Pagina delen

Forumverslag 18-12-2017

Tekorten (2015 en 2016) Stichting Sportaccommodaties Zutphen en enkele andere zaken zwembad (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze vergadering.

De Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) heeft het financiële beeld over de jaren 2015 en 2016 geschetst. Het scherp krijgen van het financiële beeld en het opstellen van de jaarrekeningen heeft om een aantal redenen lang op zich laten wachten. Ondanks dat de jaarrekeningen over beide jaren nog niet officieel zijn goedgekeurd, wil het college niet langer wachten met het schetsen aan de raad van het financiële beeld.

Bij de besluitvorming over de bouw van een nieuw zwembad is aangegeven dat het zwembad/de beheersstichting een periode van drie jaar nodig zal hebben om tot een stabiele exploitatie te komen. Toentertijd is een door het college haalbare exploitatie geschetst. Over 2015 en 2016 is inmiddels duidelijk dat een tekort is ontstaan van € 82.483, respectievelijk € 107.404.

Voorts is gebleken dat het zwembad niet heeft afgeschreven op/geen reserveringen heeft gepleegd voor, inventaris. Voor het recht zetten daarvan over al die jaren is een bedrag van € 71.380 nodig.

De raad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen van € 189.887 en € 71.380.

In ditzelfde Forum informeert het college de raad over de onderstaande ontwikkelingen:

  1. de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur
  2. de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen
  3. actuele ontwikkelingen

Er is ook een inspreker, de heer Van den Broek namens vereniging De IJsselmeeuwen. Ik geef eerst de inspreker het woord. Vervolgens kunt u de inspreker verhelderende vragen stellen. Daarna gaat het college u informeren over de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur, de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen, en over actuele ontwikkelingen. Tot slot behandelen we het raadsvoorstel.

De heer Van den Broek krijgt het woord. Zie hiervoor bijgevoegde inspreek tekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Van den Broek.

BewustZW: Wat betekent een te kort?

De heer Van den Broek: Contracten worden eenzijdig opgezegd, én er is een rechtszaak aangespannen door het voormalige bestuur SSAZ tegen de IJsselmeeuwen. Indien de rechtszaak doorgaat en de rechter geeft het voormalig bestuur SSAZ gelijk, dan zijn de IJsselmeeuwen failliet.

Bewust ZW: Is dit eigenlijk een oproep aan de raad om zich sterk te maken om de IJsselmeeuwen te behouden?

De heer Van den Broek: Ja.

PVDA: Wat is het globale bedrag?

De heer van den Broek: €60.000,--

GroenLinks: Klopt het beeld dat de relatie met de gemeente niet goed is?

De heer Van den Broek: Dat is een lastige vraag. Vanaf 2015 is er niet geluisterd naar partijen die kennis en kunde hebben over het zwembad en over de omgeving. In de krant lees je berichten over tekorten en over de aangespannen rechtszaak. Dat doet zeer en komt de relatie niet ten goede. Het college heeft zich twee jaar lang afgewend van verantwoordelijkheid, zij heeft zich geschuild achter het Stichtingsbestuur.

SP: De stukken deugen niet, én het te kort blijkt nog groter. Klopt dat?

De heer Van den Broek: Ja.

SP: Ik wil graag eerst een reactie van het college.

Voorzitter: de volgorde van behandeling van dit Forum hebben we al bepaald. Het college komt straks aan de beurt.

De heer Van den Broek:Bepaalde kosten zie je niet terug in de suppletiekosten. Deze ontbrekende kosten dienen inzichtelijk te worden gemaakt. Dan zie je dat het te kort nog groter is.

Stadspartij: Enerzijds is er een te kort door vrijwilligersinzet, anderzijds moet er meer huur worden betaald. Kan het een niet tegen het ander worden weggestreept?

De heer Van den Broek: Dat gebeurt niet.

Fractie Pepers en Verwoort: Is dit voor u de eerste keer dat u een reactie richting het college geeft?

De heer van den Broek: Deze kosten niet. De reden dat wij hier zijn is om alle kosten duidelijk te krijgen. De IJsselmeeuwen zijn de beste klant van het zwembad. Je beste klant zou je niet voor de rechter moeten dag, maar daarmee zou je onenigheid samen moeten oplossen.

Voorzitter: Dan geef ik nu het college het woord om ons te informeren over de stand van zaken m.b.t. het aanstellen van een interim- bestuur, de voortgang bij het organiseren van het extern onderzoek, zoals onlangs door de raad per motie op 20 november aangenomen, en over actuele ontwikkelingen.

College: Wij willen graag de heer Van den Broek de hand geven en kijken naar zaken rondom het zwembad. Er is nu duidelijkheid over de cijfers, maar ook onduidelijkheid over de doorrekening naar 2020. Het is nu niet reëel om deze cijfers op tafel te leggen. Met een doorrekening naar 2020 is het college nu niet bezig. Wij zijn nu bezig om mensen in het zwembad te helpen. De kosten komen op een later moment.  Jammer dat u niet wilde of niet kon praten met het afgetreden bestuur.  Wij hebben op voorhand aangegeven drie jaar nodig te hebben om orde op zaken te kunnen stellen. In Nederland worden doelgroepenbaden geëxploiteerd met bedragen die door de raad zijn aangedragen. De inspreekreactie met betrekking tot de opmerking over de zwemschool en mensen met een rugzak kan ik niet plaatsen.

Verder wil ik het volgende melden. Er is veel gebeurd rondom het zwembad. Als college hebben we gemeend dat we te veel hebben gevraagd van een vrijwillig zwembadbestuur. Ook op verzoek van het vrijwillige zwembadbestuur zelf, hebben we een nieuw betaald bestuur die kijkt hoe het zwembad het beste bestuurd kan worden. Het oude bestuur zou eigenlijk aanblijven tot dat het nieuwe bestuur zou zijn aangetreden, maar door de berichtgeving in de kranten is het oude bestuur eerder afgetreden.

Ook de zwembadmanager is afgetreden. Er is een nieuwe zwembadmanager aangesteld via SRO. Bij SRO hebben ze veel kennis en kunde over zwembaden. De nieuwe zwembadmanager, de heer Remco Zuidgeest, is eerst voor een half jaar aangesteld.

