker van GroenLinks kwam.

GroenLinks verwijst naar een uitspraak van Socrates, dat ‘verandering er niet is voor het bevechten van het oude, maar voor het bevechten van het nieuwe’. GroenLinks neemt afstand van de opmerking van Burgerbelang. In de raad heeft GroenLinks het debat proberen aan te gaan en benoemd wat aanvankelijk het plan van GroenLinks is geweest.

De VVD geeft aan dat in het Presidium de wens is uitgesproken om in maart 2019 een Forum te beleggen, waarin het College de gelegenheid krijgt de raad te vertellen hoe de stand van zaken zes weken na 1 januari is. De voortgangsrapportages zijn daarvoor het geëigende instrument.

Het College zegt dit toe, maar wil daar ook graag de mensen van de werkvloer bij betrekken.

De voorzitter sluit het Forum om 20.40 uur onder dankzegging.

 

 

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Nieuwe werkwijze subsidies sociaal domein (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik en M Dolfing
SPM de Ridder en H.M.H. Giesen
PvdAJ. Bloem en M.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans en H.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk en G. Peteroff
CDAK.M. van Wamel en G.M.M. Ritzerveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim en C.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. In afwijking van de agenda wordt eerst dit onderwerp behandeld, zodat wethouder Ten Broeke, die zich wat grieperig voelt, daarna kan vertrekken.

Het College verwijst – ter inleiding van de bespreking - naar de herijking van het subsidiebeleid in het Sociaal Domein, dat een jaar geleden is gestart. De herijking was gericht op het weghalen van ‘dubbelingen’, het stimuleren van samenwerking tussen organisaties, organiseren van meer cofinanciering, bevorderen van innovatie en het doorvoeren van financiële besparingen.

De tafels op het gebied van dementie en eenzaamheid betreffen tafels in de afrondende fase. De aanpak van deze tafels wordt gebruikt bij andere thema’s, maar dat wil niet zeggen dat deze op dezelfde wijze gaan verlopen. Een groot verschil is, dat er nu vooraf een duidelijk inhoudelijk en financieel kader wordt meegegeven en dit vooraf goed duidelijk wordt gemaakt aan alle relevante organisaties.

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de aanpak, de opzet en aan het projectplan. Vorige week heeft het College het projectplan inhoudelijk en financieel vastgesteld. Woensdagavond a.s. vindt de eerste bijeenkomst plaats van de thematafel Armoede en Schulden.

D66 heeft het inhoudelijk en financieel kader bekeken en verzoekt om het integrale voorstel – zodra dit gereed is - éérst ter advisering aan de raad voor te leggen. De fractie hecht hieraan, gezien de ingrijpende procedure.

Het College heeft begrip voor deze behoefte, maar weet niet of dit - gezien de bevoegdheden van College en raad – een verstandige werkwijze is. Wettelijk gezien, ligt de bevoegdheid ten aanzien van het subsidiebeleid bij het College. In dit geval gaat het om enorme bedragen en lijkt het zinvol om daar vooraf advies aan de raad over te vragen, maar tegelijkertijd brengt dit het College wel in een lastige positie. Het uiteindelijke besluit wordt genomen door het College. Wanneer de raad met adviezen komt over specifieke organisaties, haalt dat de gekozen aanpak onderuit.

D66 vindt het niet duidelijk waarom het College hier niet voor kiest. Het gaat niet zozeer om subsidiebeleid, maar om een belangrijk procesonderdeel waarvoor de raad in hoofdlijnen de kaders voor wil kunnen meegeven. In de uitwerking blijken er nu toch verschillen te zijn met het onderliggende voorstel. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het aantal onderwerpen voor de tafels. De wijze van uitwerking roept vragen op en daarom acht D66 het goed om de raad haar rol te geven middels advisering op deze ingrijpende voorstellen. D66 ziet niet dat de raad hiermee de bevoegdheid van het College tekort zou doen.

De VVD begrijpt dat D66 vraagt naar de kaderstelling. De VVD meent echter dat dit een andere kwestie is. Over alle tafels is nu gesproken en de vraag is of dat aanleiding geeft om de opzet van de tafels te veranderen. Als er sprake is van verandering kan de raad worden meegenomen.

