Pagina delen

Forumverslag 17-06-2019

Motie: Die ballon gaat niet op (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangE Yildirim
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het CDA , één van de indieners van de motie.

SP geeft aan moeite te hebben met deze motie omdat het het probleem van de plastic soep niet oplost terwijl de veroorzakers daarvan, de fabrikanten vrij uit gaan. Een verbod op ballonnen lijkt op een soort betutteling wat tot irritatie kan leiden. De SP wil dat er meer gekeken wordt naar de oorzaak van het plastic probleem. De partij vraagt zich of de motie over een verbod van het gebruik van ballonnen gaat tijdens festivals of in algemene zin.

GroenLinks geeft aan dat dit feitelijk over een algemeen verbod gaat dus ook tijdens evenementen. Het lijkt betuttelend, echter het werkt wel.

SP vraagt nogmaals of het over een algemeen verbod gaat of allen bij evenementen. Er wordt nu gezegd dat het over een verbod over alle ballonnen gaat echter dat staat niet in de motie.

CDA verduidelijkt dat het over een algemeen verbod op het gebruik van ballonnen gaat.

SP geeft aan dat zij in dat geval niet in kan stemmen met deze motie.

D66 verduidelijkt dat als je goed wilt handhaven er dan een totaal verbod moet komen op het toepassen van luchtballonnen.

GroenLinks wil weten hoe dan de handhaving bij een verbod op het gebruik van ballonnen bij begrafenissen eruit komt te zien.

D66 geeft aan dat met begrafenisondernemers hierover goede afspraken te maken zijn

BewustZW vindt de motie betuttelend en vindt dat er een algeheel verbod moet komen.

VVD voelt wel wat voor deze motie. Van belang is hierbij de bewustwording dat afval in een vroeg stadium gescheiden wordt. Daarbij past een algeheel verbod op het gebruik van luchtballonnen. Onderscheid maken voor begrafenissen wil de partij niet. Het is of een algemeen verbod bij het toepassen van ballonnen of het altijd toestaan.

CDA wil weten hoe de handhaving op het verbod bij begrafenissen er dan moet uit zien.

VVD legt daarbij de verantwoording bij de begrafenisondernemer. Echter de partij vindt vooral de bewustwording van de burgers op het feit dat afval van ballonnen een risico vormt voor het milieu en de dierenwereld.

Burgerbelang is het eens met de motie. De partij vraagt zich wel af hoe groot het probleem met het afval van de ballonnen nu feitelijk is. Hoe vaak vindt er nu schade plaats door die ballonnen ? De partij wil weten wat de kosten zijn op handhaving van een algemeen verbod op lucht ballonnen.

GroenLinks geeft aan dat er afgelopen jaar al 3 gevallen bekend zijn waarbij dieren schade hebben ondervonden bij het inslikken van plastic afkomstig van ballonnen,

VVD merkt op dat ballonnen overal terecht kunnen komen, ook buiten Zutphen. Het is aan de gemeente de verantwoordelijkheid bij het opstellen van een APV om dit te voorkomen.

SP benadrukt nogmaals dat de oorzaak van de plastic soep ligt bij de producenten van allerlei plastic producten. Dit los je niet op door het gebruik van plastic ballonnen te verbieden. De partij stelt nogmaals de vraag of het over een algemeen verbod gaat of over alleen over een verbod bij vergunde evenementen of festivals wat direct gehandhaafd kan worden

GroenLinks geeft aan dat de motie gaat over een verbod bij evenementen.

D66 benadrukt dit nogmaals en ijvert voor een algemeen verbod in alle gemeenten zodat er van gemeentegrens overschrijdende overlast geen sprake meer is. Tevens vindt er dan een reductie van zwerfafval plaats

BewustZW vindt het verbieden van de verkoop van ballonnen in winkels niet wenselijk. Door het verbod van het gebruik ervan geef je meer duidelijkheid.

PvdA verwacht dat het negeren van een verbod handhavingstijd gaat kosten.

GroenLinks verwacht dat er bij een verleende vergunning waarbij er sprake is van een verbod op ballonnen, de organisatoren er zich ook aan zullen houden. Handhaving is dan ook niet of nauwelijks nodig.

PvdA verwacht dat er ondanks een verbod toch gehandhaafd moet worden.

Het college verduidelijkt dat wensballonnen al zijn verboden. Tevens geeft zij aan dat het uitvoeren van deze motie goed mogelijk is door eenvoudig de APV te veranderen. Dat zal niet veel tijd en ambtelijke capaciteit kosten.

Hoewel er nog geen verbod is, is er al wel een ontmoedigingsbeleid. Bij het aanvragen van vergunningen worden de initiatiefnemers op de hoogte gebracht dat het gebruik van ballonnen niet wenselijk is. Dit ontmoedigingsbeleid werkt goed. Helaas zijn niet alle festiviteiten in de gemeente vergunningsplichtig. Het effectief handhaven is ook lastig omdat niet alle evenementen bekend zijn

D66 denkt dat de bekendheid van een definitief verbod op ballonnen tijdens festivals via de APV, snel verspreid zal worden.

CDA benadrukt dat er in het najaar een debat komt over het handhavingsbeleid. De handhaving op het verbod op luchtballonnen zal daarin ook meegenomen moeten worden.

De voorzitter vraagt de indieners van de motie of deze voldoende besproken is en concludeert vervolgens dat deze rijp is voor besluitvorming in de raad. Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D. Logemann
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPM de Ridder
PvdAS de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en heet iedereen welkom. Na een korte beamer-presentatie met beeldende foto's over woonoverlast, krijgen de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66:  Het initiatief 'Skaeve Huse' wordt voor Zutphen onderzocht. Wat is de motivatie om deze methode te onderzoeken nu we weten dat Deventer is gestopt met dit initiatief?

College: 'Skaeve Huse' kan een oplossing zijn, maar moet nog worden onderzocht. Er zijn schrijnende gevallen waarbij we moeten onderzoek wat een goede oplossing is; zowel in het belang van de samenleving als in het belang van de persoon zelf. Bovendien zijn er vele varianten van 'Skaeve Huse'. College kan op dit moment niets zeggen over dit initiatief en merkt op dat het tevens een 'woonvraagstuk' is.

SP: Waarom worden mensen uit de eigen woonomgeving gehaald? Memo is erg politiek (bestuurs- en beleidstaal). De menselijke problematiek is onderbelicht. Omstandigheden maken de mens. Weten we wat ten grondslag ligt aan de meervoudige problematiek?

College: Er is zeer veel persoonlijke hulp, diverse hulpverleners staan paraat. We kijken op lange termijn.

GroenLinks mist de onderbouwing of/en welk instrumentarium ontbreekt om woonoverlast aan te pakken.

Voorzitter vraagt om niet verder in te gaan op het onderwerp Skaeve Huse, omdat dit nu niet aan de orde is.

Stadspartij: Welke nieuwe methodieken kunnen worden toegepast? Hoe kom je binnen als er geen sprake is van een veiligheidsrisico (zonder de sterke arm).

Ambtelijke vertegenwoordiging (Dianne ter Vrugt) antwoordt dat er altijd sprake is van maatwerk.

GroenLinks: OGGZ en bemoeizorg, wat zijn de ervaringen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: OGGZ is onderdeel van het vangnet en is een vaste partner. Er is regelmatig contact en er wordt goed samengewerkt.

CDA geeft aan dat verhuurder ook een taak heeft. Hoe is het mogelijk dat bewoners na 5 jaar terugvallen in oude patronen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: Daarvoor is geen eenduidige verklaring.

SP: 2 vragen: Media-aandacht- versus AVG, hoe komt een melding tot stand? Hoeveel tijd is nodig om een melding af te handelen?

Ambtelijke vertegenwoordiging: De APV-wijziging zet mensen aan het denken en zij grijpen de kans. Afhandelingstermijn is zeer divers.

VVD: Is de afname van het aantal meldingen (eerste periode 32, en tweede periode 23) het gevolg van het nieuwe beleid? Is er benchmark onderzoek gedaan? Hoe erg is de problematiek?

Ambtelijke vertegenwoordiging is niet op de hoogte van de landelijke cijfers en behandelt alleen de complexe gevallen.

VVD is van mening dat door de vele en diverse partners, de zoektocht naar een oplossing complex maakt.

D66 vraagt naar de rol van de buurt.

Ambtelijke vertegenwoordiging geeft aan dat juist de buurt betrokken wordt bij complexe vraagstukken. Soms moet zelfs om begrip worden gevraagd.

Voorzitter dankt aanwezigen voor de inbreng.

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Burap 1 - 2019 (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal. Het woord is aan de wethouder voor een korte toelichting vooraf.

College: Sinds de presentatie van de Burap 1 aan de gemeenteraad op 3 juni 2019, is definitief bericht ontvangen met betrekking tot de meicirculaire. De gemeente ontvangt € 1,7 miljoen, waarvan het grootste deel incidenteel. Het tekort van € 5,5 miljoen daalt daardoor met dit bedrag. De eerder genomen maatregelen worden onverkort doorgevoerd. Op 16 juli besluit het college over aanvullende bezuinigingsmaatregelen. Voor een deel gaat het college daar zelf over. Voor het deel waar raad over gaat, wordt een raadsbesluit voorbereid voor de vergadercyclus van september.

