Pagina delen

Forumverslag 15-06-2015

Toekomst van de huishoudelijke hulp (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M. van Riet Paap
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De voorzitter geeft aan dat vanavond het collegevoorstel over de toekomst van de huishoudelijke hulp in Zutphen wordt besproken. Het college legt in dat stuk een aantal keuzes aan de raad voor. De voorzitter geeft het woord eerst aan de inspreker, de heer Bennink.

De inspreker stipt in zijn bijdrage eenieders recht op huishoudelijke hulp aan. Hij benoemt de huidige onrust, verliezen en onzekerheid onder inwoners en verzoekt de gemeenteraad een socialer gezicht te tonen bij het kiezen voor de toekomst van de huishoudelijke hulp (red. volledige inspreekreactie is toegevoegd als bijlage).

De voorzitter merkt op dat er geen vragen voor de inspreker zijn. Ook de wethouder wacht met het nemen van het woord tot na de eerste termijn van de fracties, waarvoor zij ieder drie minuten krijgen.

Stadspartij: dank aan de inspreker voor zijn betoog. Doen wij in de gemeente iets aan de graaicultuur aan de top van zorginstellingen? We zijn voorstander van slechts een paar zorgaanbieders in de gemeente. Daarbij belangrijk dat professionals aanwezig zijn bij indicering, maar ook cliënt en mantelzorger een grote rol hebben. Qua tempo kiezen we voor langzame verschuiving, om niet te overhaasten. Belangrijkste is dat hulp gegarandeerd blijft voor wie dat nodig heeft.

GroenLinks: wij gaan ook even de keuzelijst langs en kiezen daarom voor: het principe van De Kanteling, zaken regelen op wijkniveau zonder dat er teveel schakels tot zorg komen, en een stille pilot in 2016 die op de achtergrond draait. Belangrijk focus te houden op kwaliteit, met duidelijke taken op gebied van hygiëne en signalering.

CDA: de keuze gaat uit naar een vast wijkteam dat samenwerkt, de lijnen kort houdt en vroeg signaleert. Dialoog in keukentafelgesprekken moet behouden blijven. Dat zou de zorgaanbieder moeten lukken. Lumpsumregeling is een goed idee, met goed werkgeverschap daarbij als belangrijke voorwaarde. Tenslotte voorstander van een stille pilot.

ChristenUnie: de zorgaanbieder moet op bezoek bij de cliënt, telefonisch afdoen niet voldoende. Verder voor een vast wijkteam en hulp op de huidige manier blijven regelen voor de velen ouderen. Dus niet voor De Kanteling. Ook zijn we voor een stille pilot.

SP: het is goed dat mensen zoveel mogelijk in eigen oplossingen voorzien, maar het is onze plicht om zorgen voor anderen hoog in het vaandel te plaatsen. Een vast team bij een individu is een goede methode, maar met zoveel mogelijk zorgverleners die de cliënt al kent. Verder zijn wij geen voorstander van lumpsumfinanciering omdat echt eerlijk regelen in deze markt moeilijk is.

Burgerbelang: blij dat cliënten en professionals in deze gesprekken betrokken zijn. We zijn voor het principe van Kanteling omdat er dan duidelijkheid over de te leveren zorg ontstaat. Ook ondersteunen we vaste wijkteams en het indiceren in dialoogvorm, met familie erbij. Vragen aan het college:

  1. Hoe wordt bepaald of een huis echt schoon is?
  2. Is een vast bedrag voor de aanbieders van huishoudelijke hulp niet overzichtelijker?
  3. Waarom valt de huishoudelijke hulp bijdrage in 2016 lager uit?

VVD: het knelpunt is dat er met minder geld nog steeds goede zorg geleverd moet worden. Met welke keuzes kunnen wij het budget het beste bewaken en zorgen we dat tekorten in de toekomst niet weer op de gemeente wordt afgewend? Ook vragen we ons af wanneer iemand in de categorie ‘ouderen’ valt?

PvdA: huishoudelijke hulp is van belang voor mensen om zelfstandig te blijven wonen. We zijn voorstander van De Kantelingregeling, vaste wijkteams en blijven werken met het indiceren van uren. Bezoek van een maatschappelijk werker is ook al goed voor indicatie, dat hoeft niet per definitie van Het Plein te komen.

Interruptie CDA: er bestaan al parameters om een ‘schoon huis’ te meten. Uren indiceren daarom niet per se nodig om goede en volledige huishoudelijke hulp te garanderen.

Interruptie Burgerbelang: Huishoudelijke hulp heeft ook een sociale functie. Men weet hoe laat en wanneer zorg komt. Dus uren blijven indiceren.

BewustZW: we willen graag weten wat het verschil in kosten is als gesprekken alleen maar face-to-face worden gevoerd en niet telefonisch. Daarnaast zijn we voor contracten van twee jaar met optie tot verlening, zodat aanbieder zorg met kwaliteit moeten blijven leveren.

D66: blij met de vruchtbare bijeenkomst over huishoudelijke hulp op 11 juni en dank voor de zinvolle PMO-enquête. We onderschrijven het belang van betere signalering en zien daarbij niet alleen een rol voor professionals weggelegd. We zijn tegen een vast bedrag beschikbaar stellen per klant en dus voor lumpsumregeling. Vraag tenslotte aan het college: hoe kunnen de eerdere positieve WMO-cijfers nu zijn veranderd in 5 ton bezuinigingen?