Het College beaamt dit. De inhoudelijk en financiële kaders, waarmee de tafels starten, zijn nu vastgesteld. Achteraf komt er een totaalplan met alle onderwerpen en dat kan aanleiding geven om details te herzien. Dat is een onderdeel waarbij de raad uitermate goed haar rol kan nemen.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om een tussenstap in te bouwen, waarbij het College in de uitvoering tussentijds naar de raad komt om bij te sturen, wanneer bepaalde onderdelen te weinig blijken terug te komen.

Het College is van mening dat dit wel is geborgd met het uitgebreide kader, dat nu is vastgesteld. Het College verwacht geen aanleiding voor tussentijdse bijsturing.

GroenLinks spreekt de hoop uit dat deze verwachting van het College terecht is. Echter, op bepaalde momenten kan dit toch aan de orde zijn, zoals bij de toegang.

Het College vindt het belangrijk om iedereen in diens juiste taak en rol te zetten. Een mogelijkheid is om een tussentijdse nota van bevindingen op te stellen, waarin het resultaat van de tafels wordt gemeld, alsmede – in vervolg hierop - wat de denkrichting van het College is. Hierover kan dan een gedachtewisseling met de raad volgen. Gesuggereerd wordt om dit niet tijdens een Forum te doen, maar in een wat vrijere setting tijdens een informerende sessie. Het is aan het College om daar vervolgens een samenvatting van te laten maken en de conclusies uit dit overleg mee te nemen in de besluitvorming door het College.

Het CDA stelt dit op prijs, want de raad krijgt daarmee meer het gevoel te worden meegenomen in het proces. De fractie acht dit ook goed voor de beeldvorming.

De ChristenUnie waardeert de toezegging van het College om tussentijds te worden geïnformeerd. De aanpak met de thematafels is een logische aanpak. Er nemen zeventig organisaties deel aan de thematafels en die organisaties ‘moeten gaan snijden in eigen vlees’. De vraag is hoe het College dat voor zich ziet.

Het College heeft zich de afgelopen weken gebogen over deze belangrijke vraag. Er is sprake van totaal verschillende organisaties met totaal verschillende financieringen. Het College heeft geprobeerd een zo goed mogelijke indeling te maken, die de basis vormt voor de aanpak met de tafels. De organisaties die aan tafel zitten, wordt gevraagd hoe zij zo goed mogelijk kunnen bijdragen aan de doelen die de gemeente wil bereiken. Belangrijk is dat dubbelingen eruit worden gehaald, maar dat ook wordt nagegaan wat eventueel nog ontbreekt. Er ligt een bezuinigingsopgave van 21 procent op het totaal. Dat betekent niet dat alle organisaties precies 21 procent moeten bezuinigen, maar iedere organisatie moet wel zichtbaar maken wat de bijdrage is aan de gemeentelijke beleidsdoelen.

De ChristenUnie vraagt of deze discussie er mogelijk toe kan gaan leiden dat organisaties zich moeten gaan opheffen.

Het College sluit dit niet uit. Het kan ook een optie zijn om een alternatieve financiering te zoeken.

De VVD bevestigt deze optie. Ook is het mogelijk dat wordt bezien of de rol van de betreffende organisatie op andere wijze kan worden ingevuld.

De ChristenUnie stelt dat de organisaties aan de tafels worden gedwongen kritisch naar zichzelf te kijken. De vraag is of er vanuit het College een sturingsmogelijkheid is om dwingender op te treden, indien noodzakelijk.

Het College stelt, dat de sturing al vooraf begint met het kader. De wijze waarop, wordt in eerste instantie aan de organisaties overgelaten. De uitkomst zal uiteindelijk worden getoetst aan het kader.

De Stadspartij informeert of de doelen bij de eerste twee tafels zijn behaald.

Het College licht toe, dat deze tafels in de afrondende fase zitten. Een groot verschil bij deze tafels is dat hier niet de inhoudelijke en financiële kaders aan ten grondslag hebben gelegen.

D66 ziet in de voorstellen dat er een kwaliteitsslag moet worden gemaakt om dubbelingen eruit te halen. Doelstelling is ook versterking van het voorliggende veld. De vraag is hoe het College deze doelstelling denkt te realiseren, gezien de bezuinigingsopgave van 21 procent.

Het College beaamt dat in financiële zin nauwelijks sprake is van versterking. De versterking moet in de samenwerking ontstaan. Het was idealer was geweest als er geen dergelijke financiële taakstelling had gelegen, maar die noodzaak is nu eenmaal een gegeven. Binnen de zeventig organisaties, zijn meerdere organisaties met dezelfde taken bezig, terwijl zij nu nog in het geheel niet samenwerken. Door wél samen te werken, is versterking mogelijk.

