Pagina delen

Forumverslag 16-12-2013

Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling (16-12-2013)

Datum 16-12-2013 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Op de agenda is een half uur gereserveerd voor dit agendapunt.

Er wordt ingesproken door de heer Bennink (zie de bijlage).

Stadsbelang informeert hoe de bewoners over het kettingbeding geïnformeerd zijn.

De heer Bennink geeft aan dat voor de meeste bewoners geldt dat bij de aankoop van de grond het kettingbeding gesteld werd.

De PvdA vraagt wat de bewoners concreet wensen.

De heer Bennink antwoordt dat bewoners een individuele verketeling wensen zonder kettingbeding en volledige compensatie van het geleden verlies. Bewoners hebben het gevoel dat de gemeente hun tegenwerkt, zegt de heer Bennink.

GroenLinks vraagt naar de opvatting van de advocaat van de bewoners over het kettingbeding.

De heer Bennink zegt hierover geen mededeling te willen doen.

Als tweede inspreker neemt de heer Kok het woord (zie de bijlage).

De VVD vraagt de inspreker om zijn stelling te onderbouwen dat de gemeente bewoners hindert in schadeverhaal. De heer Kok geeft aan teleurgesteld te zijn geweest over de brief van de gemeente. Het lijkt of de gemeente Vitens belangrijker vindt dan de eigen burgers.

Stadsbelang vraagt of inspreker geholpen zou zijn als het kettingbeding niet zou gelden.

Inspreker geeft aan dat dat wel een zorg minder zou betekenen.

De Stadspartij informeert naar de noodvoorziening. Er zijn geleden dat niet de gewenste temperatuur wordt gehaald.

Inspreker zegt zelf geen klachten te hebben. Wel zijn er de afgelopen week verschillende storingen geweest en bestaat de indruk dat Vitens geen onderhoud meer doet.

De voorzitter vraagt het college naar een reactie.

Het college stelt voor eerst de presentatie te doen.

Het CDA vraagt om om 19.30 uur te schorsen als het onderwerp dan nog niet afgedaan is. Een aantal Forumleden moeten om 19.30 uur namelijk naar een andere Forumvergadering gaan.

Dit verzoek van het CDA vindt brede ondersteuning.

De heer Kelhout begint met zijn presentatie.

Om te beginnen geeft hij aan wat er de afgelopen tijd ondernomen is.

Zo is er onder meer contact geweest met de actiegroep van bewoners en een informatiebijeenkomst in april.

Verder heeft de gemeente een indringend gesprek gehad met Vitens waarin de wens van bewoners naar individuele verketeling nadrukkelijk aan de orde is gekomen.

Na zeven minuten schorst de voorzitter de vergadering omdat de vergadertijd verstreken is.

Het college geeft aan dat er morgen een brief naar Vitens uitgaat over het noodfonds.

Een voorstel van de PvdA om schriftelijke vragen te stellen aan de gemeente wordt overgenomen. De antwoorden kunnen dan worden meegenomen in het vervolgdebat.

Bijlagen

Advies

Vervolg van presentatie gewenst

Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein (16-12-2013)

Datum 16-12-2013 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.A.J. Winters
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

Hij meldt dat eerder vanavond in het Presidium is afgesproken dat de bedoeling van deze vergadering een eerste bespreking van dit voorstel is die aanstaande donderdag kan worden voortgezet bij de bespreking van het bezuinigingsdocument. Besluitvorming over zowel dit voorstel  als het bezuinigingsdocument is naar de inschatting van het Presidium nog niet aan de orde in de raadsvergadering  13 januari 2014.

Vervolgens opent hij de beraadslagingen.

D66 merkt op dat de Rekenkamercommissie op dit moment bezig is met een onderzoek naar Het Plein. Hij vraagt of de resultaten van dat onderzoek niet zouden moeten worden afgewacht alvorens dit voorstel  zou dienen te worden besproken.
Verder vraagt hij naar de relatie van de BUIG uitkering van het Rijk tot de oorspronkelijk opgelegde taakstelling aan Het Plein.

De CU vraagt zich af waarom met name gekeken wordt naar het participatiebudget en niet naar bezuinigingen in de reguliere bedrijfsvoering.

Burgerbelang is benieuwd of deze bezuiniging van 4 Fte’s problemen oplevert voor de ervaren werkdruk. Verder zou graag uitleg worden ontvangen over de daadwerkelijke hoogte van de BUIG uitkering, omdat meerdere bedragen tussen de €  17 mln en € 19 mln worden genoemd.
Tenslotte wordt gevraagd of er gemeentelijk een inschatting is gemaakt van wat de transities gaan kosten voor wat betreft het deel van Het Plein.

De PvdA vraagt of de gedane aanbevelingen al  zijn opgepakt en wanneer de raad een reactie hierop verneemt.

De VVD merkt op dat het gat rond de uitkeringen nu gedekt wordt door de hogere BUIG uitkering.
Men is blij dat gekeken wordt naar efficiëntere bedrijfsvoering.
Wel wordt een begrotingswijziging bij dit voorstel gemist, tenzij de verwerking pas in 2014 staat gepland.
Tenslotte wordt over het minimabeleid opgemerkt dat de € 250.000,- voor bewindvoering  slimmer zou moeten plaatsvinden.

De SP heeft vraagtekens bij de effectiviteit van de inzet van reïntegratiemiddelen en is van mening dat de ziekteverzuimcijfers te laag worden ingeschat gelet op de ervaring. Er zou met hogere verzuimcijfers moeten worden gerekend.