College: fracties blijken overwegend voor de principes van de Kanteling, met de toevoeging dat zorg wel altijd beschikbaar moet blijven als het echt nodig is. Ook te zien dat partijen kiezen voor een vast wijkteam met zorgverleners, maar dat dit nieuwe systeem wel goed genoeg moet werken om op te vangen dat cliënten veel nieuwe gezichten zullen zien. Verder te concluderen dat men voor een stevige dialoog tussen zorgvrager en aanbieder is en dat we uit de vechtmarkt weg moeten, waardoor er meer vertrouwen in aanbieders komt. In die situatie zijn organisaties plat van structuur en gaat het geld vooral naar de werkvloer, niet naar de top. Over de precieze randvoorwaarden spreek ik graag in een nieuw forum met u verder.

De voorzitter merkt op dat de tijd voor de forumbehandeling voorbij is en inventariseert of het onderwerp vanavond voldoende besproken is. Dit blijkt niet het geval, waarna de voorzitter het onderwerp agendeert voor een nieuwe forumbehandeling. (red. deze zal op 29 juni plaatsvinden)

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Stadspartij: In de begroting is op pagina 15 opgenomen dat er VAR gelden vrijvallen, € 7,6 mln. Is dit fysiek geld?

GroenLinks: In het stuk staat dat de bijdrage omlaag of gelijk moet blijven. De stedendriehoek is geen verplicht nummer. Het kost geld, maar dat wordt goed besteed. De begroting is echter puur financieel en geen doelbegroting. Wat krijgen we nu voor dit geld?

CDA: Wordt de regio misschien overbodig door provinciale regelingen? Moeten we hier nog in zitten?

VVD: We zijn blij met de stedendriehoek, maar willen graag meer ambitie zien. Krijgt Zutphen een douceurtje van de vrijgevallen gelden?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Het vrijgevallen bedrag staat als schuld in de boeken en wordt nu dus weer recht getrokken. Het betreft een garantstelling voor de verbrandingsoven in Wijster.

Het devies is ‘zuinig zijn’. Geld uitgeven waar we het voor nodig hebben. Ook de GR mag merken dat we het als gemeente minder hebben.

GroenLinks: Bij een dergelijk devies is een productbegroting juist erg handig.

College: De regio is een belangenbehartigingclub. Daarbij is het erg lastig om een productbegroting te maken. De resultaten zijn niet eenvoudigweg in producten in te delen. Zij helpen ons om de gekozen thema’s vorm te geven. Financieel en organisatorisch is het een bijzondere club. Er vindt veel inhuur en detachering vanuit de leden plaats. De gemeentelijke bijdrage is volstrekt verdedigbaar.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is.

Daarmee zijn alle onderwerpen behandeld en sluit de voorzitter de vergadering.Advies

Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland. (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost Gelderland.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

GroenLinks: Er moet duidelijker inzichtelijk worden gemaakt welke taken wettelijk en welke bovenwettelijk zijn. Alleen op die manier kan er een besparing komen.

CDA: Zijn er dubbele/overlappende taken na de decentralisaties?

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: het onderscheid tussen wettelijke en welke bovenwettelijke taken zal meegenomen worden naar het bestuur. Hier is extra aandacht voor nodig.

De GGD is partner in het CJG, hierdoor zijn er geen dubbelingen. Er zal wel een extra check worden gevraagd bij de portefeuillehouder. Indien er wel dubbelingen zijn, komen we daar mee terug.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek.

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

Burgerbelang: De strekking van de zienswijze is gelijk aan die van vorig jaar. Kan inzichtelijk gemaakt worden wat er wel verandert is?

GroenLinks: Er is uitgesproken dat het anders loopt dan gehoopt. In hoeverre is er een mogelijkheid om anders om te gaan met dit dossier, bijvoorbeeld een andere samenwerking zoeken. Hoe wordt de raad hierin geïnformeerd? Een benchmark met andere GR’s is een gemis.

D66: Het bestuur gaat in gesprek met de ODA. Was er niet een eerder moment om dit gesprek aan te gaan?

Stadspartij: Er moet kritisch gekeken worden naar een benchmark. De efficiency doelen worden niet gehaald en er moet extra geld bij. De zienswijze mag op dit punt krachtiger. Het is zaak open eindjes te voorkomen en processen goed neer te zetten.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De ODA heeft een valse start gehad, er was geen ICT en vestigingsplaats. De organisatie wordt steeds professioneler en er wordt gezocht naar efficiency. Daar is onderzoek naar gedaan en het rapport hiervan volgt. De zienswijze is hetzelfde als vorig jaar. Het stevig neerzetten van de organisatie vraagt tijd. De provincie stelt overigens dat de ODA goed werkt. Wel is de ODA relatief kostbaar, omdat de specialistische onderzoeken gewoonweg duurder zijn. Er is daarmee wel een verdieping gehaald op terreinen.

Groen Links: Zaten we laag in de handhaving?

College: Zutphen zat laag in de handhaving en er is een verdieping gehaald. De stapeling van personele kosten is echter niet te accepteren. Wel is het zo dat er bij ziekte of iets dergelijks wat moet gebeuren. Daar staat tegenover dat het dagelijks bestuur beter in de zaak zit.

De € 60.000,00 onvoorzien heeft betrekking op de flexibele schil en ziekteverzuim. De stapeling moet er uit.

