Pagina delen

Forumverslag 16-01-2017

Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016 (16-01-2017)

Datum 16-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Naast de ambtelijke ondersteuning is dhr. Westerhof (Het Plein) aanwezig. 

 

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en introduceert het onderwerp. 

Het college geeft een korte toelichting op het voorstel.

SP: Hoopt dat de aanvraag wordt gehonoreerd. Vindt de Vangnetregeling als regeling een chantagemiddel en vindt het niet goed dat de voorgestelde maatregelen toegepast dienen te worden in Zutphen. Bij de bespreking van de visie Participatiewet wordt hierop terug gekomen. Zal wel instemmen met het voorstel.

GroenLinks: Is blij met de aandacht voor het thema 'bejegening' in de zienswijzebrief. Verwijst naar de aanbevelingen in de analyse over het project 'minder regels' en vraagt in hoeverre die doorklinken in de maatregelen.

VVD: Vindt de aanvraag onvermijdelijk en verstandig. Vraagt het college hoe kan worden voorkomen dat deze aanvraag jaarlijks terugkeert en wat in gang is gezet om te zorgen dat de uitvoerder van de Particpatiewet structureel financieel gezond wordt.

D66: Tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door statushouders. Is er concrete begeleiding van statushouders naar werk? Komt er voor statushouders ook een andere compensatie naast de compensatie vanuit de Vangnetregeling?

PvdA: Er ligt een goede aanvraag en een goede analyse. Wat zijn de vijf verbeterpunten met betrekking tot het project 'minder regels'? Is er meer bekend over de wijziging van de BUIG-budgetten?

CDA: In maatregelen staat dat via ESF subsidie extra inzet kan worden gepleegd voor statushouders. Hoe wordt daar in de toekomst mee omgegaan want ESF-subsidie is tijdig en eindig.

De voorzitter geeft aan dat hij constateert dat veel vragen worden gesteld terwijl het de bedoeling is om wensen en bedenkingen te geven. Hij roept de fracties op hieraan gehoor te geven. 

ChristenUnie: er zit een stijging in de ontwikkellasten terwijl er een daling is in het aantal mensen dat van de bijstand afhankelijk is (exclusief de statushouders). Is die stijging alleen te wijten aan statushouders?

Stadspartij: Zienswijze is prima. Zou graag een aanscherping zien bij het onderwerp statushouders door het Rijk extra middelen te vragen om statushouders aan het werk te krijgen. Het verzoek is om dit mee te nemen in de zienswijzebrief.

College: Proeft steun voor de zienswijze. Tot en met 2020 is er een jaarlijks tekort van ca. € 3 mln. Hier worden maatregelen op toegepast zoals de Vangnetregeling en maatregelen met betrekking tot Het Plein op orde in de hoop het tekort daarmee terug te dringen. De maatregelen zoals voorgesteld in de Vangnetregeling 2015 lijken effect te hebben. Het Plein presteert nu (exclusief statushouders) bovengemiddeld beter dan het landelijke beeld. Ook het Ministerie heeft geconstateerd dat Zutphen een structureel tekort heeft en heeft Het Plein uitgenodigd voor een gesprek hierover. Zutphen is opgenomen in een onderzoek door het Ministerie bij 16 gemeenten om te kijken of de tekorten worden verklaard door een combinatie van beleid en uitvoering of dat sprake is van een fout in het verdeelmodel. Het onderzoeksrapport hierover verschijnt na de zomer en toegezegd wordt dat de raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Ondertussen treft Het Plein maatregelen in het kader van de Vangnetregeling en wordt gewerkt aan de visie Participatiewet. Met betrekking tot project 'minder regels' wordt gemeld dat in opdracht van het aanjaagteam een onderzoek is uitgevoerd naar de manier waarop wet- en regelgeving is vertaald in beleid en verordeningen en de manier waarop wordt omgegaan met wet- en regelgeving. In het rapport staan zes aanbevelingen aan Het Plein en het rapport wordt binnenkort aan de raad gestuurd. De aanbevelingen worden actief betrokken bij de op te stellen visie Participatiewet. Het Plein kan de groep statushouders inmiddels indentificeren in cijfers waardoor een specifiek programma kan worden ontwikkeld voor deze groep waarvoor ESF-programma's zijn bedoeld en waarvoor een voorstel is geschreven. Als zo'n programma loopt wordt dit een reguliere  taak van Het Plein. Voor compensatie van extra kosten voor deze groep is eind 2016 een aanvraag ingediend bij het Rijk. Deze is nog niet gehonoreerd.

Stadspartij: Verzoekt om in de zienswijzebrief op te nemen dat het wenselijk is om statushouders te betrekken in de berekeningsmethode omdat de ene gemeente meer last heeft van het aantal statushouders dan de andere.