BewustZW: Er wordt opgeroepen tot vertrouwen. Ook de IJsselmeeuwen moeten worden opgeroepen tot vertrouwen. Er is een traject gestart om zaken helder te maken, er is een nieuwe zwembadmanager aangesteld. Hoeveel vertrouwen moeten we nog geven? Eerst zaken helder maken en de raad regelmatig een update van de stand van zaken geven. Ik ben nu zwevend met alle informatie, maar ik moet wel richting geven.

VVD: Jammer dat er nog geen accountantverklaring is afgegeven.  De raad moet eerst verklaren om de te korten aan te vullen. Huurverlaging is vreemd, of is er toch sprake van huurverhoging? Er is twee jaar een te kort, wanneer komen de zwarte cijfers? De drie jaren respijt zijn bijna op. Hoe moeten wij vertrouwen hebben in de toekomst? Komt het goed? Wij willen graag duidelijkheid.

PVDA: Wij zijn blij met de keuze voor een interim bestuur met ervaring. Het is niet de eerste keer dat financiële cijfers te laat worden aangeleverd. Het college moet hierover afspraken maken. Ten aanzien van de nieuwbouw is de raad nooit een overzicht van daadwerkelijk gemaakte kosten aangeleverd. Ook is niet geïnformeerd over bouwfouten, zijn deze inmiddels hersteld? De raad wil graag ingelicht worden. Ook willen wij meer inzicht in de hoogte van de subsidie. Is de subsidie niet structureel te laat?

BewustZW: Hoe komt u aan de informatie dat er bouwfouten in het zwembad zouden zijn? Deze informatie heb ik niet.

PVDA: Ik zwem er al van begin af aan. Vanaf dat moment heb ik ook contact onderhouden met het bestuur over de uitvoering van het zwembad. Daarnaast heb ik de bouwfouten ook zelf gezien.

D66: Het uiteindelijke doel is een fijn zwembad met een gezonde exploitatie. Wij hebben geen moeite met subsidie. Wel moet je dit scheiden van het onvolledige financiële beeld. Er is geen volledig financieel beeld, wel moeten wij het te kort aanvullen. Hoe zit het met de sociale veiligheid: er is geen vertrouwenspersoon en er is geen personele vertegenwoordiging. De raad bevindt zicht in een lastige positie om hier iets mee te kunnen en ook voor wat betreft de sociale veiligheid.

SP:  Wij hebben toegezegd gekregen dat vandaag meer financiële duidelijkheid zou worden gegeven. Vandaag hebben niet meer duidelijkheid gekregen, wel meer vragen. Al vanaf 202 zijn we hier mee bezig. De nieuwe zwembadmanager heeft een onmogelijke klus.

Burgerbelang: Er is daadkrachtig opgetreden door het oude bestuur en de oude manager aan de kant te zetten. Het nieuwe bestuur en de nieuwe manager zijn echter wel heel erg snel gekomen, dat vinden wij wel ondoordacht. Welke plek hebben de IJsselmeeuwen nu onder het nieuwe bestuur en de nieuwe manager?

SP: Burgerbelang wilde juist snel een interimbestuur.

Burgerbelang: Wij wilden dat wel snel, maar het is nu wel heel erg snel gegaan.

ChristenUnie: Hoe loopt het traject met het interimbestuur? Is de nieuwe zwembadmanager ook interim?

Fractie Pepers en Verwoort: Kunt u iets zeggen over het onafhankelijke onderzoek wat voor 1 februari 2018 zal worden uitgevoerd?

College: Morgenvroeg hebben wij een gesprek met een onafhankelijke onderzoeker die waarschijnlijk de opdracht gaat krijgen. Binnenkort kan ik u daar meer over vertellen. De interimmanager is voor een half jaar aangesteld. Kennis over de situatie in 2002 heb ik niet, dat is ook al zo lang geleden. Het bedrag wat nu beschikbaar is zou redelijk moeten zijn als je dat vergelijkt met het bedrag wat andere doelgroepenbaden ter beschikking hebben. Over een half jaar kunnen we een update geven over het functioneren van de interimmanager. Ook kunnen we per kwartaal een inzicht geven in de cijfers. Het geven van duidelijkheid aan u vinden wij niet meer dan normaal.

SP: De wethouder geeft aan geen kennis van het verleden te hebben. Wij hebben eerder een interimmanager voor het zwembad gehad. Toen is ook al aangegeven dat er meer geld nodig was.

College: Er is nu een totaal ander zwembad dan bij het oude Graaf Otto bad. Wij hebben nu een doelgroepenbad. Dat was het oude bad niet. Het nieuwe bestuur is niet te snel aangesteld: over het aanstellen van het nieuwe bestuur is al een maand geleden contact geweest met het oude bestuur. Deze situatie is te veel voor een vrijwillig bestuur. De SRO heeft veel ervaring en komt bij andere baden ook tot mooie resultaten.

Burgerbelang: Het oude bestuur had geen goede band met de IJsselmeeuwen. Hoe zit dat met het nieuwe bestuur?

College: Het nieuwe bestuur is een professionele club. Zij kijken wat er kan.

Burgerbelang: Worden de IJsselmeeuwen nu actief betrokken?

College: Er wordt gekeken wat kan de komende maanden. Het tekort over 2016 is niet geheel duidelijk: de cijfers die er nu liggen zijn cijfers. De claim van de IJsselmeeuwen is niet toegezegd. De cijfers over 2017 komen er ook aan. De cijfers over 2016 zijn voor mij waarheidsgetrouw, dit wordt beaamd door de accountant. Personele vertegenwoordiging is belangrijk en ook een vertrouwenspersoon is van groot belang. Ik zal dit overleggen met het nieuwe bestuur.

Fractie Pepers en Verwoort: De inspreker geeft veel punten. U heeft een andere kijk op de zaak. Kunt u in een memo reageren op de uiteenzetting van de inspreker, kunt u dat toezeggen?

College: De cijfers van de accountant zijn voor mij waarheidsgetrouw. Wij zijn in gesprek met de heer Van den Broek.

SP: Wij steunen het verzoek van de fractie Pepers en Verwoort. Voor ons dient eerst het verzochte memo er te komen voordat wij akkoord geven op het voorliggende raadsvoorstel.

College: Dan gaan we het wel uitsplitsen: de kosten die de heer Van den Broek noemt zijn kosten van 2017 tot 2020. Nu praten we over de kosten van 2015 en 2016.

GroenLinks: Er hangt een spanningsveld tussen de mening van het college en de mening van de heer Van den Broek. Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de Fractie Pepers en Verwoort en de SP.

Lijst van Vliet: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de Fractie Pepers en Verwoort, de SP, en GroenLinks.

VVD: Ook wij zijn akkoord met verzocht memo. Wij trekken de cijfers niet in twijfel.

SP: Wij vragen enkel een reactie op de inbreng van de inspreker te geven.

GroenLinks: Wij delen het standpunt in deze van de SP, maar wij willen wel duidelijkheid over de cijfers.

BewustZW: Het is de verantwoordelijkheid van de wethouder om duidelijkheid te geven over de cijfers. De accountant is beëdigd. Hij moet de juiste cijfers geven. Daar mogen wij op vertrouwen.

College: Wij zeggen toe dat wij de gevraagde duidelijkheid zullen geven via een memo. De genoemde bouwfouten zijn niet herkenbaar, maar dat zal worden gecheckt. Uitgezocht zal worden of structurele subsidie voldoet. Over de werkelijke kosten van de nieuwbouw van het zwembad het volgende. in de stukken staat een kostenpost van €55.000,- wat over zou zijn. Dit bedrag kan echter boekhoudkundig niet makkelijk worden overgeven naar een andere post om zo in de zwarte cijfers te kunnen komen. Hoe we in de zwarte cijfers gaan komen volgt zo spoedig mogelijk. Heb vertrouwen in de toekomst: wij hebben gekozen voor mensen met kennis van zaken om het zwembad te besturen. We gaan regelmatig een update geven. Het punt over huurverlaging zal door de ambtelijke ondersteuning worden toegelicht.

Ambtelijk ondersteuning: Voor wat betreft het te kort over de jaarrekening 2015: in het verleden heeft het college afspraken gemaakt over de huur: er is een korting verleend aan de IJsselmeeuwen, daarmee is de exploitatie beïnvloed.

SP: De nieuwe manager krijgt een  onmogelijke klus. Wanneer komt de jaarrekening over 2016?

College: De accountant heeft deze nog niet goedgekeurd.  De accountant wil weten of de gemeente garant staat voor tekorten. Wellicht kan er wel een concept jaarrekening komen.

SP: graag.

GroenLinks: De rechtszaak is aangespannen door het afgetreden bestuur SSAZ. Het oude bestuur werd aangestuurd door de gemeente. Hoe kijkt u er tegen aan?

College: Wij hebben diot afgeraden.

Burgerbelang: Je zou het aanspannen van de rechtszaak nog krachtiger hebben moeten afraden.

Voorzitter: Dit onderwerp kan vanavond door naar de raad, waar het debat verder kan plaatsvinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Aanvulling AB Het Plein met twee externe deskundigen (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk behandeld met de motie "Ontmanteling Het Plein door externe deskundigen". Zie - voor het verslag - bij die motie.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: ontmanteling Het Plein door externe deskundige (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66W.M. Voorham
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Er staan twee moties op de agenda. Hij geeft het woord aan de indieners van de moties.

ChristenUnie: Wij stellen voor beide moties nu tegelijk te behandelen. De ene motie gaat over het algemeen bestuur (hierna: AB) van Het Plein. In de praktijk is er sprake van collegiaal bestuur. Bij de ontmanteling van Het Plein is er externe deskundigheid nodig, zo stelt de motie. Bij de andere motie is van belang dat het ontmantelen van een gemeenschappelijke regeling ingewikkeld is. Externe deskundigheid kan behulpzaam zijn daarbij. Eén of twee personen met verstand van zaken en autoriteit.

D66: Wij hebben een goed gevoel bij beide moties. Wij vinden dat het dagelijks bestuur (hierna: DB) van Het Plein zelf mensen moet kunnen inzetten.

ChristenUnie: Het DB moet dat uitzoeken.

GroenLinks: Wat vindt het college van de beide moties?

College: Het DB heeft de directeur van Het Plein inmiddels opdracht gegeven om met behulp van twee externe deskundigen Het Plein te ontmantelen. Zij zijn deskundig; daarop zijn zij geselecteerd. Wat betreft de andere motie: het AB heeft die besproken. Het AB vraagt de raad om externe deskundigheid niet structureel, maar op bepaalde momenten “in te vliegen”. Het AB heeft het DB gevraagd om spelregels daarvoor op te stellen.

Burgerbelang: Het DB noch het AB ziet heil in de moties?

College: Nee. Motie 1 is al uitgevoerd. Over motie 2 heb ik net gezegd dat het AB deze niet structureel wil inzetten. Het AB begrijpt de motie, maar wil graag een andere uitvoering.

GroenLinks: U pleit ervoor niet te doen wat in de motie staat. Herkent u zich in het probleem dat geschetst wordt?

College: Ik zie dat probleem niet. Er zijn nu twee externe deskundigen, er komen spelregels en het AB kan op bepaalde momenten deskundigheid inroepen. Dat moet goed gaan.

D66: U ziet alternatieven voor deze motie. Waarom vindt u dit geen goed idee?

College: Het DB heeft ervaringen met externe leden. Het DB is niet overtuigd van de inzet van structurele externe deskundigheid. Soms hangt zo’n lid er maar bij. Hij of zij heeft weinig extra toegevoegde waarde.

VVD: Ik heb een vraag aan de indieners van de moties. Is aan die twee externe deskundigen de rol van adviseur aan het AB gedacht of zijn zij ook bestuurslid met stemrecht?

PvdA: Wat wordt de intentie van de externen? Expertise of proces?

ChristenUnie: Het Plein is een complex gebeuren. Daartoe is het noodzakelijk om structureel externe deskundigheid in huis te hebben. De exacte rol van die externen is nog niet duidelijk. Stemrecht kan.

College: Dat kan niet.

VVD: Wanneer zijn de indieners tevreden?

ChristenUnie: Als er echt iets met externe adviezen wordt gedaan. De raad worstelt nu met controle over het proces. Zijn de wethouders die nu in het AB zitten de juiste personen?

VVD: Het gaat om controle vanuit de raad op Het Plein. Het gaat erom het AB voldoende toe te rusten op inhoud en proces. Het college heeft frisse tegenzin voor wat betreft die externe deskundigheid.

ChristenUnie: De rol van procesbegeleider schurkt aan tegen de tweede motie. Bij de bestuursrol gaat het erom de juiste besluiten te nemen voor Lochem en Zutphen.

College: Het DB, AB en de colleges willen dit ontmantelingsproces. U kunt voldoende vertrouwen hebben in deze bestuurders. Ik vraag u dat uit te spreken. Alle wethouders zijn zich zeer bewust van alles wat hier meespeelt. Daarom hebben wij nu ook twee externen hierbij betrokken. Delta is ook een complex proces. Waarom heeft u daar geen zorgen over?

ChristenUnie: Het gaat nu over Het Plein. Het is hier geen vertrouwenskwestie. Het gaat over wat het beste is voor Het Plein.

CDA: Wij hebben de moties ingediend als suggestie voor het bestuur van Het Plein om zoveel mogelijk in huis te hebben bij deze lastige klus.

PvdA: Als de motie aangehouden wordt, wat gaat er dan mis?

Stadspartij: Er zijn twee verschillende moties. Het gaat om de deskundigheid voor het AB.

D66: Kan het kwaad, deze moties? Er zit een risico in dat iemand erbij hangt in een bestuur.

Voorzitter: Vanwege een defect aan de lift kan de SP vanavond niet aanwezig zijn. Ik lees nog graag even hun reactie voor op de moties. “De SP is geen voorstander van externe deskundigheid, maar Het Plein is een bijzondere zaak. Als het college daar extra hulp nodig vindt, dan zijn wij niet tegen.”

GroenLinks: Het gaat om de toegevoegde waarde. Wat is die?

D66: Klopt.

VVD: Ik heb het over extra deskundigheid in het AB in termen van “problemen voorkomen”. Het kan het proces bespoedigen.

College: Er ligt nog helemaal geen ontmantelingsplan. We weten nog niet of het ingewikkeld wordt. Het DB heeft al hulp van professionals. Geef het AB alsjeblieft de ruimte om alsdan goed te handelen. Het is een stap te ver om nu hier te zeggen wat goed is voor het AB.

ChristenUnie: U spreekt weer over vertrouwen, jammer. De strekking van de motie is: bouw zekerheden in.

VVD: Dat klopt, behalve op het punt van stemrecht. Het gaat om goede governance. De motie gaat over het ontmantelen. Daar heb je soms extra deskundigheid nodig. Ik pleit voor het aanpassen van de motie: je hebt volwaardige bestuursleden met stemrecht nodig.

College: Dan moet de complete gemeenschappelijke regeling aangepast worden. Dat gaat niet gebeuren. We hebben wel wat anders te doen. Geef het AB de ruimte om zelf te bepalen wanneer externe hulp nodig is.

VVD: Jammer dat de wethouder het niet wil. Het gaat over aan de voorkant dingen goed regelen. Een structuur en een set spelregels in deze bijzondere situatie. Daar is de raad voor.

ChristenUnie: Het gaat niet om vertrouwen. Het is juist een kans om die externe deskundigheid continu in huis te hebben.

College: Het AB ziet dit niet als een bedreiging, totaal niet. Het AB wil ruimte houden voor het nemen van goede besluiten.

PvdA: Hoe verantwoordt een externe met stemrecht zich?

ChristenUnie: We moeten niet druk met het proces gaan worden, maar met de inhoud. We moeten geen energie gaan steken in verandering van statuten en zo.

CDA: Hoezo voelt dit als een beperking? In ingewikkelde processen kan extra hulp toch juist welkom zijn?

College: Bij de ontmanteling gaat veel spelen. Die onderwerpen worden langzaam duidelijk. Op gezette tijden gaan we externe hulp invliegen op thema. Dat is veel verstandiger dan structureel twee externen in een adviesrol.

CDA: U wilt dus de goede adviseur op het juiste moment?

College: Ja.

VVD: Ik begrijp de wethouder, maar ik lees de motie anders. Het gaat over het proces van ontmanteling, niet om de inhoud. Als het gaat over de externe deskundigheid bij de uitvoering: laat het bestuur daarin zelf verstandige keuzes maken.

ChristenUnie: Klopt. De motie daarover is overbodig geworden.

CDA: Het gaat om extra expertise op bestuurlijk niveau.

ChristenUnie: Het gaat om zelfreflectie en sparren.

College: Het AB gaat zich niet met details bemoeien, maar beslist over hoofdzaken. Het AB zal de motie netjes beantwoorden.

ChristenUnie: Wij willen nog even overleggen over beide moties.

Voorzitter: Ik constateer dat beide moties voldoende behandeld zijn en sluit het forum.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Exploitatieplan De Kaardebol ‘Duurzaam samen leren, werken en leven' (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft namens de gebruikers van de Kaardebol het woord aan de inspreker heer van Reeuwijk. Vervolgens licht het college het exploitatieplan in grote lijnen toe. Daarna geven de heren ter Wolde en Beerthuis van Cambio nog een korte toelichting op het exploitatieplan.

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt zich af of één jaar voldoende is om de stichting op te bouwen of zal daar nog een jaar extra voor nodig zijn ?

Cambio geeft aan dat zij zeer ambitieus is en de stichting zorgvuldig wil gaan opbouwen. In oktober 2018 wordt de opbouw geëvalueerd en wordt gekeken naar wat nodig is 2019. De bedoeling is om grote fondsen aan te schrijven. Daarmee wordt in een vroeg stadium al mee begonnen.

D66 merkt op dat Cambio wel de dragende partij is maar geen financiële verantwoordelijkheid neemt. Zij wil weten of Cambio in andere steden waar zij met gelijksoortige projecten bezig is, dat ook op deze manier doet.

Cambio merkt op dat zij via Circulus Berkel feitelijk eigendom is van 8 gemeenten. Zij hebben contracten met die gemeenten afgesloten. Conform die contracten nemen zij geen financiële verantwoordelijkheid in projecten zoals het exploiteren van de Kaardebol.

VVD wil weten wat de functie van de 4 personen zijn die via Cambio bij dit project betrokken zijn.

Cambio geeft aan dat er 20 uur voor beheer staat waartoe ook de schoonmaak werkzaamheden behoren. De ander functies betreffen de inzet van een bestuurder cq strateeg, een sociaal makelaar en iemand voor communicatie en fondsverwerving. De werkzaamheden worden in coproductie gedaan

VVD wil weten of deze personen in dienst van de stichting komen of hebben ze alleen een functie in de opstart periode ?

Cambio geeft aan dat de functies op detacheringsbasis vanuit Circulus Berkel zal plaatsvinden. Uiteindelijk zal de raad van toezicht bepalen hoe de definitieve functies eruit komen te zien.

SP wil weten uit wie straks de stichting zal bestaan. Ook wil zij duidelijkheid hebben in wat er gaat gebeuren als de inkomsten zullen tegenvallen.

Het college vermeldt dat de stichting in 2019 de drager wordt van het financiële geheel. De verwachting is dat er voldoende financiële mogelijkheden zijn met de kansen die de Kaardebol heeft.

Het college heeft er alle vertrouwen in dat de gevraagde basishuur door de partijen kan worden opgebracht. In 2019 is de stichting verantwoordelijk voor de exploitatie en zal dan voor eventuele financiële problemen een oplossing moeten zorgen.

VVD wil weten of er ook een bedrag is gereserveerd voor het onderhoud aan de opstallen ?

Het college vermeldt dat het gaat om een kostprijs dekkende huur waarin degelijke kosten zijn meegenomen.

De Stadspartij wil weten of er rechtstreeks van de gemeente gehuurd wordt of via de stichting. Tevens wil zij weten hoe de afspraken zijn vastgelegd en of beide partijen daar tevreden over zijn.

Het college geeft aan dat de afspraken met de huidige en toekomstige gebruikers vast worden gelegd in de huurcontracten. De afspraken tussen gemeente en Cambio zijn zijn ook zeer duidelijk vastgelegd, aldus de wethouder.

Er gaat ook gewerkt worden met prestatie indicatoren om zo beter zicht te kunnen houden op de voortgang.

De huurcontracten worden in 2018 door de gemeente geregeld en daarna wordt dit bij de stichting ondergebracht.

De PvdA mist de betrokkenheid van het onderwijs. Daarnaast heeft zij vertrouwen in het plan omdat er nu grote partijen met organisatiekracht achter zijn gaan staan.

Het college vermeldt dat er diverse scholen bij dit plan betrokken zijn en ook natuureducatie. Er zal meer verbinding ontstaan naar de omringende wijken en scholen. Mogelijk wordt ook het Emerpark erbij betrokken.

Stadspartij meldt dat er gesprekken gaande zijn met het IVN tbv de natuureducatie.

PvdA wil weten wat de betrokkenheid met Baudartius en Isendoorn is.

Het college vermeldt dat deze scholen onder andere leslokalen in de Kaardebol hebben.

GroenLinks merkt op dat er feitelijk een oriëntatie is gestart of Cambio de gemeentelijke taken kan overnemen. Volgens haar is dit een soort right to challenge. Ze wil weten dit samen gaat met andere right to challenge processen die in de gemeente spelen.

Het college staat daar positief tegenover en ziet daarvoor vooral kansen in het totale plaatje van het gehele gebied. Daar zit veel werk in zoals bij het groen, het onderhoud en bijvoorbeeld het Vitens terrein, waarin right to challenge een meerwaarde kan hebben.

VVD wil weten of het college het contactenbeheer nu al meteen overdraagt aan Cambio

Het college geeft aan dat de gemeente in 2018 het beheer samen met Cambio gaat doen. In 2019 is het de bedoeling dat er een Stichting is opgezet die dit werk alleen gaat doen en dat de gemeente dan een partner is die het gebouw en de grond verhuurt.

SP is sceptisch dat als de inkomsten tegenvallen de huurprijs omhoog gaat.

Het college geeft aan dat indien er problemen zijn met lage inkomsten, de raad hierover tijdig wordt ingelicht. Zij merkt op dat er een vastgoednota is opgesteld waarin staat dat er een huur moet worden gevraagd en dat gebeurd dan ook. Samen met de stichting wordt steeds gekeken of en hoe zij de kosten op kan brengen totdat zij uiteindelijk zichzelf kunnen bedruipen.

PvdA vermeldt dat de horeca in het algemeen zeer afhankelijk is van de omzet. Hoe ziet het horecaplan er in dit project uit.

Het college vermeldt dat de horeca exploitant het bedrijf Delica Tessa is geworden. Dit bedrijf is niet afhankelijk van de omzet in de Kaardebol en doet veel in catering opdrachten. Voor de groei zoekt zij ruimte, die zij in de Kaardebol hebben gevonden. Het is een stabiele partij die kwaliteit wil gaan leveren. De stichting zelf blijft nauw betrokken bij de horecaexploitatie waardoor er meer grip blijft op het soort horeca wat er in de Kaardebol komt. Delica Tessa is een onderneming die open staat voor buitenschoolse opvang, sociale werkgelegenheid en voor evenementen die er in de Kaardebol plaats zullen vinden.

D66 wil weten met hoeveel exploitanten er gesproken is voordat er contact met Cambio is opgenomen.

Het college geeft aan dat nadat het misging met A3D er met meerdere kandidaten is gesproken. Echter dat ging destijds vooral om de mogelijk van het exploiteren van horeca in het gebouw. Cambio kwam pas rond juni 2017 in beeld nadat Driekant was afgehaakt.

VVD wil graag over een half jaar worden geïnformeerd over hoe de zaken er dan voor staan.

Het College zegt toe dat er over ca. een half jaar een overleg met de raad komt waarin de voortgang geëvalueerd wordt.

Cambio stelt voor om die tussenevaluatie dan in de Kaardebol te doen, zodat ook kan worden gezien hoe het gebouw en het terrein er dan voorstaan.

VVD geeft aan dat er sprake is van het innen van achterstallige huur. Zij vraagt zich af hoe daar mee wordt omgegaan.

Het college geeft aan dat daarover gesprekken gaande zijn.

De Stadspartij wil weten om welke achterstallige huur het hier gaat.

Het college geeft aan dat het om Driekant gaat en dat er over de voortgang van die gesprekken een verslag komt.

Het CDA geeft aan dat er in de begroting sprake is van een open einde, een soort blanco cheque. In oktober als er wordt geëvalueerd wil de partij wel weten waar ze aan toe is.

De partij wil een garantie van het college dat er niet met een open eind wordt gewerkt en dat er wel degelijk duidelijk financiële kaders zijn die niet overschreden mogen worden.

Het college garandeert dat er niet met een blanco cheque wordt gewerkt. 2018 is een overgangsjaar echter in 2019 wordt er met contracten gewerkt waarin duidelijke kaders zijn aangegeven. Als er in 2018 wordt geëvalueerd zal ook de toekomstige financiële situatie worden toegelicht.

VVD wil nog weten of de parkeersituatie ter plaatse wordt verbeterd.

Het college vermeldt dat zij het fatsoenlijk kunnen parkeren bij de Kaardebol van belang vindt. Dit wordt in het exploitatieplan meegenomen.

Nadat er geen aanvullende vragen meer zijn concludeert de voorzitter deze motie rijp is voor behandeling in de raad. Tevens vermeldt zij nogmaals de toezegging van het college om de voorgang van het proces in het najaar op de Kaardebol te gaan evalueren.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Rapport en samenvatting "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen" (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinks
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan Rolf Ziel voor zijn presentatie. (zie bijlage) Beantwoording van de vragen door Rolf Ziel.

Stadspartij: Gefeliciteerd met je afstuderen, het is een mooi onderzoek.

  1. Is er meegenomen dat er een tweede sluis bij Eefde geplaatst wordt?

Antwoord: Ik heb gekeken naar het transport van en naar Rotterdam, door de tweede sluis bij Eefde is er meer transport van en naar Enschede. De tweede sluis bij Eefde heeft weinig invloed op de haalbaarheid van de terminal in Zutphen omdat de mogelijke stijging van het transport van en naar Enschede door de tweede sluis slechts een klein aandeel is

  1. Hoe komt het dat de onderzoeksvraag veranderd is?

Antwoord: Dat is in samenspraak gegaan met mijn afstudeercommissie. Eerst was de onderzoeksvraag ‘Kan het’? Dat is een gesloten vraag en niet wetenschappelijk genoeg. Het antwoord was nee. Nu is het een ‘Hoe kan het’ onderzoeksvraag geworden.

D66: Dank voor het onderzoek, heel mooi, helaas is de uitkomst wat minder voor Zutphen. Hoe groot is het aandeel van de gebrekkige infrastructuur richting Apeldoorn in het onderzoek? Stel dat er een brug naast de Oude IJsselbrug zou komen waar wel vrachtverkeer over kan richting Voorst en Apeldoorn rechtstreeks vanaf de haven, hoe wordt het plaatje dan?

Antwoord: Ik heb dat meegenomen in mijn onderzoek, en het is niet doorslaggevend. Ik heb een tool gebouwd in mijn kostenmodel: wat als er hypothetisch gezien een snelweg zou lopen tussen Zutphen en Apeldoorn, hoeveel wordt het dan beter? Dan worden de kosten voor het natransport 15% lager, oftewel je wordt 15% meer competitief ten opzichte van je concurrenten. Je pakt er wel een groot aandeel mee uit Apeldoorn, maar aangezien de positie van de concurrenten alsnog zo sterk is, zou het niet doorslaggevend zijn.

In mijn aanbevelingen staat ook dat het hoofdprobleem is dat je een Launching Customer nodig hebt om het in eerste instantie van de grond te krijgen.

PvdA: Dank je wel voor de presentatie. De diepgang van de haven speelt ook mee, wat kun je daarover zeggen?

Antwoord: Op het moment dat schepen volgeladen zitten en dan met name de klasse 5 schepen, hebben ze een diepgang van drie meter. Een volgeladen klasse 5 schip met 156 containers heeft een diepgang van maximaal 2,5 meter. De bodem van de industriehaven zit op o NAP, dat is vergelijkbaar met de bodem van de IJsselrivier. Bij situaties waarbij er laag water is dan is de waterstand onder de 2,5 meter gekomen waardoor je maar beperkt kunt varen. Voor de beperking in de industriehaven maakt dat niet veel uit, want dat volgt elkaar netjes. Maar op het moment dat er een mogelijkheid moet zijn voor grote bulkschepen, dan zou de haven uitgediept moeten worden. De stabiliteit van de kademuur van de binnenhaven speelt dan ook mee. Als de binnenhaven niet uitgediept wordt dan kun je aardig wat doen met de kademuur. De kademuur zal bij uitdiepen van de binnenhaven echter weer versterkt moeten worden.

VVD: Zeer mooi gedegen onderzoek, jammer dat het potentieel op De Mars niet toereikend is. De VVD heeft een vraag voor het college: Kunnen er überhaupt nog schepen komen in de industriehaven in verband met de drempel.

Antwoord door de wethouder: Er zit wel een drempel en dat vormt een blokkade , maar ik weet niet, er is zojuist gesproken over 2,5 meter diepgang. Ik weet niet op hoeveel de drempel zit ten opzichte van die 2,5 meter. Maar het levert wel een blokkade op.

Burgerbelang: Gefeliciteerd namens Burgerbelang.

  1. Is er meegewogen om een samenwerking aan te gaan met Enschede? Om een op- en overslag in Zutphen te doen?

Antwoord: ik heb Enschede niet benaderd. Ik heb ze wel een mail gestuurd, maar ze hebben nooit gereageerd. Dus ik ben er verder niet op ingegaan. Ik heb wel gekeken naar een samenwerking met Fort de Pol, dat bleek niet haalbaar en daarom is de optie van samenwerking met Enschede ook niet verder onderzocht. Ik heb ook gekeken naar de mogelijkheden dat het erbij komt, als additionele lading, maar dan zou het in een bestaande industriehaven moeten zijn, die alsnog eerst van de grond moet komen.

  1. Stel dat er wel samenwerking zou zijn en stel dat je wel snel kan wisselen en schuiven met containers, zou het dan een goede toegevoegde waarde zijn om hier in Zutphen toch te kijken naar een terminal?

Antwoord: Als in die terminal minimaal 16.000 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) per jaar geleverd kunnen worden, dan denk ik dat het een serieuze optie is.

Voorzitter:

Ik wil dhr. Ziel hartelijk danken voor zijn komst en voor zijn presentatie en hierbij sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter heeft het forum geschorst omdat het quorum niet is gehaald.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Keuze uitvoeringsrichting toekomst huishoudelijke hulp 2019 (18-12-2017)

Datum 18-12-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de op 4 december jl. geschorste vergadering.

Het college gaat allereerst in op de nog onbeantwoorde vragen uit de geschorste vergadering. Het college geeft aan het van belang te vinden goed te luisteren en op te halen wat de opvattingen van de raad zijn en dat het gesprek hierover plaats vindt tussen de fracties. Daardoor zullen vermoedelijk niet alle vragen beantwoord kunnen worden tijdens deze behandeling. Het college zal na vanavond schriftelijk reageren op de vanavond gestelde vragen.

In reactie op de openstaande vragen geeft het college het volgende aan. Het college deelt de opvatting van Burgerbelang dat het een hele stap is om tot oprichting van een stichting over te gaan en dat dit ook een spannende is omdat Zutphen de eerste gemeente zou zijn die hiervoor zou kiezen. Zoals Burgerbelang aangeeft is het college ook niet van plan hier blind in te stappen. Daarom maakt het ook een inschatting van de nadelen en risico's die hieraan verbonden zijn. Het lastige is dat er nu nog grote onzekerheden zijn over kosten als het overnemen van personeel en frictiekosten. Een goede inschatting is pas mogelijk na een besluit van de raad. Dat is het eerste wat het college dan te doen staat. Het college schat in circa 3 maanden nodig te hebben om dit in beeld te krijgen en dan wordt duidelijk of de risico's groter zijn dan was gedacht. Op de vraag van de ChristenUnie of de optie van een werknemerscoöperatie met certificaten is meegenomen geeft het college aan dat dit tot de uitwerking hoort als voor deze optie gekozen wordt. Deze vorm kan daarbij verkend worden en het college dankt de fractie voor de suggestie. Met betrekking tot het risico aansprakelijk gesteld te worden voor een eventueel faillissement van een van de huidige aanbieders meldt het college dat er dan sprake moet zijn van onrechtmatig handelen en een causaal verband. Van onrechtmatig handelen is in dit geval geen sprake; het gaat om een democratisch genomen besluit van een bestuursorgaan. Bovendien is het risico beperkt doordat nu alleen met landelijke aanbieders gewerkt wordt. Dat een eventueel faillissement veroorzaakt zou worden door een besluit in Zutphen lijkt moeilijk hard te maken. Daar moeten dan meerdere oorzaken aan ten grondslag liggen. Tot slot meldt het college grote waarde te hechten aan een klik en vertrouwen tussen hulp en cliënt. Het college wil dit borgen door het voeren van intakegesprekken. Dit is een belangrijk aandachtspunt bij iedere variant.

De VVD vraagt wat het college bedoelt met een werknemerscoöperatie. Volgens de VVD is het nooit de inzet geweest van de bespreking om dit als één coöperatie voor de totale huishoudelijke hulp in Zutphen te organiseren, maar zou het om kleinere eenheden gaan.

Naar het oordeel van het college is er over verschillende vormen gesproken. Het college wijst er op dat ook in gesprekken met Help Gewoon aan de orde is geweest en dit best als mogelijkheid werd gezien. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 5 oktober en de overige gesprekken die over dit onderwerp zijn gevoerd ziet het college verschillende uitwerkingsmogelijkheden. Daarbij zijn alle vormen nog mogelijk, van 1 werknemerscoöperatie tot meerdere, een gefaseerde invoering of combinaties.

D66: Uitgangspunten zijn goede zorg voor cliënten en goede arbeidsvoorwaarden voor medewerkers. Ook hecht D66 aan keuzevrijheid en uit een ronde door de stad blijkt dat mensen niet willen dat de gemeente dit bepaalt. Er zitten verschillen in randvoorwaarden en werkwijzen van organisaties. Dit gaat ook over verschillen in expertise en kennis. D66 heeft moeite met het financiële plaatje. Welke keuzes worden gemaakt? Na het oprichten van een stichting is nog maar 3 ton beschikbaar. Dit betekent dat er andere belangrijke trajecten niet kunnen worden uitgevoerd. Wat doet het college in het worst-case scenario, als blijkt dat de kosten hoger zijn dan geraamd; volgens D66 zijn de financiële risico's te groot en is de haalbaarheid een groot risico. Het geld kan beter daadwerkelijk aan zorg worden besteed dan aan het opzetten van een stichting. D66 wil een goede vergoeding geven op basis van de AmvB, waardoor aanbieders overeind blijven en innovaties kunnen bieden en zodat de keuze vrijheid overeind blijft. De fractie roept het college op om ook vooral naar de gemeenten in de omgeving te kijken.

SP: Mensen willen kunnen kiezen voor de persoon die bij hen thuiskomt. Het gaat hen niet om de organisatie die de zorg biedt. Het gaat om de mensen die het werk doen, niet om de randvoorwaarden en middelen.

Fractie Pepers/Verwoort: In Heerlen werkt men met een collectief van zorgaanbieders. Elke organisatie heeft zijn eigen specialisme. Daar wordt gezocht naar de synergie tussen de aanbieders, om gezamenlijk tot de beste zorg te komen. De Fractie citeert enkele passages uit een brief van de FNV. De fractie concludeert hieruit dat het een illusie is dat aanbieders vrijwillig mee gaan werken aan een stichting die in feite een overname pleegt. De fractie vraagt zich af of voldoende inzichtelijk is wat de risico's zijn van het opzetten van een stichting. De fractie spreekt zich uit niet voor een stichting voor huishoudelijke hulp, maar wel voor een collectief van werknemerscoöperatie waarbij ruimte is voor innovatie en die gericht is op samenwerking.

CDA: Er is op een aantal punten onvoldoende informatie. De businesscases zijn onvolledig; sommige alternatieven zijn onvoldoende uitgewerkt, enkele opties worden helemaal niet genoemd. Daarom kan de fractie op dit moment geen weloverwogen keuze maken. Daar heeft het de expertise ook niet voor in huis. Bovendien is er sprake van grote verdeeldheid tussen de fracties en mist het CDA een gemeenschappelijke richting. Het CDA vraagt wat het college kan doen om meer draagvlak te creëren; hoe het de expertise van de organisatie kan waarborgen; of de implementatietijd niet te krap is; en of er ruimte is om een pilot te houden met zelfsturende teams? Verder vraagt de fractie hoe tussentijdse sturing door de raad mogelijk is? En hoe huishoudelijke hulp zich bij verdeling van geld in zwaarte verhoudt tot andere bestemmingen, zoals bijvoorbeeld thuiszorg? De fractie kan nu niet zeggen of ze voor of tegen een stichting is en wil de risico's helder hebben voor dat zij een keuze maakt.

BewustZW: Er is al een stichting en dat is de Stichting Perspectief. Die kan verder geprofessionaliseerd worden en deze taak invullen. Er hoeft dan geen nieuwe stichting opgezet te worden. Bovendien is Stichting Perspectief reeds in de haarvaten van de Zutphense samenleving bekend. Dit kan onderzocht worden. Tevens wijst BewustZW op de recent vastgestelde begroting waarin 8 miljoen aan ruimte is gereserveerd. Geef hier helderheid over.

VVD: De relatie gemeente - Perspectief is een heel andere dan wat nu voorligt. Het gaat om een vierjaarlijkse subsidierelatie en is niet vergelijkbaar.

D66: Heeft ook over deze optie nagedacht. Daarover ook gesproken met Perspectief en zij vinden dit zelf niet passend.

ChristenUnie: Er ligt een principiële keuze voor. Het gaat om het bieden van zekerheid aan mensen die als huishoudelijke hulp werken. Om mensen die hulp krijgen continuïteit te bieden. En om van de aanbestedingen af te zijn. Daar is door het college onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt in essentie dat er een positieve businesscase is voor het vormgeven van huishoudelijke hulp in de vorm van een stichting. Als we met deze uitkomst de keuze hiervoor niet willen maken, had men dit vooraf aan moeten geven. Dan was het onderzoek niet nodig geweest. De ChristenUnie betoogt dat zorg niet geschikt is voor marktwerking. Als je het overlaat aan de markt worden bij tegenslag de risico's altijd afgewenteld op medewerkers en cliënten. De ChristenUnie opteert voor de stichting en accepteert de daaraan verbonden risico's. Deze zijn volgens de fractie ook te relativeren, zeker in vergelijking met andere projecten. Wel zou de fractie de optie van de coöperatie nog wat nader uitgewerkt hebben; die is nu onderbelicht. Maar primair vindt men het goed als de gemeente deze taak overneemt.

Lijst Van Vliet: Sluit zich aan bij de ChristenUnie. De fractie pleit voor snelle besluitvorming. De huishoudelijke hulpen verdienen het nu meer zekerheid te krijgen. Tevens moeten zij niet opgezadeld worden met allerlei administratieve taken.

SP: Gelooft er niet in wat er nog meer aan informatie moet komen. Dit zal niet van invloed zijn op de standpunten. De richting en het idee is duidelijk. De SP vindt dat er nu zo snel mogelijk een besluit moet komen, zodat het college ermee aan de slag kan.

VVD: Vanwege gebrek aan tijd kan niet het volledige betoog gehouden worden waarom een stichting niet de juiste keus is. Het betoog is voor anderen beschikbaar. De fractie licht er een paar uit: het is in strijd met de uitgangspunten van het coalitieakkoord. Verder is er sprake van een stapeling aan opdrachten waar het gemeentelijk apparaat zijn handen al aan vol heeft zoals Delta, ontmanteling Het Plein, gemeentelijk rol omgevingswet. Dit kan op veel fronten ook nog goed fout gaan. De VVD wil dat de kaders van 29 juni 2015 worden gerespecteerd. Verder wil de VVD dat partners worden betrokken bij innovatie en dat ruimte wordt gemaakt voor het werken met coöperaties. De VVD wil niet meewerken aan het opzetten van een stichting; dat is overbodig met het oog op de werkzekerheid en er is een ander traject mogelijk dat eerder te realiseren is en eerder zekerheid biedt. Omdat je met de huidige aanbieder werkt hoef je geen tijd te steken in het implementeren van een stichting.

GroenLinks: De fractie heeft de werknemerscoöperatie ook als serieuze optie overwogen. Dit stuit echter op de afwezigheid van de intrinsieke motivatie van de huishoudelijke hulpen. Die is niet voldoende aanwezig. GroenLinks wil graag weten of er na het opzetten van een stichting nog ruimte is om een werknemerscoöperatie op te zetten.

Stadspartij: Er moet een besluit komen. Het gaat om zekerheid van cliënten die recht hebben op zorg en arbeidsvoorwaarden. Behoud van een goede relatie tussen hulp en cliënt is van belang. Alle scenario's kennen hierbij risico's, zowel qua implementatie als financieel. Er zijn nu voldoende scenario's uitgewerkt; verdere uitwerking hoeft de keuze niet meer te beïnvloeden.

PvdA: De PvdA is voorstander van het voorstel voor een stichting. Daarmee moet de kwaliteit van de huishoudelijke hulp vooropgesteld worden. Voordelen van deze vorm zijn volgens de PvdA het werken met zelfsturende teams, het herstel van vertrouwen met de klant en meer ruimte voor samenwerking. Ook past dit in het in 2015 vastgestelde kader. Tevens wijst de fractie er op dat inbesteding wel vaker voorkomt, zoals bijvoorbeeld sociale werkvoorziening en schoonmaken op rijksniveau. De fractie erkent dat dit niet altijd een succes is geweest, maar het gaat hier ook om een fundamenteel andere taak. De PvdA roept het bestuur op de raad mee te nemen in het traject, een stappenplan te maken, te werken aan opbouw van expertise en beheersing van de risico's. Graag hoort de fractie ook hoe het college op constructieve wijze het gesprek met de huidige aanbieders aan wil gaan.

Burgerbelang: Burgerbelang vindt dat beter in beeld moet worden gebracht wat de risico's zijn, zodat daar een afgewogen besluit over kan worden genomen. Zonder volledige informatie is het moeilijk kiezen. Het is soms goed om risico's te nemen, maar in dit geval willen we niet dat het mis gaat. In dit geval nemen we huishoudelijke hulpen in dienst, we maken er ambtenaren van. De fractie voelt er weinig voor om aan dit middel vast te zitten. De fractie heeft in ieder geval nog de volgende vragen: kunnen de nadelen van de huidige werkwijze niet op een andere manier worden opgelost? Voor de nu voorgestelde oplossing zijn geen referentiekaders. En wat is er mis mee om dit regionaal op te pakken? 

De voorzitter vraagt of het onderwerp voldoende is behandeld voor behandeling in de raad en of dit vanavond behandeld kan worden of in januari.

De SP is blij dat van iedere fractie een standpunt bekend is. Het kan wat hen betreft vanavond behandeld worden.

De VVD geeft aan dat het voorstel niet vanavond behandeld kan worden. Er moet in ieder geval nog fractieoverleg plaatsvinden en de VVD wil hierbij ook de reactie van het college betrekken. Ook moeten er nog een aantal dingen uitgezocht worden en die ontvangt de fractie graag op schrift.

Het college geeft aan dat het nu niet lukt om op alles te reageren. Het college constateert ook dat een aantal fracties nog twijfelt over het standpunt en behoefte heeft aan nadere informatie. Het college komt met een schriftelijke reactie op de vanavond gestelde vragen, zodat dit betrokken kan worden bij behandeling van het voorstel in de raad in januari. De stukken zullen beschikbaar komen met de raadsstukken voor de komende vergadering.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en geagendeerd kan worden voor behandeling in de raad op 15 januari.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in