Met betrekking tot open eindjes moet de gemeente wel haar verantwoordelijkheid nemen als er uitval is, het werk moet wel gebeuren. Verder geen open eindjes.

VVD: In de formulering wordt het woord ‘onvermijdelijk’ gebruikt. Wanneer is iets ‘onvermijdelijk’?

College: We willen niet met rampen geconfronteerd worden doordat taken niet uitgevoerd zijn.

De heer Van Loenen: Met deze zin is bedoeld te zeggen dat de ODA serieus genomen wordt. Als het tegenzit zullen we de organisatie niet laten vallen.

VVD: Dit vertrouwen kan ook in de aanhef of afsluiting opgenomen worden in plaats van bij de budgetten.

College: Dit wordt aangepast.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Een klein deel van de Zutphense bemiddelingen gaat naar beschut werk. De verhouding tussen beschut en niet-beschut is in Zutphen minder positief.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Buiten Zutphen gaat 30% naar beschut werken, binnen Zutphen is dat 5-%. Er is een extra inspanning nodig om dit te veranderen. Daar moet wel bij gezegd worden dat Zutphen een grotere problematiek kent, waardoor een lager percentage moeilijker te halen is.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.W. Wesselink
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE.C.L. Verhoog
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht de onderwerpen kort toe.

Voor liggen een vijftal zienswijzen over begrotingen van gemeenschappelijke regelingen welke achtereenvolgens behandeld worden.

 

Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad

 

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

GroenLinks: De voorstellingen moeten nauwkeuriger gemaakt worden, er moet duidelijk zijn wat er nu met de gelden gaat gebeuren.

SP: Hoe staat het een en ander in de tijd? De gestelde doelen mogen geen gevolgen hebben in de bejegening van cliënten.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: De 5% toename van het aantal cliënten is relatief. De werkelijke stijging is 3,3%, omdat 1,7% voort komt uit de loonkostensubsidie. Dit moet aan werkgevers een prikkel geven om mensen sneller aan te nemen. De bejegening staat daar los van. Het gaat om het creëren van een grotere opening voor doorstroming naar werk. Bejegening is overigens wel een onderwerp in de besprekingen tussen Het Plein en cliënten. Er is een verandering mogelijk in gesprekken en correspondentie.

De voorzitter concludeert dat de zienswijze voldoende besproken is en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Opdracht nieuwe organisatie Plein en Delta (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksP. Reeuwijk
Stadspartij
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering geeft het woord aan het College

Het college geeft eerste een toelichting op een oude openstaande vraag van de VVD hoe omgegaan wordt met het bedrag van1,5 miljoen euro van niet inneembare vorderingen. Dit bedrag neemt al af door scherper te kijken naar waar men recht op heeft. Het bedrag kan nog verder naar beneden echter voorkomen moet worden dat mensen onder de armoede grens komen.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor het geven van een presentatie die mede door mw. Louwes van Berenschot wordt gegeven

De voorzitter geeft het woord aan de partijen voor het stellen van vragen

GroenLinks is benieuwd hoe de toekomst van de GR het Plein er uitziet.

Het CDA vindt het instellen van de bestuurscommissie werkgevers een goed idee. Deze groep heb je immers hard nodig voor het creëren van arbeidsplaatsen. Zij wil meegeven dat het goed communiceren met de doelgroep van groot belang is . Er moet steeds duidelijkheid over de voorgang kunnen worden gegeven.

SP is ook benieuwd naar de doorkijk en vindt de communicatie met de betrokkenen ook belangrijk

D’66 vindt de rol van de raad in het beslisproces beperkt. Daarnaast vraagt zij zich af wat de invloed van de betrokken gemeente op het proces is. Zij zijn immers alleen afnemers en niet zoals Zutphen en Lochem die feitelijk de eigenaren zijn.

PvdA wil weten hoe het proces van verschuiving nu precies gaat lopen. Immers een deel van de mensen van Delta gaan naar het Plein en een deel gaat naar de gemeente.

VVD vindt het een duidelijk verhaal en heeft vooralsnog geen vragen

Burgerbelang heeft geen vragen

De voorzitter geeft het woord aan het College voor het beantwoorden van de vragen

Het heeft de voorkeur van het College dat er een bestuurscommissie werkgevers is die adviseert aan het dagelijks bestuur. Hetzelfde geldt voor een bestuurscommissie van gemeenten die een dienstverlening constructie aangaan. Dit is in de ontwikkeling van het GR Plein een volgende stap.

Het college is benieuwd hoe de raad de rol van de cliëntenparticipatie ziet en hoe deze ingebed zou kunnen worden.

VVD merkt op dat het college bij de raad advies vraagt op de vraag of de herontwikkeling ook op een andere kan worden gedaan dan nu gebeurd.

Het college geeft aan dat er al veel over gesproken. Bijvoorbeeld om de cliëntenraad zitting te laten nemen in het bestuur van GR het Plein. Dit heeft echter niet de voorkeur omdat de cliëntenraad onafhankelijk moet blijven. Er moet echter goed nagedacht worden welke stemmen er in het bestuur vertegenwoordigd moeten zijn, willen er steeds een goed advies naar het dagelijks bestuur gegeven kunnen worden.

VVD geeft aan dat deze operatie voorkomt uit landelijk beleid. Er zijn meerdere gemeente die voor dezelfde keuzes staan. Wordt er ook buiten de gemeente grenzen gekeken naar hoe het daar gaat ?

