Pagina delen

Forumverslag 18-11-2013

Zutphen in Transitie (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
StadspartijH.I. Hamming
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksC. Oosterhoff
D66
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en in het bijzonder de inspreker de heer Reeuwijk en de Evangelische Omroep, die vanavond een filmopname zal doen, mits de raadsleden hier geen bezwaar tegen hebben (de raadsleden hebben geen bezwaar). De voorzitter geeft het woord aan de heer Reeuwijk.

De heer Reeuwijk neemt het woord en spreekt namens de Visiegroep Duurzaam Zutphen, Atelier 3D, Transition Town Zutphen en SlowFood Ijsselvallei. Zij hebben het initiatief genomen om een visie op te stellen om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen. De visie omvat zeven thema’s, waarvan het eerste thema Voedsel verder uitgewerkt is in een uitvoeringsprogramma. De initiatiefnemers willen graag met veel mensen samen aan dit transitiescenario werken en vragen de gemeente om mee te doen. De tekst van de heer Reeuwijk is bij dit verslag bijgevoegd.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen aan de heer Reeuwijk te stellen.

De Stadspartij wil weten of de beeldvormende bijeenkomst, waar het raadsvoorstel over spreekt, al in voorbereiding is.

De heer Reeuwijk beaamt dit en geeft aan dat per thema een bijeenkomst wordt georganiseerd met onder meer specialisten.

De VVD vraagt wat de initiatiefnemers precies van de gemeente vragen, hoe ziet de faciliterende rol er uit?

De heer Reeuwijk vraagt de gemeente het initiatief te omarmen, de burgers een kans te geven hun werk  te doen, bijvoorbeeld door mensen te koppelen(er wordt bijvoorbeeld niet om vier ton subsidie gevraagd). En om qua beleid rekening te houden met het visiedocument.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat hier een gemeenschappelijke visie is aangeboden. Het college heeft geprobeerd invulling te geven aan de nieuwe rol van de gemeente, waaronder de rol van faciliteren. In het voorstel is getracht daar al iets invulling aan te geven. Het college wil de invulling verder samen met partijen vormgeven, maar wil een deel van de invulling bij deze partijen laten. Het college wil hierover in gesprek met de raad.

De ChristenUnie vraagt wat het college in het kader van ontwikkeling in samenspraak gaat doen om te voorkomen dat partijen gefrustreerd raken.

BurgerBelang vindt het een fantastische ontwikkeling dat dit in samenspraak naar het bestuur is gebracht. Het document laat echter onvoldoende zien wat het betekent voor de onderwerpen die nog besproken moeten worden.

Het college antwoordt nog niet te weten hoeveel dit ambtelijk zal vragen. Er zit uiteraard veel spanning op in verband met de krimpende overheid. Als het gaat knellen, dan wordt dit aan de raad voorgelegd.

De PvdA is blij met het voorstel en vraagt of er ideeën zijn over samenwerking met andere partijen.

Het college weet dat er brede samenwerking wordt gezocht met andere partijen. Het feit dat wij laten zien dit belangrijk te vinden, kan al meewerken om andere partijen mee te krijgen.

De VVD vindt dit een prachtig voorbeeld van  een participatiesamenleving die niet afwacht, maar het voortouw neemt. Zij vragen om te helpen bij het landen van de ideeën bij een breder publiek.  Als dit de rol van de gemeente is, dan stemt de VVD hier van harte mee in. Als minder regels in verordeningen daarbij zouden helpen, dan is het goed om daar wat aan te doen. Welke uitspraak van de raad vraagt het college om dit in gang te zetten?

De ChristenUnie geeft aan dat als de gemeente een participatiesamenleving wil, zij daarvoor moet gaan en niet alleen wat regels moet aanpassen.

Volgens de VVD gaat het hier om cultuur en motivatie. De vraag aan de overheid is hier om te helpen om het bij een breder publiek te laten landen. Als er regels in de weg staan, dan moeten we daar wat aan doen.

Het college geeft aan niet in alles mee te gaan wat groepen bedenken, er moet altijd afgewogen worden waar belangen elkaar raken. Met dit voorstel beogen we er open en flexibel in te gaan. Waar beleids- of financiële kaders niet ruim genoeg zijn, moeten we per initiatief bepalen of we deze willen verruimen. Het is een weg die we samen moeten gaan en als we een stap verder zijn en er wordt een flinke ambtelijke inzet of verruiming van de kaders gevraagd, dan zal het college dit voorleggen aan de raad.

De ChristenUnie snapt dit, maar er is een dilemma: In principe is bestaand beleid voor behoud wat is, maar een innovatief initiatief als dit vraagt om meer ruimte.

GroenLinks stelt een brede maatschappelijke discussie voor. Het is aan de raad om beleidskaders aan te passen.

Het college geeft aan dat  de bedoeling van dit voorstel is om als college en raad de wil en intentie uit te spreken. Waar het kan gaan wringen, daar moet je dan naar willen kijken en ruimte geven. Het gaat hier nu om het doen, daar zit de kracht. We moeten proberen ruimte te vinden en lef en durf te hebben om de grenzen op te zoeken.

GroenLinks benadrukt dat juist bij het thema voedsel de kaders niet heel vastliggen en daar dus ruimte is.

De SP vindt het een fantastisch initiatief. Het wordt een lange adem, maar goed dat het in gang gezet is.

De Stadspartij vindt het een prachtig initiatief. Goed dat de gemeente dit samen wil doen. We moeten niet het effect op de werkgelegenheid onderschatten, dit is een duurzame ontwikkeling. Is het college tegen biologisch boeren gezien het college een kanttekening hierover heeft geplaatst in het raadsvoorstel?

Het college antwoordt dat dit niet zo is. Met deze kanttekening wil het college schetsen dat als we braakliggende gronden hebben, we af moeten wegen wat we willen. Wat het meest duurzaam is, is moeilijk te bepalen. De uitdaging ligt er voor ons om niet te strak in te zetten, als er initiatieven zijn, dan stappen durven te zetten.

GroenLinks geeft aan dat de discussie vooral moet gaan over of dit beter of duurzamer is dan dat. Dat is niet eenvoudig.

De VVD vraagt aan de Stadspartij welke rol hij de gemeente toedicht.

De Stadspartij antwoordt dat de gemeente 1) in gesprek moet gaan, 2) samen een plan van aanpak op moet stellen en 3) moet faciliteren.

De VVD wijst de Stadspartij erop dat de heer Reeuwijk niet aan de gemeente heeft gevraagd om plannen te maken.

De Stadspartij antwoordt dat hij niet heeft gezegd dat de gemeente dingen moet uitvoeren. De beeldvorming met de raad is heel belangrijk.

De Stadspartij heeft een opmerking over de financiën: in het raadsvoorstel staat dat er voor nu geen financiële kosten te verwachten zijn. Echter voor het programmamanagement wordt een financiële bijdrage gevraagd van 10.000,- euro per jaar tot en met 2015. Als er nu positieve signalen komen vanuit de raad, is het college dan bereid met een startbedrag te komen?

Het college heeft gezegd geen 10.000,- euro subsidie te willen verstrekken, want we leggen nu de laatste hand aan de huurovereenkomst met Atelier3D. Het betreft een maatschappelijke huurprijs waaraan een aantal doelstellingen worden gekoppeld. Het initiatief Zutphen in Transitie past precies binnen deze doelstellingen.

Stadsbelang wijst erop dat Atelier 3D al heel veel neerzet op duurzaamheidvlak. Wanneer is voor Atelier 3D duidelijk dat zij de doelstellingen uit de huurovereenkomst hebben bereikt?

Het college antwoordt dat het aan Atelier 3D is om concrete doelen aan te geven. Het college kijkt dan hoe dit gaat. We willen vooraf niet vastleggen waaruit dit moet bestaan.

Stadsbelang benoemt dat we uit moeten kijken voor willekeur. Moeten we niet duidelijkheid geven aan de Atelier 3D ondernemers?

De ChristenUnie vindt dat het juist willekeur zou zijn als we dit initiatief zouden subsidiëren. De vraag is welke van onze duurzaamheidstaken Atelier 3D zou kunnen invullen als onderdeel van de doelstellingen uit de huurovereenkomst.

De Stadspartij geeft aan dat als we dit allemaal een belangrijk project vinden, dat het niet zo moet zijn dat het zou stranden omdat we nu geen geld hiervoor hebben. Als de raad geen gelden geeft, dan zou misschien sponsorgelden iets zijn.

De PvdA is verbaasd, want de heer Reeuwijk heeft aangegeven dat dit belangrijke initiatief niet om geld vraagt. De wethouder noemde eerder al de krimpende overheid. Volgens PvdA moet je dan als gemeente op je handen gaan zitten en niet meer uitgeven.

Het college benoemt dat we richting geven aan wat Atelier 3D zou moeten gaan doen. Zij vindt het belangrijk de uitvoering bij Atelier 3D neer te leggen. Pas als zij te ver daarvan afwijken, dan moeten we bijsturen. Als Atelier 3D andere prioriteiten geeft opdat het thema voedsel niet van de grond komt, dan is dat jammer. Maar moeten we dan gaan subsidiëren? We moeten afwegen of dat dan nodig is.

Het CDA vindt het een goed initiatief en een bijzondere samenwerking en wil graag weten in hoeverre partijen openstaan voor commerciële activiteiten, en waar partijen bang voor zijn om tegenaan te lopen bij de gemeente.

GroenLinks vindt het een geweldig initiatief. Hulde voor wat nu voor ligt.

Aanwakkeren op deze thema’s is nu nodig, want de gemeente worstelt met enkele van deze thema’s. Daarom is het juist goed dat de initiatiefnemers het voortouw nemen.

We moeten afwachten en kijken wat er uitkomt wat betreft de uitwerking of ruimte maken in beleid.

GroenLinks denkt dat het verstandig is om ambtelijk uit te zoeken of het interessant is om aan te sluiten bij het initiatief Achterhoek 2020, een initiatief om het platteland aantrekkelijk en klimaatbestendig te houden.

Het college vindt het een goed idee om de initiatiefnemers hiernaar te laten kijken en ambtelijk kunnen we hier ook naar kijken.

Stadsbelang vindt het een goed initiatief, want het is een verandering van onderaf. Er gebeurt al veel in Zutphen, goed om dit allemaal bij elkaar te brengen. Stadsbelang benoemt dat er gesproken is over ruimere kaders. Zij wil dit nuchter houden. Het is aan de raad om de kaders helderder te krijgen en het moet duidelijk worden wat we ambtelijk kunnen doen. Stadsbelang verwijst naar het bedrijfsplan van Atelier 3D.

GroenLinks benadrukt dat zij het over beleidskaders had, niet over budgetkaders.

Stadsbelang geeft aan dat beleids- en financiële kaders hand in hand moeten gaan. Volgens Stadsbelang zijn er in den lande initiatieven om biologische landbouw toe te passen in leegstaande panden. Is het college bereid hier naar te kijken?

Het college antwoordt panden liever bezet dan leeg te hebben. Dit moet per pand bekeken en afgewogen worden. Als een politieke discussie wenselijk is, gaat het college naar de raad. Het college wil met open blik kijken naar initiatieven.

De voorzitter vraagt of dit voorstel rijp is voor de raad. Alle partijen vinden het rijp voor de raad, waarbij de PvdA erop wijst dat we moeten oppassen dat we het niet dood beredeneren. De ChristenUnie wil aan de heer Reeuwijk meegeven dat de initiatiefnemers het beste alle partijen tegelijk kunnen benaderen.

De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Subsidie voor het platform maatschappelijke ondersteuning (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Onderwerp van dit Forum is de motie van Burgerbelang waarin het college wordt opgedragen om € 2.000,- subsidie te verlenen aan het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO).

De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan Burgerbelang, de indiener van de motie.

Burgerbelang heeft tot vandaag gewacht op een antwoord van het college. De motie zou eigenlijk twee weken geleden als amendement op de Strategische Agenda worden ingediend. Burgerbelang vindt het vervelend dat een persoonlijk aan een forumlid gerichte email terecht komt bij het college. Dit is een vreemde gang van zaken. Nu het college de subsidie aan het PMO heeft toegekend is de motie in principe niet meer nodig. Burgerbelang wil wel het college nog wel weten hoe de email bij het college terecht is gekomen?

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan de indiener van de motie.

De VVD geeft aan gehoord te hebben dat mevrouw Van der Tuin van het PMO contact heeft gehad met de heer Rommers. Daardoor is één en ander in een versnelling gekomen.

De PvdA geeft aan dezelfde informatie te hebben maar heeft nog niets gehoord over daadwerkelijke subsidieverleningen aan het PMO.

GroenLinks geeft aan verrast te zijn over het inbrengen van de motie nu Burgerbelang een schijnbaar snellere weg heeft gevonden waardoor de subsidie aan het PMO is verleend.

Burgerbelang geeft aan via via te moeten vernemen dat er iets is geregeld met het PMO.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College om te reageren op de motie.

Het College erkent dat de gang van zaken enigszins rommelig is verlopen. Alle binnenkomende informatie gaat naar een aantal verschillende personen. In dit geval gaat het om een email van mevrouw Van der Tuin gericht aan de raad die ook is doorgestuurd naar het College. Het College is naar aanleiding van deze email in gesprek gegaan met mevrouw Van der Tuin. De kosten die het PMO moet maken bestaan hoofdzakelijk uit reiskosten. Het werk dat het PMO verricht is erg belangrijk. Daarom is dit ook een terechte vraag van het PMO. De bijdrage aan het PMO zal niet zijn in de vorm van een reguliere subsidie maar de reiskosten worden vergoed uit het werkbudget decentralisaties. Voor 2013 zijn de reiskosten al vergoed. Voor 2014 worden de reiskosten vergoed op declaratiebasis met een voorschot van € 1.000,-. Dit is zo geregeld met het PMO naar tevredenheid van beide partijen.

De Forumvoorzitter geeft het Forum de gelegenheid om vragen te stellen aan het College.

Burgerbelang geeft aan dat het mailtje van het PMO was gericht aan hemzelf en niet aan het college. Hoe kan het dan dat deze mail toch bij het college is gekomen. Deze gang van zaken baart Burgerbelang zorgen. Uiteindelijk is Burgerbelang blij met het resultaat.

De VVD vindt het goed dat er in het kader van de decentralisatie een oplossing is gevonden. Ook na 2015 is het PMO van belang en ook na 2015 moeten kosten van het PMO worden vergoed. Bijvoorbeeld per advies.

De SP geeft aan dat het steunen van deze motie suggereert dat het PMO wordt gesteund. Het PMO suggereert dat ze de belangen van de WMO-klanten vertegenwoordigd maar dit is volgens de SP niet het geval. Het PMO heeft geen statuten en daarmee ook geen bestuurders die aansprakelijk kunnen worden gesteld. Daarnaast worden de echte WMO-klanten niet gehoord. De SP doet de suggestie om het werkgebied van de in Lochem goed functionerende WMO-raad uit te breiden naar Zutphen. Tegelijkertijd kan het werkgebied van de in Zutphen goed functionerende cliëntenraad worden uitgebreid naar Lochem. De SP is van mening dat het PMO niet de steun van de raad verdient.

Burgerbelang geeft aan uitvoerig gesproken te hebben met het PMO. Het PMO kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het welzijn van de cliënten. Burgerbelang neemt nadrukkelijk afstand van de woorden van de SP.

De VVD geeft aan dat het geluid van de SP niet onbekend is. Het PMO is volgens de VVD een goede organisatie. Partijen of personen die zich buiten gesloten of niet gehoord voelen kunnen zich altijd melden bij de betrokken ambtenaren waarna die dat kunnen bespreken met het PMO.

De Stadspartij is het eens met het feit dat het PMO subsidie krijgt.

De PvdA geeft aan dat het PMO prima werkt verricht. De woorden van de SP zijn niet de woorden van de PvdA.

D66 geeft aan dat er voor de reiskosten van het PMO een goede oplossing is gevonden door het college. Naar aanleiding van het verhaal van de SP merkt D66 op dat, bij het ontbreken van een WMO-raad, het PMO een belangrijke bijdrage levert. D66 ondersteunt de bijdrage van het PMO.

De SP geeft aan dat het PMO alleen bestaat uit professionals. Er zitten geen WMO-klanten in het PMO. De SP noemt dit geen belangenbehartiger.

De VVD wijst er op dat het PMO wel degelijk een belangenbehartiger is. Het PMO is één van de belangrijkste pijlers onder het Platform Chronische Zieken en Gehandicapten. Daarmee is het ook logisch dat het PMO geen eigen statuten heeft.

Het CDA geeft aan dat het zinvol is om te starten met het PMO en na 1 tot anderhalf jaar te evalueren. Het CDA kan de opmerking van de SP enigszins plaatsen. Het is belangrijk dat de mensen in de WMO worden gehoord.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College om te reageren op de punten van het Forum.

Het College is blij met de bijna volledige steun van het forum. Het PMO is inderdaad een onderdeel van het Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten en die bestaat zeker niet alleen uit professionals die hieraan hun geld verdienen. Over de financiële situatie na 2015 geeft het College aan dat dit voor veel meer organisatie en partijen onduidelijk is.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan Burgerbelang, de indiener van de motie.

Burgerbelang geeft aan dat de motie inmiddels achterhaald is. Burgerbelang is blij met de financiële steun aan het PMO. De motie zal in de raad worden ingetrokken.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit dit Forum.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie actualisatie Welstandsnota (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.IJ. Pepers
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De voorzitter, biedt namens de griffie, excuses aan dat de keuzenotitie niet beschikbaar was voor de raadsleden daar deze niet op de site stond.

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder. Deze geeft een korte inleiding en dat het aan de hand van de presentatie toch mogelijk is om van gedachte te wisselen. Tevens speelt de kerntakendiscussie hier een rol in en dit is de aftrap om voor wat betreft de welstandsnota keuzes te maken. De keuzenotitie is overlegd met architecten en andere betrokkenen en het doel is nu om hier verder mee te komen. Vanaf nu is het informatief daarna zal deze nota de wijken (burgerparticipatie) ingestuurd worden. Reacties zullen betrokken worden in de nieuwe welstandsnota en deze zal in februari/maart 2014 in het Forum aangeboden worden.

De voorzitter dankt de wethouder voor de nadere informatie en geeft het woord aan de heer Bogie van het Gelders Genoodschap (zie presentatie).

De voorzitter bedankt de heer Bogie voor de heldere presentatie en start de vragenronde die door de heer Bogie beantwoordt worden.

D66; Aparte projecten, wat belangrijk is is de kwaliteit van de openbare ruimte.
Antwoord; dit is een van de meest essentiële punten en raken ook de ruimtelijke kwaliteit. Context openbare ruimte is een uitgangspunt.

ChristenUnie; wat bedoelt men met voorbeelden van bouw en aanhangsels die gebouwd gaan worden?
Antwoord; het werkt beter met beelden. Heel veel is al vergunningsvrij. Is het niet vergunningsvrij dan gaat het om grotere kleine bouwwerken. Door beelden kan de toetsing beter uitgevoerd worden en hiermee help je de burger.

Burgerbelang; minder regelgeving en efficiëntie verbetering is hier een bedrag zichtbaar?
Antwoord; dit is nog niet in kaart gebracht en hangt af van de keuzes.
Burgerbelang; wat voor bezuinigingsdoel ligt hier?
College; er is 1 fte formatie bezuiniging gerealiseerd.
Burgerbelang; wil graag een korte reactie over gemeenten met proefgebieden die 1 à 2 jaar binnen een gemeente lopen.
Antwoord; de gemeente Montferland heeft een proefgebied vastgelegd. Het is een idee om dit te doen en het niet meteen definitief te maken.

PvdA; duurzaamheid en energetisch renoveren hoe is de toepassing (streng t/m los)? Concreet is er ook nagedacht over duurzaamheid in het oude centrum?
Antwoord; er zijn veel welstandsnota’s waar dit in terug komt o.a. in de binnenstad, maar het is een goed punt waar extra aandacht aan moet worden gegeven.
PvdA; Energie besparing en uiterlijkheid gaan niet altijd samen.
Antwoord; dat klopt, daar zit een spanningsveld.

VVD; rol van de gemeente en locale inbreng is toch wel belangrijk is die voldoende gewaarborgd?
College; er is alles aan gedaan om de burger er zoveel mogelijk bij te betrekken o.a. door middel van de brainstormsessie en de wijkavonden. Er zijn 5 avonden gepland en de eerste start in december.

VVD: zijn de inwendige en achterkant (binnenin een gebouw) van gevels beschermd?
Antwoord; dit heeft betrekking op de bescherming van monumenten via het aanwijzingsbesluit. Het is geen onderdeel van de welstandsnota.

SP; alle vragen zijn inmiddels al gesteld.

Stadspartij; wachten met het stellen van de vragen.

CDA; is er uit de brainstormsessie geen uitgesproken voorkeur gekomen voor welstandsvrij bouwen?
Antwoord; de ervaring leert dat er genoeg vrij is, een uitnodiging tot innovatief bouwen.
CDA; 90 tot 95% wordt via de rayonarchitect afgehandeld, wat kan er via de ambtelijke toets verlopen?
Antwoord; de keuze is “waar leg je de knip”, kleine bouwwerken ambtelijk, context naar de welstandscommissie? Echter mag er veel vergunningvrij, hoe is de context, hoe is het afgebakend en wat komt er dan terecht bij de welstandscommissie.

GroenLinks; duurzaamheid hoe komt dit terug? Aanvragen van een vergunning die ook te maken hebben met monumenten en is het mogelijk de toetsing daarop direct mee te nemen?
Antwoord; de gemeente is druk bezig met het in elkaar vechten van commissies. Dit kan straks dus heel compact via een commissie worden afgedaan. Het traject is nu heel actueel.

Stadsbelang; deels welstandsvrij; burgers zelf verantwoordelijk voor details?
Antwoord; daar waar je vergunningvrij stelt mag de burger zelf bepalen. Als gemeente kun je sturen op trendsetters, spreekuren of loketbehandeling. Dit is een punt waar we op de wijkavonden op terug komen.

D66; welstandsvrij bouwen; wanneer je gebouwen ontwerpt met een strenge structuur is er weinig ruimte voor wijzigingen. De binnenstad is vrij strak zonder inlevering op de kwaliteit van de openbare ruimte en biedt mogelijkheden tot wisselende invulling van de begane grond en tast de kwaliteit van het pand niet aan. Het vooruit kijken, tijdens de bouw, naar meerdere mogelijkheden is belangrijk.
Antwoord; met duurzaamheidsmaatregelingen krijg je een andere rol, je kijkt naar duurzaamheid op langere termijn en hoe een pand zich ten opzichte daarvan houdt. Dit aspect moet je realiseren in de ontwikkeling van een gebied en dan dient men er op te adviseren. Dit is de rol van de gemeente en de adviseur.

Stadsbelang; worden eigenaren van panden (etalages) hierbij ook betrokken?
Antwoord; dit is een belangrijke categorie.
College; de wijkavonden worden per wijk georganiseerd en ook (wijkwinkelcentra) huurders/eigenaren zullen hierbij betrokken moeten worden. Dit hoeft niet apart maar men moet wel inbreng hebben op de informatieavonden. Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de winkeliers/eigenaren van panden in de binnenstad.

GroenLinks; is er een verruiming voor duurzaamheidsmaatregelen?
Antwoord; hoeveel ruimte wil je geven en dan is duurzaamheid een belangrijk item en hier dient men specifiek naar te kijken. Dit is een gemeentelijk vraagstuk.
College; de duurzaamheid te bekijken vanuit het gemeentelijk beleid. We hebben nu een monumentenbeleid. Er ligt een spanningsveld tussen bescherming van het dakenlandschap van de binnenstad en plaatsing zonnepanelen.

CDA: welstandsvrij bouwen hoe vrij is vrij? Zijn er nog regels?
Antwoord; je heb altijd een bestemmingsplan en je hebt repressief toezicht, echter welstandsvrij bouwen is vrij. Wel is er het vangnet van de excessenregeling.

Het college concludeert dat de discussie goed gevoerd is en we de wijken in te gaan om informatie te halen en in februari/maart 2014 in het Forum terug komen op hoe we de komende 10 jaar met welstand om moeten gaan.

CU: wanneer krijgen we de keuzenota?
Het college zegt toe dat men deze zo spoedig mogelijk tot zijn/haar beschikking heeft.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting.

Dit onderwerp komt februari/maart 2014 terug in het Forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Regionaal Transitiearrangement (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieG.A. Kamp-Landman
Stadsbelang

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het Forum en heet iedereen welkom. Onderwerp van dit Forum is het Regionaal Transitiearrangement (RTA). Het RTA is per abuis geagendeerd als hamerstuk. Dit moet echter zijn oordeeldsvormend. Op het moment dat dit voorstel een hamerstuk was geweest, was het namelijk onderdeel geweest van het Technisch blok.

De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het College voor een toelichting op het voorstel. 

Het College geeft aan dat het Forum het RTA heeft kunnen lezen. Het RTA moest voor 31 oktober worden aangeleverd bij de Landelijke Transitiecommissie die het heeft beoordeeld. Het RTA is beoordeeld als 2de categorie. Dit betekent dat er de komende acht weken nog iets extra’s moet worden gedaan. De minister was wel vol lof over de samenwerking in Gelderland. Een aantal andere regio’s in Gelderland zijn wel beoordeeld als 1ste categorie. Dit zijn met name de regio’s die vooral hebben ingezet op de transformatie. In de regio waar Zutphen in participeert is er veel inzet geweest op het proces.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan het College.

GroenLinks vindt het stuk helder geschreven maar heeft tegelijkertijd ook een aantal zorgen. In het RTA wordt gesproken over ‘de nieuwe manier van werken’ maar wat dit precies inhoud en hoe hierop wordt ingezet, wordt niet besproken. Ook over de inbreng van nieuwe zorgaanbieders wordt niets gezegd. GroenLinks uit zorgen over de risicovolle weg die wordt bewandeld.

Het CDA vraag zich af hoe de knelpunten, die er ongetwijfeld komen, voorkomen kunnen worden.

De Stadspartij maakt zich zorgen over de geschetste risico’s. Er worden risicopercentages genoemd van 50% tot 75%. Hoe moeten deze risico’s gelezen worden en hoe kijkt het College hier tegenaan?

De SP heeft niets toe te voegen aan de vorige opmerkingen.

De VVD vindt het spijtig dat het RTA al voor 31 oktober 2013 ingediend is maar dat de raad nu pas de gelegenheid krijgt om hierop te reageren. Verder is de VVD blij met de 2de categorie. Bij een beoordeling in de 1ste categorie zou alles al zijn dichtgetimmerd. Nu kunnen nieuwe zorgaanbieders nog worden ingepast. Dit is een voordeel. De risico’s zoals nu verwoord maakt dat we hier alert op zijn en maakt dat indien nodig hierop gestuurd kan worden.

De PvdA geeft aan dat het RTA niet duidelijk is omdat de gegevens vanuit het Rijk niet duidelijk zijn. Toch kunnen de zorgverleners schijnbaar instemmen met deze aanpak. Tot 2015 blijven de huidige zorgaanbieders in beeld, vanaf dat moment verandert dit. Verder vraagt de PvdA hoe de risico’s moeten worden gelezen. 50% pijnlijke incidenten. Dit betekent toch niet dat er bij 1 op de 2 personen sprake zal zijn van ‘pijnlijke incidenten’?

De VVD geeft naar aanleiding van de opmerking van de PvdA aan dat al in 2015 de huidige situatie wijzigt want dan stromen nieuwe cliënten in.

Burgerbelang geeft aan gevraagd te hebben om zorgvuldigheid. Het RTA is op 9 oktober 2013 vastgesteld in het College. Waarom wordt het nu pas behandeld in het Forum? Naar het oordeel van Burgerbelang krijgt de raad onvoldoende informatie en wordt de raad onvoldoende betrokken bij het verhaal. Burgerbelang erkent dat de 2de categorie zo zijn voordelen heeft. Tot eind december heeft het College de tijd om één en ander verder uit te werken. Daar kan de raad bij betrokken worden.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de vorige sprekers en wijst ook op de risico’s. Verder heeft de ChristenUnie in de wandelgangen vernomen dat er in de toekomst een Wgr opgetuigd wordt. De ChristenUnie wil hier helderheid over en vraagt wat de mogelijkheden zijn om iets te wijzigen in het RTA.

D66 geeft aan dat het RTA een algemeen geformuleerd stuk is waarin weinig operationele zaken zijn beschreven. Het RTA is vooral gericht op 2015. D66 ziet graag ook een blik op de toekomst na 2015. D66 geeft aan dat er weinig zicht is op de financiële middelen vanuit het Rijk.

VVD geeft aan dat de financiële middelen inderdaad erg onduidelijk zijn maar dat de richting waar we met z’n allen naar toe willen wel heel duidelijk is. Deze richting moeten we niet uit het oog verliezen.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen.

Het College geeft aan dat het RTA gericht is op 2015 omdat dit het overgangsjaar is. Wijzigingen zijn mogelijk. Dit moet worden afgestemd met alle andere gemeenten in de regio. Het RTA is niet vastgesteld in het College op 9 oktober 2013 maar op 27 oktober 2013. Op 9 oktober is er gesproken over een concept.

Burgerbelang geeft aan dat het concept ook met de raad had kunnen worden besproken.

Het College geeft aan dat er op 16 oktober 2013 een bijeenkomst was in Twello waar het RTA uitgebreid is toegelicht. De raad is daarmee ook betrokken bij het RTA. Een volgende bijeenkomst over het RTA is gepland op 27 november. Ook in Twello. Het College is blij met de opmerkingen van de VVD. Er is zicht op nieuwe aanbieders. In totaal zijn er circa 400 aanbieders. Met een aantal grote aanbieders is ook gesproken. Ook voor het College is het afwachten of één en ander door de Eerste Kamer komt. Ook de financiële aspecten zijn voor het College onduidelijk.

Het CDA vraagt of ook kleine aanbieders in beeld zijn zoals Het Dagelijks Bestaan?

Het College geeft aan dat ook kleine aanbieders in beeld zijn en dat er ook gesproken is met Het Dagelijks Bestaan.

Het CDA geeft aan deze vraag te stellen omdat het College zelf aangaf gesproken te hebben met de grote partijen.

Het College geeft aan dat de grote partijen zichzelf gemeld hebben. Het College praat echter ook met kleinere partijen.

De Forumvoorzitter constateert dat er onvoldoende tijd is om het RTA te bespreken en doet het voorstel om deze vergadering te schorsen.

Burgerbelang geeft aan dat het Forum kennis heeft genomen van het RTA en dat dit niet opnieuw op de agenda hoeft. De financiële aspecten kunnen in december aanbod komen.

Het College geeft aan dat het voorstel van het College bestaat uit twee punten: kennis te nemen van het RTA en budgetten te reserveren. Beide punten moeten besproken worden.

De Forumvoorzitter geeft aan dat de vergadering wordt geschorst en dat het over twee weken opnieuw wordt geagendeerd en daarna, indien mogelijk, nog dezelfde avond in de raad komt.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Toekomst VVV en TIP (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.F. Spuijbroek
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDO.W. Bosch
GroenLinksC. Oosterhoff en A.J.A. Putker
D66H. Lindeboom
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Vervolgens geeft hij het woord aan de insprekers.

De eerste inspreker die het woord krijgt is de heer Mout.
De heer Mout stipt het belang aan van Citymarketing voor de stad. Hij verwijst hierbij tevens naar het artikel dat in de Stentor van zaterdag j.l. is gepubliceerd. Het doel is het op de kaart zetten van de stad. Hiervoor moet een organisatie opgetuigd worden. Niet door een externe organisatie maar juist door de eigen mensen die de stad kennen.

De PvdA vraagt of de heer Mout tevreden is met de huidige binnenstadsmanager. De heer Mout geeft aan dat deze zeer nuttig werk verricht.

GroenLinks vraagt wat de heer Mout verwacht van de gemeente. De heer Mout geeft aan dat als de gemeente iemand een mandaat geeft dat deze vooral de ruimte krijgt om zijn werk te doen.
GroenLinks geeft aan dat het antwoord betrekking heeft op het functioneren van de binnenstadsmanager en niet op het functioneren van TIP/VVV. De heer Mout geeft aan dat het er om gaat om mensen de stad in te krijgen. Ook de binnenstadsmanager doet dit maar dan op een ander niveau dan TIP en de VVV.

De VVD wil weten hoe de heer Mout tegen de motie aankijkt.
De heer Mout antwoordt dat hij deze als positief ziet. TIP heeft ontzettend veel gedaan afgelopen periode.

De voorzitter geeft nu het woord aan de heer Barelds die spreekt namens TIP (de inspreekreactie is bijgevoegd).

D66 vraagt of de heer Barelds van mening is dat de VVV gefaald heeft.
De heer Barelds geeft aan niet alle ins en outs omtrent de problemen van de VVV te kennen en onthoudt zich daarom van commentaar.

De VVD vraagt of de heer Barelds het evaluatierapport kent en of hij iets kan met de inhoud.
De heer Barelds geeft aan dat er uit blijkt dat er zeker verbeterpunten zijn Er is ondermeer winst dte behlan op het gebed van scholing.

De PvdA merkt op dat TIP heeft aangegeven graag op dezelfde locatie te blijven.
De heer Barelds merkt op dat de huidige VVV locatie uitstraling mist maar dat er in overleg wel iets mogelijk is.

De derde spreker is de heer Eijerkamp, sprekend namens de Stichting Zutphen naar Olympisch Niveau (inspreekreactie bijgevoegd).

GroenLinks vraagt aan de inspreker wat hij verwacht van de gemeente.

De heer Eijerkamp geeft aan dat met name samenwerking van groot belang is.

De PvdA wil weten wie er allemaal bij de nieuwe organisatie betrokken moeten worden. De heer Eijerkamp stelt dat zo veel mogelijk organisaties betrokken moeten zijn. Van evenementenbureaus tot burgers.
De VVD vraagt of de rol van ZON die van aanjager zal zijn.
De heer Eijerkamp zegt dat dit klopt.

De voorzitter geeft het woord aan de laatste spreekster, mevrouw De Gunst (eveneens namens TIP) (inspreekreactie bijgevoegd).

De PvdA wil weten waarom TIP de VVV licentie niet noodzakelijk acht.
Mevrouw De Gunst antwoordt dat met een licentie eigenlijk alleen een logo wordt gekocht en het recht om VVV bonnen te kopen. Daarnaast krijgt men de beschikking over de VVV database. TIP beschikt zelf over de benodigde database. Het geld kan dus beter voor iets anders aangewend worden.

GroenLinks merkt op dat de VVV toch zeker voor Nederlanders en Belgen een herkenbaar beeldmerk is.
De inspreekster zegt dat dit weliswaar klopt maar dat dit momenteel sterk afneemt.

De SP vraagt of twee organisaties wel bestaansrecht hebben. De spreekster antwoordt dat dit niet het geval is.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan Burgerbelang als een van de indieners van de motie.

Burgerbelang geeft aan dat de Raad keuzes moet maken om ruimte te geven aan de ondernemers. Daarnaast moet er ook ruimte worden gemaakt voor bezoekers. Dit is goed voor de stad. De motie moet er voor zorgen dat de krachten gebundeld worden. Burgerbelang vindt net als de insprekers dat de gemeente een faciliterende rol moet spelen.

Het CDA is blij dat er door ondernemers initiatieven zijn getoond waardoor TIP is ontstaan. Zeker ook omdat er in deze tijd van bezuinigingen minder te besteden is. Als er dan door voortschrijdend inzicht geen VVV licentie nodig is is dit prima zaak.
 
De ChristenUnie geeft aan dat het optreden van TIP beter was dan dat van de VVV de afgelopen periode. Hoe goed de inzet van de museummedewerkers ok bedoeld was.

Het College krijgt vervolgens het woord. Men is van mening dat er één organisatie moet zijn ongeacht of dit TIP of VVV is.
De komende twee jaren is er 15000 Euro beschikbaar voor citymarketing. Het College vindt dat de nieuwe organisatie ook relaties moet aanknopen met oa de Hanze en de Achterhoek.

Het College adviseert om een stap terug te neem. Richt een stichting op voor één locatie en kijk naar betaalbare huisvesting. De beide huidige locaties hebben beiden hun voors en tegens. Burgerbelang interrumpeert: men wil snel een oplossing.
Het college geeft aan dat de motie te snel komt.

De PvdA vraagt of er in januari een concreet plan kan liggen wat te doen met TIP en VVV.
De VVD constateert dat de motie aanpassingen behoeft nu de licentie van de VVV niet naar TIP hoeft.

Het College geeft aan dat een goed plan maken tijd vergt en dat een plan niet eerder dan in februari aan de Raad kan worden voorgelegd.
Burgerbelang raagt of het College wel het voortouw moet nemen.

Het College geeft aan dat het beter is als een externe partij dit doet. De gemeente is immers zelf als partij bij de zaak betrokken.

De VVD noemt de samenvoeging van de VVV en de museumwinkel geen goed idee daar deze straks weer uit elkaar moeten. Ook de aansturen van de VVV door de museumdirecteur noemt de VVD geen goed idee.

Het College geeft aan dat de plannen uitgewerkt moeten worden door een externe partij.

De PvdA vraagt of het betrekken van de binnenstadsmanager bij het overleg een goed idee is.

Het College is van zins hem er bij te betrekken.

Het College geeft aan dat de verweving van VVV en museum tijdelijk is. De VVV moet een particulier initiatief zijn.

De voorzitter wil van de indieners weten of de tekst van de motie gehandhaafd wordt

Allereerst krijgt Stadsbelang het woord. Men is van mening dat er één stichting moet komen met de juiste middelen personen en locatie.

Burgerbelang geeft namens de indieners aan dat de motie tekstuele aanpassing behoeft. Daarbij vraagt men aan het college om een memo.

Het College vraagt zich af af wat men verwacht van een memo. In het evaluatierapport staat alles.

De VVD geeft aan dat een motie waarin niet wordt opgeroepen tot samenwerking tussen alle partijen zinvol is.

De PvdA roept op tot spoed omdat snelheid voor het toerisme van groot belang is.

De voorzitter concludeert dat de motie na aanpassing rijp is voor debat in de Raad over twee weken.

De voorzitter sluit de vergadering

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Besteding extra gelden armoede en schuldenproblematiek (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66W.M. Voorham
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
Op 4 november is een motie van de PvdA over dit onderwerp oordeelsvormend in het forum aan de orde geweest. Deze wordt 2 december in de raad behandeld.
Dit raadsvoorstel gaat over de incidentele gelden voor 2013 ter hoogte van € 50.000 euro.

Omdat een toelichting van het college niet meer nodig is wordt meteen de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

De ChristenUnie merkt op dat de memo over incidentele middelen gaat. Het is ook goed om te kijken naar structurele middelen. Denkt de gemeente na over het vervolg van de incidentele gelden?

GroenLinks vindt het een mooi voorstel dat dicht bij de mensen staat die het nodig hebben. De zorg is dat het geld niet besteedt wordt om de menskracht van de grote organisaties te financieren.

Het CDA kan zich goed vinden in het voorstel. Na goedkeuring van de raad zou er een persbericht verschijnen. Dit is al verschenen, hoe kan dat.

De Stadpartij vindt het een mooi voorstel voor 2013. Het moet wel daadwerkelijk besteed worden aan  het doel zoals in het voorstel wordt genoemd.

De SP vraagt zich af hoe het geld aan de weekendschool zal worden besteed.
Verder merkt de fractie op dat de training van vrijwilligers voor schuldpreventie van de diverse organisaties gekoppeld  zou kunnen worden.

Het CDA sluit zich aan bij GroenLinks m.b.t. het feit dat het geld niet aan Het Plein besteed wordt.

De PvdA is blij met het voorstel en ziet genoeg aanknopingspunten dat het geld bij de kinderen terecht komt. Dit voorstel is voor 2013. De fractie vraagt aandacht voor de continuïteit van  de goede initiatieven voor 2014.

Burgerbelang vindt het voorstel een goed uitgangspunt en vraagt om inzage krijgt in de cijfers van de schuldenproblematiek.

Stadsbelang benadrukt dat continuïteit erg belangrijk is, anders is het een druppel op de gloeiende plaat. Kunnen we dit niet als pilot beschouwen en evalueren?

De fractie van D66 heeft geen aanvullingen en vindt het mooi dat er gekozen is om het over te laten aan de experts in het veld.

Het college vindt het fijn dat de fracties zo positief zijn. Het blijkt dat door mensen in het veld in te zetten, ze elkaar ook beter weten te vinden, vaak zonder extra middelen.
Er wordt gekeken of  bij de training van vrijwilligers de krachten gebundeld kunnen worden.
Voor een aantal investeringen is een eenmalige impuls voldoende en zijn geen structurele middelen nodig. Sommige hebben wel structurele middelen nodig. In december krijgen we meer duidelijkheid over de structurele  middelen. Ook deze middelen zullen we bij de doelgroep terecht laten komen; deels rechtstreeks bij kinderen en gezinnen, deels via organisaties.
De PvdA vraagt  of deze structurele middelen geoormerkt zijn.
Het college geeft aan dat dit waarschijnlijk niet het geval is. Ook dan wordt weer de mogelijkheid gegeven om nieuwe voorstellen in te dienen. V€rbindkracht zal ook daarbij weer ingezet worden.
Het is zeker niet de bedoeling om het geld te besteden aan menskracht van grote organisaties als Het Plein. Voor deze mensen is het regulier werk.
Het college geeft aan dat de gelden ook daadwerkelijk besteed worden waarvoor ze bedoeld zijn. Het Plein komt halverwege volgend jaar met een rapportage hierover. De structurele middelen zijn eerder beschikbaar dan de rapportage. Wat er op dat moment bekend is wordt bij de inzet van de structurele middelen meegenomen.
Wat de besteding aan de Weekendschool betreft: De gemeente heeft contact met scholen die kinderen doorverwijzen, zij weten welke kinderen voor de Weekendschool in aanmerking komen.
Het college zal de suggestie van samenwerking van OZC en het Dagelijks Bestaan meenemen.
De harde cijfers van de schulddienstverlening staan in een aparte rapportage die 1x per jaar uit komt.

Na het collegebesluit  heeft het college besloten om een persbericht uit te geven. Na het raadsbesluit wordt ook een persbericht uitgegeven om het totaal onder de aandacht te brengen, zodat duidelijk is wie waarvan gebruik kan maken.

De PvdA geeft aan de motie in te zullen trekken.

De voorzitter resumeert dat zowel de motie als het raadsvoorstel voldoende besproken zijn en dat deze op 4 december in de raad komen.
Het college informeert naar de mogelijkheid of het raadvoorstel vanavond al in de raad als hamerstuk behandeld kan worden. Alle fracties zijn hiermee akkoord.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit (18-11-2013)

Datum 18-11-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
J. van Velzen
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg

Verslag van de vergadering


De voorzitter heet iedereen welkom en heropent de vergadering die op 4 november geschorst is. De gestelde vragen waren nog niet beantwoord.

Het college geeft aan dat afgesproken is de vragen schriftelijk te beantwoorden. Dit is in de vorm van. een Memo gebeurd.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid om vragen te stellen over de beantwoording van de reeds gestelde vragen.

De VVD vindt de memo hier en daar nog vaag en vraagt naar een verduidelijking van de doorontwikkeling van zaakgericht werken en  wil weten hoe je de cultuur om kunt draaien.
Ook het antwoord op de vraag over de dialoog met de raad blijft onduidelijk. De raad moet er  samen met de ambtelijke organisatie achter staan en het verkopen.

De PvdA wil weten hoe kritische geluiden gehoord blijven en is geïnteresseerd in het standpunt van de OR.

Burgerbelang vraagt zich af hoe andere medewerkers tegen de 48 Baanbrekers aankijken.

GroenLinks geeft aan dat de organisatie wel zal moeten veranderen door de ontwikkelingen in de samenleving.

Het CDA merkt op dat de raad aanloopt tegen het feit dat ambtenaren niet enthousiast zijn omdat vaak al andere afspraken gemaakt zijn.

Het college geeft aan dat aan de cultuuromslag wel gewerkt moet worden. Er zijn veel ambtenaren bij betrokken. Op de vraag wie mee wil helpen om te veranderen, hebben 48 medewerkers gereageerd  Zij zullen de rest mee moeten trekken.
GroenLinks geeft nogmaals aan dat als de organisatie niet verandert, de maatschappij wel voor die verandering zal zorgen. 
Het college beaamt dit. De veranderende rol in de samenleving is daarom ook 1 van de 4 thema’s.

Nu volgt de beantwoording van de vragen.

Namens het college legt de ambtelijke ondersteuning uit dat door de ontwikkeling van digitaal zaakgericht werken, een redelijk eenvoudige toepassing die door iedereen gebruikt wordt, de zaken goed te volgen zijn. Sommige software pakketten die wel ingewikkelder zijn sluiten op dit zaakgericht werken aan.
D66 wil weten of door intergemeentelijke samenwerking dit soort organisatorische processen later overbodig kunnen worden of niet meer aan de eisen voldoen als we aansluiten.
Namens het college wordt uitgelegd dat dit soort processen nu voorwaardenscheppend zijn om makkelijker met andere gemeenten samen te kunnen werken. Het gaat om flexibeler werken waardoor je geen vaste plek of tijd als basis nodig hebt.
De PvdA wil weten of bij de keuze van de software, het op elkaar laten aansluiten, wel in de keuze is meegenomen.
De overige gemeenten die gebruik makken van GOV United, maken geen deel uit van het samenwerkingsplatform. Door middel van standaardkoppelingen zal de software op elkaar afgestemd moeten worden.

Namens het college wordt de noodzaak van cultuurverandering benadrukt.  We willen burgerinitiatieven in de samenleving blijven bedienen. Deze samenwerking vraagt om nieuwe competenties van de ambtenaren; verbindend, omgevingsbewust en besluitvaardig.
Ook moeten we na gaan denken over de dialoog met de raad. We moeten met elkaar inspelen op de veranderingen en er voor open staan. Dit vraagt om een andere rol. Welke rol is nog niet bekend.
Het  2e thema is strategische personeelsplanning. Hierbij worden de competenties van het huidige personeelsbestand en de benodigde competenties in beeld gebracht. Daaruit volgt waar nog ontwikkeling nodig is.
We hebben eerst een verandergroep van ca. 15 mensen, dwars door de organisatie, gehad. Nu de Baanbrekers, die de verandering verder moeten verspreiden.
De PvdA merkt op dat de Baanbrekers mensen zijn die de verandering willen, maar hoe zorg je ervoor dat de massa meegenomen wordt?
Het zijn inderdaad mensen die zich gemeld hebben, wordt namens het college bevestigd. Daarom is  mevrouw Y. Schutte de organisatie in gegaan om ook de kritische mensen te horen. De medewerkers hebben dit ook in het MTO (Medewerkerstevredenheidsonderzoek) kunnen aangeven.

Namens het college wordt aangegeven dat de medezeggenschap vanaf het eerste moment erbij betrokken is. De OR is positief kritisch, maar staat er volledig achter.

De ambtelijke ondersteuning geeft namens het college aan dat het leiderschapsprofiel openbaar is en gericht  op een trekkende werking. In het Management Development  Traject wordt wat ontbreekt bij de leidinggevende verder ontwikkeld.

Stadsbelang wil weten welke knelpunten prominenter geworden zijn.
Namens het college wordt aangegeven dat de ambities van de raad en het college stevig blijven, maar de organisatie steeds meer taken krijgt en het met minder geld van de Rijksoverheid moet doen. Er komt daardoor steeds meer spanning te staan op de uitvoeringsrealiteit; de ambities moeten niet veel groter zijn dan de ambtelijke organisatie aan kan.

Vervolgens krijgen de fracties de ruimte om nieuwe vragen te stellen.

De ChristenUnie vraagt wat er van knelpunten van Nieuw Zutphen waargemaakt is.
Er wordt namens het college aangegeven dat als eerste ingezet is op de Basis op orde. Het ging met name om de financiële processen, de mate waarin de organisatie in control was. Daarna is ingezet op de reorganisatie, competenties, planning & control, risicomanagement etc. .De bedrijfsvoeringkant heeft weinig aandacht gekregen.
Ongeveer 80% van wat Nieuw Zutphen heeft gebracht wordt voortgezet. Doordat er met minder budget gewerkt  moest worden is een deel niet uitgevoerd.

Het college geeft aan dat er in januari een voorstel met plan van aanpak komt om een deel van de € 200.000,- in te zetten.

De voorzitter sluit de geschorste vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in