D66: Dank aan het college, de Burap is een indrukwekkend stuk werk geworden. Tegelijk stel ik mijzelf en de collega’s de vraag; wat verstaan we onder de bestuursrapportage? Hoe zien wij deze in relatie tot de begroting? Wat zijn onze bevoegdheden als raad? Er worden door het college al enkele onderwerpen genoemd waarop wordt bezuinigd. Investeringen worden mogelijk stop gezet. Wat zijn de effecten daarvan? Kunnen we een lijst krijgen van deze maatregelen en mogelijk een zienswijze geven als raad, om te kunnen bijsturen?

College: De bevoegdheid maatregelen te nemen, ligt in een aantal gevallen bij de raad en in andere bij het college. Wanneer deze bevoegdheden bij het college liggen, wachten wij liever niet twee maanden met het nemen van maatregelen. Dat doen we dan direct, na 16 juli.

D66: Wanneer gaat het om een bevoegdheid van de raad?

College: Wanneer nieuwe investeringen nodig zijn, is een besluit van de raad nodig. Het college kan beslissen over door de raad al vrijgegeven bedragen.

BewustZW: We zijn benieuwd naar de effecten van de maatregelen. Verder mist de Burap een kop en een staart. Is dit de definitieve versie?

College: De dag na de presentatie is de Burap aangeleverd (4 juni 2019). Dat is de enige en definitieve versie. Deze Burap is naar het oordeel van het college van betere kwaliteit dan voorgaande edities. Het blijft echter werk in uitvoering, we willen de Burap steeds verbeteren.

BewustZW: Bij de Burap 2 in oktober moet echt meer bekend zijn, dat hebben we nodig om ook een goede begroting te kunnen vaststellen als raad. In het vervolg graag tenminste een datum op het document zetten.

PvdA: De voorliggende Burap is zorgwekkend. Een negatieve algemene reserve is onmogelijk. Het was goed dat we voorafgaand aan de Voorjaarsnota al van de resultaten op de hoogte waren. Dat heeft het debat over de Voorjaarsnota scherper gemaakt. Is het mogelijk als raad een overzicht te ontvangen met opties om bij te sturen? En is het handig voor het college om alvast richting mee te krijgen van het Forum?

College: We hebben kort geleden met elkaar financiële kaders afgesproken. Mijn indruk is dat die volstaan.

PvdA: Wat ik bedoel is of richtinggevende uitspraken van het Forum ten aanzien van de aanvullende bezuinigingsmaatregelen het college kunnen helpen afwegingen te maken. Een vacaturestop vanaf nu of september bijvoorbeeld is nogal een verschil.

College: Dat laatste klopt zeker en daarom willen we snel aan de slag. Een richting van het Forum kan helpen, maar dan hoor ik ook graag wat er wel kan en niet alleen wat er niet kan. We maken hierin als college ook eigen afwegingen, de nood is hoog.

D66: Zijn de aanvullende maatregelen op alle programma’s gericht?

College: We sluiten niets uit. Wel zeg ik erbij dat we via Berenschot het volle licht hebben gezet op het Sociaal Domein. Goede suggesties zijn echter altijd welkom.

VVD: Vanaf 1 juli op lopende budgetten korten, kan later niet haalbaar blijken. Is dit logisch?
Wij zijn verder benieuwd of er al resultaten te melden zijn over de mogelijke bezuinigingen in categorie 4.

College: Waar u 1 juli heeft gelezen of gehoord, bedoelen we bespreking en besluitvorming in het college op 16 juli. Met categorie 4 zijn we nog niet zo opgeschoten. De ambtelijke capaciteit hebben wij op andere zaken moeten richten. We onderschrijven het belang hiervan. Wanneer we meer kunnen melden, zullen we dat direct doen.

Burgerbelang: Dat de interne bedrijfsvoering niet op orde is, dat we niet in control zijn, we horen dat nu al enkele jaren. Wat is er nu anders dan drie of één jaar geleden?
We krijgen graag extra toelichting op de tegenvaller van € 75.000 voor parkeergelden.
De voorgenomen investering in jongerenhuisvesting wordt expliciet genoemd. Betekent dit dat deze van de baan is?

College: Alle mogelijke maatregelen wegen even zwaar. We hebben nog niet gekozen.
De interne bedrijfsvoering, een cultuurverandering is een proces voor de langere termijn. Dat lukt niet in een jaar, we willen deze raadsperiode die stap maken. We zijn nu nog niet in control, maar wat ik weet, dat weet de raad ook. Van de loonsom kunnen we zeggen dat we deze nu beheersen.

Burgerbelang: Wat is nu verschillend van toen?

D66: En hoe kan het dan dat de loonsom een positief saldo van € 900.000 laat zien?

Controller: Het gaat om een momentopname. De loonsom is het loonbudget min de werkelijke bedragen. Wanneer vacatureruimte wordt ingevuld gaat dat direct ten laste van het resterende bedrag. De ruimte om hier iets mee te doen wordt dus steeds kleiner.

College: Het verschil met toen is dat we nu met de interim gemeentesecretaris een directeur bedrijfsvoering, een controller en wethouder veel aandacht besteden aan de problematiek. Het gaat in kleine stappen. Op termijn wil ik naar een verplichtingenadministratie. Dat heeft tijd nodig.

Burgerbelang: Wat zijn de hobbels om tot een verplichtingenadministratie over te gaan?

College: Capaciteit, tijd en geld. Eerst moet het stof ook neerdalen van wat we nu al overhoop halen.
Een vorige vraag was de tegenvaller voor parkeren. Dat is vanwege problemen met de digitalisering van het systeem. Vier maanden zijn geen boetes uitgedeeld. Ook met Tribuut is nog geen overeenkomst over een gewijzigde bijdrage van de gemeente. Voor 2020 kunnen we dat regelen. Over 2019 proberen we nog een bedrag terug te halen.

SP: Een pijnlijk heldere Burap. De jongerenhuisvesting wordt genoemd als mogelijke bezuinigingsmaatregel. Een groot deel van de raad stond achter deze investering. Voor de SP is deze belangrijk, dat wil ik de wethouder meegeven.
Een technische vraag in relatie tot de kostenstijging in de Wmo; we weten dat de zorgbedrijven 4% winst boeken op een totaal van € 3,7 miljoen. Het college wil dit winstpercentage terugbrengen naar 3%. Wat zou dat schelen aan kosten? En wat besparen we bij een winst van 0%? De fractie ziet deze lijn van het college in ieder geval graag doorgezet.

College: Ik zeg u toe dat we deze laatste vraag schriftelijk beantwoorden.

CDA: Waardering vanuit de fractie voor een verbeterde Burap. Voor wat betreft de jeugdzorg willen we de uitgaven zo beperkt mogelijk houden. Is dit beleid al ingezet of moet dit nog gebeuren?

College: Wethouder De Jonge kijkt in alle hoeken en gaten wat er te halen is, bijvoorbeeld met verbeterde samenwerking. Aanscherping lijkt mogelijk, maar een tekort op de jeugdzorg is met de huidige bijdrage van het rijk echt evident.

ChristenUnie: Na zijn summiere antwoord op 3 juni nogmaals de vraag aan de wethouder hoe de reactie van gedeputeerde Markink was op de resultaten van onze Burap. En hoe zal worden gereageerd als volgend jaar de algemene reserve nog steeds een negatief saldo kent?
Kunnen we ons tafelzilver, de aandelen Liander, verkopen? Of is de provincie daar nog steeds op tegen?

College: Met de gedeputeerde is besproken te bekijken of en hoe zij ons met mankracht kunnen ondersteunen. Reageren op een toekomstig negatief saldo is te vroeg, we zijn aan de slag. Die toestand moet eerst onvermijdelijk zijn.

VVD: Was de reactie van de provincie niet heel heftig na het slechte nieuws?

College: Dat viel mee. De zorgen zijn natuurlijk niet nieuw. Het is moeilijk om uit een gat van € 20 miljoen te klimmen. Daar hebben we deels de reserve voor gebruikt en ook maatregelen voor genomen. Het is zware kost.
En van tafelzilver, een vraag van de ChristenUnie, spreek ik niet meer. We zijn al aan de huisraad begonnen. Het onderwerp aandelen Liander ligt op tafel in de gesprekken met de provincie.

GroenLinks: De Burap schetst een donker perspectief. Gaat de raad over de (voorgenomen investering) in de jongerenhuisvesting of het college?

College: Daar gaat de raad over.

Stadspartij: Deze Burap geeft meer inzicht dan voorgaande versies. Wat onduidelijk is, zijn de structurele en incidentele tegenvallers en meevallers. Ook het totaaloverzicht hierop ontbreekt. Verder vragen wij ons af of het VNOG tekort dat voor de komende jaren al is aangekondigd, is meegenomen. Klopt het dat op 12 juli al een update volgt van deze Burap?

College: We moeten sluiten op nul. Daarvoor hebben we dit jaar ook incidentele opbrengsten nodig. In de toekomst willen we structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten. Het onderzoek dat we in gang willen zetten op het Fysieke domein en het domein van de bedrijfsvoering, is ook juist gericht op het vinden van structurele besparingen.

