Pagina delen

Forumverslag 17-11-2014

Ontbinding van convenant over WKO De Teuge (17-11-2014)

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPF. van Vliet
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De Voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het voorstel aan de raad om ontbinding van het convenant over WKO De Teuge.

Het woord is aan het College voor een toelichting.

Het College geeft aan dat de ontbinding van het convenant een verzoek is van Vitens. Er is geen draagvlak meer voor een herstel van de WKO. In dit hele proces zijn geen winnaars, maar alleen verliezers. Op dit moment is de kwestie gescheiden in de praktische afhandeling en de juridische kwestie.

De Voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

De Stadspartij concludeert dat het project is mislukt. Het is een goede stap om de bewoners te ontslaan van het kettingbeding. Vraag is nog wel hoe de € 300.000,00 besteedt gaat worden. Wordt de besluitvorming daarover in een later stadium aan de raad voorgelegd?

Burgerbelang heeft een viertal vragen. Zijn de bewoners betrokken bij dit verzoek van Vitens? Wat kunnen de gevolgen en kosten zijn van de verdere procedure? Hoe gaat de € 300.000,00 besteedt worden? Wat is de juridische weg na de ontbinding van het convenant?

Het CDA ziet dit voorstel als een poging om een zo goed mogelijk eind aan een slecht verhaal te breien. Is het bedrag van € 300.000,00 een reservering en komt het overschot uiteindelijk terug in de algemene middelen? Zij vraagt nadrukkelijk aandacht voor de communicatie met en naar de bewoners. Daarnaast is zij het eens met de voorgestelde punten.

De bijdrage van de SP is in de bijlage opgenomen. De link hiernaar staat onder dit verslag.

Gevraagd wordt om het uiterste te doen om de resterende zeven huishoudens te compenseren, aangezien de eigenaren geen schuld hebben aan de mislukking van het project.

D66 is blij dat er voor verketeling is gekozen. Zij vraagt zich wel af wat de gevolgen voor de resterende zeven huishoudens zijn bij ontbinding van het convenant.

De VVD ziet dit voorstel als logisch en passend in de afwikkeling. Wellicht is het mogelijk om de datum van ontbinding afhankelijk te maken van een aantal voorwaarden. Het percentage van 70% is ruim gehaald, maar ook de laatste groep heeft recht op bescherming, ook daar geldt een zorgplicht.

Zij steunt het voorstel.

De PvdA steunt het voorstel ook. Het is zaak om de zaken snel te regelen voor de bewoners. Vraag is wel wat de verwachting is qua uitgaven van de huidige reservering.

De Christen Unie vraagt of de genoemde datum vast staat of heeft dat te maken met het verzoek van Vitens? Zij vraagt zich ook af waarom Vitens met het verzoek tot ontbinding van het convenant komt.

Groen Links Vraagt hoe de € 300.000,00 besteedt wordt. Belangrijk leerpunt uit deze procedure is: communicatie. Daarnaast is het stellen van een einddatum misschien niet handig, maar kan de ontbinding gekoppeld worden aan een resultaat.

De Voorzitter geeft het woord aan het College voor de beantwoording van de vragen.

Het College dankt de fractie voor het steunen van dit voorstel. Er zijn ook een aantal vragen gesteld die voor Vitens zijn. Vitens is door het college uitgenodigd om aanwezig te zijn. De vragen zullen schriftelijk naar Vitens gestuurd worden.

Aangezien de grond onder het convenant vervalt, kan Vitens vragen om ontbinding ervan. Er is overleg geweest met de advocaat van de bewoners. Vanuit vier fracties (SP, CU, VVD, GL) zijn vragen gesteld over de ontbindingsdatum. De datum van 1 mei 2015 is de datum van ontkoppeling van het systeem. Er is nu een akkoord met 181 huishoudens, er zijn er nog 6 over. Het college heeft vertrouwen in de afhandeling door Vitens. Zij adviseert vast te houden aan de datum, omdat hier ook een signaal van uitgaat naar de 181 huishoudens. Er is een voorwaarde voor ontbinding gesteld, namelijk een inspanningsverplichting van Vitens.

Voor de ontbinding van het convenant zijn de bewoners geen partij. Het draagvlak van 70% is echter ruimschoots gehaald. Er is overigens wel met bewoners over gesproken.

De grond onder de reservering van de € 300.000,00 is vervallen, maar het dossier is nog niet afgewikkeld. Om die reden wordt voorgesteld de reservering aan te houden. De uiteindelijke besteding is een zaak van de raad.

De Stadspartij vraagt of er voorbeelden zijn van zaken die er aan zitten te komen.

Het College geeft aan dat de juridische procedure nog loopt en daar nog niets over gezegd kan worden. Het bedrag is echter bedoeld ten behoeve van de bewoners.

Burgerbelang vraagt zich wel af wat de consequenties kunnen zijn nu zij in het voorstel ook akkoord gaan met het afwijzen van de juridische aansprakelijkheid.

Het College geeft aan dat de € 300.000,00 niet gekoppeld wordt aan de juridische procedure. Het is bedoeld voor de afwikkeling van het dossier. Omdat de grond onder de reservering is vervallen is dit onderdeel in het voorstel opgenomen. Bij de uiteindelijke besteding van dit bedrag zal er een raadsvoorstel komen.

De VVD geeft aan er onduidelijkheid is. Wordt het geld nu gebruikt wordt voor de afhandeling van dit traject, maar niet voor de juridische afhandeling?

Het College verduidelijkt dat het bedrag niet wordt ingezet voor de juridische procedure. Er komen nog extra kosten voor de juridische procedure. Er zijn twee plaatjes: juridische kosten en de

€ 300.000,00 reservering waarvoor de grond nu is vervallen.