College: Zou dat steunen als de ene gemeente procentueel meer statushouders zou opnemen dan de andere maar dat is niet zo. Iedere gemeente heeft procentueel evenveel statushouders opgevangen. Hoopt verder dat de door de raad beschikbaar gestelde middelen voor integratie en participatie voldoende zijn om de statushouders toegang te geven tot de arbeidsmarkt.

Westerhof: in 2017-2018 groeit de bijstand door zowel statushouders als nieuwe doelgroep van Participatiewet (Wajong). Dit zorgt voor tekorten die door maatregelen zo klein mogelijk worden gehouden.

College: de voorliggende aanvraag dient ter compensatie van een tekort en niet om 'extra' middelen te genereren.

VVD: Hoopt dat er middelen binnenkomen om het tekort te dempen.

Voorzitter: Vraagt het college of de wensen en bedenkingen leiden tot aanpassing van de concept zienswijze?

College: Kan dat niet opmaken uit de bespreking en vraagt of die wens er ligt in het Forum.

Vanuit het Forum komt er geen verzoek aan het college om de zienswijzebrief aan te passen.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze akkoord is en niet zal worden aangepast. Het onderwerp is voldoende besproken en kan worden geagendeerd voor besluitvorming op de agenda voor de raadsvergadering op 30 januari 2017.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars (16-01-2017)

Datum 16-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
R Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de motie “Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars”. Het is een oordeelsvormende vergadering. Er is een inspreekster, mevrouw De Jongh. Zij krijgt nu het woord. De tekst is als bijlage toegevoegd aan dit verslag.

De forumleden worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan mevrouw De Jongh.

BewustZW: Dank aan de inspreker. Kunt u aangeven welke woningen u precies bedoeld?

Mevrouw De Jongh: Het eerste huis over dwars aan de Bolwerkersweg. Dat stuk, met een klein stuk erachter, zou ik graag behouden zien.

Stadspartij: Ik heb begrepen dat u een petitie heeft gestart. Kunt u de uitslag met ons delen?

Mevrouw De Jongh: Op dit moment heb ik 783 handtekeningen. Dat lijkt niet veel. Maar als je nagaat dat er maar 190 woningen hebben gestaan dan is het best wel veel. En er zijn reacties van over de hele wereld. Onder andere uit Nieuw Zeeland, Canada en Venezuela.

De voorzitter dankt mevrouw De Jongh hartelijk voor haar inbreng. Eerst krijgt de indiener van de motie het woord.

Stadspartij: We staan op het punt dat de laatste Marswoningen gaan verdwijnen. Wij vragen ons af of we er goed aan doen deze sloop door te zetten. Gaan we niet een uniek stukje Zutphen verliezen? Wat eenmaal weg is krijgen we nooit meer terug. Vandaar deze motie. De strekking van de motie is om de tijd die er nog is te gebruiken om de historische waarde van het gebied te bekijken. Volgens ons is die er wel. Destijds is daar geen rekening mee gehouden. Een oproep aan iedereen om na te denken over wat er gaat verdwijnen en wat we eventueel nog willen behouden.

D66: Ik zou graag de wethouder willen vragen een toelichting te geven op de huidige stand van zaken. Welke afspraken zijn er gemaakt? Er moeten hele goede argumenten zijn om democratische beslissingen in het verleden terug te draaien.

College: Er liggen bestemmingsplannen. En de afspraken die gemaakt zijn kunnen niet zomaar worden teruggedraaid. Dan ben je een onbetrouwbare gemeente en krijgen we een schadeclaim van Heijmans. Die loopt echt in de miljoenen. Ik heb advies gevraagd aan de afdeling wat de cultuurhistorische waarde is van dit gebied. Die is er niet. De panden hebben een renovatie ondergaan waardoor de mooie panden en de structuren ervan zijn verdwenen. Als we uitvoering willen geven aan deze motie dan moeten bestaande contracten worden opengebroken en kijken wat het allemaal gaat kosten. Willen we dat in die nieuwe wijk die er gaat ontstaan? Ik ontraad het sterk om deze motie aan te nemen.

D66: Zijn er andere mogelijkheden om te verkennen wat de mogelijkheden zijn? Bijvoorbeeld overleggen met Heijmans om te kijken wat er in stand zou kunnen blijven.

College: We lopen sowieso al 8 miljoen euro mis aan inkomsten. Die zijn we dan kwijt. De directeurswoning is door de gemeente aangekocht. Die blijft behouden. Er zijn wel meer culturele dingen die we bewaard hebben. Daar doen we onze best ook voor.

SP: “Wie het heden heeft, heeft de toekomst en wie het verleden heeft, heeft het heden. Een uitspraak van George Orwell. Heel toepasselijk op deze situatie. Er werd nobele arbeid verricht in een belangrijke tijd van onze geschiedenis. Deze laatste woningen hebben op papier misschien geen cultuurhistorische waarde. Maar omdat het de laatste zijn die resteren uit deze tijd hebben ze weldegelijk in de praktijk een cultuurhistorische waarde. Dat blijkt ook uit het verhaal van mevrouw De Jongh. Vandaar ook mijn complimenten aan de Stadspartij voor het indienen van deze motie. Hij durft te twijfelen en heeft mijn fractie aan het twijfelen gebracht. Wij steunen deze motie.

