Pagina delen

Forumverslag 19-05-2014

Organisatieontwikkeling Zutphen vooruit, kredietaanvraag (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangMartijn Siemes
SPEngbert Gründemann
D66Carel Lammers
PvdAJasper Bloem
GroenLinksChristina Oosterhoff
StadspartijHans Boersbroek
VVDWillem van Stockum
CDAAndré Nijenhuis
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Het college zal openen met een toelichting, daarna volgt er een inleiding door de gemeentesecretaris en dan zal de vragenronde plaatsvinden. De voorzitter geeft het woord aan het college.

College; bij de jaarrekening 2012 is een bedrag gereserveerd voor organisatieontwikkeling en voor u ligt een goed onderbouw voorstel. In een tijd van veranderingen verandert er veel voor de raad en de organisatie en er is veel in ontwikkeling en hierin is ook verbetering noodzakelijk. Vanuit het college hoopt men dan ook van harte dat men deze kredietaanvraag zal ondersteunen.

De gemeentesecretaris blikt terug en neemt de leden van het forum mee naar de stand van zaken op dit moment. De presentatie is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter bedankt de gemeentesecretaris vaoor zijn heldere betoog en toelichting en start de vragenronde;

D66 heeft geen vragen en zij ondersteunen deze aanvraag van harte en begrijpen dat hier budget voor beschikbaar gesteld moet worden.

Burgerbelang; er wordt behoorlijk druk uitgeoefend op het ambtelijk apparaat. Gaat de organisatieontwikkeling langs de zieken heen. Met andere woorden blijven er achterblijvers en doet iedereen wel mee? Er is een bedrag van € 40.000,- gereserveerd voor een programma leiderschapsontwikkeling. Hoe verhoudt zich dit met de verandering van onderaf?

De PvdA geeft zijn complimenten voor de presentatie en ook zij steunen deze aanvraag van harte. Toch zijn er nog een aantal vragen over Leiderschap / feedback. Welke relatie heeft dit met de wens sturing te vergroten en efficiency te bereiken? Welke winst wilt u realiseren. Het vergezicht geschetst door de gemeentesecretaris; de gemeente Zutphen zou te groot zijn voor het servet en te klein voor het tafellaken. Zou de gemeentesecretaris iets kunnen vertellen over de samenwerking(en) en welke mogelijkheden men ziet? Bijvoorbeeld een andere opgave in de samenleving (Sociaal Domein), minder vragen in het fysieke domein (woningbouw), minder huisvestingskosten, kritisch zijn op onderdelen waar de relatie minder sterk gelegd wordt.

De VVD vindt het een helder stuk, geheel in lijn met de ontwikkeling van de laatste twee jaar. Vragen; zijn het college en de directeur tevreden? Nieuwe taken, uitbreiding in de beleidsondersteuning hier leest men weinig over in het stuk, hoe gaan we dit doen? Kan verdere doorontwikkeling uit het eigen budget van de organisatie? De politieke oproep tot herindeling, is dit een onderwerp wat op de agenda staat van de gemeentesecretarissen, in de regio, en met elkaar bespreken?

De SP bedankt de gemeentesecretaris voor de presentatie. Vraag; wat voor meetbare resultaten zijn er bereikt?

De ChristenUnie bedankt de gemeentesecretaris voor de presentatie en de vragen zijn inmiddels al gesteld.

Het CDA vindt het een duidelijke presentatie en heeft de volgende vragen: hoe wordt er met het ziekteverzuim omgegaan? Er zitten veel mensen (10%) thuis. Ook het CDA is benieuwd naar meetbare resultaten en of er concurrerende offertes zijn opgevraagd. Hoe worden de uren opgevangen, de maatstaf, en hoe weet je of men de goede koers vaart. Moet de organisatie niet anders ingericht worden? Zou je hier organisatorisch iets moeten aanpakken en hoeveel tijd is hiervoor? Komt er een eindtaak?

GroenLinks vindt het een duidelijk verhaal en merkt op dat de gemeenteraadverkiezingen zijn geweest en vraagt zich af of de nota verbonden partijen al beschikbaar is. Vertraging is een slechte zaak i.v.m. de samenwerking met andere partijen. Graag prioriteit hiervoor. Sluit een andere manier van werk wel aan bij die die de organisatie gaat inzetten?

De Stadspartij vond het een duidelijke presentatie en zij hebben geen vragen.

De voorzitter geeft het woord aan het college; Als het college het zo beluisterd is er een positieve insteek. De druk op het ambtelijk apparaat is groot, mede ook door de transities. Hierdoor komt er inderdaad veel druk op de bestaande organisatie. Het is de bedoeling dat iedereen mee doet, iedereen dient ingepast te worden en gelukkig is het ziekteverzuim dalende van 7,6% naar nu 6,7% en men hoopt dat dit zich zo blijft doorzetten. We proberen samen te werken met andere gemeenten via de PIOFACH. De organisatie moet zich aanpassen aan de veranderingen. Dat houdt niet op en is nooit klaar. Het project moet wel een keer klaar zijn. In het fysieke domein blijven er vragen komen en neemt de druk nog niet echt af. In de begroting m.b.t. huisvestiging is ingezet op samenvoegen. We proberen hier zo slim mogelijk mee om te gaan. De nota verbondenpartij is gereed en zal volgende maand beschikbaar zijn.

Voor beantwoording van de andere vragen geeft het college het woord aan de gemeentesecretaris; Ziekteverzuim, hier is al eerder over gesproken inzake de nieuwe Arbodienst. Bij de gemeente Zutphen lag het ziekteverzuim 1% tot 1,5% boven het gemiddelde van andere gemeenten. Wat belangrijk is dat wij het ziekteverzuim hebben aangescherpt. Het kortdurend verzuim is lager, en dat is een belangrijke indicator, maar we scoren nog hoog op het langdurig ziekteverzuim.

