Pagina delen

Forumverslag 18-01-2016

Motie: Organisatie WGR Het Plein (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor liggen de schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein en de Motie: Organisatie WGR Het Plein.

Het woord is aan de indieners van de motie voor een toelichting.

ChristenUnie: Een toelichting van de motie is niet nodig, het gaat om het voeren van de discussie.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadspartij: Wat is de toegevoegde waarde van de motie gelet op het rapport van de rekenkamer?

CDA: Er gebeurt weinig met de aanbevelingen uit dat rapport. Daarnaast is het onderzoek gedaan naar de bestaande situatie, de vraag is of die vorm nu nog goed is.

Burgerbelang: Het gaat in deze GR om grote bedragen en er is weinig grip op de organisatie en de uitkomsten. Ook de cliëntenraad vraagt zich af of dit het goede spoor is.

SP: Er is veel discussie over wat er moet veranderen, maar nog steeds weinig invloed. Wij zijn geen voorstander van een onafhankelijk onderzoek, maar wel van het bekijken van alternatieve organisatie vormen.

D66: De opdracht is ‘het aandragen van alternatieve organisatievormen’. Dat betekent uittreden uit de GR. Is er nagedacht over wat dat betekent?

PvdA: Voordat we kunnen praten over oplossingen moeten we onafhankelijk onderzoek laten doen.

VVD: Wij zijn niet gelukkig met de effectiviteit van Het Plein. Het belang bij de problematiek vraagt om directe invloed op het functioneren. Een onderzoek is niet nodig. Uittreden is een delicaat proces, maar er zijn niet veel andere partijen. De dienstverlening aan Lochem is ook via een DVO te organiseren.

CDA: Er gaan ook dingen goed. Dat moet onderzocht worden, voordat we eventueel het kind met het badwater weggooien.

VVD: Onderzoek is geen voorwaarde. We kunnen prima de discussie voeren. Dat betekent niet dat het kind met het badwater wordt weggegooid.

GroenLinks: Er is een verandering nodig in de dienstverening. Stoppen met de GR is nu een brug te ver.

D66: Is de motie niet wat prematuur. Er is een nieuwe interim directeur. Een gesprek zou een eerste stap moeten zijn.

VVD: Er is urgentie. Het probleem heeft te maken met de manier waarop we er mee omgaan.

PvdA: Een onafhankelijk onderzoek geeft tijd. Er speelt veel op het terrein en ondertussen moet de winkel open blijven.

Burgerbelang: Heeft de raad de expertise en professionaliteit om de situatie te beoordelen? Is een onderzoek niet gewoon noodzakelijk?

VVD: We weten waar het probleem zit. Er wordt een termijn van anderhalf jaar genoemd om verbeteringen te zien, dat is op zich acceptabel. Gaandeweg kan altijd nog besloten worden een onderzoek te houden.

GroenLinks: Waar komt de roep om onderzoek precies vandaan?

ChristenUnie: De onafhankelijkheid om de zaken te bekijken is belangrijk.

College: Er worden een tweetal denkfouten gemaakt. Ten eerste wordt Het Plein eruit gelicht, maar dat is slechts een van de toegangen. Die toegangen zullen allemaal bekeken moeten worden, in samenhang. Een eenzijdige kijk op de zaken doet geen recht aan de inrichting van het sociaal domein.

Er wordt een inhoudsvraag belegd met een organisatievraag. Dat leidt af van de inhoudelijke opgave.

Bij de partners ontstaan ook vragen over de inrichting, dat ligt breder dan de GR en Het Plein.

Verwachtingen moeten helder in de opdracht belegd worden die vervolgens in de begroting wordt vertaald. Dat gebeurt in februari. De opdracht aan Het Plein moet scherp neergelegd worden.

Gaat het om de organisatie van Het Plein of over de inhoudsvraag?

VVD: Het gaat om effectiviteit en inhoud. De cijfers geven aanleiding tot zorg en we krijgen geen grip op de problemen. De ingeslagen weg is niet het recept voor succes. Vertrouwen in de effectiviteit is belangrijk.

PvdA: Juist om het gesprek over de inhoud te kunnen voeren is onderzoek nodig. Dat geeft de kans om de focus goed te krijgen.

College: Een onderzoek heeft ook effect op de organisatie. De betrouwbaarheid als partij is dan in het geding en de ontwikkelingen kunnen stil komen te liggen.

Wat verwachten we van het werkbedrijf? We moeten het op afstand houden, maar de verwachtingen scherp stellen. Dat komt ook uit het onderzoek van de rekenkamercommissie naar voren.

Daar is overigens veel mee gedaan, aan iedere aanbeveling wordt gewerkt. Een memo hierover kan duidelijkheid geven.

Het werkdeel kunnen we niet in de gemeentelijke organisatie vormgeven.

We moeten scherper ingaan op de GR en de resultaten.