De Stadspartij wil graag de onderbouwing vernemen waarom een verdere bezuiniging op bedrijfsvoering niet mogelijk wordt geacht.
Verder wordt de vraag gesteld of de egalisatiereserve wel voldoende blijft.

Het CDA sluit zich aan bij de vraag van de PvdA wanneer gestart wordt met de implementatie van de gedane aanbevelingen.

Groenlinks is blij met de benchmarkgegevens van Stimulansz.
Het maakt zich verder zorgen over de bekostiging van 20 Fte’s uit het werkdeel van de WWB.
Tenslotte ontvangen Groenlinks graag uitleg over de relatie tussen de lage instroom en lage uitstroom.

Het college geeft aan dit voor stel vooruitlopend op de discussie over het bezuinigingsdocument te hebben gestuurd aan de raad, omdat dit over oude taakstellingen gaat.

Toegelicht wordt dat het Rekenkameronderzoek gaat over de informatievoorziening tussen raad,  college en Het Plein en hoe deze valt te verbeteren. Dat onderzoek gaat niet over taakstellingen of efficiency.

Voor wat betreft de hoogte van BUIG gelden is het zo dat het macro budget is verhoogd en de verdeelsleutel is aangepast hetgeen positief uitwerkt voor Zutphen.

De door de raad opgelegde taakstelling voor Het Plein was tweeledig. Ten eerste is aangegeven dat het verschil in inkomsten en uitgaven in lijn diende te worden gebracht en ten tweede diende de uitstroom te worden verbeterd.
Op het gebied van uitstroom blijft ontwikkeling van Het Plein nodig.
Een oorzaak voor beperkte uitstroom ligt erin dat hard gewerkt wordt aan het beperken van de instroom., waardoor die banen ook niet vrijkomen voor de uitstroom.

Benchmark cijfers gaven aan dat de formatie met 101 fte 4 fte te hoog ligt.

Het participatiebudget slink al jaren en zal nog verder afnemen; fte’s bekostigen uit dat budget is dus een risico. Door dit voorstel komt er een betere balans. Daarnaast werd het ook niet het juiste signaal geacht richting Het Plein wanneer alle 4 fte’s via het participatiebudget zouden worden verwijderd. De kosten van € 65.000 en niet € 85.000 heeft te maken met de afgesproken verdeelsleutel met Lochem qua toerekening.

Het ziekteverzuim is in de praktijk inderdaad hoger gebleken en is daarmee inderdaad een risico voor zaken als oplopende wachtlijsten.

Het verschil in de gecommuniceerde hoogte van de BUIG gelden heeft te maken met prognoses die 3 keer per jaar vanuit het Rijk worden ontvangen.

Voor wat betreft de kosten van transities is het voor een groot deel nog koffiedik kijken. Het uitgangspunt is uitvoering op basis van uit het Rijk beschikbaar gestelde middelen. De raad zal nog kaders dienen te stellen.

De aanbevelingen worden door Het Plein opgepakt; naar verwachting gebeurt dit in het Jaarplan 2014.

De begrotingswijziging volgt nog.

Het college verneemt graag de ideeën van de VVD voor wat betreft de bewindvoering.

De gewenste hoogte van de WWB reserve staat voor aanstaande donderdag op de agenda bij de bespreking van het bezuinigingsdocument.

De SP merkt op intussen duidelijk te hebben dat personeel dat bekostigd wordt uit het participatiebudget als extern wordt aangeduid.

Burgerbelang merkt op werkcoaches graag van binnen  de gemeente te zien en vraagt of de gehanteerde uitgangsnormen voor wat betreft productieve uren van medewerkers marktconform zijn en overeenstemmen met die van de gemeente.

Het college geeft aan dat het gehanteerde aantal productieve uren  marktconform is.
Het Plein werkt met een formatie van medewerkers met daaromheen een flexibele schil. Het aantal werkcoaches moet namelijk flexibel zijn en wordt daarom ingehuurd, omdat  wanneer het economisch beter gaat er minder van nodig zijn. Nu worden veel werkcoaches bekostigd uit het participatiebudget.

De CU is van mening dat er sprake is van grote risico’s en ingrijpen alleen mogelijk lijkt op formatie. Gevraagd wordt wat er mis gaat als er toch bespaart wordt op het reguliere budget en in hoeverre die inschatting objectief is gemaakt.

Het college geeft aan dat een zwaardere taakstelling op de organisatie/het personeel het tijdig uitkeren van uitkeringen in gevaar brengt en voor oplopende wachtlijsten zal  zorgen. Het college acht dat niet verantwoord en baseert zich daarbij niet alleen op verkregen informatie vanuit de medewerkers.
Er wordt wel gekeken naar mogelijkheden om in ‘stedenvierkant’ verband efficiencyverbeteringen en kwaliteitsverbeteringen mogelijk te maken.

De VVD geeft aan met name te willen bereiken dat Het Plein zaken doet die de raad wenst en wil op zoek naar de informatie die benodigd is om die sturing te bereiken.

Het college geeft aan dat het onderzoek van de Rekenkamercommissie daar handvatten voor zal bieden. Ook het college verwacht handvatten, zodat de raad nog beter kan worden bediend.

De reserves WWB en WMO zijn de afgelopen jaren opgelopen tot zo’n € 10 mln en lijken daarmee voldoende om de risico’s bij de transities op te vangen en voorzieningen op peil te houden.

