Pagina delen

Forumverslag 15-06-2020

Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen (15-06-2020)

Datum 15-06-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Overige aanwezigen:

PvdA: F. Heitling

Accountant: M. Bekker (Baker Tilly Berk)

Auditcommissie: M. Schriks

 

De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft eerst het woord aan de accountant voor een toelichting op de beoordeling van de jaarstukken.

De accountant geeft aan de een goedkeurende verklaring is afgegeven. De jaarstukken voldoen aan de gestelde eisen. Dat betekent niet dat er niets is geconstateerd. Genoemd worden de onzekerheden in het sociaal domein, maar dat is geen reden een goedkeurende verklaring te onthouden. In een aantal aanbestedingen is niet geheel gehandeld overeenkomstig de regels. M.b.t. de betrouwbaarheid zijn er wat afwijkingen, maar die passen binnen het beleid. Verder is vastgesteld dat de gemeente de regels voor regulering topinkomens naleeft. In de interne beheersing heeft de gemeente nog stappen te zetten. Dat betekent met name dat maatregelen moeten worden opgenomen in de interne processen. Dat is des te meer van belang nu de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheidscontrole verschuift van de accountant naar het college. De gemeente realiseert zich dit ook.

PvdA: Heeft de accountant voorbeelden van hoe het beter zou kunnen?

Accountant: Het gaat vooral over het betreffende bedrijfsproces om er voor te zorgen dat de informatie betrouwbaar is. Niet alles kan echter in het proces worden geregeld. Ook de verbijzonderde interne controle moet worden verbeterd. Dat is nu nog een vangnet achteraf. Het advies is om te streven naar systeemgerichte controle, signalerend en monitorend. Dan zijn er nog mogelijkheden om te herstellen. Deze lijn komt ook terug in het plan van aanpak van de gemeente en dit is ook noodzakelijk. De kwaliteit van de interne bedrijfsvoering moet op dat vlak echt omhoog.

De voorzitter geeft het woord aan Marieke Schriks als voorzitter van de auditcommissie. Zij geeft een presentatie. De presentatie is bijgevoegd bij dit verslag. De voorzitter geeft vervolgens ruimte voor verhelderende vragen.

PvdA: Waar zit nu het probleem. Is dat in de top van de organisatie, het midden of gaat het om incidenten/processen onderin?

Auditcommissie: Een deel van deze vraag moet door het college worden beantwoord. Het is een soort kip of ei vraag. Cultuur speelt een belangrijke rol hierin. Het is van belang dat medewerkers worden opgevoed om de juiste informatie op de juiste wijze te verwerken. Dit gebeurt alleen als zij ook begrijpen waarom dit belangrijk is en de samenhang hierin zien. De cultuur moet dus snel worden aangepakt, maar ook de andere aspecten.

CDA: Waar zit het herstel dat de auditcommissie ziet?

Auditcommissie: Er is sprake van een broos herstel. Dit zie je terug in de toename van de reserve. Er is sprake van een groot incidenteel voordeel; maar ook van een klein structureel nadeel. Vandaar dat het herstel broos is.

ChristenUnie: Hoe zou de auditcommissie de cultuur definiëren?

Auditcommissie: Daar doet de commissie geen uitspraken over. Dat laat zij over aan deskundigen.

ChristenUnie: De gemeente ken relatief veel budgethouders. Wat heef dit voor invloed?

Auditcommissie: Hoe meer budgethouders, hoe meer controles. Hoe minder budgethouders, hoe meer overzicht. Er moet snel een nieuwe budgethoudersregeling komen.

BewustZW: De interne beheersing staat met processen en ICT en met aansturing en verantwoordelijkheid. Waarom draaien we het proces niet een keer om en stellen wij als raad de kaders wat er moet gebeuren, in plaats van te vragen aan het college met een voorstel te komen?

Auditcommissie: Dit is een cultuurprobleem. De auditcommissie legt dit terug bij het college. Het is aan de raad als zij daar op een andere wijze invulling aan wil geven.

SP: In advies A3 vraagt u het college in de Burap helderheid te geven over het achterblijven van de taakstellingen op het gebied van Wmo en jeugdzorg. Wat zal het gevolg hiervan zijn?