Stadspartij: We zien de memo over de aanbevelingen graag tegemoet.

VVD: Er is begrip voor de beeldvorming bij andere gemeenten, maar dat is een andere afweging. De raden moeten een gesprek kunnen hebben.

GroenLinks: Is er een onderzoek nodig om een gesprek over de inhoud te kunnen hebben?

PvdA: De Debatten worden vermengd met de uitvoering. Het geeft een kans om expertise van buiten te halen, breder te kijken naar de toekomst.

CDA: Het onderzoek laat ook zien dat een organisatie naar zichzelf kan kijken. Dat is een positief signaal.

D66: Houdt het college een pleidooi voor het niet plaatsen binnen de gemeentelijke organisatie?

College: Er ligt geen opdracht aan Het Plein. Er ligt een opdracht aan het college om naar Het Plein te kijken.

Bepaalde delen kunnen beter in gezamenlijkheid met anderen belegd worden. Daar is geen onderzoek voor nodig. Het college staat hierin ook niet stil. Het is belangrijk dat de raad daarin meegenomen wordt.

De inhoud staat voorop. Het scherp stellen van de verwachtingen heeft de prioriteit. Waarom wordt de organisatievorm hierin betrokken?

VVD: We zien het probleem van ons weglopen. Om de effectiviteit te verbeteren moet er iets gedaan worden in de organisatie. Die fundamentele vraag hoort hier thuis. We moeten opkomen voor wat daar gebeurt in het belang van de burger.

College: Welke verwachtingen hebben we, welke rollen zien we voor Het Plein, hoe controleren we? Een gesprek over de inhoud is nodig.

CDA: was de opdracht aan Het Plein zo vaag? Het is zorgelijk dat die opdracht niet begrepen is.

ChristenUnie: We krijgen geen goede resultaten te horen.

Burgerbelang: De inhoud komt er niet uit. Dan kijk je naar de organisatie. Een onderzoek kan helpen in de beantwoording van de vraag waarom het niet lukt.

GroenLinks: Wij pleiten voor een dialoog over de inhoud, een onderzoek is niet nodig. De volgende keer moeten we over de dienstverlening praten.

ChristenUnie: Als de resultaten uitblijven praten we weer over de vorm. We willen resultaten. In februari komt er bericht uit het college. Kunnen we tot die tijd de motie aanhouden?

VVD: Soms zijn we goed in gesprek, soms niet. Breng de motie in stemming, dan kunnen we daarna het gesprek hebben over de inhoud. Onderzoek is niet van belang, we moeten met elkaar in gesprek.

Burgerbelang: We nemen de uitkomst van vanavond mee terug naar de fractie.

College: We gaan in februari in gesprek. We nemen de raad mee in de ideeën over de inrichting van het sociaal domein, in zijn totaliteit. Dat gaat dan over de inhoud.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk niet rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De schriftelijke vragen zijn gelijktijdig behandeld met de motie: Organisatie WGR Het Plein.

Het verslag is bij de behandeling van laatstgenoemde motie gevoegd.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en geeft het woord aan één van de indieners van de motie.

De SP licht de motie toe en eindigt met het voorstel: maak Zutphen jeugdloonvrij.

D66: Hoe verhoudt de uitkomst van de landelijke discussie over het jeugdloon zich tot jullie motie?

SP: Dat zijn twee verschillende onderwerpen.

VVD: Wij steunen de motie niet. Jongeren krijgen het juist moeilijker als Zutphen het jeugdloon afschaft.

GroenLinks: De motie roept op het goede voorbeeld te geven.

PvdA: Er kan altijd onderhandeld worden over het jeugdloon.

Burgerbelang: Het is toch een harde eis, het gaat toch ook over aanbesteden?

GroenLinks: Klopt.

VVD: Er zullen verschillen gaan optreden.

SP: Veel jongeren van 18-20 jaar moeten van een karig loon rondkomen.

ChristenUnie: Wat is nou feitelijk het minimumjeugdloon?

PvdA: Er is een onderhandelingsfase.

ChristenUnie: Duurt die onderhandelingsfase dan niet langer?

PvdA: Het gaat om het principe.

VVD: Met het jeugdloon krijg je schoolverlaters aan het werk.

Burgerbelang: Wat zijn de consequenties van de motie? Hoe haalbaar is het?

SP: Zutphen zal niet de eerste gemeente zijn die het jeugdloon afschaft. Jongeren wonen noodgedwongen langer thuis; dat doen ze niet vrijwillig. Brits onderzoek toont aan dat het mogelijk is het jeugdloon aan te passen. Nederland bungelt onderaan de Europese lijstjes met het laagste loon.

Burgerbelang: En onze concurrentiepositie dan? Kost het geen banen?

SP: Nee, het levert juist werk op. Meer loon betekent meer uitgaven.

