Pagina delen

Forumverslag 16-11-2015

Visie Landelijk Gebied Zutphen (16-11-2015)

Datum 16-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPH.M.H. Giesen
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De heer Grotenhuis spreekt in namens Stichting Waardevol Warnsveld en de Vogelwerkgroep Zutphen e.o.

De voorzitter geeft gelegenheid voor het stellen van verhelderende vragen aan de inspreker.

CDA: Wat bedoelt u met compensatie?

De heer Grotenhuis geeft aan dat er compensatie moet komen voor natuur en landschap als deze aangetast worden.

VVD: U zet natuur en landschap recht tegenover agrarisch ondernemen.

PvdA: U zegt dat er met deze visie megastallen kunnen komen. Klopt dat?

De heer Grotenhuis geeft aan dat hij megastallen juist wil voorkomen.

De voorzitter geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat het opstellen van de visie een langdurig proces is geweest. Veel mensen zijn blij met de visie. De essentie is uitnodigingsplanologie: de gemeente doet het niet meer zelf, private partijen mogen initiatieven nemen. Doel van de visie is om een koers te bepalen. De visie is niet bedoeld om details te regelen; het gaat om de hoofdlijnen. Wat betreft de inhoud willen we landschappelijke elementen behouden. We hebben zienswijzen ontvangen en hebben daarnaar geluisterd.

GroenLinks: We hebben bezwaar tegen de visie, met name paragraaf 3.2 over de agrarische bedrijven. Wij vinden megastallen niet te combineren met behoud van natuur en landschap. Kleine landschapselementen gaan dan verloren en koeien blijven binnen.

VVD: U heeft een doemscenario voor ogen. Er komen haast geen nieuwe stallen meer bij. Het gaat hier om lokaal beleid. Er verandert niets.

GroenLinks: We moeten inzetten op landbouw zoals die nu is. We moeten streven naar landbouw in combinatie met natuur en landschap. Niet opschrijven dat we willen concurreren op wereldschaal. Ik verwacht veel aan- en afvoer naar grote bedrijven, met veel verkeersbewegingen tot gevolg.

Lijst Van Vliet: Positief dat er ruimte is voor initiatieven van derden. Graag extra inspanningen zodat er extra werk komt in Zutphen. Jammer dat bij de visie de discussie over hoogspanningsleidingen, snel internet en de windmolens bij Eefde niet zijn meegenomen. Megastallen vinden wij niet wenselijk. Bestaande bedrijven moeten wel kunnen uitbreiden. Een open en transparante visie vinden wij prima.

CDA: Lezen wij en GroenLinks wel dezelfde visie? Ik lees iets anders over megastallen.

GroenLinks: Lees de nota. Daar staat dat agrariërs de ruimte moeten krijgen.

CDA: In de zienswijzennota lees ik dat er geen megastallen gaan komen.

Stadspartij: Ik leg dat anders uit. We zijn afhankelijk van wat de provincie toelaat. De gemeente moet ook een standpunt innemen.

CDA: Wij hebben een vraag aan het college: hoe moeten we dit lezen in de visie?

Het college zegt dat er in theorie een megastal kan komen.

GroenLinks: Als we geen megastallen willen, moeten we dat opschrijven.

VVD: Er is vrijheid van ondernemen. Wat is overigens een megastal? Daar is veel onduidelijkheid over.

D66: Ik lees in de visie dat er een megastal mogelijk is. Maak dat heel duidelijk in de visie.

GroenLinks: In de visie moeten we aangeven wat we willen, in bestemmingsplannen werken we dat vervolgens uit.

BewustZW: De gemeente kan afwijken van regels. Laten we in de visie opschrijven wat we willen.

PvdA: In de gehele visie staan goede zaken; laten we ons nu niet beperken tot megastallen.

VVD: De agrarische bouwkavels moeten niet alleen groter worden in verband met megastallen, maar ook vanwege de dierwelzijnseisen.

GroenLinks: De overheid moet duidelijk aangeven wat de kaders zijn. Wij zijn voor een duurzame ontwikkeling van de landbouw.

BewustZW: Hoort daar ook volksgezondheid bij?

GroenLinks: Er zijn luchtwassers op stallen, waardoor er minder uitstoot is. Het gaat mij om de vervoersbewegingen en het behoud van natuur en landschap.

BewustZW: Veel kleine agrarische bedrijven maken samen één groot bedrijf.

GroenLinks: Daar zijn wettelijke regels voor.

De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn over andere onderwerpen dan de megastallen.

BewustZW: Jammer dat de hoogspanningsleidingen niet in de visie zijn opgenomen.

Het college geeft aan dat er in deze collegeperiode geen sprake kan zijn van verkabeling. Het Comité is welkom, ik spreek hen regelmatig.

BewustZW: In de visie moeten de doelstellingen staan, dus ook iets over verkabelen.

Het college geeft aan dat we samen de thema’s van de visie bepaald hebben en toen zijn de hoogspanningsleidingen niet naar voren gekomen.

Lijst Van Vliet: Er moet snel internet komen.

Het college stelt dat daar geen geld voor is. We kijken wel naar mogelijkheden voor ondersteuning.

BewustZW: Dit is een visie. Bij de uitvoering hoef je uiteindelijk pas te kijken naar geld.

Burgerbelang: Is er contact met LTO?

College: Ik betrek ze erbij.

VVD: Er ligt een goede visie. Veel mensen zijn gehoord. Wij zien graag meer kansen voor ondernemers in het buitengebied.

ChristenUnie: Fijn dat snel internet onderzocht wordt. GroenLinks kan een amendement indienen over haar zorgpunten.

GroenLinks: Dat kan een goed idee zijn.

Stadspartij: Wij vinden een groot deel van de visie goed. Wij willen dat de natuur en flora en fauna sterker benadrukt worden. Hoogspanningsleidingen graag verwoorden in algemene termen.

PvdA: Het probleem zit, wat ons betreft, bij de megastallen. Wanneer is iets een megastal?

ChristenUnie: In het bestemmingsplan kunnen megastallen geregeld worden.