De ChristenUnie vraagt wat er gebeurt als de organisaties geen kans zien om er met elkaar uit te komen.

GroenLinks meldt dat hier in de GroenLinksfractie ook over is gesproken. De fractie ziet dat achter de schermen keihard is gewerkt en dat de punten die eerder zijn meegegeven ook inderdaad zijn meegenomen. De fractie maakt zich wel zorgen over de algemene voorzieningen in het voorliggende veld, met name wat betreft de toegang. Perspectief is een grote speler in de toegang en ‘staat aan de lat’ voor 600 huishoudens. Het traject zal niet vanuit eigen gewin moeten worden ingezet, maar de nadruk zal moeten worden gelegd op effectiviteit, kostenbesparing en samenwerking. Bepaalde organisaties zullen dan wellicht een andere financiering moeten zoeken, maar dit mag niet ten koste gaan van de inwoners.

Burgerbelang gaat er vanuit dat Perspectief buiten de taakstelling van 21 procent valt. Spreker vraagt wat hierover is afgesproken.

Het CDA gaat in op de rol van Perspectief. Eén van de criteria is, dat de rol of activiteit niet door een andere partij binnen de gemeente wordt georganiseerd. Er bestaan nu dubbelingen bij Perspectief met een aantal andere organisaties. De vraag is hoe hiermee wordt omgegaan.

Het College licht toe, dat er veel gesprekken met Perspectief hebben plaatsgevonden. Perspectief is verreweg de grootste organisatie en heeft hierin het grootste aandeel. 21 procent is het percentage over het totaal, maar dat zegt niets per organisatie. Perspectief voert een groot aantal belangrijke taken uit. Van veel taken is duidelijk, dat deze niet worden opgevangen door andere organisaties. Het is niet realistisch om te denken dat hier veel van zal wegvallen.

GroenLinks zou de focus op die 21 procent dan liever bij de restcategorie willen leggen. Het beeld bestaat, dat het College nog niet duidelijk heeft hoe zij dit moet aanpakken. Op het totaal heeft het dit wellicht wel veel grotere gevolgen.

Het College bevestigt dat de restcategorie heel lastig is. Een aantal organisaties is zeer specifiek en de verwachting is, dat daar geen integraal plan uit komt. Daarom moet misschien individueel met deze organisaties aan tafel worden gegaan om te bezien waar besparingen mogelijk zijn. Met een aantal organisaties zijn al verkennende gesprekken gevoerd. De ervaring is positief en daarom ziet het College de ontwikkelingen niet heel somber in.

Het College licht toe - in reactie op de vraag van de ChristenUnie - wat er gebeurt als de tafels er niet uitkomen. In maart 2019 zal er een overzicht liggen van de plannen. Wanneer blijkt dat de plannen van de organisaties financieel of inhoudelijk niet voldoen, dan kan het College dat aanpassen.

In reactie op het CDA stelt het College dat aan de hand van de gesprekken met Perspectief aan de tafels een goed beeld zal worden gegeven van de taken die Perspectief uitvoert en hoe dat in het grotere plaatje past. Het College zal de rol van Perspectief zelf ook goed beoordelen in samenhang met de rol van andere organisaties. De rol van Perspectief aan de thematafels is ook anders dan die van de overige partijen.

Het CDA vraagt of dit betekent dat het College in maart beslist of Perspectief, dan wel een andere organisatie, bepaalde taken gaat uitvoeren.

Het College stelt dat het niet zo zwart-wit ligt.

D66 informeert hoe dubbelingen kunnen worden voorkomen. D66 verwacht dat in de toekomstige aanpak ook nog makkelijk dubbelingen kunnen ontstaan, zoals bij dementie en eenzaamheid.

Het College licht toe, dat in de afgelopen jaren dubbelingen zijn ontstaan omdat veel subsidieaanvragen steeds individueel zijn behandeld. Met de nieuwe aanpak wil men dat voorkomen. Wellicht komen er dubbelingen aan het licht die niet eens bekend waren.

Het College zegt dat het voorkomen van dubbelingen afhankelijk is van de integrale plannen, die er aan het einde van het traject moeten liggen. Als die niet van goede kwaliteit zijn, dan bestaat dit risico.

