Pagina delen

Forumverslag 15-06-2021

Voorjaarsnota 2021

Datum 15-06-2021 Tijd 19:00 - 21:30
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans en M.T.E. Westerik
SPS.G.J.G. de Groen en M de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder en R.G.M. Rutten
VVDG. Peteroff en M. Schriks
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Dit Forum biedt de mogelijkheid om extra vragen te stellen over de Voorjaarsnota.

Op 2 juli staat een extra raadsvergadering over de Voorjaarsnota gepland.

De voorzitter schetst de opzet van de bijeenkomst van heden.

Inspreekreactie

De heer Hatzman spreekt in namens het Comité voor de Onderkabeling. Hij vraagt zich af hoe men blij, bang en boos tegelijk kan zijn. Op 25 januari heeft de raad unaniem besloten tot verkabeling. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota moeten de financiële kaders worden vastgelegd. Uit de stukken van de Voorjaarsnota blijkt echter, dat het ook een optie is om deze besluitvorming naar oktober te verplaatsen.

De Provincie heeft onlangs een motie aangenomen waarin de eigen provinciale verantwoordelijkheid voor de gezondheid van de inwoners van Gelderland wordt erkend. Vanuit dit besef is de Provincie bereid om te investeren in het ondergronds brengen van kabels. Spreker vreest met uitstel de beschikbare provinciale gelden mis te lopen. Het lijkt of de gemeente de urgentie niet ziet.

De investering om de kabels ondergronds te brengen, kan over zestig jaar worden uitgesmeerd. Er ontstaat hiermee echter waardevermeerdering van grond en onroerend goed, waardoor er een omslagpunt ligt bij dertig jaar. Zutphen moet bij de behandeling van de Voorjaarsnota laten zien dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor haar deel van de kosten. Spreker verzoekt het College in gesprek te gaan met GS en afspraken te maken over hun bijdrage. Hij roept op het besluit niet uit te stellen en benadrukt dat dit dossier geen financieel risico is. Het College moet duidelijk aan alle betrokkenen laten zien dat het de gemeente ernst is en dat deze ongewenste situatie lang genoeg heeft geduurd en wordt opgelost.

De PvdA vraagt of het een geruststelling zou zijn als de raad bij de Voorjaarsnota voor de variant G1 kiest en of dit ook een signaal richting de Provincie is.

Inspreker maakt zich er zorgen over dat er geen besluit genomen wordt. Dat zou een verkeerd signaal zijn naar de Provincie. Het is terecht dat de Provincie meebetaalt. Bij alles wat heeft te maken met hoogspanningsleidingen is de winst ook bij de Provincie terechtgekomen.

Presentatie Voorjaarsnota

Ambtelijk wordt een presentatie verzorgd over de technische uitgangspunten van de meerjarenbegroting, de begrotingsprincipes, de besluitpunten rondom specifieke onderwerpen en de financiële vertaling van dit alles naar de Voorjaarsnota 2021.

Op 2 juli moet de raad een besluit nemen over de technische uitgangspunten.

Dit besluit is noodzakelijk om de begroting te kunnen opstellen.

In dit kader is ook de loon- en prijscompensatie aan de orde. De gemeente volgt hierbij de gegevens van het Centraal Planbureau, CPB. Voor de looncompensatie is dit 1,4% en voor de prijscompensatie 1,5%. Als in 2022 blijkt dat de cijfers anders blijken te zijn, dan wordt dit via de algemene uitkering gecompenseerd. Bij reëel ramen mogen de uitgaven niet veel lager worden begroot dan werkelijk en de inkomsten niet hoger dan werkelijk. Er wordt dus niet “creatief begroot”.

De aanwending van reserves voor de exploitatie is beperkt. Dit houdt in dat de structurele uitgaven niet gedekt mogen worden door reserves die per definitie incidenteel zijn. De reserves kapitaallasten en de egalisatiereserves vormen hierop de enige uitzonderingen. Voor de begroting 2022 wordt de jaarschijf 2022 vanuit de meerjarenbegroting 2021-2024, als startpunt genomen. Dit is gebaseerd op besluitvorming in 2020.

De raad heeft in 2019 een aantal leidende begrotingsprincipes vastgesteld die ook nu zullen worden gehanteerd. Hierbij moet sprake zijn van een structureel sluitende meerjarenbegroting. De raad is aan zet bij de aanwending van een eventueel positief begrotingssaldo.

Het resultaat van de leidende begrotingsprincipes is, dat je er bij een begrotingstekort niet aan ontkomt om zodanige maatregelen te treffen dat de begroting structureel sluitend wordt. Deze principes in combinatie met het minimaal vereiste voor de algemene reserve zorgen voor solide financiën en et Het reeen acceptabel begrotingsrisico.

