Pagina delen

Forumverslag 15-02-2018

Forumspecial economische ontwikkeling in Zutphen (15-02-2018)

Datum 15-02-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SP
D66C.A. Lammers en R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders en M.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker en M.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Naast de hierboven genoemde aanwezigen nemen de volgende personen deel aan het gesprek:

Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel)

Robbert Veenendaal (Almex en voorzitter Bedrijvenkring Zutphen)

Carel Addink (Addink distributie en bestuurslid Bedrijvenkring Zutphen)

Rob Engbers (Strategische Board)

Jan Bruntink (Oosterberg)

Jan Boersma (Zilt)

Bela Evers (Cleantechcenter)

Mark Schuitemaker (St. Zutphen Promotie)

Gijs Peteroff (kandidaat raadslid VVD)

Yvonne ten Holder (kandidaat raadslid D66)

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de externe gasten uit de economische sector en dhr. Benschop van het Trendbureau Overijssel. Het belang van thema Economie wordt bestuurlijk breed onderkend. In Focustraject en in de Programmabegroting hebben economie en arbeidsmarkt nadrukkelijk een plek gekregen en daarnaast vindt de raad het thema zo belangrijk dat hij het op de Strategische Raadsagenda heeft gezet en deze Forumspecial heeft georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is 2-ledig:

  1. opfrissen en verdiepen van de kennis van de Economie in Zutphen
  2. aan het eind van de avond proberen een beeld te hebben of het wenselijk is om te komen tot een Economische agenda/dan wel het economisch profiel te herschrijven, naar aanleiding van de verkregen informatie en de gevoerde gesprekken.

Voor het opfrissen en verdiepen van de kennis is het document ‘Economisch profiel van Zutphen’ opgesteld (opgenomen op de website van de raad). Dit document wordt toegelicht door Vincent Thunnissen. Daarna zal Hans Peter Benschop een inleiding geven met een doorkijk naar ‘toekomsttrends’. Vervolgens is het de bedoeling dat de raadsleden in gesprek gaan met vertegenwoordigers uit het lokale bedrijfsleven en de Strategische Board over een aantal thema’s.

2. Toelichting factsheet ‘Economisch profiel van Zutphen’

Vincent Thunnissen geeft een presentatie over het Economisch profiel van Zutphen. O.a. wordt ingegaan op industrie, zorg, onderwijs, de index van werk/banen in Zutphen t.o.v. landelijk, e.d. (Presentatie is toegevoegd aan het verslag).

3. Inleiding over ‘Trends in de economie’ (door: Hans Peter Benschop)

Dhr. Benschop geeft een presentatie over een aantal trends dat zich de komende jaren gaat voordoen en die invloed zullen hebben op de economie. Trends zijn o.a.: vergrijzing, de grootste maatschappelijke problemen die worden gezien door Nederlanders, meer aandacht voor de maakindustrie, gespannen arbeidsmarkt en het toenemende belang van gezamenlijk lobbyen. (Presentatie is toegevoegd aan het verslag.

4. Gesprek fractiewoordvoerders en externe partners

Aan de hand van de onderstaande vier vragen (toegevoegd aan het verslag) gaan de fractiewoordvoerders in gesprek met de externe partners over de betreffende thema's.

a. Wat betekent vergrijzing voor:

  • de werkvloer?
  • de ontwikkeling van nieuwe producten en services?

Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat het in sommige bedrijfstakken fysiek eigenlijk niet vol te houden is om door te werken tot 65 jaar en dat ook naar oplossingen wordt gezocht daarvoor.Er wordt nog niet vroegtijdig geïnvesteerd in omscholing van personeel. De CAO voorziet deels wel in oplossingen maar het probleem in branche (distributie) wordt steeds groter en het ziekteverzuim in behoorlijk hoog. Als personeel wordt gezocht, wordt wel eerst gekeken naar het aanbod van werkzoekenden bij Het Plein maar die zijn niet altijd direct plaatsbaar. Ook de praktijkschool biedt een 'ingang'. Niet ieder bedrijf heeft echter een personeelsbestand met een gemiddeld hoge leeftijd (Oosterberg). Ook op gebied van technische ondersteuning/automatisering wordt soms verlichting gevonden in het fysieke werk al is het voor sommige ouderen ook moeilijk om bij te blijven op gebied van automatisering, zeker als ze 'de boot hebben gemist'. Vanuit bedrijfsleven (Zilt) wordt aangegeven dat er echter ook kansen liggen voor ouderen op de arbeidsmarkt. 

Vanuit de fracties wordt gevraagd wat kan worden gedaan om mensen die de boot hebben gemist wel (weer) mee te krijgen?

Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat het Rijk deze problematiek grotendeels bij de gemeenten neerlegt. Ouderen of mensen met fysieke problemen komen vaak niet meer aan de slag. In Zutphen is dat een relatief groot deel. Soms kunnen werkgevers, werknemers en de gemeente niets aan de situatie doen en worden ZZP-ers ingezet door het bedrijfsleven als oplossing. Getracht moet worden om niet de periode van 2 jaar (UWV periode) af te wachten maar betrokken werkzoekenden eerder weer aan de slag te krijgen.

Door Strategische Board wordt aangegeven dat het ook van belang is om samen te werken aan de oplossing van dit vraagstuk al is er niet direct een antwoord op de 'hoe-vraag'. Bedrijven en overheden lossen het niet alleen op, ook het onderwijs is daarbij nodig. Mensen moeten doorstromen om ze in het arbeidsproces te houden. Regionaal zijn er (in de Board) ideeën over samenwerking tussen overheid, gemeente en onderwijs. Het probleem is gemeenschappelijk en probeer samen oplossingen te bedenken.

Vanuit de fracties wordt aangegeven dat een probleem wordt gezien voor de gemeente bij de 2e bullet van de vraag. Gemeente krijgt wel extra kosten als gevolg van de 'grijze golf' maar verdient er niets aan. Door andere fracties wordt aangeven dat bijvoorbeeld op gebied van circulaire economie ook winst te behalen is.  

Door bedrijfsleven wordt aangevuld dat mensen bijvoorbeeld ook langer thuis kunnen blijven wonen door ontwikkeling van nieuwe producten, gericht op ouderen. Dit scheelt ook uitgaven.

b. Tweedeling wordt herkend als groot probleem:

  • wat betekent dat voor de samenleving?
  • wat betekent dat voor de economie?

De voorzitter constateert dat Zutphen redelijk uniek is door een grote groep 'hoog opgeleiden' en een grote groep 'laag opgeleiden'. Een 'middengroep' ontbreekt.

Vanuit ondernemers wordt opgemerkt dat laag opgeleiden op jonge leeftijd gaan werken en hoog opgeleiden op late(re) leeftijd. De laag opgeleiden hebben vaak 40-45 jaar fysiek zware arbeid verricht met een laag salaris en laag pensioen. Hoger opgeleiden stoppen vaak eerder met werken en hebben een hoger inkomen. Dit geeft 'spanning' en de problemen worden door de rijksoverheid vooruit gesproken. 

Anderzijds wordt gesteld hierover niet te negatief te denken. Er kan ook worden gekeken of mensen die laag zijn opgeleid, opgeleid willen worden en er dus een scholingsvraagstuk ligt. Voorwaarde voor een scholingsvraagstuk is wel van belang dat de aanbodzijde goed wordt georganiseerd en dat wordt gekeken naar de vraag vanuit ondernemers/bedrijfsleven. Dit betekent ook iets voor de gemeente (Het Plein).

Door Cleantechcenter (begeleiding starters) wordt toegelicht dat bij de starters wel de ouderen worden gevonden (boven de 40) maar de jongeren minder goed. Daar liggen ook kansen.

c. Samenwerken is belangrijk. Met wie willen we samenwerken als het om economie gaat – en waarom en hoe?

Vanuit de fracties wordt aangegeven dat door de raad is besloten dat wordt geconcentreerd op samenwerking in de Stedendriehoek maar dat de Achterhoek niet wordt uitgesloten voor samenwerking, bijvoorbeeld m.b.t. recreatie en toerisme. In de Achterhoek is voorts met name maakindustrie aanwezig en als dat niet aanwezig is in de Stedendriehoek kan samenwerking in de Achterhoek worden gezocht. Ook wordt de suggestie gedaan om  de samenwerkingsverbanden op te zoeken die iets opleveren, dat kan zowel Stedendriehoek als Achterhoek zijn. Zutphen moet dan zelf echter ook iets te bieden hebben.

Vanuit bedrijfsleven wordt aangegeven dat het leggen van focus op de Stedendriehoek goed is, zeker ook omdar Deventer ook veel maakindustrie heeft net als Zutphen. Ook bedrijven binnen de Stedendriehoek hebben dan sneller contact met elkaar. Voor bepaalde vormen van samenwerking de Achterhoek opzoeken is echter ook goed. Ook wordt opgemerkt dat samenwerken geven en nemen is. Wat is de positie van Zutphen in Stedendriehoek? Gevoel is dat veel wordt gegeven en weinig wordt gekregen als kleine partij binnen de Stedendriehoek. De consequentie van samenwerking in de regio is wel dat je regelmatig je gezicht moet laten zien als bedrijf. Voor ondernemers is dat vaak kostbare tijd en lastig te plannen maar afwezigheid kan ertoe leiden dat kansen blijven liggen. Bij bijeenkomsten van Cleantech bijvoorbeeld is het bedrijfsleven van Zutphen vaak slecht vertegenwoordigd in tegenstelling tot bedrijfsleven in Deventer en Apeldoorn. Dat is niet goed.