D66: Waarom sluiten we niet aan op het landelijke beleid? We moeten niet in Zutphen iets uitzonderlijks gaan doen. Het gaat banen kosten. Wij vinden de motie niet de goede stap, wij steunen hem niet.

GroenLinks: Het gaat niet over alle jongeren en niet alleen maar over schoolverlaters. Werkgevers veranderen niet echt in hun aannamebeleid.

CDA: Het jeugdloon is er niet voor niks. Begeleiding van jongeren kost tijd en geld. Het gaat om jongeren in opleiding.

SP: Het gaat niet alleen om jongeren in opleiding, maar ook om jonge mensen die van het MBO komen. Er is geldtekort bij hen.

CDA: Hoeveel jongeren tussen de 18 en 23 jaar werken er voor de gemeente Zutphen?

College: Slechts één zo’n jongere werkt voor ons en die is niet op basis van jeugdloon aangenomen. Wat betref punt 3 van de motie adviseer ik deze niet over te nemen. Die is namelijk moeilijk te handhaven. Over punt 1 zou ik zeggen: klop bij de Tweede Kamerfracties aan.

GroenLinks: Hoezo is punt 3 een moeilijk verhaal?

D66: Dit onderwerp moet landelijk opgepakt worden. Het jeugdloon is onlangs fors verhoogd.

SP: Vindt het college het dus te lastig om bij aanbestedingen meer dan het jeugdloon te eisen?

Voorzitter: Het is aan degene die de aanbesteding wint hoe hoog het loon wordt.

College: Bedrijven hebben eigen cao’s waarin het jeugdloon kan voorkomen.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende besproken is en nadat blijkt dat dat zo is, sluit zij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering. Er heeft zich één inspreker gemeld, de heer B. Schiltman, Het onderwerp stond eerder op de agenda bij het technisch blok van 14 december 2015.

 

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker.

De heer Schiltman spreekt in als ouder van de Vrije School. De inspreekreactie zit in de bijlage van dit verslag.

 

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

 

Stadspartij: het verhaal is duidelijk. Een vraag aan het college is of het nog mogelijk is om de plannen voor de nieuwbouw van de Vrije School aan te passen.

 

D66: is het nog mogelijk om nieuwe vragen te stellen?

 

College: de vragen van vorige keer zijn beantwoord. Deze staan op de laatste pagina van het rapport. Over de vraag van de Stadspartij: vorige week is er gesproken met het bestuur van de Vrije School. Er is eerder een besluit genomen over de bouwplannen. Er is toen een akkoord gegeven. Er ligt een ontwerp dat past binnen de budgetten. De Vrije School heeft aangegeven dat dit toch niet past. Het is de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur om met aanpassingen en voorstellen te komen om wel binnen de budgetten te kunnen blijven. Hier lig een verdeelde verantwoordelijkheid. Op 1 februari wordt er verder gesproken met het bestuur van de Vrije School. Hier wil het college niet op vooruitlopen. Na 1 februari kan het Forum geïnformeerd worden over de verdere ontwikkelingen.

 

D66: Er zit frictie voor de nieuwbouw en de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van scholen in investerings- en exploitatiebudgetten. Is het mogelijk om dit bij één partij neer te leggen.

 

College: Dit wordt vast en zeker onderwerp van gesprek in de toekomst. De eerste stap (het Masterplan) is genomen. Dit is de basis voor de gesprekken richting de toekomst.

 

GroenLinks: complimenten voor het onderzoek. De resultaten zijn helder en geven vertrouwen in de toekomst. GroenLinks wordt graag in de toekomst meegenomen met de verdere plannen.

 

Burgerbelang: deelt dit opportunisme niet helemaal. Er is sprake van een nieuwe aanpak met verschillende zaken. Is er op korte termijn mogelijkheid om te praten over het Masterplan? Vooral vanwege de lopende zaken.

 

College: wil het Forum meenemen in het proces naar het Masterplan. Dit is op 1 februari gereed. Dit is al erg snel. Eind februari kan er dan met het Forum worden gepraat over de ‘aanpak’. De komende weken wordt het Plan van Aanpak concreet, dan kunnen ook de momenten worden benoemd wanneer er met de raad gesproken kan worden. Goede momenten lijken de start, een beeldvormend forum, mogelijk interactief en natuurlijk besluitvorming over het Masterplan zelf. In de tussentijd kunnen ook schriftelijke vragen worden beantwoord. Ook over Cluster4.

 

Stadspartij: Een groot aantal schoollokalen staat leeg. Het college legt deze vragen terug. Uit het verleden is gebleken dat scholen niet gelegen zijn om samen te werken. Hier ligt duidelijk een taak voor de gemeente. De Stadspartij heeft nog een paar opmerkingen over het rapport. Er staat een tegenstrijdigheid in. Enerzijds is er de afgelopen jaren een actief, regulerend en sturend opgetreden. Anderzijds is er weinig nadruk geweest op gebouwen weinig inzicht geweest. Hoe gaat deze twee samen? Ook staat er in dat er niet eerder gesignaleerde fouten zijn gezien. Om welke fouten gaat het?

