Pagina delen

Forumverslag 15-02-2016

Situatie Atelier3D en De Kaardebol (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de situatie bij Atelier3D en De Kaardebol. Dit is een vervolg op de geschorste forumvergadering van vier weken geleden. Ik stel voor om eerst mevrouw Withagen het woord te geven om een soort van terugblik te geven en de communicatie toe te lichten. Daarna krijgt de heer Sueters het woord om een toekomstgericht gesprek te voeren met de forumleden. De schriftelijke vragen van D66 zijn beantwoord. De brief staat op de website van de raad. De antwoorden op de schriftelijke vragen van de Stadspartij en SP komen nog. Dan nu het woord aan wethouder Withagen.

College: Het spijt ons dat het A3D niet is gelukt de exploitatie van De Kaardebol over te nemen. En dat het risico dat de raad en college steeds hebben voorzien zich ook daadwerkelijk heeft voorgedaan. Vanaf eind november gingen de ontwikkelingen snel en vielen deze bovendien samen met het herverdelen van portefeuilles. Er is echter altijd sprake geweest van collegiaal bestuur.

Zowel ambtelijk als bestuurlijk is er regelmatig intensief contact geweest. Die gesprekken waren gericht op het inzichtelijk krijgen van de financiële situatie en het oplossen van knelpunten die zich voordeden. Belangrijke punten van gesprek waren bijvoorbeeld de horeca-exploitant en het failliet gaan van de installateur. Na de mail van A3D van 22 november en het bestuurlijk overleg van 3 december werden de financiële problemen duidelijk. Toch was er nog hoop op een oplossing. Ondanks dat zagen we voldoende redenen om de raad hierover actief te informeren. Dat is gebeurd in het Technisch Blok van 14 december. Het besluit van de ledenraad van A3D om de huurovereenkomst te beëindigen en de omvang van de financiële problemen hebben ons toch verrast.

Enerzijds heeft A3D inhoudelijk veel voor elkaar gekregen op het gebeid van duurzaamheidsbewustwording, ondanks de brand en andere tegenslagen. Anderzijds moeten we ook concluderen dat het niet is gelukt een financieel gezonde business-case te ontwikkelen.

Ondanks alle gebeurtenissen zijn de bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 en 2015 wel gehaald. Ook voor 2016 is de verwachting dat deze gehaald zullen worden. Wij vinden het van belang de situatie in deze context te zien, zonder daarbij de situatie te willen bagatelliseren.

Wellicht hadden we alerter moeten zijn in het samen optrekken tussen duurzaamheid en vastgoed. Of we daarmee de ontstane situatie hadden voorkomen is de vraag.

Stadspartij: Ik heb een verduidelijkende vraag. U zegt dat de bezuinigingsdoelstellingen voor 2014 en 2015 zijn gehaald. Kunt u daar iets meer over vertellen?

College: Het grootste deel van de bezuiniging zat in de ambtelijke formatie die er niet meer is. Een deel van de huur is inderdaad niet ontvangen maar we hebben wel een uitkering van de verzekering gekregen na de brand. Dus in het totale plaatje hebben we de bezuinigingsdoelstelling gehaald.

BewustZW: Ik had verwacht dat de wethouder in zou gaan op de situatie die is ontstaan in december waarbij sprake is geweest om informatie niet te delen met de gemeenteraad. Welke informatie had op welk moment wél gecommuniceerd moeten worden aan de raad?

College: De informatie die we beschikbaar hadden is via mail en memo omdat er geen forumvergadering meer waren. Daarna hebben we verzoek ingediend om het onderwerp op de forumvergadering te zetten. Er is dus geen sprake geweest van achterhouden van informatie.

BewustZW: Ik doel op het feit dat er wel informatie op de website van GroenLinks heeft gestaan maar dat de gemeenteraad daar nog niet over was geïnformeerd. Hoe verklaart u dat?

College: Op de site stond een positief verhaal dat later genuanceerd is. Maar dat had zeker niets te maken met het achterhouden van informatie.

VVD: Er is al eerder geconcludeerd dat er risico’s zaten aan deze constructie die is gekozen. Dat hebben we met elkaar geaccepteerd. Maar op welke wijze heeft het college geacteerd en gehandeld om die risico’s zo veel mogelijk in de hand te houden? Het verbaast mij dat pas in het laatste stadium duidelijk werd dat er grote problemen waren.

College: Tijdens de contacten die er waren is steeds bezien of we met elkaar op koers zaten. En rondom de gebeurtenissen van het afhaken van de horeca-exploitant en het failliet gaan van de installateur is er steeds zicht geweest op een oplossing. Daar is ook goed overleg over geweest.

VVD: In september werd dus duidelijk dat er enkele problemen waren of gingen ontstaan. Wij als raad zijn pas geïnformeerd toen het al te laat was. De raad is deelgenoot gemaakt van de risico’s. Hoe komt het dan dat we pas in december hierover geïnformeerd zijn?

College: Omdat er gedurende de gesprekken steeds zicht was op een oplossing.

CDA: Heeft u het gevoel dat u in de gesprekken met A3D verkeerd geïnformeerd bent door hen?

College: Zeker niet moedwillig. Maar als ik terug kijk vraag ik me ook af hoe het heeft kunnen ontstaan. Maar de gesprekken die we gevoerd hebben zijn altijd open en constructief geweest. Dus moedwillig fout informeren? Nee.

PvdA: Heeft de ambtelijke organisatie de risico’s altijd wel goed in beeld gehad? Zijn de cijfers tijdens de gesprekken wel op tafel geweest?

College: De cijfers zijn op verschillende momenten op tafel geweest. Uiteraard bij de aanbesteding en de gunning. Voor de gunning heeft er nog een onafhankelijk financieel adviseur naar gekeken. Ook met het inzetten van het krediet voor de verbouwing, dat was rond juli, is er goed naar de cijfers gekeken.

VVD: Dat begrijp ik, maar in hoeverre zijn de cijfers op tafel gekomen in de periode september / december toen de echte problemen zijn ontstaan? En heeft de wethouder zich laten informeren over de liquiditeitssituatie zoals die zich ontwikkelde?

College: Dat is in die gesprekken niet expliciet op tafel geweest. Omdat er op die momenten geen aanleiding voor leek.

VVD: Dan constateer ik dat we een situatie hebben waarbij we op voorhand financiële risico’s hebben ingeschat, dat er gesproken wordt met A3D in een periode dat het moeilijk gaat en er een behoorlijke vordering openstaat van gemeenschapsgeld. Dan vind ik het zorgelijk dat het college in die periode geen aanleiding heeft gezien om naar de financiële cijfers te kijken.

ChristenUnie: Hoe gaan we hier mee om? Ik kan me voorstellen dat ontwikkelingen snel gaan. Er zijn meer dossiers waar dit soort risico’s kunnen spelen. Wat leren we hiervan?

College: Als ik terugdenk dan kan ik me voorstellen dat op de momenten die eerder genoemd zijn (horeaca en installateur) we de raad hadden kunnen informeren. We hebben toen gesprekken gehad met A3D over hoe deze problemen op te lossen. Op dat moment was er voor ons geen aanleiding om naar de cijfers te kijken en dus ook geen aanleiding om de raad te informeren. Dat is een lastige afweging. Wanneer is het serieus genoeg om de raad te informeren?

VVD: Het college is gewezen op het risicovolle karakter van dit dossier. Ik verwacht dan ook van het college dat zijn daar dan ook op acteert. Dan verwacht ik dat de raad eerder wordt geïnformeerd, los van het feit wat de raad dan nog kan sturen.

BurgerBelang: In de speech van de wethouder op de site van GroenLinks stond dat de verleiding binnen de ambtelijke organisatie kan ontstaan om de boel toch weer over te nemen. Dat vind ik wel een punt waar de raad over geïnformeerd had moet worden.

Stadspartij: Had het uitgemaakt als we dit als raad eerder hadden geweten?

VVD: Tijdens de gesprekken heeft het er steeds op geleken dat er oplossingen in het verschiet lagen. Dat zijn inschattingen geweest. Die zijn niet uitgekomen. Ik heb liever te veel informatie dan te weinig. In het geval van de A3D mis ik de zakelijkheid van het college die er in mijn ogen wel had moeten zijn.

PvdA: We hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Toen het in de krant stond hadden wij ook het college om opheldering kunnen vragen. Dat hebben we niet gedaan.

VVD: Daar maak ik bezwaar tegen. Het is op dat moment niet aan de raad om informatie te halen. Het college heeft toch echt de plicht om ons pro-actief te informeren en niet andersom.

ChristenUnie: Ik herhaal de vraag van de Stadspartij. Wat hadden we kunnen doen met deze informatie?

VVD: Het gaat erom dat als er twijfels komen over de levensvatbaarheid van een organisatie waar wij als raad een krediet voor afgegeven hebben. Dat wij zo snel mogelijk worden geïnformeerd over die twijfels.

College: Voor beide punten geldt dat het beter had gekund en dat we alerter hadden moeten zijn. Maar het heeft zich in een kort tijdsbestek afgespeeld. Ik wil benadrukken dat het college niet heeft zitten slapen.

VVD: Ik constateer twee dingen. Dat we eerder en pro-actiever geïnformeerd hadden moeten worden. En dat er in deze periode beter naar de cijfers gekeken had moeten worden. Ik lees bv in de meest recente memo dat het college een accountant in stelling heeft gebracht om naar de cijfers te kijken. Hoe beoordeelt het college de kwaliteit van de verslaglegging en de financiële informatievoorziening van A3D?

College: We hebben de cijfers gekregen van A3D. Zij waren vrij onduidelijk in of ze financieel gezond waren. Uit de cijfers bleek al snel dat dat niet zo was. Er ontstond een verschil van inzicht over wat zij als maatschappelijk rendement zouden moeten opleveren voor hun investeringen. Toen hebben wij gezegd, wij laten een accountant de baten en lasten vaststellen van de situatie op dit moment. Dat nemen wij als uitgangspunt.

VVD: Ook al had het college afgelopen najaar naar de cijfers van A3D gekeken dan hadden ze daar niet zo veel aan gehad. Kennelijk is het nodig om er alsnog met een accountant naar te kijken. Dat is zorgelijk gezien de risico’s die we aan het begin van het traject hebben ingeschat.

College: We gaan uit van de begroting die A3D indient. Daarin staan de inkomsten die ze denken te genereren en daarin staat de huur die zij aan de gemeente moet afdragen op basis van een huurovereenkomst. Op dat moment hebben wij weinig zich op de inkomsten van hun. Plus dat zij ook nog geen huur betalen voor het gebouw en de huurovereenkomst nog moet ingaan. Ze moeten alleen huur betalen voor de buitenruimte. De huur van het gebouw zou 1 januari 2016 ingaan.

VVD: Er is verbouwd aan het gebouw en er is een krediet verstrekt aan A3D. Wij hebben kosten voorgeschoten die A3D terug zou betalen. Hoe kan het dat we dit soort kredieten verstrekken zonder op de hoogte te blijven van de financiële levensvatbaarheid?

College: Tot half december zijn we ervan uitgegaan dat er een overeenkomst lag waarin zij vanaf 1 januari huur zouden gaan betalen. Dat zij op het laatste moment de sleutels teruggaven was niet te voorzien.

VVD: De wethouder zegt: wij zijn er van uitgegaan dat we een overeenkomst hadden. Hadden we een overeenkomst of hadden we hem niet?

College: Er was een huurovereenkomst. Die is door A3D teruggegeven.

VVD: Is het college van mening dat zij de raad geïnformeerd heeft over deze eenzijdige beëindiging van de overeenkomst?

ChristenUnie: Is hier sprake geweest van een faillissement of het opzeggen van een overeenkomst?

Burgerbelang: Hoe groot is nu dat risico? Ik ben wel benieuwd naar hoe het college de risico’s verder gaat beperken?

College: Die risico’s worden in beeld gebracht. Er ligt nu een opheffingsverklaring van A3D. Dat betekent dat wij de situatie verder kunnen gaan afhandelen. En wat we nu aan het bekijken zijn is wat de (extra) baten eventueel zijn. Voor de toekomst zijn we in gesprek met mensen die er zitten en willen blijven. Daarnaast hebben we ook gesprekken met andere gegadigden. De toekomst ziet er rooskleurig uit. We gaan ook kijken naar een andere opzet met het inbouwen van meer zekerheden, zoals huur vooraf betalen. Daar had ik graag meer over willen vertellen.

De voorzitter schorst de vergadering omdat het onderwerp niet volledig is besproken. In de tussentijd zal het college een memo naar het forum sturen met daarin de toekomstgerichte aanpak zoals zij die voor ogen heeft. De voorzitter dankt alle aanwezigen.

Advies

Onvoldoende besproken, nogmaals informerend

GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017 (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Kort licht hij vergaderwijze toe en geeft vervolgens het woord aan het college.

Het college licht de zienswijze toe en benoemt kort de punten uit dit stuk. Aansluitend krijgen de fracties de gelegenheid vragen te stellen aan het forum.

D66 kan zich vinden in de opgestelde zienswijze. Wel wil men weten of het tekort van 18.000 Euro nog wordt ingelopen. Tevens wil men weten naar welk van de drie scenario's de gemeente helt liefst toe zou werken.

De PvdA wil graag weten hoe andere gemeenten aankijken tegen het afnemen van de jeugdzorg bij de GGD. Verder geeft men aan de visie van het college te onderschrijven..

De VVD beschouwd het tekort van 18.000 als niet problematisch. Men laat zich lovend uit over de kwaliteit van de geleverde jeugdzorg door de GGD in Warnsveld.

Burgerbelang geeft aan de zienswijze van het college onderschrijven. Het tekort van 18.000 Euro is niet veel maar men zou graag zien dat de GGD dit oplost.

De SP-fractie kan zich vinden in de inhoud van de brief.

De ChristenUnie kan zich eveneens vinden in de zienswijze van het college. Men wil graag weten of er aanwijzingen zijn dat er gemeenten willen stoppen met het afnemen van jeugdzorg bij de GGD.

Het CDA kan zich vinden in de zienswijze. Men vindt dat de jeugdzorg goed verloopt.

GroenLinks is het eens met de zienswijze. Het tekort van 18.000 beschouwt men als gering.
Graag wil men van het college weten of de discussie om door te gaan met de jeugdzorg via de gemeenschappelijke regeling ook speelt binnen de eigen gemeente. Men wil dat er stevig op in wordt gezet om de financiële gevolgen van een eventueel vertrek van gemeenten geen financiële consequenties heeft voor de blijvers.

De Stadspartij wil niet de nadruk leggen op verder bezuinigen door de GGD. Het belang van de GGD is groot.

De ChristenUnie vraagt wat er in de regeling staat inzake het verlaten van de regeling door een van de partners.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.


Het college geeft aan dat het lastig zal zijn om het tekort weg te werken maar dat men er wel om zal vragen. Vorig jaar heeft het immers ook geresulteerd in een lager tekort.

Het college geeft aan dat geruchten over uittredende partners alle jaren al de ronde doen maar dat niemand de regeling heeft verlaten.

GroenLinks merkt op dat het uittreden wel als risico benoemd is.

Het college geeft aan dat dat juist is daar dat risico altijd bestaat. Het college denkt er zelf niet aan om de regeling vaarwel te zeggen.

D66 vraagt of het college de ambitie heeft om de 0-4jarigen ook bij de regeling te betrekken.

Het college geeft aan dat de 0-4jarigen bij Junior blijven.

GroenLinks meldt in de regeling gevonden te hebben dat de uittredend partij de meerkosten kosten als gevolg van de uittreding betaald (art 35.2 in de regeling).

Het college geeft aan dat de vertrekkende partijen inderdaad de financiële consequenties voor de anderen voor hun rekening zouden moeten nemen.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
E.P. Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt de motie Democratisering huurdersvertegenwoordiging.

Het woord is aan de indiener voor een toelichting.

SP: Allereerst wordt gesteld dat woningcorporatie Ieder1 op zich redelijk goed functioneert. Deze motie gaat niet over de kwaliteit van de woningcorporatie, maar over het democratisch gehalte van de huurdersvertegenwoordiging. Het huidige proces om te komen tot huurdersvertegenwoordiging is niet democratisch. Er zijn kwartiermakers die bestuursleden van een stichting gaan aanwijzen. De indieners zijn voorstander van een vereniging en verkiezingen voor een bestuur. De portefeuillehouder heeft geen bevoegdheden, maar kan als belangrijke onderhandelingspartner wel dringend verzoeken om te zorgen voor een democratische huurdersvertegenwoordiging.

De voorzitter geeft mevrouw C. Elskamp de gelegenheid om in te spreken.

[De inspreekreactie is als bijlage opgenomen]

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen aan mevrouw C. Elskamp.

GroenLinks: Er wordt gepleit voor het aanhouden van de motie. Is het niet zo dat de motie kan helpen om te komen tot een democratische huurdersvertegenwoordiging?

Mevrouw Elskamp: Het gaat om het proces dat nu gevolgd wordt. Dat leidt tot ondemocratische huurdersvertegenwoordiging.

PvdA: Heeft u vertrouwen in het proces met Ieder1?

Mevrouw Elskamp: Er zijn nu zes kwartiermakers. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat het met drie tegen drie, Zutphen tegen Deventer wordt. De huurders hebben hun zorgen bij dit proces.

D66: Hoe is het proces met de kwartiermakers ondemocratisch?

Mevrouw Elskamp: Niet alle huurders hebben de gelegenheid gehad om hun mening kenbaar te maken. Er is sprake van een rijdende trein en iedereen die een ander geluid liet horen werd uit die trein gezet.

Burgerbelang: Wat is er nodig aan verandering?

Mevrouw Elskamp: De alternatieven stichting en vereniging moeten worden uitgewerkt. De keuze daartussen moet aan alle huurders worden voorgelegd.

De voorzitter dank mevrouw Elskamp voor haar inspreekreactie en toelichting.

Vervolgens geeft zij het woord aan het college.

College: Een goede huurdersvertegenwoordiging is van belang. Op het proces hebben wij echter geen invloed. Op 1 april 2016 zal het college bij Ieder1 inzicht vragen in de wijze waarop huurdersvertegenwoordiging is vormgegeven.

PvdA: Wat is er precies verplicht? Moet het een stichting of vereniging zijn?

SP: Er kan gekozen worden tussen stichting of vereniging. Punt is dat de huurders inspraak moeten hebben in de keus.

De heer Hendriks (Ieder1): De corporatie bepaalt niet de vorm, dat is geheel aan de huurders.

PvdA: Het belang is dus een democratische structuur.

SP: Bij een stichting is er sprake van een aangewezen bestuur, een vereniging heeft een gekozen bestuur.

GroenLinks: De huurders bepalen de vorm, stichting of vereniging. Met het aannemen van de motie zou het college aansturen op een vereniging.

SP: De motie stuurt nergens op aan, maar roept op tot. Het probleem zit in de vorm met kwartiermakers. Mensen die andere geluiden laten horen worden uit de trein gezet.

De heer Hendriks (Ieder1): Er is een oproep gedaan aan alle huurders, daar kwamen deze kwartiermakers uit naar voren. Huurders waren vrij om zich aan te melden. Er is slechts geselecteerd om de werkvorm praktisch te houden.

SP: Er zijn documenten overlegd die een beeld schetsen van een selectie. Niet iedereen kan zich aansluiten. Het nadenken over de structuur en vorm vindt in een klein comité plaats. Er is weldegelijk een beperking geweest.

De heer Hendriks (Ieder1): In de aanloop wel, maar in de uiteindelijke keuze voor een vorm heeft iedereen een stem.

BewustZW: Het gaat om de werkwijze van de kwartiermakers. Dat is een ernstige zaak.

De heer Hendriks (Ieder1): De opgave voor de kwartiermakers was zwaar. Misschien te zwaar. Er was geen goede vertegenwoordiging. Vanuit Ieder1 is in gang gezet dat er nieuwe huurdersvertegenwoordiging zou komen. Er waren echter tegenstellingen binnen de groep en er lag een deadline. Dat heeft problemen gegeven. Het proces was ook voor de kwartiermakers zwaar. Er is opnieuw gevraagd om drie mensen die mee willen doen, maar het moet in deze fase wel werkbaar blijven. Het maakt Ieder1 overigens niet uit hoe de vertegenwoordiging wordt vorm gegeven. Dat is geheel aan de huurders.

BewustZW: Het proces is niet optimaal. Kan Ieder1 zich de wens voorstellen?

De heer Hendriks (Ieder1): Ieder1 heeft geen rol in de keuze die de huurders maken.

GroenLinks: Er is sprake van een extern begeleider. Is die vanuit Ieder1 aangeboden of hebben de kwartiermakers die zelf gezocht?

De heer Hendriks (Ieder1): Er is aan de vertegenwoordigers uit Deventer en Zutphen gevraagd of ze om tafel willen. Er is gevraagd om een extern begeleider, Ieder1 heeft daarin een voorstel gedaan en dat is geaccepteerd.

VVD: Wat is er nu precies ondemocratisch? Huurders zijn gevraagd om te participeren in het proces. Het is helaas zo dat daarin mensen afvallen.

PvdA: Er ligt een puzzel voor. Er zijn verschillende opties en deuren zijn niet gesloten. De toon van de motie is in deze wel wat absoluut. Beide groepen zouden in gesprek moeten gaan. De discussie is een impuls voor Ieder1.

GroenLinks: De motie roept op tot een vereniging structuur. De huurders moeten daarover zelf een democratisch besluit nemen.

SP: Het proces gaat nu niet democratisch. De trein rijdt omwille van de voortgang.

De heer Hendriks (Ieder1): De mensen die deelnemen zijn zelf naar voren gestapt. Het is voor hen de eerste keer dat ze zoiets doen en er worden fouten gemaakt. Maar de intenties zijn zuiver en goed. Sommigen zijn inderdaad niet gehoord, maar heel veel ook wel.

SP: Er wordt niet getwijfeld aan intenties. Het proces moet democratisch verder gaan. Dat is in het belang van Zutphen. Een aanpassing van de motie is bespreekbaar.

De voorzitter vraagt om de discussie bij de motie te houden.

CDA: De gemeente is in deze kwestie geen partij. Zij steunen de motie niet.

Belangrijk is dat het vertrouwen in Ieder1 hersteld wordt, wellicht met begeleiding op afstand.

GroenLinks: Wat betekent ‘op afstand zetten’? De huurders beslissen uiteindelijk.

CDA: Betrokkenen lijken in onmin geraakt te zijn. Een mediator kan wellicht rust in het proces brengen.

GroenLinks: Mediation past bij een conflict, het gaat hier om de oprichting van een organisatie voor huurdersvertegenwoordiging.

D66: Het resultaat moet een onafhankelijk en democratisch instituut zijn. De tegenstelling Deventer-Zutphen ligt er. Hoe kan een verenigingsvorm garanderen dat het een werkend orgaan wordt?

SP: Schaalvergroting is de achtergrond van het probleem. Kleinschaliger woningcorporaties zijn beter. Bij een vereniging is het ‘de meeste stemmen gelden’.

Stadspartij: De motie zet op t verkeerde been. De huurders zijn kwartiermakers.

SP: Als alle huurders kunnen stemmen is er sprake van democratie. Nu is dat niet zo.

Burgerbelang: Hoe ondemocratisch is het nu? Het besef van het belang is bij iedereen aanwezig. Wat kan het college doen in deze?

SP: Het college heeft weinig invloed. Hetgeen in de motie staat is het enige dat we als volksvertegenwoordiging kunnen doen.

GroenLinks: Neemt Ieder1 het verzoek serieus?

De heer Hendriks (Ieder1): Het signaal wordt meegenomen naar de huurders. Zij bepalen.

De voorzitter concludeert dat de gemeente weinig van doen heeft met deze kwestie.

SP: Er zijn huurders die nu niet meedoen. Komt er uiteindelijk een stemming?

Burgerbelang: Als de huurders een stem hebben in de uitkomst is het toch democratisch?

SP: Dat zou heel goed zijn.

GroenLinks: We hebben moeite met de motie. De kwartiermakers zijn nu aan zet. Wat voegt de motie toe?

SP: Het is de taak van het college en de raad om zich uit te spreken.

College: De gemeente gaat hier niet over. Als het resultaat bekend is gaan we bekijken wat de huurders hebben besloten.

SP: Een portefeuillehouder heeft wel degelijk invloed.

De voorzitter geeft aan dat de laatste conclusie niet genomen kan worden. U dicht de portefeuillehouder een andere rol toe.

SP: Wat gebeurt er als de huurdersvertegenwoordiging niet democratisch is?

College: Daar zullen we ons dan op beraden. Ieder1 biedt de huurders de mogelijkheid om tot een goede huurdersvertegenwoordiging te komen. We gaan in ieder geval vragen stellen.

SP: Vindt u een democratische huurdersvertegenwoordiging van belang?

College: Uiteraard.

ChristenUnie: De gemeente gaat hier niet ver. Als er iets niet loopt gaat het college vragen stellen.

GroenLinks: Wil de SP een vereniging?

SP: Een vereniging is het meest democratisch. Inspraak van de huurders is waar het om gaat.

GroenLinks: U kunt niet oproepen om tot een verenigingsstructuur te komen.

BewustZW: Wellicht kunnen we de motie aanpassen.

De voorzitter stelt dat zowel de vereniging als de stichting binnen het democratische stelsel passen. Het democratisch gehalte ligt geheel besloten in de statuten. Daar is op dit moment niets over te zeggen.

De heer Post (ambtelijke ondersteuning): Het democratisch gehalte hangt inderdaad af van de statuten.

De heer Hendriks (Ieder1): Een stichting kan ook democratisch zijn. De kwartiermakers zijn daar serieus mee bezig.

GroenLinks: Wij steunen de motie niet. De bespreking is wel zinvol. De huurders met een keuze voorgelegd worden.

De voorzitter vraagt naar de meningen van de fracties. Van de Stadspartij is bekend dat zij de uitkomsten mee terug nemen naar de fractie.

CDA: Geen steun.

ChristenUnie: Geen steun.

Burgerbelang: Geen steun.

VVD: Geen steun.

PvdA: Geen steun. Wellicht even aanhouden en het verdere proces afwachten.

D66: We nemen het mee terug naar de fractie.

College: Goed dat het besproken is. Na de vorming wordt bekeken wat de uitkomst is.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor verder debat in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Iedereen van harte welkom bij de vergadering over de motie Heldere communicatie voor en naar iedereen. Ik geef eerst de indieners van de motie het woord om hun motie nader toe te lichten.

D66: Naar aanleiding van het Forum over het Sociaal Domein op 15 december 2015 is deze motie tot stand gekomen. Voornoemd Forum hebben wij als zeer prettig ervaren, maar de weg ernaar toe en de weg daarna zijn vaak onduidelijk. Daarom is deze motie opgesteld en ingediend.

Voorzitter: Heeft GroenLinks als mede-indiener hier iets op aan te vullen?

GroenLinks: Hetgeen D66 zojuist heeft gezegd ondersteunen wij. Informatie wordt vaak verkeerd begrepen, het blijkt lastig om informatie makkelijk te maken ook in relatie tot digitalisering en laaggeletterdheid.

PvdA: Ook in de motie Laaggeletterdheid wordt verwezen naar duidelijk communiceren; is deze motie niet dubbelop?

Lijst van Vliet: Communicatie kan in algemene zin veel beter, betreft niet alleen laaggeletterdheid.

D66: Deze motie is niet overbodig, het is juist een aanvulling op de motie Laaggeletterdheid.

GroenLinks: Wij begrijpen de zorg van de PvdA, maar deze motie is veel specifieker. Beide moties sluiten juist goed op elkaar aan.

PvdA: Is deze motie nodig: kun je niet gewoon met het college in gesprek gaan?

SP: Wij hebben een vraag over punt 4 van de motie. Wij willen de motie steunen mits punt 4 niet zo hoeft te worden uitgelegd dat mensen alles zelf hoeven uit te vinden.

GroenLinks: Het is niet de bedoeling van punt 4 van de motie dat mens alles zelf moeten uitvinden.

D66: Waar ondersteuning nodig blijft, blijft dat aangeboden.

Stadspartij: De motie gaat over de begrijpelijkheid van taal naar aanleiding van het forum over het Sociaal Domein van 15 december 2015. In dat kader zouden wij ook graag terugzien dat de website actueel wordt gehouden en dat informatie volledig is.

D66: Naast de gedane toezegging dat er gespreksverslagen zullen komen, zullen deze ook begrijpelijk moeten zijn.

Stadspartij: Dat ontken ik niet, maar een motie moet een meerwaarde hebben.

D66: Hoe kijken de mede-indieners van de motie hier tegenaan?

CDA: In de maatschappij horen wij geluiden dat het fijn is als brieven en de website begrijpelijk zijn en dat er niet om uitleg gevraagd hoeft te worden. Zelf kunnen zonder hulp vragen.

Burgerbelang: Het gaat erom dat de stukken die er zijn leesbaar zijn, in "Jip-en-Janneke-taal" zijn geschreven.

PVDA: Veel nationaliteiten binnen de Zutphense gemeenschap vinden de brieven van de gemeente goed leesbaar. Interpreteren is vaak ook het eigen verhaal.

CDA: Informatie moet zo concreet mogelijk worden gehouden; hoe lang gaat het duren voor het zover is?

College: Zowel bij de gemeente als bij Het Plein zijn er richtlijnen voor toegankelijk taalgebruik en richtlijnen voor de website bestaan ook. Om deze richtlijnen in de praktijk doorgevoerd te krijgen is een hele klus. We hebben wel geconcludeerd dat dit urgent is om hiermee aan de slag te gaan. Het gaat om meer dan "Jip-en-Janneke-taal", ook om hetgeen de Stadspartij zegt. Niet alleen taal maar ook beeldmateriaal. Er komt een inhaalslag met betrekking tot actuele informatie, vragen en antwoorden. In april/mei gaan we rapporteren over deze inhaalslag.

Burgerbelang: deze motie wordt dus uitgevoerd met een pluspakket?

College: Ja, zowel wat betreft "Jip-en-Janneke-taal" als wat betreft het beter afstemmen van informatie op elkaar.

Burgerbelang: Er moet worden opgepast dat dit niet ondergesneeuwd raakt met alle communicatiemiddelen die er zijn.

VVD: Waaruit wordt het budget gehaald, hoe worden de kosten gedekt?

D66: Dat staat in de motie: uit de bestaande budgetten.

VVD: Vanuit het Forum komt de vraag wat het gaat kosten, de beantwoording heb ik gemist.

College: Hier heb ik geen antwoord op. Bij de gemeente is onlangs een reguliere communicatieadviseur begonnen die zich hiermee bezig houdt. Dat geldt ook voor Het Plein. Dit kan binnen de bestaande budgetten want de communicatieadviseur is er al en de richtlijnen zijn er ook al.

Voorzitter: Er is een interruptie van D66.

D66: Een kleine aanvulling op de motie: op de website moet je duidelijk kunnen vinden waar en bij wie je moet zijn.

College: Wij willen niet kiezen voor de stichting Drempelvrij want dat kost geld. Daarbij denken we zelf die stappen te kunnen zetten.

D66: Akkoord.

Voorzitter: Is deze motie voldoende besproken?

D66/GroenLinks: Deze motie kan door.

Voorzitter: Deze motie gaat door naar de Raad ter besluitvorming.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Actieplan leegstand (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N.J. ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan het college

Het college aan dat presentatie over het actieplan leegstand in het forum overleg van november de aanleiding is om in een vervolg forum hierover verder op in te gaan. Dit forum heeft dan ook een informatief karakter.

Nadat er een presentatie is gegeven over de voortgang op dit onderwerp, geeft de voorzitter het woord aan de partijen voor het stellen van vragen.

D66 geeft aan dat er met andere partijen samenwerking gezocht moet worden voor het bedenken van creatieve oplossingen waarbij er veel ruimte moet zijn voor allerlei initiatieven. In Arnhem is er bijvoorbeeld het project “Ruimtekoers”. Dit is een festival waarin leegstaande panden met neon worden verlicht en waarin allerlei activiteiten worden ontplooit om de aandacht op die panden te vestigen.

D66 is benieuwd hoe de samenwerkende partijen in Zutphen hebben gereageerd op het actieplan. Daarnaast wil zij weten hoe het college tegenover deregulering, het ruimte geven aan andere creatieve initiatieven, staat.

Stadspartij maakt zich zorgen over de leegstand van panden wat al enkele jaren gaande is. Zij vraagt zich af waarom we zo afwachtend zijn. De partij wil weten welke afspraken er nu met betrokken partijen zijn gemaakt, bijvoorbeeld met de eigenaren van de leegstaande panden in de binnenstad.

SP wijst op de motie; onderzoek naar jongerenhuisvesting in de binnenstad. In hoeverre hangt dat samen met de mogelijkheid om in leegstaande panden te kunnen gaan wonen. Is daar ook naar gekeken ?

CDA heeft een aantal eigenaren van leegstaande panden gesproken en merkt op dat deze nog maar weinig interesse hebben om deze panden te verhuren en tegen welke prijs ze het willen verkopen.

CDA vraagt zich af welke mogelijk de gemeente heeft om aan de leegstand iets te kunnen doen.

PvdA geeft aan dat functies in het centrum moeten kunnen veranderen zodat een leegstaande werkpand een woonfunctie zou kunnen krijgen. De partij vraagt zich af wat deze functiewijzigingen tegen houdt. Zijn dat de regels of geld ? Daarnaast is de leegstand op de Mars van een andere orde. Dit heeft meer te maken heeft met werkgelegenheid en wat meer aansluit op de economische agenda. PvdA vraagt zich af wat daar aan gedaan worden

ChristenUnie wil weten in hoeverre de Provincie bereid is het woningbouwcontingent aan te passen. Daarnaast stel zij voor leegstaande panden op de Mars te gebruiken voor het Cleantech initiatief in onze gemeente.

Burgerbelang stelt voor dat Citymarketing zich gaat inzetten om succesvolle winkelformules naar de binnenstad te trekken. Tevens wil zij strengere regelgeving, zodat de druk op onwillige pandeigenaren te verhogen door winkelpanden die al 2 jaar leegstaan een woonfunctie te geven.

GroenLinks ziet niets in het na 2 jaar vervallen van de winkelfunctie in een woonfunctie omdat er dan gaten in het winkelaanbod van de binnenstad ontstaan.

Burgerbelang nuanceert haar idee door aan te geven dat de winkelfuncties uiteraard niet in de Beukerstraat zullen vervallen maar bijvoorbeeld wel in de aanloopstraten die toch al deels een woonfunctie hebben.

BewustZW stelt voor om flexibeler om te gaan met bestaande bestemmingen en in gesprek te gaan met pandeigenaren waarbij landelijke ideeën die vaak zeer creatief zijn, zoals omzet afhankelijke huren, worden ingebracht. Worden met die landelijke ideeën ook besproken met de pandeigenaren ?

D66 stelt dat de beleving in de multifunctionele centra zoals de binnenstad centraal moet staan, anders komen bezoekers niet. Tijdelijke bestemmingen kunnen daar een mooie invulling aangeven. Flexibilisering van de regelgeving kan daarbij ook helpen.

VVD vindt het niet wenselijk dat er in de binnenstad op de begane grond meer woonfuncties komen. Zij is ook benieuwd of er al iets met het lap wordt gedaan. VVD vraagt zich af wat de doelen zijn van het actieplan leegstand en wat het college nu eigenlijk met het plan wil.

Burgerbelang benadrukt dat de pandeigenaren niet zitten te wachten op flexibilisering van de bestemming zoals tijdelijke winkels, pop up winkels, belevingswinkels etc. die passen in de huidige bestemming. De pandeigenaren willen geen flexibele contracten of huren en zullen daar niet aan meewerken. Als we dat wel willen zullen we strenger moeten worden richting die eigenaren. Burgerbelang merkt op dat de combi woon-werk bestemmingen iets kan zijn in de binnenstad.

De voorztter geeft het woord aan het college voor het beantwoorden van de vragen.

Het college merkt op dat er een goede samenwerking is met de binnenstadmanager die volop contacten heeft met de winkelketens, pandeigenaren, verhuurders, ondernemers uit de regio en met de makelaars. Er wordt gezamenlijk opgetreden om gebieden te ontwikkelen. Succesvolle voorbeelden zijn de herontwikkeling van de Spittaalstraat en de Laarstraat. Dat de verbetering in kwaliteit op verschillende plekken in de binnenstad niet helemaal goed loopt, ligt buiten de invloed van de gemeente. We zitten nog aan het begin van de leegstandsnotitie waarin de vragen die nu leven meegenomen worden aldus het college.

Stadspartij vraagt zich af of er al met makelaars is gesproken ?

Het college geeft aan dat er veelvuldig met makelaars wordt gesproken

Het college neemt de ervaring van het Arnhemse project Ruimtekoers mee bij het opstellen van de notitie. Misschien past dat hier ook.

Het college zegt toe dat als er voorstellen komen over andere creatieve initiatieven (deregulering) bij de invulling van de functie van de binnenstad, deze zeker meegenomen worden.

De PvdA vraagt zich af wat er gebeurd als er een ondernemer de functie van een pand wil wijzigen van winkel naar een woonfunctie. Wat doet de gemeente dan ? Dit omdat een wijziging van invloed is op het beschikbare wooncontingent. Wiens probleem is dat dan ?

Het college geeft aan dat de gemeente daar een belangrijke rol in heeft, echter kijkt het dan per geval wat er mogelijk is.

Het college geeft aan dat er aan de motie; jongerenhuisvesting in leegstaande panden, invulling wordt gegeven. Half maart wordt er op deze motie ingegaan. De kans is groot dat er een aantal panden zijn die hiervoor geschikt zijn.

Het college beaamd dat het soms lastig is om eigenaren van leegstaande panden in beweging te krijgen hun panden te verbeteren en zodoende aantrekkelijk te maken voor de verhuur. Het college geeft overigens wel aan dat het met de leegstand in de binnenstad nogal meevalt.

De vernieuwing van de openbare ruimte in de Nieuwstad laat volgens het college een positief effect laat zien op de kwaliteit van de aanliggende panden.

Het college zegt dat er zeker een koppeling is tussen de economische agenda en het bedrijventerrein de mars. Er zijn op de Mars diverse initiatieven om leegstaande bedrijfspanden gevuld te krijgen. De ontwikkeling in het gebied de Noorderhaven is daarbij een positieve impuls.

Het college geeft het woord aan de binnenstadmanager voor een korte toelichting.

De manager geeft aan dat de echte problemen over leegstand niet in de binnenstad zitten echter daarbuiten.

GroenLinks vraagt zich af of er naast de binnenstadmanager niet ook een marsmanager en manager voor het winkelcentrum Leesten moet komen om daar de problemen aan te pakken.

De binnenstadmanager beaamt dit echter geeft aan dat het voor de bijvoorbeeld de Mars het moeilijk is om daar functies te wijzigen waarmee de markt kan worden uitgedaagd, zonder daarbij de binnenstad te benadelen.

Debinnenstadmanager wijst de politiek op haar rol om de bestemmingsplannen te kunnen wijzigen indien die als kwellend worden ervaren en gewenste ontwikkelingen tegenhouden. Zoals woon-, werk- en zorgfuncties in een gebied.

De Stadspartij wil graag door de binnenstadmanager geïnformeerd worden over gebieden waar ondernemers zitten die worden belemmerd door knellende bestemmingsplannen.

De binnenstadmanager wil hier zeker op een later moment op terugkomen.

Hij geeft een voorbeeld van een overlegmomenten met de vastgoedeigenaren op allerlei plaatsen in de stad, waar de binnenstadmanager de schakel is tussen de gemeente en de pandeigenaren en vastgelopen locaties in samenwerking met de partijen probeert los te trekken. Hij attendeert de raad er op dat zij aan zet zijn om hierbij kwellende bestaande bestemmingsplannen te flexibiliseren en te verruimen zodat er in een gebied meer mogelijk kan worden.

Volgens de binnenstadmanager is een leegstandsverordening een doelmatig middel omdat het tot een wederkerend gesprek tussen de gemeente en de eigenaar verplicht. Tijdens deze gesprekken moet de eigenaar aantonen wat hij heeft gedaan om de invulling van zijn pand te verbeteren en daarnaast moet de gemeente aan tonen wat het heeft gedaan om deze verbetering te ondersteunen.

D66 vraagt welke stok er achter de deur nodig om het besef bij eigenaren te krijgen om samen te werken en zodoende de stad aantrekkelijk te houden.

De binnenstadmanager geeft aan dat besef er wel degelijk is. Er wordt samengewerkt via bijvoorbeeld de vereniging cultureel onroerend goed (VCOZ). Door samenwerking probeert men de gezamenlijke belangen te behartigen. Echter de besluitvorming binnen dergelijke samenwerkingsverbanden wordt regelmatig gefrustreerd doordat eigenaren niet willen of vaak niet bij het overleg zijn. Bij deze clubs is collectiviteit belangrijk bij het nemen van besluiten anders komt het niet van de grond. Iedereen moet op elkaar kunnen rekenen dus ook op de gemeente.

PvdA vraagt zich af wanneer een bestemmingplan knelt.

De binnenstadmanager geeft aan dat een bestemmingsplan kan knellen als er bijvoorbeeld een publieke functie wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld als een pand wordt verbouwd waarbij boven woningen komen en op de begane grond een een horeca- of zorgfunctie wordt gerealiseerd.

GroenLinks vraagt zich af of er wel voldoende ambtelijke capaciteit is om dit proces snel af te kunnen ronden.

CDA maakt zich zorgen over de hoogte van de reclamebelasting waardoor het opstarten eenmansbedrijven in de binnenstad bemoeilijkt wordt. Ze vraagt zich af of dat bekend is en of daar wel naar wordt gekeken.

GroenLinks geeft aan dat de reclame belasting niet dusdanig hoog is dat er daardoor ondernemers in problemen komen. Door deze collectieve bijdrage worden de kosten voor het maken van reclame zelfs laag gehouden.

Het college zegt dat er ambtelijk capaciteit genoeg is. In de bijstelling notitie welke gekoppeld is aan de economische agenda, zijn fte beschikbaar gesteld. De nota leegstand valt onder de economische agenda.

De reclame belasting is mede afhankelijk van de reclame uiting die een ondernemer heeft. Tevens is er de kleine ondernemers regeling die de ondernemer ook ondersteund. Het college heeft uiteraard begrip voor de moeilijkheden die ondernemers in hun bedrijfsvoering hebben, echter hecht veel waarde aan de collectiviteit die gepaard gaat met het innen van de belasting.

ChristenUnie geeft aan dat er een algemene visie over de gemeente zou moeten worden gemaakt waarin keuzes worden gemaakt over waar we ons in de toekomst op gaan richten. Zoals op groen, op scholing en. Zij vraagt zich af of er binnen Zutphen gewerkt wordt aan een dergelijke algemene visie zowel in de binnenstad als daarbuiten.

Het college geeft aan dat de parels van de stad Zutphen steeds beter worden belicht.

Voor de Provincie zijn de waarde creaties zoals wonen, werk, food en zorg in de binnenstad . Deze moeten beter uit genut worden wat het college ook zeker gaat doen.

Het is echter niet alleen de binnenstad waar de aandacht op gevestigd moet blijven. Ook buiten de kern van de stad zijn er ondernemers die het lastig hebben en die de nodige aandacht van het bestuur van Zutphen vragen. Denk bijvoorbeeld aan de winkels in Leesten.

GroenLinks vraagt zich af of het infocentrum in Leesten niet verplaatst kan worden naar het winkelcentrum in Leesten.

Het college noemt dit een goed voorstel en zal het meenemen.

De voorzitter stelt vast dat er bij de partijen geen vragen meer zijn over deze presentatie en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie ontwikkelingen rond voortgang integratie Het Plein en Delta (15-02-2016)

Datum 15-02-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
J.S. Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort en A.IJ. Pepers
SPH.M.H. Giesen en M.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers en H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk en B. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieA. Oldenkamp en R.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Voorzitter geeft het woord aan het college.

2. Introductie

College: Na een motie vanuit de raad heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de organisatie van het Plein. Er waren vragen over effectiviteit en hoe de organisatie beter te sturen. Van belang dat de raad een sturende en controlerende rol heeft.

Er hebben gesprekken plaatsgevonden met dhr. Kooistra (vorige directeur) naar aanleiding van een verschil van inzicht over de te volgen weg. Dit liep niet soepel en de integratie van het Plein en Delta lag even stil. Dit is besproken in het Algemeen Bestuur 10-2-2016.

3. Presentatie dhr. Noppen

De heer C. H. Noppen stelt zich voor en geeft een presentatie over de aanpak van het lopende integratietraject van het Plein en Delta. De presentatie is te vinden bij dit verslag.

4. Vragen forum

VVD: Bedankt voor de heldere uitleg. Kan spreker iets zeggen over het behoud van identiteit van de bestaande organisaties in de nieuwe organisatie?

Dhr. Noppen:

 1. Het wordt technisch opgelost. Uitgangspunt is het kunnen optrekken aan de sterke aspecten van beide partijen. Er is sprake van een reorganisatie met definiëring van prestatie-indicatoren.
 2. Kenmerken voor Delta is spontaniteit en ondernemerschap, dit zal van invloed zijn op het Plein. De mentaliteit is goed. Een tegenstelling tussen een dominante en minder dominante partij zal in de praktijk meevallen.

Burgerbelang:

 1. Hoe is het gesteld met de attitude onder de medewerkers? 
 2. Is er sprake van onrust onder het personeel?
 3. Is gesproken met raadsleden?

Dhr. Noppen:

 1. Van belang is wat de raad het Plein graag ziet doen.
 2. Het is in de organisatie duidelijk dat er wat moet gebeuren. De ongerustheid is daarmee niet weggenomen. Wel is er gerustheid op het feit dàt er wat gaat gebeuren.
 3. Er is gesproken met raadsleden.

D66: Waarom is er geen memo verstuurd met cijfers over instroom en uitstroom naar de raad van Zutphen en wel naar de raad van Lochem?  

College: er is vooral sprake van trendanalyses voor Lochem, deze cijfers hebben voor de gemeente Zutphen minder relevantie. Prestatie-indicatoren zijn wel gewenst. De informatievoorziening naar de raad over dit onderwerp moet beter.

ChristenUnie: Het blijft een lastig dossier, goed dat er weer indicatoren komen. Vraagt over de bron van het verschil van inzicht. Wat maakt dat de koers weer anders wordt?

BewustZW: De tijdigheid van de informatievoorziening is van belang.

ChristenUnie: De focus van de vraag lag op wat de insteek van de raad is.

Dhr. Noppen: het gaat om integratie en transformatie. Het is een complex dossier, maar heel ingewikkeld is het niet. Het Plein wordt aangepakt, getallen worden aangeleverd.

GroenLinks: Wat kan ook anders? Wat is de termijn van aanpak?

Dhr. Noppen: Wat merkbaar anders wordt is de klantbenadering en dat wordt vooral na de zomer merkbaar.

BewustZW: Is de jaarrekening van het Plein snel beschikbaar?

Dhr. Noppen: Deze zal snel beschikbaar zijn.

ChristenUnie: Hoe krijgen we het gevoel van grip op de ontwikkelingen?

Dhr. Noppen: Ik kan toezeggen dat u op korte termijn merkt dat er wat verandert.

SP:

 1. Komt er één contactpersoon per uitkeringsgerechtigden of per bezoek?
 2. Hoe wilt u de uitstroom bevorderen wanneer er geen werkgelegenheid is?
 3. Hoe viel het vertrek van de oude directeur binnen de organisatie?

Dhr. Noppen:

 1. Er zal 1 gezicht per cliënt zijn.
 2. Het is daarom van belang om banen te creëren. Wat het Plein kan doen is goed faciliteren en zorgen dat klanten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd.
 3. Er bestaat binnen de organisatie veel adhesie voor een aanpassing van de werkwijze.

PvdA: Hoe ziet u de bureaucratie binnen de organisatie? Wordt de gelijkwaardigheid tussen klant en Pleinmedewerker verbeterd?

Dhr. Noppen: Uitgangspunt is om de klant netjes te bejegenen, diens rechten te respecteren en tegelijkertijd wet- en regelgeving te handhaven. We zullen open zijn in ons handelen, transparantie is van belang. Het grondbeginsel is dat we allen medemens zijn.

CDA: Het CDA is tevreden met het geschetste beleid en aanpak.

Burgerbelang: Wil graag zien dat in de uitstroom een zichtbare verbeterslag te zien moet zijn in aanvulling op de klantcontactverbetering.

D66: Wat is de rol van het Volkshuis? Het Plein is de juridisch opvolger van Delta, dat bestuur wordt ontmanteld, maar de nevenbesturen van instellingen zoals dat van het Volkshuis blijven nodig. Hoe is dat geregeld?

College: de businesscase van het Volkshuis wordt binnenkort gepresenteerd.

5. Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit om 20:58uur de vergadering.

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in