Pagina delen

Forumverslag 18-06-2018

Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

College: Ik heb goed nieuws over het stuk dat voor ons ligt. Het gaat goed.

ChristenUnie: Ik heb twee vragen:

 1. Is benchmarking een idee?
 2. Waarom is de grondprijs op De Revelhorst verlaagd? Is dat geen verkeerd signaal?

VVD: Ik vind het een goed stuk. Ik heb ook twee vragen:

 1. Er wordt gesproken over 459 contingenten in 2025. Waar komt dat getal vandaan?
 2. Hou verhoudt zich de revitalisering van de binnenstad tot de grondprijzen?

PvdA: Ik heb ook twee vragen:

 1. Hoe gaan we in de aanloopstraten om met de verandering van winkels in woningen?
 2. Biedt Steengoed benutten kansen voor Zutphen?

D66: Ik heb ook twee vragen:

 1. Moeten we vanaf 2018 vennootschapsbelasting voor overheden gaan betalen? Wie bepaalt dat?
 2. In de nieuwe Omgevingswet is het kostenverhaal anders geregeld dan nu. Wat betekent dat?

SP: De 50 woningen in De Hoven, zijn dat alleen jongerenwoningen of ook reguliere?

Het college beantwoordt de vragen, te beginnen met de ChristenUnie. Wat wilt u gebenchmarkt zien?

ChristenUnie: Eigenlijk heel veel. Kapitaalslasten bijvoorbeeld. Of hoeveel woningen er al van het gas af zijn in Zutphen.

College: Benchmarking is altijd goed. Een nulmeting voor gasloos lijkt mij oké. Wat betreft uw tweede vraag: dat lijkt mij een technisch verhaal.

Ambtelijke ondersteuning: De grondprijs voor De Revelhorst wordt in het technisch blok besproken. De kavels daar zijn al enige tijd te koop. We hebben ze opnieuw getaxeerd. Naar aanleiding daarvan hebben we de prijs gelijk getrokken met grondprijzen elders in de gemeente. Dat is geen wettelijke regel.

ChristenUnie: Kijk svp wat commercieel handig is.

College: De provincie zegt dat ze de woningcontingenten losgelaten hebben. Ik laat dat uitzoeken.

PvdA: Dat klinkt mij als muziek in de oren.

College: Dan over naar de revitalisering van de binnenstad: dat weet ik niet.

Ambtelijke ondersteuning: Kunt u uw vraag nog iets toelichten?

VVD: Het contingent is geconcentreerd op bepaalde gronden. Werkt het revitaliseren van de binnenstad (bouwen van woningen daar) niet tegen ons?

Ambtelijke ondersteuning: We kijken welke ruimte er is voor de revitalisering van de binnenstad.

Voorzitter: Dit is onderdeel van het focustraject, dus u kunt daar een uitspraak over doen.

College: Ik ga verder met het beantwoorden van de overige vragen:

-          Als er in aanloopstraten bouwruimte is, kunnen we woningen boven winkels realiseren.

-          Op Steengoed benutten kom ik terug. Dat zoeken we uit.

-          Er is een drempel voor de vennootschapsbelasting. We komen net op een punt dat we die belasting moeten betalen. Het is nog niet bekend wanneer.

-          Het volgende blok van deze avond gaat over de Omgevingswet.

-          De woningen in De Hoven zijn gewone woningen.

Voorzitter: In de nieuwe Woonvisie zal ook meer staan over die woningen. Heeft u (de forumleden) in tweede termijn nog vragen?

ChristenUnie: Uw antwoord over de contingenten werpt een geheel ander daglicht op de avond.

College: De provincie heeft dit zelf aangekondigd.

Burgerbelang: Wanneer verwacht u duidelijkheid daarover?

Voorzitter: Vanuit gemeenten is er veel druk uitgeoefend op de provincie om dit los te laten.

Burgerbelang: Kunt u op korte termijn misschien antwoord geven?

CDA: Gaan de verliesvoorzieningen de komende jaren misschien dalen?

College: Dat is koffiedik kijken. Dat houden we in de gaten. Laten we verstandig blijven.

Burgerbelang: Ik zit met het woord prognose, terwijl er maar tot 2017 cijfers staan. Dat kan ik niet rijmen met elkaar. Waarom terugkijken en niet vooruit kijken?

College: We kijken terug, maar grondexploitaties gaan over meerdere jaren. De verwachte resultaten zijn gebaseerd op resultaten uit het verleden. Dit is echter best wel technisch. Zullen we dit een keer in een apart forum toelichten?

Burgerbelang: Ik mis die doorrekening.

CDA: Mist de heer Verschure (van Burgerbelang) misschien de vertrouwelijke bijlage die bij de stukken zit?

College: Het gaat om grondposities. Daarom houden we die informatie vertrouwelijk.

D66: We zijn toch al met de provincie in gesprek over Steengoed benutten?

College: Ja. Dat gaan we schriftelijk melden aan u.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Burap 1 - 2018 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P van der Hammen
VVDG. Peteroff
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college meldt dat het algemene beeld uit de Burap is dat het economisch goed gaat met Zutphen. Ondernemers vestigen zich graag in Zutphen. Er is een positief effect op de werkgelegenheid. Bestedingen in Zutphen nemen toe.

De Burap gaat echter ook over de financiële situatie en de verwachting daarvan is dat dit over heel 2018 niet positief gaat zijn. Er is sprake van een negatief saldo van ruim 1,1 miljoen dit is het verwachte negatieve jaarrekeningresultaat exclusief het Sociaal Domein. Het verwachte extra tekort voor het Sociaal domein bedraagt voor 2018 €925.000. Deze bestaat uit:

 • Extra lasten huishoudelijke hulp             400.000

 • Participatiebonus                                  300.000

 • Hogere uitgaven jeudgdzorg                  500.000

Daar staat tegenover een lagere uitgave aan uitkeringen 450.000 euro.

De effecten van de meicirculaire zijn afgelopen donderdag bekend geworden en dit levert een voordeel op van 1,8 miljoen ten opzichte van de maartcirculaire.

 GroenLinks: Het is mooi om te zien dat het focustraject werkt. Dit vraagt om een verdere aanscherping en om de invulling daarvan raadsbreed in te bedden. De financiële situatie is zorgelijk en het is pijnlijk dat het saldo op het sociaal domein is toegenomen. Betekenen deze nieuwe cijfers dat de bezuinigingstaakstelling is toegenomen en dat er nu minder ruimte over is voor nieuw beleid? Hoe werken de bijdragen van de rijksoverheid voor het sociaal domein hierop uit? Ten aanzien van PlusOV ziet GroenLinks graag een brede evaluatie waarin zowel financiën als milieudoelstellingen zijn opgenomen.

College: De Burap betreft de periode van 1 januari tot 30 april. Daarin is het collegeakkoord nog niet opgenomen. Met de notitie PlusOV gaat het college aan de slag. De lijn van de bezuinigingen is 10% op alle programma’s. Daarbij kijken we naar beleid en dit zal soms pijnlijke keuzes met zich meebrengen. Het college streeft naar het op peil brengen van de reserves om zo ook ruimte voor nieuw beleid te creëren. De tegenvallers gaan niet meteen ten koste van nieuw beleid. Het college gaat uit van het ijkpunt en dat is de voorjaarsnota. Er zullen in de loop van de tijd vaker tegen- of meevallers de revue passeren. Het is zaak daar rustig onder te blijven. De grote lijn is dat er sprake is van een structureel tekort op het sociaal domein. Daarmee moeten we aan de slag en verbeteringen doorvoeren. Daarnaast wordt het hele programma doorgevlooid. Dat is de ingezette lijn en daar houdt het college aan vast. Het college licht desgevraagd toe dat de gemeente structureel 20 miljoen te weinig krijgt, dat daarvan 10 miljoen gedekt wordt door de algemene middelen en dat er een geprognosticeerd tekort is van 10 miljoen.

De ChristenUnie vraagt hoe je rustig kunt blijven onder de tegenvallers.

Het college licht toe dat mee- en tegenvallers horen bij begroten. Er is nu een periode dat er sprake is van meer tegenvallers. Maar het is zaak te blijven kijken naar de trend. En die is dat in het sociaal domein er sprake is waarbij de inkomsten niet meer kloppen met de uitgaven.

D66 vraagt waarom er niet eerst wordt gezocht naar dekking binnen het sociaal domein. Dan kan de rust op andere terreinen worden bewaard.

Het college geeft aan een flink deel van de bezuinigingen in het sociaal domein te willen vinden. Het college heeft echter ook ambities en daarvoor zijn middelen nodig. Het is daarom van belang ook de reserves aan te vullen en met deze aanpak wordt ruimte gecreëerd.

Burgerbelang vraagt of het niet de ambitie is om de uitgaven lager te krijgen.

Het college geeft aan dat die ambitie er wel is, maar dat die ook reëel moet zijn. Het is realistisch gezien niet te verwachten dat een situatie die in jaren is gegroeid in een paar maanden is omgebogen.

De PvdA merkt op dat met deze discussie ook vooruitgelopen wordt op de discussie over de begroting. De PvdA is blij met de brede blik van het college want die biedt de raad een ruime keuzemogelijkheid. De fractie pleit wel voor slagvaardig handelen: over bezuinigingen die voor de zomer kunnen worden doorgevoerd, moeten snel knopen worden doorgehakt. Verder vraagt de fractie wat het effect is van de meicirculaire op de tekorten in het sociaal domein.

Het college geeft aan dat dit moeilijk te zeggen is. Daarmee zou teveel vooruit gelopen worden op de te treffen maatregelen.

De Stadspartij vraagt of de 500.000 extra bijdrage voor PlusOV incidenteel of structureel is en wat de gevolgen zijn van de liquidatie van Het Plein.

Het college verwijst voor de laatste vraag naar de behandeling in de raad van dinsdag 19 juni. PlusOV wordt opnieuw aanbesteed. Dit bedrag is realistisch tot de nieuwe aanbesteding.

D66 vraagt wat specifieke Zutphense factoren zijn waarover in het stuk wordt gesproken. Daarnaast verzoekt men om in de toekomst specifiekere rapportages op te stellen, zodat de raad een beter beeld krijgt. Dit zou dan raadsbreed gedeeld moeten worden.

De SP is tevreden over de huidige Burap en merkt op dat er altijd discussie is over de vorm hiervan.

Het college geeft aan dat de specifieke Zutphense factoren bestaan uit de historische binnenstad en de vriendelijke bevolking. Dat trekt toeristen, bewoners en ondernemers naar Zutphen. Het college is bereid om te kijken naar wat er beter kan in de Burap.

Conclusie: Het onderwerp is voldoende besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
L. Luesink
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH Papperse
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM Schriks
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft allereerst de inspreker, mw. Liesbeth van Burken, namens Platform Sociaal Domein Zutphen, het woord.

Inspreker mw. Liesbeth van Burken namens Platform Sociaal Domein Zutphen, tekst aangereikt door inspreker(zie bijlage).

D66: U geeft aan dat u een officiële adviesraad sociaal domein wilt. Wat voor verwachtingen daarbij?

mw. Van Burken: Met name duidelijkheid. Het is vervelend om op een informele wijze met de gemeente samen te werken. Als het 6 jaar duurt voordat het formeel wordt is dat vervelend.

D66: Op welke momenten wilt u dat uw advies meegenomen wordt?

mw. Van Burken: op alle momenten die het sociaal domein betreffen. Wat onze verwachting is: we zijn nu met vier 4 mensen die de werkzaamheden en de adviezen uitvoeren en we willen graag uitbreiden, ook willen we graag  een onafhankelijk voorzitter. Dan wil je wel vertellen waarvoor die moet gaan staan, wat zijn taak is en wat zijn werkzaamheden zijn.

PvdA: Hoe gaat het nu in de praktijk: bent u gevraagd om advies op deze Verordening maatschappelijke ondersteuning?

Antw. Ja.

College geeft een toelichting op de concept verordening WMO:

Ik wil kort reageren op de inspreker: ik ben er van op de hoogte, ook van de visie van het Platform Sociaal Domein Zutphen. Vandaag is een afspraak gemaakt met Ruud Beem om snel duidelijkheid te geven en om vaart te maken met de adviesraad.

Dan nu de nieuwe verordening WMO die noodzakelijk is:

Wat belangrijk is om te vermelden is dat de Centrale Raad van Beroep (CrvB) belangrijke uitspraken heeft gedaan, en die uitspraken zijn verwerkt in de concept verordening. Een aantal zaken zouden eigenlijk bij de raad moeten liggen en niet bij het college, zoals de hoogte van eigen bijdrage en het PGB.

D66: D66 begrijpt de strekking maar vraagt zich af wat het nut is gezien de toekomst. Per 1 januari 2019 wordt de eigen bijdrage in de WMO vastgesteld op € 17,50 per 4 weken.

College: Dat klopt ten dele. Op dit moment moet de verordening al aangepast worden. Het kabinet heeft het plan om naast de inkomensafhankelijke bijdrage een verplichte eigen bijdrage in te voeren van € 17,50 per 4 weken. Maar we kunnen het nog niet in de verordening verwerken want het is nog niet door de Eerste en Tweede kamer heen. Er zullen sowieso de komende jaren nog veel veranderingen komen en daarom zal deze verordening de komende jaren nog aangepast worden.

SP: De verordening WMO wordt aangepast naar de landelijke regels en de tekst wordt vereenvoudigd. Houdt dit in dat alle voorzieningen gehandhaafd blijven en dat de beleidsregels individuele WMO voorzieningen niet veranderen?

College: met deze nieuwe verordening worden geen nieuwe beleidskeuzes gemaakt.

GroenLinks: Hoe zit het met de eigen bijdrage binnen de WMO voor dagbesteding, waarop is dat gebaseerd? Voor de cliënten die, waarvan nadat school ophoudt geëist wordt dat dagbesteding wordt aangevraagd, dan moeten ze gaan werken voor maximaal 9 dagdelen. Ze krijgen nog geen bijstand omdat ze vallen onder de categorie van onder de 21 jaar, en zijn dan wel verplicht om de eigen bijdrage te betalen. Die staat ook in deze concept verordening en GroenLinks vroeg zich af of daar eventueel ook nog andere maatregelen voor waren?

College: Wij zijn niet van de landelijke richtlijnen afgeweken die de VNG heeft opgesteld. Aanvullend daarop: bijvoorbeeld een verandering ten opzichte van de oude verordening is de eigen bijdrage voor jeugdzorg, deze eigen bijdrage wordt naar nul gebracht.

 GroenLinks: Dank u wel, dan kunnen we het meenemen.

 De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen. Het onderwerp is rijp voor besluitvorming in de raad.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 18 juni 2018 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksN Bossenbroek
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangA Menkveld en H Papperse
D66P van der Hammen
VVD
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2.    Algemeen spreekrecht

Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
    
3.    Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen
    
4.    Toezeggingenlijsten
4.a    Toezeggingenlijst Forum 18 juni 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst van het Forum.
4.b    Toezeggingenlijst Raad 18 juni 2018

GroenLinks verwijst naar het vragenkwartier van 15 januari jl. Toen is een vraag gesteld over het Kinderpardon. De fractie vraagt zich af wanneer de reactie op deze vraag te-gemoet mag worden gezien.

Het College zegt toe dat deze reactie in de raadsvergadering van 2 juli mag worden verwacht.

Het CDA adviseert het College om voorliggende toezeggingenlijst sowieso eens kritisch te doorlopen.

Conclusie: De toezeggingenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.
    
5.    Vermoedelijke hamerstukken
5.a    Vaststellen bestemmingsplan Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0061

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker die zich voor dit agendapunt heeft aan-gemeld, zijnde mevrouw Boehmer.

Inspreker geeft aan dat zij woonachtig is in de wijk en inspreekt namens een aantal wijkbewoners. De integrale tekst van haar inspreekreactie is in bijlage bij dit verslag gevoegd.
Inspreker geeft aan dat er een onjuist beeld naar buiten wordt gebracht over het draag-vlak in de wijk. In de gesprekken met de gemeente heeft de wijk – naar haar mening - duidelijk aangegeven tegen uitbreiding van de schuur te zijn, maar ook tegen de huidige opzet van de zorgboerderij en de bestemming ‘maatschappelijk gebruik’ van een groot deel van het perceel, inclusief de huidige weide. Aan deze weide worden op dit moment hoge agrarische waarden toegekend. Door de wijziging naar ‘maatschappelijk gebruik’ wordt de mogelijkheid geopend tot bebouwing van het perceel.
Aanpak van de verrommeling op het erf, valt binnen de wettelijke handhavingsplicht van de gemeente en heeft niets te maken met uitbreiding van een stal. Omwonenden hebben dit nooit als een voorwaarde voor ontwikkeling benoemd. De gemeente kan niet onderhands uitbreiding toelaten.
De schuur waar de uitbreiding voor is aangevraagd, heeft geen agrarische bestemming en is nooit als koeienstal gebruikt. Bovendien biedt de huidige schuur voldoende opslag-capaciteit.
Het is het een feit dat de gemeente doorgaans terughoudend is wat betreft nieuwbouw in het buitengebied. Inspreker vraagt deze terughoudendheid ook wat deze schuur te volgen en de kwaliteiten van het stedelijk uitloopgebied voor rust en recreatie te respecteren.

BewustZW verwijst naar de zienswijzennota bij de vergaderstukken. De inspreekreactie van mevrouw Boehmer geeft echter een ander inzicht.

Inspreker voegt toe dat er een aantal gesprekken met de gemeente is gevoerd. Daarbij is aangegeven, dat de wijk het niet met de gemeente eens is. Er is slechts eenmalig eni-ge uitleg geboden. Verdere informatieverstrekking is tot op heden uitgebleven.

Het college wil de pauze voorafgaand aan de raadsvergadering graag benutten voor overleg, waaronder een gedachtewisseling met de inspreker. Het College zal tijdens de raadsvergadering inhoudelijk op voorliggend onderwerp terugkomen.
 
BewustZW constateert dat het bestemmingsplan voor Driesteek 7 als een hamerstuk staat geagendeerd. Gezien het voornemen van de wethouder, suggereert hij dit bestemmingsplan alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda op te nemen.

De voorzitter neemt de suggestie over. Het voorstel wordt alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda geplaatst.
5.b    Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst Driesteek 7
Griffienummer: 2018-0062

BewustZW wijst er op, dat de bekrachtiging van de anterieure overeenkomst met Driesteek 7 gerelateerd is aan agendapunt 5.a. Het lijkt verstandig om zowel punt 5.a, als 5.b alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda te plaatsen.

De voorzitter neemt de suggestie over. Het voorstel wordt alsnog als bespreekstuk op de raadsagenda geplaatst.
5.c    Toetreding gemeente Heerde tot de regio Stedendriehoek
Griffienummer: 2018-0064

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.d    Vaststellen gebiedsexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein, vaststellen grondprijs Revelhorst
Griffienummer: 2018-0060

Het CDA vraagt of het College kan aangeven wat de relatie is tussen voorliggende gebiedsexploitaties en een vestiging van Het Dagelijks Bestaan in het plangebied. De fractie heeft signalen dat Het Dagelijks Bestaan zich mogelijk hier gaat vestigen.

Het College geeft aan dat dit morgen tijdens het collegeberaad aan de orde komt.  

De SP constateert dat het Vitensgebied bouwrijp wordt gemaakt zonder dat zich hiervoor een koper heeft gemeld. De SP acht een andere volgordelijkheid logischer, namelijk: eerst wachten tot er een koper is, dan de grond bouwrijp maken en vervolgens kijken naar de wensen van de koper.

College: Het college wijst er op dat bouwrijp maken van het terrein iets anders is, dan het terrein zodanig voorbereiden dat het verkoopbaar is.

Advies: het voorstel blijft als hamerstuk geagendeerd.
5.e    Geheimhouding gebiedsexploitaties Keucheniusstraat en Vitens terrein
Griffienummer: 2018-0067

Advies: Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.f    Begroting 2019-2022 VNOG
Griffienummer: 2018-0076

Advies: Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.g    Zienswijze op de begroting PlusOV en gewijzigde begroting PlusOV 2018
Griffienummer: 2018-0068

De ChristenUnie stelt vast dat het tekort bij PlusOV inmiddels is opgelopen tot meer dan een half miljoen euro.

Het College bevestigt dat er financieel behoorlijk moet worden toegelegd op PlusOV. De bedoeling is echter wel om de kosten naar beneden te brengen. Gezien voorliggende begroting van PlusOV, zal in de zienswijze duidelijker naar voren moeten komen dat de kosten lager dienen te worden.

De ChristenUnie kan zich vinden in deze intentie, maar vraagt zich af wat het beleid is als het mis gaat.

Het College lijkt meldenswaard dat Zutphen nog een keuze gaat maken om al dan niet door te gaan met PlusOV. Dit keuzemoment volgt op een evaluatie en ligt vòòr 1 november a.s. Na de zomervakantie zal zichtbaar worden of de organisatie op orde komt en de kosten dalen. Het College zal na het zomerreces haar bevindingen delen met de raad.

BewustZW verwijst naar de roerige, achterliggende tijd. Wat de zienswijze betreft, zou Bewust ZW graag een passage uit de Burap opnemen in de zienswijzebrief aan het bestuur van PlusOV. Dit betreft de eerste alinea van de Burap.

Het College begrijpt over welke passage het hierbij gaat. Het kan inderdaad een afwe-ging zijn om dat te doen. De zienswijze richt zich echter wel op de Begroting 2019-2020 en het gaat nu over reeds gemaakte kosten.

BewustZW: Prima uitleg. Toch stel ik voor om genoemde passage in de zienswijze te verwerken.

Het CDA stelt voor om de zienswijze als bespreekstuk te agenderen voor de aansluitende raadsvergadering. Dat biedt de mogelijkheid om een amendement aan de raad voor te leggen.

D66 heeft geprobeerd om een ijkpunt te vinden. De weg van PlusOV is met goede voornemens geplaveid. Gaat het hierbij over de begroting Plus OV of Plus OV in totaal?

Het College geeft aan dat er vòòr 1 november moet worden besloten om al dan door te gaan met de gemeenschappelijke regeling PlusOV. Daarbij komt dit soort afwegingen naar voren en die kunnen we afzetten tegenover onze voornemens van twee jaar geleden. We zullen op basis hiervan vòòr 1 november de nodige afwegingen moeten maken.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze in de aansluitende raadsvergadering als be-spreekpunt wordt opgevoerd.
5.h    Aanwijzing van gemeentelijke vertegenwoordigers in de Regioraad Stedendrie-hoek
Griffienummer: 2018-0072

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agen-dapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
5.i    Aanvraag Vangnetuitkering 2017 – instemmen met antwoorden
Griffienummer: 2018-0071

De SP geeft aan in de raad betreffende dit punt een korte stemverklaring te willen afleggen.
5.j    Geheimhouding Meerjaren Prognose Grondexploitatie
Griffienummer: 2018-0066

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.
6.    Lijst ingekomen stukken Raad 18 juni 2018
Griffienummer: 2018-0059

De voorzitter meldt dat zich twee insprekers hebben aangemeld betreffende een van de ingekomen stukken. Dit betreft het stuk onder 03 in rubriek C betreffende de locatie van de Kermis in Zutphen. De voorzitter geeft de insprekers, mevrouw Oosterink en de heer Lubach, achtereenvolgens het woord.


Inspreker 6.a – Mevrouw Oosterink, kermisexploitant te Zutphen
Inspreker pleit voor behoud van de kermis in de binnenstad. Verplaatsing zal haars in-ziens de doodsteek voor de kermis betekenen. Ze wil graag in overleg met de horeca en de kermisexploitanten samen een goed plan opstellen. De meeste inwoners zijn – blij-kens signalen die zij heeft gekregen – voorstander van een kermis in de binnenstad.
De integrale inspreekreactie van mevrouw Oosterink is in bijlage bij het verslag gevoegd.

GroenLinks vraagt of het in de omzet merkbaar is als de kermis niet in de binnenstad plaatsvindt?

Inspreker werkt zelf niet buiten de stad en kan niet uit persoonlijke ervaring spreken wat dit betreft. Zij baseert zich hierbij op ervaringen van collega’s. Deze stellen dat het kermisbezoek in die situatie terugloopt en de ervaring leert dat bij een locatiekeuze buiten de stad of het dorp er na verloop van enkele helemaal geen kermis meer is.

BewustZW heeft in de gemeenteraad over dit onderwerp meerdere overleggen en onderzoeken voorbij zien komen. Er wordt nu gevraagd of de gemeente in dezen een bemiddelende rol wil vervullen. Afgevraagd mag worden waarom de gemeente nu wel slagvaardig zou zijn en waarom de gemeentelijke rol voorheen niet effectief is geweest?

Inspreker is van mening dat er met de horeca niet tot goede oplossingen is gekomen om meer publiek te trekken. De kermisexploitanten verbaast het, dat de horecafaciliteiten weliswaar aanwezig zijn: horecagelegenheden en terrassen zijn open, maar de horeca-ondernemers verder niets ondernemen, om te zorgen dat de mensen die de kermis bezoeken ook een bezoek brengen aan de horeca. De kermisexploitanten willen hier heel graag over in gesprek.

BewustZW hoort graag van het College of er nog een bemiddelpoging mogelijk is, voordat het College hier verdere stappen in gaat zetten.

Het College stelt dat er geen sprake is van een conflict en dus ook niet over een ‘bemiddeling’ hoeft te worden gesproken. Het lijkt zinnig om hierover in een breder verband van gedachten te wisselen, waarbij het College denkt aan een Forum over evenementenbeleid. Daarbij kunnen aspecten, zoals bijvoorbeeld geluidsoverlast, worden besproken, maar ook de vraag of een bepaald evenement “in het DNA van Zutphen past”. Een discussie over de kermis hoort naar mening van het College thuis in een bredere discussie over evenementenbeleid.

Inspreker geeft aan dat kermisexploitanten alles naar tevredenheid hopen op te lossen. De plaatsing van attracties speelt hierin een rol. Tegenover een rustig terras kun je bijvoorbeeld een draaimolen plaatsen. Er zijn het afgelopen jaar metingen verricht ten aanzien van geluidsoverlast. Naar verluidt zijn deze metingen nietig verklaard. Bij metingen kwam kindergeluid eroverheen. Er wordt door de exploitanten rekening gehouden met de bewoners door het muziekvolume te matigen. Mevrouw Oosterink voert dit beleid ook wat haar attractie betreft vanaf een half uur voor sluitingstijd en zet dan ook de flikker-lichtjes uit. Ze vraagt zich af wat dan de overlast van de kermis is. Overlast van dronken personen kan de kermisexploitanten immers niet worden verweten.

BewustZW is van mening dat er tijdig samen gesproken moet worden over goede oplossingen. In dit gesprek moeten alle relevante partijen worden betrokken, zoals kermis-exploitanten, bewoners et cetera.

GroenLinks heeft begrepen dat door de kermisexploitanten veel aanpassingen worden gedaan. De fractie vraagt zich af of verplaatsing naar een andere locatie ook nieuwe kansen met zich mee kan brengen?

Inspreker verwacht dit niet. Er zijn meerdere factoren nodig, die een kermis tot een succes maken. Enerzijds is er de diversiteit in het aanbod van de kermisexploitanten. Tevens bestaat er een afhankelijkheid van toevallige bezoekers, die bijvoorbeeld even de stad bezoeken voor de markt of de horeca brengen en dan zien dat er een kermis is. Inspreker vraagt te realiseren dat een feesttent op een andere locatie ook ander publiek meebrengt en waarschijnlijk niet het publiek dat Zutphen wil. De kermisexploitanten zijn tevreden met de huidige opzet. Voorts moet worden gerealiseerd dat kermisexploitanten ook hun bedrijfskosten hebben. Zij hebben een A-locatie nodig voor een gezonde exploitatie. Als er zou worden uitgeweken naar een andere locatie, is het nog maar de vraag of er dan nog interesse is van exploitanten.

De voorzitter heeft begrepen, dat er vanavond in de raad een motie wordt ingediend over dit onderwerp en geeft aan dat er via het Presidium en de agendacommissie een Forum over deze thematiek georganiseerd wordt.

Inspreker 6.b - De heer Lubach, voorzitter van de Nationale Bond voor Kermisbedrijf-houders BOVAK
Inspreker gaat in op de mogelijkheid dat de traditionele jaarlijkse kermis uit het centrum van Zutphen moet verdwijnen.
Uit gesprekken met de gemeente is gebleken, dat er geen ruimte meer is voor evenementen in de binnenstad, zoals een kermis, waarbij sprake is van geluidsversterking. Het is in het verleden al eerder voorgekomen, dat de kermisexploitanten hun biezen moesten pakken op last van de horeca. Later was het diezelfde horeca die de kermis weer terug wilde, om weer meer ‘reuring’ in de stad te hebben. Van de vele kermissen die er in Ne-derland zijn, is er maar een handjevol dat buiten de stad plaatsvindt. Inspreker benadrukt dat de kermis deel uitmaakt van de Nederlandse volkscultuur.
De integrale tekst van de inspreekreactie van de heer Lubach is in bijlage bij het verslag gevoegd.

BewustZW hoort dat er in het betoog gezegd wordt: “De biezen pakken op last van de horeca”. Dat is bijzonder omdat de gemeente c.q. de gemeenteraad hierin de gezagsrol heeft.

Inspreker geeft aan dat het historie is, dat in het verleden op last van de horeca de kermis uit de binnenstad is verdwenen en later weer door de horeca is teruggehaald. Uiteraard speelt de gemeente daar een rol in.

BewustZW dankt voor de helderheid dat dit besluit toentertijd in samenspraak met de gemeente tot stand is gekomen.

De voorzitter is van mening - als het over historie gaat - dat de kermis van nu niet is te vergelijken met de kermis van twintig jaar geleden. De attracties zijn nu hoger, groter, sneller enzovoort. Ze vraagt zich af of deze vergelijking aanknopingspunten. Ze suggereert de mogelijkheid van een retro-kermis in plaats van een hi-tech kermis, zoals deze zich nu heeft ontwikkeld.

Inspreker geeft aan dat de kermis van nu en wat de ondernemers daarmee doen, iets is wat de samenleving tegenwoordig verlangt. Het thema Nostalgische Kermis is er, maar die exploitanten komen op andere basis naar de stad. Bijvoorbeeld bij een Foodtruckfestival.
De menselijke geluiden c.q. de wijze waarop bezoekers uiting geven aan hun emotie en beleving is niet veranderd ten opzichte van tien, twintig jaar geleden.
De kermisexploitant is zich terdege ervan bewust, dat zij te gast is in de stad en rekening moet houden met bewoners, winkeliers, horeca en ambulante handel. Er moet echter wel sprake van een win-win situatie zijn. Er is overleg mogelijk betreffende de opstelling van de attractie, rekening houdend met het volume. Als de kermis voor Zutphen behouden wil blijven, dan willen de kermisexploitanten en de Bond hierover graag in gesprek treden met de gemeente.

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen aan de inspreker zijn. De ingekomen stukken en de inspreekreacties worden voor kennisgeving aangenomen.


7.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 18 juni 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter in-zage liggende stukken.


8.    Vaststellen Forumverslag
8.a    Forumverslag 14-05-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 14-05-2018, conform wordt vastgesteld.
9.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.41 uur.

Bijlagen

Presentatie over de ‘aanpak implementatie Omgevingswet’ (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPM de Ridder
PvdAS de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de vergadering waarin de aanpak implementatie Omgevingswet wordt gepresenteerd. Dan geef ik eerst het college de gelegenheid om de presentatie te geven.

-- zie presentatie --

Tijden de presentatie zijn de volgende interrupties:

CDA: De gelijke informatiepositie van overheid en burgers: waar haalt de burger zijn informatie vandaan?

Ambtelijke ondersteuning: Daar kom ik zo nog op. Uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

GroenLinks: Is er een duidelijke taakverdeling tussen de gemeente Zutphen en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)?

Ambtelijke ondersteuning: Die taakverdeling is nog niet duidelijk.

Stadspartij: Is er ten aanzien van het DSO landelijke afstemming zodat het wiel niet opnieuw hoeft te worden uitgevonden?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, dat is er.

BewustZW: Hoe worden innovatieve projecten geborgd in het DSO?

Ambtelijke ondersteuning: Wat je als gemeente belangrijk vind, de inhoud, moet je vastleggen in beleid.

Voorzitter: Dank voor de presentatie, zijn er verhelderende vragen?

GroenLinks: De kostenraming van 6 ton, wij hebben de neiging om in de tijd van bezuinigingen er wat van af te halen: wat moet, wat kan weg. Wel is het belangrijk dat de implementatie goed gebeurt en dat we een goed werkend DSO krijgen. Verder vinden wij de volgende drie punten belangrijk: de kwaliteit van de leefomgeving (hier ligt een kans), participatie (op voorhand er uit komen: dit als gemeente Zutphen als eis/voorwaarde stellen voor het in behandeling nemen van aanvragen), en handhaving: ook ten opzichte van wetgeving waarvan de gemeente Zutphen niet direct het bevoegde gezag is zoals de Natuurbeschermingswet; kennis en capaciteit is niet altijd aanwezig.

VVD: Dank voor de presentatie. het is belangrijk dat de benodigde 6 ton goed wordt geïnvesteerd om de Omgevingswet goed geïmplementeerd te krijgen. Er moet flexibel worden meegedacht zodat we niet verzanden in procedures. Aangaande de experimenten: hoe loopt het met het project buitengebied? Wie geeft de aanzet tot de kaderstellende rol van de raad? Ligt dat bij het college of bij de raad? Ik mis de LTO in dit verhaal.

Burgerbelang: Wij sluiten ons aan bij GroenLinks: als je iets doet, doe het dan goed. Wat zijn de risico's als jet het niet goed regelt? Wordt werk dubbel gedaan door de raadswerkgroep?

D66: Er wordt al gewerkt in de geest van de Omgevingswet. Wat is de rol van de raad bij het Omgevingsplan en bij de Omgevingsvisie? Wat heeft ten aanzien van de Omgevingsvisie al plaatsgevonden in het voortraject?

ChristenUnie: De vereiste gedragsverandering bij bestuur en college; Hoe zijn de burgers daarover geïnformeerd?

Burgerbelang: Wij lezen niets over het marketingbudget en over een plan van aanpak.

College: Het marketingplan is het communicatieplan. We willen goed implementeren en niet beknibbelen op kosten: toch willen we kijken of het goedkoper kan met behoud van het goede. We willen zorgen dat in 2021 alles op orde is met een goed werkend DSO. De experimenten zijn bedoeld als 'learning on the job'. Participatie is aan alle kanten logisch. Het Omgevingsplan en de Omgevingsvisie zullen ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. Wij delen de visie dat dit kansen geeft voor raad, college, inwoners, en ondernemers. Deze kansen moeten we benutten. Handhaving is een juridisch vraagstuk waar we nog van moeten leren. Dit is een experimentonderdeel. De LTO komt niet voor in het ketenpartnerverhaal, zij zijn echter wel in beeld. hecht u er waarde aan dat zijn deel uitmaken van het ketenpartnerverhaal? Als een en ander niet goed geregeld wordt, ontstaat er chaos. Dan creëren we een vrijstaat Zutphen, dat lijkt me niet gewenst.

Burgerbelang: Wij hebben niet gezegd dat de experimenten dubbel werk opleveren, maar dat het parallel naast elkaar loopt.

College: Ook de ambtelijke ondersteuning heeft dat zo opgeschreven. Participatie van de inwoners is een goed idee, dat gaan we doen.

GroenLinks: Kan vooroverleg van de initiatiefnemer met omwonenden als voorwaarde worden meegenomen?

College: Dat staat in de wet. Echter, overleggen betekent nog niet dat je het met elkaar eens moet zijn.

GroenLinks: Dit moet geen dode letter zijn, hier moet wel invulling aan worden gegeven. Enkel een briefje sturen is onvoldoende. De punten die tijdens zo een vooroverleg worden ingebracht en de reactie daarop moet in een document worden vastgelegd.

Ambtelijke ondersteuning: In de praktijk hebben we daar al ervaring mee. Onder de Omgevingswet wordt dat verplicht.

VVD: Kun je de pilot Landelijk Gebied uitleggen?

Ambtelijke ondersteuning: Wij zijn nu druk met het concept voorontwerpplan. Dat kost veel tijd. In september/oktober willen we dat voorleggen aan het Forum. We willen inwoners informeren hoe zo een plan werkt, dat is een stuk informatievoorziening voor inwoners. Eind van het jaar moet dan het ontwerpplan klaar zijn, zodat begin 2019 het plan zelf kan worden vastgesteld. Als blijkt dat we dingen anders moeten doen, dan moeten we het anders gaan doen.

VVD: Dat begrijpen wij. Is er iets in de experimenten waarvan nu al gezegd kan worden dat je je daarin niet kan vinden? Is dit hetzelfde wat we altijd al deden ,maar dan met een ander sausje erover. Of is het iets geheel anders?

College: Het is geheel anders. We moeten leren van wat goed gaat, en van wat anders moet.

CDA: Als er sprake is van minder regels, wat kan dan vervallen, of is er sprake van meer integraliteit?

College: Er komt geen 'was-wordt' lijstje. Het wordt wel makkelijker. Als de wet van kracht wordt, dan gaan we meten onder inwoners of het beter is.

Voorzitter: Bedankt voor uw aanwezigheid. Ik sluit de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Jaarstukken 2017 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Namens de auditcommissie is de voorzitter mevrouw Schriks aanwezig.
Namens Deloitte is de accountant de heer Knip aanwezig.

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forum vergadering. Op de agenda staat Jaarstukken 2017.Er zijn nog 2 agenda punten toegevoegd namelijk “Bestemming batig saldo jaarrekening 2017” en “advies Auditcommissie Jaarstukken 2017”. De voorzitter geeft het woord aan het College. Zie verder de bijlage “ Intro Jaarstukken 2017 van H. Matser”.

GroenLinks: Is het percentage inhuur bij de gemeente Zutphen van 11,9% hoger dan het landelijke gemiddelde?

College: De gedachte is dat inhuur maximaal op 10% mag liggen. Dus is het te hoog.

ChristenUnie: Wat is het effect op de organisatie als je de inhuur sterk gaat af bouwen?

College: Op plekken in de organisatie waar langdurige cruciale kennis hoort te liggen in de organisatie geen gebruik te maken van inhuur maar van mensen in vaste dienst.

ChristenUnie: Is dit een oordeel of is het al werkelijkheid?

College: Het is een oordeel ik heb de organisatie nog niet kunnen doorlichten in de afgelopen 3 weken.

ChristenUnie: Ik herhaal mijn vraag. Wat is het effect op de organisatie als je de inhuur sterk gaat af bouwen?


Voorzitter: U stelt wel de vraag aan de wethouder Financiën.

College: We hebben het nu over jaarverslag 2017. Maar ik wil het wel hebben over 2018 /2019. We hebben inderdaad die 10% genomen maar alsnog niet op de loonsom gedaan. Dat effect is nog niet aan de orde.

ChristenUnie: Wat is het effect op de dienstverlening?

College: Als we in september met voorstellen komen dan kunt u daarbij ook bedenken dat het effect duidelijk wordt. Ook in de randvoorwaarde die in de bijlage van de voorjaarsnota worden genoemd kun je ook het effect op inwoners zien. Bij de bezuinigingsvoorstellen zullen we ook de effecten gaan noemen.

CDA: Het tijdig insturen van facturen van jeugdzorg aanbieders was in het verleden een probleem.
Ik hoor nu dat de wethouder nu in gesprek is met de jeugdzorgaanbieders.
Is dat op basis van vrijwilligheid? Hebben we in het verleden die gespreken niet gevoerd?
Wat maakt de Wethouder nu wel positief dat deze facturen wel op tijd worden opgestuurd?