Door de Strategische Board wordt toegelicht dat ook hier samenwerking belangrijk is. 

Op de vraag vanuit het bedrijfsleven 'hoe het staat met Zutphen'? (o.a. veel m2 te huur) wordt door collega ondernemers geantwoord dat het niet slecht gaat. Er is relatief weinig leegstand in de winkelgebieden en ook bedrijventerreinen zijn goed gevuld. Al met al gaat het niet slecht.

Vanuit de fracties wordt gevraagd wat kan worden gedaan om de situatie te verbeteren, met name op gebied van samenwerking.

Bedrijfsleven geeft aan dat gemeente Zutphen vroeger 2 bedrijfscontactfunctionarissen had en nu nog maar 1. Dat heeft consequenties. Daarnaast moet meer worden samengewerkt (op thema's). Ook in breder of ander verband dan alleen in de Stedendriehoek, bijvoorbeeld ook in Twente. Kracht maken op dossiers en keuzes maken!

Vanuit college wordt toegelicht dat het beeld niet moet zijn dat we als  gemeente en bedrijfsleven te weinig doen aan samenwerking in de Stedendriehoek. We participeren als gemeentebestuur goed op verschillende onderdelen in de Board, bijvoorbeeld bij Wonen en Bedrijventerreinen. Ondernemers zijn zelf echter ook aan zet want bijvoorbeeld op bijeenkomsten van VNO/NCW zijn doorgaans weinig ondernemers uit Zutphen aanwezig. 

d. Is Zutphen een stille provinciestad – of maken we naam met gedurfde initiatieven?

  • energie neutrale historische binnenstad
  • all electric bedrijventerrein

Een dynamische plek voor ondernemende, hooggeschoolde en innovatieve mensen?

Vanuit fracties wordt enerzijds aangegeven dat we al wel wakker zijn. Ten opzichte van (ruim) 10 jaar geleden manifesteert Zutphen zich beter, mede dankzij St. Zutphen Promotie. We mogen ons echter nog wel nadrukkelijker op de voorgrond zetten, bijvoorbeeld met een 'energieneutrale historische binnenstad'. Voorts wordt ervoor gepleit de ingezette lijn vast te houden, ook als het even tegenzit.

Vanuit ondernemers wordt gezegd: kijk wat we goed doen en vent dat beter uit. Zutphen scoort bijvoorbeeld goed op gebied van binnenstadslogistiek.

St. Zutphen Promotie vult aan dat het ook belangrijk is om keuzes te maken en om ook dingen niet te doen. Op gebied van cleantech, duurzaamheid, binnenstad en kunst & cultuur doet Zutphen het bovengemiddeld goed.

Vanuit het bedrijfsleven wordt de politiek in aanvulling nog meegegeven dat het goed zou zijn dat er na de verkiezingen snel een nieuw college zal zijn geformeerd waardoor de voortgang van hetgeen in gang is gezet niet (teveel) zal stagneren.

De voorzitter concludeert dat de vragen/stellingen voldoende zijn besproken.

Tot slot vraagt zij of er vanuit de fracties nog afsluitende vragen zijn aan de externe gasten en van de gasten nog aan de fracties.

Vanuit de fracties wordt gevraagd hoe belangrijk de overslaghaven (bulkvervoer) is voor logistiek Zutphen.

Door bedrijfsleven (Addink) wordt geantwoord dit voor het achterland waarschijnlijk goed is maar voor Zutphen zelf niet zo. Anderzijds wordt toegevoegd dat zo'n haven een meerwaarde is voor Zutphen (Zilt).

Vanuit de ondernemers wordt de fracties opgeroepen om ook ondernemers te benaderen die je normaal minder hoort. Meestal zijn het de gebruikelijke gesprekspartners en dat is jammer. Over het algemeen overheerst een positief gevoel maar aandacht wordt gevraagd voor de ontwikkelingen rondom Het Plein en Delta. Ondanks de mooie woorden is het bijzonder wat daar gebeurt.

De voorzitter sluit vervolgens de Forumspecial.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 15-02-2018

Behandeld in