D66: Wij sluiten ons aan bij het GroenLinks-initiatief.

Burgerbelang: Wij ook.

CDA: Wij vinden het een evenwichtig document. De belangen zijn goed afgewogen.

SP: Wij zijn het niet eens met GroenLinks.

De ambtelijke ondersteuning stelt dat de visie uitgaat van ruimte voor ondernemers. Daarbij is het DNA van het gebied van belang. Natuur en landschap zijn daarbij meegenomen, net als cultuurhistorie en andere belangen. Het provinciaal beleid wordt gauw duidelijk, duurzaamheid is daarin meegenomen. Ook innovatie is van belang. Voor megastallen zijn verschillende definities. Het gaat in ieder geval om grote stallen/bedrijven.

Lijst Van Vliet: Waarom zijn de windmolens niet meegenomen in de visie?

Het college geeft aan dat dat een apart project is. Dat wordt buiten de visie om geregeld.

GroenLinks: De visie geeft een te rooskleurig beeld. Het college geeft niet een reëel beeld. We moeten helder zijn in wat we willen.

VVD: Laten we reëel zijn: er zijn erg weinig grote landbouwbedrijven met koeien.

De ambtelijke ondersteuning licht nog toe dat door milieu- en natuurregels agrarische bedrijven al stevig op slot zitten.

Stadspartij: In het kader van het provinciale Plusbeleid heb ik al eens een puntensysteem gesuggereerd. Het zou fijn zijn als wij daar ook iets mee gaan doen.

D66 geeft nogmaals aan dat ook zij zich aansluiten bij het standpunt van GroenLinks.

De voorzitter constateert ten slotte dat de visie voldoende is bediscussieerd en dat het voorstel rijp is voor behandeling in de raad. Hij bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Risicospreiding bovenregionale zorgvormen Jeugd (16-11-2015)

Datum 16-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDW.P. van Stockum
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.

Stadspartij: In de kanttekeningen wordt gesproken over een perverse prikkel. Welke afspraken zijn er gemaakt om misbruik door gemeenten te voorkomen?

CDA: Het gaat in het voorstel om solidariteit tussen de gemeenten; als gemeente heb je geen invloed op het al dan niet aanwezig zijn van jeugd die speciale zorg behoeft.. De fractie stemt met het voorstel in.

SP: In het voorstel zijn de desbetreffende zorgvormen genoemd. Is die opsomming volledig? De kinderombudsman heeft onlangs opgemerkt dat de financiële belangen soms zwaarder wegen dan de belangen van het kind. Is hiervan ook sprake?

PvdA: Hoe groot is het budget en wat gebeurt er met geld dat over is?

College: Het gaat erom regionaal de jeugdhulp goed in te richten en deels gezamenlijk te ontwikkelen. Ook wordt samen opgetrokken om zware vormen van hulp zo mogelijk te transformeren naar lichtere vormen om op die wijze ruimte te houden voor de noodzakelijke zware hulp. Alle gemeenten houden de vinger aan de pols en gaan met elkaar het gesprek aan. Mogelijk dat in de toekomst nadere afspraken worden gemaakt over “fair use”. Voor nu is het echter voldoende.

ChristenUnie: Hoe vindt monitoring plaats?

College: Met de acht gemeenten is dezelfde monitoring afgesproken. Op 14 december komt daarover wat het college betreft een uitgebreid forum. Daarnaast spreken de acht gemeenten elkaar regelmatig en zal er inzicht zijn in wat elke gemeente op dit terrein uitgeeft. Alle bovenregionale zorgvormen vallen onder deze regeling; er is geen uitsluiting vooraf en de gemeente hanteren geen wachtlijsten. Indien er geld over is, dan wordt dat volgens dezelfde verdeelsleutel terugbetaald aan de gemeente. De omvang van het budget is nog niet bekend. De daadwerkelijke cijfers van 2015 zullen de basis vormen voor de onderlinge budgetverhouding in 2016.

Stadspartij: Het is goed bovenregionaal te kijken, maar er moeten meer handen en voeten worden gegeven aan het voorkomen van misbruik van de afspraken door gemeenten. Het is niet voor niets dat in het voorstel deze kanttekening staat.

D66: Verwacht niet dat gemeenten er lichtvaardig mee zullen omgaan.

CDA: Deze zware vorm van zorg kan niet worden voorkomen. Wel is het een taak van gemeenten te bekijken of en hoe kinderen er zo snel mogelijk uit kunnen komen.

College: In dezelfde kanttekening staat hoe de gemeenten hiermee willen omgaan. Gemeenten zijn het eens over de gezamenlijke lijn en ook met de zorgaanbieders wordt gekeken naar verbeteringen. Dit geeft veel vertrouwen om deze afspraken met elkaar aan te gaan. Mocht een gemeente misbruik maken van de regeling, dan zijn er voldoende ambtelijke en bestuurlijke drukmiddelen.

ChristenUnie: De raad wordt door middel van de Burap geïnformeerd. Welke criteria hanteert het college hierbij?

College: Daarover gaat de forum op 14 december.

SP: De financiële belangen wegen niet zwaarder dan de belangen van het kind?

College: Dat klopt, maar we willen ervoor zorgen dat dat ook in de toekomst zo kan blijven.

Vervolgens concludeert de voorzitter dat het voorstel rijp is voor besluitvorming in de raad en sluit vervolgens om 19.25 uur de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Bestuursopdracht Economische Agenda (16-11-2015)

Datum 16-11-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Speciaal welkom aan de heer Roelofs van bureau Buck. Hij verzorgt de presentatie. Deze forumvergadering bevat een presentatie over de Bestuursopdracht Economische Agenda. Via deze presentatie informeert het college het Forum over het proces van informatieverzameling en samenwerking met maatschappelijke partners.

College: Door een goede promotie van de stad willen wij de economische ontwikkeling en profilering van de stad versterken. Het gaat over het blijven aantrekken van toeristen, het profileren van Zutphen als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken of je te vestigen als bedrijf. Er is een actieve aansluiting gerealiseerd bij het Ondernemersfonds, het Binnenstadsmanagement, diverse ondernemersverenigingen en Parkmanagement. Het wordt zowel lokaal als regionaal opgetuigd met een duidelijke link naar Taskforce Werken.