Controller: De actualisatieslag van 12 juli betreft alleen een update van de cijfers, geen toelichtende teksten.

PvdA: De wethouder gaf eerder aan een afkeer te hebben van geld in potjes. Is het mogelijk de totale afwegingsruimte en een overzicht van de beklemde reserves aan de raad te presenteren?

College: Dit kunnen we na de zomer aanleveren, in september of oktober.

D66: In het kader van meedenken en richting geven; wij zien graag dat, wanneer voor 2020 een verlaging van het voorzieningenniveau Wmo wordt voorgesteld, de Brede Adviesraad sociaal domein hierover adviseert. Ook willen we dit advies graag zien.

College: Dat is mogelijk, en dat gaan we doen.

Burgerbelang: Wanneer kunnen we de door de wethouder geambieerde verplichtingenadministratie verwachten?

College: Hoewel het een diepe wens is, gaat het dit jaar niet lukken. We pakken dit zo snel mogelijk op, 2020 moet lukken.

ChristenUnie: Staat er iets in de Burap over de eerder genoemde ambitie de bezuinigingen voor 70% in het sociaal domein en voor 30% in het fysiek domein en de bedrijfsvoering te realiseren?

College: Iedere drie maanden krijgt u een rapportage over de bezuinigingen. Daarin wordt deze vraag beantwoord.

D66: Ik mis de (volledige) aansluiting tussen onze begroting en de Burap(s). Is het mogelijk volgend jaar met de Burap de begroting te volgen. Daarbij ook graag onze bevoegdheden helder in beeld.

PvdA: Er zit al zo veel informatie en werk in deze Burap. Liever dan een nieuwe verbeteringsslag in de Burap, zie ik dat energie wordt gestoken in het project interne beheersing.

D66: Nu moeten we als raad de touwtjes zelf aan elkaar knopen. Dat kan ook in de reguliere Planning en Control cyclus door het college zo worden ingericht.

College: Wellicht kunt u zich als raad in de eigen gelederen een mening vormen over de ideale Burap. Dat zou ik zelf ook kunnen doen.

SP: Sinds 2015 is het een Zutphens ritueel om over de vorm van de Burap te discussiëren.

D66: Een verdere verfijning is altijd mogelijk, juist ook vanuit het perspectief van (het instrumentarium) van de raad. Zo dadelijk spreken we daar in een volgend forum ook over.

Voorzitter: Dank voor uw bijdragen. Het onderwerp is voor nu voldoende besproken.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 17 juni 2019

Verslag van de vergadering

Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAS de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijB Vink en M van Ast
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze technisch blokvergadering. We hebben vandaag vijf insprekers. Vier daarvan zullen bij het agendapunt 'Algemeen spreekbrecht' gaan inspreken. Eén inspreekreactieg gaat over de ontsluiting van bedrijventerrein Revelhorst. Deze inspreker zal bij de behandeling van dat agendapunt gaan inspreken. Dan geef ik nu het woord aan de insprekers. De eerste drie insprekers zullen gaan inspreken over het Geelvinckmuseum. De vierde inspreker over een ander onderwerp.

2. Algemeen spreekrecht

Dhr. Witbraad, inspreker: De heer Witbraad spreekt in over het Geelvinckmuseum, zie de als bijlage bijgevoegde inspreektekst.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Witbraad?

VVD: Hoe ziet u dat het museum moet blijven? Wat heeft het museum meer te bieden dan alleen het culturele?

Dhr. Witbraad: Zutphen wil een culturele stad zijn, Geelvinck biedt daar een bijdrage aan. Een aantal mensen trekt zelf de portemonnaie. De heer Spek zal hier verder op in gaan.

D66: Met betrekking tot het behoud van het museum voor Zutphen: zijn er ook alternatieve locaties mogelijk? Er zijn twee alternatieven geboden, maar die blijken ongeschikt. U bent wel bereid voor een alternatief maar blijft het liefst op de huidige plek.

Dhr. Spek, inspreker: De inspreekreactie is ook namens de heer Buisman. Deze inspreekreactie is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen voor de heer Spek?

GroenLinks: Kun je je niet beter richten tot het Wijnhuisfonds?

Dhr. Spek: Morgen hebben wij een gesprek met het Wijnhuisfonds.

CDA: Wat is de achtergehouden informatie?

Dhr. Spek: Het rapport van de brandweer en de WOB: wij krijgen geen informatie.

Voorzitter: Als er geen verhelderende vragen meer zijn voor de heer Spek, dan gaan wij over naar de volgende inspreker.

Mevrouw Arkesteijn, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: U richt zich rechtstreeks tot het college. Per 1 september de deuren sluiten is niet haalbaar?

Mw Arkesteijn: Dat is onmogelijk. Aan de raad als hoogste orgaan van de gemeenten vragen wij u voor behoud van het museum.

D66: U vraagt aan de raad om het museum een aantal maanden te gunnen. Het Wijnhuisfonds heeft het recht van eerste koop.  Als het Wijnhuisfonds gaat kopen, moet u onderhandelen met het Wijnhuisfonds. Kijken naar de lange termijn.

GroenLinks: De 600.000,- Euro aan achterstallig onderhoud, moet de gemeente Zutphen dat ophoesten?

Mw Arkesteijn: Ja, er is al aangegeven wat er aan onderhoud moet gebeuren. Op zijn minst moeten we met elkaar, met het college, in gesprek. Tot 1 maart is dat geweigerd, dat is onbegrijpelijk. Toen kregen we bericht van verkoop en van een flinke huurverhoging.

VVD: Sinds wanneer zitten jullie in Zutphen?

Mw Arkesteijn: Wij zijn open gegaan in juni 2017.

VVD: U wist dat u er per 1 september 2019 uit moet?

Mw Arkesteijn: Nee, deze datum is anderhalve maand voor het aflopen van het huurcontract medegedeeld.

BewustZW: Zijn er mogelijkheden met het Wijnhuisfonds?

Mw Arkesteijn: We hebben een vrijblijvend gesprek gehad, verder hebben we niets gehoord.

Voorzitter: Dan geef ik nu het woord aan de volgende inspreker, mevrouw Pladdet.

Mw Pladdet, inspreker: zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

CDA: Dank voor uw dappere inspreekreactie.

GroenLinks: Dank. Dit is een landelijk probleem. Wij hebben u gehoord.

3. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 17 juni 2019

D66: Toezegging 17-14: Toen deze toezegging is gedaan, zou De Kaardebol over een half jaar in het Forum worden behandeld.

College: U gaat over uw eigen agenda. U kunt dit aangeven bij de agendacommissie.

Forum: Verder akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 17 juni 2019

Burgerbelang: Wat is de stand van zaken in de beangwoording van de schriftelijke vragen Hotspot (2019-V0012)?

College: De antwoorden komen naar de griffie ter registratie.

Forum: Verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Toestemming voor tweede wijziging van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Achterhoek (GR ODA)

Voorzitter: Vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. 1e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Basismobiliteit

BewustZW: Wij willen dit als bespreekstuk in de raad.

Forum: Akkoord.

Voorzitter: Dit wordt een bespreekstuk in de raad.

7. Kredietaanvraag 2019 Ontsluiting bedrijventerrein Revelhorst

Voorzitter: Dan hebben we eerst een inspreker, de heer Nap.

De heer Nap, inspreker: Zie inspreektekst die als bijlage bij dit verslag is gevoegd.

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen aan de heer Nap?

GroenLinks: Het Stuit-gebied ligt niet aansluitend aan het bedrijventerrein, er is ook nog een strook wat onbebouwd is, maar wel de bestemming 'bedrijventerrein' heeft.

CDA: Heeft u zelf, eventueel met medebewoners, nagedacht over ontsluiting van de wijk?

Dhr Nap: Boetevrij de andere kant de wijk kunnen verlaten.

PVDA: Heeft u ook voor andere verkeersproblemen ingesproken?

Dhr Nap: Nee

PVDA: Dan is er toch sprake van nimby-effect.

Dhr Nap: Ik praat hier niet alleen voor eigen parochie.

D66: Waar zit de meeste pijn voor de buurt?

Dhr Nap: Dat is niet gerioriteerd. Een is de ontsluiting van de wijk. Ook het verdwijnen van het Stuit-gebied.

Voorzitter: Dank voor uw bijdrage. Dan gaan we nu verder met bespreking van dit agendapunt.

BewustZW: Kon er niet beter eerst een bestemmingswijziging plaatsvinden dan het verstrekken van krediet?

College: Dat hoeft niet.

Stadspartij: Heeft de ontsluiting nut gezien de kosten?

College: Aanleiding is de ontwikkeling van bedrijventerrein De Revelhorst. Niet de drukte op de Den Elterweg. Nu wordt de helft van de kosten door de projectontwikkelaar betaald. Wij willen dit steunen want met deze ontsluiting hoeft CirculusBerkel minder kilometers te maken. Tevens willen we dit steunen omdat deze ontsluiting veiliger zal zijn dan de huidige route.

GroenLinks: Totaal kost dit 4 ton, de helft is dan 2 ton. Betekent dat 10.000,- Euro per jaar?

College: Dat klopt.