Het college merkt op dat het druk is in GR land en zal de suggestie om ook naar andere gemeenschappelijke regelingen in den lande te kijken zeker ter hand nemen.

Het college geeft aan dat de communicatie met de kwetsbare doelgroep belangrijk is. Ze moeten goed meegenomen worden in het proces. Er veranderd feitelijk niets dan dat ze overgaan van Delta naar het plein.

Wat van belang is de verandering van de 13 fte die boventallig worden, dit zijn mensen uit de groep beschut werk. De gemeenten moeten afzonderlijk nog een besluit nemen of zij zelf deze groep en de begeleiding daarvan willen overnemen. In het bedrijfsplan zal daar duidelijkheid over moeten komen zoals ook in de voorjaarsnota.

Het college verduidelijkt de ruimte die de raad heeft in haar kader stellende rol in het gehele herontwikkelingsproces van GR het Plein

In 2012 is er door de raad een notitie opgesteld over de doorontwikkeling van Delta. Uiteindelijk zal daarover nu beslissingen moeten worden genomen. In november 2014 is door de raad het beleidsplan participatie vastgesteld. De kaders daarin zijn de uitgangspunten van de huidige voorstellen. De governance voorstellen liggen onder de rapporten van de rekenkamercommissie en de nota verbonden partijen. Feitelijk wordt er nu uitvoering gegeven aan de opdrachten van de raad die destijds zijn gegeven.

Bij de voorstellen die in september zullen volgen, zullen de keuzes die de Raad moet maken helder verwoord worden.

De voorzitter verduidelijkt dat de omvorming van Delta feitelijk een uitvoering is van de Wet Werk en Vermogen wat destijds is ingesteld.

Het college geeft aan dat in principe de invloed van de gemeente die een dienstverlening zijn aangegaan met het Plein klein is. Echter omdat zij samenwerking met die gemeente van groot belang acht, stelt zij voor dat die gemeenten in de bestuurscommissie kunnen deelnemen zodat zij daardoor ook hun invloed op de werking van de GR het Plein kunnen uitoefenen. Dit zonder dat deze invloed doorslaggevend kan zijn. De relaties tussen de deelnemende gemeenten worden hierdoor goed gehouden als ook de betrokkenheid. Het doel is vooral een goede dienstverlening voor de S.W. groep wat immers een kwetsbare groep is.

Delta heeft alleen mensen in dienst met een SW indicatie. Een groot deel van deze groep werken bij bedrijven en dat blijft ook. Ze komen nu echter in dienst van GR het Plein.

Het college verduidelijkt dat de mensen die beschut werken feitelijk niet in het reguliere arbeidsproces meekunnen. Deze groep valt echter niet onder GR het Plein omdat daar de nadruk ligt op de participatie en ouderschap en werk. Deze groep moet wel mee kunnen in de samenleving dus daar moet iets voor georganiseerd worden. Feitelijk horen zij thuis in het domein Welzijn wat onder de gemeente valt. De verantwoordelijk voor deze mensen valt dan ook onder de gemeente en niet onder GR het Plein.

PvdA vraagt zich af hoe groot het kwantitatieve probleem is.

Het college geeft aan dat opgave van Zutphen groter is dan het landelijk gemiddelde. De verhouding in Zutphen tussen mensen met een S.W. indicatie (extern werk) en beschutwerk is 50/50 terwijl die landelijk op 70/30 ligt.

Er wordt getracht die verhouding meer richting landelijk gemiddelde te krijgen echter dat is vrij lastig omdat de groep met beschut werk in Zutphen nu eenmaal groot is.

Dit is ook benoemd in de voorjaarsnota waarin wordt aangegeven hoe deze groep van circa 200 mensen ingebed moet worden bijvoorbeeld in de wijken. Als dit niet goed gebeurd zullen de financiële opgaven ook groot zijn.

Het college komt er bij de raad op terug als duidelijk is hoe dit georganiseerd wordt.

Het college verduidelijkt dat in de arbeidsmarktregio is afgesproken om werk te maken van de Participatiewet.. Daarbij zijn 4 sub regio's opgezet met als doel maximaal resultaat te bereiken. De regio van Zutphen en Lochem is echter klein. Door samenwerking met omringende gemeente staat deze regio echter sterker in het invullen van de Participatiewet. Door opschaling van de regio zal het verwerven van alle sectorgelden en overige subsidiestromen en het opstellen van een eenduidige standpunt naar de arbeidsregio gemakkelijker gaan. Een grotere regio kan bij het invullen van de Participatiewet een grotere rol spelen.

De voorzitter vraagt zich af of de samenstelling van de subsregio’s een feit is.

Het College geeft aan dat iedere subregio is benoemd rond zijn eigen werkplein en zijn S.W. bedrijf zo zit de arbeidsregio in elkaar. Zo ook in Zutphen waarvan de gemeente voorzitter is.

Dhr. Kooistra van het GR het Plein verduidelijkt namens het College het belang dat alle betrokkenen steeds goed op de hoogte worden gehouden over de ontwikkeling van de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Hetzelfde geld voor alle betrokkenen en hun aanhang die boventallig genoemd zijn.

