Pagina delen

Forumverslag 18-11-2019

Presentatie energietransitie, warmtenet en werkzaamheden coöperatie Zutphen Energie (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de heer Langevoort voor het geven van een presentatie over verkenning van het Warmtenet. Hierna is er de mogelijkheid voor het stellen van vragen

GroenLinks wil weten in hoeverre er Zutphen Energie wordt mee genomen in de communicatie over het warmtenet. Daarnaast geeft zij aan dat er vlakbij het projectplan Helbergen zuid een groot riool is gesitueerd. Wordt dat ook meegenomen bij de toekomstige energie voorziening van deze toekomstige woonwijk ?

College geeft aan dat Zutphen Energie zeker een rol heeft in het communiceren van de energieplannen naar buiten toe. Helbergen 2 wordt een aardgasloze wijk. Het ligt voor de hand dat de wijk middels uitsluitend elektriciteit van energie wordt voorzien (all electric) waarbij thermische energie geen rol speelt

CDA vraagt zich af wie de eigenaar van het warmtenet wordt

College beaamt dat dit een belangrijk aandachtspunt is echter wie het warmtenet gaat exploiteren en wie de eigenaar wordt is nu nog niet aan de orde.

CDA wil weten wanneer het moment is wanneer kan worden bepaald of het project haalbaar is en doorgang kan vinden.

College geeft aan dat in samenwerking met Rijkswaterstaat en Alliander een haalbaarheid studie wordt uitgevoerd. Medio januari zal daar de uitslag van bekend zijn en wordt duidelijk of een warmtenet toekomst heeft in Zutphen.

ChristenUnie wil weten hoe er gekeken is naar de risico’s bij de aanleg en de exploitatie van een warmtenet.

College geeft aan dat de risico zoveel mogelijk in beeld worden gebracht en dat getracht wordt om deze zoveel mogelijk te spreiden. Er wordt getracht om risicodragende partijen er bij te betrekken.

ChristenUnie wil weten wat er gebeurt als er geen subsidie van het Rijk komt.

College beaamt dat de subsidie in deze beginfase nodig is voor de haalbaarheid van een warmtenet. Het is mogelijk dat als er een aantal warmte netwerken zijn dat nieuwe netwerken zich meer zelf kunnen bedruipen.

SP wil weten of de verminderde levering van restwarmte door melk aan Friesland Campina een risico kan vormen voor het warmtenet.

College beaamt dat het leveren van de warmte door een bedrijf altijd een risico vormt voor de continuïteit van een warmtenet, ondanks dat er op contractbasis wordt gewerkt.

SP wil weten of het warmtenet eigendom wordt van de gemeente, wat haar voerkeur heeft.

College geeft aan dat het de voorkeur heeft om het warmtenet lokaal te regelen en dat het niet in handen komt van commerciële partijen. De woonlasten voor de bewoners mogen niet stijgen als gevolg van de aansluiting op een dergelijk warmtenet.

SP vraagt zich af hoe de warmte uit afvalwater naar Helbergen moet komen.

College vermeldt dat het de intentie is om de wijk Helbergen te verwarmen met elektriciteit en met warmte uit de nabijgelegen rivier de IJssel.

SP mist de toepassing van waterstof in alle genoemde opties.

College vermeldt dat er wel naar waterstof gekeken wordt. Mogelijk biedt een productie vanuit de Mars via Primagas of Aurubis kansen.

Burgerbelang wil weten wat de Visie van het bureau Overmorgen is op waterstof

Het aviesbureau Overmorgen vermeldt namens het college dat waterstof nodig is om hoge temperaturen te kunnen leveren. Er is echter maar weinig van deze stof beschikbaar en het rendement van waterstof is nog laag. Echter als het lokaal kan worden vastgelegd is waterstof zeker een optie voor de verwarming van huizen.

Burgerbelang vraagt zich af of het plaatsen van 10 zonnepanelen op het dak geen beter alternatief is

College geeft in een reactie aan dat de gemeente verplicht is om een warmte visie op te stellen. Hierbij wordt per wijk onderzocht wat de beste optie is om warmte te produceren Dit kan ook all electric met bijvoorbeeld een PV installatie. De voorkeur is om dit zelf lokaal te doen. Waterstof is hierbij een optie echter het moet dan wel rendabel zijn. Klein beginnen en dan mogelijk opschalen is het devies.

VVD merkt op dat er al veel van dergelijke warmte projecten in Nederland zijn. Gaan we niet opnieuw het wiel uitvinden?

College merkt op dat de landelijk ontwikkeling op energiegebied worden gevolgd. Gekeken wordt of veelbelovende en werkende initiatieven ook in Zutphen toegepast kunnen worden. De binnenstad kan mogelijk geschikt zijn voor verwarming met waterstof en nieuwbouwwijken zijn vooral geschikt voor all electric toepassing.

PvdA wil weten of er al landelijke voorbeelden zijn van een werkend warmtenet.

College vermeldt dat er in Purmerend al sprake is van stadsverwarming door een gemeentelijk warmtenet.

PvdA vindt dat er bij nieuwbouw altijd sprake moet zijn van een warmtenet. De partij vindt het ook belangrijk dat er genoeg kennis moet zijn bij lokale installateurs zodat deze nauw betrokken raken bij de opbouw van warmtenetten in wijken.

D66 wil weten wat het criterium is om een warmtenet rendabel te krijgen. Tevens vraagt zij zich af of Aurubis ook als warmteleverancier kan dienen.

College vermeldt dat Aurubis op de lijst van mogelijke warmtebronnen staat. Echter aan een bedrijf dat haar restwarmte beschikbaar stelt kunnen altijd leverings risico’s verbonden zijn. Immers het blijft altijd onzeker hoelang een bedrijf blijft bestaan. Er wordt overigens eerst gekeken naar GMB en Friesland Campina.

College geeft aan dat partijen afzonderlijk uit eigen optiek kijken of een warmtenet acceptabel voor hen is. De betrokken partijen zullen een modus moeten zien te vinden zodat de kosten per woning in inclusief de subsidie betaalbaar zijn voor de bewoners.

 De voorzitter geeft het woord aan de heer Ritzerveld van Zutphen Energie (ZE) voor het geven van een presentatie over de activiteiten en de ontwikkeling van de energie coöperatie. Hierna kunnen de raadsleven hierover vragen stellen

GroenLinks wil weten wat ZE van de raad nodig heeft

Ritzerveld geeft aan dat zij graag de raad regelmatig uitleg wil geven over de ontwikkelingen van de coöperatie. Ook vraagt zij de raad éénduidig consistent te zijn in haar energiebeleid en het landelijk voorbeeld te blijven volgen. ZE kan zich dan volop blijven in zetten om Zutphen verder te verduurzamen.

GroenLinks vraagt zich af of er voldoende deskundigheid in Zutphen is m.b.t. energie besparing. Of moet er kennis worden ingehuurd ? Echter dat kost geld aldus de partij.

Ritzerveld geeft aan dat de mensen bij de energie coöperatie goed opgeleid worden voor het geven van de adviezen over energiebesparing en opwekking. Ook bij marktpartijen zoals bij de installatiebureau’s is er steeds meer kennis over het besparen en opwekken van energie.

D66 wil weten of er een goede samenwerking is met Gelre Werkt

Ritzerveld geeft aan zij de consulten van Gelre Werkt regelmatig treffen

De voorzitter geeft het woord aan de heer Uko Post voor en toelichting op de stand van zaken Regionale Energie Strategie (RES). Hierna kunnen de raadsleden hierover vragen stellen

D66 stelt de vraag wat de relatie is met de transitie visie warmte van de gemeente met het RES

College vermeldt dat het project Wijk van de toekomst veel informatie oplevert hoe een woonwijk in de toekomst haar energie c.q. warmte gaat ontvangen. Deze kennis wordt meegenomen in het RES waar het gaat over hoe het landelijk energiebeleid er uit moet komen te zien.

College geeft aan dat er veel overleg tussen alle betrokken partijen op energiegebied nodig is om de gestelde landelijke doelstellingen te gaan halen. Het is van belang dat de raad daarbij goed aangehaakt blijft want uiteindelijk bepaalt de raad hoe de energievoorziening in Zutphen er in de toekomst uitgaat zien.

 Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie wordt de vergadering afgesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Terugkoppeling bestuurstweedaagse VNOG (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

Vanuit de VNOG is aanwezig dhr. Te Bokkel. Teamleider Incidentbestrijding IJsselstreek, VNOG Dhr. Te Bokkel geeft in het kader van de transparantie aan dat hij tevens fractievoorzitter van het CDA in Brummen is.

De voorzitter geeft gelegenheid tot het stellen van vragen.

Stadspartij: Wat zijn de verwachtingen met betrekking tot de vrijwilligers? Wat is het belang van het duikteam voor Zutphen? Kunnen we volstaan met een oppervlakte reddingsteam?

GroenLinks: Zutphen heeft al langer gekozen voor de noodzakelijkheid van voorzieningen. Er zijn wel zorgen over de kwetsbaarheid van Zutphen. Wat wordt de inzet van de burgemeester bij de bespreking in het Algemeen Bestuur. Wat zijn de gevolgen van de EU-regels voor beloning van vrijwilligers?

CDA: Mist in de stukken een reactie op de ernstige problemen van de Veiligheidsregio van de afgelopen periode. Graag ook een toelichting waarom het 3 a 4 jaar moet duren voordat de (financiele) situatie weer op orde is. Daarnaast de vraag hoe reëel het is meer verantwoordelijkheid neer te leggen bij de burger?

ChristenUnie: Als er vrijwilligers verdwijnen, wat is dan het effect op de aanrijtijden? In het stuk wordt niet ingegaan op drugsoverlast en leegstaande schuren in het buitengebied. Wat is de visie daarop?

SP: Hoe doet de VNOG het in vergelijking met andere regio’s? Welke dingen doen we hier anders? Meer verantwoordelijkheid bij de burger neerleggen heeft volgens de fractie risico’s.

BurgerBelang: Heeft zorgen over initiatief neerleggen bij de burger. Welke invloed heeft het aanpassen van de snelheid naar 60 km/u op de aanrijtijden?

VVD: Het valt op dat de gemeente Zutphen maar voor 0,25% van de adviezen gebruik maakt en veel zelf doet. Moet er niet meer gebruik worden gemaakt van de VNOG? Wat is de visie van het college op de gemeentelijke bijdrages per gemeente.

PvdA: Is het niveau basisscenario voldoende voor Zutphen? Kunnen vergoedingen voor vrijwilligers niet op basis van ½ uur worden verstrekt i.p.v. op basis van 1 uur? Wat is de visie van de VNOG op het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de vrijwilligers?

BewustZW: Waarom duur het 4 jaar voordat we in control zijn?

D66: Hoe is het gesteld met de kwetsbaarheid van Zutphen als gevolg van de keuze voor een minimale structuur?

Reactie college:

Als algemene opmerking wordt erop gewezen dat de Veiligheidsregio gebaseerd is op een solidariteitsgedachte tussen de 22 deelnemende gemeenten. Door deze gezamenlijke opzet wordt aan een betere veiligheid voor de gehele regio Noord- en Oost-Gelderland gezorgd. Dit betekent niet dat er sprake is van kwetsbaarheid van Zutphen. Zutphen heeft altijd al erg ingezet op het basisniveau. Zoals ook uit de stukken naar voren komt is in het basisscenario de veiligheid gewaarborgd. Met betrekking tot de eigen verantwoordelijkheid wordt aangegeven dat die heel belangrijk is. Dan gaat het niet alleen om het aanbrengen van rookmelders, maar ook om het gebruik maken van hulpmiddelen en om hulp te bieden vanuit het principe van “noaberschap”. Daarin verwachten we wel meer van mensen, maar tegelijkertijd wordt er ook op gewezen dat mensen dit nu ook al doen. Het gaat er om hoe we dit nog meer actief in kunnen zetten. De vraag over drugsoverlast heeft geen betrekking op de VNOG, maar daarvoor is de politie aan zet. In vergelijking met andere veiligheidsregio’s komt de VNOG als de goedkoopste naar voren. Het klopt dat Zutphen veel zelf doet. Dat heeft te maken met keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Het college kijkt kritisch of dit zo moet blijven. De vergoeding op grond van 1 uur is ook een kwestie van cultuur. Er is wat voor te zeggen dit aan te passen naar een ½ uur; dit betekent echter ook dat bepaalde groepen in moeten leveren en andere collega’s niet. Die discussie kan behoorlijk oplopen en ten koste gaan van het behoud van vrijwilligers. De burgemeester zet in op de keuze voor het basisscenario en dit is een goed afgewogen verhaal. Daar waar andere zaken erbij worden gehaald en deze kostenverhogend werken, is de burgemeester hier geen voorstander van. Er moet echter wel in het oog worden gehouden dat het een gezamenlijk besluit wordt.

Dhr. Te Bokkel vult aan:

De vrijwilligheid staat onder druk en er wordt veel aan gedaan om dit op peil te houden. Dat gebeurt door werving, maar ook door maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen op latere leeftijd nog inzetbaar kunnen blijven. Doordat er veel met vrijwilligers wordt gewerkt kunnen de kosten laag worden gehouden. De EU regels geven daarbij wel een enorme zorg. Dit kan ertoe leiden dat veel vrijwilligers afhaken. Dhr. Te Bokkel verwacht dat er een tussenoplossing zal gaan komen. Er blijft behoefte aan 1 a 2 duikteams in de regio bij plekken met grote risico’s. Voor het grootste deel is echter overgestapt op oppervlakteredding, omdat de inzet van duikteams tijd kost. In de regel is binnen het gouden uur redding nog mogelijk. Indien nodig komen echter ook duikteams van andere regio’s naar hier. Met het basisscenario zijn we als regio niet kwetsbaar. Voor Zutphen geldt dat hier al langer voor gekozen is en dit blijft op orde. Daarbij blijft de regionale samenwerking bestaan en ook de uitruktijden zijn in de regio binnen de norm. De snelheidsbeperking met 60 km/u is voor de brandweer geen probleem. Het zijn meer het aanbrengen van drempels en obstakels die voor de brandweer voor belemmeringen zorgen. Het is vooral van belang dat ze door kunnen blijven rijden. Met betrekking tot de organisatie zijn grote stappen gemaakt, maar dit is nog niet gereed. We komen uit een gemeentelijke situatie die naar een nieuwe structuur is omgezet. Er staan nu 34 vacatures open, dus de organisatie is nog niet op orde. Daar kan verder op worden ingezet wanneer er financieel groen licht is. Met betrekking tot de opkomsttijden is er in Zutphen geen probleem, omdat er een dag/nacht/weekendbezetting is. Op enkele andere posten staan de opkomsttijden wel onder druk. Er wordt door een goede spreiding op ingezet zoveel mogelijk posten open te houden.

CDA: Kunnen we verwachten dat er over 3 a 4 jaar weer opnieuw dezelfde problemen opdoemen, omdat er mogelijk nog steeds eenzelfde cultuur heerst. Er zou ook een onderzoek door Bas Eenhoorn worden gedaan.

College: Dat zal niet het geval zijn. Het bestuur wordt goed meegenomen in het proces en iedereen is doordrongen van de noodzaak. Daar wordt ook naar gehandeld. Er wordt nu dan ook gewerkt aan een toekomstbestendige Veiligheidsregio. Het onderzoek van Eenhoorn is al uitgebreid besproken. Met name wordt hierin aangegeven dat er te gemakkelijk op de informatie van de commandant is afgegaan.

In reactie op de vraag van de SP hoe de regio presteert ten opzichte van andere regio’s, is uit het rapport van Berenschot gebleken dat de VNOG één van de goedkoopste is. Daarbij wordt aangetekend dat bij de start van de veiligheidsregio hier niet goed is begonnen, want in de beginfase is er juist meer geld nodig, waar indertijd vanuit de veronderstelling werd gehandeld met minder geld toe te kunnen. Voor het overige zijn regio’s niet te vergelijken, omdat ze allemaal met specifieke kenmerken en verschillende uitdagingen te maken hebben.

Ten aanzien van de verdeelmaatstaf wordt aangegeven dat voor 2017 de bijdrage van Zutphen is vastgesteld op 5,82% en bij de herijking in 2021 komt dit naar verwachting uit op 5,68%. Dit zal dus iets dalen.

Met betrekking tot de procedure wordt tot slot aangegeven dat het AB langer de tijd neemt. Tot 15 januari kunnen raadsleden in gesprek met de burgemeester om input mee te geven voor de Toekomstvisie en Opdrachten. Op 12 december wordt wel een beleidsarme kadernota 2021-2024 vastgesteld in een extra vergadering van het AB. Verder komt de begroting terug in de raad voordat deze uiteindelijk in juni wordt vastgesteld.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Gezondheidsbeleid; Input ophalen voor nieuwe nota en rol GGD (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPE. Müller
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. De heer Thasing en mevrouw Baardman van GGD Noord- en Oost Gelderland stellen zich voor. Mevrouw Baardman krijgt het woord om een prestatie te geven over wat de GGD Noord- en Oost Gelderland doet. Forumleden mogen vragen stellen tijdens de presentatie. De presentatie is bijgevoegd bij het stuk.

D66: Elke 4 jaar wordt er een nota gezondheidsbeleid op gesteld. Is er een vorige/huidige nota gezondheidsbeleid?

College: Ja, die is er maar die loopt al meer dan 4 jaar.

Burgerbelang: Met welke andere GGD in Nederland kunnen we nu ons echt vergelijken?

GGD: Het is vrijwel ondoenlijk. We zijn als GGD Noord- en Oost Gelderland vrij uniek. In onze regio zitten veel gemeenten, veel cultuur verschillen, we doen jeugdzorg van 0-4 niet en we zijn zelfstandig. Maar wat zou jullie willen weten mbt de benchmark?

Burgerbelang: Aan de hand wat ik nu zie kan ik niet er niet echt uit halen of we nu veel of te weinig betalen.

Stadspartij: Wij zouden het graag kosten per product willen zien.

GGD: Het is een speerpunt van de GGD om producten in de toekomst meer inzichtelijk te maken. Wat jullie op dit moment zien is de best mogelijk benchmark die we nu hebben.

 Voorzitter bedankt GGD voor de presentatie.

College: Bedankt ook de GGD voor de presentatie en is benieuwd naar de inbreng van het forum voor de nota.

SP: Wij willen graag onze visie meegeven aan het College en de GGD. Gezondheid is een voorwaarde voor gelukkig leven. Het zou voor iedereen mogelijk moeten zijn om gezond te kunnen leven. Maar het tegendeel is waar. De dikte van de portemonnee en sociale klasse is van invloed op de leefstijl en gezondheid. We willen aan het college meegeven om niet alleen naar het individuele oplossingen te kijken maar juist naar wat we collectief kunnen regelen om deze gezondheidsverschillen te kunnen verkleinen. Voorbeelden die we al mee kunnen geven zijn geen enkele huurder meer in een tochtige schimmelwoning te laten wonen, iedereen kan zijn kinderen op sport doen en dat bedrijven in Zutphen medewerkers in goede omstandigheden kan laten werken.

Burgerbelang: Hoe gaat onze gemeente het verkleinen van de sociale economische gezondheid verschillen regelen?

VVD: Is de inbreng van de GGD in het onderwijs, bijv met de schooldokter, nog net zo als vroeger? Hoe constructief werkt de GGD samen met het onderwijs? Veel organisaties zitten in de transitie van zorg voor naar zorg wat. Hoe staat de GGD hierin?

PvdA: Kan zich vinden in wat de SP zegt mbt het verkleinen van de sociale economische gezondheid verschillen

SP: Wij willen graag van de andere fracties weten wat hun suggesties zijn.

BewustZW: Vanuit de landelijk overheid loopt er een pilot die te maken heeft met zwaarlijvigheid en gezondere leefstijl. Die is gratis toegankelijk ongeacht wat je in je portemonnee hebt. En dan is het goed om te monitoren wat de resultaten hiervan zijn.

SP: Het is een mooie individuele oplossing maar het is een soort bewustwordingsprogramma en pakt de sociale economische gezondheid verschillen niet aan. We willen graag horen hoe we dit collectief op langere termijn kunnen regelen.

PvdA: De speerpunten moeten liggen op armoede bestrijding en educatie. Wij geloven niet veel in een algemene voorlichtingscampagne Welke prioriteiten zijn er voor specifieke doelgroepen en hoe we deze groepen kunnen bereiken?

BewustZW: Doorgaan met de sportcoaches en resultaten hiervan op te halen.

D66: Kunnen we evaluatie krijgen van de vorige Gezondheidsbeleid nota? Hoe liggen de raakvlakken met de andere beleidsvelden als armoede, schulden, wonen etc? Hoe kan de GGD toch maatwerk leveren naar Zutphen? Hoe kan de GGD zich inspannen om extra financiering kunnen regelen voor Zutphen? 

Stadspartij: We moeten inzetten op preventiebeleid en op bewustwordingsproces rondom drugs en drank gebruik onder jongeren ism de GGD.

ChristenUnie: Wij willen graag van het college weten hoe veiligheidsbeleid zich verhoudt met het gezondheidsbeleid?

Stadspartij: Door toenemende vergrijzing neemt mantelzorg toe wat weer mentale druk veroorzaakt bij mantelzorgers. Hoe kunnen we GGD gebruiken om de mentale druk te verminderen bij de mantelzorgers uit kwetsbare gezinnen?

GroenLinks: Je moet ook kijken naar voorwaardelijke maatregelen zoals het de inrichting van de buitenruimte, buurtprojecten en samenwerking bijv. met de voedselbank.

CDA: Hoe gaat de samenwerking tussen GGD andere instellingen mbt jeugdzorg? Hoe gaat de overdracht van de 4 jarige en loopt het een beetje? Is er nog hulp nodig? Met de omgevingswet kunnen we inbouwen dat mensen zich makkelijk en veilig kunnen bewegen. Dit geld zowel voor jong als en oud. Door het bewegen kom je elkaar weer tegen en dat helpt weer tegen eenzaamheid. Willen nog een extra punt aan stippen namelijk dat de GGD meer aansluiting zou moeten zoeken bij verenigingen en vrijwilligers. Als laatste punt dat we toch de drugsgebruik moeten problematiseren.

ChristenUnie: In het rapport Berenschot is gezegd om niet te bezuinigen op het voor veld. Wat hebben we gedaan we hebben 750 K structureel bezuinigd op Perspectief. Het is de preventieclub voor de gemeente. Hoe werkt die bezuiniging uit voor ons gezondheidsbeleid?

D66: Hoe ligt het met de vaccinatiegraad in gemeente Zutphen? We vragen ook specifieke aandacht voor de seksuele geaardheid.

College: De vaccinatie graad ligt in Zutphen gemiddeld lager dan in de regio. Drugsgebruik een zaak apart en heeft natuurlijk raakt het de gezondheid maar het ligt buiten de scope van de gezondheidsbeleid nota. We constateren dat het een probleem is met verschillende raakvlakken. Sociale economische gezondheid verschillen. Wij zijn blij dat we het subsidiebeleid in het sociaal domein het thema armoede en de aanpak ervan bovenaan hebben staan. Deze aanpak werkt door naar andere thema’s. Als raad gaat u ook over de omgevingswet en houd rekening met het positieve effect op fysieke omstandigheden van mensen bij een goede inrichting van de buitenruimte. Het is geen bijzaak van de omgevingswet. Het klopt dat de subsidie van Perspectief omlaag gaat. Omdat het totaal subsidie geld wat we te besteden hebben omlaag gaat. Dat is dus in eerste plaats geen inhoudelijke reden waarom de subsidie omlaag gaat. We hebben met de verlaging van de subsidies zoveel mogelijk rekening gehouden met het voor veld. Maar het is wel is logisch dat als je zo’n flink deel van je begroting afhaalt dat het eerst instantie niet beter wordt.

ChristenUnie: Wat is de impact van deze bezuiniging?

College: We vragen aan Perspectief om zich meer te richten op collectieve in de wijk en minder op de individuele cases achter de deur. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken met onze visie op sociaal domein.

ChristenUnie: Kan er rekening gehouden worden in nota met de invloed van de vergrijzing op het gezondheidsbeleid.

College: We kunnen er niet om heen dus heeft sowieso een plek in de nota.

GGD: De overgang van de 4 jarige is zeker intensief en vraagt aandacht. Samenwerking met scholen is intensief op allerlei gebieden zowel op individuele preventie als collectieve preventie. Er wordt groot beroep op scholen om preventie daar begint. Aan verengingen en omgevingsruimte kunnen we nog extra aandacht aan te besteden. GGD is van oudsher gericht op kwetsbare groepen. Voor wat betreft slimme interventies deze moeten wel bewezen en effectief zijn. We hebben een database met bewezen interventies.

VVD: Kan GGD nog wat zeggen over de zelfredzaamheid?

GGD: Zelfredzaamheid maakt altijd een onderdeel uit van de interventies die we doen. We gaan het gesprek met de mensen aan en geven de mensen zelf de keuze.

D66: Wat voor prioriteit geeft de GGD als er middelen zijn van derden deze in te zetten voor Zutphen.?

GGD: We zijn een gemeenschappelijk regeling voor 22 gemeenten waarin het algemeen bestuur bepaald wat we doen en waar de prioriteiten ook bepaald worden voor het geheel. Het basispakket geldt voor alle gemeenten. In het geval voor maatwerk is er altijd maatwerk mogelijk voor het pluspakket. Maatwerk per gemeente is onhaalbaar. Specifieke aanpak voor een gebied kan wel maar dan voor te minste 6 gemeenten.

College: Het is niet zo dat we met de regio van 22 gemeentes kunnen kijken waar de gezondheid het slechts is en dat GGD zich daar op kan richten.

ChristenUnie: Hoe gaat GGD om met speciale gevallen zoal drugscriminaliteit?

GGD: We proberen wel ism gemeenten creatief te zijn in de ruimte die we hebben maar we zijn wel gebonden aan het basispakket.

ChristenUnie: Betekend dat de pluszaken verschuiven naar de wethouder?

College: Ja.

ChristenUnie: Zien we deze zaken terug in de gezondheidsnota?

College: Ja.

BewustZW: Moeten wij serieus rekening houden met de explosie van plaagdieren ?

GGD: Is ons nog niet oren gekomen maar we hebben geen idee.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Jaarrekening Stichting Sportaccomodaties Zutphen 2018 (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SPG.J.N. Müller
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH Papperse
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom allemaal bij deze vergadering. In dit Forum zitten ook de heren Zuidgeest en Paardekoper van het interim bestuur van de Stichting Sportaccommodaties Zutphen aan tafel. Zij kunnen vragen over de jaarrekening 2018 beantwoorden.

D66: Over 2018 kom het zwembad € 268.000 tekort. Voor 2019 is de prognose een tekort van € 230.000 en voor 2020 is dat € 137.500. Vanaf 2020 wordt structureel € 100.000 door de gemeente extra bijgepast. Hoe lossen we de ontstane huurschuld van € 410.000 op? Daar komt de huurschuld voor de jaren 2019 en 2020 nog bovenop. We vragen ons verder af waarom de Planning en Control cyclus van het zwembad niet synchroon loopt met die van de gemeente.

Stadspartij: In juni hebben we raadsbreed financiële kaders vastgesteld. Hierin is opgenomen dat we geen onttrekkingen meer doen uit de algemene reserve, zoals nu wordt voorgesteld. Volgens onze eigen afspraken kan en mag dit niet. Dit maakt de raad ongeloofwaardig. Het college moet binnen de begroting het benodigde bedrag zien te vinden.

VVD: Voor de komende jaren wordt er een forse verhoging in de opbrengsten van recreatief zwemmen en zwemlessen voorzien. Is dat realistisch? Verder valt op dat lonen en salarissen in 2019 en 2020 op peil blijven. De sociale lasten gaan echter sterk omhoog. Waarom is dat? En hoe kan het dat de te verwachten horeca inkomsten sterk stijgen?

SP: Ik sluit me aan bij de vragen van de VVD. We gaan in 2019 uit van € 180.000 opbrengsten uit recreatief zwemmen. Zelfs het Graaf Ottobad haalde deze cijfers niet. Als we jaarlijks € 135.000 extra aan een zwembad zouden besteden, kunnen we een hartenwens van veel Zutphenaren in vervulling laten gaan en er een recreatiebad van maken. Nog een vraag over de inkomsten uit activiteiten en evenementen. Als het beter gaat, waarom zijn deze dan lager dan vorig jaar?

CDA: De onttrekking uit de reserves is heel spijtig. We hebben met elkaar de opdracht het huishoudboekje op orde te krijgen en dit helpt niet.

D66: We hebben raadsbreed afgesproken zo niet te werk te gaan. Afspraak is afspraak. Vindt u dit alleen spijtig of kan dit gewoon niet.

CDA: Dat wil ik inderdaad ook zo expliciet uitdrukken, dit kan niet.

SP: Waar moeten we het zwembad dan van betalen?

CDA: Het lijkt mij logisch dat het college een ander voorstel doet.

D66: Eens dat het eerst een zaak van het college is. Zelf zie ik ook wel ruimte voor alternatieve dekking, bijvoorbeeld uit het budget voor jongerenhuisvesting.

ChristenUnie: Morgen komt de Hanzehof, daarna de bibliotheek, met precies hetzelfde probleem. Waar trekken we een streep? We spreken de financiële kaders niet voor niks af met elkaar.

CDA: Het is ook de context van onze financiële situatie. Op dit moment van onze kaders afwijken is gelet op de omstandigheden niet logisch.

SP: Wij kiezen er liever voor de algemene reserve te gebruiken dan op jongerenhuisvesting te korten, dat geld is heel hard nodig.

D66: Wij zien de noodzaak van investeren in jongerenhuisvesting niet. Het zwembad is echter een basisvoorziening. Op dit moment heeft men onvoldoende exploitatiemiddelen. We moeten zorgen dat we voldoende subsidie geven en vervolgens scherp controleren.

Stadspartij: Laat het college met een goed voorstel komen voor alternatieve financiering.

VVD: Wij steunen de SP, voor wat betreft de financiering.

ChristenUnie: Op dit moment ligt de vraag voor over het zwembad, straks het theater en zo gaat het verder. Wellicht moeten we met omliggende gemeenten om tafel en met hen afspraken maken over wie welke voorzieningen overeind houdt.

PvdA: De inkomsten uit verenigingen en groepen nemen de komende jaren toe. Is dit realistisch? De IJsselmeeuwen vinden de huur te hoog.

SSAZ: We hebben bij de exploitatie van het zwembad te maken met een chronisch tekort. Als we kijken naar de benchmark die door het hele land is gedaan, doen we het zeker niet slecht. Bij ieder zwembad legt de lokale overheid geld bij. Het toenmalige rapport van Drijver&Partners, de basis voor de huidige subsidie, klopte goed. Er werd wel één grote fout gemaakt. De kosten van de huur werden niet meegerekend. Natuurlijk waren de kosten in de afgelopen jaren te hoog en de inkomsten te laag. We hebben hierop de nodige maatregelen genomen. Het klopt dat we een huurschuld hebben. Deze is echter even hoog als de vordering die we op de gemeente hebben aan niet betaalde subsidies. Eigenlijk maken we gebruik van een liquiditeitstruc; de subsidie komt te laat en om voldoende liquide middelen te houden, bouwen we een huurschuld op.

D66: Gaat het in beide gevallen om geaccumuleerde bedragen? Waarom strepen we dat niet tegen elkaar weg?

SSAZ: Dat is een goede vraag. Om het zwembad draaiende te houden, hebben we of een structureel hogere subsidie nodig of een voorschot.

College: We doen er alles aan met het interim bestuur het lek boven te krijgen en hebben goede stappen gezet. Nu hebben we een beeld van een reële exploitatie. Daarom verhogen we onze subsidie vanaf 2020 structureel met € 100.000 euro (en voor 2020 eenmalig nog € 25.000 extra). Het klopt dat nu de huurpenningen worden betaald van de subsidie. Je moet echter geldstromen scheiden en een administratie inleveren waar de accountant akkoord mee kan gaan. Voor de toekomst werken we aan een sport- accommodatiebedrijf.

D66: Bij elkaar opgeteld resteert nog een tekort van circa € 350.000.

College: We bespreken op dit moment 2018. De boeken over 2019 zijn nog niet dicht, daar moeten we nog heel even op wachten. Dit is op nadrukkelijk advies van onze financiële mensen. Voor 2020 heeft de raad de subsidie verhoogd.

D66: Dat we nog niet kunnen handelen omdat de boeken nog niet gesloten zijn, is flauwekul.

SP: Dit is toch een logisch verhaal. Waarom heeft u zo’n haast?

D66: Het zwembad heeft structurele problemen, die moeten we als raad structureel oplossen.

SP: Is het lek boven met € 100.000 extra?

College: Voor 2020 is dat € 125.000, dat moet voldoende zijn.

SSAZ: Een andere vraag betrof het synchroon laten lopen van de planning en control cyclus met die van de gemeente. We liepen drie jaar achter. De cijfers over 2019 kunnen we in april volgend jaar aanleveren. De begrotingen zijn onze verwachtingen, maar deze komen meestal niet uit. Er zijn altijd onverwachte ontwikkelingen, zoals nu rond de BTW.

De groei in het recreatief zwemmen; voor 2018 betreft het de gerealiseerde cijfers. De sfeer was slecht en is nu goed, er is vriendelijk personeel. We hebben nieuwe activiteiten georganiseerd die enthousiast zijn ontvangen. Er zit natuurlijk een grens aan de groei, maar in 2019 en 2020 verwachten we nog de opgegeven stijging naar 180.000 recreanten.

SP: Mijn complimenten voor het keren van de trend. Waarom laat de post activiteiten dan een daling zien in de opbrengsten?

SSAZ: Dit betreft andere zaken dan de activiteiten rondom het recreatief zwemmen.

De stijging in de inkomsten uit horeca komt omdat we er nu bovenop zitten. De omzet is omhoog gegaan en de marge vergroot. In het verleden is er onvoorzichtig met de horeca omgesprongen.

De hogere sociale lasten kunnen we niet plaatsen. Dit is waarschijnlijk een fout in de software, een aansluitprobleem nu we zijn overgestapt naar een andere leverancier.

De inkomsten via verenigingen en groepen waren de afgelopen jaren te mager. Met de IJsselmeeuwen zijn we in gesprek over een nieuw contract. Mede door toedoen van de raad hebben zij tegen een heel gunstig tarief het zwembad kunnen gebruiken. We willen voor het einde van het jaar een nieuw, marktconform tarief, afspreken. Dat is een tarief van € 105,14 per uur.

Over een synchroon Planning en Control (P&C) proces hebben we met de gemeente nooit gesproken.

College: Een synchroon P&C proces is niet mogelijk. Van het zwembad moeten wij de jaarstukken en een accountantsverklaring overhandigd krijgen, daarna volgt de subsidie.

D66: We praten in november 2019 over het jaar 2018.

College: Waar we naartoe willen is dat we in april de stukken over het voorgaande jaar kunnen aanbieden. Dat gaat ons volgend jaar april lukken. Dan krijgt u de stukken over 2019.

D66: Dat zou een goede verbetering zijn.

CDA: We zien dat er slagen zijn gemaakt, en we willen het interim bestuur en het college daarmee complimenteren. Hoe verhoudt een en ander zich tot het aangekondigde sportbedrijf?

College: Binnenkort hebben we de concept visie Sport en Bewegen in het Forum. Dan kunnen we ook wat vertellen over het Sport en Accommodatiebedrijf dat we voor ogen hebben. Wanneer de raad de keuze voor zo’n bedrijf zou maken, kan het zwembad daar mogelijk in meegaan. Dat is dan met een schone lei, want het zwembad draait nu goed en we hebben een goed beeld van de kosten.

Natuurlijk heeft het college geaarzeld om u te vragen een beroep te doen op de algemene reserve om een deel van dit tekort te dekken. We hadden dat liever niet gedaan, maar het is lastig anders op te lossen.

D66: We hebben raadsbreed de afspraak gemaakt geen greep meer in de algemene reserve te doen. Hoe kijkt de VVD daar tegenaan?

VVD: Natuurlijk zijn we hier niet blij mee. We kunnen echter schoorvoetend akkoord gaan met het benutten van de algemene reserve voor dit doel.

ChristenUnie: Wat we doen is structurele gaten dichten met incidentele oplossingen. Ook hiervan hebben we afgesproken het niet meer zo te doen. De reserves nemen af. Wat doen we als de Hanzehof aan de orde komt?

SP: Wilt u het geld liever in de Hanzehof stoppen?

ChristenUnie: Mijn complimenten richting de interim bestuurders van het zwembad. Het gaat nu veel beter dan in het verleden met het Graaf Ottobad. Is de SP ook bereid om de Hanzehof overeind te houden?

SP: We zijn daartoe niet zo maar bereid. En wat het zwembad betreft, moeten we bij de feiten blijven.

College: U heeft gelijk dat we de afspraak hebben gemaakt de algemene reserve niet te schenden. We hebben als college nu voorgesteld dat voor een bedrag van € 127.000 toch te doen.

D66: De raad heeft kaders gesteld, het is nu aan het college daar alsnog aan te voldoen. Het gaat ook om integriteit van besluitvorming.

SP: We moeten niet dogmatisch zijn.

CDA: De omstandigheden in Zutphen zijn nu echt anders. We kunnen ons financieel niets meer veroorloven.

Burgerbelang: Wij hebben nog twee vragen. Is er een mogelijkheid het zwembad in de avonduren meer open te stellen voor recreanten en banen zwemmers? En mensen met een beperking die in Eefde wonen, gaan nu liever naar Lochem. Kan daarnaar gekeken worden?

SSAZ: Daar kan ik nu niet ter plekke iets over zeggen, maar we gaan kijken of we deze punten in ons zogenoemde vlekkenplan een plek kunnen geven.

Voorzitter: Resteert het punt van de financiële kaders.

College: Ik voel met u mee, maar kan dit niet a la minute oplossen. Ik wil u vragen het voorstel te laten staan voor de aankomende raad. Ondertussen doe ik een uiterste poging het geld ergens anders te vinden. Dat zeg ik u toe. Tegelijk kan ik daarbij geen garanties geven dat het lukt.

Voorzitter: In principe gaat u het geld eerst zoeken in hetzelfde programma en er alles aan doen het tekort op een andere manier aan te vullen dan met de algemene reserve.
GroenLinks is vanwege ziekte afwezig, maar ik mocht de vergadering meegeven dat voor die fractie het voorstel rijp is voor de raad. Het voorstel gaat als bespreekstuk door naar de raad.

Met mijn benoeming tot wethouder in Brummen in het vooruitzicht, was dit mijn laatste forum als voorzitter. Ik heb altijd met veel plezier voorgezeten en wil jullie bedanken voor de mooie debatten. Graag tot ziens allemaal!

De vergadering is gesloten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter heet alle aanwezigen welkom. Op de agenda staat het aanvullende krediet voor de herinrichtingswerkzaamheden aan de Deventerweg.

Hij geeft direct het woord aan een vertegenwoordiger van de bewoners van de Deventerweg: de heer Onno ten Berge. In zijn betoog wijst op de belangrijkste kernwaarden als groen en duurzaamheid, goede verkeersgeleiding en veiligheid die centraal hebben gestaan in het gezamenlijke traject van gemeente en bewoners en adviseert de raad in te stemmen met het benodigde aanvullende krediet voor realisatie. Hij spreekt zijn waardering uit over de prettige samenwerking en vraagt, gezien de lange voorgeschiedenis, nu een start te maken met het aanpakken van de situatie. De Deventerweg is opt dit moment de gevaarlijkste weg van Gelderland.

D66 dankt de inspreker voor zijn betoog, en waardeert het initiatief en inzet van bewoners. Maar vraagt zich af of er geen plan B is.

De inspreker reageert dat er geen alternatief voor het huidige plan bestaat.

De PvdA wil graag weten welke verwachtingen de inspreker heeft over het resultaat. De extra oversteekplaats en zebrapad en de remmende effecten op het autoverkeer ziet hij als belangrijkste uitkomsten. De herinrichting van de weg geeft een remmend effect.

De voorzitter dankt de inspreker en geeft het woord aan het College.

Het College spreekt dank uit voor de inzet van de bewoners, zij hebben genoten van het proces. Hierbij heeft een hele diverse groep zich ingezet voor een gemeenschappelijk doel.

GroenLinks merkt op dat er geen draagvlak is bij bewoners voor een alternatief plan (B). Maar wil wel weten waarom het College niet heeft gedacht over een mogelijke versobering of cofinanciering.

Het College geeft als belangrijk argument dat goedkoop duurkoop is. Er is gekozen voor een duurzame, goede oplossing.

De ChristenUnie wil graag weten wat de gevolgen zijn als de raad niet instemt, en wat mogelijke risico's zijn bij aanbesteding van de werkzaamheden.

Burgerbelang vindt de discussie over een mogelijk plan B niet zinvol, de raad moet zo snel mogelijk instemmen met het voorstel.

Het College geeft aan dat scherp is gekeken naar de kosten, ook met externe ondersteuning maar dat nooit 100 procent garantie kan worden gegeven.

Het CDA vindt het een heel goed plan, maar heeft vragen over de koppeling van het fietspad aan het warmtenet en vraagt zich af of de stikstofcrisis geen gevolgen heeft voor het slagen van de aanbesteding binnen budget.

De ambtelijke ondersteuning geeft een toelichting op het betonnen fietspad dat uitneembaar is, en waaronder zich buizen bevinden die voor het warmtenet gebruikt kunnen worden in de toekomst. De meerkosten zijn hiervan heel gering en te rechtvaardigen.

De SP is heel enthousiast over het plan.

De PvdA vindt het een mooi voorstel van grote groep bewoners. De extra investering voegt meerwaarde toe. De vraag is bij volgende fysieke projecten hoe de gemeente in dat geval van start gaat. Als er een krediet beschikbaar is gesteld, gaan we dan flexibel mee om na gesprek met bewoners. Daarnaast is de vraag of de verlenging van de afschrijvingstermijn van 30 naar 40 jaar, ook dat de weg pas over 40 jaar daadwerkelijk vervangen moet worden.  Hoeven we de investering pas over 40 jaar weer opnieuw te doen. Biedt dit perspectieven ook voor andere projecten voor wegen, is dit een route die ook op andere plekken toepasbaar is. 

Hierop volgt een interruptie van Burgerbelang: wordt hiermee bedoelt dat we meerdere projecten over langere termijn gaan uitsmeren?

De PvdA antwoordt dat dit een vraag is. Als het hier toepasbaar is, dan is zou je het ook in andere gevallen kunnen bekijken.

Burgerbelang merkt hierbij op dat het oude PvdA-trucje is, om het uit te smeren. PvdA reageert dat het in het voorstel staat: de verlenging van 30 tot 40 jaar.

Het college antwoordt over de afschrijvingstermijn, dat dit een pilot is en we leren hierover over herbruikbaarheid en de doorlooptijd.

De Stadspartij wil weten wat de budgetaire gevolgen zijn. Het College antwoordt dat we uiterst terughoudend zijn bij het op de pof uitvoeren van projecten.

D66 merkt op dat het voorstel enerzijds grote waardering oogst. De argumenten die benoemd worden zijn overtuigend onderbouwd. De duurzaamheidsdoelstellingen en klimaat adaptie  zijn opgenomen zoals verwacht mag worden in een voorstel anno 2019. Anderzijds missen zij bij de risico’s een beeld van de doorgerekende risico’s, sterker deze ontbreken geheel. Er wordt wel vermeld dat een financieel deskundige gedetailleerde kostprijsberekeningen heeft doorgerekend maar we missen überhaupt een helder beeld van de risico’s bij dit complexe bouwplan. De vraag aan het college is, D66 wil kosten overschrijdingen uitsluiten en kunt u daaromtrent een beginsel opnemen van meerwerk voor minderwerk?

Het College geeft als reactie dat het bij aanbestedingen helaas niet zo werkt. We willen dat het binnen de kaders gebeurt. Als er redenen zijn als dat niet mocht lukken, dan komen we bij de raad terug. We gaan zo strak mogelijk afspraken maken over de inspanningen om binnen de kaders te blijven.

BewustZW vindt het relevant dat einde wordt gemaakt aan de racebaan die de Deventerweg nu is, maar vindt het jammer dat een opstand van bewoners nodig was voor maatregelen en vraagt de bestuurder nu door te pakken. Zij pleit nadrukkelijk voor realistische ramingen om kostenoverschrijdingen te voorkomen.

Het College reageert dat voor dit project realistisch is geraamd. Risico's zijn indien te voorzien zoveel mogelijk meegenomen.

Burgerbelang vraagt of zich onder de huidige asfaltlaag nog een oude laag bevindt van de oude wegbedekking.

De ambtelijke ondersteuner zegt dat dit nog moet blijken, maar waarschijnlijk wel het geval is.

BewustZW wijst op risico van opbreken van de weg na oplevering door activiteiten van nutsbedrijven. De ambtelijk ondersteuner geeft als reactie dat hiervoor de buizen onder het fietspad zijn.

De Stadspartij vindt dat vinger aan de pols moet worden gehouden om binnen het krediet te blijven.

Het CDA vraagt naar de financiering van de kosten voor de riolering. De reactie van het College is dat het vanuit de rioleringsgelden wordt betaald.

VVD pleit voor een strakke budgetsturing, maar is blij met de ontwikkeling.

BewustZW wil meer inzicht in de planning van de daadwerkelijke uitvoering.

De ambtelijke ondersteuner reageert dat dit afhankelijk van aantal zaken, begin 2021 het geval zal zijn.

BewustZW vraagt nadrukkelijk de buurt bij alle aspecten te betrekken, dus goed te communiceren ook over de verkeersmaatregelen.

De Christenunie is blij met de hoge opkomst.

De voorzitter reageert dat alle fracties inhoudelijk akkoord gaan met het voorstel. Het kan door naar de raadsvergadering voor verdere afhandeling.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Cleantech Regio On Tour in Zutphen 2019 (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 21:00 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering

De volgende externen zijn aanwezig bij deze vergadering:Sebastiaan van 't Erve (voorzitter st Strategische Board), Jeroen Joon (voorzitter GR Stedendriehoek), Jan Dijkman (Rouwmaat)

Vragen n.a.v. eerste presentatie:

ChristenUnie: De ambities over de circulaire economie zijn hoog. Waar staan wij op dit moment?

Voorzitter Stichting Strategische Board: We staan hoger dan we hadden gedacht. Onlangs hebben wij in Brussel een workshop mogen geven aan een hoop Europese spelers, waarbij de Europese Commissie zei de Nederlanders iets moeten leren over circulaire economie is een beetje leren als de Fransen leren over wijn. In Nederland staan we er goed voor. Onze inhoudelijke ambities halen we stevig en daar mogen wij zelfs op Europese schaal trots op zijn. We zijn een goed eind op weg.

ChristenUnie: Hoe merken we dat als burger?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Dat is lastig. Als het gaat over de afvalinzameling aan huis voor de burger loopt dat gewoon via de regeling die daarvoor is, de afvalstoffenheffing. Wat wij hopen is dat wij die nieuwe circulaire economie op gang gaan brengen waar ook weer hele andere nieuwe takken van sport in gaan ontstaan, en dat we het niet meer over afval hebben maar over grondstoffen. Bijvoorbeeld in het verhandelen van die grondstoffen krijg je nieuwe ruimtes. We moeten nu nog steeds gaan betalen voor het verwerken van afval. Ik hoop dat we snel komen tot een situatie waarbij je vraagt: wie wil de grondstoffen van ons kopen? Als we in zo’n stadium weten te komen, ontstaat er een andere dynamiek.

VVD: Cleantech heeft 8 gemeenten. U spreekt over een lobby, over Europa. Is de Cleantech regio niet heel klein? Hebt u wel eens gedacht om ook naar het oosten uit te breiden?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Ik ben het van harte met u eens. Vorige week heb ik nog met de boards van Oost Nederland overlegd, of we niet wat vaker de koppen bij elkaar zouden moeten steken. Uitbreiding van de regio zelf ligt altijd gevoelig. Ga je regio’s annexeren? Je moet pragmatisch met elkaar gaan samenwerken. Kijk bijvoorbeeld naar het project Transform, als we daar gaan samenwerken dan hebben we op Europees niveau impact. Dat gaat over een nieuw concept dat we tot nu toe niet hebben. We hebben dan een ‘energietransitie-exploitatie’. Als dat lukt komt dat in heel Nederland in beweging. Dat doen we samen met Zwolle, ook in Oost Nederland, dan houden wij ons niet aan onze eigen bestuurlijke grenzen, omdat we met elkaar zo veel massa kunnen maken dat dat zin heeft. We willen wel samenwerken, maar we willen geen herindelingsdiscussie.

VVD: U heeft een lijst waar op staat waar Zutphen mee heeft te maken. Kan er ook een lijst komen van regio’s of projecten waar we mee samenwerken, richting Brussel?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Ik vind dat een hele goede suggestie. Voor ons is het natuurlijk om over de grenzen samen te werken. We zijn een schakel en dat levert enorm veel kracht. We kunnen sterker van elkaar worden door samenwerken, niet elkaar bestrijden. Van slim samenwerken kunnen we sterker worden.

PvdA: Blij dat Human Capital is toegevoegd, dat vond PvdA een gemis. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat dat inzicht is gekomen?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Waarom iets in het verleden niet is gebeurd, is lastig te beantwoorden. We zijn wel altijd bezig geweest met dit thema, vooral in de techniek. Dat waren steeds kleine, lokale initiatieven, en die zijn we met elkaar gaan verbinden, zodat we met elkaar kunnen leren. Maar wat we ook zien is dat het heel vaak afhankelijk is van kleine, lokale, toegewijde trekkers. Wij hopen dat door elkaar te versterken, dat we meer body kunnen geven en het sneller groter kunnen laten worden. We delen de urgentie.

D66: Heeft de Cleantech regio ook een echte lobbyist? Hoe werkt dat?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Die mogen we lenen van andere gemeenten. Uit Deventer en Apeldoorn. Zo denken we slim met elkaar samen. Dat is een van de vragen voor de uitbouw van de organisatie: hoe groot moet die kernorganisatie worden? Ik ben er geen voorstander van om de eigen organisatie zo groot te maken.

Voorzitter van de GR Stedendriehoek: Als regio zijn we daar beperkt in. We zijn behoudend. We hebben niet zo’n groot budget.

CDA: De Stedendriehoek en de Cleantech regio, zijn dit nu twee aparte zaken of niet? Hoe steekt dat in elkaar?

Voorzitter van de GR Stedendriehoek: Voor het diffuse beeld wat we hadden. Twee werkorganisaties. Er was wat onbekendheid, en het was ondoorzichtig. Daarom hebben we gezegd: naar buiten toe zijn we één organisatie: wij zijn de Cleantech regio. Hoe we het intern geregeld hebben is een andere. We hebben twee organisaties, maar we werken naar één organisatie toe en treden ook zo naar buiten.

Vragen n.a.v. tweede presentatie:

GroenLinks: Mag GroenLinks opmaken dat de resultaten van de laatste 10 jaar die u liet zien het resultaat kan zijn van een beter functionerende industriehaven of hebben we dan meer nodig?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Als je een goede industriehaven hebt kun je dit gaan afhalen, dat is al een vermindering van de stikstof. En daarbij komt dat je naar de toekomst toe ook bedrijven aan kunt trekken die elders veel stikstof uitstoot en CO2 hebben maar hier in verhouding minder. Je hebt goede kaarten in handen met vervoer over water.

GroenLinks: Heeft u die al in die getallen meegerekend?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Nee, deze getallen geven alleen weer de situatie van de bedrijven die nu gevestigd zijn.

GroenLinks: Wij willen graag ook aandacht vragen voor andere vormen van duurzaam vervoer, zoals over spoor.

Voorzitter Stichting Strategische Board: Dat heeft onze aandacht vanuit de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen.

GroenLinks: Veiligheid is belangrijk, maar er zitten ook kansen in, bijvoorbeeld werkgelegenheid.

CDA: De industriehaven, als het gaat om investeringen, waar moeten we dan aan denken?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Ik heb voorgesteld aan de gemeenten, om eerst tot aan de legger te baggeren, dat is de goedkoopste oplossing, dan zit je binnen het ontwerp profiel. Dat valt onder het normale onderhoudswerk. Dan zitten we nog ongeveer een halve meter tot 70 centimeter boven de bodem van de IJssel. In tweede instantie kun je dan dieper baggeren tot de bodem van de IJssel. De kosten voor het normale baggerwerk zijn rond de 1 miljoen euro. Voor de tweede fase eerst kijken wat het oplevert. Dan ga je naar 3 of 3,5 miljoen euro, dus dat is een forse investering.

ChristenUnie: Investering in nieuwe vrachtwagens. Worden heel snel afgeschreven, wat is de planning?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Dit jaar gaan we daarmee aan de slag. Bestek schrijven. Je kunt nu geen contracten maken, je weet niet waar je aan toe bent, door de PAS en PFAS. We moeten stikstof terugdringen. Er wordt veel geroepen in de media dat in Natura 2000 gebieden je niks mag. Dat zou heel vervelend zijn als je hier met zware industrie zit, en je kunt niks.

VVD: U spreekt over een mindset veranderen, kunt u precies zeggen waar die moet veranderen?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Op twee fronten. Dat is bij ondernemers onderling. We kunnen meer samenwerken.

We hebben dat binnen ons bedrijf het afgelopen jaar gedaan door bijvoorbeeld als wij containers ophalen in Apeldoorn, ook de afzet van het vuil bij de collega’s in Apeldoorn te doen. We vergroten ons netwerk daarmee. We creëren daarmee 80.000 tot 100.000 minder vervoerskilometers. Dus we kunnen slimmer plannen en organiseren. Dat zul je samen moeten doen.

Ten tweede: Ik heb dit omgerekend naar ton kilometers. Maar onze koeriersdiensten die we rond laten rijden, dat zijn echte kwajongens qua stikstof en CO2. Ze vervoeren bijna allemaal lucht, de weg zit vol en de verontreiniging is enorm.

VVD: De industriehaven: wie moet daar het hardst bewegen?

Jan Dijkman, Rouwmaat: De industriehaven is van de gemeente Zutphen, die is eigenaar. Ik heb aangeboden om de gemeente te faciliteren. Er zou nu geld vrij moeten zijn om het laatste onderzoek te doen. Er zal wel naar de PFAS gekeken moeten worden. Er zal een bestek geschreven moeten worden, en dan kan er gebaggerd worden. Dat zijn de korte klappen om dat te organiseren.

PvdA: De weg van 80 naar 60 betekent ook transport-technisch een aderlating. Misschien kan Lochem bijdragen bij het uitbaggeren van de haven. PvdA kijkt graag regionaal.

Met betrekking tot het uitbaggeren, RWS: mag je niet. Hoeveel tijd is daarvoor nodig? Praat je over jaren of korter?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Een week of vier. Vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat.

BewustZW: Twente kanalen koppelen aan de havens van Rotterdam. Die lijn ligt er. Die is in ontwikkeling, er moet nog veel gebeuren. In hoeverre zijn de ondernemers die hier nu bij betrokken zijn, ook in groter regioverband de krachten laten bundelen? Met name de regio Twente, die zijn al in het Haagse bezig.

Jan Dijkman, Rouwmaat: De ondernemers in Zutphen hebben drie keer per jaar vergadering. In Deventer is dat vaker. Het is fantastisch wat er gebeurt met het Twentekanaal. Er is een miljard geïnvesteerd, maar als je geen water hebt in de IJssel, dan kun je daar niks mee. Ik verwacht heel veel van de toekomstige ontwikkeling bij de aansluiting van de IJssel met het IJsselmeer. Dat geeft extra mogelijkheden hier voor de streek.

Voor ondernemers is het in westen duur en moeilijk vestigen, moeilijk aan grond te komen, moeilijk om aan personeel te komen en om ze te huisvesten. Dat is in het oosten van het land veel beter.

D66: De oude IJsselbrug is een aantal keer genoemd. Dat is een knelpunt in de infrastructuur in de transport over water. Het bruggedeelte is te smal en te laag. Vernieuwingen: D66 heeft samen met PvdA een motie over toekomstscenario ingebracht. Op wat voor termijn zou een vernieuwing noodzakelijk worden?

Jan Dijkman, Rouwmaat: Vrij snel als zich die droogte weer voordoet. Of je stuwen wilt maken of de brug aan wilt pakken, dat gaat 20 jaar duren. Dan ben je zo 20 jaar verder. Of het moet via noodmaatregelen. Of je zou moeten kunnen zeggen van die ingenieurs naar de brug laten kijken. Qua bouwen is er steeds meer mogelijk.

D66: Wat kan de Cleantech regio bijdragen?

Voorzitter Stichting Strategische Board: Wat u als gemeenteraad kan doen daar bent u al mee bezig. Een enthousiaste actieve ondernemer is heel belangrijk. Je moet wat lijntjes gaan leggen in de regio. Een investering als de Oude IJsselbrug is per definitie een rijks-kwestie.

De vraag is of je de urgentie goed op de agenda hebt staan? Cleantech probeert in Oost Nederland een positie in te nemen. Slimme schakelingen met elkaar maken en zorgen dat je op de goede plek zit. Financiering en lobbywerk gaat een aantal jaar overheen. De Cleantech regio gaat niet het project Oude IJsselbrug doen, maar kan wel helpen met de juiste contacten en de juiste lobby. Daar zijn we al actief mee bezig.

PvdA: PvdA wil wat onder de aandacht brengen, we hebben aantal jaar geleden onderzoek laten verrichten naar industriehaven. Die gegevens die daar boven water zijn gekomen, worden nu gebruikt om het verder uit te ontwikkelen. Dat heeft die investeringen die we toen gedaan hebben, hebben nut gehad. Op industrieterrein De Mars komen water en spoor op een plek bij elkaar. De combinatie met Lochem zou een goede samenwerking kunnen zijn.

Voorzitter Stichting Strategische Board: Samenwerking is altijd goed. De Mars is een hele goede voorbeeld van cat. 5 waar heel veel mag wat elders in de provincie niet kan. Die via water, spoor en weg goed bereikbaar is.

Voorzitter dankt iedereen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 18 november 2019

Verslag van de vergadering

Datum 18-11-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. We hebben een inspreker namens Meldpunt Kerkpad. Deze inspreker geef ik nu het woord.

2. Algemeen spreekrecht

Mevrouw Aalderink namens Meldpunt Kerkpad/ inspreker: zie bijgevoegde inspreekreactie.

SP: Heeft u concreet gevraagd aan de gemeente om te handhaven?

Inspreker: Ja.

VVD: Is er sprake van een openbare weg of van een recht van overpad?

Inspreker: We dachten dat er sprake was van een recht van overpad, maar het blijkt een openbare weg te zijn. De boer heeft aan weerszijden van die weg zijn erf.

CDA: Zijn er aangiftes gedaan, en hoeveel?

Inspreker: Drie aangiftes.

D66: Gaat het hier om een openbare weg of om ruzie met een buurman? Graag een reactie van het college.

Burgerbelang: Op welke manier heeft u contact gehad met de burgemeester?

Inspreker: Via email. Eerst kregen we het bericht dat de burgemeester met vakantie was en dat we moesten wachten op een reactie. Daarna kwam er een reactie dat dit zou worden opgepakt en afgehandeld door de wethouder.

GroenLinks: In de afgelopen raadsvergadering is ook over deze situatie gesproken. Hebben er daarna nog acties plaatsgevonden?

Voorzitter: Het is niet de bedoeling om in een Technisch Blok vergadering te discussiëren met het college.  In de raad is een toezegging geweest dat hierop wordt teruggekomen.

College: Er is al uitgelegd wat een burgemeester wel en niet kan. Het ligt nu bij de wethouder. Morgen ligt er een memo ter bespreking in de collegevergadering. We willen een goede oplossing voor alle partijen.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

VVD: In de eerstvolgende raadsvergadering willen wij de motie Flexwonen indienen.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 18 november 2019

GroenLinks: Op 9 september 2019 is bij het forum over de windmolens een toezegging gedaan dat er zou worden toegezien op geluidhinder, gevelisolatie en de aanwezigheid van de dassenpopulatie. Deze toezegging lezen wij niet terug.

5b. Toezeggingenlijst Raad 18 november 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken van toezegging met nummer 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a Bekrachtiging geheimhouding op Kostprijsraming herinrichting Deventerweg

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6b Benoeming rayonarchitect cie. Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6c Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 (6e)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6d GGD; aanpassing gemeenschappelijke regeling en aansluiting bij werkgeversvereniging

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6e Eerste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Tribuut belastingsamenwerking (GR Tribuut)

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6f Verordening elektronische kennisgeving gemeente Zutphen 2019

SP: Kan de garantie worden gegeven dat de berichtgeving in het Contact blijft bestaan?

College: Ja.

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6g Gemeentelijk coördinatiebesluit Noorderhaven Veld 15-16-17

Forum: Dit kan als vermoedelijk hamerstuk door naar de raad.

6h Diverse overlopende budgetten van 2018 naar 2019

ChristenUnie: Waarom komen de budgetten 2018 nu pas naar 2019, terwijl 2019 bijna voorbij is?

College: Als de budgetten niet worden overgeheveld, dan zijn we ze kwijt. Soms lukt het niet om plannen uit te voeren, maar je wil ze wel uitvoeren. Dan is het goed om het budget over te zetten naar het nieuwe jaar.

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

6i Verzamelbegrotingswijziging 2019-23 (incl. Burap 2019-2)

D66: Wij willen dit voorstel als bespreekpunt in de raad vanwege de slechte financiële situatie waarin Zutphen verkeert.

Forum: Akkoord om dit als bespreekpunt in de raad te agenderen.

7 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2019-2

Forum: Dit voorstel kan als bespreekpunt verder in de raad worden behandeld.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2019 

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken over het maaibeleid, toezegging 2019-16?

College: Morgen komt in het college een memo over het maaibeleid. Het memo komt er aan.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 november 2019

Burgerbelang: Wij willen graag een forum over collegestuk 2019-16 en over de memo 5 "Veilig uit" en memo 9 "Handhaving".

Voorzitter: Hier kun je de wens slechts mededelen. Via de fractievoorzitter kan dat in het Presidium worden aangevraagd.

10. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in forum en raad van 8 november 2019

Forum: Akkoord.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 26-09-2019

Forum: Akkoord.

11b. Forumverslag 07-10-2019

Forum: Akkoord.

11c. Forumverslag 31-10-2019

Forum: Akkoord.

12. Sluiting

SP: Wij hebben nog een vraag. De ombudsman gaf aan dat iedere gemeente een wegwijspiet moet hebben die de weg wijst binnen de gemeente. Heeft Zutphen zo'n wegwijspiet?

College: Volgens mij zijn wij aangesloten bij de landelijke ombudsman.

SP: Wij bedoelen dat er in de gemeente zelf een persoon aanwezig moet zijn.

College: De receptie ontvangt en stuurt door. Voor uitkeringen hebben wij een website. Er is niet één persoon.

SP: Wij bedoelen één persoon die lijfelijk aanwezig is en waar je met alle vragen terecht kan.

College: Soms moet iets worden uitgezocht. We hebben balies, wijkteams, een meldpunt Omgevingswet.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen. Ik sluit de vergadering.

 

 

Bijlagen

Derde kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond (18-11-2019)

Datum 18-11-2019 Tijd 22:00 - 22:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

Wethouder Matser geeft namens het College een presentatie. Hij geeft aan dat de bezuinigingsopgave voor 2019 €13 miljoen is. Voor 2020 is het minder en voor 2021 nog minder. De 3e kwartaalrapportage lijkt erg op de 2e. Er is een kans dat we de € 13 miljoen niet gaan halen. Dat ligt aan het sociaal domein. De memo geeft daar meer informatie over.

D66: Waarom is het verschil tussen de 2e en 3e kwartaalrapportage klein?

College: Het klopt dat het verschil klein is.

Stadspartij: Wat zijn de verwachtingen voor 2020? Halen we de bezuinigingen?

ChristenUnie: Hoe worden tegenvallers verwerkt?

SP: We gaan de salarissen van de wethouders met 10% korten. Waarom is dat nog niet verwerkt?

PvdA: Zijn de bezuinigingen op de fietsenstalling nog in beeld?

BewustZW: Ik heb een vraag over punt 55 van de memo: wat is substantieel?

D66: Ik heb een vraag over bladzijde 12 van de memo: zijn de in te boeken bedragen prognoses?

College: Ik ga hieronder in op de vragen:

-          Voor wat betreft de bezuinigingen voor 2020 was een aanloopperiode nodig. Ook waren aanvullende maatregelen nodig. Ja, we denken die bezuinigingen te gaan halen.

-          Wat betreft de tegenvallers: er is ook een reguliere begroting, naast de bezuinigingen.

ChristenUnie: Daar ben ik het niet mee eens. Ook bij bezuinigingen moeten tegenvallers meegenomen worden.

College: Het gaat om de systematiek. Reguliere bedrijfsvoering hoort niet bij bezuinigingen. Dat zijn twee verschillende rapportages. Ik ga door met de beantwoording van de andere vragen:

-          De bezuiniging op de salarissen van de wethouders is nog niet ingeboekt. Er moest eerst tijd genomen worden om de 10% eraf te halen.

-          De fietsenstalling is nog steeds in beeld. Eerst begin 2020 verwachten wij antwoord daarop.

-          Er is substantieel geld voor vastgoed, maar dat duurt nog wel even.

Namens het College geeft ook Mathijs ten Broeke antwoord:

-          We moeten hard trekken aan de bedragen op bladzijde 12 van de memo. Dat heeft tijd nodig. Wel zijn er in 2020 resultaten te verwachten.

D66: Die € 4,5 miljoen halen we dan dus niet?

College: Eind van dit jaar zitten we op de € 4,5 miljoen.

Stadspartij: Hoe zit het met thema 3, over maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen?

College: Dat is een uitzondering op het algemene deel van de WMO.

VVD: Ik heb diverse vragen:

-          Maatregel 44: Nu gebruiken we de Burgerzaal toch al als locatie?

-          Maatregel 46: Wordt deze maatregel doorgevoerd?

-          Maatregel 52: Zijn er andere geïnteresseerden voor de Vitens-aandelen?

-          Hebben wij grip op de bezuinigingen in het sociaal domein?

-          Graag een overzicht van structurele en incidentele bezuinigingen.

Namens het College beantwoordt Harry Matser twee vragen:

-          Ik ben teleurgesteld over de voortgang van maatregel 44.

-          De provincie en andere gemeenten zijn niet geïnteresseerd in de Vitens-aandelen.

Ambtelijke ondersteuning (Klaas Kamphuis): Er zijn veel incidentele bezuinigingen in 2019. We kijken of de rapportage voldoende aansluit daarop.

College (Harry Matser): Het gaat wel om het totale bedrag aan bezuinigingen.

College: (Mathijs ten Broeke): Er is meer grip nodig op de uitgaven voor WMO en jeugd. Daar doen we nu al erg veel aan. Een voorbeeld is het budgetplafond.

GroenLinks: Zakken wij tussen nu en vier jaar door het ijs? Hoe schat de wethouder dat in?

College (Harry Matser): Ik ben niet tevreden over de voorspelbaarheid van de gemeentefinanciën. De provincie geeft € 150.000,- voor versterking van control bij sociaal domein. Het is echter ook een cultuuraspect.

De voorzitter sluit het forum af en concludeert dat het voorstel voldoende besproken is.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 18-11-2019

Behandeld in