BurgerBelang: Wat gaat de meerwaarde worden als we deze woningen laten staan. Het moet voldoen aan 5 elementen om cultuurhistorisch erfgoed genoemd te mogen worden. En dat is hier niet aan de orde. Wij zullen deze motie dan ook niet ondersteunen. De risico’s zijn te groot. In onze ogen is er al een mooie mix tussen oud en nieuw.

VVD: Ook ik, als Marsbewoner, vind ik het een sympathieke motie. Maar alleen emotionele gronden zijn niet voldoende. Wij stemmen niet met deze motie in.

GroenLinks: Ook mijn dank aan de Stadspartij. Misschien is er een andere oplossing. We moeten een manier zien te vinden om de verhalen vast te leggen. In beeld brengen met bijvoorbeeld een expositie. Maar niet per se die woningen.

PvdA: Je kunt die verhalen niet zomaar naast je neer leggen maar je kunt ook niet alles behouden. Wat dat betreft had ik de motie graag iets specifieker gezien. Eens met GroenLinks om een herinneringspunt aan het gebied toe te voegen. Het is een continue ontwikkeling dat er soms dingen verloren gaan. Het idee voor een soort tentoonstelling vind ik heel goed.

SP: Ik heb twee vragen. Is er al met Heijmans over dit onderwerp gesproken? En wat bedoelt de indiener van de motie met ‘maximale inspanning’?

ChristenUnie: Het zwaarst weegt voor ons dat er in het recente verleden afspraken zijn gemaakt. En afspraak is afspraak. Wij zullen deze motie dan ook niet steunen.

BewustZW: Ik ben betrokken geweest bij de besluitvorming. Daarbij is uitgebreid gesproken over het al of niet behouden van woningen. Dat was in de context van het gebruik van de woningen. De woningen die er staan voldoen niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Maar in de huidige context zou er wellicht best gekozen kunnen worden voor het behoud van één pand. Daar heb je partners voor nodig. Het lijkt mij zinvol om eerst praten met de contractpartners. Om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Met een positieve insteek.

Daarnaast, als de woning in de vorm van een museumpje wordt vormgegeven, dan komen er nog wat organisatorische vraagstukken bij. Wie gaat het beheren, onderhouden en financieren? Ik twijfel nog.

CDA: Hoe zien de indieners eigenlijk de uitwerking van de motie? Er is het financiële verhaal. Maar de woningen zijn ook niet meer geschikt voor wonen.

Stadspartij: Een interessante vraag is hoe Heijmans hier over denkt. Het idee van deze motie is om er over nog een keer goed over na te denken. Willen we dit of willen we dit niet? Belangrijk is het vastleggen van de historie.

Burgerbelang: Wellicht een goed idee om de Polsbroek er ook bij te betrekken.

College: De woningen zijn van woonbedrijf Ieder1. Ze worden verkocht aan Heijmans. Wij zouden de woningen dan van Ieder1 moeten kopen en de claim met Heijmans afkopen.

Een of meer woningen laten staan voor bewoning zou heel zuur zijn voor bewoners die inmiddels zijn vertrokken maar er graag hadden willen blijven wonen.

We hebben met Heijmans er over gesproken maar die voelen er niets voor.

Er is al heel veel over De Mars. Er is een tentoonstelling geweest, er is een boek. We gaan die directeurswoning aankopen. Daar is nog geen concrete bestemming voor. Daar zou iets mee gedaan kunnen worden.

De voorzitter concludeert dat deze motie rijp is voor behandeling in de raad. Iedereen bedankt de bijdrage aan deze vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen (16-01-2017)

Datum 16-01-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze forumvergadering, ik wil jullie eerst even voorstellen aan de aanwezige externen. Dat zijn mevrouw Bastiaan van Tactus Verslavingszorg, de heer Hovenkamp van GGNet, mevrouw Elskamp van POM en mevrouw Koppijn van POM, de heer Woltering van de gemeente Deventer en de heer Twillert van de gemeente Deventer.

In de regio rondom Deventer wordt een gezamenlijk een visie op maatschappelijke opvang, bemoeizorg en beschermd wonen (ggz) ontwikkeld. Dit is een regionaal traject met 5 gemeenten (Deventer, Lochem, Olst-Wijhe, Raalte en Zutphen). De conceptvisie wordt in mei 2017 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Om te komen tot een gedragen visie is afgesproken het Forum al in een voortraject input te laten geven voor de visie.
Ook in de andere betrokken gemeenten uit de regio wordt een vergelijkbare stap voorgelegd. De input vanuit alle vijf betrokken regiogemeenten wordt daarna regionaal verzameld, besproken door de portefeuillehouders en verwerkt.