 

College: Dit laatste gaat over de Lea Dasbergschool. Zie daarvoor het memo. Het eerste punt gaat over het dicht er bovenop zitten maar toch niet voldoende inzicht te hebben. Dit heeft te maken met onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Vooral ambtelijk maar deels ook bestuurlijk. Dit maakt dat gevoel. Dit is nu anders, beter ingericht.

 

PvdA: is er in het verleden dan langs elkaar heen gewerkt?

 

College: het werk is onvoldoende op elkaar afgestemd.

 

CDA: sluit zich aan bij GroenLinks. Een aantal opmerkingen over het rapport. Op pagina 16 staat bureau Talenter. Hoe moet dit bureau worden gezien? Over de risico’s en de tweede aanbeveling. Dit neigt meer naar fingerspitzengefühl.

 

College: dit bureau is een extern bureau van een medewerker die al enige tijd in Zutphen meeloopt.

Het bij elkaar zetten van diverse zaken gebeurt op verschillende niveaus. Het gaat om het bewuster en beter op elkaar afstemmen.

 

PvdA: De conclusies op basis van het rapport zijn niet altijd even strak uitgewerkt. Hier kan verbetering in aangebracht worden. Kern van het betoog van de inspreker is geen nieuwe capaciteit toevoegen als er genoeg is. Hier zit een spanningsveld.

 

College: wil inhoudelijk nu niet te diep ingaan op het dossier Vrije School. Dit om de processen duidelijk te scheiden. Leegstand per m2 wordt altijd meegenomen, ook bij de plannen voor de Vrije School. Het proces Masterplan en het proces Vrije School zijn samenhangend maar moeten bekeken worden als aparte processen.

 

VVD: staat er positief in en gaat uit van het goede. De VVD is blij met het onderzoek.

 

De Forumvoorzitter sluit dit Forum.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Nota financieel beleid (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat het vorige financiële beleidsstuk dateert uit 2006 en dat dat aan herziening/actualisering toe is. Op onderdelen (bijstellingsnota) heeft de raad daarmee al ingestemd.

SP: Waarom gaat dit beleid per 1 januari 2016 in?

College: Dat komt omdat het in december 2015 te druk was met andere onderwerpen die in het forum behandeld moesten worden.

CDA: Is de Reserve Dreiumme bedoeld voor bepaalde plannen?

Ambtelijke ondersteuning: Die is voor dekking van kapitaallasten.

CDA: Verandert het totale overzicht van het verloop van het eigen vermogen?

College: Het vermogen blijft hetzelfde. In het kader van de bijstellingsnota zijn bepaalde posten verschoven en/of samengevoegd.

PvdA: Gaat dat over vrije reserve en bestemmingsreserve?

CDA: Let op het eigen vermogen van de gemeente, dat moet op peil blijven.

D66: Wij ondersteunen het beleidsstuk. Ik heb een paar opmerkingen.

- Bepaalde uitspraken komen niet overeen met de werkelijkheid. Ik zie een verschil van 5 miljoen euro bij een bepaalde post.

- Blijft de nota over risicomanagement uit 2011 bestaan? Over de hele periode is er een tekort van vele miljoenen. We schuiven het financiële probleem voor ons uit. Dat is ernstig.

- We moeten wat betreft het faillissement van Atelier 3D scherp aan de wind varen .

GroenLinks: Nu is de Nota Financieel beleid aan de orde. D66 moet het nu niet over de inhoud gaan hebben.

D66: Constateert dat we nu geen solide financieel beleid voeren.

College: De reserves hadden ooit een omvang van 70 miljoen euro. Nu bedragen die 55 miljoen euro. Via de BURAP hebben we u geïnformeerd over die wijzigingen. Op het risicomanagement gaan we nu niet in. Dit voorjaar voeren we (Voorjaarsnota) een nieuwe discussie over de financiën van onze gemeente.

D66: Welke BURAP was dat?

PvdA: De BURAP’s hebben we allemaal ontvangen. Ik mail hem u morgen wel.

Burgerbelang: Hoe vind ik straks de Reserve onder besluit punt 2 terug?

College: Die heeft u al ontvangen.

PvdA: Een reserve is bedoeld voor een bepaalde bestemming. Prima dat in de stukken geld uitgegeven wordt voor een bepaalde bestemming. Verder vinden wij het prima dat er goed met de stofkam is gewerkt. Het stuk maakt mij vrolijk; 10 punten.

VVD: Wij zijn het eens met de PvdA. Wij zijn positief over de vijf algemene uitgangspunten.

CDA: Goed dat de administratie eenvoudiger wordt.

GroenLinks: Wat is de componentenbenadering?

Ambtelijke ondersteuning: Dat is afschrijving in delen, niet voor het geheel.

