Pagina delen

Forumverslag 18-04-2016

Gespreksdocument Vervolg op presentatie Van Netten (18-04-2016)

Datum 18-04-2016 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

 

Aanwezigen zijn niet geregistreerd. Naast hierboven genoemde fractievoorzitters waren de meeste fracties met meerdere fractieleden aanwezig.

 

Verslag van de vergadering

De verslaglegging beperkt zich tot de plenaire delen van de vergadering

 

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom.

Wethouder De Jonge schetst het doorlopen proces.Op 9 mei a.s. zal de gemeenteraad worden gevraagd om een oordeel te vormen over het hoofddoel, de zes speerpunten en de invulling daarvan. De resultaten uit het tweede deel van dit forum, op 9 mei, zullen worden gebruikt bij het opstellen van de Voorjaarsnota, die vervolgens de input vormt voor de Begroting 2017.

De wethouder verwijst aan de hand van een PowerPointpresentatie naar de kernpunten uit de Visie 2020-2025. Dit visiedocument schetst een stad “waarin je fijn kunt leven en waarin de gebouwen deel uitmaken van een groots verleden”. De visie richt zich voorts op bedrijven, en op de inwoners die bezig zijn met het realiseren van een schone toekomst en van een stad van waaruit je de wereld kunt ontdekken. Visie 2020-2025 betreft niet alleen de visie van het lokaal bestuur; het visiedocument is in samenspraak met de Zutphense samenleving tot stand gekomen.

Zonder verdere vorm en inhoud wordt aan voorliggend visiedocument geen waarde toegekend. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt om de geschetste visie tot realiteit te maken. Zowel het Rapport ‘Sterk Bestuur’, als het rapport van Van Netten wijzen op de nodige uitwerking.

Rapport Van Netten geeft aan dat inzet - samen met de netwerkpartners - noodzakelijk is om de centrumpositie van Zutphen te behouden en te versterken. Van Netten adviseert om de sociaal-economische opgave centraal te stellen. Bovenal is belangrijk om de urgentie te beseffen waar Zutphen voor staat. Zonder versterking van de centrumfunctie van Zutphen zijn gemeentelijke fusie en verdere bezuinigingen niet uitgesloten met grotere werkloosheid en armoede als gevolg.

Interventie is nodig om een goede balans te vinden en een samenleving te realiseren die zich ontwikkelt. Om dit te bereiken, is focus nodig om zowel te kunnen versnellen, als te versterken.

Het College kiest daarom voor versterking van de sociaal-economische kracht van Zutphen door in te zetten op drie hoofddoelen, zijnde 1) Aantrekkelijkheid voor potentieel krachtige burgers 2) Stimuleren van een ondernemersklimaat waarin ondernemerskracht de ruimte krijgt en 3) Versterken van kwetsbare mensen.

Via de presentatie schetst de wethouder het doel dat in 2025 moet zijn bereikt en geeft aan welke koers daartoe wordt gevolgd. Volgens Van Netten zijn alleen de Strategische Agenda 2016-2019 en het coalitieakkoord onvoldoende om het gestelde doel te kunnen realiseren. Er is extra focus en extra dynamiek nodig. Om die dynamiek te versterken, is voor bovengenoemde drie doelen gekozen.

Het College stelt de Raad voor om deze drie doelen vorm en inhoud te geven middels zes speerpunten, te weten:

 • Werk maken van werk;
 • Investeren in de binnenstad;
 • Versterken van het woonklimaat;
 • Inzetten op Cleantech;
 • Inzetten op innovatie in de zorg;
 • Meer inzetten op samenwerking in de Stedendriehoek.

Om dit alles mogelijk te maken is financiële ruimte nodig. Er wordt ingeschat dat twee miljoen euro per jaar nodig is om deze doelen te kunnen bereiken. Niet alleen middels bezuinigingen kan dit budget worden verkregen, maar ook door het slim inzetten van budgetten, die bijdragen aan deze doelen.

Het College stelt de Raad voor om de focus te leggen op een set maatregelen om de stad sterker en aantrekkelijker te maken. Daarbij dient niet alleen te worden ingezet op het sterker maken van de reeds sterke aspecten van Zutphen, maar ook op het concreet benoemen van bestaande problemen en deze vervolgens ‘om te keren naar kansen voor de toekomst’.

Het College vraagt de Raad, het volgende:

 • of de mening van het College kan worden gedeeld dat ingrijpen nodig is om de gestelde doelen te kunnen realiseren;
 • of de Raad de doelen wil bereiken door in te zetten op de genoemde zes speerpunten;
 • uit te spreken welke richting de Raad wil geven aan de inhoud van de speerpunten;
 • aandragen van aanvullende ideeën en suggesties.

 

Gelegenheid voor het stellen van vragen:

D66 constateert dat het rapport Van Netten zeer concrete aanknopingspunten en adviezen bevat. Het rapport vraagt om ingrijpen en versnellen. De fractie vraagt of het dan volstaat om mee te liften op trends.

Wethouder De Jonge geeft aan dat bij meeliften op trends wordt uitgegaan van een passieve insteek. Als Zutphen daadwerkelijk ‘mee wil doen’, dan zal Zutphen ook zelf moeten leveren en proactief mee moeten doen.

De voorzitter wijst op het vervolg van deze avond, waarop de forumleden uiteen gaan en in zes deelsessies de zes speerpunten nader bespreken.

Het Forum wordt geschorst voor gesprekken in deelsessies.

Het Forum wordt hervat.

 

Plenaire terugkoppeling van de zes speerpunten uit de deelsessies

Deelsessie 1 - Werk maken van werk:

Het College heeft geconstateerd dat er veel steun bestaat voor dit speerpunt, maar ook voor de wijze waarop het College hier uitvoering aan wenst te geven.

 • De gesprekken waren sterk inhoudelijk gericht en hebben veel suggesties, ideeën en vragen opgeroepen. Dit heeft bij de wethouder geleid tot de conclusie dat het verstandig is om op korte termijn een Forum te organiseren rond het thema (kansen op de) arbeidsmarkt.
 • Voorts is lange tijd stilgestaan bij het realiseren van een maatwerk aanpak. Dit pleit voor een andere aanpak dan tot nu toe de praktijk is.
 • Er bestaat veel steun voor de insteek dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven, onder meer door SROI. Ook bestaat er veel steun voor de creatie van additionele banen.
 • Het College is zich ervan bewust dat in de veelheid van ideeën en suggesties een prioritering moet plaatsvinden.

 

Deelsessie 2 -Inzetten op Cleantech:

Het College heeft ook voor dit speerpunt veel enthousiasme geconstateerd. Ook in deze deelsessie zijn veel suggesties ingebracht, maar ook hier bleken vele vragen.

 • In relatie tot dit speerpunt bestaat commitment om van Cleantech echt iets te maken.
 • Eén van de vragen is hoe je dit speerpunt SMART formuleert. Het College ziet dit als een uitdaging en gaat hiermee aan de slag, zij het in het besef dat Zutphen dit niet alleen kan, maar samen met de regio moet oppakken.
 • Daarbij is het van belang dat wordt gekeken naar wat Zutphen zelf te bieden heeft.
 • Het doel van dit speerpunt is dat het resulteert in veel werkgelegenheid en een mooie stad.

 

Deelsessie 3 - Investeren in de binnenstad:

Het College heeft tijdens de deelsessie dertig punten verzameld, waarvan er tien nader zijn besproken. Uit het totaal wordt een impressie geboden van de opbrengst van de discussie.

 • Investeer in kleinschalige evenementen op het gebied van cultuur en koester de kleinschalige evenementen;
 • Maak het aantrekkelijk om te wonen in de aanloopstraten; hierbij past speciale aandacht voor de leeftijdsgroep 20 – 35 jarigen;
 • Maak Zutphen onderscheidend, bijvoorbeeld door een project of iets bijzonders. Als aansprekend voorbeeld wordt de glasplaat op ’s-Gravenhof genoemd;
 • Investeer in comfort voor bezoekers;
 • Kijk ook naar het oosten, in plaats van alleen naar het westen;
 • Een aantrekkelijke binnenstad trekt ondernemers; bedrijvigheid fungeert als ‘banenmotor’;
 • Verbind bestaande binnenstedelijke projecten met elkaar.

De ambitie is om Zutphen te laten behoren bij de Top Tien van beste Nederlandse binnensteden.

 

Deelsessie 4 - Versterken van het woonklimaat:

Het College constateert dat de door het College uitgezette lijnen worden ondersteund.

 • Eén daarvan is de aanpak van de Woningprogrammering en het aantrekkelijk maken van Zutphen als woonstad.
 • Een belangrijk aandachtspunt is de bereikbaarheid van Zutphen; dit ook omdat veel werkgelegenheid in de regio is te vinden. Het openbaar vervoer is van goede kwaliteit en de bereikbaarheid per auto is ook goed, maar zal nog verder verbeteren als de weg rond De Hoven is gerealiseerd.
 • Er zal worden ingezet op meer woningen voor het midden- en het hogere segment. Tijdens de deelsessie is benadrukt daarin lef te tonen en deze lijn vast te houden omdat de tijd hiervoor rijp is. In de Woonvisie is dit reeds opgenomen, maar er zal meer op worden gestuurd.
 • Een belangrijk aandachtspunt tijdens de deelsessie is om goed te bekijken welke doelgroep Zutphen wil bereiken. Hier zal nader onderzoek naar worden verricht.
 • Er moet wel een balans blijven tussen de verschillende doelgroepen.
 • Zutphen is ook aantrekkelijk vanwege de groene leefomgeving.
 • Er moeten stappen worden gezet om woningen te verduurzamen. Dit is reeds opgenomen in het Woonprogramma, maar dient nog verder te worden uitgewerkt.
 • Het moet heel makkelijk worden om Zutphen via internet te vinden.

 

Deelsessie 5 -Inzetten op innovatie in de zorg:

Het College constateert dat dit speerpunt voor velen herkenbaar is.

