Pagina delen

Forumverslag 17-02-2020

Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool' (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

Zie voor het verslag Motie Behoud voormalige meisjesvakschool.

 

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM. Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnie

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Zij meldt dat er vrijdag een verzoek is ontvangen om de behandeling van de motie uit te stellen, vanwege een onderzoek dat door HBJ wordt verricht, zodat de uitkomsten hiervan bij de discussie zouden kunnen worden betrokken. De HBJ spreekt daarom vanavond ook niet in. Er is voor gekozen de behandeling vanavond wel door te laten gaan, omdat er een geïntegreerde agenda is op deze avond. Bovendien is later in het proces voldoende ruimte om uitkomsten van het onderzoek te betrekken bij de besluitvorming.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een introductie.

Het college licht toe dat de motie en de memo terugvoeren op de aankoop van het pand door een ontwikkelaar in 2013. In het memo is ingegaan op de ontwikkelingen hierna en de overwegingen die hierin zijn gemaakt. Tevens is de architect gevraagd om een presentatie te geven, zodat dit ook kan worden meegenomen in de overwegingen.

De heer Courage (architect) geeft een presentatie over de analyse, randvoorwaarden, mogelijkheden en afwegingen. De presentatie is bijgevoegd.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

Dhr. J. Reijnen (Erfgoedvereniging Heemschut en Cuypersgenootschap) (bijdrage bijgevoegd).

VVD en Burgerbelang vragen naar het door dhr. Reijnen aangehaalde rapport van de het Gelders Genootschap uit 2016.

College: Wijst op het collegebesluit van 2016, daarbij is dit rapport als bijlage bijgevoegd.

Dhr. H. Koskamp (bijdrage bijgevoegd)

PvdA: Merkt op dat er wel vaker tijdelijke invulling wordt gegeven aan een locatie. Daar zit echter geen verdienmodel achter. Hoe denkt dhr. Koskamp dat te realiseren?

Dhr. Koskamp: Het is een droom van hem om tot een verdienmodel te komen en hoopt hier ook ESF-subsidies voor de integratie van de mens.

Dhr. De Neeling (werkgroep Zicht op Zutphen): De architectuurhistorische waarde van het gebouw is bijzonder. Het gebouw geeft hem een goed gevoel als je er doorheen loopt. Zutphen moet hier zuinig op zijn. Het heeft ook een sociaal-historische betekenis. De maatschappelijke betrokkenheid bij bevolkingsontwikkeling. O.m. de David Evekink, het Volkshuis komen voort uit dezelfde betrokkenheid. Ook vanuit onderwijskundig perspectief is dit een belangrijk historisch gebouw om zorgvuldig mee om te gaan. Zutphen is niet altijd even zorgvuldig omgegaan met de bouwkunst van na 1850 en soms te veel gefixeerd op oude monumenten. In tijden van duurzaamheid past het niet zo’n goed gebouw te laten verdwijnen. Pleit voor hergebruik en het opnemen van het gebouw in de nieuwbouwplannen en dit zorgvuldig te onderzoeken.

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie.

Burgerbelang: Het gaat om een bijzonder gebouw waar we zuinig op moeten zijn. Er staan nog maar 4 van de 60 gebouwen van deze architect overeind. Er is geen andere school waar de wapens van de buurgemeenten in de gevel zijn aangebracht. Het behoort tot de weinige overgebleven panden in Zutphen uit het interbellum.

SP: Is het eens met de indieners waar het gaat om de cultuurhistorische waarde van het pand. Het probleem is echter dat we er niet meer over gaan. We hebben het pand van de hand gedaan. Nu is het alleen nog mogelijk dit te beschermen door aanwijzing als gemeentelijk monument. Wil van het college weten welk risico er is als de gemeente een dergelijke aanwijzing doet.

College: De gemeente is nooit eigenaar geweest van het pand.

SP: Doelde er op dat de gemeente recht had van eerste koop.

College: Het klopt dat de gemeente daar geen gebruik van heeft gemaakt. Het risico van aanwijzing als gemeentelijk monument is dat de gemeente dan buiten zijn eigen procedures treedt. Het brengt daarnaast het risico met zich mee van een planschade procedure. Er is in feite geen ruimte om het pand als gemeentelijk monument aan te wijzen.

BewustZW: Het is niet zo dat het een gelopen koers is. Dat is met name ook een financiële kwestie.

VVD: Het is een mooie motie. De indieners hebben er vast over nagedacht hoe dit moet worden uitgevoerd en wat zij daar voor over hebben.

Burgerbelang: Nee, daar is niet over nagedacht. Het pand zoals dat er nu staat heeft die waarde. Dat betekent niet dat het tegen elke prijs behouden moet worden.

D66: Het pand staat in het aanzicht beschermd stadsgezicht. Daarmee heeft het ook een status. Kunnen we ons daar op beroepen? En daarvan is de koper zich ook bewust geweest. Dat biedt grond voor discussie.

College: Dat klopt. De eigenaar was bekend met de status van het beschermd stadsgezicht. Dit biedt ook alle ruimte voor de discussie over de beeldbepalendheid van de locatie.

GroenLinks: Heeft de motie vooral gesteund vanwege de zorgen naar aanleiding van de krantenberichten. Daaruit kwam een beeld naar voren dat standpunt van het college met betrekking tot sloopt was: ja, tenzij. GroenLinks is voorstander van het uitgangspunt: nee, tenzij. Begrijpt de fractie dat het college in feite ook uitgaat van “nee, tenzij” en is het bereid de raad mee te nemen bij het vaststellen van de uitgangspunten en ontwerprichtlijnen?

College: Als de krantenartikelen de indruk hebben gewekt dat het college vond dat het pand zomaar gesloopt mag worden, dan is dat niet juist. Het college heeft altijd op het standpunt gestaan: nee, tenzij. Het college zegt toe de stedenbouwkundige voorwaarden door te spreken met de raad.

BZW: Houdt dit in dat het college een besluit neemt en de raad daarover informeert of dat de raad wordt geïnformeerd om dit vervolgens mee te nemen in de besluitvorming?

College: Het laatstgenoemde.

Burgerbelang: Merkt op dat de architect te horen had gekregen dat het pand eraf mocht.

College: Dat was een uitspraak van de eigenaar. Het college heeft altijd het standpunt nee, tenzij aangehouden, want de locatie ligt in het beschermd stadsgezicht.

D66: Toch wordt in het memo over de Poort van Zuid gesproken over de totale verwijdering van het pand?

College: Het college heeft de raad destijds een aantal scenario’s geschetst in het kader van de cultuurvisie Poort van Zuid. Daarin zijn verschillende scenario’s geschetst die uitgingen van de mogelijkheid tot het verwerven van de locatie. Eén van die scenario’s was het verwijderen van het pand en het vergroten van de Vispoortgracht met ondergrondse garage.

GroenLinks: Het college is buiten het aanwijzen van monumenten ook verantwoordelijk voor de vergunningverlening.

College: Mocht er inderdaad sprake zijn van een vergunningaanvraag tot sloop, dan zal het college dit beoordelen en de vergunning niet verlenen als niet is voldaan aan de nee, tenzij voorwaarden.