Afgesproken is om de forumbehandeling in twee stappen te laten plaatsvinden: vanavond vindt een beeldvormend forum over dit onderwerp plaats. Over twee weken is dan het oordeelsvormend forum over dit onderwerp.

D66: Vorige week las ik in de krant dat de burgemeester van Apeldoorn meer geld beschikbaar stelt voor de opvang van verwarde mensen. Speelt dit ook in Zutphen; hoe is de situatie in Zutphen?

GGNet: Verwarde personen zitten meer aan de voorkant. Wij gaan over beschermd wonen, of er voldoende opvangcapaciteit is. Ik ben zelf niet van de opnameafdeling.

GroenLinks: Het plan en het verslag zijn goed en duidelijk leesbaar, dank daarvoor. In hoeverre zijn de woningcorporaties betrokken bij dit plan? In hoeverre is er een 24/7 meldtelefoonlijn in het geval dat zelfstandig wonen niet lukt en er moet worden teruggekeerd naar beschermd wonen? Zijn sociale huurwoningen een aandachtspunt?

De heer Woltering: Ik spreek namens de regio rondom Deventer en niet enkel namens de gemeente Deventer. De link met de woningcorporaties loopt primair via de eigen gemeente. De regiovisie is bedoeld voor de kaderstellende rol van de raden. Daarnaast heb je het regioplan, daarbij zijn de woningcorporaties betrokken.

GroenLinks: Een aanvullende vraag: Hebben de woningcorporaties een verantwoordelijkheid op het moment dat er problemen zijn?

College: In het overleg over huisvesting van bijzondere doelgroepen wordt besproken hoe beschermd wonen en begeleid wonen met elkaar worden gestroomlijnd.

De heer Woltering: In de regio denken we samen na over hoe er moet worden gespreid in de regio.  Niet iedereen hoeft per definitie uit te spreiden. Flexibel kunnen op- en afschalen is heel belangrijk. Wij staan hiervoor in het actieplan.

VVD: Hoge concentratie van beschermd wonen in een wijk kan leiden tot problemen.. Dit is wel een zorgpunt.

GroenLinks: In hoeverre worden de woningcorporaties lokaal en regionaal vooraf betrokken?

De heer Woltering: Dat is het uitgangspunt. Bij de concrete uitwerking moeten we hier samen goed naar kijken.

GGNet: Mensen die uit zichzelf weggaan zorgen voor problemen, niet de mensen die begeleid weggaan. Klanten veroorzaken problemen juist omdat ze overlast van anderen ervaren.

Tactus: Daar zijn wij het mee eens. Belangrijk is communicatie in de wijken. Verhalen en knelpunten dienen van te voren met de wijken, in samenwerking met de wijkteams, te delen.

PVDA: Die ervaring als lid van het wijkteam heb ik ook. Ik steun die aanpak, samen met andere organisaties die ook in die wereld zitten.

College: Wij delen dat om beter te kunnen sturen op een betere verspreiding over de gemeente.

Burgerbelang: Is er bij crisisopvang voldoende oog voor de extra druk voor politie en wat zijn de gevolgen daarvoor? In de bijlagen wordt gesproken over het zorgpunt PMO: wat is de status en wordt dat opgenomen in de visie?

Mevrouw Elskamp/PMO: Wij zijn tevreden over de wijze waarop wij in dit traject zijn meegenomen. Van meldpunt 24/7 horen wij dat de samenwerking met de politie niet altijd werkt. De huisartsenpost wil de naw-gegevens van personen die hulp nodig hebben om deze door te geven aan de eigen huisarts, deze gegevens zijn vaak niet bekend. Dit kun je niet gebruiken bij een crisissituatie. Wij pleitten voor een meldpunt 24/7 waar burgers makkelijk terecht kunnen.

GGNet: De WMO biedt kansen om zaken op regionaal en lokaal niveau te regelen. In een nog te schrijven actieplan willen we een meldpunt 24/7 regelen op lokaal niveau.

PVDA: Dat is goed en makkelijk te organiseren, maar is er draagvlak voor? Crisisopvang is in de praktijk niet altijd aanwezig.

Tactus: Wij zijn nog niet zover: wij moeten eerst nog ontwikkelen in de driehoek gemeente, instellingen en woningcorporaties.

GroenLinks: Het is dus mogelijk dat goed geregeld te krijgen?

College: Ja, maar dit soort vragen moeten gesteld worden in het oordeelsvormend forum. Wat hier uit komt moet in het actieplan worden geregeld.

De heer Woltering: Dit past inde uitwerking van het regionaal actieplan. Wij willen graag praktijkvoorbeelden van situaties waar het in de praktijk niet loopt. We moet oppassen, dat we dat blijven doen met de zorgverzekeraars en de zorgkantoren. Het is ook een financiële kwestie: kosten zijn hoog. Hierdoor is het complex.