De arbeidsmarkt regio betreft is Apeldoorn met daaronder 4 werkpleinen waaronder Lochem en Zutphen. Het is als een werkbedrijf georganiseerd met daarbij een directie die opdrachten krijgt vanuit het werkbedrijf. Daaronder hangt een werkgevers benaderingsgroep die is samengesteld uit de lokale werkgevers groepen zoals Delta en het Plein die al hebben. Met UWV wordt een gemeenschappelijk arbeidsbewerkingsplan opgesteld zoals ook in de jaarplannen is vermeld.

VVD verduidelijkt dat er een bestuurscommissie is voor werkgevers. Zij wil echter weten hoe deze werkgevers die in de bestuurscommissie zitten verder betrokken bij de opbouw van de uitvoeringsorganisatie GR het Plein ?

Dhr. Kooistra geeft aan dat de werkgevers in de praktijk worden meegenomen. Hiervoor zijn er veel informele contacten. Ze zijn echter niet betrokken bij het opstellen van het bedrijfsplan. Hun wensen worden echter meegenomen.

Het college geeft aan dat de doorontwikkeling in de samenwerking tussen de regio met betrekking tot de WMO ook verder ter hand wordt genomen. Hierbij wordt vooral ook over de grens gekeken. Er zijn in Bronckhorst bijvoorbeeld veel zorgboerderijen waarvan cliënten uit Zutphen gebruik van zouden kunnen maken. Daarnaast heeft Zutphen vast ook veel te bieden visa versa. De gemeente grenzen mogen hiervoor niet belemmerend zijn. Hierbij wordt nadrukkelijk ook gekeken wat de meerwaarde van de samenwerking tussen de gemeenten is ten behoeve de WMO en de Participatiewet.

De voorzitter vraagt zich af of er nu sprake is van een samenwerking of een invoeging is tussen Plein en Delta.

Het college geeft aan dat er het juridisch onmogelijk is om 2 gemeenschappelijke regelingen samen te voegen. Wel is het mogelijk om een oude regeling op te heffen, de ambtenaren van beide regelingen samen te voegen en de bestaande regeling verder uit te bouwen zoals nu bij de GR het Plein het geval is.

De PvdA vindt de situatie van de 200 fte met beschut werk in Zutphen zorgelijk. Wat zijn hun kansen en wat is het risico dat deze kwetsbare groep van hot naar her wordt gestuurd.

Het college geeft aan dat deze mensen onder de CAO vallen en dat deze mensen zeker een zorg zijn want zij hebben een veilige werkomgeving nodig.

Er moeten echter nog wel mensen uit deze groep het reguliere arbeidsproces in. Delta heeft daar in het verleden al grote stappen mee gezet waardoor er alle kleinere groep is ontstaan. Er wordt echter zorgvuldig met deze groep omgegaan

Daarnaast wordt een plan van aanpak opgesteld over hoe deze mensen aan het werk te krijgen echter er komen geen grote veranderingen voor deze kwetsbare groep. Een optie is om deze mensen in te zetten in werkzaamheden in de wijk echter dat kan al een te grote verandering zijn.

Er moeten echter wel wijzigingen komen want de huidige situatie is financieel niet houdbaar.

De voorzitter geeft een korte samenvatting; Het gaat om een duidelijke afgebakende groep, er is de wens om de mensen in hun eigen wijk te plaatsen. Ondanks de hogere kosten wordt er voor deze kwetsbare groep wordt een uitzondering gemaakt.

Het college verduidelijkt nog eens geeft aan dat de groep onder de bescherming van een CAO valt en dat het streven er is om deze mensen zoveel mogelijk in de eigen wijk te plaatsen. Ze vraagt zich af of die uitdaging wel heel groot is en of dat dan wel voldoende recht doet aan aan de wensen van de mensen zelf .

Het is echter nog prematuur om hierover al uitspraken te doen. Er wordt eerst een plan van aanpak opgesteld hoe met deze groep om te gaan. Na de zomer wordt hierover doorgepraat

Het CDA vindt de gedachte goed dat de positionering van de cliëntenraad vergelijkbaar zou kunnen zijn met die van de commissie werkgevers.

GroenLinks verwacht dat het pand van Delta niet snel verkocht wordt.

Het college beaamt dat het pand niet snel verkocht wordt voor de prijs die in gedachten is. Dat blijft een aandachtspunt. Er wordt met de Provincie gepraat of er mogelijkheden zijn voor herverkaveling

GroenLinks vraagt of er nog meer tegenvallers te verwachten zijn bij de opheffing de gemeenschappelijke regeling Delta.

Het college geeft aan dat er risico’s zijn bij de verkoop van het pand. Maar belangrijker vindt zij het risico dat er mensen komen die boventallig raken. Daarnaast wordt gepraat over de verdeelsleutel waarvan sprake is bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling. Er moet beslissingen worden genomen over de opdeling van het eigen vermogen, de manier hoe je met de vrijkomende f.t.e. omgaat en de verwerking van de tegenvallende winsten bij de verkoop van het pand . Er kan daarover nu nog niets gezegd worden. Iedere gemeente heeft zijn eigen belang echter het vertrouwen in elkaar is echter goed zodat de verwachting is dat de betrokken gemeenten daar goed met elkaar uitkomen.

In het najaar wordt daar verder uitleg aan gegeven en kunnen er een besluiten hierover worden genomen.

De voorzitter geeft aan dat de presentatie is afgesloten met een planning. Ze vraagt aan de leden of er daarmee is voldaan aan de informatie die verwacht werd.