De PvdA vindt in het document een duidelijke, inhoudelijke onderbouwing waarom voor deze thema’s is gekozen. Naar aanleiding van het document stelt de fractie vast, dat er bestuurlijk commitment moet zijn, dat bepaalde zaken niet meer gebeuren. De vraag is welke zaken dat betreft. De wettelijke taken zijn hiervan uitgezonderd. Het is echter niet duidelijk om welke bedragen het hierbij gaat en welke organisaties het betreft.
Het is in ieder geval goed, dat de raad wordt meegenomen in de resultaten van de thematafels, vòòrdat het besluit wordt genomen. Spreker roept op om in de Nota van Bevindingen de impact van maatregelen inzichtelijk te maken, zodat helder is voor welke pijn wordt gekozen.

Het College zegt toe zich voor dit laatste in te zullen zetten. Een aantal wettelijke taken wordt momenteel uitgevoerd vanuit de subsidies Sociaal Domein. Opvoedondersteuning en diverse taken van de GGD zijn voorbeelden van wettelijke taken, waarin weinig ruimte is om te bezuinigen.

De PvdA vraagt of het toch zinvol is om naar de organisaties zelf te kijken, die deze wettelijke taken uitvoeren, om de afwegingsruimte zo groot mogelijk te houden.

Het College lijkt het verstandig om dit aspect eerst inzichtelijk te maken, zodat duidelijk wordt hoe groot dit deel is van het te bezuinigen bedrag en hoe groot de ruimte is om aanpassingen door te voeren.

De PvdA wil de uitvoering van wettelijke taken niet ter discussie stellen, maar wel de omvang waarmee en de vorm waarin taken worden uitgevoerd.

Het College licht vervolgens toe, dat de gekozen aanpak met de thematafels juist is bedoeld om de discussie te starten over de keuze welke zaken niet meer hoeven worden uitgevoerd. Na die discussie zal blijken wat slim is om wél te doen en wat slim is om juist nièt te doen.

De ChristenUnie stelt vast, dat de verplichte uitvoering van wettelijke taken betekent dat op andere onderdelen wellicht veel meer moet worden bezuinigd dan de genoemde 21 procent.

Het College geeft aan dat in het schema de wettelijke taken al zijn uitgenomen.

GroenLinks vraagt in hoeverre de inwoners zijn betrokken bij de thematafels.

Het College acht deze inwonerbetrokkenheid heel belangrijk. Voor de eerste bijeenkomst heeft zich ook een aantal inwoners aangemeld, die willen vertellen over hun situatie en vragen zullen stellen aan de organisaties. Dat wil het College ook zoveel mogelijk aanmoedigen voor de andere onderwerpen. Raadsleden kunnen ook inwoners hiertoe aanmoedigen. Desgevraagd geeft het College aan, dat ook de adviesraad een rol heeft in het proces.

De SP wijst op de tijdlijn. Vanaf 1 juli 2019 starten de nieuwe subsidiebeschikkingen. Afgevraagd wordt of er bij wijzigingen (zoals een hogere toekenning vanuit het Rijk) opnieuw de discussie gevoerd moet worden over de verdeling van het geld. De vraag is hoe het College zich op dit mogelijke scenario wil voorbereiden.

Het College zou het niet erg vinden als er meer geld vanuit het Rijk zou volgen. Op dit moment is de integrale aanpak de belangrijkste verandering die wordt doorgevoerd. Op die manier hoopt het College te voorkomen dat er eenzijdig per individuele organisatie wordt gekeken, maar juist integraal per doel.

Burgerbelang wijst op de realisatie van één toegang voor inwoners en vraagt hoe dit vorm gaat krijgen, zowel wat betreft de systemen, als wat betreft de AVG.

Het College geeft aan, dat dit meer met de toegang heeft te maken, dan met de thematafels. Er wordt de nodige aandacht aan besteed om dit goed te regelen en te voorkomen dat persoonsgegevens onzorgvuldig worden behandeld. De bedoeling van het creëren van één toegang is dat inwoners niet meer bij meerdere loketten hun gegevens hoeven in te dienen. Dat hoort volgens de privacywetgeving te gebeuren, maar dat gebeurt nu eigenlijk ook al. Het doel is om de toegang zo dicht mogelijk bij de bewoners in de wijk te organiseren.

De VVD stelt vast dat de subsidies worden verlengd tot 1 juli 2019. Daarna worden de kosten van de thematafels vertaald en volgt de implementatie. Voorts komt er een afbouwregeling voor de huidige subsidieontvangers. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare middelen binnen het Sociaal Domein.