Spreker stipt kort een vijftal besluitpunten rond specifieke onderwerpen, welke relevant zijn voor de Voorjaarsnota.

 • Bij de verschuiving van OZB niet-woningen naar de eigenaren niet-wonen is te makkelijk gedacht dat eigenaren de huur zouden kunnen verhogen met de extra OZB die ze moeten betalen. Het College heeft daarom voorgesteld om de voorgenomen schuif niet te laten doorgaan en de OZB voor de gebruikers niet-woningen en de OZB voor de eigenaren niet-woningen zodanig te verhogen dat de voorbestemde opbrengst wel wordt gerealiseerd door beide tarieven met anderhalf procent te laten stijgen.
 • Voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen zijn nog geen exacte bedragen bekend. Volgens de offerte gaat het onderzoek € 500.000,= kosten. Ook is nog niet bekend in welk jaar dit zal plaatsvinden. Dit betreft een incidentele investering waarvoor het geld bij voorbaat op de plank moet liggen en dit zal een forse jaarlijkse dotatie aan de reserve betekenen. Omdat dit geen onvermijdelijke investering is, heeft het College twee mogelijkheden geboden: het nu vrijmaken van geld in de meerjarenbegroting of het betrekken bij alle andere lopende projecten. Dat is in het najaar gebeurd ten behoeve van de begroting 2023.
 • Wat betreft De Hanzehof, wordt voorgesteld om ruim € 900.000,= per jaar in de meerjarenbegroting vrij te maken vanwege ernstig achterstallig onderhoud dat niet langer uitgesteld kan worden. Daarnaast komen er wellicht nog andere plannen op tafel, waardoor niet per se al het achterstallig onderhoud uitgevoerd hoeft te worden. Het vrijgemaakte geld dient zorgvuldig besteed te worden. Hierin is geen keuze aangebracht, omdat het College van mening is dat dit een onvermijdelijke investering moet zijn voor de komende jaren.
 • Hetzelfde geldt voor de Oude IJsselbrug. In 2033 moet deze brug op onderdelen worden vervangen. Dit wordt betaald via een reserve kapitaalondersteuning. De Oude IJsselbrug is een voorbeeld van een vervangingsinvestering waarvoor in de toekomst de kosten verdwijnen. De huidige dotatie aan de reserve kapitaallasten is te laag om daarmee ook het toekomstig onderhoud uit te voeren. Daarom stelt het College voor om vanaf 2022 jaarlijks extra € 300.000,= hieraan toe te voegen. Wat het College betreft, is dit ook een onvermijdelijke investering.
 • Wat verkeer en verkeersveiligheid betreft, verwijst het College naar de recent aangenomen motie om een aantal knelpunten in de stad te verbeteren en een verkeerssituatieplan op te zetten en uit te voeren. Voorgesteld wordt om in de komende vier jaar € 500.000,= hiervoor vrij te maken. Dit onderwerp kent wel een grotere onzekerheidsmarge. Dit betekent dat een en ander de komende tijd nog beter in kaart moet worden gebracht. Ook hier betreft het een keuze.

Via een tabel wordt gepresenteerd wordt het bovenstaande financieel betekent. De schuif OZB kost geen geld. De aanpassing wat betreft de hoogspanningsmasten is vooralsnog een p.m.-post. Uitgaande van de afgesproken uitgangspunten dat bij incidentele investeringen het geld op de plank moet liggen, moet men rekenen op ongeveer € 1.000.000,= per jaar.

De transitie van het sociaal domein heeft geen financiële consequenties voor de Voorjaarsnota. De Hanzehof brengt vier jaar lang een kostenpost mee van € 937.000,=.

De werkzaamheden aan de Oude IJsselbrug kosten € 300.000,= en de uitvoering van de motie verkeersafwikkeling € 500.000,=. In totaal resulteert dit in een bedrag van € 1.737.500,=.

In vervolg op een vraag vanuit het Forum, of een bedrag van € 1.000.000,= voor de hoogspanning niet beter toegevoegd kan worden in plaats van hier een p.m.-post van te maken, legt de heer Kamphuis legt uit, dat de gepresenteerde berekeningen een feitelijke grondslag hebben. Dit is bij het ondergronds brengen van de hoogspanningsmasten niet mogelijk. Spreker is niet bekend met de offerte niet kent en weet niet in welk jaar de bekabeling gaat starten. Daardoor niet bekend is hoelang de gemeente kan sparen. Hij heeft willen aangeven dat het een aanzienlijk bedrag zal zijn.