De voorzitter concludeert dat het stuk nu voldoende is besproken en dat het ontstane beeld voldoende is om donderdag te kunnen worden betrokken bij de discussie over het bezuinigingsdocument.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Erfgoedagenda Gemeente Zutphen 2013 (16-12-2013)

Datum 16-12-2013 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDH.B. Demoed
GroenLinks
D66H. Lindeboom
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering heet iedereen welkom. Voorafgaand aan de behandeling van de vragen geeft de heer Haafkens eerst een presentatie.  De voorzitter geeft het woord aan de heer Haafkens .

Presentatie wordt gegeven door de heer Haafkens.

De voorzitter geeft de aanwezige fracties de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66 vindt het een hele degelijke erfgoedagenda.

 • Er zijn elf gemeentelijke beleidsnota’s en de ervaring leert bij bijvoorbeeld bestemmingsplannen dat er nog al eens tegenstrijdigheden in zitten. Kan hier naar gekeken worden?

 • Hoe gaat het met zonnepanelen op de daken in de binnenstad?

Christen Unie

 • Bij de kanttekeningen onder punt 3 staat dat wettelijke taken geen onderdeel zijn van de erfgoedagenda, waarom niet?

 • Bij de acties staat dat er een ontwikkelingswaarde kaart gemaakt gaat worden. Wat kost het maken van deze kaart en wanneer kunnen we de kaart verwachten?

 • Is er een lijst beschikbaar met alle instellingen en organisaties die hier bij betrokken zijn?

Burgerbelang heeft de nieuwe versie van de erfgoedagenda pas vanmiddag gekregen en heeft geen tijd gehad om deze door te nemen.

 • Wat zijn de verschillen met de oude versie?

 • Hoe wordt het aspect duurzaamheid meegenomen?

 • Er staat dat de uitvoering van de agenda geen financiële consequenties heeft. Het is een ambitieuze agenda. Is hier geld voor of is dit afhankelijk van particuliere partijen?

PvdA mooi verhaal en mooi vormgegeven.

 • Het is wel een verhaal over stenen en gebouwen. Dit kan best breder vertaalt kunnen worden zoals landschapsoorten of is de bokbierdag over 100 jaar ook cultureel erfgoed. Hoe denkt het college over de niet stenen en niet materiële aspecten van de erfgoedagenda?

VVD

 • Mist Warnsveld in de agenda. Ook op het kaartje in de agenda staat alleen Zutphen.
  Het doel en de  werkthema’s zijn erg duidelijk ook het erfgoedcafé is een prima initiatief.

 • In het stuk wordt de commissie ruimtelijk kwaliteit genoemd en de erfgoed adviesraad. Wat doet de erfgoed adviesraad in relatie tot de commissie ruimtelijke kwaliteit?

SP

 • In de reactienota wordt een vraag gesteld over het cultureel maatschappelijk erfgoed maar er komt geen duidelijk antwoordt op. Is het iets om het cultureel maatschappelijk erfgoed mee te nemen in de agenda?

Stadspartij

 •  Waar is Warnsveld gebleven op deze agenda?

 CDA geeft aan dat de agenda goed leesbaar is en mooi er uit ziet.

 • Wat heeft dit gekost?

 • Wie zitten er in het erfgoed overleg  en hoe werkt het?

 • Waar is Warnsveld gebleven?

 Stadsbelang mist Warnsveld en de Oude Bornhof.

 • Hoe creëer je draagvlak?

Voorzitter geeft de heer Haafkens als eerste de gelegenheid tot het beantwoorden van de vragen.

Afdeling ruimtelijk ordening werkt aan een model bestemmingsplannen voor de hele gemeente. Voor cultuurhistorie  werken wij ook aan een cultuurhistorisch model wat we voor de hele gemeente gaan toepassen.

Zonnepanelen op daken in de binnenstad is een controversieel onderwerp. We gaan hier uitvoeringsvoorschriften voor maken. Hier zijn al regelmatig gesprekken over gevoerd. Begin volgend jaar komen we met een beleidshandleiding. Volgend jaar starten we met het maken van de beleidsrichtlijn.

Het klopt dat de wettelijke taken niet zijn opgenomen in de agenda. De agenda is bedoelt als visie op de toekomst die naast de wettelijke taken worden uitgevoerd.

Een lijst met alle instellingen is er niet.

Het verschil tussen de oude en de nieuwe versie van de agenda is redigerend van aard en het gedicht is toegevoegd.

Duurzaamheid wordt echt een speerpunt voor monumentenzorg. De richtlijn en de website zijn dan ook bijna klaar.

De doelstelling is om de complete agenda de komende jaren uit te voeren zonder extra budget. Een kanttekening daarbij is dat nog moet blijken hoeveel partijen er straks ook daadwerkelijk verantwoording gaan nemen voor de uitvoering van de agenda.

Het gaat inderdaad over veel stenen en gebouwen maar een van de acties is het groene en blauwe erfgoed. Ook bij de cultuurhistorische waardekaart komt landschap aan de orde.

Oude Bornhof is immaterieel erfgoed en daar heeft het college nooit eerder beleid op gemaakt.

Warnsveld valt onder de controversiële punten. Het kaartje gaat over reeds eerder besloten interventiegebieden.

De commissie ruimtelijk kwaliteit gaat over het samenvoegen van de welstandscommissie en de monumentencommissie. De erfgoedadvies raadheeft een ander abstractieniveau welke het college zal adviseren over ruimtelijk ingrepen.

Erfgoed overleg is met de vaste steakholders zoals het wijnhuisfonds.

