Pagina delen

Forumverslag 19-06-2017

Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVD
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Het College licht toe dat tijdens de presentatie zal worden ingegaan op de mogelijkheden van streaming. Door een raadswerkgroep is onderzocht wat streaming kan betekenen voor de gemeenteraad. De opdracht was om de mogelijkheden en kosten van het streamen in beeld te brengen en te specificeren, zodat duidelijk wordt welke keuzes er binnen het pakket kunnen worden gemaakt. Een belangrijk kader dat de raad hierbij heeft meegegeven, is de wenselijkheid van versterking van het politieke profiel van de gemeenteraad. Doordat met streaming het stemgedrag in beeld kan worden gebracht, zou streaming een functie kunnen vervullen voor het politieke profiel, ook van individuele raadsleden.

Mevrouw Sloetjes geeft een nadere toelichting aan de hand van een presentatie.

Ze antwoordt desgevraagd dat er maar één leverancier is die de mogelijkheid biedt om streaming uit te breiden met politieke profielen en de social-media-optie. Belangstellenden kunnen via het politieke profiel bijvoorbeeld het stemgedrag van betrokkene of diens fractie in beeld brengen. Dit is waarschijnlijk ook de optie die de raad bij de gemeente Voorst heeft gezien. De gemeente Lochem heeft een wat minder luxe variant, waarbij het persoonlijk stemgedrag handmatig wordt ingevoerd door de griffie.

De overheid acht het ook van belang dat het systeem voor streaming op open standaarden is gebaseerd, waarmee uitwisselbaarheid van gegevens is geborgd en ondersteuning en toegankelijkheid van ingebrachte informatie ook in de toekomst is zeker gesteld. In een gesloten systeem ontstaat sneller afhankelijkheid van een leverancier en wordt het lastiger om over te stappen naar een andere partij.

Bij alle gemeenten die zijn bezocht, wordt met ondersteuning gewerkt. Met name wordt voor ondersteuning gekozen om een meer levendige en aantrekkelijke presentatie te krijgen. (regievoering: inzoomen / uitzoomen van filmbeelden, testen van het systeem, helpdesk) Binnen de bedrijfsvoering van de gemeente Zutphen is hiervoor momenteel geen ruimte.

Weliswaar kunnen enige kanttekeningen worden gemaakt. De genoemde keuzes sluiten nog niet aan bij de brede visie op de ‘nieuwe lokale politiek’, er is geen onderzoek gedaan naar de behoefte van inwoners, er is sprake van structurele personele kosten voor ondersteuning. Ook blijkt het bereik van gemeentes die gebruik maken van streaming is niet groot. Het aanklikken van getoonde presentaties is veelal geen optie. Ook een koppeling aan social media is beperkt mogelijk: niet aan een specifieke quote van een bepaalde spreker, maar alleen aan de volledige vergadering.            

Het College heeft zich naar aanleiding van de gevoerde gesprekken laten informeren over de inrichting van de raadzaal. Ook zijn gesprekken gevoerd over de vraag of deze vergaderplekken wel de juiste vergaderplekken zijn er niet dichter bij de gemeenschap zou moeten worden vergaderd om bevolking en politiek dichter bij elkaar te brengen. Het is nog niet duidelijk welke richting deze discussie op gaat. Het College heeft aangegeven dat keuzes op het gebied van streaming mogelijk onvoldoende aansluiten op de andere beweging die nu in gang is gezet. Dat zou jammer zijn van de benodigde investering in het pand. De motie kwam voort uit de behoefte om de kloof tussen politiek en inwoners te dichten. Tegelijkertijd is het de vraag of streaming daarop het antwoord is.

D66 is blij dat er wordt nagedacht over de inrichting van de nieuwe lokale politiek. D66 benadrukt dat de raad de motie als ondersteunend en aanvullend heeft bedoeld. De fractie zou het betreuren als het één weer op het ander moet wachten en zo mogelijk, zou de fractie realisatie vòòr de nieuwe raadsperiode prettig vinden.

Het College geeft aan dat het voor het kunnen maken van bewuste keuzes door de raad van belang dat de discussie rondom de inrichting van de nieuwe lokale politiek daarin wordt meegenomen. De raad wordt gevraagd het College richting mee te geven wat betreft de keuze voor live streamen en zo ja, te duiden welke keuzes daarbinnen gemaakt moeten worden. In het Forum van 3 juli kan de raad zijn keuzes bepalen. Vervolgens kan een plan van aanpak worden opgesteld, inclusief activiteiten, planning en de exacte begroting. In het najaar van 2017 zal de raad desgewenst hiertoe budget beschikbaar moeten stellen.

BewustZW vraagt hoe hoog de kosten voor de stemapparatuur bedragen.

Mevrouw Sloetjes antwoordt dat de kosten voor de eerste aanschaf van apparatuur zijn opgenomen in het genoemde bedrag van € 110.000.

De PvdA is enthousiast over het principe, maar tegelijkertijd ook somber over de kosten, temeer daar het niet duidelijk hoe groot het aantal viewers is en wat het kijkgedrag is. De fractie vraagt of deze somberheid is gerechtvaardigd en zou graag meer inzicht krijgen in het echte gedrag van kijkers.

Mevrouw Sloetjes geeft aan dat veel gemeenten de kijkcijfers niet vrijgeven en de gemeenten die dat wél willen doen, zijn allemaal verbonden aan de leverancier die de gegevens omtrent het kijkgedrag niet kan leveren.

Burgerbelang wil terug naar de beginvraag, namelijk ‘willen wij naar de burger toe of halen we de burger hier naar toe?’ Burgerbelang wil de keuze voor streaming combineren met de discussie over de nieuwe lokale politiek. Het bereik van live-streaming acht spreker minimaal en de vraag is hoe de andere fracties en het College denken over de combinatie met de visie op de ‘nieuwe lokale politiek’.

GroenLinks stelt dat het bereik sterk samenhangt met de manier waarop live streaming kenbaar wordt gemaakt en hoe mensen hier enthousiast voor kunnen worden gemaakt. GroenLinks is voorts benieuwd naar de ervaringen wat betreft de transparantie van het stemgedrag. Voorts is spreker benieuwd of is nagedacht over beeld versus geluid. Dat heeft namelijk grote impact op de regie en de daarmee samenhangende kosten.

De jaarlijkse kosten vindt GroenLinks wel extreem hoog en de vraag is of daar in de zoektocht meer variatie in is gevonden.

Mevrouw Sloetjes zal proberen het antwoord op de vraag van GroenLinks vòòr het Forum van 3 juli inzichtelijk te krijgen. Spreker geeft voorts aan in de jaarlijkse kosten niet veel variatie te hebben gezien. Alle leveranciers gaan jaarlijks ongeveer uit van twintigduizend euro.

Spreker geeft voorts aan, dat het conform Europese richtlijnen verplicht is om ondertiteling toe te passen, maar niet alle gemeenten bieden dit. Een variant met uitsluitend audio is verder niet onderzocht.

De vraag naar ervaringsgegevens ten aanzien van het verbeteren van de transparantie rondom het stemgedrag acht spreker zeer interessant. Tijdens het onderzoek door de raadswerkgroep zijn echter geen raadsleden bezocht. De raadsleden kunnen zelf met collega- raadsleden contact opnemen en deze vraag persoonlijk aan hen voorleggen.

De SP is niet erg verbaasd over de tegenvallende bezoekersaantallen. Om die reden zou de SP ook niet voor de duurste optie kiezen. De fractie is benieuwd wat de mogelijkheden zijn om dit goedkoop uit te voeren, zij het toch met een goede kwaliteit. Spreker vraagt of het mogelijk is om het raadsledenprofielsysteem met knopjes en een pasjessysteem achterwege te laten en informeert naar het verschil in kosten.

Mevrouw Sloetjes bevestigt deze mogelijkheid. De prijsverschillen zijn zeer groot. De presentatie is gebaseerd op de wensen van de raad, zoals verwoord in eerder genoemde motie. Uiteraard kunnen er onderdelen achterwege worden gelaten.

D66 vraagt of het mogelijk is om het kostenverschil vòòr 3 juli inzichtelijk te maken tussen de variant waarbij de eisen minimaal worden ingewilligd en de meest luxe variant.

Mevrouw Sloetjes zegt toe dit inzichtelijk te zullen maken. Echter, niet alles opties zijn bij alle leveranciers beschikbaar, dus het wordt wel enigszins het vergelijken van ongelijke grootheden.

Burgerbelang constateert dat er geen enkele leverancier is die aan alle eisen kan voldoen en spreker suggereert om de vraag uit te zetten in de Zutphense samenleving, ook naar commerciële partijen.

Mevrouw Sloetjes zegt dat daar reeds naar is gekeken. Er is in Zutphen een aantal audiovisuele organisaties, maar geen partijen die streaming bieden. Er is echter niet met echt commerciële partijen gesproken. De partijen waarmee is gesproken, zien hiertoe geen mogelijkheden.

Het College is desgewenst bereid om met lokale partijen gerichte gesprekken over mogelijkheden te gaan voeren; dit hangt echter wel af van de vraag welke waarde de raad hecht aan deze ontwikkeling. Om die reden is de brede vraag op tafel gelegd of dit een ontwikkeling is die de raad wenselijk acht in relatie tot de ‘nieuwe lokale politiek’. De discussie wordt nu erg technisch van aard, terwijl de motie probeert iets toe te voegen aan de gemeenschap.

GroenLinks is van mening dat de vraag van de wethouder eigenlijk al is beantwoord met het raadsbreed indienen van de motie, waarmee het duidelijk mag zijn dat de raad hier belang aan hecht. Het is daarom logisch dat er nu vooral over de techniek wordt gesproken.

D66 sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. De wens is uitgesproken in de motie en nu wordt gesproken over de manier waarop aan die wens invulling kan worden gegeven.

Het College wijst op haar reactie bij het indienen van de motie, die aanvankelijk erg enthousiast was. Tegelijkertijd zijn er bij het College enige vraagtekens ontstaan, gezien het netto bereik bij andere gemeenten die live streaming toepassen en is de vraag gerezen of dit het antwoord is op de vraag ten aanzien van de vernieuwing van de lokale politiek. De vraag die daarbij hoort, is of dit de noodzakelijke financiële impuls waard is. Deze discussie wil het College opnieuw op tafel leggen.                  

De voorzitter schorst de vergadering. Het Forum wordt vervolgd op 3 juli 2017.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en stelt de heer Siemes (indiener motie namens oa Burgerbelang) in de gelegenheid om de motie toe te lichten.

De presentatie van de heer Siemes wordt met beelden ondersteund en is als bijlage toegevoegd aan de stukken.

Voorzitter stelt forumleden in de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen aan de indiener van de motie.

D66: Uit welk onderzoek citeert u als u zegt: " gevoel van veiligheid"?

Indiener motie: Het zijn algemene onderzoeken. Het antwoord moet ik u verschuldigd blijven.

BewustZW: Het is een duidelijk speerpunt van BewustZW. Motie is kort door de bocht. Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de politie zich tot degene die gebruik maken van de openbare ruimte? Wordt de politie gevraagd om een inspanningsverplichting? Hoe organiseer je de verantwoordelijkheid? Zutphen staat in de top van Nederland wat betreft criminaliteit en veiligheid. APV is verantwoordelijkheid van raad, maar de verantwoordelijkheid van politie kan je niet overhevelen naar de APV. Deze vragen moeten zijn beantwoord voordat de motie in de raad wordt besproken.

SP: Wat is er wettelijk mogelijk mbt de camerabeelden? Mogen gezichten bijvoorbeeld herkenbaar in beeld komen?

Indiener motie: Er zijn verschillende mogelijkheden om cameratoezicht in te zetten. De keuze moeten we samen met de professionals maken.

Fractie Pepers en Verwoort: Over welke wens van de maatschappij hebben we het (bron)? Is het ook een wens van de inwoners?

Indiener motie: Zutphen is relatief veilig. Het gaat om een lang gekoesterde wens van o.a. de binnenstadsondernemers. De motie is niet bedoeld om een acute situatie op te lossen. Ik zal de bronnen nazoeken. De respons op de motie is groot via o.a. social media.

GroenLinks: De wens uit de maatschappij is ook om geen cameratoezicht toe te staan.

Indiener motie: Daarom willen wij graag het debat hierover.

GroenLinks: Zijn er ervaringen uit vergelijkbare gemeenten?

Indiener motie: Ja, o.a. Valkenburg. Conclusie: het is geen wondermiddel. We moeten naar Zutphen kijken om voor Zutphen de goede keuzes te kunnen maken.

GroenLinks: Is dit een oplossing om werk uit handen te nemen?

Indiener motie: Het is een andere vorm van dienstverlening. Meer ogen op straat.

Stadspartij: We hebben kanttekeningen. Cameratoezicht zal de pakkans vergroten, maar maakt de stad niet veiliger. Hoe voorkomen we incidenten? Sluit het aan bij het nieuwe horecaoverleg. Kunnen we het tweewekelijkse veiligheidsoverleg nieuw leven inblazen? Campagne “veilig uit” herinvoeren? In de presentatie worden de bewoners gemist.

Indiener motie: Binnenstadsbewoners worden door de camera’s van de winkels al gevolgd. Dat is een gegeven van deze tijd. Onderwerp van de motie kan bij de genoemde onderwerpen van de Stadspartij worden meegenomen. Maar het onderwerp staat ook op zichzelf. Bewoners moeten inderdaad ook betrokken zijn bij het onderwerp. Horeca en binnenstadsmanager hebben positief geadviseerd.

Stadspartij: Als er camera’s staan, waarom dan nog deze motie?

Voorzitter stelt college in gelegenheid om hierop een antwoord te geven.

College: Wettelijk gezien mag de gemeente cameratoezicht toepassen. De beelden gaan naar de politie en deze is verantwoordelijk voor de privacy. We horen niet bij de top van Nederland als het gaat om criminaliteit. College wil forumspecial over veiligheid; vooral over veiligheid in de binnenstad. We moeten ook kijken naar flankerend beleid. Cameratoezicht kunnen we als onderwerp meenemen en dan bijvoorbeeld ook kijken naar de kosten. Dit zal zijn op 21 september.

Indiener motie: Prima als het onderwerp van de motie wordt behandeld in de special. Wel graag een uitspraak van de raad of we de stap willen zetten om het middel cameratoezicht in te zetten.

SP: Is blij dat de motie is ingediend. Motie is middel, geen oplossing ter voorkoming van problemen. De inzet van politie is wel een oplossing, evenals de inzet van jongerenwerkers.

D66: Privacy is groot goed. D66 wil de stad niet volhangen met camera. Wel voor evenementen en het uitgaansleven.

GroenLinks: Twijfel bij het onderwerp. Er zijn vragen over de privacy en het levert schijnveiligheid. Zijn er andere oplossingen? Wat is er al gedaan op dit gebied. Graag een forumspecial.

Stadspartij: Onderzoek naar cameratoezicht is prima, maar de uitvoering moeten we eerst bespreken. Stadspartij geeft indiener motie advies om dit deel van de motie in te trekken of eerst de forumspecial af te wachten.

BewustZw: motie heeft doel bereikt. Graag special afwachten.

CDA: Camera is middel. Veiligheid is gevoel. Dat kan door cameratoezicht wel worden vergroot. Maar we moeten dit onderwerp in een breder perspectief plaatsen.

ChristenUnie: Camera’s zijn een noodzakelijk kwaad. Niet permanent, wel voor het uitgaansleven.

SP: graag zorgvuldigheid, zeker gelet op de privacy.

PvdA: Denk ook aan personeel. PvdA denkt dat cameratoezicht preventief werkt en dat daardoor het veiligheidsgevoel groter wordt.

Fractie Pepers en Verwoort: Graag eerst onderzoek of er sprake is van een groot gevoel van onveiligheid. Akkoord met voorstel college.

CDA: Klopt het dat het verzoek “oproep tot onderzoek” wordt meegenomen in de special?

College: We proberen getallen, gevoelens etc mee te nemen in de special en dat cameratoezicht een onderwerp wordt voor de special.

Voorzitter concludeert dat het onderwerp van de motie wordt meegenomen in de forumspecial. Motie gaat niet door voor besluitvorming in de raad. 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er is een inspreker, dhr. Navarro (namens bewoners van de Laan van Highlanders).

De inspreker krijgt als eerste het woord (inspreekreactie is als bijlage toegevoegd).

Vervolgens is het woord aan de Forumleden.

De SP licht de motie toe en wijst erop dat een gewijzigde versie van de motie is rondgestuurd aan de raads- en Forumleden. De motie geeft duidelijkheid aan de bewoners die daar recht op hebben. De motie roept het college op er alles aan te doen om te zorgen dat aanleg van de weg snel wordt gerealiseerd.

De VVD vraagt het college of de wens zoals beschreven in de motie uitvoerbaar is.

Het College antwoordt dat dit technisch uitvoerbaar is maar dat de gemeente de weg niet zelf gaat aanleggen.

D66 vraagt of het juridisch mogelijk is voor de gemeente om de weg aan te leggen?

Het College geeft aan dat het niet is toegestaan om een weg aan te leggen op het grondgebied van een ander.

De PvdA vraagt de SP wie de aanleg van de weg dient te bekostigen?

De SP vindt het niet aan hen om te bedenken wie de aanleg dient te bekostigen. Er dient een weg te komen en als daar vergunningen voor afgegeven dienen te worden, dient dat te gebeuren.

Het College geeft aan dat 't Hummel in juni 2015 een vergunning heeft gekregen voor aanleg van de weg en er staat niets in de weg dat de eigenaar van de weg de weg kan gaan aanleggen.

BewustZW geeft aan dat de openbare voorzieningen in de wijk zodanig dienen te zijn dat elk perceel openbaar toegankelijk is. Het kan niet zo zijn dat in de planvorming staat dat een weg zal worden aangelegd maar dat de gemeente zegt 'we doen dat niet'. Kijk als college naar de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Het College licht toe dat de ondernemer in dit gebied doet aan 'zelfrealisatie' zoals op meer gebieden in de gemeente gebeurt. De gemeente legt in die gevallen geen openbare voorzieningen aan zoals een weg en straatverlichting. De situatie is pijnlijk voor de bewoners maar de gemeente heeft geprobeerd afspraken te maken met de eigenaar van de grond.

BewustZW geeft aan dat als de raad opdracht geeft om de weg aan te leggen het college dit dient uit te voeren. Het is te makkelijk om te zeggen 'we doen het niet'.

De VVD vindt dat het niet aan de raad is om zich te mengen in zaken zoals deze waarvan de bevoegdheid bij het college ligt.

D66 spreekt van een patstelling en vraagt of de gemeente de weg niet kan aanleggen en 't Hummel kan dwingen de kosten daarvan te betalen?

Het College geeft aan dat komende week nog een gesprek plaatsvindt en dat de provincie hierin ook bemiddelt. Het College doet haar uiterste best om te komen tot een goede oplossing voor de bewoners maar daarvoor zijn wel twee partijen nodig.

D66 vraagt of het klopt dat 't Hummel de weg dient aan te leggen, deze dient over te dragen aan de gemeente waarna de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud?

Het College bevestigt dit.

D66 vraagt nogmaals of het dan niet mogelijk is dat de gemeente de weg aanlegt en de kosten door 't Hummel laat betalen.

Het College wijst nogmaals op het gesprek van komende woensdag en wil daar nu niet op vooruitlopen. Het College doet alle moeite om te komen tot een goede oplossing voor de bewoners want dit is een onwenselijke situatie voor hen. Het is niet de keuze van het college geweest om te komen tot deze situatie.

Burgerbelang spreekt van een trieste situatie voor de bewoners en vraagt of er al meerdere gesprekken zijn geweest met de bewoners? Zijn er mogelijkheden om als college en bewoners samen op te trekken en zijn de bewoners onderdeel van het gesprek komende woensdag?

College geeft aan dat er al wel gesprekken hebben plaatsgevonden met bewoners maar nog niet over een eventueel samen optrekken. Er zal ook opnieuw contact worden gelegd met de bewoners. De bewoners zijn geen onderdeel van het gesprek woensdag as.

De VVD constateert dat altijd toestemming nodig is van de eigenaar van de grond om een weg aan te leggen.

De SP licht toe dat in de motie wordt verzocht om er alles aan te doen om de weg aan te leggen maar dat het college geen opdracht wordt gegeven om de weg zelf aan te leggen. Het zou fijn zijn als de gemeente het voortouw neemt ook omdat de vergunning voor aanleg inmiddels is verstrekt.

BewustZW vraagt of het doel van het overleg woensdag as. is om tot een bevredigende oplossing te komen?

Het College wil er net als BewustZW graag uitkomen komende woensdag.

BewustZW vraagt wat het College gaat ondernemen als de uitkomst van het gesprek niet is zoals college en raad dat beogen?

Het College loopt daar niet op vooruit.

CDA vindt dat de verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebied en vindt dat die verzaakt in deze. Richting SP wordt aangegeven dat het College wel wordt gevraagd om aanleg van de weg. Het is beter om eerst de gesprekken af te wachten alvorens verdere actie te ondernemen.

De SP is in de motie niet op zoek naar een verantwoordelijke.

GroenLinks maakt zich ook zorgen om de situatie van de bewoners. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar van het gebied. De motie loopt vooruit op zaken die nog niet aan de orde zijn.

BewustZW geeft aan dat het voor de gemeente (als) juridisch(e) (basis) mogelijk is om een weg aan te leggen om de bewoners een veilige leefomgeving te kunnen bieden. Daarvoor is wel een advocaat nodig. In vervolg op die juridische basis kunnen zaken als kostenverhaal worden geregeld. Op korte termijn is er dan een oplossing voor de bewoners. De portefeuillehouder wordt gevraagd deze suggestie mee te nemen naar het college.

Het College geeft nogmaals aan dat eerst het gesprek wordt afgewacht woensdag as. Het college zal de uitkomst van het gesprek en de vervolgstappen communiceren. Er dient duidelijkheid te komen.

De SP geeft aan dat er al lange tijd gesproken wordt met 't Hummel. Moeten bewoners al die tijd wachten?

BewustZW roept de SP op om de motie aan te passen zoals hij heeft betoogd.

De SP zal dit bespreken in de fractie maar wil de juridische component die BewustZW heeft genoemd liever buiten beschouwing laten.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat de motie voor besluitvorming kan worden geagendeerd voor de raadsvergadering op 3 juli 2017.

De vergadering wordt gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Adviesbrief kwaliteit Jaarstukken 2016 (opvolging voorgaande aanbevelingen) (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

dhr. M. Knip, mevr. V. Jongbloed (Deloitte)

dhr. G. Pelgrim (voorzitter auditcommissie)

 

De voorzitter van de auditcommissie licht de brief toe. De commissie is daarin met name op het proces ingegaan. De commissie heeft een viertal aanbevelingen gedaan:

  1. Inzicht in doel en inzet van middelen beter op elkaar af te stemmen;
  2. Digitale toegankelijkheid van informatie te verbeteren
  3. Kengetallen te ontwikkelen voor inzicht in de financiële positie van de gemeente;
  4. Verbetering van de interne beheersomgeving.

Verder komt de commissie tot de volgende adviezen:

  1. Stel procesbeschrijvingen op voor financiële processen
  2. Geautomatiseerde beheersingsmaatregelen verbeteren en controleren
  3. Verbetering van de gedrags- en culturele aspecten van het omgaan met persoonsgegevens
  4. Sturen en steunen van processen aan de voorkant
  5. Maak een actuele frauderisicoanalyse
  6. Zorg dat we voor het sociaal domein minder afhankelijk zijn van rapportages van externe zorgaanbieders

 

De VVD meldt er waarde aan te hechten dat de aanbevelingen van de commissie worden overgenomen door het college.

BewustZW vraagt wanneer hierover een voorstel van het college te verwachten is.

Het college antwoordt hierover op 29 juni met de auditcommissie in gesprek te gaan. De raad zal over het standpunt van het college worden geïnformeerd voor de begrotingsbehandeling.

GroenLinks meldt dat vanavond in het presidium aan het voorstel een besluitpunt is toegevoegd dat het college voor 1 november een reactie geeft op de brief van de auditcommissie.

De voorzitter van de auditcommissie meldt voorts dat de auditcommissie de uitvoering van de adviezen ook monitort.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Overige aanwezigen:

dhr. Knip, mevr. V. Jongbloed (Deloitte), dhr. G. Pelgrim (vz. auditcomissie)

 

De Stadspartij waarom de duurzaamheidssubsidies in 2016 niet zijn uitgekeerd. Daarnaast is voor 2017 een bedrag begroot. Komt dit bedrag daar nu bovenop en is het budget voor 2017 daarmee verdubbeld?

Het college geeft aan dat het bedrag in 2016 niet is besteed en het voorstel is dit over te hevelen naar 2017. Dat dit in 2016 niet is uitgekeerd heeft te maken met de situatie op de Kaardebol die heel onduidelijk was. Over de gevolgen voor het budget in 2017 zal het college nader berichten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Aanwezig dhr. M. Knip, mevr. V. Jongbloed (Deloitte), G. Pelgrim (vz. auditcommissie)

 De accountant geeft een toelichting op het onderzoeksverslag. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.

De heer Knip kondigt aan dat de verklaring vanaf a.s. donderdag 22 juni in definitieve vorm beschikbaar zal zijn.

Vanuit de fracties zijn er de volgende vragen:

VVD: Vraagt om een toelichting op het weerstandsvermogen en wil graag weten of het verstandig is om de weerstandscapaciteit te verlagen van 2,7 naar 2.

Hoe verhoudt zich dit tot de geconstateerde risico’s in relatie tot het sociaal domein. De voorzitter geeft aan dat deze vraag geparkeerd wordt en thuis hoort in het voorjaarsgesprek.

D66: De schulden nemen toe van 102 naar 105 naar 113. Is dit structureel of incidenteel? De bestemmingsreserves nemen af van 64 naar 55 naar 52. Hiervoor dezelfde vraag. Voor de OZB is gesproken over een groei van 2%, maar blijkt gegroeid met 7%. Waar zit dit in? D66 heeft tevens behoefte aan een prognose van de schuldenpositie en de ontwikkeling van de reserves t.b.v. het voorjaarsdebat.

SP: Aan de Wmo-reserve is 455.000 onttrokken. Is hier sprake van afroming? Is het normaal dat dit naar de saldireserve gaat en wordt het dan voor andere doeleinden gebruikt?

PvdA: In het gerealiseerd resultaat is een gedeelte toe te schrijven aan niet uitgegeven geld ten behoeve van het AZC. Is dit geld over of moet dit nog besteed worden? Hoe kijkt het college aan tegen het geconstateerde risico van 1,5 miljoen met betrekking tot PGB’s. Heeft de gemeente mogelijkheden om hierin te controleren, aangezien de gemeente wel betaalt maar niet bepaalt. Wat gaat het college hiermee doen?

GroenLinks: Hoe zit het met het assetmanagement? Daarnaast vraagt GroenLinks om de leesbaarheid en toegankelijkheid van de informatie te verbeteren. Het stuk is nu te omvangrijk en voor mensen zonder specifieke financiële kennis moeilijk te doorgronden.

Stadspartij: De Stadspartij merkt op dat de reserves naar beneden gaan en de schulden omhoog. Heeft het college zicht op de ontwikkeling hiervan en heeft het in beeld hoe het risico’s in kan perken.

Het college geeft in beantwoording op bovenstaande vragen het volgende aan:

-          Het voorstel voor verlaging van de weerstandsratio komt op 23 juni aan de orde in het voorjaarsgesprek. Het college durft dit aan. Daar waar mogelijk wil het college de extra ruimte gebruiken om een impuls te geven aan het focustraject en de speerpunten. Het college durft nu meer aan dan alleen op de winkel te passen.

-          De genoemde bedragen met betrekking tot de schulden zijn momentopnames. Dit kan ook weer afnemen.

-          Voor de bestemmingsreserves geldt dat dit voor diverse reserves verschillende verklaringen kan hebben. Er is daarom niet één lijn uit te halen. In sommige gevallen kan dit te maken hebben met doelstellingen die gerealiseerd zijn. In andere gevallen ligt dit anders.

-          Voor de OZB hanteert het college een stijging van 2%. Er is geen verhoging van 7% toegepast. Dat er meer binnenkomt dan verwacht heeft met name te maken met waardestijging.

-          De Wmo-gelden worden niet voor andere doeleinden bestemd. Ook al gaan deze naar de saldireserve, het blijft gelabeld geld. Over wat er precies gebeurd is met de saldoreserve van vorig jaar zal het college het forum nader berichten.

-          Het positief saldo op het AZC-budget heeft met name betrekking op vluchtelingenwerk, Pact18 woonbegeleiding, GGD en Het Plein. Dit zijn vrijgekomen middelen bekend sinds medio 2016. De vraag is om dit over te hevelen naar 2017, waarmee het bestemd blijft waarvoor bedoeld.

-          Aan de leesbaarheid van de jaarstukken is in de loop der jaren al veel verbeterd. Het college wijst er verder op dat de stukken dit jaar op een nieuwe werkwijze tot stand zijn gebracht, met inbreng van iedereen die hierbij betrokken is. Voorheen was dit vooral een klus van Financiën.

-          De informatie over de schuldenpositie en reserve-ontwikkeling staat in de voorjaarsnotitie. Daarin heeft het college aangegeven dat er tot en met 2021 sprake is van een sluitende begroting en een positief saldo.

De heer Knip voegt hier aan het volgende toe als toelichting en vanuit zijn adviserende functie:

-          Over de langlopende leningen merkt hij op dat deze nagenoeg gelijk blijven. Deze zijn niet gestegen.

-          Over de bestemming van € 455.000,- Wmo-gelden geeft hij aan dat deze goedgekeurd is door de raad met begrotingswijzigingnummer 20176-32.

-          Over de PGB risico’s merkt hij op dat dit in de rapportage vermeld is, met als aandachtspunt om naar de risico’s te kijken en te bezien waar kan worden bijgestuurd.

-          Ten aanzien van de schuldenlast/risico’s merkt hij op dat het verlagen van de ratio van 2,7 naar 2 op twee manieren kan worden ingevuld: door de risico’s te minimaliseren of de reserves leeg te pompen. Het advies is om niet alleen naar de ratio te kijken maar ook naar de risico’s in absolute zin.

-          Met betrekking tot de leesbaarheid wijst hij op de BBV vereisten die voortkomen uit de wet. Daar moet aan worden voldaan. Daarnaast wordt de leesbaarheid ook bepaald door de vraag vanuit de raad: wat wil de raad weten?

-          Ten aanzien van het assetmanagement kan worden gemeld dat de effectiviteit van het wegenonderhoud sterk verbeterd is.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein (19-06-2017)

Datum 19-06-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er zijn twee insprekers, dhr. Koskamp en dhr. Engelen.

De heer Koskamp wil graag dat de Wilhelminafontein een nieuwe plek krijgt op de Groenmarkt. Hij houdt een pleidooi daarvoor.

GroenLinks: Is daar geen terras?

De heer Koskamp: Nee.

Stadspartij: Is daar niet de waterput?

De heer Koskamp: Nee.

De heer Engelen dankt CDA en ChristenUnie voor het indienen van de motie. Hij stelt dat hij zo’n 700 à 800 medestanders heeft voor het terugplaatsen van de fontein, waaronder het Wijnhuisfonds. De fontein moet terug naar de oude plek op de Houtmarkt en dat kost € 52.000,-. Het college moet niet luisteren naar de ambtenaren. Er moet een comité uit de raad komen.

Het CDA geeft een toelichting op de motie. Dank aan de insprekers. De fontein is uit 1899 en heeft al op diverse plekken in de stad gestaan. Hij staat nu op een verdrietige locatie, dat kan elders veel mooier. Wij hebben veel suggesties gekregen over de nieuwe plek. Het leeft enorm in de samenleving. Wij willen graag een onderzoek naar een goede locatie voor de fontein. De motie gaat niet over de nieuwe plek, maar over de intentie om die te zoeken.

College: De raad heeft dit onderwerp bij het college neergelegd. We kijken nu naar goede plekken. We hebben gesprekken daarover. Het is een goede zaak dat de fontein op een geschikte plek komt.

Lijst Van Vliet: De burgers willen dat de fontein op een goede plek komt. Het college moet daarnaar luisteren. De burger wil duidelijkheid. Neem nu een besluit, het heeft al te lang geduurd.

ChristenUnie: Is de locatie van de fontein dus nu aan de orde?

College: Ja.

SP: De fontein heeft een lange geschiedenis. Hij is meerdere keren verplaatst. Hij hoort bij de geschiedenis van Zutphen. Kan hij niet in de tuin van het nieuwe museum geplaatst worden?

College: Dat nemen we mee in het onderzoek. De tuin is echter niet altijd open.

Lijst Van Vliet: De fontein past goed bij de Wilhelminaboom op het ’s Gravenhof.

ChristenUnie: Heeft u een tijdsplanning? Wij willen graag voor 1 december 2017 een reactie. Betaalt de gemeente de kosten of de samenleving?

College: Ik hoop dat gauw duidelijkheid komt over de kosten. We nemen dat mee in het onderzoek.

Stadspartij: Wij ondersteunen de motie. De fontein hoeft niet terug te komen op de Houtmarkt, want daar is al een fontein. Sinds wanneer bent u met het locatieonderzoek bezig?

College: Sinds januari 2017.

Stadspartij: Heeft u een planning?

College: Ik wil eind dit jaar het onderzoek afronden. Dat wordt wel lastig, want er zijn veel ontwikkelingen in de binnenstad, er speelt veel.

Burgerbelang: Poort van Zuid vinden wij een goede locatie. De fontein kan bv. op een sokkel in de Vispoortgracht geplaatst worden.

College: Dat is één van de plekken in het onderzoek.

PvdA: Wij steunen de motie. Wij pleiten er wel voor de huidige fontein op de Houtmarkt te laten staan.

D66: Wij vinden het een sympathieke motie. In welke staat is de fontein?

College: Uit het onderzoek blijkt of hij in goede staat is. Er moet wel iets aan gebeuren, weet ik nu al.

BewustZW: Ook wij steunen de motie. Is de motie echter nog wel nodig? Het college is toch al goed bezig?

CDA: Ja, wij vinden het toch nodig dat de motie er komt.

SP: Is de tuin van het museum een goede plek?

CDA: De tuin is vaak dicht, dat is een nadeel. Wat ons betreft hoeft nu niet expliciet een locatie genoemd te worden.

GroenLinks: Het is een sympathieke motie. We willen de huidige fontein op de Houtmarkt behouden.

Stadspartij: Ik vind het voldoende als het college toezegt voor een bepaalde datum met iets te komen.

College: Ik heb net toegezegd voor eind 2017 met een reactie te komen. Ik hoop dat dat lukt. Voor 1 december 2017 kom ik met de uitkomst van het locatieonderzoek.

CDA: Ik overleg met de andere indieners van de motie of we hem handhaven.

College: De ene plek is duurder dan de andere. Ik wil graag richtlijnen van de raad over de kosten.

BewustZW: Eind december bekijken we dat.

Lijst Van Vliet: Eerst moet de locatie bekend zijn, daarna bekijken we wat dat kost.

SP: De SP vindt sponsoring van de fontein uit den boze.

CDA: Wij vinden het lastig nu iets over de kosten te zeggen. Eerst de locatie, dan de kosten.

De voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad