Pagina delen

Forumverslag 18-05-2015

Presentatie over het financieel meerjarenperspectief (18-05-2015)

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M. van Riet Paap
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter legt uit dat de presentatie over het financieel meerjarenperspectief het begin is van het voorjaarsgesprek (voorheen voorjaarsnota). Op 8 juni gaat het traject verder, dan worden de belangrijke beleidskeuzes gepresenteerd en besproken. De voorzitter geeft het woord aan het college.

College: deze presentatie bevat de meest recente getallen wat betreft het meerjarenperspectief tot en met 2019. De presentatie is niet voorafgaand aan de vergadering toegestuurd omdat we de meest actuele getallen wilden presenteren en getallen geen eigen leven moeten gaan leiden door ze te vroeg te verspreiden. De griffie voegt de presentatie toe aan het verslag van de vergadering. Ik geef het woord aan de ambtelijke ondersteuning voor de presentatie.

De ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie meerjarenperspectief 2016-2019.

De voorzitter stelt de fracties in de gelegenheid vragen aan het college te stellen.

CDA: gaat de gemeente vennootschapsbelasting betalen? Moet daar nog rekening mee worden gehouden worden in de getoonde cijfers?

GroenLinks: ook graag toelichting op de vennootschapsbelasting van het college. Wat wij jammer vinden is dat het in de presentatie gaat over bezuinigen. Kan er niet beter rendement gehaald worden zodat we geld verdienen, in plaats van moeten bezuinigen?

Stadspartij: bedragen zijn duidelijk, maar komen er vanuit het college ook beleidsvoorstellen hoe dit kan worden opgelost? Kunnen we meer inkomsten genereren in de zaken die de gemeente levert?

D66: jammer dat de presentatie nu pas getoond is en niet van te voren bij de raad bekend was. Er spreekt geen vertrouwen uit dat het college denkt dat de raad direct met de cijfers aan de haal gaat.

VVD: informatie een maand voor het voorjaarsgesprek aanleveren is meer dan genoeg. 

BewustZW: Dank voor de presentatie. Vastgoed komt nu nog weinig naar voren. We zouden geholpen zijn met een inverdienmodel die de risico's en kansen beter in beeld brengt. Is er in huursector bijvoorbeeld sprake van verkapte subsidie? Kunnen we daar met de stofkam doorheen?

PvdA: wij vinden het voorstel om begroting vanaf 0 op te bouwen vanaf 2017 een goed idee van het college. Zo de onlogische zaken uitfilteren. We vragen ons af hoe oud de cijfers zijn?

VVD: Goed dat het college deze weg inslaat wat betreft de financiële zaken en de Planning & Control cyclus. Ook goed om de programmabegroting weer vanaf 0 op te bouwen. Veranderingen in het sociaal domein is een punt van aandacht. 

Burgerbelang: het zou verhelderend voor de raad zijn om vaker op deze manier van financiële zaken op de hoogte te worden gesteld. 

ChristenUnie: graag informatie over de vennootschapsbelasting. Ook wij vinden het belangrijk naar het positieve te kijken, niet slechts naar bezuinigingen. 

De voorzitter geeft aan dat de SP niet aanwezig is vanwege ziekte.

College: over vennootschapsbelasting: over alles waar de gemeente winst op maakt moet vennootschapsbelasting worden betaald. Dat zal neerkomen op een paar ton per jaar.

Over meer rendement halen: dat is een goed punt waar we over na moeten denken. Niet door zomaar bepaalde verhogingen door te voeren, want we willen de lasten voor mensen niet verzwaren. Ook goed om naar de inkomsten uit huur te kijken. Daar zijn we mee bezig, het voorstel is onderweg. 

Over aanleveren presentatie: de presentatie is nu pas getoond omdat het verstandig was de cijfers nog even tegen de borst te houden.

Over vastgoed: er komt binnenkort een vastgoedspecial waarin specifiek daarover wordt uitgeweid.

Over bekend zijn van de cijfers: de cijfers dateren van eind vorige week.

Over de begroting-vanaf-0 situatie: mooi dat er enthousiast op wordt gereageerd. het zal de organisatie ook scherp laten kijken naar wat er in de toekomst nodig is. Niemand kan meer zonder verantwoording rekening houden met een bepaald budget.

Over sociaal domein: houden we scherp in de gaten. Grote verschillen worden via de BURAP meegedeeld. 

Over frequentere financiële presentaties: We nemen ons voor om dit vaker te doen.

Ambtelijke ondersteuning: over vennootschapsbelastingplicht: Nederland is één van de laatste landen die dit voor gemeenten gaat regelen in Europa. 400 economische activiteiten in de gemeente worden onderzocht en aangeleverd aan de Belastingdienst, die overigens pas vanaf 2018 of 2019 controles gaat uitvoeren.

CDA: als je winstbelasting moet betalen, mag je dan ook verlies rekenen?

Ambtelijke ondersteuning: verlies mag ook gerekend worden, maar dit zal niet vaak voorkomen. Bekeken wordt wat het marktplaatje is en wat wij betalen. Als wij meer betalen en toch flink verliezen, kan het toch zijn dat we vennootschapsbelasting betalen.

GroenLinks: over de begroting opbouwen vanaf 0 in 2017, wie pakt dit op? Gemeente zelf, externe partij, of burgers?

College: de gemeente pakt dit zelf op.

GroenLinks: wij zouden het spannend vinden om tegenbegrotingen door burgers te laten maken. Goed voor vertrouwen in de ambtelijke top en het college.

CDA: als we met de begroting op 0 beginnen en we nemen dat miljoen uit de algemene uitkering mee, hoeveel investeringen zou de gemeente dan willen doen?

College: we investeren alleen in zaken die echt nodig zijn. Een investeringsstop is op dit moment geen goede zaak.

PvdA: Zijn er binnen de organisatie meer administratieve of uitvoerende componenten, die weinig beleidsmatig zijn, en via een samenwerking zoals Tribuut (belastingsamenwerking) kunnen worden geregeld?

College: staat in de kerntakendiscussie dat er naar meer samenwerking wordt gekeken. Kan ook in de vorm van gezamenlijk inkopen of personeelszaken. Wordt binnen de Stedendriehoek aan gewerkt.

VVD: in de huidige netwerksamenleving is de rol van opdrachtgeverschap belangrijk. Welke rol hou je zelf en welke besteed je uit? Dat wil ik het college nog meegeven. 

CDA: bij gezamenlijk inkopen goed kijken naar waar het over gaat. Aanlevering en toelevering niet altijd mogelijk binnen de grenzen van de gemeente. 

College: is voor ons een punt van aandacht. 

De voorzitter stelt vast dat er geen verdere vragen zijn en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2014 (18-05-2015)

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college

Omdat de burgemeester als portefeuillehouder veiligheid op vakantie is zal wethouder Pennings het college vertegenwoordigen.

Het college geeft aan dat ze het jammer vindt dat de memo naar aanleiding van het onderzoek vandaag pas is toegevoegd. Echter de presentatie is volgens haar duidelijk genoeg.

De presentatie wordt gegeven door de heer Remmelt Bos, van het team Kennis en Veiligheid van de gemeente Deventer.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 valt het op dat in de reactie van het College op de memo geen aandacht aan het onderdeel spelen en ontspanning wordt besteed. Daarnaast vraagt D66 zich af wat er moet gebeuren met de overlast aan hondenpoep en het gevoel van onveiligheid, wat er blijkbaar heerst.

PvdA noemt de problemen rondom hondenpoep, de wijkteams en de handhaving en constateert dat dat feitelijk nog niet zo goed gaan. Hoe gaat het college die verbeteren. PvdA is content met de kengetallen maar maakt zich zorgen over de Hoven. Ze is blij met de verbeterde situatie in Noordveen en het Waterkwartier wat mede komt door de actieve wijkteams.

VVD vindt dat er sprake is van redelijk positieve kentallen. De problemen rondom de hondenpoep viel haar op en de VVD zegt het opmerkelijk te vinden dat de situatie in de Hoven minder is terwijl daar de cohesie hoog is. Hoe steekt Zutphen af met landelijk vergelijkbare steden ? Hoe wordt er met het veiligheidsgevoel omgegaan en hoe wordt dat overlegd met de politie?

Ze is tevreden met het feit dat het onderzoek wordt meegenomen door de pers . Daarnaast wil de VVD weten wat het college met deze presentatie gaat doen.

Burgerbelang wil weten hoe het komt dat het gevoel rondom veiligheid en leefbaarheid in de Hoven zo negatief is. Zij vraagt zich af of er al niet met kleine ingrepen snelle resultaten te behalen valt. Het zogenaamde laag hangende fruit. De voorzieningen nivo in de Hoven baart haar zorgen mede omdat er volgens Burgerbelang daar niet veel veranderd is de laatste jaren.

SP geeft aan dat de rapporten altijd een momentopname zijn waardoor de resultaten wisselvallig kunnen zijn. SP vindt het belangrijk dat er sociale wijkteams zijn die door het laagdrempelig karakter vooral veel in contact zijn met de bewoners. Jammer vindt SP dat het politiebureau dicht is waardoor het gevoel van onveiligheid toeneemt en mensen meer verzuimen om hun burgerplicht te doen.

Er is volgens de SP last van hondenpoep wat mede komt doordat de veegmachine is wegbezuinigd. waardoor we nu deze gevolgen van overlast gepresenteerd krijgen.

Burgers geven aan dat het beleid van de gemeente is om niets te doen waardoor mede de groenstroken verrommelen en rommel trekt dan weer rommel aan. Echter als de pers er lucht van krijgt kan er ineens wel het één en ander bij de gemeente.

CDA vindt dat de Hoven nog het stiefkindje is. Kunnen de wijkteams daar niet meer aandacht aan besteden ? Het CDA wil ook weten of er al tekenen zijn over het voorkomen van jihadisme in Zutphen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat dit onderzoek ook in de toekomst weer wordt worden gedaan. Dat Noordveen als een prettige wijk wordt ervaren komt doordat daar veel is verbeterd o.a door de nieuwe verkeerssituatie. Van die successen kunnen andere wijken leren. Tevens moet worden gekeken of er door kleine ingrepen als snel verbeteringen in de wijk kunnen worden gerealiseerd.

Er moet volgens GroenLinks minder worden bezuinigd op het beheer van de openbare ruimte. Door meer mensen op straat en het uitdelen van meer boetes zal het gevoel van veiligheid toenemen. GroenLinks vraagt zich af vermogensdelicten alleen gebaseerd is op gevoel of dat het gebaseerd is op feiten.

De Stadspartij geeft aan dat dit onderzoek een belevingsonderzoek betreft, dus wat er nu leeft bij de burgers in de stad. Zij wil weten wat er met het onderzoek gaat gebeuren.

Daarnaast vraagt de Stadspartij zich af dat als het imago van de gemeente al niet geweldig is hoe is dan het imago van de Raad en het College . Tenslotte relativeert de Stadspartij door aan te geven dat er in Zutphen feitelijk weinig echte problemen zijn in vergelijking met andere steden.

De voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het college bedankt de Raad voor de complimenten die het onderzoeksbureau heeft gekregen voor haar rapport.

Het idee van het laag hangende fruit vindt het college een mooie suggestie en gaat na of het mogelijk is met kleine ingrepen snelle resultaten te halen.

Het college geeft aan dat de situatie in de Hoven een probleem is. Er is daar echter nu een wijkontwikkelingsplan waarvan de verwachtingen is dat de bewoners daar een goed gevoel bij krijgen. Er zijn al projecten gaande waaronder stadslandbouw met bewoners en leerlingen waardoor er meer samenhang in de wijk ontstaat.We zijn in opbouw aldus het college.

De hondenpoep is altijd een probleem echter het is volgens het college toch niet zo heftig. Een directe oplossing ervoor is er niet, mogelijk heeft de Raad daarvoor suggesties.

Het leren van de successen in andere wijken is belangrijk. De cohesie in de Hoven is groot echter hoe zet je dat uit naar andere wijken. Wel is het zo dat in deze succesvolle wijken al vroeg wijkteams actief waren.

De vergelijking met andere gemeenten is niet 1:1 mogelijk. De trends zijn wel te zien. Er is echter gekozen om alleen een vergelijking met de vorige periode 5 jaar geleden te maken.

Het college bedankt de SP voor de adviezen die zij geeft. Sommige dingen zijn wel te realiseren. anderen zijn lastig. Er is echter voor een andere benadering van het groen gekozen. Het college zal de opmerkingen van SP ter harte nemen.

De SP maakt zich zorgen over het zwerfafval waardoor er alleen maar meer afval ontstaat. Zij wil graag dat de zuigmachine terugkomt.

Het college geeft aan dat zij dit zal terugkoppelen echter er is in de kerntakendiscussie echter wel besloten om dit apparaat weg te bezuinigen. Feit is dat het gedrag van de bewoners hierin moet veranderen. Zij moeten gewoon zelf de poep die zij veroorzaken opruimen.

De politie geeft namens het college antwoord op de vragen van de Raad over het onveiligheids-gevoel .

Er is vooral sprake van een daling van inbraken mede veroorzaakt doordat er diverse aanhoudingen zijn verricht . Ten opzichte van 2014 is er dit jaar al sprake van een daling van 70 % aan inbraken. Het is echter ook een landelijke trend. De huizen zijn nu ook beter beveiligd t.o.v. voorgaande jaren.

Het onveiligheidsgevoel wordt uitgedrukt de cijfers maar heeft zeker ook te maken met de directe beïnvloeding van burgers door zaken van buitenaf zoals de politieke ontwikkelingen elders in de wereld. Maar ook met zaken in de nabije omgeving zoals verlichting, vervuiling, uitzicht waardoor verloedering van de omgeving ontstaat wat ook een onveilig gevoel geeft.

In Zutphen is er geen kennis over het voorkomen van jihad gangers. Er wordt landelijk wel geïnvesteerd in voorlichting.

Het College geeft aan dat mede met dit rapport wordt bepaald hoe de besteding gaat van de beschikbare middelen die gemeente elk jaar heeft. De monitoringgegevens uit het rapport zijn van belang om inzicht te krijgen in o.a. de bekendheid van sociale wijkteams en over hoe er naar toezicht en handhaving wordt gekeken. Deze informatie kan dan worden gebruikt om nieuw beleid te kunnen maken over genoemde onderwerpen. De onderzoeksgegevens zijn ook input voor het integraal veiligheidsplan wat eens in de 4 jaar wordt opgesteld.

Het valt het college op dat veel problemen in de buurt door mensen zelf in de buurt worden veroorzaakt. Het gedrag van de mensen in de wijk speelt een belangrijke rol .

CDA vindt het gevaarlijk om de handhaving alleen bij burgers neer te leggen.

Het college geeft aan dat het steeds moeilijker wordt om elkaar op het gedrag aan te spreken . Het voornemen is om aan de hand van wijkregisseur in overleg met actieve wijkbewonersgroepen dit probleem aan de orde te stellen.

Het college geeft aan dat de wijkregisseurs gebruik maken van dit rapport bij de uitkering van de leefbaarheidsbudgetten. Bewonersgroepen gebruiken die financiële middelen om activiteiten die de sociale cohesie bevorderen te ondersteunen. Hierbij is het echter ook van belang dat wijkbewoners zelf ook de hand uit de mouw steken.

D66; wil graag nog antwoord op haar vragen over het imago van de gemeente en of er meer natuurspeelplaatsen komen voor jongeren.

Het college geeft aan dat er memo komt over natuurlijk spelen. Het imago van de gemeente daar werken we steeds aan. Echter een directe oplossing daarvoor is niet zo te geven.

Burgerbelang geeft aan dat de Hoven het stiefkindje is. Bij de presentatie van het wijkontwikkelingsplan enkel maanden geleden bleek dat er maar 3 ton beschikbaar was voor de Hoven wat weinig is gezien de budgetten in andere wijken. De vraag is of het beschikbare budget voor de Hoven wel toereikend is.

Het college geeft aan dat er eerst moeten worden gekeken wat er met die 3 ton kan worden gedaan. En daarna de resultaten afwachten. Het College geeft aan dat er inmiddels al goede verbeteringen in de Hoven komen zijn zoals de nieuwe rondweg en daarlangs een park in de Teuge

Het CDA vraagt wat er gebeurd met burgerinitiatieven. Kan dit op meer plekken van de grond komen of worden ondersteund ?

Het college geeft aan dat er zeker op meer plekken van de grond komen en er is ook budget beschikbaar voor.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta (18-05-2015)

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met de Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014

De voorzitter opent de vergadering en introduceert het onderwerp. Daarnaast worden voorgesteld mevrouw Agnes Havekes, controller van Delta en de heer Wietze Kooistra, directeur van Het Plein. Zij zullen, waar nodig, gedurende de vergadering optreden als ambtelijke ondersteuning voor het college. De voorzitter stelt vast dat in de besluitvorming omtrent de beide begrotingen sprake is van een strakke planning (Zie tevens memo ontwerpbegrotingen 2016).

Het college krijgt het woord om de voorliggende stukken toe te lichten. Het college wil graag met de raad tot een zienswijze komen. Als voorschot hierop heeft het college een memo opgesteld. Het is de eerste keer dat de raad al in dit stadium van de begrotingssycli om haar mening wordt gevraagd. Het college voelt er veel voor om dit de volgende keer zelfs helemaal aan het begin van het proces te doen. Het college geeft aan dat de manier waarop de raad aankijkt tegen de materie mede bepalend is voor de uiteindelijke begroting. Het memo is opgesteld als een handvat en bevat onder meer een aantal voorstellen om tot kostenbesparing te komen.Veel zaken staan in het bedrijfsplan. Indien de raad hieraan haar fiat geeft leidt dit tot een nieuwe begroting.

Er zijn een aantal risico’s voor de toekomst. De subsidie neemt af terwijl de loonkosten stijgen. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor beschut werk voor een deel van het Zutphense contingent van de DELTA medewerkers. Lastig blijft het om de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen in te schakelen. Op veel factoren heeft de gemeente geen grip zoals bijvoorbeeld de macro-economische situatie of de rijksbijdragen.

De voorzitter geeft het woord aan het forum. Men wordt uitgenodigd om op elkaar te reageren om tot een discussie te komen. Het college wordt gevraagd om steeds na iedere vraag te antwoorden in plaats van een beantwoording per termijn.

Allereerst krijgt de VVD het woord. Men wil graag weten wat het effect van de fusie gaat zijn op de begrotingen. Omdat nu sprake is van 2 begrotingen is het lastig zicht te krijgen op het totaal beeld.

Men wil daarnaast weten of de stijging van het aantal actieve bijstandsgerechtigden is meegenomen in de begroting van 2016.

Inzake de dubieuze vorderingen wil men graag weten hoe deze tot stand zijn gekomen en hoe het bedrag omlaag gebracht kan worden.

Op basis van metingen conform de prestatieladder lijkt sprake van slechts drie procent rendement. De VVD had dit rendement graag hoger gezien.

Tot slot vraagt men of er momenteel bij de schulddienstverlening sprake is van een wachtlijst.

Het college antwoordt met betrekking tot de begrotingen dat er nu twee begrotingen liggen daar het college anders vooruit zou lopen op de besluitvorming. Wel is rekening gehouden met de mogelijke effecten. Na de vergadering van 15 juni wordt meer duidelijk.

De ChristenUnie merkt op dat een begroting een bevroren moment is. Hoe zou men vinger aan de pols kunnen houden bij alle veranderingen.

De VVD suggereert dat significante wijzigingen per memo naar de raad moeten.

Burgerbelang wil dat er tijdig op onverwachte/ongewenste ontwikkelingen ingespeeld wordt.

De PvdA is van mening dat zodra het bedrijfsplan wordt vastgesteld het tijd is om een gewijzigde begroting voor te leggen.

Daarnaast zouden de twee maandelijkse rapportages over de decentralisaties en de BuRap gebruikt kunnen worden om in te rapporteren.

GroenLinks wil graag weten in hoeverre de begroting aansluit op de Strategische Agenda.

De ChristenUnie reageert op het voorstel van de PvdA. Wellicht is de voorgestelde werkwijze teveel een controle achteraf. Misschien moet men meer in scenario’s gaan denken. Wat nu als het aantal BUIG uitkeringen toeneemt van 3,5 naar 8%.

D66 verwijst naar het businessplan van drie jaar geleden. Daarin zijn een aantal doelen geformuleerd:

Minder uitkeringen

Hogere klantwaardering

-Lagere kosten.

Er moet gestuurd worden op doelen.

Het CDA vraagt of ook de risicofactoren meegenomen kunnen worden in de scenario’s.

Het college geeft aan het liefst aan de voorkant bij te sturen, werkend vanuit de beleidskaders.

Het meenemen van de risico’s bij het opstellen van de uitgangspunten wordt door het college als iets positiefs beschouwd. Zo weet ook het plein waar college en raad heen willen. Monitoring kan inderdaad in de decentralisatierapportages en de BurRap. We moet er voor gewaakt worden niet alles door te spreken daar dit teveel zal worden.

Voor wat betreft de vraag van de VVD over de vorderingen geeft het college aan dat het antwoordt hierop zal worden nagestuurd.

Namens het college gaat de heer Kooistra is op de participatieladder. Deze verdwijnt als instrument daar deze onzuiver is. Wel blijft men bijhouden hoe mensen dichter op bij de arbeidsmarkt komen. Dit percentage stijgt drastisch. De stijging is verwerkt in de begroting.
Voor wat betreft de schulddienstverlening kan worden meegedeeld dat er momenteel geen wachtlijst is.

GroenLinks vraagt nogmaals naar de aansluiting tussen de begroting en de strategische agenda.

Het college geeft aan dat de strategische agenda meerjarenbeleid is dat uiteindelijk in een begroting resulteert.

GroenLinks vraagt of dit voldoende is.

Het college geeft aan dat het onderwerp op 15 juni ook aan bod komt. Het Plein levert jaarlijks ook gegevens aan om deze af te kunnen toetsen aan het door de gemeente opgestelde beleid.

Het CDA vraagt naar de problemen omtrent het inzetten a van SROI als middel om de kosten te beperken.

Het college geeft aan dat SROI er op is gericht om mensen met achterstand aan het werk te krijgen. Dit kan in het groen zijn maar soms ook in de automatisering. SROI kent haken en ogen. SROI-banen zijn geen vaste banen maar vaak kortlopende projecten.

De Stadspartij gaat in op het de nieuwsberichten van de afgelopen tijd dat veel mensen aankloppen bij schulddienstverlening maar nul op het rekest krijgen. Wat gebeurd er met mensen die doorverwezen worden? Hoe gaan we om met mensen die niet te verwijten valt dat ze in de schulden komen?

Burgerbelang heeft nog een vraag met betrekking tot de schuldsituatie. Welk effect heeft het knippen van de budgetten?

De PvdA vraagt of de gemeente Zutphen ook categorieën a priori uitsluit, zoals zelfstandigen.

Tevens wil men weten hoe de samenwerking tussen partijen verloopt.

De SP vraagt wat bij de schulddienstverlening gedaan wordt bij met het advies van de cliëntenraad

GroenLinks vraagt of er geen dubbel werk wordt gedaan. Ook de werkgroep armoede houdt zich bezig met het onderwerp.

Men is van mening dat de opmerking schuldenproblematiek is gedragsproblematiek te ver gaat. Vaak ligt het complexer.

-Kan dieper in worden gegaan op de budgetbegeleiding?

-Kan meer worden gedaan aan individuele preventie?

-Gaat het Plein zelf ontbrekende kennis in huis halen?

Het CDA merkt op dat er geen wachtlijst is maar dat wel mensen tussen de wal en het schip raken. Hier moet samen met andere organisaties naar gekeken worden. Dit geldt ook voor de budgetbegeleiding.

De SP vindt dat teveel nadruk wordt gelegd op de eigen verantwoordelijkheid terwijl de schuldsituatie vaak complexer is. Heeft het college zicht op de materie?

Het college geeft aan veel betrokkenheid te proeven. De toelatingscriteria zijn streng 28% wordt toegelaten. Wel wordt doorverwezen. Als een cliënt echter uit beeld verdwijnt bij de partner dan is deze ook uit het zicht bij de gemeente.De gemeente heeft nog niet het antwoord o alle problemen, maar het proces speelt ook pas twee jaar.

GroenLinks vindt het verslag van de schulddienstverlening in de kern een goed stuk. DE invulling vraagt wellicht meer maatwerk.
Wat zijn de experimenten waar we mee aan de slag kunnen?

Daarnaast wil de fractie van Groen Links weten in hoeverre mensen in staat worden gesteld om bij te verdienen.

De Stadspartij wil graag weten of toch gekeken kan worden naar de groep die tussen wal en het schip valt. Wellicht kan dit door de werkgroep armoedebestrijding worden gedaan. Men is blij met de pilot Stabilisatie

D66 vraagt of er iets kan worden gedaan om de kosten van de bijzondere bijstand in de hand te houden.

Het college gaat in de op de pilot Stabilisatie. De kosten voor de bewindvoering moeten omlaag en mensen moeten weer financieel fit worden. Het probleem speelt op een landelijk niveau. De VNG is in gesprek met de staatssecretaris.

De Stadspartij vraagt wat er moet gebeuren met mensen die geen beschut werk willen?

Men wil tevens weten of de OR’s van Plein en Delta wel zijn meegenomen in de fusieplannen.

De PvdA merkt op dat het beleid is dat iedereen mee zou moeten doen. Niet alleen vanuit financieel oogpunt maar ook omdat actieve mensen bijvoorbeeld minder een beroep doem op de zorg. Daarnaast geeft men aan dat het basisinkomen mensen wel de mogelijkheid laat voor een eigen invulling.

GroenLinks geeft aan dat het basisinkomen geen pleidooi moet zijn om thuis te ziften.

Het college beaamt de opmerking van Groen Links. Nu beperkt men zich tot de begroting. Voor wat betreft het beschut werken wil men zoveel mogelijk maatwerk leveren.

De Ondernemingsraden heeft men tien dagen geleden nog gesproken.

De PvdA heeft zorgen over de aantallen bijstandsuitkeringen. Men heeft twijfels bij de effectiviteit van het 4 weken programma. Er wordt veel gevraagd en er is veel dwang. Minder dwang zou wel een s productiever kunnen zijn.

De budgetten voor de jeugdhulp wijzigen niet wezenlijk. De transitie in het sociaal domein leidt nog niet tot veel verandering?

Delta heeft al lange tijd te maken met negatieve cijfers die gedekt worden uit de reserves. DE fusie heet dus urgentie.

Het college gaat in op de stijging van het aantal uitkeringen. In onze regio’s het aantal uitkeringen sterker gestegen dan elders in het land. Dit ligt aan de regionale situatie.

Het college streeft er naar om de aanstaande tekorten zoveel mogelijk bij te sturen. Het vinden van voldoende banen en het stimuleren van banengroei in de gemeente is een grote uitdaging. De maatregelen die de gemeente kan nemen zullen vaak maar beperkt effect hebben.

Met betrekking tot het vier weken programma geeft het college aan dat er klachten zijn geweest en dat een aantal zaken minder scherp geformuleerd zullen worden.

Voor wat betreft de jeugdzorg en de budgetten geeft het college aan dat er op termijn wel een verschuiving zal plaatsvinden maar dat het te vroeg is om deze inzichtelijk te maken. Dit volgt in de BuRap.

Tekorten bij Delta komen onder meer door afbouwen van de subsidies. Tekorten werden gedekt uit de reserve. In 2017 komt het financieel risico voor het beschut werken bij de gemeenten te liggen.

De SP vraagt of er zicht is op voldoende beschut werkplekken?

Het college geeft aan dat dit nog lastig wordt.

De SP wil weten of zich al bedrijven gemeld hebben.

Het college laat weten dat 30 % van de SW plaatsen arbeidsmatige dagbesteding betreft zonder loonwaarde. Voor deze mensen gaat het er vooral om om een plek in de samenleving te vinden.

De SP vraagt of er voldoende begeleiding is.

Het college antwoordt dat de subsidiekorting juist plaats vindt op de begeleiding. Hiervoor moet dus een oplossing worden gezocht.

De voorzitter vraagt of de stukken voldoende behandeld zijn en dat men tot een zienswijze kan komen.

Het college geeft aan dat het memo erg belangrijk is.

De voorzitter vraagt vervolgens aan het forum of hier nog vragen over zijn?

De VVD wil graag de beantwoording van haar technische vraag inzake de debiteuren in de zienswijze  meegenomen.

GroenLinks vraagt of de besproken punten ook terugkomen in de zienswijze.

Het college geeft aan dat  er veel is besproken over hoe sturing te geven en dat dit gaat terugkomen in de zienswijze.

De voorzitter concludeert dat de stukken afdoende behandeld zijn en sluit vervolgend de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Voortgangsrapportage Schulddienstverlening 2013-2014 (18-05-2015)

Datum 18-05-2015 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
D. Kastelein
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk behandeld met de Jaarverslagen 2014 en concept begrotingen 2016 Het Plein en Delta.

Zie dat onderwerp voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Brandveilig wonen (18-05-2015)

Datum 18-05-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft D66 het woord. D66 licht de motie over brandveilig wonen toe en vraagt de gemeente haar verantwoordelijkheid te nemen.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de strekking van de motie, maar kunnen niet instemmen met de inhoud ervan. Wij vinden brandveiligheid een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. De ChristenUnie zal daarom de motie niet ondersteunen.

D66 stelt in antwoord hierop dat het wel de verantwoordelijkheid van de gemeente is en dat de gemeente hier iets aan moet doen.

Stadspartij: De gemeente heeft een zorgplicht op dit terrein. Daarom hebben wij de motie meeondertekend.

VVD: Wij waarderen het dat D66 brandveiligheid als onderwerp op de kaart zet. Wij hebben echter de volgende kanttekeningen:

-          Overschat het probleem niet.

-          Er zijn al wettelijke regels voor brandveiligheid.

Wij stellen voor dat een deskundige de raad eens een keer over dit onderwerp informeert.

SP: Wij vinden het een sympathieke motie. Door bezuinigingen komt de veiligheid van de burger in gevaar. Wij ondersteunen de motie echter niet, want hij is niet van toepassing op alle burgers.

Burgerbelang: Wij erkennen het probleem. Wij willen graag meer informatie van de brandweer hierover.

GroenLinks: Wij vinden de motie sympathiek. Dit is echter niet de juiste oplossing voor dit probleem. Betrek de brandweer erbij.

CDA: Heeft de gemeente wel taken voor brandveiligheid?

D66: De gemeente heeft geen brandveiligheidstaken bij particuliere woningen.

PvdA: De gemeente heeft een zorgplicht. Hoe zien de keukentafelgesprekken eruit?

Het college geeft aan dat er weinig keukentafelgesprekken zijn in de gemeente. Veel ouderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid. Wel hebben we als gemeente een voorlichtende taak; die hebben we uitbesteed aan de brandweer. De voorlichting kan uitgebreider. De brandweer wil ongetwijfeld meer voorlichting geven over brandveiligheid.

Het college geeft verder aan dat Perspectief alle 75-plussers in de gemeente persoonlijk bezoekt. Daarbij kan Perspectief ook brandveiligheid meenemen.

Een aanvullend forum over brandveiligheid is mogelijk, maar kijk liever eerst naar de twee hiervoor genoemde acties om brandveiligheid meer aandacht te geven.

De ambtelijke ondersteuning noemt in aanvulling hierop het project “Brandveilig leven” van de brandweer. We moeten onderzoeken hoe de voorlichting beter kan.

Stadspartij: Fijn dat er meer aandacht komt voor brandveiligheid. Dat was het doel van de motie. Het geldt voor veiligheid in brede zin.

Het college geeft aan dat het over brandveiligheid gaat en dat het de verantwoordelijkheid van de burger zelf is.

D66: Ook wij zijn blij dat er aandacht is voor dit onderwerp.

ChristenUnie: Wordt de motie nu ingetrokken?

D66: Wij gaan in gesprek daarover met de Stadspartij.

Stadspartij: Wij houden de motie aan.

PvdA: We moeten vertrouwen houden in de mensen die voorlichting geven.

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}