PVDA: Met betrekking tot de casussen in de bijlagen: in Zutphen zie je een grote stijging, hoe kan dat? Wat is de reden dat gevallen van niet aangeboren hersenletsel niet zijn meegenomen in dit stuk?

Ambtelijke ondersteuning: De cijfers zijn niet heel hard. In andere gemeenten is anders geteld. In 2015 vond de transitie plaats, dat was een lastig jaar.

PVDA: Dit is een vaag antwoord: zijn de getallen die er in staan juist?

De heer Woltering: Het eerste rijtje betreft de cijfers van drie gemeenten, daarom valt dit hoger uit. de eerste casus dateert uit 2014, deze is nu verouderd. De cijfers zijn enigzins achterhaald. Niet aangeboren hersenletsel is in dit traject niet direct een thema wat is meegenomen. Dit valt binnen de WLZ, niet binnen de WMO. Een lichte variant valt binnen de lokale WMO.

College: Deze visie gaat niet over de lokale WMO.

PVDA: Bedoel je dat je deze mensen niet tegenkomt in het stuk?

De heer Woltering: Deze mensen vallen binnen de WLZ, niet binnen de WMO.

CDA: Hoe is het proces verlopen om tot dit stuk te komen?

Mevrouw Koppijn/PMO: Sinds 2015 bestaat er een werkgroep PMO. Daarmee was er input die heel direct was. Met behulp van regionale bijeenkomsten hebben we advies richting de gemeente kunnen geven. Op- en afschalen is nog niet voldoende aan bod gekomen. Het gaat ook om geldstromen. Het stopzetten daarvan heeft daarmee te maken.

ChristenUnie: De dag van de inloop loopt goed. Nachtopvang is er alleen in Deventer, waarom niet ook in Zutphen?

Tactus: Twee jaar geleden is hiernaar onderzoek geweest. Toen is er voor gekozen om nachtopvang te concentreren in Deventer. Zutphen kan daar ook gebruik van maken.

Stadspartij: De politie wil geen verwarde mensen vervoeren. In Amsterdam bestaat de psycholance. Wat is er in Zutphen? Er vindt een verschuiving plaats van permanente naar ambulante opvang. Soms komt dit te laat, dan ontstaat een crisissituatie. Is dit herkenbaar? Wat kun je dan?

GGNet: De psycholance is niet bekend in Zutphen. We proberen dat zelf te doen.

College: Verwarde mensen staan ten opzichte van deze visie op een zijspoor. We zijn hierover wel in gesprek met Deventer om hier een aanpak voor te krijgen. We zijn met de GGD hierover in gesprek.

Mevrouw Koppijn/PMO: Er moet voldoende aandacht zijn om het niet zover te laten komen dat mensen verward worden. Ambulante ondersteuning moet heel intensief zijn door veel professionals. Eerst het vertrouwen zien te krijgen, dan kun je pas wat bereiken.

GGNet: lastig is het kunnen opschalen, om als organisatie flexibel te kunnen bepalen waar je naar toe wilt. Een aanvraag oor een WMO-indicatie voor ambulante begeleiding houdt zes weken op. Dat houdt het tegen om extra dingen te doen.

De heer Woltering: Dit vraagt ook hoe je om gaat met de bekostiging. Hoe kun je in de toekomst anders financieren om makkelijker te kunnen op- en afschalen. Dit komt terug in het actieplan. Hulp aan verwarde personen is een lokale aangelegenheid. Qua cijfers weten we weinig: we moeten er voor waken dit groter te maken dan het is.

VVD: Een tijdsactieplan, inclusie communicatie?

De heer Woltering: Daar zijn we druk mee bezig. Communicatie is een aandachtspunt. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen lokale en regionale domeinen en verantwoordelijkheden. Niet op het lokale zitten. Wel in samenwerking met zorgaanbieders. We willen het tijdspad graag afronden voor het zomerreces van 2017. Dit geldt ook voor het regionaal actieplan.

Voorzitter: Wat willen de externen het forum nog meegeven?

Tactus: De samenwerking tussen gemeenten, instellingen en woningcorporaties dient goed te worden weggezet en hierover dient goed te worden geïnformeerd. Je moet flexibel kunnen op- en afschalen. Belangrijk is de samenwerking tussen gemeenten en AWBZ.

GGNet: Korte lijnen. 80% van de cliënten hebben niet alleen psychiatrische problemen. Meer netwerkzorg. Dit allemaal lukt niet door geldproblemen.

Mevrouw Elskamp/PMO: Zorg voor de ouders van de jongeren die beschermd wonen nodig hebben., dan wel uitstroom van beschermd wonen naar begeleid wonen. In individuele gevallen naar de casus kijken.

GroenLinks: Ik heb een vraag aan PMO:mkomt er daarom éé plam, één regisseur, één gezin?

Mevrouw Elskmap/PMO: onder andere.

PVDA: De klant/ de cliënt staat centraal. Niet wie het gaat betalen.

GGNet: Dat heb ik al genoemd.

Voorzitter: Ik dank de externen voor hun bijdrage. Over twee weken gaat het gesprek verder in een oordeelsvormend forum.

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Deelname Stichting Legal Valley (16-01-2017)

Datum 16-01-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. De vraag van vanavond is: kunt u zich vinden in de stukken?

Als eerste geeft het college een korte toelichting. Het is een helder voorstel. Goed dat Zutphen mee gaat doen met Legal Valley. Er ontstaat zo een relevant netwerk.

De voorzitter geeft daarna het forum gelegenheid om reactie te geven.

BewustZW: Wij sluiten ons aan bij het college. Wij hebben geen vragen.

PvdA: Wij zijn blij dat Zutphen meedoet. Zutphen rechtbankstad is niet vanzelfsprekend, die positie staat onder druk. We moeten meedoen aan Legal Valley en dat uitdragen. Misschien zit er iets in legal issus in cleantech?

VVD: Het is relevant hoe Zutphen keuzes maakt. We hebben gekozen voor cleantech. Hoe kijkt het college aan tegen deze keuze voor Legal Valley? Verder moet Zutphen geen vijfde wiel aan de wagen worden (we stonden eerst niet in de statuten). We moeten een volwaardige partner worden.

D66: Wij zijn positief over het initiatief en over deelname van Zutphen daaraan. Als kanttekening merken we op dat je soms als deelnemer moet inschikken in het kader van het grotere, algemene belang.

GroenLinks: Daarom is het juist goed om erbij te zitten. Wie zitten er in het bestuur?

Burgerbelang: We moeten aan Legal Valley meedoen, dat staat buiten kijf. Vraag is wel: hoe doen we hieraan mee? Wij zien hierin een aanleiding om een warmer contact met de rechtbank en met de hele juridische sector aan te gaan.

SP: Wij zijn het eens met het voorstel. Behoud van de rechtbank is voor Zutphen van groot belang.

CDA: Ook het CDA is blij met dit initiatief. Zutphen moet ernaar streven haar positie als juridische stad te behouden.

College: Legal Valley is geen garantie voor behoud van de rechtbank in Zutphen. Legal Valley is een netwerkoverleg. Zutphen moet zichtbaar zijn daar, moet haar positie duidelijk maken, moet de andere partners leren kennen. Cleantech kan bestaan naast Legal Valley, dat zijn twee sporen.

Het bestuur van Legal Valley bestaat uit:

 • Fred Hammerstein (voorzitter) – Voorzitter BFT, voorzitter Kifid,
  voormalig lid Hoge Raad, voormalig President Gerechtshof Arnhem
 • Bas Kortmann – Hoogleraar Burgerlijk Recht RU, voormalig Rector Magnificus RU
 • Thom de Graaf – Lid Eerste Kamer, voorzitter Bestuur Vereniging Hogescholen,
  voormalig Burgemeester Nijmegen
 • Vincent van Waterschoot – Deken Orde van Advocaten Gelderland
 • Bart van Meer – Advocaat, namens ondernemersverenigingen OKA en VNO-NCW

Dit bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, bestaande uit:

 • Clemens Cornielje (voorzitter) – Commissaris van de Koning
 • Herman Kaiser – Burgemeester van Arnhem
 • Hubert Bruls – Burgemeester van Nijmegen / voorzitter Economic Board
 • Annemieke Vermeulen – Burgemeester van Zutphen
 • Fred van der Winkel – President Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden
 • Margreet Blaisse – President Rechtbank Gelderland
 • John Lucas – Hoofdofficier van Justitie OM Oost-Nederland
 • Steven Bartels – Decaan Faculteit Recht Radboud Universiteit
 • Theo Joosten – Directeur Faculteit Economie & Management HAN

Het college voegt hieraan toe dat Zutphen de afgelopen jaren effectief met zeven gemeenten heeft gelobbyd voor het behoud van rechtbanken. Dat overleg bestaat nog steeds. We zetten dat weer in als dat nodig is.

VVD: Wij zijn gerustgesteld door de namen van bestuur en raad van advies die ik zojuist hoorde.

GroenLinks: Wij willen het jaarlijkse congres graag in Zutphen.

De voorzitter constateert dat we eensgezind blij zijn met dit initiatief en wenst de burgemeester veel succes hiermee.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen (16-01-2017)

Datum 16-01-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

 1. Voorzitter opent 20:05uur de vergadering.
 2. Voorzitter geeft korte samenvatting van het proces. Nu oordeelsvormend, volgt op beeldvormende vergadering op 19-12-2016. Nu geen inspreekmogelijkheid. Het is de bedoeling om wensen en bedenkingen aan college door te geven. Aan het eind van vergadering zal college worden gevraagd deze samen te vatten en aan te geven welke zij meeneemt.
 3. College: ook als er andere zaken dan wensen en bedenkingen zijn, neemt college die graag mee.
 4. Voorzitter geeft het woord aan de fracties.

SP: heeft nagedacht en mensen benaderd. Heeft als wens dat fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden worden nagestreefd. Daarnaast dat het college zo spoedig mogelijk en nog dit jaar optrekt om een stichting vorm te geven. 30 mensen in de zorg gaven hun gegevens om aan u college te overhandigen. Bij deze. Waarom hebben wij hen benaderd? Zij weten hoe het werkt en zitten dicht op de praktijk. Te lang zijn deze mensen vanwege rendabel moeten werken door managers uitgekleed. Het is een signaal, Het slagen van het voorstel valt of staat met vertrouwen in mensen. Een bedenking: wat betekent het voor mensen waarvan het contract afloopt. SP hoopt dat de gemeente het contact blijft zoeken. Een vraag: hoe wordt geworven?

CDA: heeft eveneens met mensen gesproken. Wens is dat de kaders voor de raad gesteld overeind blijven. Hoopt dat het college tijdig aan de bel trekt wanneer het niet lukt. Een bedenking is dat zorg weinig rendeert. Waarom dan toch als gemeente de uitvoering oppakken? Hoe wil de gemeente dat doen? Graag info hierover. Governance weg zetten is niet onze sterkste kant, is het iets dat we anders kunnen oplossen?

Een wens is dat college actief rondkijkt voor een optie met minder risico. Is er een rol voor wijkteams? Hoe worden hulpen begeleidt, graag een plan hiervoor waarin meteen de communicatie is behandeld. Wens is verder dat het plan niet wordt doorgeschoven en dan een punt in de verkiezingsstrijd wordt, dus daarvoor netjes afhandelen.

GroenLinks: is enthousiast. Het is een gedurfd plan en getuigt van lef. Wat de kaders betreft: de optie ligt nu op tafel en daarmee stemt GroenLinks in. Een bedenking zijn de kosten, daar zitten risico’s. Verder is een scherp oog gevraagd voor bureaucratie, liefst geen stroperigheid in de uitvoering.

Burgerbelang: is niet zo enthousiast. Het lijkt op de schoonmaak inhuur door het Rijk. Bedenking bij het waarom van deze beweging? Met 2 collegeleden in de raad van toezicht, college moet dit niet doen: schoenmaker blijf bij de leest.

SP: er is jarenlange ervaring hoe het niet moet, dus wat meer enthousiasme is op zijn plaats.

Burgerbelang: wilt de coöperatieve organisatievorm benadrukken, bijvoorbeeld met teams van 10 man. Het aansturen door de gemeente is risicovol.

SP: staat Burgerbelang open voor alternatieven?

Burgerbelang: ja, coöperaties kunnen ook anders werken. In het voorstel zijn 16 risico’s genoemd met maatregelen, kunnen die maatregelen ook genomen worden?

GroenLinks: Risico’s zullen blijven. Er zijn weinig andere opties. Wat is een andere vorm waar Burgerbelang wel achter kan staan?

Burgerbelang: er is gesproken met 2 werknemerscoöperaties. Wij vinden het principieel geen taak van de gemeente om het conform het voorstel te doen.

VVD: is er slechts één optie? Zo is het ons gepresenteerd. Bedenking: er is reeds anderhalf jaar geleden over dit onderwerp gesproken. Het was beter geweest wanneer het college met de raad vanaf het begin over de mogelijke opties had gesproken. Nu lijkt sprake van een doelredenering naar een gewenste oplossing.

Bedenking is ook de haalbaarheid die slechts mogelijk is wanneer de juiste mensen op de juiste plek zitten. Dat lijkt de VVD wishful thinking. Bovendien lijkt er nu geen keuze te zijn: inkadering stopt innovatie. Bedenking ook tegen samen naar een oplossing kijken: u heeft deze verantwoordelijkheidsstap overgeslagen. Als wens ziet de VVD dat het voorstel niet wordt uitgevoerd.

SP: is verrast door de mening van de VVD-fractie. De rol ligt bij de burger, dus de samenleving. De gemeente ís de samenleving, niet één of ander commercieel bedrijf of een andere partij.

Burgerbelang: u stelt het voor als een keuze tussen dit voorstel of een commerciële partij. Als alternatief wil ik toch ook de coöperatieve werkvorm noemen.

SP: als het maar goed wordt afgesproken.

VVD: 2 collegeleden in een raad van toezicht is bedenkelijk en niet van deze tijd.

ChristenUnie: er zal breed naar de risico’s gekeken moeten worden. In het raadsvoorstel zal aangegeven moeten worden wat dit betekent voor de commerciële partijen. Aantonen dat het op termijn beter wordt. Tevens antwoord op de vraag als het niet binnen de kaders kan, wat dan? Tot slot aangeven hoe wordt omgegaan met de loonrisico’s

Stadspartij: Risico’s in beeld brengen. Bedenking: moet de gemeente in werkgeversrol mensen laten afvloeien?

SP: dat risico blijft actueel ongeacht de uitvoerende partij.

Stadspartij: een marktpartij kan het bedrijfsrisico spreiden over meerdere afnemers. Daarom is het van belang om meer partners en gebruikers in de regio te hebben mocht de raad akkoord gaan met het oprichten van een stichting.

D66: houdt een gelijk standpunt aan als het Burgerbelang en de VVD en kan zich niet vinden in het collegevoorstel. Het heeft een te dwingend karakter. Een werknemerscoöperatie zal beter aansluiten bij de vraag.

GroenLinks: wat bedoelt u met een dwingend karakter?

D66:er is dan minder keus, met de coöperatievorm bestaat die wel. Als voorbeeld kan “Schoongewoon” gelden, zij kunnen eventueel een lezing geven voor de gemeente Zutphen over hun aanpak en werkwijze.

BewustZW: vindt het verstandig om nu naar meer mogelijkheden te kijken. Een stichting met 2 collegeleden in de raad van toezicht is een minderheidsbelang, dat is een probleem. Er moet meer greep op de stichting komen. Het zou goed zijn om prestatievoorstellen met prestatie-indicatoren op te stellen: heeft invloed op de koers en is naar de bevolking verdedigbaar. Pas dan een besluit nemen.

College: wil BewustZW wel of niet eerst een verkenning uitvoeren?

BewustZW: wel een verkenning uitvoeren.

PvdA: is enthousiast en kan zich vinden in het standpunt van SP en GroenLinks. Een coöperatieve werkvorm is ook een optie. Vraagstuk kan vergeleken worden met Het Plein, ook een leercasus. Verder komt er nog een businessplan waar de raad op kan sturen. De PvdA is voor het voorstel.

SP: hoort veel huivering en angst. Wat willen de tegenstanders dan? Voor dit voorstel is lef nodig; heb dat lef. Vergelijking met het Plein gaat mank want die instelling is er op gericht om de verantwoordelijkheid voor uitvoering buiten de deur te houden.

VVD: bespeurt weinig angst, wel wijsheid.

College: heeft gehoord dat Burgerbelang, D66 en VVD een andere koers zien en dat de andere partijen wel zich kunnen vinden van de koers van het college, zij het met enkele wensen en bedenkingen. College heeft het volgende gehoord:

-Met medewerkers optrekken

-Zorg voor een goede procedure bij het aannemen van personeel

-Bij twijfel van de haalbaarheid de raad betrekken

-Houd ogen en oren open voor alternatieven

ChristenUnie: de raad heeft behoefte aan een totaalplaatje. Beter dan deeldiscussies.

College: dit gaat een plek krijgen.

Burgerbelang: ziet graag een alternatief uitgewerkt in de vorm van een werknemerscoöperatie.

College: dit wordt genoemd. Net als de overige wensen en bedenkingen. Heeft verder gehoord:

-risico’s beperken

-richt een coöperatie op. Deze mogelijkheid kan aanbestedingstechnisch niet.

Voorzitter verzoekt het debat in de raad te laten plaatsvinden en voor nu de wensen en bedenkingen terug te koppelen.

College: heeft tevens gehoord:

-onderzoeken financiële haalbaarheid

-aandacht voor regie bij de cliënt

-maatschappelijke risico’s

-overbruggingsrisico’s

ChristenUnie wil daar een duidelijk go-no go-moment aan toe voegen

College: is genoteerd. Bij herhaling worden punten overigens slechts één maal genoemd.

-Hoe risico’s te beperken?

-beheersbaarheid van de organisatiekosten

-hoe zijn de kaders te stellen door de raad?

-zeggenschap voor cliënten, welke regie?

VVD: ziet graag dat wordt teruggekomen op de wensen en bedenkingen van de fracties die tegen zijn.

College: zeker.

-kosten binnen de eigen organisatie

CDA: samenwerking met wijkteams is van belang.

College: nemen we op.

D66: aanbesteding van werknemers in een coöperatie die voor zichzelf werken. Is dat uitgezocht?

College: dit is geen discussiepunt.

Voorzitter geeft aan dat in de raad verder kan worden gedebatteerd.

BewustZW: heeft de gemeente een meerderheidsbelang?

College: dat klopt.

ChristenUnie: graag het plan uitwerken en ter info naar de raad, daarna ter besluitvorming voorleggen.

VVD: dus de inbestedingsvariant.

College: er is veel beweging. College heeft wellicht iets over het hoofd gezien en staat open voor een beter  idee. Misschien is quasi-inbesteden toch niet de beste manier, in dat geval gaan wij op zoek naar een alternatieve oplossing.

 

 1. Voorzitter sluit om 21:05 de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in