Het College heeft hier rekening mee gehouden, zowel in de begroting als in de aanpak. Daarom is ook gekozen voor een hoog tempo van de thematafels, zodat de uitkomst snel zichtbaar wordt en een afbouwprogramma kan worden opgesteld. Het zal per organisatie verschillen hoe dit afbouwprogramma eruit zal zien, zowel qua hoogte, als qua duur, als qua inzet van de subsidie. De gevolgen van het afbouwprogramma zijn reeds ingeboekt in de begroting.

De Stadspartij wijst er op, dat de uitkomsten van de thematafels een integrale samenhang hebben. Afgevraagd hoe daarmee wordt omgegaan in relatie tot de afbouw van subsidies.

Het College geeft aan, dat organisaties op meerdere thema’s overlap kunnen voorkomen. Voor het afbouwprogramma wordt echter gekeken naar de manier waarop de subsidie nu aan de organisatie is verstrekt.

De Stadspartij vraagt het College wat er gebeurt als er nog onverwachte grote financiële tegenvallers bij de organisaties blijken.

Het College antwoordt dat, het College daarmee vanzelfsprekend naar de raad komt.

GroenLinks complimenteer het College en de ambtelijke organisatie voor wat er achter de schermen aan werk is verzet en voor hetgeen nu voorligt. Het is goed dat Perspectief apart wordt meegenomen en dat de burgers worden betrokken. Ook is er aandacht voor de algemene voorzieningen in het voorveld. Dat alles stemt de fractie positief.

Het CDA stelt dat cofinanciering een extra punt oplevert bij de criteria. Nu is het bij cofinanciering meestal zo, dat eerst de subsidie moet zijn verkregen, alvorens de cofinanciering zeker wordt. Afgevraagd wordt of het College hier wel rekening mee heeft gehouden.

Het College antwoordt dat dit niet altijd het geval is, maar indien er wél sprake van is, wordt dat in de overweging meegenomen en wordt bezien hoe hier een mouw aan valt te passen.

De ChristenUnie heeft vernomen dat in situaties van laaggeletterdheid twee keer zoveel kans bestaat op het ontstaan van schuldenproblematiek. De fractie acht dit een belangrijk aspect en stelt vast dat hier in voorliggende stukken niets valt te lezen.

Het College geeft aan, dat het Taalhuis hiervoor de aangewezen partner is. Deze staat in de lijst van de restcategorie. Met deze organisatie zijn reeds goede individuele gesprekken gevoerd.

Burgerbelang heeft vernomen dat er een project bestaat tussen Perspectief en Woonbedrijf Ieder1, waarbij het Woonbedrijf de cofinanciering regelt. Dit is afhankelijk van het bedrag dat Perspectief ontvangt. Middels dat project worden personen met schulden snel en adequaat geholpen. De vraag is, hoe het College hier rekening mee houdt.

Het College is bekend met dit project en eveneens met het feit dat dit goede resultaten oplevert. De organisaties hebben daardoor weinig moeite om aan te tonen hoe belangrijk en waardevol dit is.

Burgerbelang geeft aan, dat er wel zorgen bij het Woonbedrijf bestaan over subsidiekorting.

De VVD is onder de indruk over het werk dat reeds is verzet.

D66 stelt vast, dat de aanpak is gericht op het terugdringen van zwaardere voorzieningen door meer in te zetten op lichtere voorzieningen. In het geval dit succesvol is, bestaat de kans dat er wachtlijsten ontstaan voor de lichtere voorzieningen. De vraag is of het geld dat wordt bespaard op de zwaardere voorzieningen dan kan worden overgeheveld naar het voorliggende veld.

Het College stelt dat de gemeente raamwerkovereenkomsten heeft met de organisaties die maatwerkvoorzieningen aanbieden. Het blijkt dat steeds minder inwoners gebruik maken van deze maatwerkvoorzieningen en méér gebruik maken van de voorliggende voorzieningen. Deze organisaties krijgen vooraf geen geld van de gemeente, maar pas op het moment dat er daadwerkelijk cliënten zijn.  

D66 vraagt of het College wachttijden zou accepteren.

Het College zegt dit niet te zullen doen. In het genoemde scenario bestaat er juist aanleiding om de voorzieningen in het voorliggende veld te verbeteren en uit te bouwen.

De voorzitter vraagt wanneer de Nota van bevindingen kan worden verwacht.