Ambtelijk ondersteuner: Dit kost 10.000,- Euro per jaar met een looptijd van 30 jaar.

CDA: De helft van de kosten wordt door de projectontwikkelaar betaald. Wordt zo geen precedent geschapen: als je meebetaald, dan wordt er een weg aangelegd?

College: Er zijn nu veel aanvragen van bedrijven die zich op dat bedrijventerrein willen vestigen. Er is dus geen sprake van een precedent. Daarnaast is co-financiering nu een uitgangspunt van het college.

GroenLinks: Wij willen geen verloedering van het landschap. Tussen het Stuit-gebied en de Revelhorst liggen zonnepanelen. Heeft het Stuit-gebied een harde lijn?

College: Er is een harde lijn tussen het bedrijventerrein en het Stuit-gebied.

GroenLinks: Kunt u toezeggen dat het daar stopt?

College: Ja, ik zal een kaart met de omvang van het Stuit-gebied ter inzage leggen.

GroenLinks: Het zonnepanelenveld, er is toegezegd dat er een brede strook struiken zou zijn.

College: Dat kijken we na.

Voorzitter: Dit voorstel is rijp voor bespreking in de raad.

8. Lijst ingekomen stukken Raad 8 juli 2019

Voorzitter: Akkoord.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 juni 2019

Voorzitter: Akkoord.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 06-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

10b. Forumverslag 16-05-2019

Voorzitter: Akkoord.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Bijlagen

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 - ondermijning en criminaliteit (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Schriks
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent vergadering en geeft het woord aan Marjolein Meijners (Regionaal Informatie en Expertise centrum).

Mevrouw Meijners geeft een presentatie (bijgevoegd als bijlage) met voorbeelden van ondermijnende criminaliteit en over de fenomenen in Zutphen. Ondermijnende criminaliteit is 'georganiseerde criminaliteit dichtbij'. Het tast de veiligheid en leefbaarheid aan. Het brengt schade aan de maatschappij door onder andere valse concurrentie. Ondermijning herken je door: "als iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat ook zo. "

Binnen de gemeente zijn op diverse plekken signalen van ondermijning te herkennen. Bij de balie, in de buitendienst, 'vergunning en vastgoed-geïnteresseerden' en aan loket van het sociaal domein.

De fenomenen binnen Zutphen zijn 'hennep en drugs', 'witwassen bij branches waarvoor geen vergunning nodig is', in de zorg, mensenhandel (arbeidsuitbuiting) en de 'onaantastbaren'.

De stad is aantrekkelijk vanwege de veelheid aan horeca, door het gemeentelijke beleid, door bedrijventerreinen met loodsen, door de ligging aan het water en het type zorgaanbieders. Bovendien kent de stad opvallend veel kapperswinkels en belwinkels.

Voorzitter dank mevrouw Meijners voor de presentatie en stelt forumleden in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Stadspartij: Hoe Handhaven?

GroenLinks: Graag de opmerkingen over de zorgaanbieders verhelderen.

CDA: Bestaat niet-ondermijnende criminaliteit?

SP: Bedrijfspanden kunnen wel worden gesloten, huizen niet. Wat te doen met een bedrijfswoning naast een bedrijfspand waar plantjes worden gekweekt.

VVD: Zijn er trainingen voor ambtenaren over het herkennen van ondermijning?

PvdA: Horen de autohandelaren en de sportscholen niet het lijstje? Wordt de Wet Bibob op alle vergunningen toegepast. Is er al gemeld bij het meldpunt en door wie wordt gemeld. Is er ervaring bij andere gemeenten met de maatregelen die wij nu nemen?

D66: Op welk fenomeen moeten we inzetten?

Burgerbelang en BewustZw sloten zich aan bij eerdere vragen.

Mevrouw Meijners geeft antwoord op een aantal vragen. Allereerst uitleg over het begrip ondermijnende criminaliteit. Dit is bekend onder de term  'georganiseerde criminaliteit'.

Met betrekking tot handhaving merkt zij op dat door het beter organiseren aan de voorkant, de gemeente aan de achterzijde in staat is om op te treden. Ook kan criminaliteit worden voorkomen. Voorkant in orde betekent beleid op orde, evenals een mogelijkheid tot screening en het opleiden van ambtenaren.

De fenomenen die werden genoemd zijn specifiek voor Zutphen. Rijk en justitie zetten in op hennep en drugs. De gemeente pakt de andere onderwerpen op.

D66: en Zutphen?

Ambtelijke vertegenwoordiging (de heer J. Kerkhof): hennep, drugs en witwassen hebben prioriteit in de aanpak in Zutphen.

Mevrouw Meijners over de branche. Sportscholen horen er zeker bij. Autobranche niet omdat vergunningen nodig zijn om te starten.

Zorgfraude wordt genoemd vanwege de specifieke zorg (denk aan drugsverslaafden) die in Zutphen wordt geboden. De zorgbranche op zichzelf is geen fenomeen binnen de ondermijnende criminaliteit.

Ambtelijke vertegenwoordiging: Woningen en bedrijfspanden kunnen worden gesloten bij drugscriminaliteit. Dit was reeds geregeld in de Opiumwet. Dit voorstel gaat over een aanvulling op de APV waardoor bij andere typen criminaliteit kan worden overgegaan tot het sluiten van panden; in dit geval gaat het dan om de mogelijkheid tot het sluiten van bedrijfspanden.

Voorzitter sluit de vergadering en concludeert dat het voorstel voldoen besproken is.

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66G.I. Timmer
VVDG. Peteroff
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: heet iedereen welkom en opent de vergadering. Remco Feith, binnenstadsmanager en Casper Jansen van de fietsersbond zijn ook aanwezig.

GroenLinks geeft een toelichting op het voorstel.

In 2015 is er een motie verbeteren fietsparkeren aangenomen. Die vroeg ook om uitbreiding van het aantal fietsparkeervoorzieningen, dat heeft geleid tot een uitbreiding. Daarna is het wat gestokt. Op de Groenmarkt stonden fietsnietjes en die zijn bij de reconstructie weer weggehaald. Voor GroenLinks was dat een aanleiding om daar een nieuwe impuls aan te geven. Beleidsmatig past het heel goed bij het beleid dat is ingezet, het focustraject gericht op het investeren in en versterken van de binnenstad, waarbij ook een focus zit op schone mobiliteit. Er staat ook geld op de lopende begroting voor dit soort activiteiten.

GroenLinks is met een aantal voorstellen gekomen voor een aantal locaties. Dat wil niet zeggen dat het per se die locaties met die aantallen moet worden. Er zit in het voorstel voldoende flexibiliteit, zodat ook in overleg met omwonenden, de ondernemers in de binnenstad en met de fietsersbond gekeken kan worden wat het beste is. Het gaat GroenLinks om de nieuwe impuls aan bestaand beleid en minder om waar het precies moet.

Dia presentatie met voorbeelden van bestaande fietsparkeerplekken.

Casper Jansen Fietsersbond: voorstel is ons bekend. Daar hebben we onze goedkeuring en medewerking aan gegeven. Net zoals het voorstel in 2015, toen hebben we de aanfietsroutes van de binnenstad bekeken. Fietsen parkeren gebeurt nogal eens wat rommelig. Mensen willen het liefst zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Gaat niet per se om de fiets, maar om het beeld algemeen dat je een betere binnenstad creëert die beter bereikbaar en doorloopbaar is. Je krijgt mensen op de fiets, je nodigt ze uit om met de fiets te komen. De gezondheid komt het ten goede. Wij ondersteunen het voorstel.

Remco Feith binnenstadsmanager: dank voor de uitnodiging. Het voorstel kent een lange voorgeschiedenis waaraan binnenstadsondernemers ook mee hebben gewerkt. In 2016 en 2017 zijn er meerdere schouws gelopen. In zo’n loopje kom je er toch wel achter dat het lastig is om goede plekken te zoeken. Dat heeft te maken met eigendomsverhoudingen, met evenementen, met een fietsparkeerder die duurdere fietsen krijgt, in die het zicht wil hebben. De ondernemers willen de fiets een warm welkom heten. Het is een belangrijke consument. Omdat die frequent en op een prettige manier de binnenstad bezoekt. Uit het gedane huiswerk is gebleken dat maatwerk belangrijk is. Je moet het per locatie bekijken. Schupstoel als voorbeeld. Loopt het daar niet uit de hand omdat het een hele populaire plek wordt? Ondernemers zijn lastig bereikbaar, ook brandweer en hulpdiensten etc.

Advies vanuit ondernemers is om de huidige plekken te intensiveren. Voorbeeld paardewal. Voor Frankensteeg zou je lef moeten laten zien dat fietsparkeren lastig is ivm kinderwagens en invalide mensen en passerend verkeer. Ook adviseer ik het concept van gastvrouw gastheer, ik zou Gelrewerkt willen oproepen om daar een invulling aan te geven en in de openbare ruimte meer in te gaan betekenen. Dat biedt kansen voor mensen die naast de arbeidsmarkt staan.

Plek achter het stadhuis, daar kun je de hekken openlaten waardoor je een mooie plek aanbiedt dicht bij de binnenstad. Bijvoorbeeld tijdens de markt.