De Stadspartij vraagt zich af of de 130 mensen die beschutwerken uit de andere gemeenten naast de 200 uit Zutphen, ook goed terecht komen. Wordt daarbij goed samen gewerkt?

Het college geeft aan dat elke gemeente hierin zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Ze merkt op dat ideeën over het aan het werk krijgen van mensen met beschut werk in andere gemeente sneller ontstaan dan in Zutphen Echter er wordt van elkaar geleerd over hoe deze mensen te helpen. Een voorbeeld is het Volkshuis waar werknemers van Delta werken. Andere gemeenten kijken nu hoe dat in de nieuwe GR het Plein verder opgepakt gaat worden.

Het college geeft aan dat zij in september terugkomt in de raad met een inleiding waarin zij nog eens zal uiteenzet welke stappen er reeds in het gehele herontwikkelingsproces.

Na de constatering dat er geen aanvullende vragen meer zijn, sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Bestemming Huize Borro (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er hebben zich 5 insprekers gemeld op dit onderwerp. Omdat voor dit onderwerp maar 30 minuten tijd gereserveerd staat zullen nu alleen de insprekers het woord krijgen en krijgen forumleden en college de gelegenheid verhelderende vragen te stellen. Daarna zal de vergadering worden geschorst en in een eerstvolgende forumvergadering waar ruimte is worden ingepland om verder behandeld te worden.

 

Inspreker 1, de heer Menkveld, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

Burgerbelang: Is er al een nieuwe huurder bekend?

De heer Menkveld: er is een nieuwe huurder bekend.

 

Inspreker 2, de heer De Bruin, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie. Bij zijn inspreekreactie overhandigt hij ruim 5000 handtekeningen.

 

CDA: Namens hoeveel bewoners spreekt de heer De Bruin?

De heer De Bruin: Het gaat niet om hoeveel bewoners maar om een goede ruimtelijke ordening.

Burgerbelang: Om hoeveel bewonerscommissies gaat het?

De heer De Bruin: Het gaat om twee bewonerscommissies.

 

Inspreker 3, de heer Hemelaar, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

PVDA: Kunnen wij een kopie van het rapport wat u zojuist noemde krijgen?

De heer Hemelaar: Dat kan, maar het rapport is ook op de griffie aanwezig.

VVD: Het rapport staat ook op de website van de raad.

 

Burgerbelang: Is er een horecavergunning vereist voor het inloophuis?

De heer Hemelaar: Je moet denken aan een koffiekameridee.

 

CDA: Met welke partijen wordt er samengewerkt om het idee te realiseren?

De heer Hemelaar: Met Dementienetwerk en de Alzheimervereniging. Het is een concept waarbij zorgpartijen op afstand staan; er wordt gewerkt met vrijwilligers die echter wel kennis van zaken hebben.

 

GroenLinks: Kunt u iets zeggen over de te verwachten bezoekersaantallen?

De heer Hemelaar: In Zutphen zijn er 2500 mensen die dementie hebben of mantelzorger zijn van iemand met dementie.

 

Inspreker 4, de heer Engelen, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

GroenLinks: hoe erg is het dat samenwerking op een laag pitje staat? Verzoekt u partijen bij elkaar te brengen? Wat wilt u precies?

De heer Engelen: Verzocht wordt met vier partijen samen te werken maar dit staat op een laag pitje.

GroenLinks: Er moeten mensen aan tafel komen die besluiten kunnen nemen. Samenwerking is alleen nog door bemiddeling mogelijk.

De heer Engelen: het college moet partijen bij elkaar roepen om over de toekomst van Huize Borro te praten.

 

Inspreker 5, de heer Venema, krijgt het woord. Verwezen wordt naar zijn bijgevoegde inspreekreactie.

 

De voorzitter vraagt of iemand nog verhelderende vragen wil stellen. Niemand geeft aan daar gebruik van te willen maken. De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Nogmaals in adviserende forumvergadering bespreken

Buurtbus als alternatief voor Beverbus (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Het bespreken van de Buurtbus als alternatief voor de Beverbus wordt gezamenlijk besproken met het vaststellen van de kadernota Mobiliteit.

Het is een initiatiefvoorstel van de VVD. De voorzitter geeft het woord aan de VVD voor een korte inleiding.

VVD: In 2012 is voorgesteld om de Beverbus af te schaffen. We hebben toen een initiatiefvoorstel geschreven om als alternatieve buurtbus te laten rijden. Wij geloven daar in en doen een herhaalde oproep aan het college. Wat is de mening van de overige Forumleden?

BewustZW: We zijn blij met dit voorstel. Het oorspronkelijke uitgangspunt is om ouderen uit een isolement te halen. Daar staan we nog steeds achter.

D66: Ook hier kan het mogelijk zijn om elektrisch vervoer in te zetten.

VVD: Dit voorstel ligt nu voor aan het college. Het elektrisch rijden kan er aan toegevoegd worden. Steunen we dit? Dan kan het college gevraagd worden het benodigde onderzoek uit te voeren.

CDA: Dit onderwerp leent zich wellicht voor crowdfunding.

SP: Vervoer van mensen is een serieus beroep. Ik verbaas me over het gemak waarmee gesproken wordt over vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We moeten dit in een grotere context zien. Maar misschien is het inzetten van vrijwilligers wel het meest realistisch.

College: Sinds 2012 is er veel beweging in de vervoersmarkt. Een nieuwe OV-visie is door provinciale staten aangenomen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen “kernnet” en “flexnet”. Er vinden gesprekken plaats tussen provincie en de regio’s over de vormgeving. Ook in relatie tot basismobiliteit. Dat doen we bestuurlijk maar zeker ook ambtelijk. Daar gaan veel ambtelijke uren in zitten. En daar zie ik meer meerwaarde in dan nu dit voorstel aan nemen en onderzoek doen naar de mogelijkheden van de buurtbus.

VVD: Wij zijn benieuwd wat er uit die gesprekken komt. Misschien kan een buurtbus wel onderdeel worden van het flexnet, als dat verder uitgewerkt wordt. Wanneer kan het college daar op terugkomen?

College: In september tot november vinden er nog overleggen plaats. Dus in december 2015 kan Forum hierover geïnformeerd worden.

De voorzitter concludeert dat het stuk voldoende besproken is en sluit de vergadering

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststelling kadernotitie Basismobiliteit (15-06-2015)

Datum 15-06-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
C. Oosterhoff
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66H.F. Remmers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

Een korte inleiding van de voorzitter. Het vaststellen van de kadernota Mobiliteit wordt gezamenlijk besproken met het initiatiefvoorstel van de VVD, Buurtbus als alternatief voor Beverbus.

PvdA: Eerst een vraag. Is deze kadernota Basismobiliteit inclusief leerlingen vervoer? Antwoord: Ja.

SP: Wij kunnen ons goed vinden in de kadernota. Het is belangrijk welke uitgangspunten gekozen worden bij de aanbesteding. Wij vinden dat bij het afsluiten van de contracten de kwaliteit van de dienstverlening belangrijker gesteld moet worden dan de prijs. Samen met PvdA en GroenLinks hebben we daar een mail over gestuurd. Mijn vraag aan de Forumleden is of zij zich daar ook in kunnen vinden.

VVD: Wij vinden dat een goed uitgangspunt. Maar het moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Vraag aan het college is wat zij gaat doen om de raad goed te informeren over de ontwikkelingen in het vervoer. Waar kunnen we op sturen want de provincie stopt er over drie jaar mee?

Stadspartij: Ik heb de mail met enthousiasme gelezen. De kwaliteit moet inderdaad gewaarborgd worden boven de prijs. Maar belangrijker nog is dat we criteria opstellen waarbij de continuïteit van het vervoer kunnen borgen.

Burgerbelang: Kwaliteit moet altijd een uitgangspunt zijn. Maar er zit een koppeling tussen prijs en kwaliteit. Hoever ga je daarin? Hiervoor criteria opnemen in de aanbesteding.

SP: Het niveau van de kwaliteit moet niet ten koste van alles doorgevoerd worden. Wij hebben willen aangeven dat het niet vanzelfsprekend is dat kwaliteit voldoende meegewogen wordt en dat we niet willen dat geld het belangrijkste criterium wordt. Vandaar dit accent.

VVD: Maar de nadruk op kwaliteit alleen kan ook niet. Een aantal jaren geleden bij het leerlingenvervoer was de kwaliteit goed maar was het veel te duur. Dit had te maken met ontwikkelingen in het speciaal onderwijs. Elk jaar meer leerlingen naar speciaal onderwijs. Dat was de trend toen. Belangrijk dus om naar de trends in de markt te kijken. Daar liggen de risico’s.

College: Natuurlijk volgen wij de trends die er zijn. Tegenwoordig wordt alle zorg zo veel mogelijk dicht bij huis georganiseerd. Dit heeft als voordeel dat er relatief weinig vervoer nodig is. Door hier minder kosten te maken kan er meer kwaliteit aan de zorg zelf besteed worden. Dat pas binnen de uitgangspunten van het Sociaal Domein.

Vraag aan de fracties: Er zijn recente aanvullingen gedaan aan de kadernota. Er zijn meer kwaliteitseisen opgenomen. Is dit beter geworden en biedt dit voldoende basis? Of missen jullie nog iets? Is het kwaliteitshoofdstuk in de kadernota voldoende omschreven? Want dat wordt later door de raad vastgesteld.

SP: Wij zijn tevreden. Het gaat inderdaad de goede kant op. Vraag: Het document “Maatwerkvervoer benaderd vanuit reizigersperspectief” zit er aan te komen. Wanneer komt dat eraan?

Ambtelijke ondersteuning: De WMO raden hebben geadviseerd over de kwalitatieve aspecten van het vervoer. Die bijdragen worden geïnventariseerd en gebundeld. Medio zomer is dat klaar.

D66: We kunnen ons vinden in de kadernota. Maar het is nog wel abstract. Het moet wat ons betreft duurzamer. We komen binnenkort met een motie over elektrisch vervoer. Denkt het college in dit kader ook aan deze nieuwe ontwikkelingen?

BewustZW: Wij volgen deze ontwikkelingen ook. Het lijkt ons beter om eerst de pilots in het land af te wachten voordat we zelf dingen in gang zetten. Met het afsluiten van contracten kunnen complicaties optreden. Hoe kunnen we dat voorkomen? Naast de eisen die gesteld moeten worden aan kwaliteit en financiën moeten er ook afspraken gemaakt worden over ontbindende voorwaarden. De sanctie ontbreekt vaak om de samenwerking te beëindigen op het moment dat de vervoerder de afspraken niet nakomt.