Auditcommissie: Dit zal het college moeten beantwoorden. De commissie constateert dat het belangrijk is om over de juiste gegevens te beschikken om te zien wat er aan de hand is.

BurgerBelang: Investeren in ICT heeft altijd het risico in zich op de kosten ervan. Heeft de auditcommissie zicht op welke investeringen nodig zijn?

Auditcommissie: De commissie heeft geconstateerd dat een deel van het bedrag dat voor investeringen in de ICT was bedoeld daar voor is besteed. Verder constateert de commissie dat het nu niet goed loopt en dat het nodig is om inzicht te krijgen. Maar de commissie gaat niet over de details.

De voorzitter vraagt het college een reactie op de stukken te geven.

Colllege: Het college dankt de accountant en de auditcommissie voor de stukken. Het college onderschrijft de conclusies. Ook is het een compliment waar dat onder de huidige omstandigheden toch drie weken eerder dan vorig jaar een goedkeurende verklaring tot stand is gekomen. Er is veel te doen. Bij het aantreden heeft het college gezegd dat het prioriteit is om het hoofd boven water te houden. Binnen twee maanden lag er een pakket van 13 miljoen bezuinigingen, wat op 1,7 miljoen na is gerealiseerd. 2019 is nu positief afgesloten, maar er is nog steeds sprake van een structureel tekort. In 2019 is er aandacht geweest voor de interne beheersing. We werken keihard aan de cultuur. Budgethouders moeten verstand van zaken hebben en expertise hebben op zowel inhoud als geld. Het college neemt binnenkort een nieuwe budgethoudersregeling aan waarin sprake is van een forse vermindering van het aantal budgethouders. Het college heeft altijd gezegd een verplichtingenadministratie een zinnige investering te vinden. Maar dan is het wel belangrijk om eerst de budgetten, de beheersing en de cultuur op orde te hebben. De verplichtingenadministratie komt er daarom niet op korte termijn. De taakstellingen op Wmo en jeugdzorg hebben absolute prioriteit. Het college is inmiddels optimistisch dat de expertise en snelheid aanwezig is om boven tafel te krijgen wat er aan de hand is. Als het gaat om zaken op orde hebben in het fysieke domein. Er is opgemerkt dat er niet realistisch zou worden geraamd: het college wijst er op dat met de bezuinigingsronde aan het eind van het jaar door de organisatie zwaar op de rem is getrapt in het doen van uitgaven. Dat kan juist worden gezien als een uiting van hard werken om uiteindelijk met een positief saldo af te kunnen sluiten. Op ICT is bezuinigd op incidentele uitgaven, maar niet op capaciteit. Op ICT moet wel worden geïnvesteerd en het college kan hier binnenkort meer over vertellen.

BewustZW: In het rapport staat dat vacatureruimte op ICT niet is ingevuld. Dat is wat anders dan wat het college nu zegt.

College: Het college heeft niet bewust bezuinigd op capaciteit bij ICT. Als er vacatureruimte niet is ingevuld is dit niet het gevolg van keuzes, maar omdat het niet is gelukt deze in te vullen.

 

De voorzitter geeft de gelegenheid voor bijdragen van de fracties:

Stadspartij: Sluit zich aan bij de bevindingen van de auditcommissie. Enkele knelpunten:

-          De structurele bezuinigingen in het sociaal domein worden niet gehaald. Dat moet dit jaar goed worden uitgezocht.

-          Bij interne beheersing wordt vooral gesproken over het cultuuraspect. Dit gaat ook om bewustzijn bij het aankopen van producten.

-          Er moet beter worden toegezien op structurele kosten

-          Er moet meer inzicht komen in wat we hebben teruggekregen voor de ingezette middelen; dit halen we nu onvoldoende uit de jaarrekening

GroenLinks: - Verantwoording moet niet alleen worden afgelegd voor de rekening, maar ook voor de producten die dit heeft opgeleverd;

-          De raad heeft weinig inzicht in wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. Behoefte aan een dashboard aan de hand van taakvelden;

-          Is een weerstandsratio van 1,5 nog verstandig? Daar moeten we over nadenken.

-          Er wordt weer veel geschoven met reserves. Zouden graag een forum zien over bestemming van reserves.