De PvdA merkt op dit niet te kunnen plaatsen met het verhaal dat mensen omvallen door de toegenomen druk. De gemeentesecretaris; we hebben een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek (MTO) gehouden en 1/3 van mensen ervaart een toenemende werkdruk en dat baart ons zorgen. Daar dient aandacht voor te zijn. Door middel van het baanbrekertraject zijn mensen bezig om zelf over hun eigen verandering(en) te laten gaan. We moeten medewerkers goed coachen/begeleiden en hierin is leiderschap (middelmanagement) een essentiële schakel.

Samenwerking meten; één van de beste presentaties die wij leveren is dat ons dienstverleningsniveau op niveau blijft en hier mogen we dan ook heel tevreden over zijn, dit geldt ook voor de buitendienst, de tevredenheidcijfers zijn hoog. Mede door mensen verantwoordelijk te maken voor hun eigen groen. Dit zijn belangrijke gegevens, dat we ondanks de krimp het dienstverleningsniveau goed kunnen houden. SP; wie doet dit onderzoek? We hebben dit extern uitbesteed aan bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Deventer.

Er zijn andere samenwerkingsvormen dan alleen gemeenschappelijke regelingen. Je ziet een spanningsveld tussen de kleinere gemeenten en de groeiende verantwoordelijkheid. Dit leidt tot opschaling/centralisatie. Dit is ook onderwerp van gesprek bij de gemeentesecretarissen en blijft een ingewikkeld proces. 

De veranderende rol verder vorm te geven; dit doen wij graag met u. Het is een weg die we aan het afleggen zijn en waar we mee oefenen om deze gaandeweg vorm te geven. Neem als voorbeeld het proces rondom de ruimtelijke inrichting Helbergen.

Doorloop van het programma; Ylva Schutte is aangesteld voor twee jaar en aan het eind van het tweede jaar zal er een stand van zaken worden opgemaakt om te kijken waar we staan en of we het vermogen tot doorgaande ontwikkeling in onze organisatie hebben ingebed.

CDA; de basis zit in een veranderende dynamische organisatie. Denkt u dit te bereiken met dit programma? Dat willen we en we roepen de raad/college/ambtenaren hiertoe ook op. De veranderingspotentie is er absoluut, de vraag is, hoe maak je daar gebruik van? 

CDA: u vraagt ons, als raad, om dingen aan te dragen, zoals sturing/richting, maar dat is voor ons ook niet eenvoudig en eigenlijk een onmogelijk taak, terwijl er wel ideeën zijn. Het CDA denkt dan men de organisatie meer in elkaar zou moeten schuiven om efficiënter te kunnen werken. De gemeentesecretaris nodigt niet alleen het CDA, maar allen dan ook van harte uit om mee te denken in die nieuwe rolinvulling en ook te kijken naar uw eigen handelen (verbindend en besluitvaardig) en op welk niveau moeten we nou zitten. Zitten we wel altijd op de goede stoel? Daar zit heel veel inefficiëntie in en dat moeten we eruit zien te halen? CDA; dit is ook de opdracht die we ons de komende jaren moeten stellen.

De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEllen Verhoog
D66Huibert Brouwer
PvdAHarrij Hissink
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDAntje van Dijk
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieAndré Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het jaarverslag van de Rekenkamer commissie over 2013.

Het woord is aan de heer De Jong, voorzitter van de Rekenkamercommissie voor een toelichting.

De heer De Jong geeft aan dat er in het jaarverslag over 2013 geen doorkijk is gemaakt naar 2014. Reden hiervoor ligt in het feit dat er een nieuwe raad is en er in samenspraak een agenda bepaald moet worden voor de werkzaamheden van de commissie in 2014.

De heer De Jong licht de samenstelling van de commissie toe en vat de inhoud van het jaarverslag samen. In aanvulling daarop wordt vermeld dat het rapport van de commissie over Het Plein inmiddels gereed is. Daarnaast wordt gesteld dat de kosten over 2013 lager zijn uitgevallen dan begroot, omdat de griffier van de commissie de accountantscontrole heeft begeleid.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De Stadspartij complimenteert de commissie met het duidelijke rapport. Daarbij vraagt zij hoe de voortgang van de gedane aanbevelingen bewaakt wordt.

De SP mist in de formulering van de doelen van de commissie de smart criteria.

De PvdA dank de commissie voor een prettig leesbaar stuk.

De Christen Unie vraagt of de automatisering nog steeds in de risicoparagraaf staat.

D66 vraagt hoe de onafhankelijkheid van de commissie geborgd wordt nu er raadsleden zitting hebben in de commissie.

De Voorzitter geeft het woord aan de heer De Jong voor de beantwoording van de vragen.

De heer De Jong geeft aan dat de ervaring leert dat de onafhankelijkheid geen probleem is indien er raadsleden zitting hebben in de commissie. Belangrijk is ook dat er bij het lezen van een rapport geen twijfels mogen bestaan over de onafhankelijkheid.

D66 vult haar vraag aan met een verwijzing naar de huidige politieke dynamiek. Raadseden bepalen de agenda van de commissie. Het borgen van de onafhankelijkheid is van belang.

De Christen Unie begrijpt de zorg en is van mening dat het belangrijk is om hiervoor aandacht te hebben. Tegelijk wordt de huidige werkwijze al een aantal jaren gevolgd en zijn er geen problemen bekend. Gevraagd wordt naar de aanleiding voor de vraag van D66.

D66 stelt dat het een belangrijk punt is en vraagt of er ruimte is om het hier in de raad over te hebben.

De heer De Jong vult aan dat de huidige werkwijze door de raad is bepaald en hij vervolgt de beantwoording van de vragen.

De automatisering staat in de risicoparagraaf. Er komt een brief aan vanuit de commissie aan de raad, aan de hand daarvan kan de raad bepalen of dit onderwerp in de risico top tien komt.

Over de toekomstige onderzoeken wordt opgemerkt dat deze keuze hiervan geen taak is van de commissie.

Wat betreft de navolging van opmerkingen van de commissie wordt gesteld dat deze worden bijgehouden in de jaarverslagen. Het is aan de raad om daar bijvoorbeeld opheldering over te vragen.