De Economische agenda zal een dynamisch karakter krijgen. Gedurende het proces kunnen bepaalde onderwerpen minder prioriteit krijgen of juist worden toegevoegd. Vanavond een 1e presentatie aan u. Het gaat over ‘feiten en cijfers’ door de heer Roelofs. Deze informatie zal de basis vormen voor de op te stellen rapportage.

De voorzitter geeft aan dat het voor de forumleden vooral van belang is te kijken of alle onderwerpen voorkomen in deze presentatie en of de kaders voor hen toereikend zijn.

De heer Roelofs geeft de presentatie.

Het woord is nu aan het Forum.

VVD: Dank voor deze heldere presentatie. In hoeverre is de actuele (onzekere) status van de rechtbank verwerkt in dit onderzoek?

GroenLinks: We hebben het als gemeente steeds over Cleantech. Heeft u gekeken of wij veel Cleantech hebben en blinken wij daar ook in uit, of roepen we het alleen en blijkt het niet uit de cijfers? Een tweede vraag. U noemde de vrijetijdssector. Ik ben benieuwd waar die vandaan komt en waarom die zo interessant is?

ChristenUnie: Zou u een toelichting kunnen geven over de ontwikkeling van ZZP-ers? Met name in de zorg en de bouw en op veel meer terreinen. Welke invloed heeft dat op Zutphen?

Stadspartij: Ik lees in de stukken over zware bedrijvigheid en dat dat kansen biedt voor Zutphen. Terwijl het college heel erg inzet op Cleantech. Is daar een goede analyse van gemaakt?

SP: Wordt u als adviseur betrokken bij het vervolg van deze Economische Agenda en, zo ja, in welke rol?

PvdA: De zorg is een grote sector in Zutphen. Is deze sector wel of niet kansrijk voor Zutphen en wat is de beïnvloedbaarheid?

De heer Roelofs: De rechtbank zit opgenomen in de cijfers. De actuele ontwikkelingen niet. Maar ik denk wel dat het goed is om een risicoanalyse op te stellen wat de effecten zijn van het verdwijnen of krimpen van grote werkgevers.

De definitie van Cleantech is een ingewikkelde. Dus is het lastig om dit in de cijfers te verwerken. Er ligt weldegelijk een basis voor Cleantech in Zutphen. Die is niet oneindig groot. Juist Cleantech is interessant en beïnvloedbaar door de gemeente via aanbestedingen. Daarin kunnen extra impulsen gegeven worden. Naast de rol die een gemeente kan vervullen om bedrijven met elkaar te verbinden.

Voor de Vrijetijdssector geldt min of meer hetzelfde. Het aantal toeristen groeit nog steeds op de binnenlandse markt. Mensen hebben meer vrije tijd. Directe werkgelegenheidseffecten zie ik niet maar indirecte effecten in de detailhandel en de horeca natuurlijk wel.

Er zijn rond de 325 starters per jaar in Zutphen. Een deel van deze groep is ZZP-er. Daarin zijn twee categorieën te onderscheiden. De ‘noodgedwongen’ ZZP-er en de ‘vrijwilige’ ZZP-er. De gemeente kan een belangrijke rol spelen bij het scheppen van de juiste randvoorwaarden. Het beschikbaar maken van benodigde faciliteiten of het aanpassen (versoepelen) van planologische beperkingen.

De zware bedrijvigheid lijkt haaks te staan op Cleantech. Aan de andere kant valt met Cleantech in deze branche veel te bereiken. In de vorm van afvalverwerking, recycling en opslag valt iets te doen. De Mars is een van de weinige bedrijventerrein in de regio met zware bedrijvigheid.

Wij worden geacht de bouwstenen te leveren voor de economische agenda. Daarnaast worden we betrokken bij interne gesprekken om te sparren over bepaalde onderwerpen binnen die agenda. Daar kunnen wij onze ervaring inbrengen die we bij andere gemeente hebben opgedaan. Daarnaast wil de gemeente extern met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aan de slag. Om te inventariseren waar mogelijkheden en behoeften zijn. Daarin kunnen wij een rol spelen als onafhankelijk gespreksleider.

VVD: De rechtbank is in het huidige rapport meegenomen. Wij zijn het met u eens dat de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt veel aandacht behoeft. Maar daarnaast moeten we ook kijken naar de realiteit en de wankele positie van de rechtbank. Het is daarbij verstandig om rekening te houden met een scenario zonder rechtbank in Zutphen. Ondanks dat we ons tot het uiterste zullen inzetten om de rechtbank te behouden. Juist omdat er geluiden klinken dat de hogere overheden (rijk en provincie) ons willen ondersteunen met onze economische ontwikkeling bij het eventueel wegvallen van de rechtbank. Dus bij het opstellen van de economische agenda zou hier nadrukkelijk aandacht voor moeten zijn.

D66: Het ambitieniveau is erg hoog. Dat siert u. Maar ik maak me wel zorgen over de haalbaarheid. U wilt het toerisme positief beïnvloeden. Maar we zien een omgekeerde beweging. Het toerisme neemt juist af. Hoe concreet kunt u aangeven om dat proces te vormgeven en beïnvloeden? Zo heb ik meer van dit soort vragen. Ook met betrekking tot Cleantech.

BewustZW: Blij met de aandacht voor dit onderwerp en de integrale aanpak. Keuzes maken is helder formuleren. We zijn ook blij met de aandacht om dingen samen te doen, met bewoners, instellingen en bedrijven. Ik ben wel benieuwd hoe dat vorm krijgt. Mijn advies is om tijdens de gesprekken boven water te krijgen waarom bedrijven hier gevestigd zijn. Wat trekt ze om zich hier te vestigen of te blijven?

We hebben eerder ook een onderzoek laten doen door Gerard Marlet over de Toekomstvisie. Een van zijn belangrijkste conclusies was een ander soort denken. In het verleden volgde wonen het werk. Mensen gingen wonen in de buurt waar ze werkten. Tegenwoordig is het andersom. Dat zou ik graag terug willen zien in Zutphen. Een mooie en aantrekkelijke woonomgeving als stimulans voor de werkgelegenheid. Ook schijnt er een positief verband te zijn tussen de werkgelegenheid en het aantal historische gebouwen in de binnenstad. Dus de binnenstad zou een plek moeten krijgen als motor van de economie.

PvdA: De werkgelegenheid is echt een van de grootste uitdagingen voor het college. Hoeveel banen willen we concreet? Ik vind het wel jammer dat we de presentatie niet van te voren hebben ontvangen. Dan hadden we ons iets beter voor kunnen bereiden op het cijfermatige deel. Een deel van de presentatie ging over de cultuur binnen de gemeente. Kan dat anders, en zo ja, hoe? Zitten de Zutphense regels ons in de weg of moeten ze anders worden toegepast? ‘Regelluw’ is een moderne kreet. Ik zou dit graag verwoord willen zien in de ambitie van het college.

Stadspartij: Ik vind de conclusies eigenlijk schrikbarend. ‘Het imago van een ingeslapen stad’, ‘beperkte capaciteit relatiebeheer’, ‘weinig proactieve inzet economie’ en een ‘kwetsbare economische structuur’. Ik zie een grote uitdaging voor het college. Wat nodig is, is een goed businessplan. Dat mis ik nog. Hebben we in beeld welke bedrijvigheid we naar Zutphen willen halen? Zijn die bedrijfsprofielen klaar? Hoe gaan we die acquisitie doen en wie gaat dat doen? Wanneer gaan we aan de slag? Gaan we dat uitbesteden? Wij hebben heel veel vragen.

GroenLinks: Ik wil daar graag op reageren. Volgens mij wordt ons nu juist gevraag om die kaders te stellen waar het college mee verder kan. De verder uitwerking daarvan met nog starten. Wat vindt u, als Stadspartij, zelf belangrijke kaders?

Stadspartij: Metde ontwikkeling van bedrijventerrein De Mars zijn we al jaren bezig. Wat hebben we de afgelopen jaren daarin gedaan? We hadden toch mogen verwachten dat het college al een soort van Plan van Aanpak had liggen? Dat is iets wat ik mis.

De voorzitter geeft aan dat we in de fase zitten van het formuleren van een agenda. Het inhoudelijke vervolg gaat zeker nog komen.

CDA: Deze agenda is heel belangrijk om te bepalen waar we met de stad naar toe gaan. Ik herken een heleboel dingen van een paar jaar geleden. Toen werd gesproken over de Olympische Ringen. Wat heeft Zutphen nodig om vooruit te komen? Dit is een beetje een herhaling. We moeten heel duidelijk richting bepalen.

De voorzitter: Waar zou u naar toe willen dan?

CDA: Ik wil naar een dynamische stad. Met bedrijvigheid. De richting moeten we in gezamenlijkheid bepalen.

ChristenUnie: Ik zie twee speerpunten. Cleantech is er een waar je als gemeente relatief veel invloed op kan uitoefenen. Als tweede de Vrijetijdseconomie. Zorg is lastig te sturen waarbij we moeten zien vast te houden wat we hebben. Maar de kansen die langs komen moeten we onmiddellijk pakken. We kunnen het ons niet veroorloven om kansen te laten lopen.

SP: Een belangrijke uitdaging is de omvangrijke onderkant van de arbeidsmarkt. Verderop in de presentatie wordt gesproken over het stimuleren van de participatie van niet werkenden. Daarin wordt al een duidelijk keuze gemaakt. Er wordt blijkbaar niet uitgegaan van een materiele oplossing. Ik vind dat een verkeerde oplossing. Als er meer banen komen hoeft er niet zo veel aandacht uit te gaan naar de participatie van niet werkenden.

De voorzitter geeft aan dat we hier nog niet over uitgepraat zijn. Ik stel voor dat we inhoudelijk verder praten als er een completer stuk ligt waarin de inhoud van deze forumvergadering verwerkt is.

College: Dat is een juiste weergave. Dit is een 1e presentatie. De tijd is te kort om overal antwoord op te geven. Een paar dingen wil ik noemen.

Het ambitieniveau is hoog. Gelukkig wel. We willen de lat hoog leggen. De haalbaarheid moet uiteraard blijken. Er zit een duidelijke link met Taskforce Werken.

De 10 gemeenten in de achterhoek genereerden in de vrijetijdssector een omzet van 320 miljoen in 2014. Zutphen heeft een aandeel van ca. 10%. Dat is 32 miljoen in Zutphen verdeeld over ongeveer 1 miljoen bezoeker. Gemiddeld dus een besteding van 32 euro per bezoeker. Het is lastig om het bestedingsbedrag per bezoeker omhoog te krijgen. Onze ambitie is om het aantal toeristen te verhogen naar bijvoorbeeld 1,2 miljoen.

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 16 november 2015 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis en K.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

Er zijn geen insprekers.

3. Actieve informatievoorziening

Het college verwijst naar de brief van gemeenten over financiën, waar al veel publiciteit over is geweest. Daar komt morgen een vervolg op. Een afvaardiging van de wethouders Financiën, waaronder wethouder Bosch, is bij de behandeling van de begroting Binnenlandse Zaken aanwezig. Op deze manier kunnen zij hopelijk extra druk uitoefenen.

Het college meldt dat de gesprekken tussen COA en GGNet over een tijdelijke opvanglocatie in een afrondende fase zijn. Naar verwachting ondertekenen zij binnenkort een intentieverklaring. Het gaat om opvang van maximaal 400 mensen voor een periode van maximaal 5 jaar. Zodra hierover meer bekend is wordt de raad geïnformeerd en meegenomen in het proces. Daarna gaat het college aan de slag met de bestuursovereenkomst en het meenemen van de omgeving.

4. Aankondiging moties en amendementen

De SP kondigt aan samen met GroenLinks en PvdA en motie in te dienen over afschaffing van het jeugdloon.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 16 november 2015

Het college kondigt aan morgen een samenvattende lijst met toezeggingen te behandelen in het college. Daarna kan de lijst worden opgeschoond.

Er zijn geen vragen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 16 november 2015

Er zijn geen vragen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Subsidie vanuit Regiocontact inzetten voor een pilot lokaal aansluiten - Participatiewet en WMO

Geen opmerkingen. Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Benoeming dhr. J.E. Nijkamp als loco griffier en bepaling volgorde locogriffierschap

Geen opmerkingen. Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Proces en taakverdeling bij meerdimensionale dossiers

D66 geeft aan zich te kunnen vinden in de aanbevelingen. Wel roept het stuk een aantal vragen op. Kan dit onderwerp terugkeren in een forum om het dan uitgebreider te bespreken?

Het college hecht er belang aan om nu van het forum te vernemen of men in grote lijnen in kan stemmen met het voorstel, zodat hiermee bij grote projecten of processen ervaring kan worden opgedaan. Het kan dan ook worden aangehaakt bij de leergang. Tevens wil het college graag de toezegging nakomen om met een standpunt over het rapport Dijkstra te komen. Het college wil de discussie daarom niet uitstellen, maar er wel later op terugkomen zodat we van de ervaringen kunnen leren.

D66 kan hiermee instemmen. De vraag die opkomt is waarom het voorbeeld van de cultuurnota is gekozen en wat het college hiermee wil laten zien.

Het college geeft aan dat de cultuurnota een dossier is met veel onderwerpen en het een voorbeeld schetst van hoe je daarmee om kunt gaan. Het proces kent veel verschillende onderwerpen en de vraag is hoe je die bij elkaar brengt en in samenhang presenteert, zonder dat je het tegelijkertijd te klein maakt. In het proces is er voor gekozen het onderwerp afwisselend te verbreden en te verkleinen. De cultuurnota loopt al een tijd en er is dus ervaring mee opgedaan. Zo is het college bijvoorbeeld tegen de vraag aangelopen of hoe de discussie over de Hanzehof zich verhoudt tot het proces van de cultuurnota; hoort dit in het breder proces thuis of moet dit apart worden behandeld met een eigen dynamiek. De ervaringen zijn mede aanleiding geweest voor de aanbevelingen, bijvoorbeeld over de rol- en taakverdeling. Een voorbeeld hiervan is dat een beeldvormende vergadering aan het begin van het proces werd gemist.

D66 vraagt hoe het college nu terugkijkt op de keuze om de Hanzehof uit de cultuurnota te halen.

Het college is met name ook benieuwd hoe de raad daar tegenaan kijkt en wil daar graag over doorpraten op 30 november. Het college geeft aan dat het nu denkt dat dit er niet uit zou moeten zijn gehaald.

GroenLinks zegt graag mee te gaan met de aanbeveling. De fractie vindt het wel een ingewikkeld document en vraagt of het nu gaat om de vraag of er een pilot wordt gehouden met de economische agenda. Daarnaast is de vraag in hoeverre de gedachten verwerkt worden in bredere zin, leergangen e.d.

Het college geeft aan dat tijdens het proces hierin een aanpassing heeft plaatsgevonden. Eerst werd gedacht de cultuurnota als pilot te gebruiken, maar dat proces is al een tijd op weg en dan mis je het startmoment. Daarom wordt nu voorgesteld te kiezen voor de sportnota. Het is de bedoeling hiermee te proberen interactie op gang te brengen, ervaring op te doen en daar lessen uit te trekken. Er is over de startfase geconstateerd dat er weinig beeldvormende vergaderingen worden gehouden; dit moeten we met elkaar ontwikkelen en hoe we hier vervolgens mee omgaan. De politiek plaatst onderwerpen op de agenda en daar moeten maatschappelijke actoren bij betrokken worden.

Burgerbelang is van mening dat er juist vanuit de samenleving voortellen moeten kunnen komen. Het is volgens Burgerbelang nu nog te veel top-down op basis van de strategische agenda en het collegeakkoord. Er zijn ook onderwerpen die tussentijds opborrelen.

Het college wijst er op dat de agendering van onderwerpen door raad en college voortkomt uit wat er in de samenleving speelt. Dit staat niet los van elkaar en het zou vreemd zijn wanneer hier gesproken wordt over onderwerpen die geen binding hebben met wat er in de samenleving speelt. Het college refereert aan het voorbeeld van de cultuurnota, wat voortkomt uit een beweging in de samenleving over het Hof van Heeckeren en de opgave om 100.000 euro te vinden. Daarnaast heeft dit betrekking op het intrekken van verschillende subsidies voor culturele instellingen en de discussie over de Hanzehof leeft ook in de samenleving.

Burgerbelang erkent dat de geagendeerde onderwerpen uit de samenleving komen, maar mist ruimte voor opborrelende onderwerpen.

Het college is benieuwd aan welke onderwerpen dan moet worden gedacht; dergelijke onderwerpen hoeven niet altijd meerdimensionaal te zijn. Op meerdimensionale dossiers is de vraag hoe dit in totale omvang met elkaar en met de samenleving te bespreken.

D66 ziet in het houden van beeldvormende vergaderingen mogelijkheden om een vorm te vinden waarbij de samenleving betrokken kan worden.

GroenLinks constateert dat het met dit onderwerp heel erg gaat over rolopvatting en dit moet een plek krijgen in de leergang. Daarbij kan ook het betrekken van de samenleving bij de agendering van onderwerpen worden betrokken.

De VVD geeft aan de aanbevelingen te onderschrijven.

Conclusie: Voldoende besproken.

8. Motie: Aangepaste regelgeving afsteken van consumentenvuurwerk

De Stadspartij geeft aan dat zij regelmatig signalen krijgt van instellingen die enorme overlast ervaren van vuurwerk. Daarom heeft de Stadspartij een motie ingediend om de regelgeving hiervoor aan te passen. Deze motie is ook ingediend om een discussie op gang te brengen. De Stadspartij geeft aan niet tegen vuurwerk te zijn, maar dat het gaat om overlast tegen te gaan rondom zorginstellingen voor meervoudig gehandicapten of om plekken waar dieren verblijven.

De VVD wijst er op dat voor het handhaven van het verbod geld nodig is. De vraag is waar de Stadspartij dit geld vandaan denkt te halen. Verder vraagt de VVD waar nu de nadruk van de motie op ligt; is dit het op gang brengen van een discussie of het daadwerkelijk aanwijzen van vuurwerkvrije zones.

De Stadspartij antwoordt dat een gebiedsverbod zichzelf handhaaft door sociale controle. Bovendien is het duidelijker om een beperkt gebied te moeten controleren. Het maakt gerichter controleren mogelijk.

Burgerbelang herkent in de motie wat leeft bij de bevolking. Maar daarbij moet wel in het oog worden gehouden wat dit betekent voor de handhaving en de vraag te stellen of het dan reëel is om de APV aan te passen. Daarbij is er landelijk reeds een wijziging van de regels voor het afsteken van vuurwerk geweest waardoor er een flinke beperking is.

De Stadspartij geeft aan los van de discussie of dit reëel of uitvoerbaar is, het hen erom gaat dat de discussie wordt gevoerd. De Stadspartij noemt het voorbeeld van cliënten in zorginstellingen in Leesten die drie dagen lang last hebben van vuurwerkoverlast.

Het CDA merkt op dat zij problemen hebben met het verplaatsen van handhavingsverantwoordelijkheid naar sociale controle. Degene die een ander aanspreekt op deze overtredingen loopt het risico zelf een vuurwerkbom in de bus te krijgen.

De PvdA vindt het niet het juiste moment om de discussie op gang te brengen, zo vlag voor de jaarwisseling. Dit had ook in het voorjaar gekund. De PvdA vindt verder dat het handhaven van de regels niet aan sociale controle kan worden overgelaten; het kan niet zonder inzet van toezichthouders.

Het college geeft aan dat hierover reeds gesproken is in het overleg tussen burgemeester en teamchef politie en op basis daarvan besluitvorming in het college reeds werd voorbereid. De motie kwam hier tussendoor. Het onderwerp staat morgen op de agenda. Daaruit geeft het college aan reeds bevoegd te zijn om gebieden aan te wijzen en dat hier de APV dus niet voor hoeft te worden gewijzigd. Op grond van landelijke wet- en regelgeving is het afsteken van vuurwerk toegestaan en het college kan dus alleen gemotiveerd gebieden aanwijzen waar dit verboden is. Een vuurwerkvrije zone heeft verder alleen betrekking op de periode 18.00 uur tot 2.00 uur op oudjaarsdag; op andere tijdstippen is het afsteken van vuurwerk immers reeds verboden. Uit evaluaties van de afgelopen jaarwisselingen is gebleken dat deze relatief rustig verloopt. Daarin is ook geen aanleiding gezien dit eerder te agenderen. De instellingen hebben bij het college geen verzoek ingediend. Daarnaast moet een verbod ook worden gehandhaafd en dan kunnen de mensen beter ingezet worden op de tijdstippen die meer als overlastgevend worden ervaren. Als kanttekening noemt het college de brandgevaarlijkheid in historische binnensteden. Het aanwijzen van de binnenstad als vuurwerkvrij gebied zou echter een grote wissel trekken op de handhavingscapaciteit. Het voorstel is om geen verbod in te stellen, wel een vinger aan de pols te houden en na de jaarwisseling te evalueren.

De Stadspartij is blij dat er reeds een bevoegdheid is om zones in te stellen en concludeert dat zij instellingen op moet roepen om hun klachten te melden bij de gemeenten. Dit biedt overigens verder ook geen oplossing op het afval dat blijft liggen.

Het college wijst er op dat er wel degelijk klachten over vuurwerkoverlast binnenkomen, maar dat zorginstellingen niet een verzoek hebben gedaan om een vuurwerkvrij gebied in te stellen. Over de suggestie een opruimplicht in te stellen zegt het college zich daar wat meer bij te kunnen voorstellen waar het gaat om sociale controle, maar dat er reeds een redelijk succesvol initiatief loopt om het inzamelen van vuurwerkafval te stimuleren door hier per ingeleverde zak € 0,50 voor te bieden. Dit was voorheen Pak de Zak en wordt nu uitgevoerd onder de vlag van Circulus-Berkel Milieu.  Dit is wat het college betreft ook een meer sociaal wenselijke aanpak.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 16 november 2015

Geen opmerkingen.

10. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 16 november 2015

Geen opmerkingen.

11. Vaststellen forumverslag(en)

11a. Forumverslag 02-11-2015

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

11b. Forumverslag 02-11-2015 Besloten deel

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

11c. Forumverslag 05-11-2015

Geen opmerkingen. Verslag vastgesteld.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Presentatie Fietsparkeren (16-11-2015)

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college.

Het college geeft aan dat zij blij is met initiatieven vanuit de fracties in het algemeen en met initiatief van de GroenLinks fractie.

GroenLinks geeft de presentatie over het parkeren van fietsen in de binnenstad.

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 wil weten of er ook naar het overdekt parkeren van fietsen is gekeken?

GroenLinks geeft aan dat ze in dit kader heeft gekeken naar leegstaande panden alleen zij kan dat niet faciliteren.

BewustZW onderstreept nogmaals het belang van een goed bereikbare binnenstad ook voor fietsers. Zij vraagt zich af of situaties met overvolle fietsenstalling zoals bij restaurant de Gracht ook elders in de stad gaat gebeuren als daar dergelijk fietsstallingen worden gerealiseerd. Gestalde fietsen trekken immers ook weer andere fietsen aan.

Het valt BewustZW op dat ook personeel van de winkels hun fietsen naast de panden zetten waardoor daar overlast kan ontstaan. Daar zouden de winkeliers beter op moeten gaan letten.

Tevens wil BewustZW weten hoe de gemeente om gaat met de met veiligheid rondom de fietsenstallingen en ze vraagt zich af of daar ook goed wordt gehandhaafd.

GroenLinks verwacht dat door het creëren van meerdere kleine fietsenstallingen, er minder overlast ontstaat van fietsen die her en der geparkeerd staan. Ze wil op zoek naar meerdere plekken waar fietsen bij elkaar gestald kunnen worden zodat er uiteindelijk voldoende plekken verspreid over de stad gerealiseerd zijn.

Lijst van Vliet stelt voor de om de fietsrekken nabij restaurant de Gracht bij de Boompjeswal naar achteren te verplaatsen en daarbij wat groenstroken die toch al verwaarloosd zijn, te verwijderen.

PvdA vindt het een goed initiatief om via geordend fietsparkeren de aantrekkelijkheid van de binnenstad te vergroten. PvdA kaart de situatie bij het station aan. Daar staan regelmatig veel fietsen verkeerd geparkeerd terwijl er daar ook een ruime fietsenstalling is. Ook rondom de scholen is het vaak een chaos met gestalde fietsen waardoor doorgaande routes niet meer toegankelijk zijn. Zij vraagt zich af of daar door de gemeente wel voldoende gehandhaafd wordt.

Omdat de openbare ruimte in de binnenstad op dit moment wordt gereconstrueerd is dat het goede moment om meerdere fietsenstallingen te creëren. Wordt daar rekening mee gehouden vraagt de PvdA zich af.

PvdA wil tevens graag weten hoe de kosten zich verhouden als er een parkeerplaats voor auto’s wordt opgeofferd voor acht tot tien enkele fietsplekken.

GroenLinks geeft aan dat zij geen idee heeft in over de kosten van het realiseren van een fietsenstalling

De heer Feith, binnenstadmanager geeft aan dat bij de herinrichtingswerkzaamheden in de binnenstad wel degelijk rekening wordt gehouden met meerdere fietsenstallingen. Echter ook daarna zal er behoefte blijven zijn aan meerdere parkeer plekken voor fietsen.

VVD vraagt of er alleen een fietsprobleem is in de buurt van de horecagelegenheden en hoe die dan op te lossen zijn. Daarnaast vraagt zij zich af of het nu alleen gaat om het plaatsen van meerdere fietsenstallingen.

VVD is benieuwd wat het college van de komende motie vindt en of ze daar geld voor beschikbaar wil stellen.

VVD oppert tevens om mobiele fietsenstallingen aan te schaffen die dan bij evenementen geplaatst kunnen worden.

GroenLinks is blij met het feit dat de fracties meedenken om de goede bereikbaarheid van de binnenstad te blijven behouden. Het initiatief van de VVD is daar een mooi voorbeeld van.

GroenLinks geeft aan dat de piekmomenten vooral op zaterdagen zijn en dan vooral op de Markt en de Beukerstraat. De overlast is dus niet alleen bij de eetgelegenheden.

Burgerbelang geeft aan dat er een gedragsverandering bij de fietsers en de burgers moet komen. Zij vraagt zich af hoe dat wordt gezien.

De binnenstadmanager geeft aan dat er door studenten van de universiteit Nijmegen een onderzoek wordt gedaan naar het gedrag van fietsers. Doel daarbij is om na te gaan hoe je het gedrag van deze doelgroep kunt beïnvloeden zodat zij ook zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de fietsenstallingen die er zijn.

Stadspartij geeft aan dat rond het station een fiets maar een half uur geparkeerd mag worden en dat er daar strak op gehandhaafd wordt. De ondernemers daar zijn niet blij met dit optreden. Hoe gaat het College daar mee om.

CDA geeft aan dat veiligheid uitgelegd kan worden als veilig verkeer waarop gehandhaafd kan worden maar ziet het ook als een gevoel van veiligheid. Het CDA interpreteert veiligheid vooral als zijnde een veilig gevoel.

BewustZW geeft aan dat veiligheid in brede zin moet worden gezien.

CDA geeft aan benieuwd te zijn hoe het college het geode plan gaat zien en gaat interpreteren.

ChristenUnie is benieuwd naar het vervolg van de nog in te dienen motie en komende forums hierover.

SP heeft geen verdere opmerkingen.

Lijst van Vliet ziet oplossingen voor extra fietsenstallingen in de omgeving van het oude postkantoor, de Overwelving en de Rozengracht.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

Het college vindt het mooi dat er vanuit de partijen ideeën worden aangedragen over hoe we de overlast van het her en der parkeren van fietsen moeten aanpakken. Er komen bij de herinrichting van de binnenstad meerdere nietjes, echter het is het college duidelijk dat dat niet genoeg is. Het college geeft echter aan dat het aantal autoparkeerplaatsen ook onder druk staan. Het worden er al minder door de herinrichting van de Groenmarkt waardoor het college niet staat te springen om nog meer parkeerplaatsen op te heffen.

Het probleem met wild parkeren door fietsers behoudt echter wel de aandacht van het college.

Het idee van een mobiele fietsenstalling is een mooie en neemt het college mee. Dat er op het Stationsplein wordt gehandhaafd is duidelijk en moet ook. De fietsen daar horen immers in de grote fietskelder ter plaatse.

Het gevoel van onveiligheid is een beleving die bij ieder anders is. De één vindt een plek onveilig en de ander niet. Als voorbeeld wordt de fietsenstalling op het pleintje bij Schepping genoemd. Het is altijd lastig om bij een verschillende beleving een optimale oplossing te verzinnen aldus het college.

Het college weet dat er problemen met parkeren van fietsen zijn rondom scholen. Bij het Isendoorn gaat het echter goed en bij Baudartius en het Stedelijk gaat de stalling wat minder.

Het heeft volgens het college voor als ook te maken met het gedrag van de mensen. De meeste willen de fietsen zo dicht mogelijk bij de winkels plaatsen of zelfs mogelijk steeds meenemen. Van belang is dat het gedrag van mensen wordt gewijzigd.

GroenLinks geeft aan dat studenten onderzoek gaan doen naar het gedrag van mensen.

Het college geeft aan dat zij met belangstelling uitkijkt naar de resultaten van het onderzoek van de studenten naar het gedrag van de fietsers. Daarnaast geeft zij aan dat 300 fietsenstallingen bijkomen in de auto parkeergarage op de Noorderhaven.