De benodigde financiën kunnen in ieder geval niet uit de algemene reserve betaald worden, omdat de algemene reserve iets lager is dan de minimaal noodzakelijke omvang. Dit betreft echter een momentopname.

In hoeverre dekking uit de reguliere begroting een haalbare optie is, is afhankelijk van het begrotingssaldo. Dit is op 1 juli bekend. De eerste signalen zijn echter weinig hoopgevend. Dat betekent dat indien gekozen wordt voor extra investeringen dit gedekt moet worden via bezuinigingen, inkomstenverhogingen en lastenverzwaring. In 2020 is echter al zeer serieus bezuinigd, bespaard en zijn de lasten verzwaard. Het zal niet eenvoudig worden om een dergelijk proces opnieuw op gang te brengen. Dit is echter aan de raad.

D66 waardeert de geboden mogelijkheid van een debat over de Voorjaarsnota en dankt het College en de organisatie voor het voorbereidende werk. Een volledig onderbouwd beeld kan echter nog niet worden gegeven, waardoor de raad eigen aannames moet maken om kaders mee te kunnen geven voor het opstellen van de begroting. De fractie vraagt daarom een toelichting op een aantal punten.

 • Onduidelijk is bijvoorbeeld waar op pagina 17 op wordt gedoeld met het extra budget dat wordt aangevraagd.
 • Over de latere informatie inzake een problematische formatieve bezetting op een aantal projecten, oppert de fractie dat het essentieel is dat dit meegenomen kan worden in het debat over de Voorjaarsnota.
 • Tevens vraagt de fractie zich af hoe het kan dat de offerte van TenneT nog niet beschikbaar is.
 • Over het onderhoud van de bruggen vraagt spreekster hoe die reservering er op dit moment uitziet. Wat wordt er jaarlijks al regulier gedoteerd? Wanneer is de second opinion beschikbaar voor de kosten die nu extra gemaakt zouden moeten worden?
 • Over het verkeerscirculatieplan heeft de fractie eenzelfde soort vraag. Dit betreft een gemeentelijke kerntaak van de gemeente en zou dus in de begroting moeten zitten. De fractie informeert dan ook naar de jaarlijkse dotatie en vraagt naar de onderbouwing voor het extra bedrag van € 500.000,=.
 • De fractie spreekt grote waardering uit dat er wordt gewerkt aan de ontvlechting van Stichting Hanzehof en het Vastgoed Hanzehof. Spreker informeert naar de onderbouwing van het bedrag voor achterstallig onderhoud. De fractie vindt het belangrijk om een beeld te krijgen wat er tot 2016 is gedoteerd voor achterstallig onderhoud.
 • Wat de OZB niet-woningen betreft, vraagt spreekster of dit in Zutphen nu gelijk wordt getrokken.

De fractie concludeert dat er vrijwel geen middelen zijn om extra uitgaven te doen. Spreker wenst een nadere toelichting over de verdeling van de OZB en vraagt waarom het raadsbreed aangenomen alternatief voor De Hanzehof - uitgaande van € 10.000.000,= - niet is meegenomen in deze beschouwing.

De voorzitter licht desgevraagd toe dat de wethouder geen presentatie geeft. Het is op dit moment in de vergadering de de bedoeling om de presentatie van de heer Kamphuis te bespreken. Daarna volgt een nieuwe ronde voor de wethouder en het College.

De SP vraagt inzake De Hanzehof of het wel verstandig is het pand te kopen als er nog geen plan is over de bestemming van de locatie. De fractie mist in de Voorjaarsnota en in de presentatie de uitwerking van de aangenomen motie ‘Aanpak gevolgen woningnood’.

De VVD legt eveneens een aantal vragen voor:

 • Hoe verhoudt de OZB-aanpassing zich tot de reclamebelasting en de dotatie aan het Zutphenfonds?
 • Over de dotatie inzake de Oude IJsselbrug vraagt de fractie zich af wat het actuele saldo van de reserve is. Bestaat er zicht op medefinanciering - bijvoorbeeld vanuit de landelijke overheid - om de hoge investering ten behoeve van categorie 4-schepen in Twente mogelijk te maken? Bestaat er al een integraal plan?
 • De fractie heeft behoefte aan een betere onderbouwing van de dotatie in het verkeerscirculatieplan en vraagt zich met name af of een keuze voor besluitpunt L2, betekent dat de paaltjes op de weg en andere urgente knelpunten op de lange baan geschoven?
 • De fractie vraagt zich af of alle voorgestelde bedragen zijn opgenomen in de begroting.
 • Wat betreft De Hanzehof is de fractie van mening dat overname van het pand een goede zaak is. Spreekster pleit er echter voor dat het gereserveerde structurele bedrag voor het wegwerken van het bestaande achterstallig onderhoud ook daadwerkelijk hiervoor wordt gebruikt op het moment dat De Hanzehof wordt verbouwd en dat het niet voor het groot onderhoud wordt gebruikt. Onduidelijk is of in de reservering voor groot onderhoud ook een bedrag is opgenomen voor de installatie en ventilatie van de Buitensociëteit. Wat dit betreft, speelt ook de vraag of de uitvoering hiervan eerder wordt ingepland. Voorts wordt geïnformeerd of het verwijderen van asbest verplicht is.