Voorzitter: Dit stuk is rijp voor behandeling in de raad

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld en G.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent het Forum. Er heeft zich één inspreker gemeld.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer J. Verheijden.

De heer Verheijden spreekt in. Zijn inspreekreactie zit in de bijlage bij dit verslag.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen aan de heer Verheijden.

BewustZW: het geschetste beeld is een ander beeld dat in de media naar voren komt. Hoe komt dit?

De heer Verheijden: Atelier3D is niet de bron geweest. Wellicht via de gemeente?

SP: er zit maar één huurder in het gebouw. Dit is mede oorzaak van de financiële problemen. Is er zicht op meer huurders?

De heer Verheijden: Er zijn veel nieuwe kanshebbers. Het pand is alleen nog niet beschikbaar. Daarom zijn deze nog niet ingestapt. Het gaat om zo’n 10 wat kleinere partijen. Daarmee zou de Kas een heel eind komen. De horeca is vooralsnog een pijnpunt. De huurprijs ligt op 200 m2. Dit ligt boven de reguliere marktprijs voor horeca in de binnenstad.

Stadspartij: ziet verschillen in beeldvorming tussen gemeente en Atelier3D. Een voorbeeld is het financiële plaatje over de huur en de schulden.

De heer Verheijden: De genoemde factuur van 9.500,- is niet ontvangen. Verder zijn er ook geen andere schuldeisers.

D66: Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel. Wanneer zijn de financiële problemen voor het eerst besproken met de gemeente?

De heer Verheijden: er zijn voortdurend gesprekken geweest met de gemeente. Onder andere vanwege de brand. Half oktober. Na het afhaken van de horeca-exploitant, lag het breekpunt. Als het zo door zou gaan zou het mis gaan. Daarna heeft Atelier3D zich terug getrokken en een nieuwe huurdersvereniging in oprichting naar voren geschoven. Atelier3D wordt één van de huurders.

Burgerbelang: heeft Atelier3D te lang gewacht voor de problemen kenbaar werden gemaakt?

De heer Verheijden: de problemen zijn kenbaar gemaakt. Atelier3D had wel eerder boos moeten

ChristenUnie: In de balans van A3D van december staat schulden groot a 70.000,- euro. Wat is er in de tussentijd gebeurt?

De heer Verheijden: Dit zijn achtergestelde leningen. 54.000,- euro is het enige bedrag dat terugbetaalt moet worden.

ChristenUnie: er staat ook nog een bedrag open van 8.000,- aan leges.

De heer Verheijden: dit klopt. Atelier3D heeft twee keer een bouwplan moeten indienen. Van het eerste bouwplan (voor de brand) staan de leges nog open. Atelier3D vindt dat ze deze leges niet hoeft te betalen. Hierover is nog een dispuut met de gemeente.

De Forumvoorzitter dankt de heer Verheijden voor zijn toelichting en geeft het woord aan het college.

College: De vraag is hoe nu verder? Het college wil verder met de Kaardebol maar op dit moment is er veel onduidelijkheid over de financiën. Het is niet zo dat de gemeente het faillissement heeft aangevraagd. De gemeente wil graag dat A3D een bewindvoerder aanstelt om zo de financiële problemen in kaart te brengen. Daarna kan de gemeente de ruimte in verhuur brengen aan partijen die dit zouden willen. A3D kan daarbij aansluiten. De doelstellingen van A3D veranderen niet maar het beheer van het gebouw moet veiliggesteld worden.

D66: heeft de gemeente een bewindvoerder aangesteld? Is er kans dat A3D onder curatele komt?

College: Nee, er is door de gemeente geen bewindvoerder aangesteld. De vraag aan A3D is juist om dit zelf te doen. Daarna kunnen afspraken gemaakt worden over hoe dit verder opgepakt kan worden.

VVD: het is merkwaardig gegaan. Hoe kan het dat het op 7 december 2015 wordt gezegd dat ‘het goed gaat met de Kas’ en het eind van de maand het faillissement wordt aangevraagd. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Dit is een vreemde gang van zaken. Welke afspraken zijn er gemaakt, waar zijn die op gebaseerd en wanneer is hierover contact geweest? Dit is weer een aanbestedingstraject dat is mislukt. Heeft de gemeente daarvoor wel voldoende expertise?

BewustZW: heeft geen overzicht van het totaalplaatjes. Er spelen verschillende zaken: de miscommunicatie van een collegelid. BewustZW wil daarover duidelijkheid. Het achterhouden van informatie is een kwalijke zaak. BewustZW wil ook inzicht in de genomen en de te nemen stappen en wil graag over 14 dagen verder praten.

Stadspartij: kan niet voorstellen dat het aanbestedingstraject onder de loep wordt genomen. De financiële situatie en het proces moeten wel goed in beeld worden gebracht.

BewustZW: het college wil stappen zetten. Welke stappen worden er de komende weken genomen? Het is goed om het proces tot die tijd stil te leggen.

College: bij de stukken zit een schema. Het gaat bovendien om een besluit van het college. Uitstellen is niet wenselijk. Feitelijk zijn de gebouwen nu onbeheerd. Het college wil doorgaan met het proces.

Stadspartij: het verzoek is niet om alles stil te leggen maar wel om opnieuw rond de tafel te gaan zitten.

ChristenUnie: begrijpt het college en spreekt uit dat het college door kan gaan. De ChristenUnie wil wel duidelijkheid over de stand van zaken bij A3D. Over twee weken een nieuw informerend Forum van een uur.

College: de wethouder kan er over 2 weken niet bij zijn. Stelt voor om het over 4 weken te plannen.

SP: wil dat het college ook serieus kijkt naar de oorzaak van de problemen. Dit kan de SP nu nog nergens terug vinden in de stukken.

ChristenUnie: wil dezelfde wethouder dus over 4 weken is akkoord.

BewustZW: verschillende wethouders is geen probleem. Het gaat om een collegebevoegdheid.

De Forumvoorzitter constateert dat er te weinig tijd is en schorst het Forum.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Er hebben zich drie insprekers gemeld. Ik geef eerst de insprekers het woord. De heer Slootjes

De heer Slootjes: zie inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er nog verhelderende vragen?

D66: Heeft u moeite met de ruimtelijke kwaliteit? Daarnaast staat u ook afwijzend tegenover het parkeren/het parkeerbeleid. Hoe ervaart de buurt de parkeerdruk op de Houtwal?

De heer Slootjes: Er is geen parkeerdruk, dat heb ik ook nooit ervaren. Ik ben hier voor de bomen.

Voorzitter: Meneer Slootjes, bedankt voor uw inbreng. De volgende inspreker is de heer van der Ploeg.

De heer Van der Ploeg: zie inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er nog verhelderende vragen voor de heer Van der Ploeg, nee? Dan komen we bij de derde inpspreker, de heer Menkveld.

De heer Menkveld: zie inspreektekst.

Voorzitter: Meneer Menkveld, dank u wel. Zijn er nog verhelderende vragen voor de heer Menkveld? Nee. Dan gaan we verder met de behandeling van de betreffende motie. Aangezien we nog maar tien minuten vergadertijd hebben, stel ik voor om deze vergadering te schorsen indien aan het eind blijkt dat we niet voldoende tijd hebben gehad. dan kan dit onderwerp de volgende Forumvergadering verder worden behandeld. Dan geef ik het woord aan de VVD, de indiener van deze motie.

VVD: Het realiseren van de parkeerruimte en de brug hangt niet noodzakelijk samen. Met de komt van het museum naar het 's Gravenhof, het stadhuis en het Schultenhues zal er een knelpunt voor het parkeren ontstaan. Als straks de rondweg bij De Hoven is afgerond, komen veel bezoekers van Zutphen via de zuidkant Zutphen binnen. Daarop moet worden ingespeeld met parkeren. Enerzijds willen we de historie respecteren, anderzijds moet je ook meegaan met de tijd. De binnenstad staat zwaar onder druk. Deze motie staat niet vast: het is een idee. Op de bijbehorende tekening zie je ook niet alles, dat is ook een idee. Ondergronds kan ook, maar dan ben je het innovatieve en spraakmakende kwijt.

Voorzitter: Een interruptie van GroenLinks.

GroenLinks: Volgens de binnenstadsmonitor komen er meer treinbezoekers naar Zutphen en minder auto's. Er zou juist een upgrading van de aanlooproutes moeten komen en minder parkeerplaatsen.

Stadspartij: Dit forum gaat alleen over de parkeergarage, niet over de brug. Voor de Stadspartij is deze brug overigens een brug te veel. Wij zijn van mening dat er voldoende parkeerruimte is, zeker 's avonds staan er veel plekken leeg. Er komen steeds minder auto's in Nederland. Volstaan kan worden met de huidige parkeergelegenheid.

D66: Ik sluit me aan bij  hetgeen GroenLinks en de Stadspartij zojuist hebben gezegd. Ook wij zien het probleem niet: is er parkeerdruk?

VVD: In antwoord op de Stadspartij: hopelijk vergroot de komst van Hof van Heeckeren het aantal bezoekers aan Zutphen. Daarnaast is in het plan        's Gravenhof aangegeven dat daar minder parkeerplaatsen zullen komen.

Voorzitter: Een interruptie van D66.

D66: Er wordt een oplossing geboden voor een mogelijk probleem wat we nu nog niet hebben? Eerst moet het probleem worden vastgesteld, dan moet er een oplossing worden gezocht.

BewustZW: Is de Parkeernota al bekeken? Zijn deze extra parkeerplaatsen expliciet nodig? Dit plan heeft hoge kosten. Ondergronds brengt ook hoge kosten met zich mee. De motie moet je naast de parkeernota leggen en dan de noodzakelijkheid ervan bepalen.

Voorzitter: Gezien de tijd en de vele vragen die nog bij de fracties leven, schors ik nu de vergadering. Deze zal over twee weken opnieuw worden geagendeerd.

BewustZW: Laten we afspreken dat de VVD dan ook de motie naast de Parkeernota heeft gelegd.

VVD: Ik wil er naar kijken. Maar we kunnen niet wachten tot veel parkeerplaatsen op het 's Gravenhof weg zijn.

D66: Kan het college over twee weken ook de knelpunten en de uitdagingen aangeven?

Voorzitter: Ik schors de vergadering, over twee weken gaan we verder. Dank voor uw aanwezigheid.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Groen Erfgoed Zutphen (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

Het college krijgt het woord voor de presentatie. Deze wordt namens het college gehouden door de aanwezige wethouder, aangevuld door mw. A.Hillebrink-Korf en dhr. H. Haafkens (ambtelijk ondersteuner).

Na afloop van de presentatie  biedt de voorzitter het forum de gelegenheid vragen te stellen naar aanleiding van de presentatie. 

De Stadspartij is erg blij met de resultaten tot dusver. Wel wil de fractie graag weten waarom de presentatie pas na zo'n lange tijd werd gegeven.

Ten tweede vraagt de Stadspartij waar mensen terecht kunnen met vragen met betrekking tot het groene erfgoed.

Het college legt uit dat de presentatie langer op zich liet wachten omdat het hele traject lang duurde. Het plan van aanpak kwam in februari van de vakgroep. Dit moest vervolgens worden getoetst op uitvoerbaarheid. Daarnaast speelden ook bezettingsproblemen een rol.

De ChristenUnie vraagt of de Stadsboomgaard al een monument is.

Het college geeft aan dat het traject om een monumentstatus toe te kennen wel is gestart maar nog niet afgerond.

De VVD vraagt wat de rechten van de eigenaar zijn indien de gemeente voornemens is particulier groen als monumentaal aan te wijzen.

Het college geeft aan dat de normale bezwaar en beroepsprocedure van toepassing is.

GroenLinks is erg positief en benieuwd hoe de verordening in praktijk gaat uitpakken.

De SP vraagt hoe men denkt inflatie van het begrip groen monument denkt te voorkomen.

Daarnaast vraagt men hoe de inwoners van de gemeente meer betrokken kunnen raken bij de groene monumenten.

Het CDA vraagt hoe men de vinger aan de pols houdt als de monumenten van eigenaar wisselen.

D66 vraagt of men straks nog wel zomaar appels mag plukken in de Stadstuin. Het is dan immers een beschermd monument. Tevens wil men weten wat de restricties zijn als er bijvoorbeeld een bomenziekte optreedt.

 

Burgerbelang vraagt of herinrichtingen zoals aan de Coehoornsingel bij monumentaal groen breder worden getrokken zodat het monument beter wordt geïntegreerd in de openbare ruimte.

De werkgroep houdt vinger aan de pols bij de beoogde monumenten. Zodra een monumentale status geformaliseerd is dan geldt het normale gemeentelijke monumentenbeleid.

 

De VVD vraagt of bij monumenten een vergunnning moet worden aangevraagd voor bijvoorbeeld het snoeien.

Het college antwoordt dat dit niet hoeft. De structuur moet wel gehandhaafd blijven. Het onderhoud kan via een beheerplan dat jaarlijks gevalueerd wordt. Bij bijvoorbeeld ziekten wordt er pragmatisch gehandeld.

De Stadsboomgaard is formeel gemeentelijk eigendom. Strikt genomen mag er niet geplukt zijn maar het zou zonde zijn dit niet te doen. Plukken mag mits dit netjes wordt gedaan. Wellicht is het handig een plukinstructie te plaatsen.

De tuinen aan de Coehoornsingel zijn geen monument maar zijn benoemd als waardevolle structuur. Dit biedt meer ruimte.

Het integreren van monument en openbare ruimte is mooi maar hoeft onmiddellijk. Bij herinrichting is het wel wenselijk.

De Stadspartij vraagt of de perenboom van mevrouw Wagenvoord al monument is.

Het college geeft aan dat de aanvraag op dit moment beoordeeld wordt.

De SP noemt de Stadsboomgaard typisch iets voor heel Zutphens. De plukinstructie zou een goed idee zijn. Daarnaast is wellicht kennisoverdracht mogelijk via bordjes of op de Open Monumentendag.

Het college antwoordt dat over de exacte formule nog nagedacht wordt.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp afdoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Legesverordening (18-01-2016)

Datum 18-01-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat een presentatie Legesverordening. Vanuit de fracties BewustZW en ChristenUnie is het verzoek gekomen een presentatie te houden over de kosten van de RO-procedures. RO staat voor Ruimtelijke Ordening. De presentatie vindt plaats aan de hand van een casus van een ondernemer. Het gesprek gaat niet specifiek over deze ondernemer, maar met deze casus wordt zichtbaar waar je als aanvrager tegen aan loopt. En wat de effecten kunnen zijn in de praktijk. Na de presentatie gaan we in gesprek over dit onderwerp. Wat vinden we van uitvoeringskosten versus de proceskosten? En hoe kunnen we de ondernemer beter faciliteren? Het woord is eerst aan de wethouder.

College: Leges zijn de kosten die de gemeente in rekening brengt voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag en de eventuele afgifte ervan. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de bouwsom. Gemiddeld is dat ongeveer 2% van de bouwkosten. Het verschilt per gemeente.

BewustZW geeft de presentatie.

College: Graag maak ik gebruik van de gelegenheid om ambtelijk uit te laten leggen hoe de proceskosten zijn.

Ambtelijke ondersteuning: Voorafgaand aan een aanvraag van een bouwvergunning is er vaak een vooradvies. Dit vooradvies kost € 56,70. Dit bedrag wordt verrekend op het moment dat er daadwerkelijk een aanvraag wordt ingediend. Indien het bestemmingsplan aangepast moet worden kost dat minimaal € 3.152,-. Een uitgebreide omgevingsvergunning kost € 5.302,50. Als de vergunning feitelijk wordt verleend komen er bouwleges bij. Deze legeskosten bedragen 2,27%. Deze bedragen komen uit de Legesverordening 2016. In deze casus waren de bouwkosten € 220.000,-. Daarnaast kunnen er onderzoeken verplicht zijn. Deze onderzoeken moeten ook door de initiatiefnemer bekostigd worden.

VVD: Dekken deze proceskosten het gehele plan of moeten deze kosten enkel gemaakt worden om die kleine overkapping te kunnen realiseren?

ChristenUnie: Ik heb contact gehad met de betreffende ondernemer. Hij geeft aan niet het hele bouwplan te realiseren maar slecht het kleine stukje en het is maar zeer de vraag of hij het grote bouwplan gaat realiseren. Op dat moment komt hij op proceskosten die ruim € 6.000,- bedragen. Komt dit nou vaak voor of is dit een grote uitzondering?

GroenLinks: Als het kleine plannetje inderdaad € 6.000,- kost dan vind ik dat onevenredig duur. Maar als de proceskosten het grote plan dekken, en dat schijnt zo te zijn, dan vind ik het wel proportioneel.

Ambtelijke ondersteuning: Er lopen twee dingen door elkaar. Het vooradvies is uitgebracht over het totale plan. Daar zijn ook de proces kosten op gebaseerd. Als de initiatiefnemer daarna besluit het gefaseerd uit te voeren dan kan dat. En dan krijg je een ander plaatje. Wellicht kun je vergunningsvrij bouwen. Op het moment dat die vraag komt dan wordt daar naar gekeken. Maar die vraag hebben we in dit geval niet gehad. Het is dus ook niet fair om op basis van deze casus deze conclusies te trekken.

VVD: Gelden er voor dit specifieke stuk Warnsveld nog bijzondere restricties ten aanzien van de bouwmogelijkheden, anders dan het bestemmingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Nee, het bestemmingsplan is bepalend.

ChristenUnie: Los van of de bedragen kloppen wil ik de principiële vraag stellen. Wat doen we als de proceskosten niet in verhouding staan met de bouwkosten en wat doen we daarmee in de Legesverordening?

GroenLinks: Wat zouden de proceskosten zijn geweest als de ondernemer direct met het ‘eenvoudige’ plan naar de gemeente zou zijn gestapt? Zouden de proceskosten dan nog steeds € 6.000,- zijn geweest?

Ambtelijke ondersteuning: Waarschijnlijk niet maar dat hangt af van de situatie. Daarom hebben we ook het instrument ‘vooradvies’. Dan kunnen ook eventueel alternatieven bekeken worden die minder duur zijn, zoals vergunningsvrij bouwen. Het is niet eenvoudig op voorhand hier iets over te zeggen.

De voorzitter stelt voor om de vergadering te beëindigen omdat er verschillende interpretaties van de casus zijn. In overleg met de initiatiefnemers van de presentatie wordt besloten op een later moment verder te praten over de bouwleges in de Legesverordening. Daarbij is het belangrijk ter voorbereiding op de volgende keer te inventariseren hoe de proceskosten zich verhouden tot de bouwkosten en of het vaak voorkomt dat er hoge proceskosten zijn bij lage bouwkosten. Als de initiatiefnemers met een nieuw stuk komen over dit onderwerp, zal voor dat stuk een nieuwe behandeling worden ingepland. Dit maakt dat de behandeling van het voorliggende stuk hier stopt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Behandeld in