En ter overweging in verband met de elektrische fietsen: maak gebruik van camera’s die er al hangen of hang nieuwe camera’s op. Al dan niet in combinatie met gastvrouw gastheer.

PvdA: is voorstander van de nietjes in de stad. Ter Aanvulling op GroenLinks: Nietjes op de Groenmarkt zijn verplaatst aan de andere kant van de markt. Ze zijn er nog steeds, maar op een andere plek.

De plekken die in het voorstel aangewezen zijn. Zaadmarkt aansluiting houtmarkt aan de zijkant: perfecte mogelijkheid, daar staan nu nog bijna geen fietsen. Achterzijde parkeren gemeentehuis, daar hebben juist de toezichthouders hun elektrische scooters staan, dus misschien is dat geen goed idee.

PvdA is ook voorstander van het idee gastvrouw gastheer.

Stadspartij: Het zou prachtig zijn als dat lukt, Stadspartij heeft wel een paar kanttekeningen. Parkeren van een fiets gedurende maximaal 2 uur, hoe ga je dat handhaven. Daarnaast wordt er een bedrag gevraagd van € 30.000 lijkt weinig, maar we zijn een stad met torenhoge schulden. Kunnen we op een andere manier geld verzamelen: bijvoorbeeld via fundraising bij de ondernemers?

Burgerbelang: is voorstander van de nietjes. Echter sommige locaties die niet op de routes liggen zullen niet gevuld worden met fietsen. Mensen willen zo dichtbij mogelijk. Het is een lastig iets. Kunnen we niet ergens een grotere verzamelplek maken? En dan wel sterker handhaven. Dus de binnenstad fietsvrij maken. Kijken naar een centrale plek waar we veel fietsen kwijt kunnen, bij de gracht. Dan bieden we een structurele oplossing. Het voorstel is prachtig, je hebt 150 plaatsen extra, maar over vijf jaar heb je weer 150 plaatsen nodig.

Groenlinks. Welke gracht bedoelt u?

Burgerbelang: Bij de Laarstraat / Boompjeswal.

SP: SP is positief, maar heeft wel een vraag over handhaving. Er zijn te weinig boas, hoe gaan we het handhaven. Als er meer nietjes komen wordt de wanorde onder de luifel van het station dan ook weggenomen? Daar staan regelmatig fietsen die daar niet mogen staan.

CDA: Ook voorstander van het voorstel. CDA sluit zich aan bij de opmerking van Burgerbelang dat een structurele oplossing de voorkeur verdient. Het gaat er om dat je voor de lange termijn zo veel plaatsen toevoegt zodat je voor de lange termijn voldoet aan de vraag. CDA is ook voorstander van het idee van gastheer gastvrouw.

VVD: De VVD ziet dat er een fietsprobleem is dat al lang bestaat, en het is goed om daar naar te kijken. Er liggen wel wat punten, zoals de eigendomsverhouding van de grond: kun je wel overal fietsnietjes plaatsen? Er is meer onderzoek nodig naar de effectiviteit. Je kunt wel overal nietjes plaatsen maar op sommige plekken breng je ook de capaciteit terug waar nu een net rijtje staat en als je dan nietjes plaatst passen er minder fietsen. Goed kijken naar waar kunnen we grotere voorzieningen plaatsen.

Fietsers hebben een vaste route en om die reden vindt de VVD de opklapbare hekken tijdens evenementen een minder sterke oplossing. Fietsers en ondernemers zijn erbij gebaat dat het vaste plekken zijn. Anders gaat het niet wennen, slijt het niet in.

BewustZW: is voorstander van het voorstel, maar ziet ook een dilemma. Fietsers zijn net mensen. We willen gastvrij zijn maar we willen ook handhaven. Wordt lastig. We zijn geen voorstander van het opofferen van autoparkeerplaatsen.

D66: vraag aan de wethouder. D66 is voorstander van fietsen en zo veel mogelijk de auto laten staan. We hebben net de Burap 1 gehad daarij is aangegeven dat we geen nieuwe investeringen doen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot de burap? We gaan vijf miljoen in de min in onze reserves.

GroenLinks: Voor wat betreft de structurele oplossing, een plek vinden die groter is en waar heel veel fietsen worden gestald met beleid. Dat is niet makkelijk. Fietsparkeervoorzieningen zijn laaghangend fruit wat snel te regelen is. Grotere voorziening kost ongetwijfeld meer geld, zal ook meer tijd kosten. We hebben het over een bedrag wat voor 2019 is bestemd daarvoor op de begroting, het geld is beschikbaar en laten we het daarvoor uitgeven. Dus het is geen nieuwe investering. Het is gebaseerd op oud beleid.

D66: interruptie: we hebben het begroot maar niet uitgegeven. We moeten heel zuinig zijn. In die verhouding. We moeten naar een andere attitude.

GroenLinks: Naar ons idee past het in het financieel kader dat we hebben vastgesteld. Het is een politieke keuze om het geld te investeren of niet. GroenLinks is er een voorstander van om het wel te doen, om te blijven investeren in een krachtig Zutphen.

Vraag over handhaving: daar gaat het voorstel niet over, maar dat zou een vervolgstap kunnen zijn. Het voorstel gaat over de hardware, de fietsparkeervoorzieningen. Je ziet nu al dat er fietsnietjes worden geplaatst, die worden goed gebruikt als ze maar op de goede plek staan. Op andere plaatsen waar geen voorzieningen zien, wordt fout geparkeerd. En daar is handhaven een optie. Maar nog beter is om mensen te verleiden om wel naar fietsparkeervoorzieningen te gaan door middel van gastheer gastvrouw.

Fietsparkeren maximaal 2 uur: dat is het bestaande beleid in het stationsgebied. En bij C&A, recent is het toezicht daarop verstevigd. De voorstellen die we gedaan hebben die in het stationsgebied liggen, daar sluiten we aan bij dat maximum van 2 uur.

Reactie op de opmerking van SP, de wanorde bij het station: er is een prachtige fietsparkeerkelder, daarvan is de praktijk dat die niet wordt gebruikt door mensen die in de binnenstad boodschappen willen doen. Er is daar nog veel parkeerruimte. Onderdeel van het beleid zou kunnen zijn om mensen meer te verleiden om daar hun fiets te parkeren.

Burgerbelang: de locaties die genoemd zijn worden niet volledig gebruikt. Komt omdat er verschillende aanrij routes zijn naar de stad. Als we naar een structurele oplossing gaan zoeken moeten we vooral daarnaar kijken. Je moet ze uitnodigen om op de routes die zij rijden, fietsparkeerplekken te creëren.

GroenLinks: Dat is ook de reden waarom wij de voorstellen vooral gedaan hebben langs de aanrijroutes, daar waar mogelijk fietsparkeervoorzieningen te plaatsen. Je moet beide doen, dus zowel een grote gelegenheid creëren en fietsnietjes plaatsen langs de aanrijroutes. En er is budget voor. Een grotere voorziening, daar kijkt GroenLinks graag in mee, maar daar moeten we wel maatwerk in leveren.

Casper Jansen: over het kort parkeren, kleine aantallen nietjes en handhaven: je kunt het beste voorzieningen plaatsen langs de aanrij routes. Er zijn ook mogelijkheden om nietjes te plaatsen op een aantal kleinere plaatsen om mensen die even een snelle boodschap willen doen de mogelijkheid te geven om de fiets dichtbij te parkeren. Uit onderzoek in diverse overige steden als Utrecht, Amsterdam en Kopenhagen is gebleken dat fietsers is zijn te verleiden om naar plekken te gaan die ze niet zelf bedenken, door ze simpelweg te sturen. Over het handhaven, met onze rondgang langs binnenstad is gebleken dat daar waar 2 uur geparkeerd mag worden, daar staat bijna geen fiets. En er staan wel nietjes.

Remco Feith: De reden voor het maximaal 2 uur parkeren in de stationsomgeving is omdat daar forensen onterecht hun fiets parkeerden. En die 2 uur is ook gekozen om de consument voor de binnenstad niet te frustreren zodat die rustig zijn boodschappen kan doen. Het gemiddelde binnenstadsbezoek duurt 51 minuten.

U legt een verband tussen het plaatsen van meer fietsnietjes en handhaven. Suggereert u daarmee dat u buiten de fietsnietjes het fietsparkeren wil tegengaan? Het is ook nog een kwaliteit, dat je met je fiets in Zutphen tot aan de winkel kan komen.

Burgerbelang: Reactie op Casper Jansen: mensen zijn idd te sturen, alleen dat betekent wel dat je je infrastructuur daarop aan moet passen. Dat neemt meer kosten met zich mee.

Reactie op Remco Feith: Misschien is het een kwaliteit dat mensen tot aan de toonbank kunnen parkeren, maar ook een doorn in het oog. Er kan geen mens meer door. Daar zul je ook rekening mee houden. Hou rekening met elkaar, dat is gedrag, dat is lastig sturen en moeilijk te beïnvloeden.

Remco Feith: Het is een combinatie van goede, verbeterde plekken, verleiden en op de laatste plaats handhaven. Volgens mij doe je de binnestad te kort als je daar stringent op gaat handhaven, voor een doelgroep die uiteindelijk belangrijk is.