De Stadspartij stelt dat de € 300.000,00 echt richting de bewoners moet gaan. Daar is het voor gereserveerd.

Het College verduidelijkt dat de reservering gekoppeld is aan de totaal oplossing. De afwikkeling is nu

nog onduidelijk en komt op een later moment, maar het signaal is duidelijk.

De SP en het CDA vragen naar de communicatie van Vitens. Hierin is  veel verbeterd, ook vanuit Vitens. Op dit onderdeel is het college wel scherp.

In antwoord op de vraag van de SP wordt gemeld dat het spijtig is dat dit project een wissel heeft getrokken op de duurzaamheidambities. De leerpunten moeten verzameld worden zodat dit meegenomen kan worden in de blijvende ambitie om de gemeente energie neutraal te maken.

Ook het college werd af en toe verrast door de eenzijdige communicatie van Vitens. Dit was overigens niet altijd negatief.

De vraag van de SP om volledige financiële compensatie ligt nu voor bij de rechtbank.

Voor de beantwoording van de verdere vragen geeft de voorzitter het woord aan de heer Van Zwieten de Blom.

De heer Van Zwieten de Blom geeft aan dat vijf bewoners een individuele lus laten aanbrengen, dus een individuele WKO.

Er zij verschillende partijen, één stichting en twee bewonersgroepen. Vitens sleept de gemeente mee in de juridische procedure. De gemeente was daarmee genoodzaakt om ook Vitens aansprakelijk te stellen voor de schade.

De rechtbank Zutphen behandeld de zaak er worden echter rechters uit Utrecht ingevlogen vanwege een belangenverstrengeling. Het vervolg zal zijn een comparitie van partijen in januari/februari/maart. De rechtbank gaat vragen stellen en kijken of een schikking mogelijk is. Er is op voorhand niet uit te sluiten dat er een schikking komt. Komt er een vonnis, dan kan dit alles inhouden.

Burgerbelang vraagt wat het gevolg is als je er niet uit komt.

De heer Van Zwieten de Blom vervolgt dat door procederen mogelijk is, met mogelijk getuigen horen en bewijzen overleggen. Daarna kan dezelfde gang bij het gerechtshof plaatsvinden en vervolgens de Hoge Raad.

De mogelijkheid van een schikking wordt echter ook open gehouden.

Burgerbelang vraagt of er een rol is voor de raad indien er een schikking komt.

De heer Van Zwieten de Blom stelt dat de gemeente in de procedure verwijst naar Vitens. De raad is uiteindelijk bevoegd om te beslissen over de € 300.000,00.

De Voorzitter vraagt of er behoefte is aan een tweede vragenronde?

De PvdA vraagt of de vijf bewoners met een individuele WKO onderdeel zijn van de groep van 181.

Het college beaamt dit. Daarnaast stelt zij dat dit voorstel de volgende stap is in het afwikkelen van het dossier. Het nemen van dit besluit is ook een teken van goede wil in de juridische procedure.

Burgerbelang stelt voor om vanavond in de raad te beslissen over het voorstel.

De andere fracties steunen dit voorstel.

De Voorzitter concludeert dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. Voorgesteld zal worden om vanavond nog een besluit te nemen. De Voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Memo Persoonsgebonden budget - voorbereiding beleidsregels (17-11-2014)

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. De voorzitter geeft eerst het woord aan de inspreker op dit onderwerp mevrouw Marlies Taal-de Jong. De tekst is al bijlage bij dit verslag gevoegd.

De voorzitter dankt mevrouw Taal-de Jong voor haar verhaal en geeft de fracties de gelegenheid tot het stellen van verduidelijkende vragen.

GroenLinks vraagt mevrouw Taal-de Jong wat voor haar de grootste zorg is als het gaat om het nieuwe Pgb.

Mevrouw Taal-de Jong geeft aan dat het hebben van geen informatie over het nieuwe Pgb dat straks door de gemeente wordt verstrekt bij haar leid tot grootte zorg. Ook  worden de zorgen versterkt door de media die alles rondom het nieuwe Pgb opblaast.

GroenLinks concludeert dat het geven van informatie ook al is die algemeen al bijdraagt aan geruststelling.

De Stadspartij vult aan dat dit nu juist de reden is dat zij samen met andere partijen een motie hebben ingediend.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een korte toelichting op de memo.

Het college geeft aan dat het de bedoeling is om middels dit forum de raad de kans te geven adviezen, tips of commentaar mee te geven aan het college op de memo en de folder over het Pgb.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid tot het geven van advies aan het college.

SP heeft de SVB gebeld over het gratis uitbesteden van de salarisadministratie bij meer dan 4 dagen zorgverlening per week. SVB geeft aan dat dit ook kan bij minder dan 4 dagen zorgverlening. Waarom staat dit niet zo in de folder? Wat zou de budgethouder terug moeten doen voor de mantelzorger?

ChristenUnie geeft aan dat het net lijkt of het Pgb het laatste redmiddel is door allerlei eisen en regels in de folder te zetten. De ChristenUnie ziet graag dat uit de folder duidelijk wordt dat het Pgb één van de instrumenten is om in te zetten in de zorg.

CDA sluit zich aan bij de ChristenUnie en geeft tevens aan dat de folder veel informatie bevat wat de leesbaarheid niet ten goede komt. Het advies is daar nog eens goed naar te kijken.

De Stadspartij is blij met de folder. Vraagt zich af waarom de eigenbijdrage niet vanuit de gemeente wordt verrekend. Mist het bundelen van Pgb’s. Pgb’s worden direct aan mensen verstrekt en ziet graag bij de evaluatie deze mensen ook betrokken. In de folder staan nog vraagtekens bij de toegang, is volgens de Stadspartij al bekend. Het woord overgangsrecht staat er twee keer in.