Burgerbelang: Hoort graag wat het college vindt van de motie, want alles wat het college zegt staat ook in de motie.

College: College en raad zijn het eens over de geest van de motie. Het verzoek bevat echter ook punten die niet uitvoerbaar zijn.

Burgerbelang: Concludeert dat college en raad dicht bij elkaar zitten. Graag zouden zij in overleg gaan om te bekijken hoe de motie kan worden aangepast, zodat de gedachten wel in de praktijk kunnen worden gebracht.

BewustZW: Het blijft onzeker of het pand blijft bestaan. Hoe ziet het proces er uit. Waar staat het college in het gesprek met de ontwikkelaar. Kan een tijdlijn worden gegeven met de sturingsmogelijkheden?

College: Dit staat precies aangegeven in het memo. Er zijn gesprekken gevoerd met de ontwikkelaar over de mogelijkheden. Er is een kwaliteitsteam ingesteld en er is gesproken met de projectontwikkelaar en de architect. Het college is blij met de handreiking van de indieners van de motie.

BewustZW: Wat is de planning van de ontwikkelaar?

College: De ontwikkelaar heeft wel een planning maar die loopt sinds 2013 al niet zoals gedacht. Er is de afgelopen periode met name gewerkt aan wederzijds vertrouwen. De ontwikkelaar weet wat voor pand hij heeft gekocht.

GroenLinks: De ontwikkelaar heeft met de aankoop van dit pand ook een verantwoordelijkheid die hierbij hoort.

D66: Hoe is het instandhouden van het beschermd stadsgezicht te combineren met een mogelijk nieuw gevelbeeld?

College: Het is te combineren, maar dat is wel een uitdaging voor de architect. Binnen het beschermd stadsgezicht kunnen veranderingen plaatsvinden als dit recht doet aan het stadsgezicht. Dat wordt omschreven in de randvoorwaarden.

D66: Wie pakt de waardering hiervan op?

College: Het kwaliteitsteam van de Welstandscommissie toetst en adviseert aan het college. Het college neemt het besluit. Het college zal dit van tevoren afstemmen met de raad.

PvdA: Is verbaasd dat er na alle stappen die er sinds 2011 zijn gezet nu ineens een dergelijke motie komt.

Burgerbelang: Tot 2016 is er altijd gesproken over het behoud van het pand.

VVD: Dit is wel een markante plek en dus is de discussie relevant. Je kunt dit maar één keer goed of fout doen.

PvdA: Steunt de motie niet, maar wel de teneur ervan.

GroenLinks: Wil graag ingaan op de mogelijkheid de motie te verfijnen en aan te passen.

Burgerbelang: Streeft naar een raadsbrede ondersteuning van de motie en neemt de handreiking aan.

BewustZW: Denkt dat het goed is om de motie aan te passen voor raadsbrede steun.

PvdA: Ziet graag de aangepaste motie tegemoet.

D66: Wie is de opdrachtgever voor Courage.

College: Dat zijn dhr. Goudkuil en dhr. Kruyssen.

D66: Hoe heeft de opdracht eruit gezien.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Kruyssen, mede-eigenaar van het pand.

Dhr. Kruyssen is blij dat er nu constructief met de gemeente gesproken wordt over het pand. Er is onder meer gesproken over oplossingen voor de parkeerproblematiek. Er wordt nu geprobeerd er gezamenlijk een mooi plan van te maken.

D66: Zijn 36 appartementen heilig voor de ontwikkelaar?

Dhr. Kruyssen: De oorspronkelijke plannen betroffen 52 appartementen met zorg. Dit vond het college niet wenselijk. Er is nu een exploitabel plan, waarvoor 32 appartementen nodig zijn.

CDA: Is blij dat vanavond het gebouw centraal stond. Het gebied is ook belangrijk maar het is ook van belang dat we ons best doen voor het gebouw.

Burgerbelang: Stelt voor de behandeling uit te stellen tot 23 maart. Dan zijn ook de bevindingen van HBS binnen en dan kan meteen de aangepaste motie besproken worden.

De voorzitter concludeert dat de fracties hiermee instemmen.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Memo inzake de actualisatie van Burap-2 2019 (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering waarin we de Burap-2 2019 zullen gaan bespreken. Als eerste geef ik de wethouder het woord en daarna kunnen er vragen worden gesteld.

College: In Burap-2 2019 ziet u wat verschuivingen, maar niet heel veel. Het wordt nog iets gunstiger omdat niet alle onttrekkingen uit de reserves zijn waargemaakt.

In maart 2020 komt de prognosebrief. Daarin staat de stand van het jaarrekeningsaldo. Rond 12 maart 2020 wordt deze brief openbaar (als ter inzage liggend stuk). In april 2020 kan deze prognosebrief in het forum worden besproken.

Helaas staan er ook negatieve cijfers in. Maar deze zijn wel kleiner dan verwacht.

GroenLinks: Wij zagen twee keer het bedrag van €1.000.000,- Eén keer voor het fysieke domein en één keer voor de pensioenen van de wethouders. Wij willen deze bedragen graag toegelicht zien.

D66: Goed dat de rode cijfers kleiner zijn dan verwacht. De reserves zijn schrikbarend laag: wat is de gewenste reserve? In het sociaal domein is de besparing van €1.900.000,- niet gehaald. Gebleken is dat we daarbovenop nog €700.000,- extra moeten besparen. Hoe willen we deze €2.600.000,- besparen als we de €1.900.000,- al niet halen? Wij willen graag de uitkomsten van het onderzoek van Rijnconsult zien. Tot slot het positieve bedrag van €600.000,-: waar is dat?

VVD: Fijn dat de Burap-2 2019 positiever is dan gedacht. Met betrekking tot Wmo en jeugd, wat is de invloed van de raad? Hoe kunnen wij sturen om de taakstelling van de raad te halen? In Burap-2 2019 staat dat in het sociaal domein de bezuiniging van € 1.900.000,- niet gehaald wordt. Daar komt nog een bezuiniging van €700.000,- bij. Is het verhaal bij de Forumspecial Jeugd te positief gebracht?

Stadspartij: Zijn de kosten van jeugdzorg in beeld? Uit Burap-2 2019 blijkt dat nog veel facturen betaald moeten worden. Hoe kon het ontbreken van dat beeld gebeuren?

PVDA: Wij sluiten ons aan bij hetgeen de VVD heeft gezegd. Fijn dat het bijsturen is gelukt. Burap-2 2019 spreekt over aanvullende maatregelen: waar denkt het college dan aan? De grootste tekorten zijn bij de Wmo: ligt dat aan de abonnementstarieven? Bij de begroting is een amendement aangenomen dat er strak moet worden gestuurd op de zorgaanbieders.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij hetgeen D66 heeft gezegd. Fijn dat de tekorten minder negatief uitvallen. Het ESF: kunt u dat toelichten? Als er uitgaven zijn, dan moeten we daarover in control zijn.

College: De €1.000.000,- voor de pensioenen voor de wethouders. De vorige accountant heeft het pensioen van één wethouder onderzocht. De huidige accountant heeft onderzoek gedaan naar het pensioen van alle wethouders. Dit betreft een eenmalig tekort.

GroenLinks: Maar hoe kom je precies op het afgeronde bedrag van €1.000.000,- uit?

College: De accountant komt nog een keer in het Forum om een toelichting te geven.

Ambtelijke ondersteuning: Dit is afgerond op €1.000.000,-

D66: Niet de accountant maar het bestuur moet zorgen dat de cijfers kloppen.

College: Er zijn nu nieuwe wethouders.

D66: Dat is onder de maat want  bestuurlijk neem je de verantwoordelijkheid zelf.

Ambtelijke ondersteuning: De toenmalige accountant zei dat er €300.000,- moest worden bijgestort. De nieuwe accountant heeft dit herberekend en gebleken is dat er €1.000.000,- moet worden bijgestort.

D66: Dat moet je zelf doen, je moet niet wachten op de accountant.

College: Die verantwoordelijkheid hebben wij bij de accountant neergelegd.

We hebben de cijfers niet kunstmatig omhoog gebracht. Het college wacht niet op de Burap van mei/juni maar is nu al bezig om de bezuinigingsdoelstellingen te halen.

VVD: Het is prettig dat het college deze informatie deelt. Maar wij vroegen dit al in november en we kregen toen ook al deze tussenstand. Het gaat er om dat we een positiever verhaal te horen hebben gekregen dan wat we nu op papier lezen. In december is er kennelijk iets gebeurd waardoor het nu minder is.

College: Er is een verschil tussen beleidsmatige voortgang met bijbehorend optimisme en de vertaling ervan in euro's: deze vertaling geeft niet het resultaat waar we op hoopten. Maar heel veel is wel gehaald. Slechts een deel is niet gehaald. We hebben gekeken wat we aanvullend kunnen doen, maar daar ga ik nu niet op in. Suggesties kunnen wel worden meegenomen.

D66: We begrijpen dat we nu niet op in kunnen gaan op concrete maatregelen. Maar zegt u nu dat we er vertrouwen in moeten hebben dat we de bezuinigingen van €2.600.000,- in het sociaal domein gaan halen?

College: Daarop geven wij antwoord in de aanvullende maatregelen, want het moet wel reëel zijn. Er moet een pakket maatregelen komen wat recht doet aan wat we zien.

Op 8 juli 2019 is het voorstel om budgetonderzoek in het fysieke domein door Rijnconsult te laten doen behandeld in de raad. Uit dit onderzoek is geen eenduidig antwoord op de gestelde vraag gekomen. Samen met Rijnconsult hebben we dat geconcludeerd. Op de definitieve afwikkeling komen we terug als het rapport met u gedeeld wordt. Dit gebeurt op 23 maart 2020. Dit gebeurt tezamen met een pakket maatregelen om antwoorden op de gestelde vragen te krijgen binnen het door de raad hiervoor beschikbaar gestelde krediet.

PVDA: Zijn dat maatregelen binnen het fysieke domein en binnen bedrijfsvoering?

College: Ja.

D66: Bent u teleurgesteld?

College: Ja. Wij hebben al op 8 juli opdracht gegeven en we hebben nog geen antwoord op de gestelde vragen. De vraag over ESF zal door de ambtelijke ondersteuning worden beantwoord.

Ambtelijke ondersteuning: De ESF subsidies worden nooit als baten opgenomen want het het nooit zeker of je het krijgt. De te late nota's in de jeugdzorg hebben ook ons onaangenaam verrast. In 2020 willen we hier strakker aan gaan trekken. De €631.000,- voordeel is afkomstig van de ontmanteling van Het Plein.

Stadspartij: Komen de uitrijkosten van PlusOV nog ten lasten van 2019?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, deze kosten worden meegenomen in de prognosebrief en zullen nog negatief het resultaat beïnvloeden.

Voorzitter: Dan zijn we aan het einde van deze vergadering gekomen en sluit ik deze vergadering.

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Ontwikkelingen arbeidsmarktregio FactorWerk (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66I van Dijk
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM van Ast
BewustZWR Kraassenberg
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen over de presentatie inzake de ontwikkelingen arbeidsmarktregio factor werk (zie de bijlage voor de presentatie).

D66 wil weten wat er precies bedoeld wordt met sturingsinformatie ontwikkeling en wanneer kunnen we daar iets van verwachten.

Het college geeft aan dat bij de komende buraps iedere keer bestuurlijke informatie hierover gegeven zal worden. Deze zullen in het begin nog niet compleet zijn maar naar mate er steeds meer meer sturing gegevens binnenkomen, zal duidelijk worden dat we steeds meer grip op de hoogte van inkomsten en uitgaven krijgen.

PvdA wil weten hoe het zit met de verhouding tussen de krapte op de arbeidsmarkt en het grote aantal mensen met een uitkering in onze gemeente.

Het college kijkt heel gericht naar de samenstelling van de groep mensen met een uitkering waar een gerichte aanpak op zal moeten komen. Duidelijk is ook dat de Highfive methodiek werkt op alle leefgebieden en als het ware als coach functioneert. Hierdoor is een grotere uitstroom van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd. Gekeken wordt of deze methode van werken nog verder uitgebreid kan worden.

Het CDA vraagt hoe de samenwerking met het onderwijs verloopt.

Het college vermeld dat er in principe maar weinig mensen met een uitkering zijn die in het onderwijs kunnen werken. Anders hadden die al lang een baan gevonden. Er zal goed moet worden gekeken naar wat voor soort arbeidskrachten het werkveld nodig heeft, waar het onderwijs dan op zal moeten anticiperen. Het onderwijs zal kennis moeten gaan leveren waar de markt om vraagt.

De ChristenUnie wil weten hoe groot “the gap” is en waar deze uit bestaat.

Het college vermeld dat dit verschil al ontstaat bij de opvoeding waar weinig gestuurd wordt op technische vakken, terwijl jongeren de praktijk best leuk vinden. Daarnaast zijn er in het onderwijs maar weinig mensen die les geven uit liefde voor de praktijk. Werkgevers en het onderwijs moeten veel meer met elkaar afstemmen in wat voor leerstof er nu eigenlijk nodig is. Dit kan per regio verschillen.

GroenLinks wil weten wat ‘onderwijs moet kleur bekennen’ betekent en wanneer wordt daar dan mee begonnen. Is dat ook ook op het niveau van het basis onderwijs ?

Het College verduidelijkt dat dit betekent dat het onderwijs kijkt naar de ontwikkelingen die er gaande zijn en aangeeft hoe zij daarop gaan anticiperen. Basisscholen kunnen ook meer aandacht geven aan techniek dan ze nu doen. Ook ouders zouden de jongeren in een vroeg stadium kunnen stimuleren om voor technische studie richting te kiezen, bijvoorbeeld in de ICT.

D66 vraagt zich af of er ook een link met Cleantech is gelegd.

Het college meldt daarop dat er altijd een link is met de Cleantechregio. Belangrijker is dat er efficiënt met de verschillende onderdelen van die Cleantechregio om wordt gegaan, zodat ze elkaar complementeren.

Op welke manier wordt daar dan invulling aan gegeven wil D66 weten?

Het college deelt mee dat de Cleantech regio subsidie heeft ontvangen die zal worden ingezet om de werkgelegenheid te bevorderen t.b.v. het realiseren van duurzaamheidsdoelen. Het onderwijs maakt daar ook deel van uit. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend.

De ChristenUnie vraagt zich af of de in leen vergoeding onderdeel is van het verlies op het tekort van de rest.

Het college verduidelijkt dat er binnen de gemeentelijke begroting geen tekorten zijn en dat de begrote W.S.W. opbrengst van 1,8 miljoen ook binnen is. Het totale plaatje werk en inkomen is echter nog niet bekend. In de meest recente Burap stond het totale plaatje werk, inkomen en participatie op - € 20.000,- Met een beetje mazzel is dat verlies weggewerkt aldus het college.

GroenLinks merkt op dat er een uitstroom is van 458 mensen echter dat het bestand van mensen in de uitkering is teruggelopen van 1700 naar 1500 mensen. Hoe zit het nu met dat verschil vraagt de partij zich af.

Het college verduidelijkt dat in de periode 2017-2019 er 200 mensen minder zijn die afhankelijk zijn van de bijstand. Echter de uitstroom van 458 geldt feitelijk alleen voor het jaar 2019 wat er op duidt dat er in het laatste jaar een grote uitstroom is gerealiseerd, mede door de ontwikkeling van Gelre Werkt.

Burgerbelang wil weten wat er met het inkomen van de mensen gebeurd als de wachttijden voor intake de wettelijke tijd van 8 weken overschrijdt en wat voor consequenties deze overschrijding dan heeft.

Het college beaamt dat de wachttijd voor een intake oploopt maar dat dit mede gebeurt doordat deze intakeprocessen zorgvuldig worden doorlopen. De mensen worden echter nooit aan hun lot overgelaten en zullen altijd geld krijgen om deze periode te overbruggen. Dit ondanks de gemiddelde wachttijd van 10 a 11 weken, wat natuurlijk nog steeds veel te lang is.

ChristenUnie vindt dat de biistanddichtheid met factor 9 nog steeds te hoog is t.o.v het gemiddelde van 4,5. Wat is nu de ambitie van het College hierin wil de partij weten.

Het College geeft aan dat we gezien de samenstelling van de Zutphense bevolking een te grote bijstandspopulatie hebben. Daar willen we op een andere manier vorm aan gaan geven. Het doel is om onder de hoeveelheid van 1000 inwoners te komen die uitkering ontvangen. Hiervoor zijn nu de juiste stappen gezet. Zutphen zal echter nooit op het landelijke gemiddelde komen maar dat hoeft ook niet. Van groot belang is dat onze mede burgers serieus worden genomen en dat hen de kans gegeven wordt om mee te doen in onze maatschappij. Dat kan door betaald of deels betaald werk, aldus het college.

De voorzitter concludeert uit de reacties van de raadsleden of het huidige proces voldoende besproken is.

Vervolgens sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 17 februari 2020

Verslag van de vergadering

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E Yildirim
D66R.G.M. Rutten
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijC.R.L. van Toor en M van Ast
BewustZWA Holtslag
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: De vergadering is geopend, welkom allemaal.

Als voorzitters van het Technisch Blok hebben we met de griffie kritisch gekeken naar de verschillende agendaonderdelen en de toelichtingen hierop aangepast. De teksten zijn beschikbaar op de raadswebsite. In deze vergadering zal ik de bedoeling van ieder agendapunt kort duiden.

2. Actieve informatievoorziening vanuit het college

College: De raad wil ik graag meegeven dat het college Stichting Buurthuis de Hoven laat weten dat de recent overgelegde stukken, en dan met name de financiële paragraaf, nog onvoldoende zijn. We geven de stichting tot 1 juli 2020 de tijd om dit op te lossen. We maken ons zorgen over de financiering. De gemeente heeft hiervoor geen middelen beschikbaar. De middelen die via de provincie beschikbaar zijn gekomen, blijven nog even op de plank liggen voor dit doel. Met de Stichting is dit ook gecommuniceerd.

3. Aankondiging moties en amendementen

Geen aankondigingen.

4. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

b. Toezeggingenlijst Raad 17 februari 2020

Geen opmerkingen.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2019

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen. Dit voorstel kan als hamerstuk door naar de raad.

5b. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen verplaatsing schoorsteen GMB

Stadspartij: Onze fractie heeft vragen bij dit voorstel. We zien drie ontwikkelingen. GMB stuurt aan op vergroting van de capaciteit voor slipverwerking. Het verdiepen van de haven kost 150.000 euro. En nu ligt een ontwerp verklaring van geen bedenkingen voor. We lijken af te koersen op een grotere capaciteit voor het bedrijf en meer stank en overlast in een groter gebied. De omwonenden zijn bovendien niet gehoord over de capaciteitsuitbreiding. We hebben behoefte aan een Forum om dit alles te bespreken.

Burgerbelang: Daar zijn wij het mee eens. We moeten alle schijn voorkomen dat met het voorliggende besluit ook het doorpakken naar een hogere schoorsteen al aan de orde is.

PvdA: Waarom is voor deze opzet gekozen? Is het mogelijk het verplaatsen en verhogen van de schoorsteen in één traject te doen? De behoefte aan een Forum deel ik niet direct, het lijkt beter eventueel in de raad verder te spreken.

Burgerbelang: De schijn wordt gewekt dat als we nu A zeggen en de schoorsteen verplaatsen, automatisch ook B, de verhoging van de schoorsteen, volgt.

BewustZW: We vragen ons af wat de best beschikbare technieken kunnen doen voor wat betreft het zuiveren van de lucht. En wat de schoorsteen in combinatie met de werking van de windmolen?

College: Als gemeente zijn we geen bevoegd gezag voor een omgevingsvergunning. Het college van GS is bevoegd gezag, en is (voor de uitvoering) samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen aan zet. Ook wij hadden de vraag; waarom niet verplaatsen en verhogen in één procedure. Daar is niet voor gekozen in verband met de veiligheid. In deze procedure is alleen verplaatsing aan de orde. Het leek ons echter belangrijk u alvast te informeren over het door het bedrijf beoogde vervolg, de verhoging van de schoorsteen van 85 naar 125 meter. Dit moet via een nieuwe procedure lopen.

GroenLinks: Hebben we een bevoegdheid of niet?

College: We moeten handelen conform de procedure. Verhoging is formeel niet aan de orde nu.

Burgerbelang: Kan die zin over verhoging uit het voorstel worden geschrapt?

College: We hebben u gemeend de raad in het kader van zorgvuldigheid te moeten informeren over het door ons verwachte vervolg. Dit vervolg is overigens ook al lang bekend.

D66: Waarom wordt de procedure in tweeën geknipt?

College: Daar heeft de aanvrager voor gekozen.

D66: We zijn natuurlijk niet verplicht in te stemmen.

College: De vraag die voorligt van het bevoegd gezag is of een verplaatsing van 20 meter bezwaarlijk is. De zorgen gaan over een verhoging van de schoorsteen, daar komen we nog over te spreken in een nieuwe procedure.

Burgerbelang: Die zin kan dus beter uit het voorstel verdwijnen.

CDA: In het voorgestelde besluit is geen zin opgenomen over het verhogen van de schoorsteen. Het gaat er nu om of er bedenkingen zijn over het verplaatsen van de schoorsteen.

Voorzitter: Gelet op de vragen en meningen stel ik voor dit onderwerp als bespreekpunt in de aanstaande raadsvergadering te agenderen.

College: Ten aanzien van de technische vraag over eventuele stankoverlast door verplaatsing (i.c.m. de windmolens) zal ik navraag doen bij de omgevingsdienst. Dat antwoord koppel ik mondeling terug tijdens de bespreking in de raad.

Stadspartij: Kunt u ook navraag doen over de capaciteitsverhoging?

College: Nee dat zal ik niet doen, dat is op dit moment niet aan de orde.

Voorzitter: Nogmaals, dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad.

6. GGD Uitgangspuntennota 2021

Voorzitter: Ik constateer dat er geen vragen zijn over dit voorstel en dat het door kan naar de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 9 maart 2020

Burgerbelang: De brieven uit rubriek C, nummers 2 en 6 (geluidsoverlast café De Spaan) willen wij graag bespreken.

College: We zijn bezig uit te zoeken hoe het precies zit. Het college komt nog met een schriftelijke reactie.

Voorzitter: Goed om alvast te weten dat de fractie van Burgerbelang dit onderwerp wil bespreken. Eventuele verzoeken om bespreking van onderwerpen lopen via het Presidium. Uw fractievoorzitter kan daar een verzoek doen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 17 februari 2020

GroenLinks: Er staan meerdere brieven over het horecabeleid op de lijst. Wij zullen in het Presidium een verzoek gaan doen dit beleid in een Forum te bespreken.

Voorzitter: Dat is inderdaad de juiste route.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad 7 februari 2020

Geen opmerkingen.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 13-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 13 januari 2020 wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 23-01-2020

Voorzitter: Er zijn geen opmerkingen ontvangen. Het Forumverslag van 23 januari 2020 wordt vastgesteld.

11. Sluiting

Voorzitter: Bedankt voor uw bijdrage, deze vergadering is gesloten.

Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.N. Müller
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijB Vink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. De volgende vijf insprekers krijgen als eerste het woord:

- de heer Ligterink
- de heer Spaargaren
- mevrouw Hoekstra
- de heer Wortmann
- de heer Beumer

D66: In een RIVM-rapport uit 2019 staat als conclusie dat er geen bewijs is voor schadelijkheid van straling. Wat moet ik nu als burger daarmee doen?

Mevrouw Hoekstra: Het RIVM hanteert te oude gezondheidsnormen en neemt niet de biologische effecten mee.

GroenLinks: Laatst schreef ik een stuk in Contact over 5G. Ik heb nog nooit zoveel reactie gekregen als op dat stuk. Er is veel zorg over gezondheid en veiligheid rondom 5G. 5G is overigens nodig vanwege de toename van het dataverkeer. Er zijn straks veel antennes nodig. De landelijke wetgeving geeft aan dat gemeenten mee moeten en dat zij de eigen “assets” onvoorwaardelijk moeten inzetten.

College: De nieuwe technologie wordt uitgestort over ons. We voegen ons bij het landelijke beleid. Ik ben het eens met de insprekers, hun zorgen zijn terecht. Eerst moet er goed wettelijk bewijs zijn. Het is echter wel een lastige positie met de landelijke wetgeving die eraan komt. Ik stel voor dat ik op een later moment in gesprek ga met de insprekers over de mogelijkheden van de gemeente.

De heer Ten Broeke verlaat daarop het forum, omdat hij aanwezig moet zijn bij een ander forum.

GroenLinks: Het is fijn dat de wethouder dit aanbiedt. De raad heeft best wel speelruimte. Zie daartoe de bijlage bij de memo. De motie roept de gemeente op twee dingen te doen (zie de motie). Ook moeten we nu alvast nadenken over hoe straks te handelen.

D66: De gemeente moet haar “assets” om niet ter beschikking stellen.

GroenLinks: Dat “om niet” mag uit de motie.

D66: Wat bedoelt u met “vrijwel onbeperkte invloed”?

GroenLinks: Dat is een vertaling van vergunningsvrij: geen voorwaarden aan te verbinden.

BewustZW: In onze fractie was veel discussie over 5G. Wij vinden een signaal naar de VNG en de G40 prima. Anderzijds houden we de vooruitgang niet tegen.

VVD: Jammer dat het college er niet meer bij is. Ik heb een vraag aan GroenLinks: stemt u straks wel of niet in met de uitrol van 5G?

GroenLinks: Onze fractie heeft geen duidelijke mening. Ikzelf heb weinig behoefte aan 5G. Ik heb wel moeite met de toename van de straling.

VVD: Ik wilde graag de mening van de fractie horen.

ChristenUnie: Wij hebben geen compleet beeld van alle risico’s. Eén ding blijft in de motie achterwege: het energieverhaal. We zouden meer terughoudend kunnen zijn met dataverbruik.

GroenLinks: Dat klopt. Dat staat niet in de motie. Het energieverbruik neemt toe met een factor 18. De raad kan dat echter niet beïnvloeden.

CDA: Wij hebben veel vragen:

- Hoe staat de VNOG in deze materie?
- Is er kennis aanwezig?
- Wat wil de EU?
- Zijn bromtonen meegenomen?
- Is 5G wel veilig?

GroenLinks: De CDA-vragen zijn wat technisch. We hebben de VNOG niet geraadpleegd. Het college heeft wel contact gehad met de GGD. Die heeft echter niet naar de medische aspecten gekeken.

Stadspartij: Hoe staan andere gemeenten hierin?

GroenLinks: in de gemeente Bergen is een motie die op het zelfde neerkomt als mijn motie unaniem aangenomen. Ook in Maastricht, Eindhoven, Apeldoorn en Amsterdam speelt dit onderwerp. Ik leid daaruit af dat er steun is voor mijn motie.

D66: Wat is de kern van de motie: gezondheidsrisico’s of de rol van de gemeente?

GroenLinks: Met de motie beoog ik een wakeupcall te doen serieus naar 5G te kijken. Ook wil ik dat onderzocht wordt wat we nog kunnen beïnvloeden. Het gaat niet over gezondheid. De kern is de autonomie van de gemeente.

De voorzitter vraagt het forum of de motie voldoende besproken is en concludeert uit de reacties dat dat zo is. De motie kan dus door naar de raad.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023' (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPS.G.J.G. de Groen
PvdAJ.A. Giezen
BurgerbelangE Yildirim
D66I van Dijk
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZW
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

D66: Elke vier jaar is er een nieuwe regiovisie; we bouwen voort op de vorige regiovisie maar een goede evaluatie van de vorige regiovisie ontbreekt. Wanneer zijn we straks tevreden? Hoe zien we of huiselijk geweld is afgenomen als gevolg van de regiovisie? Wanneer is de aanpak een succes? Welke meetbare resultaten kunnen we in beeld brengen? Hoe gaan we het meten?

VVD: Wat is er verbeterd, zijn er minder meldingen?

SP: Wordt er meer huiselijk geweld gemeld?

College:

  • Vergelijkingscijfers van 4 jaar geleden zijn niet voorhanden, toen bestond Veilig Thuis in de huidige vorm nog niet
  • De huidige visie bouwt voort op de vorige. Het voornaamste verschil is dat er nu 14 aandachtspunten benoemd zijn, met een eigen ambassadeur.
  • De echte uitdaging zit in het verbeteren van de ketenaanpak. Die is doorslaggevend. We constateren dat de samenwerking in de keten onvoldoende is, waardoor de aanpak onvoldoende van de grond komt.
  • College waarschuwt voor te hoge verwachtingen in termen van cijfers.
  • College wil in ieder geval bereiken dat gezinnen geen last hebben gehad van een gebrek aan samenwerking tussen partijen die horen te helpen.
  • College wil minder escalaties en minder herhaalde meldingen.
  • De huidige toename van de meldingen komt naar verwachting door de verplichte meldcode voor professionals en de vereenvoudigde procedure voor melden.
  • Meer meldingen betekent niet per se meer huiselijk geweld. Voorheen was het er waarschijnlijk ook, maar hadden we dit niet in beeld. Door de toename aan meldingen neemt wel de werkdruk toe.
  • Het operationaliseren van de doelstellingen neemt het college mee in de bespreking binnen de regio.

VVD: Gaat het lukken met de huidige capaciteit en met de huidige budgetten?

CDA: Het is een ernstig onderwerp voor de samenleving. Er wordt gesproken over passen en meten, gaat dat lukken?

College: Deze regiovisie is geen verhaal voor geld. Het gaat vooral om houding en gedrag; elkaar opzoeken, beter weten te vinden en vertrouwen. College heeft gesproken met de directeur van Veilig Thuis. Wat vooral nodig is, is echte samenwerking in de ketenaanpak. Er vinden pilots plaats om de ketensamenwerking te versterken en van elkaar te leren. Het gaat daarbij om de vraag hoe effectiever kan worden samengewerkt, ieder vanuit de eigen deskundigheid.

PvdA: Geldt de integrale aanpak breed, ook horizontaal?

CDA: Wat is de rol van het onderwijs?

College: De gewenste integrale benadering komt ook terug in ons lokale jeugdbeleid. Onderwijs krijgt daarin wel een belangrijke rol, moet bijvoorbeeld melden. Maar het onderwijs is geen kern-ketenpartner in de aanpak van huiselijk geweld.

D66: Is er wel genoeg budget voor een verbeterde ketensamenwerking?

College: Er is krapte over het hele sociaal domein. Maar een verbeterde ketensamenwerking is niet alleen een kwestie van geld. Het begint bij houding en gedrag. Elkaar opzoeken en vertrouwen, in plaats van het onderzoek naar een gezin in de keten (vrijwillige hulp, drang en dwang) steeds opnieuw te doen. Pas als blijkt dat dat niet voldoende is, kan de vraag over financiële middelen aan de orde komen.

Stadspartij: We zijn blij met deze visie. Maar er wordt veel gesproken over de ketenpartners. Wie zijn dat? En wat doen ze? We zien bij de definitieve regiovisie graag een overzicht van de namen van de betreffende organisaties en een beschrijving van wat ze doen. Plus een beschrijving hoe we deze ketenpartners dan stimuleren tot betere samenwerking.

College: Stelt voor om dit via een aangepaste brief als zienswijze op de regiovisie op te nemen. De aangepaste brief komt beschikbaar voor behandeling van het voorstel in de raad.

De voorzitter concludeert dat alle fractie met dit voorstel instemmen. Het onderwerp is voldoende behandeld en kan door voor besluitvorming in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
Burgerbelang
D66Y.J.A. ten Holder
VVDM. Schriks
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de 'Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof'. Ik geef eerst het woord aan de indieners van de motie, GroenLinks en BewustZW, waarna er vragen kunnen worden gesteld.

GroenLinks: De motie verzoekt het college met de Muzehof op zoek te gaan naar permanente huisvesting in of rond de binnenstad zonder daarbij extra vierkante meters na te streven voor huidige of toekomstige culturele partners. Om scenario A van het memo van 12 maart 2019 verder uit te werken en daarbij actief op zoek te blijven naar cofinanciering. En om actief op zoek te gaan naar partners die een financieel positieve bijdrage kunnen leveren aan zowel de grondexploitatie ter plekke als aan de toekomstige dagelijkse exploitatien daarbij ook mogelijke woonfuncties en diverse horecabestemmingen te betrekken.

We hebben de motie nu ingediend omdat wij niet geloven in de laatste plannen om de Hanzehof als cultuurhuis tezamen met de partners van hanzehof en Muzehof te laten zijn.

Hanzehof als podium van de stad bestaat al meer dan 100 jaar.

De Muzehof is een ander verhaal. Daar draait het om cultuureducatie en cultuurparticipatie. Dat vraagt geen grote nieuwe locatie. Ze hebben geen eigen budget. Dat betekent niet dat de gemeente dit moet verzorgen. Financieel zijn de extra vierkante meters voor de Muzehof niet haalbaar. Dat is daarom een extra molensteen om de nek van de Hanzehof. Waarom een nieuw gebouw als Zutphen al zoveel cultuur heeft? Verspreiding van cultuur maakt Zutphen aantrekkelijk. Het is geen taak van Muzehof om permanent onderdak te bieden aan andere culturele instellingen. Hiervoor is geen geld en geen draagvlak.

BewustZW: Wij zijn bewust indiener van deze motie vanwege de doelstelling van deze motie.

Stadspartij: Hoe kijken de indieners van de motie aan tegen het Muzecollectief?

GroenLinks: Het Muzecollectief is een historische eenheid met de Muzehof. Het is aan het college of dit op één locatie moet.

CDA: Er wordt uitgegaan van behoud van de Theaterzaal en de Buitensociëteit, waarop is dat gebaseerd? Het gaat niet over de Hanzehof maar vooral over de Muzehof. Wij hebben ook een vraag aan de wethouder: Hoe kijkt u aan tegen een andere locatie voor de Muzehof?

GroenLinks: Het gaat om een duurzame toekomst voor de Hanzehof. Dat wordt belemmerd door de behoefte aan 2200 extra vierkante meters voor de Muzehof. Het is volstrekt ondenkbaar dat de Buitensociëteit weg zal gaan. Het is mogelijk dat de Theaterzaal weggaat.

College: Voor de raad is het belangrijk om niet iedere Euro aan cultuursubsidie niet al te bestemmen. Iedere toekomstige scenario voor de Hanzehof kost geld. Iedere toekomstige scenario maakt noodzakelijk dat ook andere partijen geld meebrengen. Als college hebben we de intentie de richting van de motie mee te nemen. In een volgend Forum geven we aan hoe we dit hebben meegenomen.

D66: Kunnen de stappen ook worden uitgebreid naar andere culturele partners, activiteiten en instellingen in de stad?

College: Dat is logische, we gaan kijken of dit kan worden meegenomen in het plaatje.

VVD: Wij hebben moeite met deze discussie. We zijn het nu al aan het invullen. Eerst moet je vaststellen wat je wil. Dan kun je invullen wat je wil. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Een vraag aan GroenLinks: Waar haalt u vandaan dat de Hanzehof een cultuurhuis wordt? Processen moeten in de goede volgorde lopen: eerst weten wat je wil, dan invullen.

GroenLinks: In een van de laatste memo's van het college werd gesproken van een cultuurhuis.

College: Wij dachten dat het nu over de brede discussie over de Hanzehof zou gaan, maar dat komt in maart.

CDA: Op 2 december hebben wij aangegeven dat de zaken eerst moeten worden verfijnd en dat de dekking moet worden meegegeven.

College: Met dat voorstel is het college aan de slag gegaan, ook om aan te geven hoe de dekking wordt gegeven. Daarover praten we in maart. Deze motie komt er tussendoor.

SP: Er komt geen extra geld naar het theater. De motie gaat uit van het bestaan van de Hanzehof. Daarom zullen wij de motie niet steunen.

D66: Twee punten: In maart 2019 gaf GroenLinks aan blij te zijn met scenario A maar dat er meer culturele ondernemers en instellingen bij betrokken moesten zijn. Ten tweede: het coalitiestandpunt "Samen kleuren we Zutphen en Warnsveld" is een rode draad. Wij steunen de Motie, behalve het eerste punt. Samen met Muzehof moet op zoek worden gegaan naar extra vierkante meters om het bestaan te verzekeren. Kan punt 1 breder worden geformuleerd?

PVDA: Wij zijn tegen de motie. De motie is een doodsteek voor de Hanzehof en wellicht ook voor de Muzehof.

VVD: Wij zijn geen voorstander van deze motie, want de motie loopt voor de muziek uit en we moeten niet op de stoel van het college gaan zitten. We vinden de Hanzehof wel belangrijk.

GroenLinks: In maart 2019 heeft GroenLinks aangegeven blij te zijn met de plannen maar hoopt op meer verbinding met andere culturele ondernemers en instellingen.

Voorzitter: Het Forum gehoord is dit voorstel rijp voor agendering in de raad. Ik sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Herijking strategische visie sociaal domein - adviesaanvraag en consultatie (17-02-2020)

Datum 17-02-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksF.J. Overbeek
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij dit eerste Forum over de Herijking van de visie Sociaal Domein. Ik geef eerst het woord aan wethouder Werger voor een korte toelichting vanuit het college.

College: Dank u voorzitter. We vinden het belangrijk deze aftrap van de visie met de vier wethouders gezamenlijk te doen. De tijden zijn veranderd. Met deze visie willen we daarom beleid en uitvoering dichter bij elkaar brengen. Van “zorgen voor” moeten we in Zutphen de omslag maken naar “zorgen dat”. We hebben vier leidende principes geformuleerd. Het is belangrijk dat mensen zelf verantwoordelijkheid nemen, dat we ons focussen op preventie, dat we hulp zo dichtbij mogelijk organiseren en dat we effectief en efficiënt opereren. De visie is vanuit de inhoud gedreven en de uitvoering is leidend, maar natuurlijk moeten we onze middelen efficiënt gebruiken.

VVD: Een vraag over het financieel kader, het budget voor het sociaal domein. Wie bepaalt dit?

College: Daar gaat de raad over. We hebben met elkaar natuurlijk via de begroting afspraken gemaakt over de invulling die we daaraan geven. Het rapport van Berenschot is voor ons nog steeds een belangrijk uitgangspunt.

CDA: De principes in de visie schetsen een ideaalbeeld. De zorgzame samenleving kunnen we maar gedeeltelijk waarmaken. Mensen moeten zelf meer gaan oplossen. Wat als dat niet lukt, is er een plan B?

VVD: Plan B is ook plan A. Er zijn veel meer mogelijkheden dan we denken om dit plan te bereiken.

College: Wij zijn er ook van overtuigd dat er veel meer vanuit de gemeenschap gedaan kan worden. Voor mensen die echt niet kunnen, doen we wat nodig is.

Burgerbelang: Hoe gaan we om met zeer kwetsbare mensen die afhankelijk zijn van mantelzorg en alle hulp die ze kunnen krijgen?

College: We moeten echt naar een mentaliteitsverandering. We verwachten soms te weinig van mensen. Het gaat erom dat we de kracht die in de samenleving zit aanboren. Als college zijn we in het Waterkwartier bijvoorbeeld in gesprek geweest met Sjaan. Zij betekent gigantisch veel voor de mensen in haar omgeving. Natuurlijk moet zo iemand niet ten onder gaan aan eigen succes, daar moeten we als gemeente bij helpen.

D66: We complimenteren het college met deze visie. Ook de bijlagen zijn zeer informatief, daar zijn we blij mee. Wat kan je op deze visie tegen hebben? Dat is tegelijk een manco, het is wel heel algemeen. Ik mis bijvoorbeeld onze lokale visie op zorg en op werk. Het beleidskader van 2014 bevatte negen specifieke kaders. We zouden graag een evaluatie zien van het beleid van de afgelopen jaren, zodat we verder kunnen bouwen. Ook de visie van 2014 bevatte veel goeds. Wat is daarvan gelukt? Nu zien we een terugtredende overheid. Het zou mooi zijn als we in de nieuwe visie met elkaar iets verder kunnen komen dan algemeenheden.

College: Het vorige beleid ging erover de decentralisatie tot een goed einde te brengen. Dat de taken goed zijn ingebed is het resultaat van het vorige beleid. Voor het inzetten van de gewenste omslag in het sociaal domein bevatte het oude beleid echter te weinig kaders. Het klopt dat we geen evaluatie hebben uitgevoerd. Dat komt omdat we een stap vooruit willen zetten. Het is wel hoog over, deze visie heeft een vertaling naar de uitvoering nodig. Dat daar zijn we druk mee bezig. Bijvoorbeeld met participatie, in de onderhandelingen met Perspectief. Ook voor de Wmo vormt de visie een goede kapstok, met veel handvatten voor de invulling.

D66: Als ik kijk naar de stadsfoto van Zutphen lijkt het wel alsof onze problemen vijf jaar vrij statisch blijven. Hoe gaan we hiermee verder komen?

College: Het eerdere Forum vanavond over FactorWerk was een goed voorbeeld van hoe we dat willen doen. Er gebeurt echt al veel, al gaat het ons ook nog niet altijd snel genoeg. Er is een cultuurverandering nodig, en dat vraagt tijd.

VVD: In 2014 zaten we met elkaar rond de tafel om de decentralisatie in te kaderen, nu komen we eindelijk aan de transformatie toe. Laten we geen tijd besteden aan evalueren, dat brengt ons niks.

D66: Heeft u voldoende informatie om als raad de koers te bepalen?

VVD: Daarvoor volg ik ook de lijnen van de mensen die in het sociaal domein aan het werk zijn.

D66: Als raad hebben we ook een verplichting de maatschappelijke effecten van ons beleid te meten om zo nodig bij te kunnen stellen.

GroenLinks: Wij complimenteren het college met deze visie. Als GroenLinks kunnen we ons hierin goed vinden. De Forumspecial over Jeugdzorg vonden wij ook heel geslaagd, dat zouden we graag ook voor andere onderwerpen zien. We moeten wel beseffen dat het zo goed mogelijk doen, maar we leven niet in een maakbare samenleving. Het is belangrijk dat we de verschillende onderdelen in het sociaal domein goed monitoren.

Stadspartij: Voor onze fractie is het belangrijk de strategische visie meer te betrekken op de integrale samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over wonen of sport. Dit moet een leidraad zijn die ook in dat soort thema’s, over de volle breedte van het beleid, terugkomt. Dit visiedocument is het uitgangspunt, het zal van de verschillende uitvoeringsplannen afhangen of het wordt waargemaakt.

ChristenUnie: Het stuk is kort en bondig. Een compliment voor deze visie. We zien daarin veel terug van wat onze partijleider Zegers heeft gezegd over het terugkeren op doorgeschoten individualisering. Een thema als eenzaamheid ontbreekt, dat is jammer. Ook het ontbreken van een evaluatie is een gemiste kans. In de cijfers van “waar staat je gemeente” heb ik gezien dat we per inwoner gemiddeld 17 procent meer besteden aan sociaal domein gerelateerde zaken dan andere gemeenten doen. Is hieraan binnen het college een grens gesteld? En hoe gaan we ons beleid monitoren?

College: Natuurlijk is het thema eenzaamheid belangrijk, het is echter te concreet voor deze visie en zit in de uitvoering. De integraliteit; de koppeling met andere beleidsterreinen zien wij ook heel duidelijk. Het financiële kader is de 79 miljoen die we beschikbaar hebben. Daarbinnen is het een kwestie van balanceren. De vraag is groot en het budget krap. De vertaling van de visie naar de uitvoering is in volle gang.

ChristenUnie: Ik mis toch wat ambitie bij het college.

PvdA: In de gemeente Winterswijk is de ambitie geformuleerd om armoede uit te bannen. Hoe kijkt u daar tegenaan?

ChristenUnie: Dat is een ambitie waar niemand op tegen zal zijn.

CDA: Armoede uitbannen kunnen we niet. Daar moeten we heel reëel in zijn. We hebben niet genoeg geld. Die boodschap moeten we niet in mooie woorden verpakken. Laten we eerlijk zeggen dat we ons beleid nu bij de mensen zelf over de schutting kieperen.

PvdA: Wij vinden de ambitie in Winterswijk een mooie stip op de horizon. Het gaat erom mensen in hun kracht te zetten, dat is niet alleen een kwestie van geld.

SP: We leven nu in de rijkste tijd ooit. Richting het CDA zeg ik; we kunnen armoede wel degelijk uitbannen als we daarvoor zouden kiezen. Over de visie zijn we voorzichtig positief. Er staan goede dingen in, tegelijk is het abstractieniveau hoog. We hebben best vertrouwen in de uitvoering, maar wel twee waarschuwingen voor het college. Hoedt u zich voor een overdreven enthousiasme over deze visie en de uitwerking daarvan. Mensen zullen hiervan echt pijn gaan voelen. De tweede waarschuwing betreft de verwijzingen naar kostenbewust te werk gaan en sturen op resultaat. Dit betekent meestal vooral bureaucratische en administratieve rompslomp. Is dat ook nu zo?

College: We hebben nu echt een te grote groep mensen die een beroep doet op het sociaal domein. Daarom moeten we op een andere manier aan het werk. Dat zit met name ook in het gebruiken van andere methodieken, zoals bijvoorbeeld bij High Five. We hebben het dan niet over uren verantwoorden.

SP: Goed om te horen dat dit niet een bureaucratisch molen moet worden. Onze waarschuwing dat mensen dit absoluut gaan voelen in hun portemonnee, herhaal ik nog eens.

College: We werken vanuit de inhoud, maar natuurlijk is het ook een financieel verhaal. Natuurlijk zullen de mensen dit ook gaan voelen, dat is altijd het geval wanneer je zaken in beweging zet. We kunnen echter niet anders dan (ook) bezuinigen. Het moet anders, maar hoeft zeker niet slechter te worden. Een mooi voorbeeld is IJsland, waar men in het kader van jeugdbeleid heeft geïnvesteerd in sport en de cijfers over de volle breedte binnen enkele jaren een stuk beter zijn. Ook in de gemeenten Zaltbommel en Oude IJsselstreek laten ze zien met Buurtzorg Jong dat je met minder geld veel betere resultaten kunt boeken.

BewustZW: Het begint bij een visie, maar we moeten een complete piramide bouwen. Is het budget voldoende? Dat moeten we als raad kunnen beoordelen. Meer kengetallen vormen de basis. Het gaat er verder om dat we de effecten in beeld krijgen. Die informatie hebben we nodig in aanloop naar de Voorjaarsnota, om dan een goede afweging te kunnen maken.

College: Voor de Voorjaarsnota, we verwachten in maart of april, komen we met een eerste overzicht van deze gegevens die gelieerd zijn aan “waar staat je gemeente.” U moet dit zien als een groeimodel, waar we verder mee aan de slag moeten.

PvdA: We zijn positief over de benadering in de visie. Het sociaal domein niet als financieel probleem, maar een ambitie waar we op basis van vier principes werken. Voor de PvdA is het belangrijk dat daaraan op een goede manier invulling wordt gegeven. Dan denken we bijvoorbeeld aan de wijk/ buurtcentra. Deze mensen doen heel belangrijk werk, maar dit soort voorzieningen staan onder druk. Ook willen we dat het geld weer bij de mensen terecht komt. Het sociaal domein is in de afgelopen periode voor organisaties te veel een verdienmodel geweest. We onderschrijven de omslag van zorgen voor naar zorgen dat. Tegelijk moeten we blijven investeren in de sociale infrastructuur van onze gemeente.

Stadspartij: Ik hoor graag nog van het college of zij de link met het integrale beleid ook in de visie opneemt.

College: De uitwerking volgt in de uitvoeringsagenda’s, maar het principe zullen we opnemen in de inleiding. Dat past daar goed.

Burgerbelang: We hebben waardering voor de visie. In het kader van principe 4 wordt gesproken over onorthodoxe oplossingen. Wat bedoelt het college hiermee.

College: Hiermee bedoelen we High Five, de IJslandse methodiek en de andere voorbeelden die we hebben gegeven.

Voorzitter: Bedankt voor uw inbreng in deze vergadering. De vergadering is gesloten.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 17-02-2020

Behandeld in