Pagina delen

Forumverslag 15-09-2016

Cultuuragenda 2016 'De kunst van het samen vernieuwen' (15-09-2016)

Datum 15-09-2016 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en geeft een toelichting over het doel van de bijeenkomst.

2. Toelichting over totstandkoming Cultuuragenda door het college

Het college is trots op de Cultuuragenda “de kunst van samen vernieuwen” en geeft een toelichting over de interactieve voorbereiding van de totstandkoming van de Cultuuragenda. Zij noemt de gemeentelijke doelen: versterken van het ondernemersklimaat, aantrekken van actieve krachtige Zutphenaren en ondersteunen van kwetsbare inwoners. Kunst, cultuur en erfgoed leveren een belangrijke bijdrage hieraan.

De ombuiging van het gemeentelijk beleid betreft:

  • het inzetten van cultureel erfgoed als inspiratiebron en decor;
  • vernieuwing van het cultuuraanbod door meer verbinding van kleine en grote initiatieven, bestaande en nieuwe activiteiten, ondernemers, initiatiefnemers en het cultureel basisnetwerk;
  • behoud van een centrale regierol bij de gemeente, maar meer ruimte voor ondernemers en instellingen om vanuit hun deskundigheid en organisatie vorm te geven aan het cultuurklimaat.

Het college vertelt dat hij, met instemming van de gemeenteraad, gestart is met het overleg met het basisnetwerk en werkt aan de oprichting van de stichting Cultuur en erfgoed. Hij is benieuwd of de cultuuragenda een goede vertaling is van de input van het culturele veld in Zutphen.

3. Insprekers

Dhr. W.J. de Wilde (voorzitter Zutphense Kunst Collectie): zie bijlage voor inspreekreactie.

Dhr. Bonnes Venema (voorzitter Stichting Wijnhuisfonds):

De spreker benoemt het belang van cultuurerfgoed behouden, renoveren en de stad nog mooier te maken dan dat die al is. Stichting Wijnhuisfonds is verheugd met de nota met daarin de samenhang en het college die zijn nek durft uit te steken met deze nota. Als de gemeenteraad deze nota serieus neemt dan vraagt dat om bestendigheid en een lange termijn visie. Regie houden vraagt om een structureel budget dat de gemeente Zutphen verdient. We hebben de meeste monumentale panden in een binnenstad. Hij plijt voor een focus, kiezen voor de lange termijn beleid en het pakken van verantwoordelijkheid. De gemeente moet de regiefunctie houden en ervoor zorgen dat wij een plek in Nederland verkrijgen om de culturele hoofdstad te worden. Dit heeft als consequentie dat een aantal activiteiten niet meer in deze binnenstad passen, zoals bijvoorbeeld de kermis. Dit schrikt toeristen af. Wij hebben de gouden kans aan dit plein het ’s Gravenhof. Daar ligt de historie van Zutphen. Dit moet getoond worden en er moet een besluit genomen worden om de auto’s te weren. We moeten er samen voor gaan, niet meer bezuinigen en nieuwe creatieve ruimte creëren. Zutphen moet die plek krijgen die zij verdient en hiervoor moet die nieuwe Stichting en de cultuurmaker alle ruimte krijgen. Er moet een focus komen op wat er in de cultuuragenda staat en hier moeten we samen voor gaan.

Dhr. Heesen (nieuwe directeur Luxor): zie bijlage voor inspreekreactie.

Mw. Arkesteijn (Cultuurhistorisch Platform/voorzitter Beethoven festival): zie bijlage voor inspreekreactie.

CDA: vraagt toelichting op de opmerking dat visie wordt gemist op de langere termijn?

Mevr. Arkesteijn: er is geld voor nieuwe initiatieven, echter is de vrij besteedbare ruimte niet zo heel veel. We moeten inzetten op cultuurhistorisch erfgoed en muziektoerisme. Muziek-ontwikkeling genereert ook werkgelegenheid.

D66: Zutphen als muziekstad, wat heeft u nodig om dit meer te promoten?

Mevr. Arkesteijn: Wat wij nodig hebben is dat de raad de initiatieven ondersteunt voor een lange termijnvisie. Een beoordeling naar een jaar is niet goed. Er moet pas na 4 jaar afrekenend worden om de organisatie een kans/de ruimte te geven zich te ontwikkelen.

Mevr. Van Hilten: zie bijlage voor inspreekreactie.

4. Gesprek Forumleden – partners Cultuur

De voorzitter stelt de genodigde aanwezigen uit de culturele sector voor:

Hanzehof: mw. Van Tiel (dir) en dhr. De Voogd (vz)

Bibliotheek: dhr. Huis in 't Veld (dir.-bestuurder)

Muzehof: mw. Lagerweij (dir.)

Musea: mw. Wilhelm

Filmhuis: dhr. Van Veldhoven (vz.) en dhr. Heesen (dir.)

Erfgoedadviesraad: dhr. Van Oorschot (vz.)

St. Wijnhuisfonds: dhr. Venema

Cultuurhistorisch Platform: mw. Arkesteijn

Historische Vereniging Zutphen: dhr. Van Schie en dhr. Reijers

St. Culturele vorming basisscholen: mw. Ansems

Koelhuis: mw. Van Tilburg en mw. Struijker Boudier

Cultureel ondernemer: dhr. Peppelenbos

Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van de volgende thema’s:

4.1 Invoering prestatieafspraken

Dhr. Venema: De nieuwe stichting moet de ruimte krijgen zodat de cultuurmakelaar innovatief kan zijn. Kwalitatieve doelstelling moeten benoemd worden. Deze doelstellingen moeten globaal gehouden worden.

VVD: hoe zijn de prestatie-indicatoren bevallen bij de grotere instellingen?

Mw. Lagerweij: De instellingen van het cultureel basisnetwerk zijn het overleg met de gemeente gestart over prestatieafspraken op basis van het zgn. 4R-model (richting, ruimte, resultaat, rekenschap). Ze pleit voor afspraken over een langere termijn.

Mw. Wilhem (geeft op verzoek van het CDA haar visie op cultureel ondernemerschap): het gaat om kansen zien en verzilveren. Netwerken onderhouden zowel binnen als buiten Zutphen. Bij Zutphen begint het maar daar eindigt het niet.

Mw. Van Tilburg (afgelopen jaar cultureel ondernemer van Gelderland): Ik pleit ook voor ruimte in prestatieafspraken om risicovol te blijven programmeren. Ik noem hierbij de norm van 70% (van begroting) aan subsidie bij culturele instellingen.

Mw. Van Tiel: door interessante programmering en inkopen in het afgelopen jaar voor het eerst winst heeft kunnen halen uit de programmering in het theater.

 Op verzoek van de PvdA vertelt dhr. Huis in ‘t Veld dat de bibliotheek via de basissubsidie in staat is een verbinding te leggen met doelen in het sociaal domein. Hij heeft zijn organisatie omgebogen in de richting van preventie van leesachterstanden. Hij zou wel twee jonge vernieuwers wensen in zijn organisatie.

Mw. Ansems: wij willen hun cultuureducatie vernieuwen en meer integreren in het onderwijsprogramma. We willen meer maatwerk/flexibiliteit en hier is meer geld voor nodig.

Mw. Struijker Boudier: als je in een stad zit met erfgoed en instellingen moet je veel moeite doen om elkaar te vinden, maar dit kan ook een bron van inspiratie zijn. Juist dat ondernemerschap moet je oppakken en risico’s moet je nemen. De oude structuur waarin gedacht wordt zou moeten veranderen. Je moet de ruimte hebben om te doen waar je goed in bent.

Op de vraag van GroenLinks geven vertegenwoordigers uit het veld aan dat zij graag verbinding zoeken met elkaar en de stad. Er wordt gepleit voor ontwikkelbudget en ruimte om te experimenteren.

4.2 Welke mogelijkheden worden gezien voor interactie/synergie

Dhr. Van Schie vertelt over het uitdragen van de geschiedenis van Zutphen via de cursus Zutphenkunde. Hij geeft aan dat zij niet altijd de goede verbindingen in het culturele veld wisten te vinden. Op een vraag over de Canon van Zutphen wordt verwezen naar de Atlas van Zutphen.

SP: bent u concurrenten van elkaar?

Dhr. Van Schie: nee, we zijn een aanvulling op elkaar.

4.3 Standpunt over cultuurmakelaar en St. Cultuur en Erfgoed

VVD: er moeten veel bruggetjes geslagen worden? Wat vinden jullie van de cultuurmakelaar?

 Mw. Arkesteijn vraagt of er een profiel voor de makelaar komt. Het is belangrijk dat een makelaar bevoegdheden heeft. Dat er goed contact is met instellingen en culturele ondernemers. Er moeten wel bepaalde bevoegdheden aan vast zitten.

 Mw. Van Tilburg: het bestuur van de stichting Cultuur en erfgoed moet de makelaar niet strak aansturen. De makelaar heeft ruimte nodig om kansen en mensen te verbinden. Verder pleit ik voor behoud van kennis binnen de gemeente. Ik mis een cultuurambtenaar.

De heer Peppelenbos: de makelaar is een bemiddelaar tussen partijen en zou geen bevoegdheden moeten hebben anders kan hij/zij haar werk niet doen. Verder moet hij/zij onafhankelijk zijn en dus niet binnen de gemeente zitten.

Er wordt vanuit de zaal aangegeven dat ook raadsleden deze verbindende rol meer kunnen nemen.

4.4 Overige punten (bijv. de toekomstige rol van de gemeente)

Mw. Wilhelm: Ik zou het erg fijn vinden om de raadsleden vaker te zien bij de culturele activiteiten.

Mw. Van Tiel: we willen de ambitie verwezenlijkt zien en dan is de lange termijn visie belangrijk.

Dhr. Huis in ’t Veld: dit gesprek moet op z’n minst 1 x per jaar gevoerd worden. Er moet dan ook bij de instellingen bezocht worden.

Uit publiek vraag dhr. Kraamwinkel (IJsselsalon) naar historisch erfgoed dat ingezet kan worden voor kunst een cultuur.

CDA: zijn er met het oog op de inzet van historisch erfgoed voor de cultuursector hnog bruikbare panden die we kunnen gebruiken?

Dhr. Venema: het bestuur van St. Wijnhuisfonds wil zich in de toekomst meer openstellen en meer activiteiten in Zutphen stimuleren, bijvoorbeeld gast in Zutphen.

Mw. Arkestijn: er zijn ook gemeentelijke panden. De Wildeman en het oude Stadhuis / de Burgerzaal zouden opengesteld kunnen worden.

Dhr. Peppelenbos: de oude apotheek beschikbaar komt.

De cultuurmakelaar zou ook kennis moeten hebben van beschikbare panden.

Dhr. Scholten (publiek) vindt dat de raad de enige is in de zaal die een prachtige verbindende schakel zou kunnen zijn. De raad is de beste netwerker om instellingen te helpen en hier veel aan kan bijdragen.

5. Slotwoord

De voorzitter concludeert dat er een Cultuuragenda ligt en deze raadsleden zijn gevoed om de discussie goed te kunnen voeren tijdens het debat in het Forum. Op de vraag aan de aanwezigen of de Cultuuragenda een goed pad is om te gaan wordt geantwoord dat dit de eerste stap is op de goede weg. De aanzet ligt er en daar is men positief over.

Tot slot wordt het belang van ruimte , risico en lange termijn-afspraken met culturele basisinstellingen herhaalt. Op de vraag waar Zutphen zich onderscheidt, wordt verwezen naar de vele monumenten in een compacte setting en de vele initiatieven in de stad.

6. Sluiting

De voorzitter sluit het forum een bedankt iedereen voor hun komst en bijdragen.

Het oordeelvorming forum zal plaatsvinden op 10 oktober as. en besluitvorming in de raad op 24 oktober as.

Bijlagen:

Presentatie wethouder R. Sueters

bijdrage insprekers

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 15-09-2016

Behandeld in