De ChristenUnie is van mening dat het onderkabelen van de hoogspanningslijnen geen vermijdbare investering betreft, aangezien hierover raadsbreed een motie is aangenomen. De fractie vraagt zich af wat de argumenten zijn om geen langlopende lening af te sluiten voor de investering in hoogspanningskabels. De kapitaallasten zouden in dat geval voor de gemeente relatief laag blijven. Dit zou voor de lopende begroting en de bewoners een groot voordeel vormen.

Burgerbelang denkt dat het OZB-aspect puur een boekhoudkundige kwestie is en vraagt of deze aanname klopt.

Het ondergronds brengen van de kabels staat op nummer 1 van de geprioriteerde projecten. De fractie benadrukt dat gezondheid boven alles gaat en dat hierin doorgepakt moet worden. Spreker vindt het jammer dat de Cultuurnota niet parallel loopt aan de Voorjaarsnota en pas op 12 juli wordt behandeld.

Wat De Hanzehof betreft, legt de fractie enkele vragen voor:

 • Spreker informeert naar de invloed van de subsidie op Stichting De Hanzehof op het moment dat de gemeente het pand overneemt.
 • Daarnaast wil Burgerbelang graag weten wat voor soort leningen het betreft, die nog afgelost moeten worden.
 • Wie had de onderhoudsverplichting voor De Hanzehof?
 • Waarom wordt De Hanzehof niet een tijdje gesloten, zodat het geld gereserveerd kan worden en een goed plan bedacht kan worden? Dit voorkomt kapitaalvernietiging.

Wat verkeersveiligheid betreft, pleit de fractie voor doorpakken en afzien van het maken van nieuwe keuzes.

De fractie mist in de Voorjaarsnota de uitvoering van beleidsvoornemens wat betreft mindervalidetoiletten in de stad.

De fractie vraagt zich af of het geld van de fietssnelweg tussen Deventer en Zutphen gelabeld geld betreft en of dat anders overgeheveld kan worden naar de verkeersveiligheid in Zutphen.

De PvdA legt eveneens een aantal vragen en opmerkingen voor:

 • De fractie stelt vast dat de investeringskosten voor de verkabeling zijn verhoogd naar € 5.000.000,=. Spreker informeert naar de mogelijkheid om de opbrengst uit verkoop van panden als dekking hiervoor in te zetten.
 • Over het investeringsbudget voor verkeer vraagt de fractie of de opgenomen € 500.000,= uiteindelijk op een investering van € 10.000.000,= uitkomt, uitgaande van de kapitaallasten. Wat dit betreft, bestaat ook behoefte aan de onderbouwing hiervan.
 • Wat betreft De Hanzehof, is onduidelijk of het hierbij een structurele dotatie betreft.
 • De PvdA suggereert de Oude IJsselbrug over te dragen aan Rijkswaterstaat vanwege het belang voor de vaarwegen. De fractie informeert naar deze alternatieve mogelijkheid.
 • Wat betreft buurthuis De Hoven, vraagt spreker zich af of een buurthuis wel financieel haalbaar is als het bestaande gebouw van de voetbalvereniging wordt verbouwd. De fractie benadrukt het belang van een wijkcentrum in iedere wijk.
 • In de projectenlijst ontbreekt Klein Vaticaan. Kan de tot nu toe ingezette capaciteit worden afgeschaald en ingezet bij andere projecten?

De Stadspartij benadrukt, dat voor de fractie gezondheid voorop staat. De problematiek vanwege de hoogspanningsmasten en de verkeersveiligheid zijn daarom urgente onderwerpen. Hiervoor moeten middelen worden vrijgemaakt.

Voor De Hanzehof is sprake van een jaarlijkse last van € 600.000,=. De fractie vraagt zich af of deze kostenpost na overname lager wordt. Aan de andere kant is het beter eerst de Cultuurnota op te stellen voordat over De Hanzehof gesproken kan worden.