Het College stelt voor om, nadat de tafels hebben plaatsgevonden, een avond te plannen waarop de raad zal worden geïnformeerd. De verwachting is dat deze informatieverstrekking medio maart kan worden gepland.

De voorzitter sluit de bespreking van dit onderwerp om 20.00 uur.

 

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek) (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan mevrouw Timmer van D66. Zij gaat in op de achtergrond van het initiatief "Steenbreek".

Naar aanleiding van de omstandigheden deze zomer is deze motie opnieuw van stal gehaald om iets te kunnen doen in het kader van de vergroening en tegen de verhitting van de stad.

GroenLinks heeft een kleine toevoeging. Zij zijn heel blij met het initiatief. De operatie "Steenbreek" past ook binnen het klimaatbeleid van de gemeente. Het element wat GroenLinks heeft toegevoegd is aspect van bestaande voorziening van subsidie voor afkoppelen van regenwater op de riolering.

Het College is blij met het indienen van de motie. Het geeft de inwoners en het college een zetje in de rug. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. Operatie "Steenbreek" past 1 op 1 binnen het gemeentelijk beleid, en daarom willen wij deze uitvoeren. De motie geeft focus.

D66 is blij met de steun van de wethouder. Zij wil nog een suggestie meegeven: bijvoorbeeld met de verstrekking van regentonnen zoals andere gemeentes.

De Stadspartij is erg blij met het initiatief, het past ook binnen het Blauwboek. Het draagt bij aan bewustwording en krachtenbundeling. Zij vraagt aan College of alle partijen dit moeten steunen.

Het College wil graag zo'n breed mogelijke ondersteuning hiervoor.

Het CDA denkt er anders over, gezien de mate van verstening van tuinen. Het speelt kennelijk niet voor bewoners.

GroenLinks reageert hierop dat er achter het initiatief een kennisplatform is, die kennis van verschillende gemeentes bundelt. Het is dus een zinvolle investering.

D66 vult aan dat er landelijke activeringscampagnes worden georganiseerd die bijdragen aan bewustwording en verandering. Kennis van gemeentes, waterschappen en provincies komen erin samen.

De ChristenUnie vreest dat een particulier zich moeilijk zal laten verleiden, er moet iets tegenover staan. We steunen de motie, maar verwachten weinig veranderingen op de korte termijn.

De SP vreest dat het niet te handhaven is, krijgen we straks een tegelpolitie? Daarnaast vraagt zij zich af of het welbesteed geld is in deze tijd.

D66 geeft aan dat het niet veel geld is. We zijn ons bewust van de begrotingsproblemen, maar het past binnen de begroting voor duurzaamheid. Zij trekt de vergelijking met campagnes met autogordels in het verleden.

De SP ziet de vergelijking niet opgaan.

GroenLinks verwacht dat een deel van de mensen positief zal staan tegenover deze veranderingen. De afkoppeling van regenwater zal ook besparing betekenen op kosten voor vervanging van riolering.

Burgerbelang heeft geen vragen.

De VVD is het eens met het CDA. Zij betreurt dat er weer een motie ligt, het had al uitgevoerd moeten zijn.

D66 is het hiermee eens. Maar het betreft een oude toezegging, die echter nog steeds niet uitgevoerd is.

VVD is blij dat mensen mogen beslissen voor de inrichting van eigen tuin of balkon.

BewustZW begrijpt de motie. Zij is verbaasd dat de gemeente zelf een verkeerd beeld naar buiten brengt, met de verstening van de IJsselkade. Zij gelooft niet in acties met regentonnen. Zij hoopt dat er een meerderheid is voor de uitvoering. Zij vraagt aan het College of het al in uitvoering is.

Het College geeft als reactie dat het voorgenomen beleid betreft, waar zij zich erg voor gaat inzetten.

Het CDA vraagt om het onderwerp te koppelen aan het bouwbesluit, en in samenspraak met andere ambities toe te passen.

D66 geeft aan dat het binnen de gemeentelijke ambities past.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en door kan naar de raad ter besluitvorming.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdA
BurgerbelangH Papperse
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Henk van der Esch, bestuursvoorzitter van Achterhoek VO.

In zijn presentatie gaat Van der Esch in op een aantal landelijke demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, en de consequenties hiervan voor het onderwijs. De belangrijkste is de trend waarbij het aantal kinderen afneemt, en dit heeft gevolgen voor het (zelfstandig) voortbestaan van scholen.

Na de presentatie geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor vragen of een reactie.