De Stadspartij vraagt of dit een permanent proces is.

De heer De Jong licht toe dat de Rekenkamer commissie de raad ondersteunt, de raad is verantwoordelijk voor de keuzes.

De VVD haalt bijlage A aan, de veranderingen in het sociaal domein. De raad heeft weinig direct zicht op de afroom criteria in de contracten. Kan de Rekenkamer commissie hier voor de komende twee tot drie jaar een rol in spelen?

De heer De Jong geeft aan dat de raad dit kan bepalen.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk voldoende besproken is en zij sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Visie buitengebied 2014 (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPFred van Vliet
D66Hugo Remmers
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijDorien Bogerd
VVDBas van der Veen
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is een presentatie over de opgestelde discussienota Gebiedsvisie Buitengebied.

Er heeft zich voor dit forum één inspreker gemeld. De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan mevrouw Beernink van LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o. waaronder ook Zutphen valt. De inspreekreactie van mevrouw Beernink is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan mevrouw Beernink.

Burgerbelang vraagt of mevrouw Beernink de visie heeft gelezen en of zij zich kan vinden in die visie.

Mevrouw Beernink geeft aan dat zij is betrokken bij de adviesgroep. In de discussienota zijn drie scenario’s uitgewerkt. Het beeld over agrarisch is enigszins negatief. Dit is jammer. Juist daarom wordt het forum uitgenodigd voor de huifkartocht langs agrarische bedrijven in het buitengebied.

De VVD vraagt welke elementen uit de discussienota aanleiding zijn voor de uitnodiging. Waarna moet het forum gaan kijken?

Mevrouw Beernink geeft aan dat het hoofddoel is kennisvorming over het agrarisch bedrijf.

De forumvoorzitter dankt mevrouw Beernink voor haar toelichting en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat op 14 april 2014 een memo over het buitengebied ter inzage is gelegd. Dit forum is een vervolg hierop. De visie buitengebied moet aangeven wat juist wel en wat juist niet wenselijk is in het buitengebied van Zutphen. Het wordt één visie voor het gehele buitengebied als opmaat voor één bestemmingsplan voor het gehele buitengebied.

De forumvoorzitter geeft het woord aan de ambtelijke ondersteuning, mevrouw A. Wensink en de heer P. Akkerman voor het geven van een prestatie over de discussienota.

De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De forumvoorzitter geeft het forum de gelegenheid voor het stellen van vragen.

De VVD vraagt wat de consequenties zijn van de stellingen zoals weergegeven in de presentatie. Wie of wat bepaald hoe landschappelijke inpassing eruit ziet.

De heer Akkerman geeft aan dat elk landschap zijn eigen kenmerken heeft en dat op basis daarvan kan worden uitgewerkt hoe landschappelijke inpassing er uit moet zien. Kernvraag daarbij is: ‘wat is streekeigen’. Daarnaast zijn er nog mogelijkheden via het bestemmingsplan.

Burgerbelang merkt op dat de visie blanco werd opgesteld maar dat naar nu blijkt er toch een aantal zaken zijn waar rekening mee is en moet worden gehouden, zoals het STUIT gebied en het Landschapsontwikkelingsplan.

De heer Akkerman geeft aan dat dit gemeentelijke stukken zijn en dat het aan de raad is om hier iets van te vinden.

D66 geeft aan dat het de wens was om met één visie voor het gehele buitengebied te komen. Betekent dit ook dat er één volledige visie komt op alle landschappen in het buitengebied?

De heer Akkerman geeft aan dat er gekeken moet worden naar de verschillende kenmerken van de landschappen en deelgebieden. Het is uiteindelijk aan de raad om hier iets van te vinden.

De SP wijst op de stikstof emissies en vraagt hoe het zit met ammoniak?

De heer Akkerman geeft aan dat dit om hetzelfde gaat.

Burgerbelang concludeert dat de emissie de mogelijkheden voor agrarische bedrijven bepaalt.

De heer Akkerman beaamt dit.

De ChristenUnie vindt het een mooie presentatie. In de voorbereiding van de totstandkoming van de discussienota is ook gesproken over tuinbouw. De ChristenUnie ziet dit nu niet terug in de discussienota en de presentatie.

De heer Akkerman geeft aan dat er inderdaad is gesproken over tuinbouw. Dit is geopperd als één van de mogelijkheden. In de discussienota komt dit deels wel terug. Bijvoorbeeld bij de mogelijkheid van ‘boogkassen’.

De Stadspartij vraagt om meer toelichting bij de genoemde begrippen. Verder is de Stadspartij benieuwd waarom bepaalde zaken juist als plus worden gezien en andere juist als een min. Ook vraagt de Stadspartij in hoeverre de recreanten zijn bevraagd en naar de relatie honden en runderen naar aanleiding van pagina 7 van de discussienota. Daarin wordt gesteld ‘honden van wandelaars brengen ziekten over’. In hoeverre is dit nu al een gevaar voor de (dieren)gezondheid en waar ligt de grens van wat acceptabel is? De Stadspartij geeft aan dat deze vragen meegenomen kunnen worden in het forum op 2 juni 2014.

Nav de vergadering:  

- toelichting op de begrippen:

*landschappelijke inpassing: inpassing van een ontwikkeling/plan/bebouwing in het landschap waarbij het plan wordt afgestemd op en ingepast in de landschappelijke kwaliteiten van de omgeving van het plan.

*intensieve veehouderij: een andere benaming voor niet grondgebonden veehouderij. Dit zijn bedrijven die in tegenstelling tot bijvoorbeeld de melkveehouderij niet gebonden zijn aan land voor hun voedselvoorziening. Hierbij kun je denken aan bedrijven met kippen en varkens.

*Verhoging gronddruk bij energieteelt: Onder energieteelt wordt verstaan het gebruiken van gronden voor productie van biomassa voor energie-opwekking.Bij toepassen van energieteelt wordt een nieuw andere vorm van grondgebruik toegevoegd aan het bestaande gebruik van de nu merendeel agrarische gronden. Door een nieuwe toevoeging ontstaan meer “claims” op de gronden en daarmee verhoging van de gronddruk.