-          Er wordt een bedrag van 900.000 bezuiniging op de loonsom vermeld. Heeft dit niet geleid tot problemen in de uitvoering van voorgenomen plannen?

-          Het blijft lastig lezen als positieve bedragen met een – en negatieve bedragen met een + worden aangeduid. Eerder is al verzocht om dit om te draaien.

CDA:

-          Kan de werkgroep financiële kaderstelling aangeven of het advies van de auditcommissie wordt opgevolgd?

-          Er zijn voorstellen gedaan om de begroting dit najaar te verbeteren. Gaat dit lukken?

-          ICT: Moeite met de paradox dat er bezuinigd wordt op ICT terwijl het nodig is om te investeren voor verbetering.

-          Is het nodig de weerstandsfactor op 1,5 te houden. Goed rentmeesterschap kan ook inhouden om belangrijke investeringen te doen in plaats van onnodig geld op de bank te houden.

ChristenUnie:

-          De werkgroep financiële kaderstelling hoopt volgend jaar een begroting te kunnen presenteren die beter aansluit bij wat in andere gemeenten gebruikelijk is.

-          Maakt zich zorgen over de hoeveelheid budgethouders, het moeite met realistisch ramen en de interne beheersing. Dit zijn cultuuraspecten en daar hoort men graag een reactie van het college op.

KiesLokaal:

-          Er wordt geconstateerd dat niet altijd wordt voldaan aan de aanbestedingsregels: wat kunnen de gevolgen zijn voor de gemeente?

-          Controleverklaringen van zorgaanbieders: hoe kan dit beter en sneller worden gerealiseerd?

-          Welke consequenties heeft het niet naleven van Europese regels?

-          Is er al een tijdschema wat er met de aanbevelingen van de auditcommissie wordt gedaan en waar is dat te zien?

SP:

-          Spreekt uit dat aanscherping van de controlecyclus niet moet doorslaan in overbureaucratisering.

Burgerbelang:

-          Wie zit er aan de knoppen. Is dit het college of zijn dit de ambtenaren? Er is nu veel te halen geweest met snijden in overbodige budgetten, maar die ruimte is er nu wel uit. Er komt nog een veel vervelender periode aan als gevolg van corona en de economische crisis. Hoe houdt het college dit onder controle?

VVD:

-          Valt het op dat in de rapportage vaak over incidenteel wordt gesproken;

-          De maximale kredietlimiet wordt gesteld op 15 miljoen. Zitten we nu over die grens heen?

-          De liquiditeit varieert sterk door het jaar. Levert dit risico’s op? En baren de banksaldi het college zorgen?

-          Waarom worden er weer bestemmingsreserves ingesteld en wordt dit niet in de begroting opgenomen. Waarom niet in de algemene reserve?

PvdA:

-          Volgens een benchmark van BDO scoren de financiën van de gemeente Zutphen een 7, dus we staan er niet extreem goed, maar ook niet extreem slecht voor.

-          De discussie over hoe hoog het weerstandsvermogen moet zijn mag gevoerd worden.

-          Er staan concrete tekortkomingen in de interne beheersing in het rapport van de accountant benoemd. Daar kan het college heel gericht mee aan de slag.

BewustZW:

-          Hoopt dat helder wordt wat investeringen in ICT hebben opgeleverd

-          Het is van belang om eerst in control te zijn. Een systeem of dashboard optuigen volgt daarna; dan weten we ook beter wat we daarvoor nodig hebben.

-          Wat is de reden van het overtreden van Europese aanbestedingsregels. Is hier een adviesbureau uit de bocht gevlogen?

-          Vraag om strak te sturen op het verbeterproces.

D66:

-          De focus moet liggen op het sociaal domein. Daarin moeten de grote slagen worden gemaakt. Bespeurt overwegingen om de planning hiervan tegen het licht te houden en dat is verontrustend. Ruim 1,5 jaar na het rapport van Berenschot moet er inmiddels zicht zijn op het realiseren van de bezuinigingen. Waarom krijgen we dit niet voor elkaar?

-          Er is afgesproken dat budgetten die overblijven naar de algemene reserve vloeien, tenzij er een absolute noodzaak is om dat niet te doen. In een deel van de gevallen kan sprake zijn van overloop, maar voor nieuwe initiatieven is dit een probleem.