Wat de Oude IJsselbrug betreft, vraagt spreker zich af of er wel eens overleg is geweest met Rijkswaterstaat, aangezien dit de enige brug is die in gemeentelijk bezit is.

De fractie vindt de leefbaarheid niet terug in de Voorjaarsnota en pleit ervoor dit te prioriteren, aangezien hierover ook drie moties zijn aangenomen.

Het CDA vraagt aandacht voor de hoogspanningsleidingen aan en pleit ervoor de verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. De fractie stelt voor de dotatie voor de bruggen en de hoogspanningskabels om te keren, startend met de hoogspanningskabels om later geld opzij te zetten voor de bruggen. Hiermee verandert de totale investering niet, maar wel de volgorde. De gemeente laat dan aan het Rijk zien dat dit een urgent project betreft.

Wat betreft De Hanzehof vraagt de fractie zich af wat de stip op de horizon is en wat de visie van De Hanzehof is? Gezien het gehanteerde rentepercentage van de lening stelt de fractie herfinanciering voor om de jaarlijkse lasten te verlagen. Desgevraagd bevestigt het CDA ook rekening te houden met andere scenario’s dan tot nu toe zijn geschetst. De juiste volgordelijkheid is om eerst een visiedocument op te stellen en daarna te spreken over de toekomst van De Hanzehof. Het rondpompen van gelden moet worden voorkomen.

GroenLinks sluit zich aan bij de inbreng van het CDA wat De Hanzehof betreft en bij de inbreng van de Stadspartij wat de Oude IJsselbrug betreft. De fractie vraagt zich of af er een bepaalde keuze onder ligt, dat het Rijk voor de huidige eigendomspositie kiest. Ook voor GroenLinks is de verkeersveiligheid een onvermijdelijke uitgave. De fractie is benieuwd naar de onderbouwing van de genoemde € 500.000,=. De investeringen voor de hoogspanningsleidingen zijn onvermijdelijk, volgens de fractie. Volksgezondheid, in alle opzichten, vraagt om noodzakelijke investeringen waar de raad unaniem “Ja” tegen heeft gezegd. Onduidelijk is of de regelgeving het toelaat om deze investering over een aantal jaren af te schrijven.

BewustZW sluit zich aan bij de opvatting over De Hanzehof dat er éérst een visie op tafel moet komen en daarna de besluitvorming volgt over de toekomst van het gebouw.

De Oude IJsselbrug is van belang. Destijds heeft de gemeente deze brug voor 1 gulden gekocht in ruil voor de bouw van een andere brug.

De onderkabeling van de hoogspanningsleidingen is een enorme opgave, maar dit is noodzakelijk, zeker in het kader van de volksgezondheid. De fractie spreekt al jaren over vastgoed en de verkoop daarvan ten behoeve van de onderkabeling. Spreker vraagt of er voor komend jaar panden in beeld zijn die verkocht kunnen worden om hiertoe een extra reserve te vormen.

De heer Kamphuis beantwoordt de technische vragen.

Het oorspronkelijke plan van de OZB-schuif was dat de eigenaren niet-woningen de totale OZB-opbrengst van de gebruikers niet-woningen gingen betalen. Dat leidde tot een OZB-stijging van ruim 40% voor de eigenaren. Een beetje ten onrechte is gedacht die stijging te kunnen compenseren via een huurverhoging. In de praktijk is dit echter moeilijker gebleken. Daarom is gesteld de opbrengst van die maatregel, die in drie stappen zou volgen, over de huidige OZB-heffing gebruikers en eigenaren niet-woningen te verdelen, waardoor dit percentage met 1,4% zou stijgen. Zowel gebruikers, als eigenaren blijven OZB betalen, maar dan wel vooral om gezamenlijk een extra opbrengst van € 130.000,= te genereren.

De heer Kamphuis legt het verschil in benadering uit, wat de financiën betreft, in de voornemens ten aanzien van de Oude IJsselbrug en de hoogspanningsleidingen.

Wat betreft de Oude IJsselbrug mogen de lasten in de toekomst worden verdeeld, omdat het hier een vervangingsinvestering betreft. De hoogspanningsleiding betreft een incidentele investering waarvoor het geld beschikbaar moet zijn. Hiermee is ook de vraag beantwoord of de onderkabeling gefinancierd kan worden via een langlopende lening. Voor een dergelijke investering kan men geld lenen bij de bank. Dit geld komt dan op de balans en de financieringskosten komen in de exploitatie onder de kapitaallasten. De gemeente leent niet voor individuele projecten, maar wel als er een liquiditeitsbehoefte is.