PvdA: Het verleiden is de echte methode. De PvdA is blijer met een fiets op een rotte plek dan een auto op een mooie plek. Handhaven komt wat ons betreft op de laatste plaats. Ondernemer heeft een boze klant, en daar is de ondernemer niet blij mee.

Stadspartij: Vraag aan dhr. Feith: Financiën is een hekel punt. Zijn er mogelijkheden voor crowdfunding?

Remco Feith: Dan praat ik voor mijn beurt want daar is een binnenstadsplatform voor nodig. De sfeer is dat zij momenteel een kwart miljoen uitgeven aan binnenstadsaangelegenheden. Ze nemen al hun verantwoordelijkheid. Hier voelen ze weinig voor maar ik zou het ze zelf vragen.

GroenLinks: antwoord op de vraag van VVD dat sommige plekken ingewikkeld zijn in verband met eigendomsverhoudingen. Integraal kijken, waar wel en waar niet is een oplossing. Er is een kaartje met mogelijke fiets parkeer plekken maar dat hoeft niet definitief te zijn. Het gaat ons om de kwaliteitsimpuls. En we zullen samen met de binnenstadondernemers en de bewoners te kijken waar dat het beste kan, en eigendomsverhoudingen spelen daar een doorslaggevende rol in. Waarbij het plezierig is dat er al een schouw is geweest sinds het voorstel. Er is al een beter inzicht in waar wel en waar niet. Het voorstel is ook zo ingekleed dat er voldoende flexibiliteit in zit voor de uitvoerende partijen om te zorgen dat de voorzieningen op de goede plek terecht komen.

VVD: vraag aan GroenLinks naar parkeerplaatsen die zouden komen te vervallen en opklapbare hekjes. Zou het voor de structuur niet beter zijn om voor vaste plekken te kiezen.

GroenLinks: mee eens. Het valt wel te bezien, je moet de plek beschouwen, wat daar mogelijk is en wat niet. Uiteraard hebben vaste plekken die ook duidelijk zijn voor fietsers de voorkeur.

D66: vraag aan wethouder over verhouding tussen de burap en de kosten voor dit voorstel.

Wethouder: Ik heb steeds in het afgelopen jaar gezegd dat bezuinigingen noodzakelijk zijn maar we tegelijkertijd de gemeente niet op slot moeten zetten.

Afgelopen vrijdag hoorde ik iemand zeggen: laten we de dingen eens af maken waar we mee bezig zijn. Er is geld en we zijn hiermee begonnen.

In de afweging of we dit moeten doen of het geld moeten vrijhouden en naar de algemene reserve moeten doen, zal er van het platform van binnenstadsondernemers en de fietsersbond en u als raad een breed gedragen voorstel moeten komen. Als er veel verdeeldheid is of GroenLinks krijgt de mensen niet mee dan is het niet zinvol om de investering te doen. Maar de afweging laat ik aan u.

Van de € 60.000 uit de begroting is in het voorstel ongeveer € 30.000 toebedeeld. Het resterende deel kunnen we naar de algemene reserve brengen.

D66: Is het mogelijk dat er particuliere initiatieven komen voor beveiligd parkeren? Dat zie je ook in andere steden. Is dat overwogen: Dan kan iemand zijn brood ermee te verdienen en hoeft niet ten koste te gaan van onze financiering.

GroenLinks: GroenLinks is daar niet op tegen. We moeten wel zien dat we niet loze ruimten gaan bewaken. Het moet wel goed benut worden. Je zult ze moeten inrichten.

VVD: Is het eens met het voorstel van D66, een particulier initiatief is een goede aanvulling. Gemeente kan dat faciliteren dat het mag, verder regelt een particulier dat helemaal zelf. Goed voorstel.

Burgerbelang: Particulier initiatief moet je altijd omarmen. We zijn in gesprek met Ahold, die heeft het Miro terrein in beheer, is daar niet op een andere manier iets te maken, dat je bijvoorbeeld dubbellaags parkeren creert waaronder fietsparkeren, dat tegen betaling gedaan kan worden.

Remco Feith: Ik ken geen voorbeelden van volledig particuliere fietsenstallingen.

D66: In de binnenstad van Utrecht werkt het heel goed. Juist nu onze fietsen allemaal duurder worden.

Remco Feith: Gerund worden is wat anders dan gefinancierd worden. We hebben een onderzoek gedaan naar het Prenatal pand op de Schupstoel, en dat kon niet uit. De prijs die je wilt betalen voor het stallen van een fiets heeft een maximum. En je hebt dat beheer de hele dag te doen. Daar zitten veel kosten in.

D66: Je zou een combinatie kunnen maken met met Gelrewerkt. Werkervaringsplekken creëren.

Feith: Die mensen hebben ook een salaris nodig.

PvdA: Is voorstander van een particulier initiatief dat financieel haalbaar is naast het huidige voorstel. Een plek waar we alle fietsen neerzetten, is mooi om te wensen, maar de stad is anders ingedeeld. Als voorbeeld het Miro terrein, daar gaat niet iedereen fietsparkeren. PvdA blijft voorstander om mensen te verleiden om mensen te verleiden om te parkeren op plekken die gecreëerd worden. Maak gebruik van Walhallab: de beugels door de kinderen laten maken, daarmee zijn de kosten lager.

GroenLinks: Een particulier initiatief zeker niet afwijzen, er is wel een lange adem nodig. Vanuit gemeente stukje werving nodig, er moet ruimte zijn, er is een vergunning nodig. Is wel mogelijk maar vergt tijd. Initiatiefvoorstel treft juist op de korte termijn voorzieningen, omdat de ruimte, het geld en de noodzaak er zijn.

Reactie op wethouder: werk afmaken, daar is GroenLinks voor. Het is bestaand beleid, we moeten zorgen dat we niet achter de feiten aanlopen. De wethouder vraagt terecht voor een breed draagvlak. Aan de andere kant het gaat om de impuls die we hieraan geven. Laten we er wel van uit gaan dat het plan wordt uitgevoerd zoals de fractie dat heeft ingediend, daarvoor is € 30000 bestemd, terwijl misschien uit voortschrijdend inzicht blijkt dat sommige plekken beter zijn. En er is vraag naar wat grotere voorzieningen. Dan moeten we ook € 60000 hiervoor gebruiken: minder geld is mooi, rest naar de algemene reserve. Dus GroenLinks wil het niet vastpinnen op de € 30000.

Burgerbelang: Vraag aan dhr. Feith: is er contact met Ahold of zij hier ook een bijdrage aan kan leveren.

Remco Feith: We pakken het op.

Voorzitter: Aangepast voorstel maken en vervolgens opnieuw in forum bespreken?

GroenLinks: Het initiatief voorstel is beoogd om een impuls te geven. Uit de reactie van het college maak ik op dat het bereid is om dit in het najaar op te pakken en uit te voeren, dan ligt de bal bij het college. Dus het overleg start en de uitwerking in gang zetten nadat de raad akkoord gegeven heeft. GroenLinks wil best nog over de tekst nadenken maar behoeft waarschijnlijk niet aangepast.

Voorzitter: vraagt aan alle partijen of het voorstel voldoende behandeld is voor behandeling in de raad, en concludeert dat het nog niet rijp is voor de raad. Dus het voorstel komt terug naar forum na aanpassing.

Voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024 (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom iedereen bij deze tweede forumvergadering over de woonvisie. Vandaag zijn vier concept amendementen via de e-mail rondgegaan. Ik wil beginnen bij de indieners van deze amendementen, zodat zij deze kunnen toelichten.

GroenLinks: Ons amendement beoogt actief uit te dragen dat we vernieuwende initiatieven vanuit de samenleving steunen. Als inwoners de gemeente benaderen met ideeën, willen we dat deze mensen met een positieve houding worden ontvangen en actief worden ondersteund.

ChristenUnie: Het amendement van de ChristenUnie is erop gericht op langere termijn de voorraad sociale woningbouw in balans te brengen met omliggende gemeenten. De druk op het sociale domein kan daarmee iets verminderen. We willen daarmee goede sociale voorzieningen borgen, in plaats van armoede verdelen.

SP: Onze amendementen zijn gericht op de huurverhogingen die zijn doorgevoerd na renovaties voor verduurzaming. Het argument voor huurverhoging was dat de energiekosten voor de huurders door de maatregelen gingen dalen. Wat blijkt is dat huurders extra kosten maken, er is veel weerstand tegen de huurverhogingen. De schatting was dat 35 euro per maand aan energiekosten zou worden bespaard. We willen van deze schatting een meting maken. Huurders zullen dan een stuk tevredener zijn en niet in de armen worden gedreven van klimaatontkenners.

Voorzitter: Kan de wethouder een eerste reactie op de amendementen geven?

College: Hoewel ik de amendementen nog niet heb kunnen lezen, is de strekking helder.
De positieve grondhouding bij wooninitiatieven van inwoners, waar GroenLinks om vraagt, dat doen we en dat willen we vasthouden. Het is wel goed om te beseffen dat de gemeente nauwelijks grond beschikbaar heeft voor nieuwe initiatieven. De gronden in Leesten-Oost en Noorderhaven zijn al uitgegeven aan ontwikkelaars. Om dit goed te kunnen doen is ook veel ambtelijke capaciteit nodig. We moeten niet beloven wat we niet waar kunnen maken.