College: In het openbaar bestuur is het zo geregeld dat de raad besluit en het college uitvoert. De aansturing van het ambtelijk apparaat doet het college niet, maar is wel politiek verantwoordelijk. Het college doet wat in haar mogelijkheden ligt. Daarbij wordt fors ingezet op de cultuur. De gemeentesecretaris komt daar ook uitgebreid op terug in het sociaal jaarverslag. In de discussie over de weerstandsratio bespeurt het college een neiging die naar beneden bij te stellen. Die zou echter eerder omhoog moeten, om te voorkomen dat zich steeds dezelfde discussie herhaalt en er weer stevig moet worden ingegrepen. Dit heeft te maken met de onzekere factoren met name in het sociaal domein waar we rekening mee moeten houden.

ChristenUnie: Het college draait nu om de hete brei heen. Een cultuurverandering duurt circa 4 jaar. Het verhaal over niet in control zijn blijft nu steeds terugkomen. Het wordt nu tijd dat de accountant over 1 of 1,5 jaar kan zeggen dat we in control zijn.

College: Dat zou fantastisch zijn, maar is niet realistisch. Geen enkele accountant zou dat durven zeggen. Er wordt door het college goed samengewerkt met de auditcommissie; die relatie zou heel anders zijn als de auditcommissie niet overtuigd zou zijn dat er wordt gewerkt in de goede richting. Het kost veel tijd om de basis op orde te krijgen; dat is niet een kwestie van twee jaar achterstallig onderhoud. Dat betreft niet alleen de cultuur, maar ook andere aspecten die niet op orde zijn. Er zijn overigens wel al stappen gezet, zoals bijvoorbeeld de kaders voor de raad. Verder zijn we bezig met het inrichten van de begroting zodat ook meer op outcome kan worden gerapporteerd. Ook over de wens om te komen tot een inrichting op taakvelden/producten wordt gesproken. Daarbij wijst het college erop dat het nu al mogelijk is om in de begroting een indeling op taakvelden terug te vinden. Een volledige inrichting zou echter betekenen dat de hele financiële administratie zou moeten worden omgegooid.

GroenLinks: Waarom is dit zo moeilijk als het er nu ook al instaat? Bovendien sluit het aan op de informatie die per kwartaal aan het ministerie moet worden geleverd. Spaart het dan niet juist werk?

College: Wijst erop dat dit onderdeel nu onder water draait in het systeem. Het college meldt verder dat er wordt gewerkt aan een sytematiek waarin meer in cijfers en resultaten wordt gesproken en minder in verhalen. De keuze voor bestemmingsreserves is vanwege het inzicht dat het college wil geven op de vrij besteedbare reserves. De algemene reserve geeft zodoende weer wat de vrij besteedbare reserve is. In de bestemmingsreserves zitten geen nieuwe taken; deze vloeien allemaal voort uit eerder genomen besluiten. Inzicht in de resultaten is maximaal gegeven in de kwartaalrapportage Zutphen gezond, ook al was de uitkomst niet altijd bevredigend. Het college benadrukt dat het zeker nog niet zover is om de planning van de bezuinigingen op het sociaal domein aan te passen of deze aan de kant te schuiven. Tot slot geeft het college aan dat de tekorten ook littekens nalaten, waardoor we geneigd zijn te blijven focussen op wat er niet is. Daarmee zien we soms niet meer wat we wel hebben.

De voorzitter stelt aan de orde of het stuk door kan voor besluitvorming in de raad.

BewustZW stelt voor dit als bespreekstuk in de raad te behandelen.

Fracties stemmen hiermee in.

D66 verzoekt een forum over de inrichting van de begroting.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen (15-06-2020)

Datum 15-06-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor verslag: Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen(15-06-2020)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019 (15-06-2020)

Datum 15-06-2020 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdA
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

Zie voor verslag: Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen (15-06-2020)

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Burap-1 2020 (15-06-2020)

Datum 15-06-2020 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPM de Ridder
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66R.G.M. Rutten
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldA Menkveld

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij het Forum over de Burap-1 en geeft een korte toelichting op het voorliggende stuk. De Controller, de heer Kamphuis krijgt het woord voor een korte presentatie.

Zie voor deze presentatie de bijlage bij het Forum/verslag.

De voorzitter geeft het woord aan de voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw Schriks, voor een korte reactie.

Voorzitter Auditcommissie: We zijn als Auditcommissie blij met deze verbeterde Burap-1. Het is belangrijk om je steeds af te vragen, kunnen we als raad sturen op basis van de voorliggende informatie? Deze Burap geeft een duidelijk beeld van de huidige situatie en maakt het mogelijk te vergelijken. De gevolgen van Corona is een onderwerp dat de raad goed in de gaten moet houden.

PvdA: In de Burap wordt de overheveling van een stelpost naar een ander programma aangekondigd. Past dit in de kaders die de raad heeft gesteld?

Controller: Het betreft een stelpost in het sociaal domein. Deze staat in programma 6, maar hoort thuis in programma 4.

D66: Waarom wordt er voor Jeugd structureel minder begroot dan dat we realiseren?

College/wethouder De Jonge: Dat heeft inhoudelijke en financiële redenen. In het hele land zien we dat het aantal kinderen dat hulp nodig heeft stijgt. Behalve de gemeente kunnen ook huisartsen en instellingen kinderen verwijzen. Om de urgentie te benadrukken hebben we bezuinigd, dat je niet alles realiseert is logisch. Verder blijft interne beheersing een uitdaging. Om voldoende te kunnen sturen moeten onder andere monitoring en accountmanagement goed worden ingericht. Daar zijn we nu consequent mee bezig.

CDA: Een afwijking van 20 procent op de prognose is wel heel sterk.

College: Dat klopt, we zijn daarvan ook geschrokken. We hebben het nu wat ruim genomen in de raming voor de komende periode. We moeten toe naar realistisch ramen.

D66: Dit wisten we een jaar geleden eigenlijk al.

College: We zijn nu een stuk verder en zetten goede stappen. Helaas zien we daarvan nog geen financiële vertaling.

D66: Het sociaal domein is het kritieke stuk van onze financiële huishouding. Helaas komt nog onvoldoende over tafel hoe we de problemen in dit domein kunnen oplossen. Hoe pakt het college dit aan? We zijn als gemeente toch niet in een unieke situatie? Er zijn ongetwijfeld goede voorbeelden in andere gemeenten.

SP: We hebben te maken met grote problemen, er is veel te doen. Dit soort uitspraken zijn goedkoop.

D66: Van het college wil ik graag oplossingen krijgen voor dit probleem. Als deze niet bereikbaar zijn, hoor ik dat ook graag. Dan hebben we een ander gesprek.

College/ wethouder Matser: We hebben met veel gemeenten contact. Bijna overal zijn er grote financiële problemen in het sociaal domein. Dat oogt niet altijd zo, omdat sommige gemeenten schuiven met geld uit andere programma’s. Goede voorbeelden zijn er zeker, bijvoorbeeld in Oude IJsselstreek. We nemen daar als college ook kennis van, informeren ons goed.

BewustZW: Met betrekking tot de Deventerweg wordt meerwerk aangekondigd. Wat betekent dit financieel? Hebben we daartoe besloten als raad?

College: De raad heeft toestemming gegeven de weg en het kruispunt aan te pakken. Voor het genoemde deel is een onderhandse aanbesteding aan de gang.

BewustZW: Gaat dat conform alle EU-regelgeving over aanbesteding?

College: De projectleider heeft mij verzekerd dat het zo kan. Daar heb ik het volste vertrouwen in en neem ik ook volledig verantwoordelijkheid voor.

PvdA: In het sociaal domein gaat het om grote getallen, waar we ons ook grote zorgen om maken. Hoe kan de prognose zijn dat we 1,2 miljoen meer nodig hebben, terwijl het aantal cliënten afneemt? Kan een verplichtingenadministratie helpen? Wanneer kunnen we deze invoeren? Verder zijn we benieuwd naar de voortgang op het amendement waarmee we er voor hebben gezorgd dat contracten worden herzien van zorgaanbieders die bepaalde informatie weigeren te delen. Hoe valt het voordeel op minimabeleid te verklaren? Is er een voorziening maatwerk medische kosten ingevoerd? Terugkomend op de verschuiving van de stelpost; betekent dit een extra bezuiniging?

Controller: De stelpost heeft geen gevolgen voor het totaal aan bezuinigingen. We zoeken nog wel naar de invulling van benodigde inhoudelijke maatregelen.

College/ wethouder De Jonge: De prognose van 1,2 miljoen komt deels door indexatie (cao-wijziging) van 500.000 euro. Nog eens 450.000 was ingeboekt vanwege Berenschot, maar blijkt niet realistisch. Verder hebben we de meest dure facturaties geëxtrapoleerd.

Een verplichtingenadministratie kan helpen, maar eerst moeten houding en gedrag op orde zijn. Daar werken we hard aan, met wekelijks overleg en verbeterde monitoring. Over het amendement kan ik zeggen dat uit onderzoek bleek dat we geen zorgaanbieders hebben die zich onvoldoende gedragen. Wel bleek het accounthouderschap onvoldoende geregeld. Daarvoor is nu een plan in de maak dat we de tweede helft van dit jaar kunnen uitvoeren.

College/ wethouder Werger: De ontwikkelingen op het minimabeleid zijn te verklaren doordat er minder mensen in de bijstand zitten en we de regelingen versoberd hebben. Door Corona kan het natuurlijk wel weer een andere kant op gaan. We houden dat goed in de gaten. Over de voorziening maatwerk medische kosten heeft de BASD advies uitgebracht, daarover wordt de raad binnenkort geïnformeerd.

VVD: Van het beeld dat de burap geeft, wordt de VVD fractie verdrietig. Een prognose algemene reserve van slechts 3,3 miljoen, waarvan 800.000 verdwijnt naar bestemmingsreserves. Van Wmo en Jeugd willen we graag het tijdpad van de hervormingen doorzien, ook in de cijfers. Volgend jaar ligt de taakstelling nog hoger, krijgen we een lagere algemene uitkering van het rijk. Misschien worden we wel een artikel 12 gemeente. Hoe kunnen we de tekorten opvangen?

Controller: Op 14 juli ligt er een voorstel in het college om het dekkingstekort te dichten. Dat komt daarna direct naar de raad.

College/ wethouder Matser: De VVD schetst een gitzwart scenario, daar kijk ik anders tegenaan. De onderhandelingen tussen de VNG en het kabinet zijn nog niet helemaal klaar, maar het lijkt erop dat de algemene uitkering wordt bevroren, dus niet afneemt. Uit de meicirculaire blijkt verder dat we er structureel 900.000 euro bij krijgen. In de algemene reserve heeft u straks 2,5 miljoen vrij van beklemmingen. Dat hadden we vorig jaar nog niet. We zijn voorzichtig, maar waarschijnlijk gaat het meevallen.

CDA: Ik kan me voorstellen dat de wethouder afstand wil nemen van een toekomst als artikel 12 gemeente.

College: Jazeker, we moeten er alles aan doen het stuur zelf in handen te houden en structureel een plus te realiseren.

College/ wethouder De Jonge: We hebben nog anderhalf jaar nodig om in balans te komen, schat ik. Het is niet voldoende nu, maar we nemen aanvullende maatregelen. Als het voor de begroting van 2021 niet lukt, laat ik dat weten. We doen er alles aan; interne aansturing, mogelijk het aantal aanbieders en/of de keuzevrijheid voor cliënten beperken, de lichte hulpverlening.

College/ wethouder Ten Broeke: De resultaten van onze aanpak zijn in de Wmo voor een deel al zichtbaar. We zien een verschuiving van zware naar lichte zorg, maar deze wordt overschaduwd door de toename van het aantal cliënten.

Burgerbelang: Wij zien het somber in en delen het optimisme van het college niet. Er zijn veel onzekerheden; misschien compensatie voor Corona, misschien extra geld voor jeugdzorg. Het rijk wil dat gemeente hun zaken op orde hebben. De kosten door Corona gaan nog oplopen. Natuurlijk worden we graag gerust gesteld, maar belangrijker is er werk van te maken en je als gemeente niet te verschuilen achter externe factoren.

College/ wethouder Matser: De financiële kosten vanwege Corona zullen inderdaad nog oplopen naar een aantal miljoen. Het VNG onderhandelt met het Rijk en daar heb ik vertrouwen in. Neemt niet weg dat we scherp aan de wind moeten zeilen. Dat betekent dat we die 900.000 euro uit de meicirculaire niet direct inboeken. Ook hebben we voor 2020 een miljoen extra bezuinigd.

Stadspartij: Er staan nu veel PM posten met betrekking tot Corona. Dat moeten we zo spoedig mogelijk in beeld brengen.

College: Van iedere maand maken we een overzicht en in het Najaarsgeprek met de raad willen we een zo compleet mogelijk beeld hebben.

SP: Veel van onze inbreng is al verwoord door andere fracties. Ook wij maken ons grote zorgen en hebben weinig vertrouwen in financiële compensatie door het rijk. Wat zeggen we tegen onze inwoners? Na de Corona crisis volgt een volgende economische crisis.

College: Het snelle V-vormige herstel lijkt door het voortduren van de Corona crisis inderdaad niet aan de orde. We blijven echter aan de verplichtingen richting onze inwoners voldoen.

KiesLokaal: Onze vragen zijn al door anderen gesteld en beantwoord door het college.

ChristenUnie: Over de Wmo lees ik dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft. Hoe gaan we dat beheersen? Verder kregen wij van Angelique van Heumen het advies bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve. Ik ben voor. Dat vraagt echter ook realistisch ramen en begroten door het college.

Controller: Een aantal reserves dienen een specifiek doel, zijn een uitvloeisel van besluitvorming door de raad. We kijken zeker naar de reserves die al lang in de boeken staan, maar willen niet alles overhoop halen.

ChristenUnie: Kun je door scherper te begroten de reserves verminderen?

College: Realistisch begroten wordt vaak genoemd vanavond en is voor het college ook echt een thema. We willen geen plotselinge miljoenentekorten. Wanneer reserves beklemd zijn, betekent dat echter dat de raad een besluit heeft genomen om het geld uit te geven aan specifieke doelen. Als we daarover bedenkingen hebben, komen we zeker weer bij u terug.

College/ wethouder Ten Broeke: Het beheersen van de gevolgen is niet eenvoudig. Tegen de toename van het aantal cliënten kunnen we geen maatregelen nemen. Wel hebben we invloed op het type zorg dat wordt verleend.

CDA: In de burap lees ik de volgende zin: “Gezien de voortgang van de bezuinigingen in 2020 gaan wij als college ons bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021 –2024 buigen over de vraag of omvang en tempo van de bezuinigingen binnen het sociaal domein in tact blijven.” Dit klinkt alsof we de bezuinigingen niet kunnen realiseren. De wethouder hoor ik zeggen dat de bezuinigingen in het sociaal domein niet ter discussie staan. Hoe zit dat?

College/ wethouder Matser: We willen realistisch begroten en vasthouden aan de Berenschot bezuinigingen. We zijn daarin ambitieus. De komende twee maanden kijken we hoe we de bezuinigingen kunnen redden of dat we moeten kijken naar een alternatief scenario.

GroenLinks: Onze complimenten voor de leesbaarheid en de betere aansluiting op de begroting. Als fractie willen we graag een Forum over de bestemmingsreserves. We kunnen daar een slag in maken. Verder ben ik benieuwd of de wethouder een pessimist of een optimist is?

College: Een optimist van het realistische soort, die gaat voor resultaat.

GroenLinks: In een eerdere motie vroegen we het college hun licht op te steken en te leren van gemeenten die het beter doen. Hoe staat het met de uitvoering van deze motie? Graag een terugkoppeling voor de behandeling van de begroting voor 2021. Verder roepen we alle fracties op met ideeën te komen voor een transitie in het sociale domein, die is nodig.

College/ wethouder De Jonge: Een terugkoppeling op de motie krijgt u begin van het najaar.

Stadspartij: Wij dringen aan op inzicht in de effecten van Corona, zo mogelijk al bij het Voorjaarsgesprek. Positief is dat we beelden en trends nu beter terug kunnen zien. We zien dat graag nog uitgebreid worden.

College/ wethouder Matser: Op de Corona effecten kunnen we bij het Najaarsgesprek uitgebreid terug komen, het Voorjaarsgesprek komt daarvoor echt te vroeg.

De voorzitter dankt alle deelnemers voor hun bijdragen en sluit de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 15-06-2020

Behandeld in