CDA: De regio is vrij groot. Is dat bewust zo gedaan en is dat verstandig? Daarnaast is het verstandig om al met vervoersbedrijven te spreken. Is dat al gebeurd? We moeten afwegen wat we wel en niet gaan doen. Je kunt naar speciaal onderwijs gaan dat ver buiten de regio ligt. Maar misschien moeten we daar minder toegeeflijk in zijn. Daarnaast vraag ik me af of er samenwerking mogelijk is met Stadsdistributie?

College: Het Stadsregio Arnhem Nijmegen doet ook onderzoek naar duurzaamheid en electrisch vervoer. Wij volgen dat nadrukkelijk. Maar we hebben niet veel tijd. Daarom kunnen niet alle wensen meegenomen worden. Maar op termijn moet daar wel ruimte voor zijn. Dat is een spanning.

Risico’s helemaal uitsluiten lukt niet. Er wordt met boeteclausules gewerkt om te zorgen dat vervoerders de gemaakte afspraken nakomen. Daar zit zakelijkheid in.

BewustZW: Maar de boetes worden betaald en dan? Daarna gaat men vaak verder waar men gebleven is. Er moeten ook sancties ingevoerd worden waarbij de samenwerking beëindigd kan worden. Met alleen boetes haal je niet de gewenste kwaliteit.

College: We kijken of de contracten zo opgesteld gaan worden dat de gemaakt afspraken ook afgedwongen kunnen worden.

BewustZW: Gaat u daar nog iets mee doen? Komt u daar nog op terug?

College: Het is aan de raad om de kaders vast te stellen waarbinnen de aanbesteding moet gaan plaatsvinden. Wijzigingen zijn lastig aan te brengen omdat het meerdere gemeenteraden betreft. Wij hebben aandacht voor dit specifieke onderwerp in de verdere uitwerking. Als u vindt dat dit onvoldoende is dan moet u dat specifiek kenbaar maken.

De vorige keer is over de omvang van de regio gesproken. De keuze is gemaakt en de praktijk moet uitwijzen of deze keuze juist is.

In Nederland hebben we vrije keuze van onderwijs. Dus er kunnen geen restricties gesteld worden aan het vervoer hier naar toe.

Een samenwerking zoeken met Stadsdistributie is lastig gezien de krappe planning en de urgentie.

Mensen aanstellen met een afstand tot de arbeidsmarkt lijkt positief. Maar het kan wel betekenen dat er een verdringing plaatsvindt van taxichauffeurs. We moeten ook aandacht hebben voor continuïteit en de mensen die nu in deze sector werkzaam zijn.

Stadspartij: De regiecentrale wordt publiekrechtelijk vormgegeven. Wat is de stand van zaken op dit moment? Hoe loopt dit proces? Die wordt niet aanbesteed?

Ambtelijke ondersteuning: Door de verschillende vervoersregio’s worden functionele eisen opgesteld. Er wordt nagedacht over de financiering van deze regiecentrale en hoe de kosten verdeeld gaan worden. Wat is de omvang van het personeelsbestand. Dit soort vragen moeten eerst beantwoord worden. Er wordt daarna een document opgesteld met alle functionele eisen.

Stadspartij: Op welke termijn?

College: In juni 2016 is alles klaar. Het loopt parallel aan de aanbestedingsprocedure van het vervoer.

CDA: Worden er ook gesprekken gevoerd met de vervoerders ten aanzien van het inrichten van de regiecentrale? Nieuwe ICT aanschaffen is niet verstandig.

College: De meerderheid van de colleges hebben besloten om het publiekrechtelijk vorm te geven gebruikmakend van de kennis die bij de bedrijven aanwezig is. Daar moeten we slimme keuzes inmaken.

Vraag voorzitter aan CDA: Bent u het eens met het publiekrechtelijk vormgeven van de regiecentrale?

CDA: Ja.

D66: Maak het niet te complex. Er zijn vele Europese ontwikkelingen op dit terrein waar we ons voordeel mee kunnen doen.

De voorzitter dankt iedereen voor diens aanwezigheid en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 15 juni 2015 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 15-06-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangR.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en H.M.H. Giesen
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

1. Opening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

2. Algemeen spreekrecht

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Actieve informatievoorziening

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Krediet voor uitvoering Preventief Medisch Onderzoek met een Health -Check

SP: Het is een mooi initiatief maar ik mis vragen over de werkdruk, dit mede in het kader van de veranderende rol van de overheid. Dit onderzoek speelt met name in op de privésituatie.

Voorzitter: Heeft het college hier een reactie op?

College: Wij zullen dit doorgeleiden naar degene die het onderzoek doet. Het zit niet in het onderzoek. Wel worden hier acties op ondernomen in het kader van het arbobeleid.

Burgerbelang: Is dit onderzoek al eerder uitgevoerd?

College: Een keer per vier jaar vindt er een groot onderzoek plaats, een keer per twee jaar vindt er een klein onderzoek plaats. Dit onderzoek betreft een specifiek onderzoek.

Voorzitter: Zijn alle vragen gesteld? Ja?

Advies: Het stuk is voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 15 juni 2015

Geen opmerkingen.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 juni 2015

Burgerbelang: Met betrekking tot het stuk over Esco: is de betreffende externe adviseur al bekend bij ons en heeft die eerder aanbestedingen gedaan?

College: De extern adviseur is Marnix van Os.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 01-06-2015

Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Behandeld in