D66 geeft aan dat er bij het inzetten van informele hulp veel regels staan. D66 vindt het een gemiste kans dat de direct betrokkenen niet zijn gehoord. Het advies is met een half jaar een evaluatie inlassen.

PvdA is positief over de uitbetaling door het SVB. Ziet wel een grote hoeveelheid aan regels ontstaan wat mogelijk kan leiden tot willekeur bij de behandelaar van de aanvraag. Hierdoor wordt het systeem kwetsbaar. PvdA vraagt waarom iemand met een uitkering geen recht heeft op een vergoeding? PvdA ziet graag de eigen bijdrage eerst verrekend en niet achteraf.

VVD vindt het een gedegen voorstel en erg ruimhartig. Ziet graag ook wat duidelijker dat het Pgb ook een echte keuze is. Communicatie is een belangrijk punt, hoe gaat het college dit oppakken ook naar de toekomst toe?

Burgerbelang geeft aan dat er vorige week een bijeenkomst is geweest met de cliënten organisaties, wat is hier uitgekomen? Is er een test case/rollenspel geweest met de betrokkenen? Informatie en communicatie blijft een zorgpunt.

Het college dankt de fracties voor de gegeven adviezen en zal hier zijn voordeel mee doen. Op een aantal vragen/adviezen kan nu geen antwoordt gegeven worden omdat dit eerst op de betreffende websites moet worden nagezocht. Naar de leesbaarheid van de folder zal zeker nog gekeken worden. Ook zal in de folder beter naar voren komen dat het Pgb een serieus alternatief is voor het krijgen van zorg.

Voor wat betreft de informatievoorziening en de communicatie geeft het college aan de zorgen zeker te delen. Het probleem is dat er voor wat betreft de jeugdwet/jeugdPgb gewoonweg nog geen informatie uit Den Haag is. Dit komt in verschillende fases naar de gemeente toe. Een deel in december, januari en februari etc.

Interruptie van D66 die graag had gezien dat er wel een algemene informatie avond had kunnen worden gehouden.

College geeft aan het jammer te vinden hier geen tijd voor te hebben gehad.

Het college geeft aan dat het goed is te evalueren na het eerste half jaar. Via de cliënten organisaties is wel een oproep geweest om deel te nemen aan het gesprek over de Pgb.

Interruptie van de Stadspartij die het college vraagt hoe de mensen nu worden geïnformeerd? Hoe komt deze informatie nu bij de mensen?

Het college geeft aan dat er in de koerier een stuk heeft gestaan en dat er folders zijn verspreid met compacte informatie over het Pgb. Ook is er een brief aan een klein deel van de jeugd Pgb cliënten gestuurd. Het college verduidelijkt dat er een klein deel binnen is van de jeugd Pgb en dat van het WMO Pgb alles al binnen is.

PvdA maakt zich toch zorgen over de gegevens die nog uit Den Haag moeten komen. Wat als deze gegevens er in december nog niet zijn?

College geeft aan er rekening mee te hebben gehouden dat de overgangstermijn elke keer met drie maanden te kunnen verlengen als er nog geen informatie is uit Den Haag. Hier zitten natuurlijk wel kosten aan die we in de gaten houden en weer gaan declareren bij het rijk. Samen met andere gemeenten proberen we het rijk duidelijk te maken dat we zonder gegevens niet verder kunnen.

D66 vraagt het college om een korte reactie op de hoeveelheid regels.

Het college geeft aan dat de hoeveelheid regels die in de folder staan deels afkomstig zijn uit de wet en deels van de gemeente om zo voldoende afwegingskader te krijgen. Er blijft een spanning zitten tussen de objectieve criteria en het te leveren maatwerk. College is hier ook nog niet tevreden mee.

D66 stelt voor om adviezen of aanpassingen van de fracties omtrent de hoeveelheid regels nog toe te mogen sturen aan het college.

College geeft aan dat dit mag maar dan wel deze week, anders kan het niet mee meegenomen worden.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Presentatie van de resultaten van het werk op de Mars en een doorkijk naar de toekomst (17-11-2014)

Datum 17-11-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenT. Marks
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Het college krijgt het woord. Namens het college zal mevrouw M. Huffstadt een presentatie geven uit hoofde van haar rol als directeur van programmabureau De Mars. Hierbij worden de resultaten tot dusver gepresenteerd. De presentatie is bijgevoegd. Na afloop van de presentatie biedt de voorzitter de gelegenheid aan het forum om vragen te stellen aan het college inzake de zojuist gehouden presentatie.

De Stadspartij is erg blij met de ontwikkelingen op de Mars. Graag wil de fractie weten wat er wordt gedaan om bedrijvigheid binnen te halen en te houden. Tevens vraagt men of er geanticipeerd wordt op de krimp van het aantal inwoners.

Groen Links is lovend over het project. Men wil weten wat voor lessen er te trekken zijn uit dit project.

Het CDA wil weten hoeveel mensen er tegenwoordig op de Mars werken. Het aantal bedroeg enkele jaren terug nog maar 5000.

Wat is de stand van zake inzake de ontwikkeling van het Ubuntuplein?

De ChristenUnie vraagt of er buiten de gevoerde publiek-privaatrechtelijke samenleving bij het spoor nog meer mogelijk was geweest. Daarnaast wil men weten of de gemeente nog ongewenste grondposities op de Mars bezit.

De SP is eveneens nieuwsgierig naar de stand van zaken op het Ubuntuplein. Men wil weten of er voor de Achtermars nog alternatieven zijn voor industrie. Hoe zit het met het fietspad dat nu ineens ophoudt? Hoe zit het met de ontwikkeling van recreatie in het gebied?

De VVD vraagt hoe het nu verder moet met de Mars. Er staat veel te koop of te huur.

Burgerbelang geeft aan dat alle relevante vragen wat hun betreft gesteld zijn.

De PvdA is lovend over het geleverde werk. Men vraagt zich af wat het financieel risico is voor de gemeente bij de ontwikkeling van de Mars.

De fractie Jansen varaagt in hoeverre de gemeente nog invloed heeft bij publiekprivaatrechtelijke samenwerking op inrichting van de openbare ruimte.

D66 vraagt of nu specifiek getracht wordt om duurzame werkgelegenheid (cleantech) binnen te halen.

Men vraagt wat nu de rol van de gemeente gaat zijn.

Het college krijgt nu het woord ter beantwoording van de vragen.

Het college geeft aan dat de werkgelegenheid op de Mars is teruggelopen van 10.000 arbeidsplaatsen naar 5.000 in 2006. Nu zijn er tussen de 5.500 en 6.000 mensen werkzaam. Het wegtrekken van een aantal bedrijven was in 2006 niet voorzien. Vaak was dit het gevolg van fusies van bedrijven waarbij Zutphen buiten de boot viel als vestigingsplaats. Om dit te voorkomen is een goede samenwerking met andere steden van belang en men moet zich specialiseren. Daarnaast profileert Zutphen zichzelf niet genoeg. Het doel is om minsten  6.000 mensen aan het werk te houden.

Voor wat betreft de woningbouw en de krimp is het zo dat de woningbouw op de Noorderhaven een gemeentelijke prioriteit heeft. Daarnaast is het zo dat Zutphen nog steeds een bescheiden plusje vertoond.

D66 vraagt per interruptie of ook hele goedkope woningbouw mogelijk is.

Het college antwoordt dat dit aan de ontwikkelaar is.

Over het Ubuntuplein meldt het college dat er weer ontwikkelingen gaande zijn. De ontwikkelaar (Heijmans) is positief gestemd.

Voor wat betreft de publiekprivaatrechtelijke samenwerking denkt men niet dat er veel meer uit te halen was. Partijen zoals Heijmans en de NS hadden zelf grond en dus reden genoeg om mee te ontwikkelen.

Op de Achtermars worden de woningen voor de kerst gesloopt. De infrastructuur wordt vervolgens aangelegd maar het terrein wordt vooralsnog niet geheel ingericht. Voor tijdelijke invulling van het gebied liggen er wel mogelijkheden.

Het CDA vraagt hoe groot de Achtermars nu eigenlijk is?

Volgens het college gaat het om 5 a 6 ha.

Over het fietspad loopt een discussie met een bedrijf. Er volgt een onteigeningsprocedure.

De gemeente blijft invloed houden op de openbare ruimte middels een lwaliteitsadviesteam.

Voor wat betreft de lessen die getrokken kunnen worden uit het project springt in het oog dat er veel lokale kracht beschikbaar is. Werk zoveel mogelijk samen met allerhande partijen.

Voor wat betreft de risico’s wordt opgemerkt dat deze liggen in het zuidelijk deel maar dat de voorzieningen afdoende zijn. Bovendien wordt er daadwerkelijk ontwikkeld. Het exploitatierisico loopt dus terug.

Over de vraag of de gemeente ook ongewenste grondposities heeft antwoordt het college ontkennend.

Het college meldt dat er een plan is gemaakt voor de ontwikkeling van recreatieve functies in het gebied. Zo wordt de historische haven ontsloten. Over andere zaken is nog discussie. Dit is opgenomen in de nota Marsroute 2015-2017.

Over de vraag naar de strategie om bedrijvigheid binnen te halen en te houden geeft het college aan dat van meet af aan voor een deel is ingezet op categorie V bedrijven. Deze bedrijven hebben weinig mogelijkheden binnen de provincie. Ook de komst van de biomassacentrale past hierbij. Voor het middendeel van de Mars wordt ingezet op woonboulevards. Er moet alleen meer branding plaatsvinden.

De VVD vraagt of er op de noordelijke Mars plaats is voor extra windmolens.

Het college antwoordt dat dat fysiek zo is maar dat daar wel politieke discussie over zal moeten plaatsvinden, ook met andere gemeenten. De biomassa roept momenteel nog veel weerstand op.

D66 vraagt of het college wat meer kan zeggen over cleantech.

Het college geeft aan dat men hier voordurend me bezig is. Zo kijkt men ook bij het project Rivier in de Stad naar mogelijkheden om de uitmonding van de Berkel te benutten.

De ChristenUnie vraagt hoe het staat met de verplichting tot opknappen van het koelhuis in 2015 door de huidige exploitant.

Het college meldt dat het kwaliteitsteam naar de plannen heeft gekeken en men acht de plannen realistisch. Doel is deze daadwerkelijk in 2015 te realiseren.

Het college bedankt de directeur voor haar grote inzet de afgelopen jaren.

De voorzitter stelt vast dat alle vragen afdoende zijn beantwoordt en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Regio Stedendriehoek 'On tour' (17-11-2014)

Datum 17-11-2014 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Langemeijerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder welkom is er voor de gasten van het Forum, een aantal leden van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek en een aantal leden van de Strategische Board. Deze vergadering wordt een interactieve bijeenkomst. Eerst worden er een aantal presentaties verzorgd. Vervolgens is er de gelegenheid om in kleine groepjes door te spreken over de onderwerpen. Ook de publieke wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De Forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan de heer A. Heidema, voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Regio Stedendriehoek.

De heer Heidema geeft aan dat de Regio Stedendriehoek elke twee jaar naar de gemeente toe wil komen om bij te praten over de ontwikkelingen in de regio. De regio wil de raadsleden ook nadrukkelijk betrekken bij de ontwikkelingen die zijn of worden ingezet. Regionale samenwerking is een thema dat speelt. Er zijn veel verschillende vormen van regionaal samenwerken. Het is voor de Regio Stedendriehoek een uitdaging om raadsleden ook het gevoel te geven dat de regionale samenwerking ook iets van hun is.

De heer Heidema geeft aan dat de agenda van de Regio Stedendriehoek vorig jaar is vastgesteld door de colleges in de regio. Daarbij is de vraag gesteld: wat zijn de onderwerpen in de regio waar de energie in zit? Waar zit de drive in de regio? Dit heeft geresulteerd in een viertal thema: sociaal kapitaal, bereikbaarheid, leefbaarheid en innovatie. De vraag daarbij is, waar zit de synergie tussen de samenwerkende gemeentes, de partners en de provincie. Dit is uiteindelijk de basis geworden voor de Omgevingsagenda. Ook hierover wil de Regio Stedendriehoek graag praten met de aanwezigen.

De heer Heidema geeft aan dat de regionale samenwerking al tot veel heeft geleid. Als er gekeken wordt naar bereikbaarheid is dit bijvoorbeeld de verbreding van de A1 en de lobby goederenvervoer. Voor wat betreft de leefomgeving kan gekeken worden naar ontwikkelingen in Zutphen, zoals Noorderhaven en het Berkelpark. Een ander goed voorbeeld van regionale samenwerking is het CleanTech centrum. Er is veel gerealiseerd. In totaal gaat het om een investering van zo’n 30 miljoen euro. De heer Heidema laat een korte animatie zien over de Agenda Stedendriehoek. Animantiefilmpje De Agenda Stedendriehoek

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer G.J. te Koele voor een prestatie over het Strategisch Board. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt wat bedoeld wordt met de zogenaamde tafels?

De heer te Koele geeft aan dat hiermee gedoeld wordt op concrete projecten waarin op bepaalde thema’s nadrukkelijk de verbinding wordt gezocht.

Burgerbelang vraagt wat Zutphen Scoort inhoudt?

De heer te Koele geeft aan dat omwille van de tijd deze vraag na de presentaties in het interactieve gedeelte kan worden gesteld.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer Ch. Lorist voor een presentatie over de CleanTech Agenda. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

Burgerbelang vraagt wat er bedoeld wordt met de verdubbelaar?

De heer Lorist geeft als voorbeeld een voorstel dat naar Den Haag gaat. Den Haag wil alleen investeren als de regio zelf ook minimaal de helft investeert.

De PvdA mist in het verhaal het TechniekPact. Waarom is dit hierin niet meegenomen?

De heer Lorist geeft aan dat de PvdA hierin gelijk heeft. Het TechniekPact is hier onderdeel van dus wordt ook toegevoegd aan het overzicht. Het TechniekPact is overigens wel meegenomen in het verhaal.

De VVD vraagt of het klopt dat in de gemeente Zutphen zeven scholen concreet aan de slag zijn gegaan met techniek?

De heer Lorist geeft aan dat dit klopt. Er zijn in de gemeente Zutphen veel zaken opgepakt. Dit is ook onderdeel van het TechniekPact.

D66 vraagt waaraan gedacht moet worden bij het CleanTech 2020 fonds?

De heer Heidema geeft aan dat het bedrag hiervoor nog niet vast staat. Nu heeft de regio een bedrag van 1,- euro per inwoner beschikbaar. Met dat bedrag is er veel gerealiseerd. Met een extra impuls, niet alleen bij bedrijven en instellingen maar ook bij overheden, kan er nog veel meer worden gerealiseerd. Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning om de doelen waar te kunnen maken.

GroenLinks geeft aan dat clustering centraal wordt gesteld. Dit moet onder andere tot stand komen door een ‘andere overheid’. Kan dit meer concreet worden gemaakt en kijkt de regio ook naar andere regio’s in binnen- en buitenland?

De heer Lorist geeft aan dat hij niet aan zet is om de vraag over de andere overheid te beantwoorden. Vanuit de regio en de CleanTech Agenda wordt uiteraard ook naar andere regio’s gekeken.

Burgerbelang constateert dat er de afgelopen tijd heel veel is gebeurt. Tegelijkertijd lijkt het er op dat er hem ook veel ontgaat. Waar ligt dat aan? Ook vraagt Burgerbelang zich af waar ligt voor de raad de invloed en welke mogelijkheden zijn er?

De heer Heidema geeft aan dat er de laatste tijd veel is gebeurt. Er staat ook nog veel op tafel. Het gevoel van Burgerbelang is te begrijpen. Het jaarverslag en de werkplannen van de regio zijn voor de raad ook het moment om iets meer achtergrond informatie te krijgen. Uiteraard komen ook de presentaties beschikbaar.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan de heer H. van der Hoeve voor een presentatie over de Omgevingsagenda. De presentatie is bij de stukken gevoegd.

De heer Heidema nodigt iedereen uit om langs de stellingen te lopen. Bij iedere stelling staat een medewerker om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Gesprekken over de Omgevingsagenda in enkele groepjes.

De heer Heidema vat de verschillende gesprekken in kleine groepjes samen als een geanimeerde discussie over de Omgevingsagenda. Constateert is dat er op dit moment heel veel gebeurt. De heer Heidema is trots op de inbreng van bedrijven, overheden en burgers. De ontwikkelingen vragen nu ook om ruimte te geven en vertrouwen te hebben. In januari of februari kan de raad een zienswijze geven op de Omgevingsagenda.

De heer van der Heide geeft aan dat deze avond de eerste keer was voor hen. Zijn er nog tips?

De VVD geeft de complimenten voor de opzet van de avond. Als tip geeft de VVD mee: hou het zo chaotisch, dan is er ook ruimte voor het creatieve proces.

De PvdA ziet graag een digitale versie van de presentaties.

De Stadspartij geeft aan de presentaties graag vooraf te ontvangen.

GroenLinks ziet graag meer ruimte voor het gesprek en de discussies.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor een laatste toelichting.

Het College bedankt de vertegenwoordigers van de regio voor deze avond. Het College wil twee punten meegeven. De regio moet zich er bewust van zijn dat een groot deel van de gemeenteraad nieuw is gekozen. Daarnaast zijn twee onderwerpen, CleanTech en de Regio Stedendriehoek als prioritaire regio in de Omgevingsvisie van de provincie opgenomen. Dit is een mooie verdienste van ons allemaal.

De Forumvoorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 17 november 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 17-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters en M.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en H.M.H. Giesen
D66A.S.R. Dijk
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek en J.G.A La Rose
VVDB. van der Veen en H.M.J. Siebelink
CDAM.K. van Straten en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie JansenT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er hebben zich twee insprekers aangemeld.

Als eerste neemt mevrouw Van Til het woord (zie de bijlage voor de inspreekreactie).

Zij vraag aandacht voor mogelijke onjuistheden in de Notitie gebiedsexploitaties 2014-2.

De voorzitter geeft aan dat mevrouw Van Til op het verkeerde moment inspreekt. De notitie gebiedsexploitaties werd besproken in het Forum van 3 november 2014.

D66 vraagt inspreker wat zij met haar reactie wil bereiken.

Inspreker antwoordt dat het college de raad beter moet informeren.

Burgerbelang vraagt het college wat er met de inbreng van inspreker zou moeten gebeuren.

Het college is van mening dat de raad vanavond vragen kan stellen over dit onderwerp. De Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2014-2 staat geagendeerd bij agendapunt 7.

Vervolgens neemt de heer Derks (voorzitter Wijkraad De Hoven) het woord (zie de bijlage voor de inspreekreactie).

De PvdA vraagt of er ambtelijk overleg is geweest.

Inspreker geeft aan dat er is gesproken wijkwethouder Gründemann en dat hij wist dat de wijkraad  tegen afsluiting van de Baankstraat is.

D66 vraagt de wijkraad of er een ander standpunt (van de wijkraad) denkbaar is.

Inspreker antwoordt ontkennend. De Baankstraat mag niet afgesloten worden.

De Stadspartij stelt dat er in het vorige Technisch Blok ook over dit onderwerp gesproken is en begrijpt de behoefte van de wijkraad aan goede communicatie.

Het CDA vraagt of de wijkraad bereid is tot concessies.

Inspreker benadrukt dat het echt belangrijk is dat bewoners uit de wijk kunnen komen.

3. Actieve informatievoorziening

Er is geen actieve informatievoorziening door het college.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 november 2014

Geen vragen/opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 november 2014

De Stadspartij is van oordeel dat beantwoording van schriftelijk vragen te lang op zich laat wachten. Termijnen worden overschreden en vragenstellers worden niet geïnformeerd over de (reden van de) vertraging.

Het college geeft aan haar best te doen. Vertragingsberichten worden wel verzonden.

De Stadspartij vindt dat er lacherig wordt gedaan over het onderwerp en acht dit niet passend in de nieuwe bestuurscultuur.

Het college geeft aan de klacht van de Stadspartij serieus te nemen en aan verbetering van de situatie te zullen werken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening organisatie en werkgeverschap griffie gemeente Zutphen 2014

De voorzitter vraagt of er fracties vragen willen stellen. Er zijn geen vragen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

6b. Vaststellen van het controleprotocol voor de accountantscontrole op de Jaarrekeningen 2014 en 2015

De voorzitter vraagt of er fracties vragen willen stellen. Er zijn geen vragen.

Advies: Voorstel kan door als hamerstuk naar de raad.

7. Collegevoorstel Zienswijze op het ontwerp provinciaal inpassingsplan rondweg N345 De Hoven

De voorzitter vraagt welke fracties willen reageren.

De VVD staat niet afwijzend tegenover de brief van het college aan de provincie over het Voorontwerp-Inpassingsplan. De VVD wil een goede oplossing voor de wijk en bepleit een goede ontsluiting.

De PvdA vindt dat de ontsluiting via de Baankstraat mogelijk moet blijven en wil graag meer informatie over het ‘geluidsreducerend reliëf’ waar in de brief over gesproken wordt.

Het CDA is van mening dat het college het maximaal haalbare voorstelt en hoopt dat de aansluiting op de Cortenoeversebrug adequaat zal zijn. Vooropstaat dat de wijk goed ontsloten moet blijven. De Baankstraat moet in verband hiermee zoveel mogelijk open blijven.

De Stadspartij vindt dat vooral hulpdiensten altijd in de wijk moeten kunnen komen. De Stadspartij vraagt het college of de provincie de investering in een directe verbinding tussen de N345 en de N348 op het talud van de Cortenoeversebrug wellicht te hoog vindt. Die verbinding is zeer belangrijk en moet er beslist komen. Tenslotte mist de Stadspartij de variant van een tunnel in de brief.

D66 vraagt het college waarom het bezwaarlijk is als de Baankstraat openblijft.

Burgerbelang vraagt het college bij de provincie aan te geven dat de Baankstraat niet afgesloten wordt. Verder vraagt Burgerbelang hoe reëel de plannen zijn voor een parkachtige zone tussen de Teuge en de rondweg. Het betreft hier geen gemeentegrond.

Het college geeft aan dat zij een goede ontsluiting van de wijk belangrijk vindt. Ook heeft zij de ervaring opgedaan dat de provincie constructief meedenkt. Het college antwoordt erop te vertrouwen dat de grond voor de parkachtige zone tezijnertijd aangekocht kan worden. De vormgeving van de verbinding naar de Cortenoeversebrug en de opzet en van het ‘geluidsreducerend reliëf' moeten nog onderzocht worden.  De eventuele aanleg van het reliëf zal bij voorkeur tegelijk met de bouw van de rondweg geschieden.

Het college zegt toe dat de brief aan de provincie aangepast zal worden in het licht van de discussie die met het Forum gevoerd is.

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende besproken is.

8. Memo met nadere toelichting over proces rond azan

De SP geeft aan dat het memo meer duidelijkheid schept. Wel is van belang om de afspraak met de moskee goed vast te leggen en meer draagvlak te verkrijgen onder de omwonenden.

De Stadspartij vraagt om opname van duur en geluidssterkte van de Azan in de APV. Hoe kun je anders handhaven?

De VVD geeft aan dat het memo meer begrip geeft voor de gang van zaken. Verwondering blijft over het feit dat de gemeente samen met de moskee de brief aan omwonenden heeft gestuurd. De VVD vraagt het college hoe omwonenden de zekerheid geboden kan worden dat het bij deze uitbreiding blijft.

D66 geeft aan in te stemmen met het besluit over uitbreiding van de Azan en blij te zijn dat er niet gekozen is voor regeling in de APV. Mochten afspraken niet worden nagekomen dat moeten partijen met elkaar in gesprek gaan.

Het college geeft aan heel bewust voor de rol van facilitator gekozen te hebben. Voorop stond dat partijen met elkaar in gesprek zouden gaan. Dat biedt de beste garantie voor goed samenleven. Het college erkent dat het achteraf bezien beter geweest ware om het gesprek met omwonenden aan te gaan voordat de brief aan omwonenden verzonden werd.

De voorzitter concludeert dat dit agendapunt voldoende besproken is.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 17 november 2014

Hier zijn geen vragen/opmerkingen over.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 november 2014

De Stadspartij heeft een vraag over het Memo over de Hanzehof (stuk 07). De Stadspartij wil graag weten of de rekening van de LA-groep ook betaald wordt uit het bedrag dat uitgetrokken wordt voor de exploitatie.

Het college geeft aan het antwoord niet te weten. De Stadspartij kan deze vraag opnieuw stellen in het Forum waarin het betreffende memo geagendeerd wordt.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 03-11-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt de aanwezigen voor hun komst.

Bijlagen

Bestuursrapportage 2014-3 (17-11-2014)

Datum 17-11-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE.C.L. Verhoog
D66H.F. Remmers
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
Fractie Jansen
De Lokale Partij

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college merkt op dat deze derde burap geheel in de lijn ligt met de tweede. Op het gebied van capaciteit en financiën zijn bij de meeste programma’s afwijkingen te melden. De belangrijke veranderingen die op de gemeente af komen, zoals de decentralisaties, de komst van het AZC en het toenemend aantal uitkeringsgerechtigden, zorgen voor extra beroep op ambtelijke capaciteit en leiden tot financiële risico’s. Ook is er zorg over een aantal grote opdrachten vanuit de kerntakendiscussie, namelijk Broederenklooster, zwembad, Hanzehof en VNOG. In de burap is wederom het zogenaamde stoplichtenmodel toegepast: groen betekent dat conform doelstelling resultaten worden bereikt, oranje dat er sprake is van beperkte afwijking daarvan en rood dat het doel (nog) niet wordt behaald.

De heer Kamphuis maakt melding van een tegenvaller van circa 1 ton bij de OZB. Deze wordt veroorzaakt door leegstand en door een wijziging ten aanzien van verpleeghuizen. Deze is nog niet verwerkt in de Burap. Vervolgens geeft hij een presentatie over de stand van zaken met betrekking tot de bezuinigingen en de formatiereductie. Deze presentatie is bij dit verslag gevoegd.

De SP vraagt op welke manier het college het geld voor de decentralisaties gebruikt om de formatie aan te passen aan de nieuwe taken. Verder vraagt zij of de verhoging van de lesgelden voor zwemles de teruggang van het zwembadbezoek veroorzaken.

De VVD vindt het “stoplichtenmodel” goed werken. Dat er nog eens 40 en 50 pagina’s gewijd worden aan respectievelijk begrotingswijziging en wat er in de komende periode moet gebeuren en er bovendien in de presentatie ook nog eens nieuwe elementen worden toegevoegd, zoals de loonsom, is wel wat veel van het goede. De begrotingswijzigingen zouden niet aan de burap gekoppeld moeten worden, tenzij dit om redenen van rechtmatigheid van uitgaven noodzakelijk is; de rest kan worden verwerkt bij de jaarrekening. Wel zou het college steeds inzicht moeten bieden in de stand van de reserves. Is de meevaller van 1,5 miljoen euro op de WMO structureel van aard? Worden de reserves van WWB en WMO samengevoegd, nu in de nota over het sociaal domein wordt gesproken over “ontschotten”?

Het CDA vraagt zich af hoe reëel de reductie van de loonsom is. Er is capaciteit nodig voor nieuwe taken; uitvoering van bestaande taken komt in het gedrang. Het begint hier en daar al te kraken. Heeft het college daarover ideeën? Is er al iets meer bekend over de garantstelling voor de Blokkentoren? Omdat de BUIG-uitkering (Bundeling van uitkeringen inkomensvoorzieningen aan gemeenten) afneemt wordt voorgesteld de reserves WMO en WWB samen te voegen; zijn de reserves dan wel toereikend?

GroenLinks meent dat bezuinigingen op personeel een zware hypotheek leggen op de uitvoering van nieuwe taken. Hoe waarborgt het college de kwaliteit. Is het wel reëel om zo op personeel te bezuinigen? Dezelfde vraag geldt voor De Hanzehof, kunst en cultuur waar de opgelegde bezuinigingen waarschijnlijk niet zullen worden gehaald. Ook de ODA heeft om meer geld gevraagd. Overigens heeft de raad hiermee onder voorwaarden ingestemd; in de Burap staat echter dat het een definitieve verhoging betreft. Wat is de omvang van het risico van verlaging van de BUIG-uitkering.

De PvdA is het ermee eens dat een deel van de decentralisatiegelden worden ingezet in het kader van de formatiereductie, mits er een goede match is. Het tussentijdse overzicht dat door de Burap wordt gegeven is goed, maar het moet om de grote lijnen blijven gaan, niet om details. De fractie ziet graag een toelichting op alles met afwijkingen van meer dan een ton, zoals BUIG-uitkering, meevaller bij de WMO, meer uitgaven aan automatisering.

De Stadspartij vraagt hoe groot de kans is op een aanvullende bijdrage van het rijk, wanneer de uitkeringen meer dan 10% hoger uitvallen dan voorzien. Is al begonnen met een onderzoek naar het voorkomen van onjuiste begrotingen?

D66 vraagt zich af in hoeverre het aanspreken van de reserves het weerstandsvermogen van de gemeente aantast.

De voorzitter schorst de vergadering voor enkele minuten om het college de kans te geven zich op de beantwoording te beraden. Na heropening geeft zij het woord aan het college.

Het college zegt dat in het kader van “Zutphen Vooruit” aan alle personeelsleden is gevraagd welke ambities zij hebben, welk opleidingsniveau etc. De resultaten hiervan zijn nog niet helemaal bekend, maar het is denkbaar dat een aantal personen zich wil begeven in het sociale domein. Om dat mogelijk te maken kunnen decentralisatiegelden gebruikt worden. Het gaat dan om gedeeltelijke aanwending voor omscholing van de 3% tot 5% van die gelden die voor de uitvoering beschikbaar zijn. Uiteraard wordt de raad van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Het is nog niet bekend of de bezuinigingen op de formatie reëel zijn; dat is deels ook aan de raad.

GroenLinks vraagt of dat aan de orde komt bij de lange termijnplanning.

Het college antwoordt dat dat het geval is, maar dat het ook al eerder aan de orde zal komen bij de bijstellingsnotitie. Over de Blokkentoren is nu niets te zeggen. De kwestie ligt bij de rechter. Het college heeft geen idee of de lesgelden van het zwembad van invloed zijn op de bezoekersaantallen.

De heer Kamphuis zegt dat de begrotingswijzing conform de lopende afspraken wordt voorgelegd aan de raad. In de toekomst kan dit wellicht worden herzien in overleg met de auditcommissie of de commissie programmabegroting. Inzicht in de stand van de reserves zegt hij toe. (Het overzicht is als bijlage bij dit verslag gevoegd.) Het is zeer ongewis of de WMO-meevaller structureel van aard is. Binnenkort zal het college een voorstel worden gedaan over het al dan niet samenvoegen van de reserves WWB en WMO. Ten aanzien van de ODA is besloten dat ze nu meer geld krijgt. Wel wordt er in opdracht van de gemeentesecretarissen gekeken naar de opzet en het takenpakket van de ODA.

GroenLinks vraagt hoe daarin de raad wordt betrokken.

De heer Kamphuis antwoordt dat de raad erbij wordt betrokken als er concrete veranderingen aan de orde zijn. Vraag is nu of de ODA heeft gebracht wat ervan verwacht is.

Voor het jaar 2014 kan de gemeente zo nodig nog een beroep doen op een aanvullende uitkering van het rijk. Met ingang van 2015 wijzigt de regeling. Hoe die er dan gaat uitzien is nog niet bekend.

Op dit moment wordt onderuitputting van de kapitaallasten onderzocht. De redenen ervan zijn divers. Soms is er sprake van een te optimistische planning, soms is de onderuitputting toe te schrijven aan de systematiek dat de gemeente pas begint met afschrijven als een werk helemaal gereed is.

GroenLinks vraagt zich af of niet ook een reden is dat er onvoldoende ambtenaren zijn om uit te voeren wat de raad vraagt. De raad zou moeten beslissen wat er wel en niet gebeurt; daarop zou het college stevig moeten sturen.

Het college antwoordt dat soms de raad ook debet is aan vertraging. Als voorbeeld verwijst het naar het zwembad, waar de raad vragen had over de vorm. Dat heeft tot een vertraging van 9 maanden geleid.

GroenLinks beaamt dit, maar er zijn andere zaken waar een tekort is aan ambtelijke capaciteit.

Het college meent dat het een uitdaging is om daarnaar te kijken. Grote projecten als RIDS en de stadsdiagonaal liggen op schema.

De Stadspartij vraagt of een andere manier van afschrijven kan worden ingevoerd.

De heer Kamphuis zegt dat daarvoor eerst moet worden bekeken wat de voor- en nadelen zijn.

Op de vraag van de PvdA over toelichting op de grote afwijkingen verwijst hij naar de bijlagen.

De PvdA vraagt vooral een toelichting bij de overschrijding op het gebied van automatisering.

De heer Kamphuis antwoordt dat deze vooral toe te schrijven is aan kosten voor Govunited, die vorig jaar tegen een liquiditeitsprobleem aan liep. Stortingen in of onttrekkingen uit de bestemmingsreserves hebben geen invloed op het weerstandsvermogen van de gemeente. Dat is wel het geval wanneer het de algemene reserve betreft.

De Stadspartij concludeert dat bij een eigen risico van 10% bij de uitkeringen, het gaat om een bedrag van 2 miljoen euro. In dat geval is de reserve WWB/WMO niet in 2020 maar al in 2016 uitgeput.

De heer Kamphuis zegt dat dit inderdaad zou kunnen.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in