Versterken van draagvlak gaan we doen door geschreven en ongeschreven regels meer transparant te maken.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de politiek gerelateerde vragen.

Erfgoed agenda is de start van een nieuw iets. Samen beleven van onze geschiedenis en helder maken van onze eigen identiteit. Samen bepalen wat we verstaan onder cultureel maatschappelijk erfgoed.

Warnsveld maakt onderdeel uit van de cultuurhistorische waardekaart. In eerste instantie gaat dit alleen over het aanwijzen van de monumenten. Deze zijn inmiddels in kaart gebracht.

VVD vraagt of de erfgoed adviesraad een raad is met alleen externen.

CDA wil de kosten van het boekwerk weten en wat ermee gaat gebeuren.

Christen Unie wil de kosten van de culturele waardekaart weten en wanneer deze klaar is.

De heer Haafkens geeft aan de erfgoed adviesraad alleen bestaat uit externen.

Het boekwerk is binnenshuis met eigenbudget gemaakt. De kosten voor de vormgeving waren ongeveer € 500 euro.

Op het kaartje wat is opgenomen in de agenda zijn alleen projecten te zien waar zware ingrepen zijn te verwachten en waar veel cultuurhistorie aan te as komt.

De cultuurhistorische waardekaart is opgebouwd uit verschillende lagen. De eerste laag is bijna klaar. Het collegevoorstel is in de maak en wordt binnenkort vastgesteld.

PvdA vraagt hoe het zit met gebouwen die uit de jaren 20 en 30 komen zoals het gebouw van de Keuringsdienst van waren. Kunnen deze ook worden meegenomen op de kaart?

Het college geeft aan dat hier nu geen middelen voor zijn maar wel als een actie uit de agenda komt.

De voorzitter vraagt of het stuk rijp is voor de raad. Alle partijen stemmen hiermee in. De voorzitter sluit de vergaderring.

Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen
D66A.O. Biçen
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieS. van Keulen
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college maakt melding van de voorbarige publiciteit over het terrassenbeleid, zonder dat daar een besluit over is genomen door het college en dit ook nog niet is gedeeld met de raad. Het college moet het standpunt nog bepalen, maar de verwachting is dat dit niet veel anders zal liggen dan nu bekend is. Het is echter niet gelopen zoals dit hoort en het college maakt daar ook richting de raad excuses voor.

Het college heeft de raad eerder geïnformeerd over de fusie van Circulus en Berkel Milieu. Daarbij is melding gemaakt van een datum van 1 januari 2014. Het college meldt dat deze datum niet gehaald zal worden. Er wordt nog gewacht op een besluit van de raad in Apeldoorn.

Het college stelt de raad in kennis van een besluit van Alliander om te vertrekken uit Zutphen. Hiermee zijn ca. 290 arbeidsplaatsen gemoeid. Alliander vertrekt naar Duiven.

Burgerbelang vindt dit een zeer triest bericht en vraagt om een toelichting op de stappen die door het college zijn genomen om dit te voorkomen.

Het college heeft de mededeling van Alliander ontvangen als voldongen feit en is daar pas vorige week over geïnformeerd. Het besluit van Alliander heeft te maken met efficiency en men wil in verband hiermee concentratie van personeel.

4. Aankondiging moties en amendementen

De VVD kondigt aan met een amendement te komen op agendapunt 6f.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 16 december 2013

Geen vragen.

b. Toezeggingenlijst Raad 16 december 2013

De Stadspartij vraagt over toezegging 2013-15 wat een redelijke termijn inhoudt.

Het college antwoordt dat dit recent in het college aan de orde is geweest en meldt met een klein voorbehoud dat dit volgende maand in de raad komt.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Wijziging Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2012 in verband met CO2 neutrale exploitatie nieuwbouw scholen

Het college licht toe dat dit voorstel voortkomt uit een traject dat is gestart met een verzoek van de Stichting Archipel om financiële middelen om CO2 neutraal te bouwen voor de A. v.d. Endeschool. De financiële middelen hiervoor waren niet aanwezig. Er zijn wel middelen voor gevonden in ISV3 gelden. Om financiële middelen voor installatietechnieken beschikbaar te kunnen stellen is een wijziging van de verordening voorzieningen huisvesting nodig. Voorwaarde voor dit voorstel was wel dat alle schoolbesturen hiermee in zouden stemmen. Dat is gebeurd. Er is al wel op voorhand besloten dat met de werkzaamheden gestart mocht worden.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6b. Beschikbaar stellen investeringskrediet investeringen 2013

Het college geeft aan dat dit voorstel betrekking heeft op een aantal investeringen in de ICT die gedaan zijn of moeten worden.

Het CDA vindt het bedrag van € 100.000,- voor het inrichten van wifi erg hoog. Volgens de fractie kan dit voor de helft van het bedrag.

Het college zegt dat dit het bedrag is dat de gemeente Zutphen ervoor heeft betaald. Het gaat bovendien om een groot gebouw.

Het CDA stelt dat het college dan niet goed heeft gewinkeld.

Het college benadrukt dat inkoop echt probeert dit tegen de best mogelijke prijs in te kopen.

De PvdA vraagt om een garantie dat de papierloos vergaderen ook echt mogelijk is. De ervaring is dat de verbinding toch al een aantal keren niet werkt.

Het college geeft aan geen 100% garanties te kunnen geven. Wel wordt er continu aan verbetering gewerkt.