ChristenUnie: In hoeverre is sturen nog mogelijk met een omgevingsplan?

College: Dat is mij niet exact bekend.

D66: Het voorgestelde amendement is ook voor de lange termijn.

College: Dat klopt, toch gaan we in de nabije toekomst geen gemeente annexeren. De nog uit te geven ruimte voor woningbouw in Zutphen is heel beperkt.
In reactie op het amendement van de ChristenUnie wil ik herinneren aan eerdere gegevens die ik op basis van eerdere vragen heb verstrekt. Ongeveer 70% van de verhuizingen in Zutphen vindt plaats binnen onze gemeentegrenzen. De overige 30% komt van buiten, hiervan maakt 25% aanspraak op een (bijstands)uitkering. Het is erg lastig soortgelijke cijfers te achterhalen in omliggende gemeentes, zij moeten deze dan zelf aanleveren.

ChristenUnie: Berenschot ziet een causaal verband tussen de omvang van onze sociale woningbouw en de druk op het sociaal domein.

College: Dit is een thema dat de fracties vooral met elkaar moeten bespreken.
Richting de SP zeg ik; het is aan u en vooral tussen huurder en verhuurder. De woningcorporaties zouden dit moeten uitvoeren.

SP: Kan dit worden opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties?

College: Dat is zeker mogelijk. Meten, in plaats van schatten, zou moeten kunnen.

GroenLinks: Welke gronden zijn nog in bezit van de gemeente? En kan de rood voor rood regeling een oplossing bieden? Het zou jammer zijn om vernieuwende initiatieven onmogelijk te maken, het staat nu niet in de visie.

College: We willen geen valse verwachtingen wekken. Eén stukje van Helbergen is nog van de gemeente. Dat staat echter wel voor een bepaald bedrag in de boeken, we hebben met elkaar gezegd dat dit stuk grond geld moet opleveren.

Burgerbelang: Een vraag over het amendement van de SP over de woonlastenwaarborg. Na een verbouwing kan een jaar lang de huur niet worden verhoogd. Waarom zou je niet met terugwerkende kracht compenseren?

SP: In Noordveen is heel veel weerstand tegen deze ontwikkeling.

CDA: De discussie over woonlasten komt op mij vreemd over. In het hele land maken woningbouw-corporaties en ontwikkelaars (energie)prestatieafspraken over 15 jaar.

College: Als gemeente hebben we geen grip op de bouwsector. We maken wel jaarlijks afspraken met de woningbouwcorporaties.

Voorzitter: Dit waren de amendementen. We gaan verder met andere onderwerpen die het Forum wil inbrengen.

VVD: Er is een nieuwe coalitie gevormd in de provincie Gelderland. In het akkoord is afgesproken de wooncontingenten los te laten. Wat is daarvan de invloed op toekomstige woningbouw?

College: Dit bericht is feestelijk ontvangen in het college. We gaan nu niet massaal bijbouwen. Woningbouw moeten we nog steeds heel zorgvuldig afwegen. Wel hebben we iets meer vrijheid.

SP: Nog een vraag over het amendement van de ChristenUnie. Ons motto is “onderzoek alles en behoudt het goede,” wat dat betreft staan we niet afwijzend tegenover het amendement. Wel een vraag bij het instrument; waarom een amendement en geen motie? Via een motie kunnen we andere gemeenten stimuleren ook het nodige te doen.

ChristenUnie: We hebben daarover nagedacht. Op dit moment geeft onze fractie de voorkeur aan een amendement. We nemen de suggestie van de SP in overweging.

Stadspartij: Naar aanleiding van het vorige Forum zijn wij benieuwd naar de 50 woningen in De Hoven. Er is nog geen concrete invulling van het plan. Gaat de gemeente met bewoners in gesprek?

College: Dat is zeker de bedoeling.

Burgerbelang: Wordt er bezuinigd op de jongerenwoningen of niet?

College: We hadden hiervoor € 50.000 om te investeren. Er hebben zich twee serieuze alternatieven aangediend. Het geld is nog niet uitgegeven, daar kijken we nog naar en dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad. De initiatiefnemers rekenen al wel op hun deel. Hier een streep door halen betekent dat zij het vertrouwen in de lokale overheid kwijt zijn.

D66: Is er een algemene aanpak om segregatie tegen te gaan en een evenwichtige samenstelling van de wijk te bereiken, die we in Zutphen kunnen gebruiken?

College: Goede voorbeelden zijn er wel. Het is aan de gemeente om te bepalen welke aspecten belangrijk worden gevonden. Daar kunnen we wellicht op termijn een avond over doorpraten.

D66: Het zou goed zijn daarbij een specialist uit te nodigen.

College: Jazeker, en we moeten inzoomen op de specifieke situatie in onze gemeente.

BewustZW: Op de amendementen komt onze fractie later terug. We zijn benieuwd naar de visie van de gemeente op “Skaeve Huse.” Staat dat in de visie?

College: Dit onderwerp staat in de visie. We willen de mogelijkheden onderzoeken en daarna bespreken we dat met elkaar. De berichten in de krant hierover waren te stellig.

BewustZW: Goed om dit onderwerp later samen door te spreken.

Burgerbelang: De jongerenwoningen komen er mogelijk niet?

SP: Voor jongeren onder de 24 jaar is het onder andere niet mogelijk huurtoeslag te ontvangen. Met bepaalde zelfstandige huurwoningen is dit wel mogelijk.

College: De categorie 18-23 jaar komt het moeilijkst aan een woning. In de jongerenwoningen die we voor hen beschikbaar willen stellen, kunnen ze tot 24 jaar blijven wonen. Als jongeren op hun achttiende daar starten en zich direct inschrijven voor een (volgende) huurwoning, is er echter een goede kans dat ze daarna een reguliere sociale huurwoning kunnen betrekken.

Burgerbelang: Hoe wordt deze doelgroep in andere gemeenten behandeld?

College: Deze groep komt lastig aan een woning, ook in andere gemeenten. De subsidieregeling die we in de maak hebben in Zutphen is uniek.

Voorzitter: Een tip van de voorzitter; kijk ook naar hoe het in Deventer is geregeld voor jongeren.

CDA: Van onze fractie stonden nog vragen open over het verlagen van de woonlasten de mogelijkheden voor jongereninitiatieven vlakbij de binnenstad. In plaats van twee luxe appartementen kunnen op bepaalde plekken acht jongerenwoningen worden gerealiseerd.

College: Om te bepalen wat er mogelijk is gebruiken we al geruime tijd een meetlat.

CDA: Wat zijn dan de kwaliteitseisen? De gemeente kan meedenken bij leegstand van een pand.

College: De meetlat, of het sturingsdocument is belangrijk. Ik zou graag vasthouden aan een kader. Wel kan de raad uiteraard de inhoud van het sturingsdocument bespreken en eventueel actualiseren.

D66: Ik ben op zoek naar de koppeling van dit onderwerp met het visiedocument.

CDA: Rondom de binnenstad willen we de kwaliteit van wonen verhogen, dat staat in de visie. Ik vraag ook aandacht voor de communicatie van de gemeente bij afwijzing van verzoeken.

College: We kunnen teleurstelling niet voorkomen. Na vaststelling van de woonvisie kunt u eventueel wel het sturingsdocument bijstellen.

ChristenUnie: Nu de wooncontingenten door de provincie worden losgelaten, wil ik de wethouder oproepen met lef en ondernemingszin naar Arnhem af te reizen. We kunnen nu met een contrair plan komen.

College: Als ik die opdracht van u krijg, dan doe ik dat graag.

GroenLinks: Een vraag met betrekking tot duurzaamheid. Worden de lagere inkomens met een koopwoning ook bereikt? En benutten de woningcorporaties de energiecoaches?

College: De energiecoaches worden maximaal benut. We blijven ons hiervoor inzetten en gebruiken de prestatieafspraken daarvoor. De goedkopere koopwoningen blijven een lastig onderwerp. Het dashboard dat we voor ogen hebben, kan helpen als peilstok.

ChristenUnie: Ik zou graag een reactie krijgen van de forumleden op mijn oproep om meer lef.

SP: Daar zijn wij het mee eens en die oproep is aan deze wethouder welbesteed.

VVD: Eens. En dit zou ook een mooi uitgangspunt voor een motie kunnen zijn.

CDA: Graag nog een reactie op het verlagen van de woonlasten door verduurzaming.

College: Dit is een visiedocument, waarin de grote lijnen staan. Door verduurzaming zullen de woonlasten over de gehele linie dalen. Maar dat pakt overal verschillend uit.

Burgerbelang: De woningcorporatie Ieder1 is door de SP aangepakt en beschuldigd. Hoe is de relatie tussen de woningcorporatie en de wethouder?

College: Die relatie is niet zorgelijk, we staan op goede voet. Donderdag 20 juni staat er weer een overleg gepland.

VVD: De aanmoediging van de ChristenUnie om ambitieus te zijn met betrekking tot de wooncontingenten steunen wij. Laten we niet terugdeinzen.