De uitvoering van de onderkabeling leidt tot een liquiditeitsbehoefte van € 5.000.000,=. Daarmee worden de langlopende leningen uitgebreid. De kosten daarvan komen terug in de jaarlijkse exploitatielasten. De BVV verbiedt het niet - krachtens de regels die voor gemeenten – om gelden te activeren en af te schrijven. De gemeente wijkt daarmee alleen af van de eigen regelgeving.

Wethouder Werger beantwoordt enige algemene vragen en gaat in op de vragen over de hoogspanningsleidingen.

Wat de hoogspanningsleidingen betreft, heeft de gemeenteraad haar eigen regels vastgesteld over afspraken en financiering. Dit geldt ook voor andere afspraken, uitgaande van aanwending van incidenteel geld voor incidentele zaken en structureel geld voor structurele zaken. De gemeenteraad kan afwijken van haar eigen keuzes.

De gemeente komt uit een situatie met een structureel tekort. Het is niet verstandig het huidige structurele vet op de botten direct uit te geven.

Wat de planning betreft, houdt TenneT zich niet aan de planning van de raad van Zutphen. Inmiddels is de offerte ontvangen. Er moet gerekend worden met een investering van € 4.500.000,=. De wethouder heeft al eerder de procedure geschetst.

In vervolg op de offerte wordt TenneT verzocht een basisontwerp te creëren, dat € 500.000,= kost en waarvan 20% voor rekening van de gemeente komt. Over vijftien maanden is het basisontwerp beschikbaar. Dan is er altijd nog een go or no go-moment, waarna TenneT al dan niet start. Dan moet wel het bedrag van € 4.500.000, = beschikbaar zijn. Daarnaast moet een aantal bodemonderzoeken plaatsvinden. Gekeken moet worden of de gemeente hierin al zelf iets heeft gedaan of dat dit toegevoegd moet worden aan het kostenplaatje van TenneT. De gemeenteraad kan kapitaliseren, maar wijkt daarmee af van de eigen kaders.

In de Voorjaarsnota geeft het College de mogelijkheden aan in vervolg op de wensen die de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling heeft ingebracht. De gemeenteraad beslist hierover en het College stelt op basis van die kaders de begroting op.

De wethouder kan informatie verschaffen over het proces, maar geen raadsvoorstel voorleggen op 2 juli. Zij wijst op de verantwoordelijkheid van goed rentmeesterschap en geeft aan dat de raad bij uitstel het besluit op het bordje van de volgende raad legt.

Wat betreft de panden / het vastgoed bevestigt de wethouder constant bezig te zijn met het verkopen van vastgoed. Met alle zittende huurders vinden momenteel gesprekken plaats over aankoop. Het is niet zo, dat hiermee geld vrijkomt. Hierover zijn afspraken gemaakt. Een deel van het vrijgekomen geld wordt ingezet voor het meerjarig onderhoud en een meerjarige onderhoudsreserve voor in bezit zijnde panden. De rest vloeit terug naar de algemene reserve.

Naar aanleiding van de vraag van D66 zegt de wethouder dat er gedurende het jaar altijd aanvragen binnenkomen voor extra budget vanwege onontkoombare ontwikkelingen.

Wethouder Ten Broeke geeft aan dat in de Voorjaarsnota twee zaken uit het verleden voor De Hanzehof zijn rechtgetrokken, namelijk de vastgoedconstructie en het achterstallig onderhoud. De onderbouwing van de bedragen voor het achterstallig onderhoud staat in alle rapporten beschreven. Spreker verwijst naar de nulmeting en een taxatie. Deze onderbouwing is echter niet bij de Voorjaarsnota gevoegd.

De wethouder meldt dat de Cultuurnota omstreeks 18/19 juni verschijnt. Thans wordt gesproken over de uitgangspunten van de begroting 2022, die in najaar van 2021 behandeld zal worden. Er is nog voldoende genoeg gelegenheid om inhoudelijk over De Hanzehof te spreken.

De constructie voor het onderhoud is daarvoor voorwaardelijk. Daarom is het logisch dat dit bij de Voorjaarsnota wordt neergelegd. Bovendien komt dit deels voort uit de aangenomen motie van D66 om dit in eerste instantie inzichtelijk te maken.

Het College is ervan overtuigd dat het verstandig is dit vastgoed over te nemen, omdat de gemeente sowieso hiervoor aan de lat staat.

De Buitensociëteit is een onderdeel hiervan en is in de overzichten opgenomen. Het gaat hierbij vooral om verbetering van het luchtklimaat. Er dient rekening gehouden te worden met de toekomst van het gehele complex en dit moet passen bij de rest van het gebouw.