Burgerbelang constateert dat er uitgaven worden gedaan, zonder dat hier vooraf toestemming van de raad voor is gevraagd. De fractie vindt dit op zich kwalijk, maar vindt het ook begrijpelijk gezien het belang van de voortgang en het gebeurt met het doel om de automatisering te verbeteren. De fractie roept wel op hier tijdig mee te komen. Burgerbelang vraagt hoe de raad wordt meegenomen in de ontwikkelingen rondom het nieuwe werken en wat dit heeft opgeleverd. Verder vraagt men om uitleg over het bedrag van € 5.000,- extra voor mobiele telefoons.

Het college geeft aan altijd bereid te zijn het forum te informeren over de ontwikkelingen in de ICT. Het staat de fracties ook vrij hierover een forumbehandeling aan te vragen. Met betrekking tot de mobiele telefoons gaat het om niet voorziene uitgaven die meer zijn dan begroot.

De Stadspartij vraag of overwogen is de Windows Citrix omgeving te vervangen door Linux.

Het college stelt voor om de ICT-ontwikkeling, waaronder de keuzes die gemaakt worden voor bepaalde standaarden toe te lichten in een forum.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6c. Wijzigen statuten en benoemen bestuursleden Stichting Sportaccommodaties Zutphen

Het college licht toe dat het om een formeel punt gaat. Het zwembadbestuur is nu niet conform de statuten samengesteld. Er moeten drie gemeenteraadsleden zitting in hebben. Daarna kunnen de statuten worden gewijzigd, zodat deze in overeenstemming zijn met de gewijzigde omstandigheden. Dan kunnen de raadsleden weer uit het bestuur.

De Stadspartij vraagt wat de verwachte termijn is waarop dit allemaal geregeld wordt.

Het college antwoordt dat dit heel snel geregeld wordt, namelijk voor 1 januari 2014.

Burgerbelang vraagt of de Stichting ook over meerdere sportaccommodaties gaat en of bij dit besluit nagedacht is over de persoonlijke aansprakelijkheid.

Het college zegt dat de stichting alleen over het zwembad gaat. Voor aansprakelijkheid is de gemeente verzekerd en bovendien gaat het om een zeer korte periode van twee weken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6d. Wijziging Regionaal beleid functieverandering

Het college zegt dat het hier gaat om een technische wijziging van het regionale beleidskader. Inhoudelijk blijft de regeling ongewijzigd. Het betreft een regionaal beleidskader dat in 2008 is vastgesteld. Inhoudelijk wordt met deze wijziging de maatvoering van woningen teruggelegd bij de gemeenten.

De PvdA vraagt of de gemeente nu nog wat te zeggen heeft over de maatvoeringen Dennendijk en hoe dit zit ten opzichte van het woningcontingent.

Het college geeft aan dat er geen belemmering is met betrekking tot het woningcontingent. De plannen betreffen een segment waar in Zutphen behoefte aan is. Dit komt procedureel verder nog naar de raad.

Burgerbelang vraagt of er ook gedacht is aan samenwerking in oostelijke richting.

Het college zegt dat het nu gaat om aanpassing van bestaand beleid en dat dit dus aansluit bij de bestaande samenwerking.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6e. Kamer Algemene Zaken van de Commissie bezwaarschriften

De voorzitter meldt dat het onderwerp van dit agendapunt niet correct is weergegeven. Het gaat over de opheffing van de commissie bezwaarschriften.

Het collegelicht verder toe dat dit uitvoering is van een besluit dat in de kerntakendiscussie is genomen. Het gaat om afschaffing van de volledige commissie, dus zowel de kamer algemene zaken als de kamer personeelszaken.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

6f. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 16 december 2013

De VVD licht het amendement toe dat door de fractie is rondgestuurd. Het gaat om het onderdeel van het voorstel voor bestemming van € 800.000,- uit verkoop van grond in Wijhe. Het college stelt voor dit toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie. In de bespreking van de burap eerder in het forum is aangegeven dat er geen aanleiding is extra budget te vragen, omdat er ruim 2 miljoen in deze reserve zit en dit voldoende is. De VVD stelt voor het bedrag toe te voegen aan de reserves grondbedrijf. De reserves en voorzieningen van het grondbedrijf dekken niet de bestaande risico’s. Bovendien blijft het bedrag hiermee binnen de grondexploitatie.

Het college geeft aan dat het voorstel om dit bedrag toe te voegen aan het implementatiebudget kerntakendiscussie (IKTD) voortkomt uit een dekking van een eerder tekort op de grondexploitatie uit het IKTD-budget. Daarbij is toen aangegeven dat dit zou worden teruggestort, wanneer er opbrengsten zijn uit grondverkoop. Het overschot wordt toegevoegd aan de saldireserve. Het college hecht eraan het IKTD-budget op peil te houden. Ook in 2014 en 2015 moeten taakstellingen gerealiseerd worden, waarvoor implementatiebudget nodig kan zijn. Het college benadrukt hier zuinig mee om te springen. Met betrekking tot het weerstandsvermogen grondexploitaties meldt het college dat dit op peil is. Er is dus geen noodzaak het bedrag aan deze reserve toe te voegen. Het college ontraadt het amendement.

GroenLinks herinnert eraan dat de fractie eerder gepleit heeft voor een gecombineerde reserve voor het weerstandsvermogen en vraagt of deze plannen nog worden uitgevoerd.

Het college antwoordt dat dit nog niet bekend is. Het college wijst nog op een klein foutje in het voorstel ten aanzien van het toevoegen van

€ 600.000 aan de reserve voorzieningen zwembad. Het voorstel met de toelichting moet niet gelezen worden alsof er nu ineens € 4,6 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Bij de volgende hangmat wordt dit gecorrigeerd.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 16 december 2013

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 december 2013

De Stadspartij vraagt om een forumbehandeling van het memo inzake basismobiliteit doelgroepenvervoer (memo 02).

De voorzitter van het presidium meldt dat dit is toegevoegd aan de lijst te agenderen onderwerpen.

9. Forumverslag 02-12-2013

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur (16-12-2013)

Datum 16-12-2013 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
C. Scheffer
Aanwezig namens Naam
PvdAP.P.G.L. Smeenk
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDA. van Dijk
GroenLinksC. Oosterhoff
D66C.A. Lammers
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld
SPJ.J. Kosters
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter vraagt of het college vooraf nog een toelichting wil geven. Het college geeft aan om eerst de presentatie te laten plaatsvinden en dat er daarna gelegenheid is voor het stellen van vragen.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Vico van Damme namens de gemeente  en de heer Elmar Jonasse, voorzitter van de Stichting Kulturhus Warnsveld.

De voorzitter bedankt de heren voor de toelichting/presentatie en geeft de partijen de gelegenheid tot het stellen van vragen;

VVD
“Verassend” om als eerste te noemen en de VVD is blij dat dit eruit gekomen is. Realiserend dat er veel aan vooraf is gegaan en of het allemaal wel haalbaar was. Blij dat er ook zoveel mensen gevonden zijn die er de schouders onder willen zetten. Wat wel een aardschudding was is het verdwijnen van de Rabobank. De VVD heeft nog wel de volgende twee vragen;

1. Tarieven, kunt u hier iets over zeggen?
Antwoord; het College kijkt hier in mee. Als je de tarieven teveel ophoogt zal er minder interesse kunnen zijn. Het Warnshuus moet toegankelijk (laagdrempelig) blijven. Breder kijken hoe het bij andere Warnshusen is geoptimaliseerd ligt natuurlijk wel voor de hand.

2. Bandbreedte, de voorwaarden zijn wel zodanig dat het wel stabiel klinkt, maar ook voor de komende jaren?
Antwoord College; dit zit op 10%. Zolang de bibliotheek blijft (belaste huur) is de balans ook binnen die bandbreedte goed te houden. Het geeft iets spanning maar het lijkt goed te doen. Je moet niet alleen maar commercieel willen verhuren.

Het verdwijnen van de Rabobank had ook negatief uit kunnen werken, maar gelukkig is dit niet gebeurd en dit is een compliment waard.

PvdA
Ook de PvdA geeft haar compliment aan de bestuurlijke taakgroep en de gemeente.
Vragen: de gemeente houdt zich een half jaar bezig met de implementatiefase. Hoe verhoudt dit zich naar de toekomst? Hoe ver staat het met de ideeën en de duurzaamheid van het gebouw.
Antwoord College: wordt geraakt door de mogelijkheden voor de toekomst en wordt de taakstelling opgelost. Het college gaat nog naar de Raad m.b.t. de € 13.900,- (btw) om deze ter beschikking te stellen aan de stichting en de afkoop van € 92.000,- Rabobank naar SKW.

Minder extra huuropbrengst brengt geen problemen in de begroting.
Het levert geen nadeel/voordeel op in de begroting, wat wel een punt is dat er in het raadsvoorstel opgenomen dient te worden dat de taakstelling om € 50.000,- extra te vragen aan de Stichting wordt losgelaten.

Antwoord heer heer Jonasse: over duurzaamheid,  er wordt bijvoorbeeld maar jaarlijks € 1.500,- aan gas betaald.

PvdA; subsidierelatie en het bedrag wat in de begroting is opgenomen
Antwoord College: Er is geen subsidierelatie met de Stichting. De Stichting gaat huur betalen, omdat zij het Warnshuus huren van de gemeente. Uit de reserve Dreiume worden de kapitaallasten betaald.

Burgerbelang
Ook Burgerbelang Is blij met het resultaat en hoe de groep hiermee aan het werk gaat. De begroting is zuinig hier zit nog ruimte in. Burgerbelang zou nog graag willen zien dat er meer inkomsten binnengehaald worden om het gebouw duurzamer en energie neutraal te maken. Als het blijkt dat het goed gaat zijn er nog mogelijkheden om het gebouw geschikter te maken en dit dus mee te nemen in de exploitatie.

ChristenUnie
Zou het mooi vinden als het college een toelichting geeft over hoe zij hierin staan.
Antwoord College; het is de afgelopen periode een periode geweest van samen optrekken tussen de gemeente en stichting en dat heeft geleid tot het verhaal en de uitgangspunten die er nu liggen.
Op moment van het vaststellen van het projectplan is er serieus gekeken en gezocht naar de mogelijkheden o.a. m.b.t. de huurverhoging die niet haalbaar is in 2015. Het college heeft naar het geheel gekeken en nu liggen er goede uitgangspunten wat maakt dat er voor het Warnshuus een mooie toekomst ligt. Dat maakt dat het college blij is met het verhaal wat er nu is en willen er mee aan de slag.

ChristenUnie; dit is het bewijs dat als de samenleving de schouders eronder zet dit ook echt kan. Dit bevestigd dat je je moet richten op processen waar de samenleving een rol speelt en dat de bezuinigingen ergens anders gehaald kunnen worden. De ChristenUnie is zeer blij met deze ontwikkeling.

D66
Pluim aan alle vrijwilligers en bestuurders die bezig geweest zijn om dit voor elkaar te krijgen.

De Stadspartij drinkt er een lekker glaasje op om Warnsveld die eigenheid te laten behouden en ook dat het gelukt is om een financieel advies te krijgen nl. de Regiobank en dat is een positieve ontwikkeling. Verder zijn er op de Dreiume ook leuke nieuwe ontwikkelingen. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft hartelijk dank en nu verder gaan.

Stadspartij; onderhoud pand waar komt dat vandaan?
Antwoord College; voor het grote onderhoud is de gemeente verantwoordelijk en dit wordt vanuit de reserve Dreiume bekostigd. Voor het klein onderhoud is de stichting zelf verantwoordelijk.

CDA
Dit geeft hoop voor de toekomst en voor onze mooie gemeente met inzet en draagvlak kan gewoon veel.

Groen Links
GroenLinks spreek haar waardering uit voor het proces en de inzet van de vele mensen.
Vragen;
1. spanning tussen het sociaal cultureel werk en de commerciële eisen, hoe is dit geborgd.
2. sociale huur / commerciële huur is niet wat wij willen het heeft een sociale functie hoe wordt die verhouding geborgd.
Antwoord College; daar leggen we geen afspraken over vast. Wat de gemeente doet is het maken van afspraken over de reserve die vanwege de Rabobank ingezet mag worden om tekorten op te vangen. Die kan aangroeien als het resultaat positief is. We gaan geen afspraken maken hoe hoog die maximaal mag zijn als dat gebeurt. Op zijn minst zal er jaarlijks contact zijn over hoe het gaat, hoe ziet de begroting eruit, ambities etc. Om een vinger aan de pols te houden, zowel negatief als positief en wat betekent dit voor de afspraken.

GroenLinks; wat nou als de stichting commercieel gaat verhuren?
Antwoord College; de statuten van de stichting zullen hier iets over zeggen. De afspraak is dat het een ontmoetingscentrum/dorpshart blijft. Door de jaarlijkse afspraken kunnen we hier duidelijk de vinger aan de pols houden.

Stadsbelang bedankt de heren voor de duidelijke presentatie en is blij met voldoende draagvlak tot 2028. Is er al enig zicht op wat er daarna staat te gebeuren? Verder wordt de huurverhoging niet gehaald en het is jammer, dat gezien de bezuinigingen, de burgerbalie niet haalbaar is.
Antwoord College; na 2028 lijkt ons zo ver weg. Voor nu is het prima. De reserve Dreiume is voorzien voor 20 jaar en er is nu geen reden om daar anders mee om te gaan.
Indicatie/reële begroting; voor nu ligt er een reële begroting van de stichting. De indicatieve begroting was de begroting uit het projectplan. Deze begroting is naast de reële begroting gelegd.

Het college bedankt iedereen voor alle positieve reacties en zal dit doorgeven.

Antwoorden van de heer Jonasse:
SP
Waarom is er gekozen voor de vorm van een stichting? Waarom niet voor een (buurt)vereniging? Dit geeft meer draagvlak c.q. democratie en biedt andere mogelijkheden.
Antwoord de heer Jonasse; hier is geen bewuste afweging in gemaakt. Dit leek ons een goede structuur om onze doelstelling te bereiken. Er is geen raad van toezicht. Wel een toezicht relatie met de gemeente daar er jaarlijks verantwoording afgelegd wordt.
Wij zijn een onbezoldigd bestuur en het gaat echt om de activiteiten, echter blijft het wel belangrijk om wat te verdienen. Dit is geen zuinige begroting, maar een realistische begroting met een beperkte bezettingsgraad waar we meer energie in willen stoppen.

GroenLinks; gaat er vanuit dat de begroting een richtlijn is.
Antwoord de heer Jonasse; de sociaal culturele verhouding is belangrijk. Zo ziet de begroting van de stichting er goed uit.
Hoe gaan we de € 22.000 inzetten? We willen de randvoorwaarden goed inzetten en hier een grote stem in laten hebben. We gaan investeren in sociale culturele activiteiten.

PvdA; prestatie-indicatoren?
Antwoord de heer Jonasse: resultaten van cultuur als geheel. We willen die culturele activiteiten ieder jaar 7% laten groeien. Die 7% is uitgedrukt in geld, echter met heel veel activiteiten verdien je niet veel.

Stadsbelang; de dorpsraad wordt betrokken, hoe intensief en hoe belangrijk is dit bij het bestuur?
Antwoord de heer Jonasse: we hebben de dorpsraad geïnformeerd. We willen eerst zelfstandig onze boontjes doppen. De avond dat we op bezoek waren bij de dorpsraad had men wel leuke inbreng.

VVD; was de dorpsraad betrokken bij de programmaraad?
Antwoord de heer Jonassen: nee, daar was de dorpsraad niet bij betrokken.

PvdA, komt er nog een evaluatie?
Antwoord College: na de implementatiefase is een moment om de raad te informeren.

In januari 2014 volgt een voorstel over de in 2014 € 13.900,- (btw) naar SKW en over de afkoop € 92.000,- Rabobank naar SKW.
Na de implementatiefase (januari - juni 2014) volgt na de zomervakantie nog een moment waarbij de raad wordt geïnformeerd.

De voorzitter bedankt een ieder voor de aandacht, aanwezigheid en toelichting en presentatie.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2 (16-12-2013)

Datum 16-12-2013 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
J.S.M. van der Pal
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdA
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66R. Jense
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom en geeft het woord aan het college.

Het college zegt dat dit de tweede verantwoording is dit jaar over de verschillende gebiedsexploitaties. Voor alle projecten is er een financieel doorkijkje.

D66 zegt dat de notitie weer beter is als de voorgaande. De ontwikkelingen zijn duidelijk en geconstateerd moet worden dat er sprake is van een neergaande lijn.  De begrotingswijziging is onvermijdelijk. Er is ook een woningbouwprognose voor 2020 en 2030 gegeven met een ogenschijnlijke nauwkeurigheid. Kan die nauwkeurigheid worden verklaard. De dekkingsgraad is gestegen van 43 naar 52% In de vorige notitie was die nog 56% In feite is de dekkingsgraag dus gedaald. Er wordt ook verwezen naar de begriotig 2014. Graag uitleg over de aansluiting van de cijfers. Ook graag een toelichting op het grillige verloop van de kasstroom.

De ChristenUnie wil graag weten wat de reserve motie van Heugten inhoudt.

Burgerbelang vraagt waarom er in 2016 een dip zit in de woningbouwproductie bij de plannen de Mars.

De PvdA heeft geen directe vragen maar heeft wel zorgen om de financiën en vraagt ook een toelichting op de kasstroom. 

De VVD zegt dat het stuk helder is en heeft ook zorg over de financiën. Verliezen worden afgeboekt uit de reserves en de reserves moeten op peil worden gehouden uit de exploitatie. de VVD pleit voor een andere dekking en verkorting van de balans. De partij wil ook weten waarom een opbrengst uit verkoop niet ten gunste komt van Grondzaken maar ten gunste van de algemene dienst.

De SP vraagt of het mogelijk is de woningbouw in Bronsbergen te legaliseren door ze mee te nemen in de strategische plannen voor de komende jaren. De woningbouw getallen in de nota kloppen niet met wat in de Stentor staat.

De stadspartij zegt dat de notitie helder is. De somberheid spreekt er uit.

Het CDA mist een doorkijkje naar oplossingen. Wat zijn nog reëele plannen voor de verkoop van woningen.

GroenLinks zegt dat de rapportages de afgelopen jaren steeds beter zijn geworden. De verliezen kunnen nog steeds worden gedekt. De partij wil ook weten waarom de opbrengst van de grond Olst/Wijhe ten gunste komt van de Algemene Dienst in plaats van Grondzaken en zegt begrepen te hebben dat de VVD daarover een amendement gaat indienen. Kan dat wel?

De VVD reageert met de opmerking dat voor elk voorstel een amendemente kan worden ingediend.

Het college  antwoordt dat er een voorstel is om de opbrengst van de verkoop ten gunste te laten komen van de Algemene Dienst om daarmee het geld dat Grondzaken heeft geleend weer terug te storten. De taakstelling KTD wordt nu gehaald. De woningbouwplanningen voor 2020-2030 zijn meer stippen op de horizon dan dat de aantallen exact zijn.

D66 interrumpeert dat beter met ronde getallen kan worden gewerkt als de cijfers bedoeld zijn als stippen op de horizon.

Het college zegt dat de aansluiting van de cijfers met de begroting en de vraag over de dekkingsgraad schriftelijk zullen worden beantwoord. De dekkingsgraag staat nu gemiddeld op 52% We willen niet voor financiële verrassingen komen te staan. Er zijn enkele lichtpuntjes maar er zijn ook nog onzekerheden. Er wordt nog niet gekozen voor afschrijven.

De VVD zegt dat er nu veel geld uit de exploitatie wordt gehaald om voldoende reserves te hebben.

De PvdA vraagt of de VVD af wil stappen van de conservatieve wijze van begroten.

De VVD zegt te willen pleiten voor een meer gerichte inschatting van de risico's en de noodzakelijke dekking.

De PvdA vraagt de VVD daarvoor dan ook voorbeelden te geven

De VVD zegt het idee meer als overweging te hebben ingebracht dan als een voorstel.

Het college geeft aan bereid te zijn te kijken of de risico's nog beter kunnen worden ingeschat. Vooralsnog handhaafd het college de bestaande beleidslijn.

Het college geeft aan dat het gedoog besluit over Bronsbergen niets te maken heeft met de woningbouwplanning. Bronsbergen is geen exploitatie gebied. Ook als het gedoogbesluit wordt omgezet in een definitief besluit is er geen sprake van toevoeing aan de woningvoorraad. Het gedoog beleid heeft geen gevolgen voor de woningbouwplannen. Het niet kloppend zijn van de aantallen sociale koop en huur heeft te maken met de vervanging van 192 bestaande woningen.  Totaal is het dan wel 30%. De doorkijkjes per project waar het CDA naar vroeg kan wellicht in een vervolg notitie aan de orde komen. De dip in de woningbouw in 2016 heeft te maken met de planning van de verschillende deel projecten. Die geven geen gemiddeld beeld. De kasstroom zou op basis van de afspraken wat minder grillig moeten zijn. Er wordt nog steeds gestreefd naar evenwicht. De piek wordt in 2020 verwacht. Het verschil over de dekkingsgraad in de huidige en vorige notitie zal schriftelijk worden beantwoord De motie van Heugten heeft te maken met de rijksbijdrage voor de Mars.

Er zijn geen verdere vragen en de voorzitter concludeert dat met de beantwoording van enkele schriftelijke vragen het voorstel voor besluitvorming door kan naar de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in