-De plussen en minnen zijn onderdeel van de discussie. De discussie gaat over in hoeverre ze wel of niet van toepassing zijn in Zutphen of in hoeverre hiermee wel of geen rekening moet worden gehouden bij de scenario’s. 

- tav recreanten: Net als bij de andere geschetste gevolgen is hier niet bedoeld om een letterlijke mening van recreanten of anderen te verwoorden. Het betreffen inschattingen (expert judgement) van de opstellers waarbij denkbare reacties van recreanten zijn weergegeven.

-Aanvullend tav recreanten: Recreanten zijn grofweg onder te verdelen in verschillende doelgroepen: mensen die in hun eigen gebied recreëren en hier ook wonen/werken, mensen uit de stad (directe omgeving) die buiten de stad een ommetje maken en mensen van “elders”.

Bij de start van het opstellen van de visie buitengebied is een ieder uitgenodigd mee te denken in de adviesgroep. De adviesgroep bestaat uit mensen die wonen/werken in het buitengebied zelf, maar ook uit mensen uit de stad (oa vanuit wijk/dorpsraden). Voor de adviesgroep is het recreatieschap achterhoek uitgenodigd en tot slot is ook geput uit gemeentelijke kennis over de recreatiesector en expertise van het adviesbureau.

-tav honden/runderen: het gaat specifiek over het overbrengen van de bacterie Neospora caninum van honden op runderen. Indien een hond heeft gegeten van besmet materiaal (vruchtwater, nageboorte e.d.) kan de hondenpoep een risico voor runderen vormen. Er is slechts een geringe kans dat een ‘gewone huishond’ een dergelijke bacterie bij zich draagt. Agrariërs wensen echter vaak voor de zekerheid dat honden aan de lijn worden gehouden of niet worden toegelaten over boerenland paden. Er wordt een evenwicht gezocht tussen het vermijden van risico’s voor de agrariër en het bieden van mogelijkheden voor recreatief medegebruik van het landelijk gebied. Ten aanzien van honden in het buitengebied is het nu zo:

Honden moeten zijn aangelijnd buiten de gemeentelijke losloopterreinen. Ze moeten dus ook aangelijnd in buitengebied.

Op Klompenpad Leestense Broekpad in het stuit zijn honden verboden.

Andere voorbeelden: Bij de Berkel, huize ’t Velde is een losloopgebied aangewezen, en bij de IJssel moet aangelijnd ivm Natura2000 gebied.

GroenLinks vraagt hoe de intensivering van de landbouw zich verhoudt met het kleinschalige landschap van Zutphen?

De heer Akkerman geeft dat het aantal bedrijven afneemt. De intensivering van de landbouw en de groei van de overgebleven landbouwbedrijven moet inpasbaar zijn binnen de regelgeving.

D66 wijst er op dat haar oorspronkelijke vraag nog niet is beantwoord.

De heer Akkerman geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor visies op deelgebieden waarbij ook rekening kan worden gehouden met het streekeigen.

De VVD concludeert dat er een aantal thema’s zijn met verschillende opvattingen vanuit de bevolking en vanuit de adviesgroep. Is het de bedoeling dat het forum hier nu iets van vindt en keuzes maakt?

De heer Akkerman beaamt dit. De discussienota wordt nu voorgelegd aan het forum. Van het forum wordt verwacht een weging te maken tussen de verschillende opvattingen.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Collegevoorstel vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangBert Jansen
SPEllen Verhoog
D66Carel Lammers
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijGerard Pelgrim
VVDHanneke Siebelink
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieAndré Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het vaststellen van de uitgangspunten voor stedelijk parkeren.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat er een stuk in de krant heeft gestaan waarin een niet geheel kloppend beeld ontstaat. Een korte toelichting kan een aantal vragen wegnemen.

Aan de Noorderhaven worden in de parkeergarage 350 parkeerplaatsen gerealiseerd.

De gemeente levert inderdaad een financiële, niet risicodragende bijdrage. Er zal door de gemeente geen geld verdiend worden aan de parkeergarage. Aanvullend op de opgenomen saldo’s kan gesteld worden dat het gaat om een klein tekort waarvoor oplossingen zijn gevonden.

De brug tussen de Houtwal en de binnenstad staat op de wensenlijst. Er is ook over gesproken met de provincie en de wens is er om de brug eerder te realiseren.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De ChristenUnie vraagt een toelichting op de vermenging van vergunninghouderplaatsen en openbare parkeerplaatsen.

Het College geeft aan dat er bijvoorbeeld aan de IJsselkade en de Molengracht vaak vergunninghouderplaatsen leeg staan. Een vermenging van het gebruik geeft ruimere mogelijkheden voor parkeren. Het beeld is genuanceerder dan in het krantenartikel wordt geschetst.

De VVD schetst een aantal problemen die kunnen ontstaan met de dubbelbestemming van parkeerplaatsen en vraagt naar de handhaving van dit gebruik.

Een vermindering van 80 parkeerplaatsen wordt gezien als een significante vermindering. Wellicht kan er gekeken worden naar een locatie dicht bij het centrum als de oude meisjes vakschool.

Het CDA vraagt of er overleg is geweest met de verkeerscommissie van het MKB en met de verschillende VVE’s aan de Molengracht en Brugstraat. Aanvullende vraag is hoe het dubbelgebruik op zaterdag geregeld wordt.

De ChristenUnie merkt op dat de investering van de gemeente niet vreemd is. Zij vraagt of het beheer en onderhoud ook bij de gemeente komt te liggen.

De SP merkt op dat in Hengelo de parkeerproblematiek is opgelost door bewoners in overleg met de andere gebruikers. Zij vraagt of er zicht is op afname van gehandicaptenparkeerplaatsen.

D66 vraagt naar de bezetting van het Miro terrein.

Burgerbelang geeft aan dat haar vragen reeds gesteld zijn.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College geeft aan dat een eerdere motie is aangehouden. Er zijn zeker knelpunten, maar de gesprekken zijn gaande. De opmerking van de SP is in dat verband een waardevolle. Wel is duidelijk dat een uitbreiding op dit moment niet nodig is.

De VVD vult aan dat de situatie is veranderd. Het dubbelgebruik is ingewikkeld en in de binnenstad heerst grote zorg over de parkeerproblematiek.

De ambtelijke ondersteuner geeft aan dat bij het dubbelgebruik na 18.00 uur gratis geparkeerd mag worden. Er is geen wisseling tussen het betaalde regime en de vergunninghouders.

Er vervallen 75 parkeerplaatsen. 38 Daarvan worden langparkeren op een andere locatie. 20 Vergunninghouderplaatsen zijn niet meer nodig, de IJsselkade wordt op dit punt slecht gebruikt. Feitelijk zijn er 17 plaatsen te weinig, waarvoor in het dubbelgebruik een oplossing wordt gevonden.

Er lopen gesprekken met het MKB en de VVE’s. Reactie is: “er is in ieder geval over nagedacht.”

Ook bij de David Evekink Stichting klinken positieve geluiden.

De invoering van de maatregel zal gefaseerd kunnen gaan. Bijvoorbeeld eerst de IJsselkade en daarna de Molengracht.

De gehandicaptenparkeerplaatsen veranderen niet. Met een dergelijke pas mag men overigens ook buiten de vakken parkeren.

Over de bezetting van het Miro terrein is geen cijfermateriaal beschikbaar. Het beeld is dat daar vaak wel plek is.

De PvdA geeft aan dat de parkeerplaatsen aan de IJsselkade lastig te vinden zijn.

Het College stelt dat dit een goede zaak is, omdat deze parkeerplaatsen met de herinrichting verdwijnen.

Het CDA merkt op dat de zaterdag nog problematisch is.

De ambtelijke ondersteuner geeft aan dat hiervoor nu een oplossing wordt geboden.

De Voorzitter concludeert dat dit stuk voldoende besproken is en zij sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangRené Sueters
SPEllis Müller
D66Alex Dijk
PvdAFrans Heitling
GroenLinksLiza Luesink
StadspartijHans Boersbroek
VVDHanneke Siebelink
CDACoby Pennings - Hanemaaijer
ChristenUnieRichard Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Geagendeerd is de Motie Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan.

De voorzitter geeft het CDA als indiener van de motie het woord voor een toelichting op de motie.Het CDA constateert dat het college stappen heeft gezet en is verheugd daarmee.Het CDA stelt voor om het college te vragen haar positie toe te lichten.

De voorzitter geeft aan eerst de andere fracties het woord te willen geven.

De Stadspartij zegt positief te staan tegenover Het Dagelijks Bestaan. Ze timmeren flink aan de weg. De Stadspartij wil graag van het college horen wat de consequenties van de motie zijn.

GroenLinks heeft ook contact gehad met het college over de motie. Kan het college wat zeggen over een structurele oplossing?

De ChristenUnie stelt vast dat Het Dagelijks Bestaan veel goede dingen doet en vraagt ook naar de verdere toekomst.

De fracties van SP en VVD geven aan de motie te steunen.

De PvdA is vol lof over Het Dagelijks Bestaan maar is benieuwd naar de voors en tegens van aanvaarding van de motie.

Burgerbelang vraagt van wie de woningen eigenlijk zijn. Zijn er niet andere doelgroepen die ook van de woningen gebruik willen maken en leidt aanvaarding van de motie wellicht tot rechtsongelijkheid?

D66 merkt op dat Het Dagelijks Bestaan veel goodwill heeft in de stad en dat dat geheel hun eigen verdienste is.

Hoe is het college gekomen aan de datum van 1 januari 2016?

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college constateert dat de motie een groot draagvlak heeft binnen de raad.Het college vindt dat Het Dagelijks Bestaan een meerwaarde betekent voor de Zutphense gemeenschap.Het college geeft aan dat Heijmans eigenaar is van de grond en Ieder1 van de huizen.Het college heeft afgesproken met Heijmans en Ieder1 dat er niet gesloopt wordt tot 1 januari 2016. Tot die tijd blijven de huizen beschikbaar voor Het Dagelijks Bestaan. In de tussentijd zal het college overleggen met Het Dagelijks Bestaan over een structurele oplossing. Het college vraagt om aanpassing van de motie in deze lijn.

Namens het college beantwoordt de heer Koning (ambtelijke ondersteuning) de gestelde vragen van feitelijke aard

Uitstel van de verkoop van de grond leidt tot renteverlies ad € 15.000,- op jaarbasis. Dekking is geregeld via het Stadscontract. Over huurbetaling door Het Dagelijks Bestaan wordt overleg gevoerd met Ieder1.

Van rechtsongelijkheid tussen ‘gewone’ bewoners en cliënten van Het Dagelijks Bestaan is geen sprake. De eerste groep genoot meer huurbescherming. Voor de tweede groep is de opzegtermijn slechts 1 maand. De datum van 1 januari 2016 moet als vaststaand worden beschouwd. Ieder1 en Heijmans willen weten waar ze aan toe zijn en het verplicht gemeente en Het Dagelijks Bestaan om op zoek te gaan naar een structurele oplossing.

De voorzitter geeft tot slot het woord aan de indiener van de motie, het CDA.

Het CDA dankt het college voor de gedane toezegging en geeft aan de motie in de raad in te zullen trekken.

Bij wijze van uitzondering staat de voorzitter Het Dagelijks Bestaan toe om vanaf de publieke tribune het woord te richten tot het Forum. Het Dagelijks Bestaan bedankt het Forum heel hartelijk voor de uitgesproken steun en deelt bij wijze van geste stekken van tuinplanten uit.

De voorzitter dankt iedereen voor hun komst en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangEsther van Beek - van Heerde
SPLenne Giesen
D66Alex Dijk
PvdAMarjolijn Moester
GroenLinksVictor Boldewijn
StadspartijDorien Bogerd
VVDAntje van Dijk
CDAKarin Warmoltz
ChristenUnieJeroen Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens wordt de behandelwijze vastgesteld.

Alleereerst krijgt D66 namens de indieners het woord om de motie toe te lichten.

Het belang van de keuzevrijheid van het PGB wordt benadrukt. Bovendien is een PGB vaak goedkoper dan zorg in natura. Men noemt de fraudegevallen uit het verleden jammer maar verwacht dat fraude veel minder voor zal kunenn  komen nu het zorgplan in samenspraak met de gemeente en de zorgverlener wordt opgesteld.

Vervolgens is het woord aan het forum om te reageren op de ingediende motie.

Burgerbelang is van mening dat er nog teveel vraagtekens zijn omtrend de WMO. Komt de motie niet te vroeg? Bovendien wil men weten over hoeveel gevallen het gaat en wat voor bedrag er mee gemoeid is. Ook wil men weten of fraudebestrijding in het komende uitvoeringsplan meegenomen zal worden.

Ook de PvdA vraagt zich af of de motie niet te vroeg komt.

De VVD is van mening dat de bewoording van de motie ongelukkig gekozen is. In de komende transitie gaat iedereen meedenken over zijn of haar zorg; dit is niet alleen voorbehouden aan mensen met een PGB. Daarnaast gaat de motie teveel uit van de bestaande situatie. Deze is daarmee te star.


De SP wil graag weten of er ook hulp komt bij de administratieve lasten die men heeft bij een PGB.

 De Christenunie onderschrijft de intentie van de motie.

 Het CDA geeft aan dat een PGB met zorg ingezet moet worden. Eigen regie is vaak ook mogelijk als andersoortige zorg wordt geboden. Detransitie is nog in volle gang, waarom is de motie nu al ingediend? Komt deze niet te vroeg? 

Vervolgens krijgt het college het woord om zich uit te spreken over de motie.

Het college geeft aan dat  op 22 april j.l. een amendement op de WMO in de Tweede Kamer is aangenomen (amendement 106 : betreffende art 2.3.6). Dit amendement regelt de toegang tot een PGB.
- de client moet redelijkerwijs in staat zijn tot waardering van het PGB

- de client moet gemotiveerd zijn om een PGB te ontvangen

- de aangekochte zorg dient doelgericht, veilig en geschikt te zijn

Daarmee is in feite de inhoud van de motie al wettelijk geborgd. Daarnaast komt het college in het najaar met de verordening en beleidsregels omtrent het PGB. Geadviseerd wordt de motie tot die tijd aan te houden.

 Het college geeftaan dat het mogelijk is om een PGB niet toe te kennen indien deze veel duurder is dan zorg in natura.

 De indieners van de motie krijgen nu nogmaals het woord om te reageren op alle vragen en opmerkingen.

Voor D66 is het grootste punt van zorg de zorg aan naasten. Men zou graag zien dat mensen straks hun PGB identiek kunnen inzetten.

De VVD interumpeert.: Men kan in 2015 de zorg op dezelfde manier als nu inzetten. De wet is duidelijk. Die keuzevrijheid blijft er.

Het college geeft aan dat er na de indicatiestelling een keuze kan worden gemaakt tussen PGB of zorg in natura.In het najaar gaat worden gekeken naar de vertaling van de wet in beleidsregels. Het amendement dat door de Tweede kamer is aangenomen is echter duidelijk. Het PGB blijft een gelijkwaardig alternatief van hulp in natura.

De SP wil graag nogmaals weten hoe het staat met andministratieve hulp omtrent het PGB.

Groen Links geeft aan dat de financien geregeld gaan worden door het SVB, deze wordt na goedkeuring van de zorgaanvraag de budgethouder. Daar heeft men dus geen omkijken meer naar. Bovendien wordt gekeken of men in staat is om een PGB te kunnen overzien.

Het college geeft aan dat als gevolg van het amendement de regie zeker bij de client ligt.

De VVD wil weten of er een uitvoeringsplan komt.

Het college geeft aan dat er allereerst een beleidsplan gaat komen en dat een uitvoeringsplan zal volgen. Onbekend is nog wanneer.

De voorzitter concludeert dat het voorstel afdoende behandeld is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad (19-05-2014)

Datum 19-05-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
E.C.L. Verhoog
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangAranka Verwoort
SPEngbert Gründemann
D66Huibert Brouwer
PvdAJasper Bloem
GroenLinksPatrick Reeuwijk
StadspartijGerard Pelgrim
VVDWillem van Stockum
CDAHein Brunsveld
ChristenUnieAndré Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling het Plein, zienswijze raad, heet iedereen welkom en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat zij –ondanks dat het rapport Stellen, tellen en vertellen van de Rekenkamer pas morgen openbaar is- het nodig heeft geacht in de zienswijze al op het rapport in te gaan, omdat om een reactie is gevraagd en omdat het rapport veel met de begroting te maken heeft. Vanwege de planning adviseert het college de raad de zienswijze over veertien dagen te behandelen zodat deze door het algemeen en dagelijks bestuur van het Plein meegenomen kan worden, voordat zij deze moeten vaststellen en bij de provincie moeten indienen. Dit staat verdere discussie naar aanleiding van het Rekenkamerrapport en aanscherping op de gemeenschappelijke regeling het Plein later in het jaar, niet in de weg. Als de zienswijze te laat wordt ingediend, dan heeft het geen nut meer.

De ChristenUnie vraagt of de raad over veertien dagen de discussie kan voeren met het rapport.

Het college geeft aan dat de Rekenkamercommissie het rapport en de reactie van het college daarop, morgen aan de raad toestuurt. De raad kan de conclusies en aanbevelingen over twee weken meenemen bij het bepalen of de zienswijze voldoende is.

De VVD is verbaasd dat de zienswijze lijkt op de aanbiedingsbrief van het Plein, hij had dit anders verwacht, want hij dacht dat de raad de afgelopen tijd voldoende zorgen en wensen had geformuleerd. De VVD mist de bron van het geld en het beoogde maatschappelijk rendement bij de loonkostensubsidie. Bij het minimabeleid wordt 1,2 miljoen meer uitgetrokken voor het minimabeleid plus 800.000 euro voor de organisatie. Graag een toelichting hierop. In het concept jaarverslag van de jaarrekening van de gemeente wordt in programma 12 over de WMO gesproken over structureel 1,5 miljoen euro minder lasten, terwijl dit in de begroting van het Plein niet terug te vinden is. Graag een reactie hierop.

De PvdA reageert op de opmerking van de VVD over de structurele meevaller, want hij heeft de concept begroting van het Plein doorgerekend en hij kwam op een structurele tegenvaller van 1,35 miljoen vanaf 2015. Vallen deze twee dan tegen elkaar weg? De PvdA wil daarnaast weten hoeveel de 8% korting op het BUIG macrobudget voor Zutphen betekent. Hij kan zich in de rest van de zienswijze vinden.

Het college geeft aan dat de korting van 8% neerkomt op 1,5 miljoen euro. Met het BUIG budget is het altijd lastig, omdat gedurende het jaar prognoses worden gedaan en het budget later pas bekend is. Het is gebruikelijk dat de raad wordt geïnformeerd bij grote afwijkingen.

Het college geeft aan dat we in 2014 van alles aan het voorbereiden zijn voor wat er in 2015 anders wordt en waar nog veel onduidelijk over is. Om dat te relateren aan rekeningen en uitspraken over structurele mee- en tegenvallers: we kunnen op dit moment heel lastig jaren vooruit kijken, zoals bij de macrobudgetten voor de BUIG, omdat die meebewegen met de situatie op de arbeidsmarkt. Daar lopen het aantal WW-uitkeringen vaak achter op de economische trend.

Een aantal dingen ligt nog open, en een aantal kaders gaat later dit jaar door de raad gesteld worden. Voor het Plein was het heel lastig om de begroting te maken voor wat betreft de beleidsruimte die in de participatiewet zit, zoals de inzet van de loonkostensubsidies, het extra armoedebeleid wat ingevuld kan gaan worden, en de veranderingen in de WMO. Daarom zitten er nog veel niet ingevulde zaken in en voor een deel lopen ze vooruit op kaders die nog door de raad gesteld moeten worden. Daarom zeggen we in de zienswijze ook dat dit later in het jaar tot wijzigingen in de begroting van het Plein kan leiden.

De VVD geeft aan dat je twee kanten uit kunt: je volgt de open-eindvoorzieningen die het Plein nodig denkt te hebben om de verwachtte tegenvallers op te kunnen vangen, of je maakt een begroting op basis van wat wel goed in te schatten is, de reguliere werkwijze en de prognoses. En op het moment dat er tegenvallers komen in het kader van die open-eindregeling, vul je de gaten via begrotingswijzigingen. Anders leg je het helemaal bij het Plein en krijg je anderhalf jaar later de verantwoording over het geld.

Het college geeft aan dat het college het Plein heeft gevraagd om een realistische begroting op te stellen op basis van wat je werkelijk verwacht. Daar zijn wij allen bij gebaat. Er zitten nog veel onzekerheden in, maar als je op voorhand toerekent naar de budgetten waar we rekening mee hebben gehouden, dan hou je je zelf een beetje voor de gek.

D66 vraagt of er is nagedacht over alternatieven voor het geval er grote gaten in de begroting van het Plein vallen, wordt dat een open einde verhaal?

Het college antwoordt dat minimaregelingen inderdaad wettelijk open einderegelingen zijn. Dat betekent dat je een aantal dingen niet goed bij kunt sturen, omdat je afhankelijk bent van trends in de samenleving.

Volgens de Stadspartij zijn er geen extra kosten opgenomen voor de bedrijfsvoering, wel voor formatie. Hij vraagt of de transitie niet extra kosten met zich meebrengt. Daarnaast vraagt hij om extra aandacht voor de sturingsmogelijkheid van de raad.

De VVD gaat in op de opmerking van de Stadspartij dat de kosten van bedrijfsvoering niet omhoog gaan. Hij wijst op pagina 22 van de begroting waarin staat dat de formatie plus overhead voor de gemeente Zutphen van 5,6 naar 6,9 miljoen euro gaat.

De Stadspartij verwijst naar pagina 8, daar staat dat er voor bedrijfsvoering geen stijging van huisvesting, ict en overige kosten is.

De ChristenUnie vindt het wat warrig dat op pagina 17 staat dat besloten is de formatie met 1 fte te verminderen en vervolgens gaat deze van 81 naar 97 fte en daar komt die 800.000 euro aan formatiekosten vandaan. Het lijkt hier te gaan over een toename van 16 of 17 fte, terwijl in de toelichting wordt gesproken over 2,7 fte. Graag een verduidelijking.

Het college legt uit dat eind vorig jaar naar aanleiding van een formatieonderzoek bij het Plein het totaal aantal fte van 101 naar 97 is gebracht. Dit is een optelsom van een aantal formatieplaatsen die uit de bedrijfsvoering en een aantal formatieplaatsen die uit het participatiebudget worden betaald.

De ChristenUnie verwijst naar het onderzoek van Stimulans waarin wordt aangegeven dat de primaire formatie naar 81 is gegaan en niet 97. Hij kwam niet van 101, maar van 82 naar 81.

Het college geeft aan dat 101 het totaal aantal formatie was. De getallen die de ChristenUnie noemt, komen uit de bedrijfskosten die de gemeente aan het Plein bijdraagt. Gezien de toename in het klantenbestand hebben we afspraken met het Plein gemaakt dat de WWB-formatie mag meestijgen en dalen op basis van het extra werk. Dat is waar die 2,7 fte vandaan komt. Dit betekent niet dat er geen formatie uit het participatiebudget wordt betaald, we mogen dit budget inzetten voor re-integratie uitgevoerd door mensen in dienst bij het Plein.

Omdat participatie sterk is geslonken en nog meer gaat slinken, moeten we kritisch gaan kijken hoe we dit budget inzetten. Daarom is gekozen om iets meer fte uit de bedrijfskosten te betalen en een kleiner deel uit het participatiebudget.

Het college geeft aan dat de meeste voorbereiding van de transitie in 2014 plaats vindt en als het goed is, landt dit in 2015 in de organisatie. In de loop van het jaar kun je zien wat voor organisatie je nodig hebt. De voorbereiding in 2014 kost veel tijd en knelt bij het Plein.

De Stadspartij vraagt of er rekening is gehouden met kosten die voortvloeien uit een mogelijke vertraging in de voorbereiding.

Het college geeft aan dat dit klopt, de kosten lopen in 2015 door. Nu is alleen een zo realistisch mogelijke inschatting mogelijk, later in het jaar is bijstelling mogelijk.

Het CDA vraagt wanneer de nota Verbonden partijen komt.

De ChristenUnie wil weten hoeveel banen er gerealiseerd zijn, hoeveel mensen er gere-integreerd zijn met het re-integratiebudget.

Het college geeft aan dat de nota Verbonden partijen volgens de planning in het najaar door de raad kan worden vastgesteld. De raad wordt in het voortraject actief betrokken. Het college heeft de uitstroomcijfers niet paraat. Het is lastig om de relatie te leggen, want uitstroom hangt van veel meer zaken af, zoals het aantal banen dat er is. Dit is meer aan de orde in de buraps en jaarverslagen.

De ChristenUnie vraagt of in de burap komt te staan wat er met de inzet van het participatiebudget is gebeurd, hoeveel trajecten daarvoor zijn verzorgd en hoeveel daarvan succesvol zijn geweest.

Het college geeft aan dat de informatie in de buraps en jaarverslagen bij het Plein al steeds beter en gedetailleerder is geworden, maar dat er nog steeds slagen te maken zijn. Het college vindt het een goede zaak als de raad, het Plein en het college de komende tijd gaan bepalen wat zij in de buraps gerapporteerd willen zien. Dit gebeurt in eerste in instantie in de gemeentelijke burap en de strategische agenda, waarin je goed moet verwoorden wat je gerapporteerd wil hebben, dus welke opdracht je als raad aan het Plein meegeeft en waar je op wilt controleren. De buraps van het Plein zijn al wat gedetailleerder dan de gemeentelijke buraps, er staat al steeds meer informatie in over ondermeer hoeveel trajecten hebben we.

De ChristenUnie vraagt wanneer de burap van het eerste kwartaal wordt verwacht.

Het college geeft aan dat de concept burap van het Plein er is en dat de gemeentelijke burap in de afrondende fase zit.

De SP wil weten waarom er geen advies van de cliëntenraad bij ligt en of er nog steeds loonkosten uit het re-integratiebudget betaald worden.

Het college geeft aan dat de cliëntenraad een advies heeft opgesteld dat wordt betrokken bij het advies dat het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorstelt.

De ChristenUnie vraagt of de raad mag beschikken over het advies van de cliëntenraad.

Het college zegt toe het advies van de cliëntenraad over de begroting 2015 van het Plein zo spoedig mogelijk aan de raad toe te toezenden, als deze er is.

Het PvdA geeft aan dat op pagina 15 staat dat in 2013 het uitgavenniveau voor huishoudelijke hulp 4,5 miljoen euro bedroeg. Wil dit dalen naar 3,16 miljoen, dan is nieuw beleid nodig. Wanneer verwacht het college dit nieuwe beleid te kunnen presenteren? Een andere vraag: de begroting kan aangepast worden als de kaders veranderen, op welk moment is dit?

Het college antwoordt dat aanpassing van de begroting het meest logisch is in de buurt van de vaststelling van de gemeentebegroting, voor het eind van het jaar. Dat loopt aardig in de pas met het beleid voor de participatiewet en WMO. Voor augustus 2014 overwegen we of we het contract voor huishoudelijke hulp met een jaar willen verlengen, of dat we het opnieuw gaan aanbesteden. Dit laten we afhangen van de nieuwe taken die op ons afkomen. In 2015 zullen de budgetten voor huishoudelijke hulp minder zijn, maar als we ervoor zouden kiezen om het voordeel uit 2014 in te zetten voor 2015, hebben we iets meer tijd om nieuw beleid en een goede afweging te maken.

De VVD heeft wat moeite met het niet beschikken over de burap van het eerste kwartaal en dat de jaarrekening nog niet besproken is. Er gaat wel meer geld naar het Plein, maar er is geen inzicht in de dekking in de gemeentelijke begroting. Het beoogde maatschappelijke rendement zien we onvoldoende terug. Graag aandacht hiervoor.

Het college is het er mee eens dat het heel belangrijk is om betere afspraken te maken wat de raad aan informatie wil ontvangen. Het Rekenkamer rapport geeft aanknopingspunten om daar verder met elkaar over in gesprek te gaan. Hij begrijpt dit, maar er is nu een begroting nodig, want 15 juli moet deze bij de provincie liggen.

De ChristenUnie vraagt naar de reden van de verhoging van 500.000 euro aan formatie aan overhead Zutphen, want deze gaat van 1,2 naar 1,7 miljoen euro. Zie bijlage 1 pagina 21 van de meerjarenraming voor 2015. Is dit een voorsortering op extra uitkeringen die we verwachten?

Het college zal de beantwoording meenemen in het verslag van deze forumvergadering: In de vorige begrotingen was het onderdeel Bedrijfsvoering als één van de vier programma’s opgenomen. In de begroting 2015 is ervoor gekozen Bedrijfsvoering als afzonderlijk hoofdstuk op te nemen in plaats van als een inhoudelijk programma. Het verschil van 500.000 euro is geen verhoging, maar een verschuiving van formatie uit de inhoudelijke programma’s naar het hoofdstuk Bedrijfsvoering.

De voorzitter vraagt of het onderwerp rijp is voor de raad.

De ChristenUnie vindt het rijp voor de raad, met de aantekening dat we nog wel een volwaardige discussie in de raad hebben.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in