 • De zorgsector is aan grote veranderingen onderhevig. Om de werkgelegenheid te behouden, is vernieuwen en innoveren noodzakelijk.
 • Hieraan gerelateerd is onderwijsvernieuwing nodig, op zowel MBO- als HBO-niveau.
 • Afgevraagd wordt of de focus niet te versnipperd raakt wanneer - naast Cleantech - ook zorginnovatie als speerpunt wordt benoemd. Hierop is door het College gesteld dat het totaal van zes speerpunten, passend bij de doelen, wel een samenhangend geheelvormt. Bovendien is in het rapport Sterk Bestuur en het rapport van Van Netten gesteld dat datgene moet worden versterkt wat Zutphen al heeft; daar hoort de zorgsector zeker bij.
 • De vraag is gesteld wat de meerwaarde van dit speerpunt is ten opzichte van de transformatie in de zorg. Het verschil daarmee is, dat dit speerpunt tot nog sterkere vernieuwing leidt, tot het leggen van nog steviger verbindingen met ondernemers en onderwijs en tot een nog sterkere profilering van de zorg naar de buitenwereld.
 • In relatie tot een sterke profilering is de vraag gesteld welk profiel dan moet worden gekozen. Daarbij zijn enkele dilemma’s genoemd.
  • Eén daarvan is de vraag hoe om te gaan met de grote ‘alternatieve sector’ in Zutphen.
  • Een tweede dilemma is de vraag of de profilering op de status van een goede zorgstad helpt om de balans te herstellen tussen krachtige en kwetsbare inwoners.Een aandachtspunt hierbij is of de term ‘kwetsbare inwoner’ een goed gekozen term is. Het is een uitdaging om een passender term te bedenken.
  • Een derde dilemma is dat automatisering enerzijds mensen helpt om zelfstandiger te zijn en meer bewegingsvrijheid biedt, maar anderzijds mag het niet leiden tot vermindering van het menselijk contact.
 • Er worden veel kansen gezien voor een zorginnovatiecentrum onder voorwaarde dat de gemeente daar geen eigenaar van is, maar dit centrum wordt gedragen door zorgorganisaties, ondernemers en onderwijs. De gemeente kan hierin faciliteren en als aanjager fungeren.
 • Het is een uitdaging om innovatiekracht met impact te organiseren met 600 vestigingen. Een analyse van deze 600 vestigingen is noodzakelijk om tot de juiste verbindingen te kunnen komen.
 • Tijdens deze deelsessie is de vraag gesteld of de kwaliteit van het onderwijsaanbod in Zutphen als speerpunt zou moeten worden toegevoegd. Deze vraag zal in het College worden besproken.

 

Deelsessie 6 - Meer inzetten op samenwerking in de Stedendriehoek

Het College geeft aan, dat iedereen zich ervan bewust is, dat samenwerking op ieder schaalniveau nodig is. Tijdens de deelsessie vond iedereen dit speerpunt ook een logisch speerpunt. Tegelijkertijd werd de vraag gesteld hoe dit speerpunt inhoudelijk wordt onderbouwd. Helder moet zijn wat Zutphen kan brengen, maar ook wat Zutphen kan halen uit deze samenwerking. Dit komt ook naar voren uit de andere speerpunten.

De verwachtingen en doelen gerelateerd aan dit speerpunt dienen concreet te worden benoemd, met een tijdpad en hieraan gekoppelde budgetten.

 • Als aandachtspunt werd voorts ‘investeren in mensen’ genoemd en zorgen dat de goede mensen aan de juiste tafels zitten.
 • Verder werd gesteld, dat de gemeente Zutphen moet accepteren dat bepaalde dingen niet meer zelf worden gedaan.
 • Ander aandachtspunt is dat Zutphen niet te bescheiden moet zijn en moet uitgaan van de kansen.  

 

Gelegenheid voor het stellen van vragen:

De SP is enthousiast over deze bijeenkomst, maar denkt dat dit enthousiasme mede te verklaren is door het feit dat alles nog redelijk abstract is. De fractie is benieuwd naar de concrete uitvoering.

De VVD spreekt eveneens enthousiasme uit over deze bijeenkomst en denkt dat deze opzet naar méér smaakt. De deelsessies hebben niet voldoende gelegenheid geboden om in het gesprek met elkaar tot verdieping te komen. Spreker suggereert om rondom deze speerpunten buiten de normale vergaderstructuur een aantal ‘tafels’ te organiseren, waar de gewenste verdieping kan ontstaan.

Ambtelijk wordt benadrukt dat er veel verbindingen bestaan tussen de diverse speerpunten. Tijdens de afzonderlijke deelsessies is dat niet altijd tot uitdrukking gekomen. Het is daarom goed om bij de opzet met de ‘tafels’, zoals de VVD voorstelt, stil te staan bij de verbanden tussen de speerpunten onderling.

De voorzitter geeft aan, dat alle ideeën, vragen en suggesties die vanavond zijn gegenereerd, worden verwerkt in het gespreksdocument, welke tijdens het oordeelsvormend Forum op 9 mei zal worden behandeld.

De voorzitter schorst om 21.45 uur de vergadering tot 09 mei 2016.

Bijlagen

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Agenda's 18-04-2016

Behandeld in