Wat betreft de subsidie, legt de wethouder uit dat de gemeente op dit moment één bedrag aan De Hanzehof overmaakt, waarvan de helft alleen vastgoed is wat via De Hanzehof terugkomt bij de gemeente aangezien de gemeente de leningen afbetaalt. In de nieuwe situatie verstrekt de gemeentesubsidie aan De Hanzehof voor een deel van de culturele exploitatie. Spreker wijst op de huurconstructie. Daarmee is er geen onnodige omloop van gelden, noch onnodige constructies. Hier worden nieuwe afspraken voor voorbereid en dit wordt ook aan de raad voorgelegd.

In de Voorjaarsnota is het bedrag van € 7.400.000,= vermeld, dat momenteel aan leningen uitstaat. Het grootste bedrag aan leningen heeft te maken met de toneeltoren. De overige leningen zijn niet specifiek benoemd, maar kunnen desgevraagd worden onderbouwd. Het bedrag voor achterstallig onderhoud is niet structureel opgenomen, maar voor een tijdelijke periode van vier jaar. Daarna is sprake van regulier onderhoud en valt dit onder de ‘onderhoudspost vastgoed gemeente’. Dit wordt echter wel apart benoemd om het inzichtelijk te houden.

Er is sprake van asbest bij De Hanzehof, maar of dat verwijderd moet worden en wat de kosten hiervan zijn, is afhankelijk van het feit of verbouwd gaat worden. Dit is echter geen grote kostenpost. Anders had het College dit expliciet opgenomen.

Wat het hoge rentepercentage betreft, legt de wethouder uit dat een boetebedrag betaalt moet worden als voor een lager rentepercentage wordt gekozen. Per saldo levert dit geen voordeel op.

Stichting Hanzehof is verantwoordelijk voor het onderhoud van De Hanzehof. De vorige portefeuillehouder heeft toegestaan om een deel van de onderhoudssubsidie te gebruiken voor de culturele exploitatie. Dit heeft ertoe geleid dat te weinig onderhoud is gepleegd.

Over het toezicht op verhuurders, zoals in de eerder aangenomen motie werd opgedragen, zegt de wethouder dat dit niet afzonderlijk in de Voorjaarsnota is opgenomen vanwege het beperkte gemeentelijke toezicht.

Wat betreft Klein Vaticaan, is het College momenteel bezig met het cultuurbeeld. Dit wordt binnenkort in het Forum en de raad besproken. Los van wat de gemeente wil, zijn er sowieso ontwikkelingen bij het Klein Vaticaan. Dit betreft kerk en parochie, schoolgebouwen en parkeerproblematiek.

Wethouder De Jonge geeft een toelichting op de reclamebelasting in relatie tot het ondernemersfonds. In het verleden werd in de binnenstad reclamebelasting geheven. Dit is later doorgetrokken naar de bedrijventerreinen. De gebruikers van panden werden hierop aangeslagen. Dit bleek een heel omslachtig systeem te zijn. Daarnaast wilden de gebruikers en pandeigenaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de collectieve lasten van de binnenstad en de bedrijventerreinen. Pandeigenaren werden niet aangeslagen voor collectieve lasten terwijl degenen met reclame-uitingen wél worden aangeslagen. Vervolgens hebben de ondernemers met de pandeigenaren het voorstel ingebracht om de reclamebelasting te schrappen en de OZB te verhogen om vervolgens vanuit de OZB een deel af te romen ten behoeve van de ondernemersfondsen. Aan deze ondernemersfondsen zijn begrotingen gekoppeld.

Het geld vanuit de reclamebelasting kent meerdere bestemmingen, zoals het Ondernemersfonds Binnenstad, het Ondernemersfonds Bedrijventerreinen en de vier winkelcentra. Naar rato krijgen zij een deel vanuit de OZB-opbrengsten. Het resterende – kleine - percentage gaat naar het Zutphenfonds voor maatschappelijke initiatieven.

De wethouder gaat nader in op de onderbouwing van het bedrag van € 500.000,= voor verkeer en het resultaat van het opschuiven. Na het aannemen van de motie heeft het College een globale raming gemaakt van de kosten van het verkeerscirculatieplan en de eigen, reeds bestaande inventarisatie van knelpunten. Dit resulteerde in het genoemde bedrag. Als de raad nu geen besluit neemt, betekent dat inderdaad dat ook de Paulus Potterstraat doorschuift.