De SP is blij met de presentatie en heeft een aantal vragen: geldt de vorm van de samenwerkingsschool alleen voor de onderbouw? En hoe zit het met weigeren van leerlingen? Dit laatste is nl. voor scholen voor bijzonder onderwijs eenvoudiger dan openbaar onderwijs. Daarnaast wil zij graag de naam van de nieuwe school weten.

Van der Esch antwoordt dat het een fusie voor zowel onderbouw als bovenbouw is, en dat er inderdaad leerlingen geweigerd kunnen worden door de samenwerkingsschool. De naam van de school is nog niet openbaar.

BewustZW: is blij dat we eindelijk zover zijn gekomen in dit soms wat moeizame proces en er meer inhoud aan kan worden gegeven. Zij wil graag weten wat de gevolgen voor de werkgelegenheid hiervan zijn. Wat zijn de gevolgen van de samenvoeging? Daarnaast is de vraag of er rekening is gehouden met mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van (nieuwe) schoolgebouwen.

De reactie van Van der Esch luidt dat er vanuit de ontwikkelingen van krimp al tijdig is rekening gehouden, en er geen gedwongen ontslagen zullen volgen. Tijdelijke dienstverbanden zijn in sommige gevallen niet verlengd. Hij is voorstander van multifunctioneel gebruik van gebouwen.

BewustZW wil graag van het College weten of het afstoten van gebouwen hier ook binnen past.

Het College antwoordt dat dit binnen het beleid voor maatschappelijk vastgoed van de gemeente past, en met name de bezuinigingsopgave hiervoor.

De VVD wil weten of er al een visie is binnen het samenwerkingsonderwijs t.a.v. het weigeren van leerlingen, en wil weten of er 1 van de 2 gebouwen leeg komt te staan als gevolg van de fusie.

Het antwoord van Van der Esch is dat er nog geen visie is ontwikkeld, en dat in sommige gevallen gebouwen leeg komen te staan maar in andere gevallen vervanging van gebouwen dringend noodzakelijk is.

De VVD vraagt of het “kippenhok” na deze fusie voorbij is? Van der Esch antwoordt dat dit afhankelijk is van toekomstige demografische ontwikkelingen. Een dergelijke ontwikkeling kan weer gaan spelen bij een bevolkingsdaling.

De SP vraagt naar het toekomstbeeld van een samenwerkingsschool. Van der Esch heeft daar geen nog geen antwoord op.

D66 is benieuwd naar de relatie met partijen als de medezeggenschapsraad, hoe deze er tegenover staat. Volgens Van der Esch is de houding positief.

GroenLinks wil graag weten of deze fusie per definitie nieuwbouw betekent?

Van der Esch geeft aan dat het niet alleen over nieuwbouw gaat.

De voorzitter stelt vast dat het onderwerp voldoende is besproken, en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Insteek aankomende traject Regionale Energiestrategie en de relatie tot het traject van het Zutphens Energieakkoord (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze geeft aan dat er vanavond slechts ruimte is voor verhelderende vragen, niet voor politieke.

Namens het college geeft Jaya Sicco Smit, strateeg duurzaamheid van de gemeente Zutphen, een toelichting aan de hand van een presentatie. De forumleden kunnen vragen stellen tijdens haar verhaal.

Burgerbelang: Waarom focussen we op de sectoren “Gebouwde omgeving” en “Elektriciteit”?

Jaya Sicco Smit: Dat hebben wij niet bepaald in Zutphen.

BewustZW: De energietransitie heeft toch ook met de Omgevingswet te maken? De raad gaat straks omgevingsplannen vaststellen.

Jaya Sicco Smit: Dat klopt.

PvdA: Welk ruimtebeslag neemt warmte in?

Jaya Sicco Smit: Restwarmte en geothermie nemen minder ruimte in beslag dan windmolens en velden met zonnepanelen.

ChristenUnie: Maar opslag van energie neemt toch ook ruimte in beslag?

Jaya Sicco Smit: Ja, dat klopt. Dat is ook belangrijk. We zoeken nu naar mogelijkheden voor opslag.

PvdA: Is wijk 1 van wijk van de toekomst straks als eerste aan de beurt om van het aardgas af te gaan?

Jaya Sicco Smit: Nee, dat staat nog niet vast.

SP: Ik zie maar vier keuzes voor alternatieve duurzame energie: zon, wind, water en warmte. Waarom staan kernenergie en waterstof er niet bij?

Jaya Sicco Smit: Dat klopt. Die kunnen er ook bij. Maar dat zijn niet de meest waarschijnlijke nieuwe energievormen.

CDA: Wanneer komt het energieboek?

Jaya Sicco Smit: Op 24 januari 2019 verwacht ik de eerste versie.

PvdA: We moeten bewoners meenemen. Dat mis ik tot nu toe.

Jaya Sicco Smit: Dat klopt, we moeten het samen doen. Er komen Zutphense energietafels met de corporaties, waterschappen, netbeheerders, installateurs, aannemers en dergelijke.

SP: Wat gaat het allemaal kosten? Weten we dat al?

Voorzitter: Graag verhelderende vragen, geen politieke.

ChristenUnie: Nemen jullie de financiering mee?

Jaya Sicco Smit: Ja, we willen weten wat je nodig hebt om in actie te komen. Hoe gaan we het doen? Geld hoort daar zeker bij.

PvdA: Bewoners doen nu zelf al voorstellen in wijk 1.

BewustZW: Ik zie op een sheet staan “Bestuur”. Is dat college en raad?

Jaya Sicco Smit: De raad is het gemeentebestuur.

Burgerbelang: Wat stelt u straks exact aan de raad voor? Zitten daar budgetten bij?

Jaya Sicco Smit: Het gaat straks om inhoudelijke keuzes: welke wijk gaat als eerste van de aardgas af? Wat is de alternatieve duurzame energievorm? Het gaat niet alleen om geld.

VVD: Is er een analyse van waar het probleem zit?

Jaya Sicco Smit: Dat komt in het energieboek te staan.

CDA: Vanaf wanneer hebben we energietafels?

Jaya Sicco Smit: Vanaf 24 januari 2019.

ChristenUnie: Gaat het om eigen opwek van energie of kunnen we het ook groen inkopen?

Jaya Sicco Smit: In de RES (regionale energiestrategie) komt een soort bod op wat de gemeente Zutphen in de regio kan opwekken.

ChristenUnie: Hoe verhoudt zich dat tot energieneutraliteit?

Voorzitter: Dat is een vraag voor 24 januari 2019.

D66: Ik heb twee vragen:

-          Ik vind de financiële component onderbelicht. Veel technieken zijn nog onvoldoende uitgewerkt.

-          Ook de industrie komt onvoldoende aan bod.

Jaya Sicco Smit:

-          We nemen de financiering mee. De gemeente en de samenleving zullen de energietransitie moeten betalen.

-          We hebben de bedrijven nu niet genoemd. Ze verbruiken 41% van de energie.

Burgerbelang: Vindt Zutphen het wiel nu zelf uit? Of gaan we samen iets doen in de regio, met Brummen bijvoorbeeld?

Jaya Sicco Smit: Zeker. We gaan voor samenwerking. Morgen is er regionaal overleg met de andere raden in de regio.

Burgerbelang: Hoe gaat het nu bij de andere gemeenten?

Voorzitter: Graag feitelijke/verhelderende vragen.

Jaya Sicco Smit: We gaan samen als regio afspraken maken, maar lokaal keuzes maken.

D66: Wie is er morgen bij?

CDA: Ik heb de samenhang tussen vanavond en morgen gemist. Hoe staat het met de wijken die van het aardgas af gaan?

Jaya Sicco Smit: Eind 2019 komt er een eerste planning.

PvdA: In Noordveen is het gasnet afgeschreven.

SP: Iedere regio houdt mogelijk de energie voor zichzelf. Hoe gaan we dat oplossen?

College: Dat is een “wat als”-vraag. Het is nu te vroeg om die vraag te beantwoorden.

GroenLinks: Ik heb twee vragen:

-          Er is een fonds voor zon op scholen. Daarvoor is toestemming van de gemeente nodig.

-          Hoe staat het met het onderzoek naar het warmtenet?

College:

-          We zijn nu met scholen in gesprek. Er komt snel een goed gezamenlijk voorstel.

-          Het onderzoek naar het warmtenet loopt nog. Er is nog geen concreet plan. Het is ingewikkeld.

Ik roep iedereen op morgen in Twello aanwezig te zijn.

De voorzitter sluit het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technische toelichting Grondexploitaties (19-11-2018)

Datum 19-11-2018 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Wesselink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksJ.C.F. Jansen
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Gezien het technisch karakter van de bijeenkomst, is in overleg besloten om geen verslag te maken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 19-11-2018

Behandeld in