College: Het klopt dat de provincie niet meer met de contingenten gaat werken. We hebben echter wel afspraken gemaakt met omliggende gemeenten. Die moeten we gestand doen.

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdragen. Het onderwerp is voldoende besproken en kan voor besluitvorming door naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 21:00 - 21:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH Papperse
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. De inspreker die zich heeft aangemeld, heeft inmiddels laten weten geen gebruik te maken van deze gelegenheid. De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie om deze toe te lichten.

D66: De motie is ingediend omdat uit diverse onderzoeken de afgelopen periode, zoals de onderzoek van Berenschot, het rekenkameronderzoek en het rapport van interim secretaris Jeltema. Daaruit komt een beeld naar voren van de raad die erbij stond en keek ernaar. Daar liggen verbeterslagen, want er zit een bestuurlijk patroon achter van een cultuur van een hoog ambitieniveau maar weinig oog voor de risico’s. De motie doet een beroep op onszelf als raad, maar daarbij is wel ondersteuning van het college nodig. De raad moet een pro-actieve rol aannemen. Hebben we de juiste kaders gesteld, controleren we hierop genoeg, is het ambitieniveau te hoog?

GroenLinks: Richt dit zich op het verleden?

D66: Dit gaat niet over het verleden. Het gaat om een krachtige rol/positie als raad. Met deze motie wordt vooruitgekeken.

PvdA: Deelt analyse van gevoel van urgentie en dat het veranderen van de cultuur begint bij de raad zelf. Maar de vraag is of een motie hierbij helpt. Dit is iets wat we gewoon moeten doen en elkaar daarop aanspreken.

Stadspartij: De motie houdt naast de kritische houding ook in dat er een kwaliteitstoets komt in de stukken die naar de raad gaan. Dat vergt ook een bepaalde structuur in de organisatie en ook van de griffie. Het moet niet zo zijn dat we als raad stukken krijgen waarbij niet alle gegevens beschikbaar zijn om een oordeel te kunnen vormen. Het staat er wellicht niet in letterlijke bewoordingen, maar de motie beoogt zeker een kwaliteitstoets in te voeren.

VVD: Kan zich vinden in de constateringen. De vraag is wel wat het toevoegt aan wat er al is. Cultuur zit in mensen en niet in procedures. Geef eerst het college het vertrouwen en de tijd om hier verder aan te werken. De raad controleert of wordt uitgevoerd wat in de rapportages staat beschreven en spreken het college erop aan als dit niet gebeurt. De tekst van de motie weerspiegelt niet datgene wat de Stadspartij hierin toelicht; de tekst zou dan korter kunnen zijn. In deze vorm steunt de VVD de motie niet.

SP: Het is niet duidelijk wat met de motie wordt beoogd. We moeten geen bureaucratisch circus op gaan bouwen. We moeten nu gewoon gaan doen. De SP is het niet eens met de motie.

D66: De vrijblijvendheid moet er af. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat we dit gewoon gaan doen. Het betreft ook geen oproep aan het college maar aan de raad, om proactiever de eigen rol op te pakken. Er wordt alleen ondersteuning van het college gevraagd.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende is besproken voor behandeling in de raad en concludeert dat dit het geval is.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt (17-06-2019)

Datum 17-06-2019 Tijd 21:30 - 22:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SP
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet de aanwezigen welkom. Hij nodigt de forumleden uit reactie te geven op de voorstellen.

Stadspartij: Geen opmerkingen.

GroenLinks: Wij zien weinig invloed van de gemeente op de gemeenschappelijke regelingen. Wanneer zeggen jullie ja en nee tegen een gemeenschappelijke regeling?

CDA: Het is lastig grip te krijgen op de gemeenschappelijke regelingen. Het is moeilijk tijdig in te grijpen. Wij willen graag dat de raad proactief geïnformeerd wordt over de VNOG. Worden wij nu goed betrokken bij de verbetering?

Burgerbelang: Hoe schat het college in wat de gevoelens elders in de regio zijn over onze financiële situatie?

VVD: Waarom heeft PlusOV niet tijdig zijn begroting ingediend? Verder is bij de VNOG een directeur met een riante regeling weggestuurd. Was het dagelijks bestuur daarvan op de hoogte? Wat vindt het college daarvan?

PvdA: Goed dat het college stevig stelling neemt. Wat vind het college van de Doetinchemse motie over de VNOG? Dan een vraag over de zes ton aan kosten boven de loonschalen bij de VNOG: waar ligt voor ons de grens om niet meer in te stemmen met de begroting van de VNOG?

BewustZW: Wij hebben een vraag over de VNOG: hoe kan dit toch? Wij willen graag in onze zienswijze opnemen dat we er strak in staan. En we willen ook graag kwartaalrapportages.

D66: De raad wordt vaak overvallen bij gemeenschappelijke regelingen. Hoe kan dat anders? Niet meer achteraf reageren, maar proactief vooraf. Wat zijn de consequenties als we niet bijdragen aan PlusOV?

College (Mathijs ten Broeke): Bij taken die we niet zelfstandig als gemeente kunnen en als we goede partners hebben, dan is het verstandig deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling. Er is begrip voor onze financiële situatie. Andere gemeenten hebben ook zorgelijke financiële situaties. De uitkomst lijkt echter wel dat we het onderspit delven.

PvdA: Welke gemeenten stonden aan onze kant?

College (Mathijs ten Broeke): Dat kan ik zo niet zeggen. De verslagen van de overleggen zijn echter openbaar.

De heer Seinen van de VNOG geeft vervolgens een toelichting op recente ontwikkelingen binnen de VNOG. De vergoeding van de directeur is getoetst door de accountant en in orde bevonden. Deze voldoet bovendien aan de wet normering topinkomens.

VVD: Graag meer toelichting hierop.

De heer Seinen: Veel meer kan ik u niet vertellen. Ik was er niet bij. Ik ga dat uitzoeken.

Noot van de forumgriffier: op woensdag 19 juni heeft de heer Seinen een mail gestuurd met extra informatie. Ik voeg deze informatie als bijlage (met de naam "Raadsvragen over afscheid voormalig directeur") bij dit verslag.

De heer Seinen vervolgt: Bepaalde medewerkers van de VNOG zijn hoog ingeschaald. Dat proberen we te verlagen. We waren niet in control. Er zijn nu kwartaalrapportages beschikbaar. Daaruit blijkt dat we binnen het budget blijven.

BewustZW: Wanneer komen die besparingen en wat houden die in?

De heer Seinen: We werken nu aan drie scenario’s:

-          Basis (wettelijke taken)

-          Plus

-          Huidig nivo

We hebben 43 besparingen in beeld. Die werken we nu uit.

College (Annemieke Vermeulen): Dit is een verbeterslag. Er komt een nieuw team bij bedrijfsvoering. Er waait een andere wind.

ChristenUnie: Wat is er veranderd in de houding van de gemeente Zutphen?

College (Annemieke Vermeulen): Diverse dingen.

D66: Waarin kunnen wij elkaar vinden?

College (Annemieke Vermeulen): In september komt er een tweedaagse. Dan bespreken we de koers voor de komende jaren.

College (Mathijs ten Broeke): De begroting van PlusOV is te laat ingediend want het was te ingewikkeld om die begroting tijdig op te stellen. Redenen:

-          Er is geen optimale organisatie bij PlusOV.

-          Op dit moment treden drie gemeenten uit de organisatie.

CDA: Is er een jaarlijkse evaluatie van deelname aan de gemeenschappelijke regelingen?

College (Mathijs ten Broeke): Nee. Pas als het niet goed gaat, doemt die vraag op.

College (Annelies de Jonge): We hebben een Nota verbonden partijen vastgesteld. Daarin staat een afwegingskader.

D66: Kan de gemeente de begrotingswijziging van PlusOV weigeren?

College (Mathijs ten Broeke): Dat is een lastige situatie. Volgens de statuten moet er dan een herstemming komen. Dan pas heb je een gewogen stemming. We moeten dan twee keer stemmen. Minimaal vijf leden van het bestuur moeten instemmen. Dat geeft een impasse en dat wordt dus onderhandelen.

VVD: Weet het college van de hoge uitkering van de voormalige VNOG-directeur?

College (Annemieke Vermeulen): Er is juridisch gezien goed gehandeld.

D66: Hoe komen we tot meer samenwerking bij gemeenschappelijke regelingen? En hoe geven we meer sturing?

College (Mathijs ten Broeke): We hebben de Nota verbonden partijen. Er kan aanleiding zijn die nota nog eens te bespreken.

PvdA: Benader ook raadsfracties in andere gemeenten.

BewustZW: Het is bizar om dat zo te doen. Het moet aan de voorkant goed gaan.

PvdA: We hebben voldoende tijd om de stukken te bestuderen.

D66: Het is prima de nota te bespreken.

ChristenUnie: Dat moeten we agenderen.

BewustZW: Toch vinden wij het vreemd dat de zaken zo gegaan zijn.

GroenLinks: De zaken gaan zoals ze gaan.

D66: Goed om de nota nog eens te lezen. Is dit nog de goede nota?

De voorzitter constateert met de forumleden dat het voorstel voldoende besproken is en rijp is voor behandeling in de raad. Hij sluit daarop het forum.

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 17-06-2019

Behandeld in