De wethouder adviseert de raad keuzes te maken en het College een heldere opdracht te geven om hiermee aan de slag te gaan, als de raad tegen die € 500.000,= aanhikt. Het College kan dan een solide onderbouwing opstellen en deze ter bespreking meenemen bij de begrotingsbehandeling in november. Desgevraagd zegt de wethouder dat de fietssnelweg weliswaar doorgaat, maar vertraagd is, omdat het beoogde tracé niet goed werkt. Er moet een nieuw ontwerp komen. Het College wacht op een go / no go. De reservering betreft gelabeld geld. Er zijn toezeggingen gedaan naar de partners en het is opgenomen in de Regionale Agenda.

De Oude IJsselbrug is een belangrijke brug, zowel vanuit stedelijk als regionaal perspectief. Niet investeren in deze brug betekent iets voor de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de stad en de regio. Rijkswaterstaat is de enige partij die geen belang heeft bij deze brug en zal de brug dan ook niet overnemen. Rijkswaterstaat heeft alleen belang bij een goede doorvaart en is daar zelf al mee bezig. Meerdere wethouders hebben inmiddels gepoogd het gesprek te openen om de brug aan andere partijen over te dragen, maar geen enkele partij blijkt hiertoe bereid te zijn. De brug is destijds overgenomen met alle lasten van dien. De gemeente heeft hier echter nooit voor gespaard.

Na onderzoek is gebleken dat de A-bruggen in 2033 technisch afgeschreven zijn en vervangen moeten worden. Dit brengt natuurlijk een bepaalde kostenpost mee. Het College voert gesprekken met verschillende partijen over de aanpak van de werkzaamheden en probeert zo veel mogelijk werkzaamheden te koppelen.

Desgevraagd zegt de wethouder dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd met gemeenten uit de regio, maar zij wil een poging wagen om bijvoorbeeld met Apeldoorn in gesprek te gaan. De wethouder constateert dat er hoe dan ook geïnvesteerd moet worden in de brug. De second opinion is over een maand gereed. Zij zegt toe direct na het zomerreces in een uitspraakforum verder in te gaan op de plannen inzake de brug, de financiële onderbouwing en de bijbehorende stukken.

Wat betreft het voorstel om de onderkabeling te prioriteren, wijst de wethouder erop, dat het onderhoud van de brug een noodzakelijke investering betreft, die in dat geval vooruitgeschoven wordt. Gezien de ervaringen van de afgelopen drie jaar vindt zij dit niet passen bij hoe de gemeente probeert een solide begroting aan te leveren en nastreeft om de gemeente weer financieel gezond te maken. Dit doet ook geen recht aan wat men met elkaar heeft gedaan en geleerd. Zij waarschuwt ook voor de reactie van de accountant bij een dergelijke prioritering.

De ChristenUnie vraagt aanvullend of het College zijn best gaat doen aan te haken bij de nog te sluiten Woondeal met Zwolle, Deventer en Apeldoorn. Spreker verwijst wat dit betreft naar het voorstel dat op 21 april door de Tweede Kamer is aangenomen.

Burgemeester Vermeulen antwoordt dat Zutphen vanwege de Woondeal in gesprek is met genoemde drie gemeenten en dat zij hoopt op een mooie samenwerking. Het is belangrijk voor Zutphen om te gaan bouwen. Gezamenlijk kan men voor een mooi stukje ‘Midden-Oosten’ zorgen.

Burgerbelang herhaalt de vraag over het mindervalidetoilet.

Wethouder De Jonge antwoordt dat de mindervalidetoiletten worden meegenomen in de mutatievoorstellen voor de Voorjaarsnota.

Burgemeester Vermeulen meldt desgevraagd dat de behandeling van de Voorjaarsnota tijdens een bijzondere raadsvergadering plaatsvindt.

De SP vraagt aandacht voor de ontbrekende uitwerking van de aangenomen motie ‘Aanpak gevolgen woningnood’ in de Voorjaarsnota. Spreker kondigt wat deze omissie betreft een amendement aan.

D66 herhaalt de vraag over het naar voren halen van de formatieve bezetting die voor een aantal projecten een probleem vormt en pas later in het jaar aan de orde komt. Daarnaast vraagt de fractie zich af of het extra budget dat aangevraagd zal worden wellicht onder de post Onvoorzien kan worden gebracht.

Wethouder Werger meldt dat een inventarisatie wordt gemaakt van de extra aanvragen en dat dit bij de begrotingsraad aan de orde komt. Het betreft vaak lopende projecten waar iets extra’s voor nodig is. Duidelijk mag zijn dat extra formatie extra kosten meebrengt. Er zijn echter wel knelpunten. Deze informatie zal aan de raad worden gestuurd, zoals de gemeentesecretaris reeds heeft toegezegd.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het Forum om 21.30 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad