Pagina delen

Forumverslag 15-12-2014

Vaststellen bestemmingsplan Dennendijk 7 ten behoeve van functieverandering (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet allen welkom en geeft een toelichting op het te bespreken onderwerp.

Het college geeft aan dat de voorzitter het onderwerrp al goed heeft ingeleid en is benieuwd naar het oordeel van het forum.

Het CDA heeft geen vragen.

GroenLinks zegt dat er weliswaar m2 in bebouwing worden gereduceerd met dat er m3 voor in de plaats komen. Een toelichting hierop is gewenst in het kader van het beeld voor het platteland.

De Stadspartij vindt het jammer dat het groene buitengebied nu wordt aangetast. De woningbouw is weliswaar kleinschalig. De andere keus is intensieve veehouderij tot drie keer de bestaande oppervlakte en dat is ook niet wenselijk. De partij kan schoorvoetend instemmen met het voorstel mits de bedrijfsvoering van de bedrijven in de omgeving niet worden beperkt. De uitwerking zal kritisch worden gevolgd.

D66 is blij dat het voorstel nu ter besluitvorming op tafel ligt. Het is een lang proces geweest. Er wordt een mooi uniek woonsegment aan Zutphen toegevoegd. De partij kan instemmen met het voorstel.

De PvdA vindt het een mooi plan dat de agrarische bestemming wordt ingeruild voor woningbouw. Het buitengebied heeft 2 functies: wonen en werken. De aanpalende ondernemers maken zich wel zorgen over de continuering en groei van hun bedrijven in verband met de stankcirkels. Kan in dit verband een toekomstige bewoner gaan klagen over standoverlast? Het is duidelijk dat de varkenshouderij de oudste rechten heeft maar het is mogelijk een bron voor een conflict. Is dit goed geregeld.

De VVD heeft dezelfde vraag als de PvdA over de zekerstelling van de toekomst van de nabijgelegen bedrijven. De partij kan zich overigens wel vinden in het voorstel.

Burgerbelang, ChristenUnie en SP sluiten zich aan bij de vragen en opmerkingen van de PvdA en VVD.

De voorzitter geeft het college het woord voor een reactie op de vragen en opmerkingen.

Het college zegt dat het een feit is, dat binnen het bestaande bestemmingsplan intensieve veehouderij mogelijk is tot 3 keer de bestaande omvang. Met het voorliggende bestemmingsplan gaan we dat tegen. Het college zegt ook blij te zijn dat na 2012 er geen verzoeken meer mogelijk zijn om agrarische bestemming om te zetten in woonbestemmingen. Nieuwe aanvragen worden niet meer opgepakt. Er is uitvoerig onderzoek gedaan naar de mogelijke stankoverlast. De afstand tussen de nieuwe bewoning en de bedrijven is groot genoeg  Het bedrijf heeft ook de oudste rechten. Mevrouw Schuijl zegt niet te weten of dit ook in wetten is vastgelegd maar de nieuwe situatie is getoetst aan de normen die thans gelden.

De VVD interrumpeert met de vraag of daarbij ook naar mogelijke toekomstige uitbreidingen van een bedrijf is gekeken.

Mevrouw Schuijl zegt dat ook gekeken is naar de mogelijke toekomstige uitbreidingen. De woningbouw mag uitbreiding van de bedrijven niet belemmeren. De afstand blijft meer dan voldoende. Nieuwe bewoners kunnen zich ook van te voren vergewissen van de mogelijke hinder die zij kunnen ervaren.

Het college zegt dat de bebouwde oppervlakte van 19000m2 terug gaar naar 6000m2. Of er meer m3 worden gebouwd vraagt het college zicht af. De bestaande bewoning omvat ook veel m3. Er komt veel groen in de plaats van bebouwing. Er ligt een mooi kwaliteitsplan.

GroenLinks zegt dat met de woonbebouwing wel meer hoogte in het buitengebied ontstaan.

Het college is van oordeel dat ten opzichte van de huidige situatie er een mooi plan ligt. Het college vraagt of het forum in kan stemmen met het voorstel om de vaststelling van het bestemmingsplan nog vanavond in de raad aan de orde te stellen.

De voorzitter constateert dat de forum leden hier geen bezwaar tegen hebben en concludeerd dat het voorstel vanavond als hamerstuk rijp is voor bestluitvorming door de raad en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Motie: Toekomstbestendigheid van de Biomassacentrale Zutphen (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPF. van Vliet
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijM.W. Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De Forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de motie van Burgerbelang. Er heeft zich één inspreker gemeld, mevrouw G.E. de Jong.

De Forumvoorzitter geeft aan dat er niet kan worden ingesproken over het besluit inzake de reeds verleende omgevingsvergunning voor de biomassacentrale. Inspreken over zaken als ruimtelijke onderbouwing, de inpasbaarheid in het landschap of technische eisen uit het Bouwbesluit waarin is getoetst mogen niet aan de orde worden gesteld door de inspreker. Over andere elementen van de motie of zaken als de experimentele techniek van de centrale kan wel worden ingesproken, omdat die aspecten geen deel uitmaken van de betreffende omgevingsvergunning.

De Forumvoorzitter geeft het als eerste het woord aan de inspreker, mevrouw G.E. de Jong.

Mevrouw de Jong geeft aan dat ze pas vandaag rond 16:00 uur gehoord heeft dat er over bepaalde zaken niet gesproken mag worden. Ze vindt dit erg jammer omdat zij zich vorige week al heeft aangemeld als inspreker. Mevrouw de Jong heeft vorige week ook een brief gestuurd naar alle raadsleden. Ze spreekt vanavond ook namens andere bezorgde inwoners van Eefde.

De inspreekreactie van mevrouw de Jong is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De Forumvoorzitter geeft het Forum de gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw de Jong.

Burgerbelang geeft aan het jammer te vinden dat mevrouw de Jong pas vandaag op de hoogte is gesteld van het feit dat over bepaalde zaken niet ingesproken mag worden.

D66 dankt mevrouw de Jong voor haar verhaal. Het verhaal komt bij D66 verontrustend over. D66 vraagt op basis waarvan mevrouw de Jong tot de conclusie komt dat de investeerder onbetrouwbaar zou zijn?

De Forumvoorzitter geeft mevrouw de Jong de gelegenheid voor het beantwoorden van de vraag van D66.

Mevrouw de Jong verwijst naar de zienswijze van Lunshof uit Zutphen en naar de inschrijvingen in de Kamer van Koophandel. De biomassacentrale staat pas sinds 5 augustus 2014 ingeschreven op twee adressen waarvan er één geen bedrijfspand is en een andere meerdere bv’s huisvest.

De Forumvoorzitter dankt mevrouw de Jong voor haar bijdrage en geeft het woord aan de indieners van de zienswijze, Burgerbelang.

Burgerbelang geeft aan wat voor hen het achterliggende idee is van deze motie. Burgerbelang juicht een nieuw bedrijf in Zutphen uiteraard toe. Over het plan voor de biomassacentrale heeft Burgerbelang echter zorgen. Onder andere vanwege het ontbreken van een bestemmingsplan. De procedure is snel doorlopen om een subsidie voor de initiatiefnemers veilig te stellen. De bedoeling is dat er twaalf jaar een subsidie wordt verleend door het Rijk. Na die twaalf jaar is de biomassacentrale echter niet commercieel te exploiteren. Deze biomassacentrale is daarnaast uniek in z’n soort. De techniek is nog lang niet uitontwikkeld. Burgerbelang realiseert zich dat de raad niet bevoegd is bij besluiten van het college. Burgerbelang maakt wel enkele kanttekeningen:

-          had het college niet moeten kiezen voor een andere ontwikkeling, wat is het risico van deze biomassacentrale en is het risico op een mislukking niet te groot? Er is nog veel onduidelijk;

-          het ontbreekt de regio aan een plan en visie op duurzaamheid en duurzame energie. Het is ook de vraag of dit bedrijf binnen deze visie had gepast.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het College voor een reactie op de motie.

Het College geeft aan dat rond de komst van de biomassacentrale verschillende partijen een eigen verantwoordelijkheid hebben. De gemeente gaat over de toetsing van de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De provincie heeft ook een aantal toetsingskaders waaronder Natura 2000. Daarnaast gaat de Omgevingsdienst Achterhoek over milieu-technische aspecten en de SDE over het beoordelen van het bedrijfsplan en de techniek

Het College geeft aan dat de gemeente de aanvraag goed heeft beoordeeld. De aanvraag is aangekondigd, er zijn zienswijzen ingediend, deze zijn beantwoord en er is een besluit genomen. In de tussentijd zijn er ook twee informatiebijeenkomsten geweest en is er een derde avond gepland over een aantal andere zaken. Bij de inwoners van een deel van Eefde spelen een aantal ontwikkelingen in Zutphen die ook invloed hebben op dit deel van Eefde. Daar ging die avond over. Samen met Lochem werkt Zutphen nu aan een visie op dat deel van Eefde, centraal in die visie staat het wonen nabij de Mars. Voor wat betreft de onrechtmatigheid geeft het College aan dat er een bestemmingsplan in ontwerp lag dat een hoogte van 12 tot 18 meter mogelijk maakte. Dit ontwerp is echter niet verder in procedure genomen. Daarna is de aanvraag voor de biomassacentrale ingediend. Omdat er geen bestemmingsplan ligt valt de toetsing terug op de bouwverordening. De ruimtelijke inpasbaarheid van de biomassacentrale is hieraan getoetst. Alles is zorgvuldig beoordeeld en afgewogen. De bouwverordening is destijds ook vastgesteld door de raad. Een nieuw bestemmingsplan voor Fort de Pol is in ontwerp klaar en wordt in januari in procedure gebracht. Uiteraard is de biomassacentrale daarin ook meegenomen.

Burgerbelang wijst het College op het bestaan van het Projectbureau de Mars. Hoe kan het dat er voor een deel van de Mars toch geen bestemmingsplan ligt?

Het College geeft aan dat er in de gemeente Zutphen een aantal gebieden zijn waarvoor er geen betsemmingsplan is vastgesteld. Fort de Pol is daar één van.

GroenLinks heeft nog een vraag over de hoogte: 12 meter geldt voor het hoogste plateau. Er is ook een hoger plateau mogelijk. Daarmee is het verschil ten opzichte van 30 meter niet meer zo groot. Klopt deze veronderstelling?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat volgens het ontwerpplan uit 2012 een plateau van 12 meter was toegestaan met een ontheffingsmogelijkheid tot 18 meter.

Het College geeft aan dat het beoordelen van de bedrijfsprocessen, techniek en de beoordeling van deze plannen geen taak is van de gemeente. Hier gaat de subsidieverlener over. Zij beschikken ook over veel kennis op dit gebied. Voor wat betreft de visie op duurzaamheid verschilt het College van mening met Burgerbelang. Er ligt juist een duidelijke regionale visie met vrij forse plannen. CleanTech is daarvan de overkoepelende naam. Het plan is dat de regio in 2030 energieneutraal is.

De Forumvoorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen over de motie.

GroenLinks geeft aan een duurzame techniek op deze locatie toch eigenlijk heel mooi is. Een hoogte van 30 meter is daarbij acceptabel. Bij een goede techniek zou de gemeente juist mee moeten willen werken. De zienswijze van onder andere Lunshof riep echter wel vragen op. Is de techniek wel voldoende uitontwikkeld? GroenLinks begrijpt de risico’s maar vraagt zich af of deze bij de gemeente liggen of bij het Rijk als subsidieverlener. GroenLinks begrijpt de aarzeling van Burgerbelang maar gaat daar uiteindelijk niet in mee.

De VVD constateert dat GroenLinks ook vindt dat er voor de gemeente op dit punt geen rol ligt. Stel dat het bedrijfsplan niet deugd, het bedrijfsplan evenmin maar het bedrijf ruimtelijk wel inpasbaar is. Zijn de eerste argumenten dan niet eigenlijk oneigenlijke argumenten?

GroenLinks vindt dit een terechte vraag maar de gemeente heeft in dit verhaal ook de grond verkocht. Dit maakt de rol van de gemeente wel iets anders.

De Stadspartij geeft aan dat de hoogte te maken heeft met silo’s voor opslag. Door de inspreker wordt gesteld dat de vergunningprocedure door het ontbreken van een bestemmingsplan niet wettig is. Hoe zit dit precies? Wat als er plannen zijn voor de vestiging van een nucleaire centrale?

Het College geeft aan dat er een procedure liep om tot een bestemmingsplan voor Fort te Pol te komen. Tijdens de procedure bleek het noodzakelijk om een aantal onderzoeken uit te voeren. Ook was er wat vertraging vanwege de ambtelijke capaciteit. Daarom is het ontwerp destijds niet verder in procedure gebracht. Plannen zoals de biomassacentrale worden wel getoetst aan de uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan. Bepaalde milieu categorieën zijn ook niet toegestaan. De biomassacentrale past binnen de uitgangspunten van het ontwerp bestemmingsplan.

De hoogte van 30 meter niet bedoeld voor opslagsilo’s maar voor de vergassingskolom (toren) die 26 meter hoog is met vier meter loopruimte daarboven. Dit heeft te maken met de techniek.

Burgerbelang stelt dat het in principe gaat om een chemische fabriek.

Het College geeft aan dat het om een vergassingstechniek gaat.

De Stadspartij vraagt of het College op de hoogte is van het onwettig verlenen van de omgevingsvergunning omdat er geen bestemmingsplan ligt.

Het College geeft aan dat er wettig is gehandeld. Als er geen bestemmingsplan ligt valt de gemeente terug op de bouwverordening.

Het CDA vraagt wanneer de politiek zich gaat bemoeien achter de voordeur van bedrijven. Dit is toch niet aan de lokale politiek.

Burgerbelang is het hier mee eens, maar wil aangeven dat zij zich zorgen maken over de risico’s. Het Rijk geeft een subsidie af van 96 miljoen euro voor twaalf jaar. Na die twaalf jaar kan het bedrijf nooit commercieel voortbestaan.

De VVD constateert dat Burgerbelang het huis van Thorbecke op de schop neemt. De minister gaat over de subsidieverlening. De zorgen die Burgerbelang heeft daar gaat de raad niet over.

Burgerbelang vindt het van belang om een signaal af te geven.

Het CDA geeft aan dat alle vormen van duurzame energie draaien op subsidie. Dit geldt zowel voor zonne-energie, windenergie als ook een biomassacentrale. De raad hoeft zich hierover geen zorgen maken.

D66 is in principe voorstander van een biomassacentrale op de beoogde plek. Het is goed dat er groen gas in Zutphen wordt geproduceerd. Aan de andere kant moet het wel goed en veilig gebeuren. Het wijzen op wie juridische verantwoordelijk is voor bepaalde zaken is wel een erg juridische/technische benadering van de problematiek. D66 hoort ook graag de reactie van de ODA en de SDE hierover.

De VVD constateert dat D66 de veiligheid benoemt. Wat is hiervan de aanleiding?

GroenLinks vind net als D66 dat er twijfels zijn over de gepresenteerde plannen. De plannen lijken ‘te mooi om waar te zijn’.

D66 gaat er van uit dat de biomassacentrale zal werken zoals is gepresenteerd maar dat de raad wel de verantwoordelijkheid heeft om dit ook uit te leggen aan de inwoners van Zutphen.

De VVD geeft aan dat de veiligheid nadrukkelijk is benoemt. Suggereert D66 hiermee dat de plannen niet veilig zijn. Waar is deze suggestie op gebaseerd?

D66 geeft aan dat dit is gebaseerd op de zorgen van omwonenden. D66 denkt dat het veilig is maar burgers moeten wel het vertrouwen worden gegeven dat het inderdaad veilig is.

De Stadspartij steunt D66 omdat het gaat om een experiment. Nieuw is ook dat het gas direct het gasnet ingespoten wordt.

Het College geeft aan dat het Forum een aantal zaken benoemt als ware de gemeente hierover gaat. De gemeente beoordeelt de aanvraag voor een omgevingsvergunning. De beoordeling van de techniek is niet aan de gemeente. Dit ligt bij het SDE. De gemeente beschikt ook niet over de capaciteit, kennis en kunde om dit te beoordelen. Ter zake kundig instituut gaat hierna kijken. Bij twijfel zal er ook geen subsidie worden verstrekt en de subsidie zal pas uitgekeerd worden als er ook daadwerkelijk geproduceerd wordt.

De SP wijst op de werkgelegenheid. Voor de SP is dit het belangrijkste. De biomassacentrale levert direct weinig extra werkgelegenheid op. Indirect levert het echter wel meer werkgelegenheid op. Het College moet kiezen voor werk. Dat dit enige overlast met zich meebrengt kan zo zijn maar de oude vuilstort gaf ook jarenlang overlast. De subsidie bedraagt 96 miljoen euro. Dit is erg veel geld voor een experiment maar niets doen betekent ook achteruitgang. De SP denkt dat de overlast te verminderen is door bijvoorbeeld vervoer over water. Resumerend vallen voor de SP de voordelen beter uit dan de nadelen.

De Stadspartij wijst er op dat het voor wat betreft de werkgelegenheid maar gaat om twaalf banen.

De SP geeft aan dat de biomassacentrale indirect veel meer werkgelegenheid oplevert.

De Stadspartij geeft aan dat het hout van buiten de gemeente komt.

De SP geeft aan dat het hout ook deels uit de gemeente komt maar dat de aanvoer wellicht gebeurt door bedrijven uit de regio.

Burgerbelang vraagt of de SP de motie nu wel of niet ondersteunt.

De SP geeft aan dat zij de motie alleen ondersteunen voor wat betreft de risico’s.

D66 geeft aan dat voor wat betreft transport er normen zijn. Het is interessant om te volgen of het bedrijf daaraan gaat voldoen.

De PvdA vraagt wat de relevantie is van de opmerking van D66. Is het de raad die daar over gaat?

D66 geeft aan dat Zutphen energieneutraal wil zijn. Dan is het ook belangrijk om te meten wat te meten is.

De PvdA constateert dat dit niets met deze motie te maken heeft.

D66 geeft aan dat de problematiek ook een overall blik vereist.

De ChristenUnie geeft aan dat enkele weken geleden een bijeenkomst was over de CleanTech agenda. Er komt nu een geweldige kans om te investeren in duurzame energie. Waarom wordt daar niet enthousiast op ingehaakt. De ChristenUnie begrijpt de gevoelens maar vindt de weerstand jammer. De risico’s zijn ingedekt. De gemeente mag daarop vertrouwen.

GroenLinks geeft aan hetzelfde vertrouwen te hebben bij de informatiebijeenkomst. Dit vertrouwen is nadien wel enigszins beschaamd na het lezen van een aantal stukken. GroenLinks heeft sterke twijfels of deze initiatiefnemers de biomassacentrale tot een succes gaan maken.

De Forumvoorzitter geeft het College de gelegenheid om te reageren op een aantal punten uit de motie.

Het College geeft voor wat betreft het eerste punt aan dat de bedrijfsprocessen worden onderzocht door de subsidieverlener. De eventuele risico’s zijn voor de gemeente zeer klein. Voor wat betreft punt 2 is het worst-case-scenario een leegstaand pand. Dit risico is er ook met andere bedrijven. Het College wil hierover in de toekomst nog wel praten met de initiatiefnemers. Voor wat betreft het derde punt: dit kan het College zo aanleveren.

De Forumvoorzitter vraagt aan het Forum over de motie voldoende is besproken.

Het Forum geeft aan dat de motie voldoende is besproken.

De Forumvoorzitter geeft aan dat de motie voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo huishoudelijke hulp (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.A. Neefjes
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een korte samenvatting van het onderwerp en de historie er van. Het is een adviseren forum, dus het college wil graag van de raad advies over het onderwerp. Er is voor dit forum één inspreker, mevrouw Van der Tuin van het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO). De voorzitter geeft eerst het woord aan mevrouw Van der Tuin

De inspreektekst van mevrouw Van der Tuin zit als bijlage bij dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van aanvullende vragen aan mevrouw Van der Tuin.

Burgerbelang geeft aan dat het duidelijk is overgekomen dat het PMO zich zorgen maakt over de toekomst van de huishoudelijke hulp. Burgerbelang wil graag weten welk scenario de voorkeur heeft van het PMO.

Mevrouw Van der Tuin geeft aan dat scenario 1 de voorkeur heeft van het PMO.

De voorzitter dankt mevrouw Van der Tuin en geeft het college kort het woord.

Het college geeft aan dat aanvullend op de memo huishoudelijke hulp, het advies van het PMO en de kerncijfers aan dit forum zijn toegevoegd. Deze stukken zijn namelijk bij de informele avond van 3 december al uitgereikt en het is goed dat alle fracties in het bezit zijn van alle stukken. Het college benadrukt dat het niet de bedoeling is een scenario te kiezen. Wel hoort het college graag wat de fracties belangrijk vinden, welke aandachtspunten/uitgangspunten ze hebben en welke voorstellen er zijn. Daarmee kan het college de scenario’s verder uitwerken en komt dan terug bij de raad.

De voorzitter geeft alle fracties nu de gelegenheid tot het geven van hun visie op de memo en de scenario’s over de huishoudelijke hulp, daarna is het college aan het woord voor het beantwoorden van eventuele vragen. Als laatste is er de mogelijkheid om met elkaar in discussie te gaan over het onderwerp.

Burgerbelang geeft aan het een moeilijk onderwerp te vinden. Wat is de beste keuze? Wat zijn de problemen? Waar lopen we tegenaan? Burgerbelang vind dat de kerncijfers te laat zijn aangeleverd waardoor ze nog niet met de fractie zijn besproken. Burgerbelang hoort graag hoe de andere fracties er over denken.

VVD geeft aan dat de 3 scenario’s wel een richting aangeven. Als het aan de  VVD ligt kan het allemaal wat verfijnder en moet het zeker aangepast worden, maar we moeten ook niet het financiële plaatje uit het oog verliezen. Scenario 3 heeft niet onze voorkeur omdat iedereen recht heeft op zorg en niet alleen de mensen met een laag inkomen. Scenario 2 heeft nu niet de voorkeur maar moeten we niet helemaal afschrijven, omdat we hier misschien in de toekomst naartoe moeten werken. VVD geeft aan dat scenario 1 nu de voorkeur heeft maar is benieuwd naar de andere fracties, het zijn namelijk 3 heel verschillende scenario’s.

PvdA geeft aan dat het heel prematuur is om nu al een voorkeur uit te spreken voor een scenario. Nu zijn de hoofdlijnen geschetst en met de scenario’s kunnen we nog heel veel kanten op. Om nu gelijk al scenario 2 weg te strepen is zonde voor de ontwikkeling van het beleid. Het is nodig ruimte te laten voor het verkennen van nieuwe concepten. Het is zonde als we als forumleden nu al aangeven dat één scenario niet aan de orde is.

Interruptie van de VVD die aangeeft niets weg te willen strepen maar wel met het aangeven van een voorkeur scenario een richting wil bepalen welke kant we op gaan denken. VVD heeft aangegeven dat scenario 2 wellicht iets is voor de toekomst.

Interruptie van de ChristenUnie die van mening is dat voor de discussie scenario 2 geen optie is.

PvdA hervat haar betoog. PvdA geeft aan dat we terug moeten naar de kernwaarde. PvdA geeft 5 kernwaarde weer namelijk: Huishoudelijke hulp moet voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn; Het werkgelegenheidseffect is van toepassing. Het zijn nuttige banen die zorgen voor werkgelegenheid. Er is risico op zwartwerken als de uurtarieven te laag liggen;Met een nieuwe stelsel is er ruimte voor vernieuwing zoals bijvoorbeeld het opzetten van een coöperatie; Mogelijke combinaties van scenario’s zijn denkbaar; Het budget moet binnen de kaders passen.

De PvdA ziet liever geen scenario’s maar randvoorwaarden. PvdA wil graag van het college weten hoe ze de resultaten straks gaan meten.

D66 wil graag weten hoe het in andere gemeenten gaat waar de huishoudelijke hulp is gestopt.

Interruptie van de PvdA die vraagt of D66 het Lochemse scenario wil.

D66 geeft aan alleen te willen evalueren en daarbij is het belangrijk om ook andere gemeenten te betrekken. D66 vindt scenario 2 nog te onduidelijk en wenst een toelichting. Vraagt ook of scenario 1 en 3 wel binnen het budget van 2016 passen.

De Stadspartij is blij dat we gelukkig nog geen scenario hoeven te kiezen en dat het met name om een visie gaat. Scenario 1 heeft een groot aantal voordelen maar de vraag is of dit op lange termijn financieel houdbaar is. Scenario 2 heeft niet de voorkeur omdat dit uitgaat van indicatiestelling door de zorgaanbieder zelf, waar blijft dan de keuze van de cliënt. Scenario 3 is een stuk soberder maar sluit wel aan bij de mensen die de zorg nodig hebben en die dit niet kunnen betalen. Het nadeel is dat er een inkomensgrens wordt genoemd die vrij hard is. Deze harde grens is niet gewenst omdat er dan altijd mensen zijn die tussen het wal en het schip raken. Stadspartij vindt het belangrijk dat er naar het besteedbaar inkomen wordt gekeken en niet naar harde grens. Stadspartij wil een  actieve herindicatie voor iedereen en is positief over de knipkaart. Stadspartij vraagt zich af of het genoemde uurtarief in de memo wel klopt. In het krantje van Het Kruiswerk wordt een veel lager uurtarief genoemd. Het valt de Stadspartij op dat we allemaal goede thuiszorg willen maar waar het om gaat is wat wij als gemeente aan ondersteuning kunnen bieden. Stadspartij vindt het vanzelfsprekend dat de indicatie voor huishoudelijke hulp meegenomen wordt bij de keukentafelgesprekken.

GroenLinks vindt het ook belangrijk en vanzelfsprekend dat het aspect huishoudelijke hulp bij die keukentafelgesprekken aan bod komt. GroenLinks is het eens met de PvdA dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing en dat scenario 2 niet gelijk moet worden weggestreept.  GroenLinks is van mening dat het juist heel erg goed kan zijn om de huishoudelijke hulp die nu al bij de cliënten over de vloer komen mee te laten praten/beoordelen. Natuurlijk moet dan wel geborgd worden dat je voorkomt dat de slager zijn eigen vlees keurt. Daar zijn wel structuren voor in de vorm van casussen. GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente met meerdere huishoudelijke hulp organisaties in zee gaan om zo goed te kunnen vergelijken. Het is belangrijk om in het komende keuzetraject ook en aantal casussen te behandelen en dan vooral te kijken naar de bureaucratie. Wat werkt er nu in de praktijk het meest praktische. Efficiëntie bespaart natuurlijk kosten. Laten we er ook voor zorgen dat hulpverlenende een eerlijke vergoeding krijgen.

Het CDA gaat uit van zelfredzaamheid als doel en hoe kom je daar dan. Zelfredzaamheid staat bij het CDA gelijk aan regie over jezelf. Het zal een hele omslag zijn naar dingen zelf doen, dit is lastig maar om voorkombaar. Huishoudelijke hulp is altijd maatwerk. De signaalfunctie door de huishoudelijke hulp is belangrijk en moet blijven behouden. Goed werkgeverschap is noodzakelijk omdat linksom of rechtsom het altijd op het bordje van de gemeente komt te liggen.

ChristenUnie wil zeker ruimte geven voor vernieuwing, maar dat kan ook onder scenario 1 of 3. ChristenUnie vindt dat scenario 2 niet kan omdat de historie leert dat de zorg aan marktpartijen overlaten alleen maar meer geld kost.

Interruptie van PvdA die het college vraagt of scenario 2 altijd een marktpartij is.

ChristenUnie geeft aan dat het belangrijk is hoe je de juiste zorg op de juiste plek krijgt en hoe je daaromheen de juiste financiën gaat regelen. Er moet natuurlijk gekeken worden naar draagkracht als we dit niet doen dan reden we het financieel niet. Inzetten op een andere koers is dus noodzakelijk. Hierbij kunnen verschillende scenario’s gecombineerd worden. Het gaat niet alleen om een cultuuromslag maar ook om mensen hulp geven die zelf geen hulp kunnen regelen. De keukentafelgesprekken zijn hierbij belangrijk. De eerste lijn heeft hierbij en grote rol en hoort ook aan de keukentafel te zitten.

SP vindt dat de gemeente een vrij negatief beeld schetst van de hulpvragers. Het gaat hierbij veelal om alleenstaande ouderen waarvoor de gemeente het eerste aanspreekpunt is. Huishoudelijke hulp is niet altijd een goedkope optie hierdoor ziet een deel van de hulpvragende nu ook al af van huishoudelijke hulp. De signaleringsfunctie van de thuishulp vindt de SP erg belangrijk. Niet alleen of het met de cliënten goed gaat maar ook op het gebied van hygiëne. Scenario 1 heeft de voorkeur maar wel met aanpassingen. SP wil graag wel wat meer uitleg over de indicatie van tijdseenheid. Wie doet die indicatie en hoe? Scenario 2 is voor de SP niet direct een optie. Huishoudelijke hulp ziet de SP als een wezenlijke zorgbehoefte. Scenario 3 is geen optie omdat iedereen geholpen moet kunnen worden ongeacht het inkomen. Scenario 3 werkt ook zwartwerken in de hand. SP geeft aan dat nu de  hoge inkomens meer eigen bijdrage betalen dan de lage inkomens en wil van het college weten hoe  dit in 2015 is?

Alle partijen hebben hun visie naar voren kunnen brengen. De voorzitter geeft nu eerst het woord aan het college voor het beantwoorden van  enkele vragen.

Het college geeft aan dat ze natuurlijk bij de keukentafelgesprekken de hele situatie van een gezin of persoon gaan bekijken. Mensen mogen zelf iemand uitnodigen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Verder zit er iemand van de zorginstantie bij.

Interruptie van GroenLinks die vraagt of er ook iemand van de huishoudelijke hulp aanwezig is als die persoon nu al hulp krijgt.

Het college geeft aan dat de cliënt ook een vertrouwde huishoudelijke hulp bij het gesprek mag betrekken. Als de cliënt nu geen huishoudelijke hulp heeft zal deze ook niet aanwezig zijn.

Interruptie van Burgerbelang die vraagt wie nu de indicatie vaststelt.

Het college geeft aan dat het bij nieuwe aanvragen niet meer om een indicatie gaat maar om het maken van een plan. Op basis van dit plan komt er een beschikking waarin het maatwerk beschreven staat.

Interruptie van D66 die aangeeft dat het nu weer over de toegang gaat waar de raad al eerder over is geïnformeerd. Nu gaat het over huishoudelijke hulp.

Interruptie van GroenLinks die vraagt waar de grotere rol van de aanbieder op slaat bij scenario 2.

Het college geeft aan dat wat er nu geschetst is gaat over hoe we het nu de huishoudelijke hulp hebben georganiseerd. Afhankelijke van de toekomst kan dit anders worden. Wat het college nu alleen wil aangeven is dat tijdens het keukentafelgesprek het om het brede spectrum gaat en niet alleen over de huishoudelijke hulp.

Het college geeft aan dat de uurtarieven van Het Kruiswerk waarschijnlijk alfahulp betreft, dus liggen de tarieven lager. Deze mensen zijn niet in loondienst. Het college stapt bij de huishoudelijke hulp af van alfahulp.

Het college geeft aan dat de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp voor 2015 gelijk blijft aan 2014. Deze memo en visie gaat over 2016.

Het college vindt het bijzonder te constateren dat bij scenario 2 door de meeste fracties alleen wordt gekeken naar marktpartijen. Dit kunnen ook mensen zelf zijn of groepen mensen in de wijk. Als er zo naar scenario 2 wordt gekeken dan worden bezwaren misschien weggenomen. Er is dan meer mogelijkheid voor maatwerk en samenhang.

Het college wil voor de discussie nog meegeven dat ze van een aantal fracties  nog niet heel duidelijk heeft waarom bepaalde scenario’s wel of geen voorkeur hebben.

De Stadspartij wil nog meegeven dat indicatiegesprekken zoveel mogelijke thuis gevoerd moeten worden, zeker als het gaat om huishoudelijke hulp. SP gaat er vanuit dat het ontplooien van nieuwe initiatieven niet alleen bij scenario 2 mogelijk is maar ook bij scenario 1 en 3.

PvdA geeft aan dat de signaleringsfunctie belangrijk is en wil van de andere fracties weten of ze bij aanbesteding niet alleen op de prijs gaan letten maar ook op de kwaliteit. Wil je de signaleringsfunctie verbeteren is het belangrijk dat zorgverleners worden geschoold.

Voor de VVD is het belangrijk dat iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt ongeacht inkomen. Zelfredzaamheid en de juiste zorg op de juiste plek is ook belangrijk. Uiteindelijk blijft het toch maatwerk. VVD wil graag van het college weten hoe het nu verder gaat. Het moet geen pilot worden maar wel ergens heen leiden.

De ChristenUnie geeft aan dat de vraag van de PvdA heel concreet is en concludeert dat de VVD het daarmee eens is. Kwaliteit is voor de ChristenUnie ook heel belangrijk.

Voor GroenLinks is kwaliteit ook belangrijk, maar signaleringswaarde kan je op verschillende manieren bereiken.

Voor Burgerbelang gaat scenario 1 over “wordt geholpen” en scenario 2 over “kan worden geholpen”. Burgerbelang is heel duidelijk voor “wordt geholpen”.

VVD heeft haar punten duidelijk gemaakt en heeft nog een vraag voor het college. Natuurlijk is de VVD voor kwaliteit maar we moeten de bezuinigingen niet uit het oog verliezen. Het moet efficiënter en effectiever.

Het CDA geeft aan dat het bij een signaleringsfunctie niet alleen gaat over het signaleren zelf maar ook om het systeem erachter. Er moet wel een verbinding zijn tussen signalen oppikken en doorgeven.

Stadspartij vindt kwaliteit en financiën belangrijk maar ook de keuzevrijheid van de cliënten. Het is aan de gemeente of aan andere organisaties om die verschillen duidelijk te maken. Te toegang tot de zorg moet goed geregeld zijn.

Burgerbelang vraagt het college gezien de tijd hoe nu verder met dit onderwerp.

Het college geeft aan dat op basis van dit forum en de opmerkingen van de fracties het stuk verder wordt uitgewerkt. Voor de zomer van 2015 zal er een besluit komen over hoe we in 2016 verder gaan met de huishoudelijke hulp. In de eerste maanden van 2015 zal er een gesprek komen met de cliënten zelf en de mensen uit het werkveld.

ChristenUnie neemt aan dat dan ook de ervaringen die we tot dan toe hebben opgedaan worden meegenomen.

College kan dit bevestigen en geeft aan dat er een soort doorontwikkelmodel wordt voorgesteld.

De SP geeft aan dat ook bij hun kwaliteit voorop staat.

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Technisch Blok 15 december 2014 (20:00 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Notulist
J.F.A. Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en M. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksP. Reeuwijk
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter geeft het woord aan de heer Barelds.

De heer Barelds verwijst naar een brief die hij vrijdag heeft gestuurd aan het college en de raadsleden. Hij geeft aan zich zorgen te maken. In oktober is bekend gemaakt dat hij terugtreedt als bestuurder van TIP, omdat het vrijwilligerswerk werd dat op werk begon te lijken. Vanaf de zomervakantie liepen afspraken dat de taken van TIP worden overgedragen aan de nieuwe stichting City Marketing. Dit gebeurde met enige haast en zonder visie op wat er met TIP moest gebeuren. Dhr. Barelds heeft aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij TIP, maar er wordt niet met hem gesproken. Er zijn alleen contacten geweest over de inventaris en voorraden en het bedrag waarvoor dit kan worden overgenomen. Dhr. Barelds zegt dat de stichting in het leven is geroepen omdat de gemeente dat wil. Hij heeft zich altijd aan zijn verplichtingen gehouden. Er is nog wel aangeboden dat hij het komende half jaar nog doorgaat met TIP in de stichtingsvorm, maar dat kan hij zich niet veroorloven. Hij roept de raad op dit niet te laten eindigen in gekrakeel over verantwoordelijkheden. Dhr. Barelds zegt dat hij de eigenaar is van TIP. Als de gemeente wil dat een ondernemer zich voor de gemeente blijft inzetten, moeten ze hem dit niet te moeilijk maken.

De PvdA vraagt of er geen gesprek heeft plaatsgevonden met de heer Geerken.

De heer Barelds geeft aan geen inhoudelijke gesprekken te hebben gevoerd. Er is slechts een mededeling gedaan. Verder is er alleen gevraagd om een lijst. Die hebben ze ontvangen, maar dan zonder bedragen. Dhr. Barelds is van mening dat de bedragen hierbij niet leidend zijn.

GroenLinks vraagt of dhr. Barelds een concreet idee heeft hoe hij het vervolg ziet.

Dhr. Barelds zegt dat zijn laatste voorstel was dat hij een half jaar als directeur het geheel in goede banen zou kunnen leiden, waarbij men in deze periode in gesprek kan blijven over de vormgeving na die tijd.

De VVD vraagt wat de voorkeur heeft van de heer Barelds: wel of geen rol bij het vervolg? En indien hij hier geen rol in heeft, gaat het dan alleen over de overdracht?

Dhr. Barelds zegt dat het antwoord op de eerste vraag ja is en dat hij zich daar altijd bereid voor heeft gesteld. Een antwoord op de tweede vraag is dus niet aan de orde.

De voorzitter sluit het agendapunt. De brief van dhr. Barelds wordt onder de forumleden verspreid.

 

3. Actieve informatievoorziening

Het college deelt in antwoord op eerder gestelde vragen over pensioenopbouw en pensioenfonds mee dat er een voorziening is getroffen. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt in pensioenen van voor en na 2005.

De voorzitter vraagt het college om dit per memo af te doen.

Het college geeft aan dat het memo zal volgen.

De PvdA geeft aan verwacht te hebben dat er nog een mededeling over Fort de Pol zou komen, gezien de mededeling van het college in het vorige forum.

Het college antwoordt dat toen wel gezegd is dat er in een volgend forum verdere informatie zou volgen, maar niet dat dit in het eerstvolgende forum zou zijn.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 december 2014

De PvdA vraag naar de stand van zaken van toezeggingen 13-36 (stand van zaken Warnshuus) en 14-06 (paracommercie –s portverenigingen), aangezien deze al geruime tijd op de lijst staan.

 

Het college deelt mee dat het onderwerp Warnshuus in een forum aan de orde komt in januari of februari. Verder meldt het college met de Sportfederatie Gelderland in gesprek te zijn om een avond te organiseren voor sportverenigingen waarbij het betreffende onderwerp over het gebruik van de gebouwen aan de orde komt.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 december 2014

De Stadspartij vraagt met betrekking tot toezegging 2014-06 (bescherming bomen kleine kavels) hoe het staat met de vakgroep groen.

 

Het college zegt hier nog niet veel verder mee te zijn. Het heeft wel de aandacht van het college en daar wordt in januari opnieuw naar gekeken.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Benoeming lid en plaatsvervangend lid regioraad Stedendriehoek

Geen opmerkingen.

 

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Dennendijk 7 te Zutphen (Warnsveld)

Geen opmerkingen.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Diverse begrotingswijzigingen forum en raad 15 december 2014

Geen opmerkingen.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6d. Nieuwe verordening onderwijshuisvesting 2015

Burgerbelang vraagt of er een garantie is voor het behoud van de kwaliteit van de panden en dat deze goed onderhouden worden.

Het college geeft aan dat de scholen zelf het geld in handen krijgen. De schoolbesturen willen zelf ook graag goede schoolgebouwen. In relatie tot de krimp is echter niet zeker of de gemeente de schoolgebouwen in dezelfde staat terugkrijgt.

Burgerbelang vraagt of de gemeente hier geen controle op kan uitoefenen.

Het college geeft aan dat er wettelijke sancties mogelijk zijn bij overdracht.

De PvdA vraagt of er een forum kan komen over het onderwerp krimp en op welke termijn.

Het college verwacht dat dit in februari kan plaatsvinden.

Het CDA vraagt of het geld door de scholen vrij te besteden is.

Het college antwoordt bevestigend.

Conclusie: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 december 2014

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 december 2014

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 01-12-2014

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Motie: Taalschakelklas moet blijven (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAM.K. van Straten
ChristenUnieA. Oldenkamp
Fractie Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Door zowel de PvdA, Groen Links, Burgerbelang, Stadspartij en de SP is een  motie ingediend welke oproept tot  het behoud van taalonderwijs voor basisschool leerlingen met taalachterstand.

De voorzitter geeft het woord aan de inspreker, de heer van Aalst, directeur van het samenwerkingsverband scholen IJssel /Berkel. De inspreekreactie is als bijlage toegevoegd.

De voorzitter geeft het woord aan de leden voor het stellen van vragen aan de heer Aalst.

CU; Wat zijn de kosten om deze onderwijsvoorziening in stand te kunnen houden?

Dhr Aalst; de kosten bedragen ca. € 45.000, per jaar.

VVD; Het onderwijs wordt mede gefinancierd uit het eigen budget Passend Onderwijs. Op dit moment is daarbinnen geen ruimte voor taalschakelvoorzieningen of dat moet ten koste gaan van andere onderwijsaspecten.

D66; Een gezamenlijke aanpak vanuit de regio gemeente is nodig.

De voorzitter geeft nu het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen aan het College  over de inhoud van de motie. De motie is door 6 partijen ingediend omdat zij inzien dat mede door de taalschakelvoorziening de jongeren de nederlandse taal in één jaar kunnen aanleren waar zij daarna altijd voordeel zullen hebben. Dit moet feitelijk gefinancierd worden door de gemeente.

SP; Zijn er kopklassen in de gemeente en zo ja worden die meegenomen in deze motie? Kopklassen zijn klassen voor leerlingen die de basisschool hebben afgerond en die daarna extra bijscholing in taal krijgen voordat ze naar de middelbare school gaan.

PvdA; Meenemen is oké, echter wat kost dat dan?

D66; Als voorschot- en vroegschooleducatie (VVE) meegenomen worden zijn feitelijk zowel kopklassen als taalschakelvoorzieningen niet nodig.

CU; In de motie moet het feit dat de financiering door de gemeente moet worden gedaan, wel worden aangegeven, want daar moet over worden gesproken.

VVD; De partij heeft de motie niet ondertekend echter ziet wel het belang van goed onderwijs voor alle kinderen in de gemeente en komt erop terug als dit in het kader van het asielzoekerscentrum ter sprake komt.

D66; Geeft aan dat in het kader van de wet Oké het de taak van de gemeente is om goed onderwijs te faciliteren.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

De historie van onderwijs via de taalschakelvoorziening is goed weergegeven door de heer van Aalst.Na de  kerntakendiscussie destijds is besloten het beschikbare geld selectief in te zetten waarbij geen financiele ruimte meer was voor taalschakel voorziening in het onderwijs. Dit terwijl er vanuit de wet VVE wel een taak voor de gemeente ligt.

Het college geeft aan dat ze blij met de motie is. Preventie en vroeg signalering van taalachterstand is immers  belangrijk in het onderwijs. Daarnaast zal er door de komst van het AZC meer kinderen en ook volwassenen komen met een taalachterstand. Samen met de Regio zal nagegaan moeten worden wat de genoemde onderwijswetten voor het hele spectrum aan onderwijs in de gemeente gaat betekenen.

Kopklassen zijn er vooralsnog niet in de gemeente. Het college vindt het van belang dat er ook gekeken moeten worden naar taalschakelvoorziening voor de ouders van kinderen met een taalachterstand. Immers als de ouders de taal goed beheersen zal dit ten goede komen aan de kinderen.

Het college acht het goed om in een breder verband met zowel de Regio als de scholen naar het voorstel  te kijken. De gemeente geeft niet op voorhand aan het extra onderwijs te financieren maar wil wel samen met de andere betrokken partijen te kijken wat mogelijk is. Door samenwerkingen en slimme verbindingen te leggen met partijen en instanties zal er gekeken moet worden wat haalbaar is. Tevens zijn er kansen door de komst van het AZC. Het college zal de motie gaan uitwerken en zal daarnaast de kosten in beeld brengen en nagaan of er financiële dekking is.

De VVD merkt op dat tijdens de 2e bijeenkomst over het AZC, de directeur dhr. Waaijen heeft aangegeven dat de gemeente Zutphen zal bijdragen aan onderwijs voor buitenlandse kinderen.

Het college geeft aan dat dit niet bij haar bekend is.

De forumleden geven aan dat aanpassing van de motie niet noodzakelijk is.

De VVD geeft aan dat zij de motie ook ongewijzigd steunt.

Na het tellen van de stemmen concludeert de voorzitter dat de motie unaniem wordt gesteund. Besloten wordt dat de motie direct door kan voor besluitvorming in de Raad.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Financiën 2012 t/m 2015 zwembad (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Hij refereert vervolgens nog kort naar het technisch blok van 1 dec. j.l. waar het onderwerp reeds op de agenda heeft gestaan. Hier is reeds de gelegenheid geboden om technische vagen neer te leggen bij de behandelend ambtenaar. Het college krijgt vervolgens het woord  om de voorliggende voorstellen toe te lichten.

Het college geeft aan dat het reeds bij herhaling heeft aan te geven dat er extra middelen voor het zwembad benodigd zouden zijn  maar dat de hoogte vooralsnog onduidelijk was. De tekorten zijn onder anderen ontstaan door het vervallen van de energiebelasting, het afnemen van het aantal leszwemmers, lagere huuropbrengsten  en de uitkoop van de horeca-uitbater. Tevens is er door de late besluitvorming een probleem ontstaan in de uitvoering. Daarom wordt in het voorstel voorgesteld deze eenmalig te laten vervallen.

Inmiddels worden er gespreken gevoerd om de zwemlessen straks te houden in de IJsselstroom. Daarnaast wordt overlegd met de IJsselmeeuwen om vrijwilligers te laten meedraaien in het zwembad.

In het voorjaar van 2016 is er hopelijk meer duidelijkheid over de financiële vooruitzichten zodat een heldere begroting voor 2016 kan worden opgesteld.

Het forum krijgt vervolgens de gelegenheid om vragen te stellen aan het college.

De PvdA geeft aan niet verrast te zijn dat er te korten zijn. Men vraagt om een professionele exploitatie. Het vorige en huidige bestuur van vrijwilligers lukte het niet om de complexe problemen het hoofd te bieden. Hoe denkt het college dit nu wel te realiseren?

De VVD geeft aan blij te zijn dat het college de oude erfenissen oppikt. Men is geschrokken van de hoogte van het bedrag maar de fractie heeft er vertrouwen in dat het met het nieuwe zwembad goed komt mits er een goed bedrijfsplan komt.  Wat gaat er gebeuren met de gelden die vrijkomen bij verkoop van de gronden van het oude zwembad; algemene middelen of worden deze gebruikt voor de exploitatie van het nieuwe zwembad?

De fractie Jansen wil graag weten of de huidige begrotingsaanpassing de laatste is.

De ChristenUnie is ook blij dat de erfenissen uit het verleden nu worden aangepakt. Hoe voorkomen we herhaling? Men adviseert om bij het businessplan ook te kijken naar een mogelijke verzelfstandiging

GroenLinks maakt zich eveneens zorgen om nieuwe tegenvallers. Men wil graag tijdig zicht op de organisatie.

De fractie van de Stadspartij vraag hoe hoog de frictiekosten gaan uitvallen. Men dringt aan op snel  een nieuw bedrijfsplan op te stellen om tijdig bij te kunnen sturen.

Ook de fractie van Burgerbelang dringt aan om snel met een nieuw bedrijfsplan te komen. Daarnaast wil men weten hoe hoog de frictiekosten gaan uitvallen en wil men weten hoe het college denkt dat in de toekomst nieuwe problemen vermeden kunnen worden.

Het CDA sluit zich aan bij de vorige vragen en wil graag weten hoe de zwemmers straks naar de IJsselslag getrokken worden. Tevens wil men weten hoe ruim de beleidsvrijheid is.

Vervolgens krijgt het college het woord ter beantwoording van de vragen. Het college geeft aan ook teleurgesteld te zijn over het tekort.

De beleidsvrijheid van de raad is ruim. Zij gaan immers over de begroting.

Inzake de professionalisering van de exploitatie geeft het college aan nu ook met professionele partijen in gesprek te zijn.. De discussie over verzelfstandiging wil men nog niet in het voorjaar van  2015 doen mar pas als de financiële situatie wat stabieler is. Het college geeft aan in voorjaar ook met de uitkomsten van het overleg met de IJsselmeeuwen naar de raad toe te komen. Ook

GroenLinks interrumpeert met dat de zwemmers niet alleen naar Sutfene zijn vertrokken maar ook naar baden buiten de gemeente. Hoe kunnen we die terug halen? Het college merkt op dat de mensen niet gedwongen kunnen worden maar dat veel afhangt van factoren als kwaliteit en sfeer. Met het Graaf Ottobad gaat het niet meer goed komen.

Het bestuur is bezig met de begroting van 2016 en een ondernemingsplan met ondermeer een plan om de zwemlessen terug te krijgen.

Voor de frictiekosten komt nog een voorstel.

De Stadspartij vraagt of de frictiekosten uit de eigen programmabegroting kunne worden gefinancierd. Het college hoopt dat dit gaat lukken.

D66 vraagt hoe raad en college hiervan kunnen leren.

Het college merkt op dat het exploiteren van een dergelijk complex iets een te zware taak kan zijn voor vrijwilligers. In het verleden konden tegenvallers opgevangen worden door de gemeente. Nu niet meer. Het college wil hier graag in de loop van 2015 op terugkomen . De opbrengst van de grond gaat zoals eerder afgesproken naar de algemene reserves. Als de raad een andere bestemming wil dan kan ze een voorstel indienen.

De fractie Jansen benadrukt het belang van een goede risicomanagement.

De voorzitter concludeert dat het voorstel afdoende is besproken en dat het door kan naar de raad om  dezelfde avond nog behandeld te worden. Vervolgens sluit hij de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Verordening reclamebelasting - ondernemersfonds (15-12-2014)

Datum 15-12-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66A.S.R. Dijk
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ.G.A La Rose
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
Fractie JansenA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij leidt kort het onderwerp in en geeft vervolgens het woord aan het college voor een nadere toelichting op de stukken.

Het college geeft aan dat het verzoek tot het invoeren van een ondernemersfonds vanuit de ondernemers zelf is gekomen. Het verzoek was al een keer eerder bij de gemeente gekomen maar het toenmalige college wilde eerst kijken hoe de verordening in de binnenstad zou uitpakken. Doel van het fonds is dat iedereen bijdraagt aan collectieve voorzieningen. Het verzoek tot invoering is al een keer eerder bij de gemeente gekomen maar het toenmalige college wilde eerst kijken hoe de verordening in de binnenstad zou uitpakken.

Er zit een fout in het voorliggende voorstel. Er staat nu een bedrag van 490.000 euro in het voorstel tot wijziging van de programmabegroting. Dit moet echter 450.000 Euro zijn. De begrotingswijziging hiervoor komt zo spoedig mogelijk zodat de invoer van de reclamebelasting niet uitgesteld hoeft te worden. Het forum krijgt het woord om vragen over het voorstel te stellen aan het college.

Groen Links vindt het een goed voorstel. Er is veel draagvlak voor. De fractie wil graag weten waaruit de aanloopkosten bestaan en zouden die omlaag kunnen. Ook het bedrag van de terugkerende kosten, 24.000 euro vindt men hoog.

De VVD-fractie merkt op dat het aantal tariefgroepen in de binnenstad terug is gebracht naar vier. In de binnenstad weet men nog van niets. Hoe wordt dit gecommuniceerd.

Het CDA maakt complimenten over de perceptiekosten. Deze zijn in verhouding met andere plaatsen erg laag.

De Stadspartij vraagt hoe de afstemming met de binnenstad is verlopen. Daarnaast wil men weten of de geldstromen van de binnenstad en de overige gebieden wel gescheiden zijn.

De ChristenUnie vraagt of het mogelijk is of de werkgevers en het college te zijner tijd een keer kunnen komen vertellen hoe men de promotie denkt aan te pakken.

De fractie van de PvdA vraagt of er iets geregeld is voor ondernemers die niet kunnen betalen?

De fractie Jansen merkt op dat het hier geen nieuwe belasting betreft maar een uitbreiding van het gebied. Een meerderheid van de betroffen ondernemers is voor. Daarom kan dit voorstel snel naar de raad.

D'66 is van mening dat de aangepaste tariefsklassen duidelijk naar de binnenstadmoeten worden gecommuniceerd.

Men vraagt of de bedrijven die in een pand met een WOZ waarde < 500.000 euro zitten niet al in de verordening moeten worden meegenomen? Daarnaast wil men weten of het college aan kan geven waarom een aantal ondernemers tegen het voorstel is.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen. Allereerst geeft men aan dat het onbekend is waarom een aantal ondernemers tegen de komst van de belasting is. Er is uitsluitend gevraagd of men voor of tegen was.

De veranderende tariefstelling in de binnenstad is uitgebreid besproken met de SOBZ, het binnenstadsplatform en de binnenstadsmanager. Men was er niet negatief over. De nu voorgestelde tariefstelling moet eerlijker uitpakken.

Over de perceptiekosten merkt het college op dat uiteindelijk alleen de werkelijke kosten in rekening gebracht zullen worden.

De VVD vraagt of  is vastgelegd of de ondernemersorganisaties daadwerkelijk de tarieven communiceren.

Het college geef aan dat het organisaties van de ondernemers zijn en dat het college daar dus niet over gaat.

Groen Links vraagt of de nieuwe tariefstelling gunstiger uitpakt voor de kleine ondernemers.

Het college  antwoord dat dit niet zo is.

De Groen Links fractie wil weten hoe dan wel.

Het college geeft aan dat dit geheel afhangt van de WOZ waarde. Bij problemen kan kwijtschelding worden aangevraagd. Het doel van de wijziging is om eerdere ongelijkheden weg te werken. Er zal ook nog verder over gesproken worden met de ondernemersorganisaties.

Groen Links vindt het positief dat het college zo goed met  bezwaren omgaat. Van de VVD wil men weten of er nog bezwaren zijn.

De VVD is inhoudelijk akkoord men benadrukt alleen het belang van communicatie.  

Het college benadrukt dat de communicatie tussen de ondernemersorganisaties en de achterban niet de zaak van het college is. Wel gaat er een brief met informatie over de nieuwe tariefstellingen naar alle betrokken ondernemers.

Voor wat betreft de geldstromen geeft het college aan dat deze gescheiden zijn. He Het gaat om 2 budgetten.

Het college heeft het niet nodig geacht om een aparte tariefsklasse voor < 500.000 in te stellen daar uit de inventarisatie bleek dat deze bedrijven in praktijk nauwelijks voorkomen. Indien nodig wordt bijgestuurd.

D’66 vraagt of dit niet leidt tot vermijdbare problemen.

Het college legt uit dat vooraf een inventarisatie is gedaan. Slechts enkele panden hebben een lagere WOZ waarde.

Over het gebruik van de promotiegelden  lijkt het college een goed idee om tzt inderdaad de HIS uitnodigen. Dit kan goed gekoppeld worden aan de economische agenda.

Voor wat betreft de kwijtscheldingsregeling meldt het college dat deze voor alle ondernemers  geldt.

Groen Links geeft aan dat het prettig as geweest als in het voorstel wat over de gewijzigde binnenstadstarieven had gestaan.

Het college beaamt dit.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp afdoende is bespreken en dat het voorstel door naar de raad. Het onderwerp stond reeds geagendeerd voor dezelfde avond. De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in