College: Ik voer de gesprekken zelf niet maar ik begrijp van de directeur van Het Plein dat de gesprekken die maandelijks worden gevoerd vanaf begin van dit jaar goed verlopen. Er is nu meer discipline met het insturen van facturen en wat onder werkpositie is. Naast de facturen zijn er in de jeugdzorg nog een aantal andere instanties dan gemeente hebt die beschikkingen afgeven. Daar is in het vorige gesprek met de vorige wethouder aan gerefereerd dat het lastig is om al die verwijzers op te lijnen zodat wij weten als gemeente dat er beschikkingen zijn afgegeven en ook een idee hebben wat we aan facturen en wat we onder werkpositie kunnen verwachten. Dit laatste punt is lastig te beheersen als je het stuur niet zelf helemaal in handen hebt.

VVD: We willen graag meer een toelichting met specificatie horen over de het bedrag van 94.200 euro die onttrokken wordt aan de saldi reserve. We willen graag horen waar de bedragen vandaag komen en waar ze heen gaan.

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

D66: Waarom financiert de gemeente vastgoed activa met kortlopende (kasgoed) leningen?
Lopen we daardoor niet extra risico?

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

GroenLinks: Vraag over energie neutraal. Er staat in de jaarrekening dat er 1,4 miljoen voordeel is en dat budgetten niet geheel benut zijn. Hoe kan het dat die uitgaven niet gedaan zijn en wat was de overweging en hoe gaan we daarmee om?

College: Deze vraag wordt schriftelijk beantwoord (Toezegging)

PvdA: We zien wat meevallers in de jaarrekening. Zijn er meevallers die structureel zijn?
De vraag van CDA mbt de ingestuurde facturen hebben wij ook.
Blijft het te kort van 1, 5 miljoen op jeugdzorg of komen er ook nog facturen na voor 2017?
Zijn er zombiereserve? Reserves waarvan de bestemming gedateerd is en kunnen ze misschien vrijvallen?

College: De accountant gaat nog wat zeggen over de onzekerheid die facturen uit het verleden geven. De inschatting is dat die onzekerheid zich beperkt tot een bedrag waardoor we nog steeds een goed keuringsverklaring van de accountant krijgen. Maar weten we niet precies wat we gaan uitgeven op jeugdzorg. Er kunnen nog facturen komen alleen het bedrag zal beperkt zijn.
De bestemmingsreserves wordt meegenomen in de bezuiniging.

Deloitte:Wij gaan niet over de nagekomen rekeningen van Jeugdzorg. Maar ik neem het mee in mijn presentatie.

D66: Kunnen we volgende keer de jaarrekening indien de situatie voordoet onder voorbehoud van goedkeuring toegezonden krijgen?

College: Het is niet duidelijk of het mogelijk is en maar het is risicovol. Je kunt het een discussie krijgen over verschillen tussen het concept en de definitieve versie. Het gesprek zou over de definitieve versie moeten gaan. Maar ik heb begrijp de roep om meer leestijd.

PvdA: Is het mogelijk bij een bij een volgende jaarrekening een voorlopig resultaat mee te geven?

College: Sympathiek voorstel maar je loopt hetzelfde risico als bij een jaarrekening onder voorbehoud.

GroenLinks: Het jaarverslag van 275 pagina’s is lang. Moet het jaarverslag echt zo lang zijn?
Kan het ook anders?

College: Jaarverslag is gebonden aan wettelijk eisen. Het is zeer lastig om deze te verkorten. Er zit een mooie samenvatting in het verslag ergens midden. Samenvatting is nog steeds omvangrijk. Ik wil samen met uw onderzoeken voor volgens of die samenvatting korter kan.

VVD: Hoe kijkt de wethouder tegen het afschaffen van de reserve van het sociaaldomein aan?

College: Vanaf 2019 wordt er 1 som geld gegeven voor het Sociaal domein en andere posten. Dat is de belangrijkste motivatie.

Deloitte licht de jaarrekening toe zie verder de presentatie.

Auditcommissie geeft ook een presentatie zie verder presentatie
De voorzitter voegt nog derde beslispunt toe. Het college te verzoeken om de aanbeveling van de auditcommissie over te nemen en voor 11 november te rapporteren over de aanbevelingen.

College: Wij onderschrijven de aanbevelingen van de auditcommissie.

ChristenUnie: Kunnen we zo’n a4tje krijgen wat de accountant noemde in zijn presentatie?

CDA: Hoe moet ik die ratio’s beoordelen?

PvdA: De weerstandsratio’s zijn ingericht op incidentele risico’s. Hoe kijkt de account er tegen om een weerstandsratio als ijkpunt te gebruiken terwijl de risico’s structureel zijn?

Deloitte: Het is een goed punt. De jaarrekening is een moment opname.
Structureel bij in een normaal bedrijf/zorginstelling bent u nu failliet. Dat kan niet failliet gaan als gemeente u kunt artikel 12 gemeente worden. Maar als meerdere gemeente dit gaan doen dan wordt het een het macrobudget en dat betekend dat als u vraagt als artikel 12 dat u iets anders moet inleveren. Vwb Sociaal domein zullen 30 tot 40% van de gemeentes artikel 12 terecht komen als ze niets gaan doen.
Het is het systeem wat vraagt om risico’s. Bij grondexploitaties zijn de risico’s veel beter beheersbaar. In het sociaal domein zijn de risico’s wel goed in beeld maar het zijn lopende uitgaven. Dit is niet een specifiek probleem voor Zutphen maar voor heel Nederland.

College: Account heeft al gedeeltelijk antwoord gegeven op de vraag van CDA. De jaarcijfers zijn van nu.
De ratio gaat t/m 2017 en je kunt in het verslag lezen hoe de accountant naar voren kijkt.

Voorzitter vraagt om besluitvorming.
Zijn de 3 beslispunten in het forum voldoende behandeld om door te gaan voor besluitvorming in de raad?
Alle leden van het forum zijn het er mee eens.


Bijlagen

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Bestemming batig saldo jaarrekening 2017 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie het verslag van Jaarstukken 2017 (18-06-2018)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Advies Auditcommissie Jaarstukken 2017 (18-06-2018)

Datum 18-06-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Zie het verslag van Jaarstukken 2017 (18-06-2018)

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Behandeld in