ChristenUnie vraagt zich af hoe het tijdspad er nu uitziet. Hoe gaan we nu verder?

GroenLinks geeft aan dat er motie ingediend wordt. Deze zal in een forum behandeld.

Lijst van Vliet wil nog graag een antwoord op haar vraag over de optie van extra fietsenstallingen rondom de Overwelving.

Het college neemt de optie voor extra fietsenstalling rondom de Overwelving mee echter geeft wel aan dat de ruimte in de binnenstad beperkt en dat er veel zaken spelen die daar ook de ruimte nodig hebben. Zij gaat zeker ook het onderzoek van de studenten afwachten en kijkt ook naar de resultaten die de komende forums over dit onderwerp opleveren. Tevens zullen er naar de financiële middelen gezocht moeten worden om de nieuwe kosten te kunnen dekken.

Eind 2016 zal de parkeergarage met de 300 fietsplekken klaar zijn en dan zal ook naar het effect daarvan op de overlast van fietsen in de binnenstad meegenomen worden.

Het college belooft dat dit thema de aandacht van haar zal houden.

GroenLinks bedankt ieder voor zijn inbreng en staat zeker open voor meerdere suggesties omtrent dit onderwerp. Van belang blijft dat er meerdere fietsenstallingen in de stad nodig zijn.

Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie wordt de vergadering afgesloten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Nadere onderbouwing benodigdheid impuls 6,5 fte formatieuitbreiding uit de Strategische Agenda (16-11-2015)

Datum 16-11-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
P. Houtsma
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter memoreert de aanleiding tot het onderwerp van deze forumvergadering. Bij de raadsbehandeling van de Strategische Agenda 2016 op 2 november j.l. heeft het college toegezegd met een nadere onderbouwing te komen voor de formatie impuls van 6,5 fte. inclusief de 'fondsen' waar dekking gezocht kan worden.

Het college gaat kort in op de historie van de besluitvorming over de formatiebezuinigingen. De taakstelling van 54 fte. (17% van de totale formatie) en € 600.000 bezuinigingen op de formatie is voor 35 fte. gerealiseerd. De overige 19 fte en de € 600.000 worden naar verwachting in 2017 gerealiseerd. De eerste personele bezuinigingen hebben zich met name op het taakgerichte werk gericht. De laatste 19 fte kunnen naar verwachting via natuurlijk verloop worden gerealiseerd. De formatie impuls is nodig om zowel in te spelen op de veranderende vraag naar (type) personele capaciteit als om daadwerkelijk aan de slag te kunnen gaan met de ambities uit het collegeakkoord.

Voor wat betreft de toelichting door de heer Janssen op de presentatie kan kortheidshalve worden verwezen naar de bij het verslag gevoegde presentatie. Voorstel is om in 2016 incidentele dekking voor de formatie impuls te zoeken via de precario heffing. Vanaf 2017 worden voorstellen voorbereid om tot structurele dekking te komen via budgetten in het fysieke domein. Er is dus sprake van een beoogde verschuiving van in te zetten middelen vanuit het fysieke naar het sociale domein.

De fractie van de Stadspartij geeft aan geen antwoord te hebben gekregen op de eerdere toezegging van het college om structurele dekking aan te geven voor de formatie impuls. De wethouder geeft in feite hetzelfde antwoord als tijdens de behandeling van de Strategische Agenda.

Het college licht toe dat de denkrichting is de verschuiving van budgetten vanuit het fysieke domein naar het sociale domein. Begin volgend jaar komt het college met een meer concrete invulling vanuit de eerdere denkrichting.

Het college licht toe dat in een eerste exercitie binnen het college is vastgesteld dat de gemeente ca. € 13 mln. budget heeft voor de onderhoudslasten in het fysieke domein. Voor structurele dekking voor de formatie impuls is € 450.000 benodigd. Kijkend naar onderhoudsnormen staat veiligheid als ondergrens bij het niveau van onderhoud. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden van burgerparticipatie bij bijvoorbeeld het groenonderhoud.

De fractie van de Stadspartij geeft aan veel belang te hechten aan het hebben en houden van groenoppervlakte mede gelet op biodiversiteit. Zij zien momenteel nog geen concrete structurele dekking voor de formatie impuls.

De fractie van de VVD is voorstander van het vervolgtraject richting begin volgend jaar voor de concrete invulling van de structurele dekking. Zij heeft er vertrouwen in, mede gelet op de omvang van de benodigde middelen, dat een zorgvuldig traject en een inhoudelijke oplossing kan worden gevonden. De formatie impuls is nodig om als hefboom te dienen voor het realiseren van grotere transities in de toekomst.

De fracties van de PvdA en van de ChristenUnie geven aan benieuwd te zijn naar de onderbouwing van het aantal van 6,5 fte.

Het college licht toe dat dit gebaseerd is op een analyse van de beschikbare en noodzakelijke kennis binnen de eigen organisatie die tijdelijk dan wel structureel nodig is om met de toekomstige uitdagingen en ambities om te gaan. Uiteraard blijft het een raming maar deze zijn wel conservatief geraamd.

Het college stelt voor om periodiek de raad te informeren over de wijze waarop de formatie impuls zijn plaats krijgt in de nieuwe gemeentelijke organisatie. Hij geeft wel aan dat afgesproken is dat de raad niet op fte's stuurt maar op loonsom.

De fractie van het CDA kan zich vinden in de toelichting in de presentatie met incidentele dekking voor 2016 en deels 2017. De heffingen van de precariorechten en de binnenkomende middelen daarvan zijn wel erg belangrijk in deze discussie.

Het college geeft aan dat de precarioheffingen 30 november zullen worden verstuurd. 

De fractie van GroenLinks doet de suggestie om bij de invulling van de structurele dekking vanuit de budgetten in het fysieke domein ook te denken aan grotere en dus betere en simpeler te onderhouden openbare gebieden.

Het college vult nog aan dat ook op De Mars groengebieden zijn opgenomen.

De voorzitter concludeert dat de presentatie geen verdere behandeling vergt en dankt de aanwezigen voor hun inbreng.     

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in