Pagina delen

Forumverslag 15-01-2018

Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen (15-01-2018)

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de Forumvergadering toe.

SP heeft schriftelijk een aantal informatieve vragen gesteld die beantwoord zijn door het college. N.a.v. het antwoord op vraag 1 vraagt de SP hoeveel extra grond het college denkt aan te kopen voor de strategische gronden waarvoor nog geen plannen bestaan voor het gebruik (aanleg van een rondweg, aanleg van een groenzone, of anders). Daarnaast vraagt de SP waarom wordt voorgesteld het mandaat voor aankoop van gronden te verhogen van € 300.000 tot € 350.000 en wijst erop dat buurgemeenten, in tegenstelling tot de beantwoording, op een andere wijze werken. Deventer en Apeldoorn kopen gronden uit faciliterend oogpunt. 

Het college licht toe dat aankopen alleen plaatsvinden om strategische doelen te halen. Er wordt geen grond gekocht om alleen het bezit te krijgen. Verhoging van het mandaat vindt plaats om het beleid in overeenstemming te brengen met de financiële verordening.

Ambtelijke ondersteuning vult aan dat de buurgemeenten in bezit zijn van strategische gronden en dat de colleges gemandateerd zijn om aankopen te doen. Hierin zit de overeenkomst met Zutphen. Of de werkwijze identiek is, is niet bekend.

PvdA spreekt van een heldere nota. Gevraagd wordt of er nog afschrijvingen zijn te verwachten op gronden.

College geeft aan dat er geen afboekingen meer te verwachten zijn.

CDA noemt het een helder stuk. Gevraagd wordt naar de relatie met bijvoorbeeld jongerenhuisvesting of cleantech woningen. Hoe worden kapitaalkrachtige inwoners en moderne jongeren met dit beleid aangetrokken?

College geeft aan dat dit niet thuishoort bij grondbeleid. Dit past meer bij beleidsveld Wonen. Grondbeleid is niet bedoeld om bepaalde categoriën als jongeren binnen te halen.

CU is tevreden over de nota. Gevraagd wordt in hoeverre Vastgoed geïntegreerd is in overige afdelingen? Voorheen was dit nogal versnipperd in de organisatie.

College geeft aan dat het proces van centralisatie loopt. Binnenkort zal hierover een nota worden aangeboden aan de raad.

PvdA vraagt of de taxatiewaarde van Fort de Pol definitief is vastgesteld.

College geeft aan dat de waarde is vastgesteld en niet meer aan wijzigingen onderhevig is.

SP vraagt een toelichting op het antwoord op vraag 5; als grond voor een bepaald doel wordt aangekocht, kan het toch niet meer voor agrarisch doeleinden worden gebruikt?

Ambtelijke ondersteuner licht toe dat grond op verschillende locaties wordt verpacht. Als de gemeente iets wil realiseren op een dergelijke locatie is het de bedoeling om de verpachting te verplaatsen en daarom is het belangrijk hiervoor voldoende (strategische) grond achter de hand te hebben.

De voorzitter concludeert dat het voorstel voldoende is besproken en rijp is voor besluitvorming door de raad.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016' (15-01-2018)

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijM Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter meldt dat geagendeerd is de landelijke rapportage van de inspectie Toezicht en Handhaving Kinderopvang. Het was echter de bedoeling de Zutphense rapportage te bespreken. Een link naar deze rapportage en het memo van het college is vanochtend via de inlogmogelijkheid op de website geplaatst. De voorzitter constateert dat de leden van het forum niet van deze stukken kennis hebben genomen en schorst de vergadering voor een kwartier om de leden de gelegenheid te geven de stukken te lezen.

De voorzitter heropent de vergadering om 19.18 uur en geeft de forumleden gelegenheid tot het stellen van vragen.

CDA: - Waarom maakt Zutphen geen gebruik van het landelijk registratiesysteem?

- Geconstateerd wordt dat Zutphen eerst geen handhavingsbeleid had op kinderopvang. Was dat voorheen niet nodig?

- Wanneer heeft Zutphen de toezicht en handhaving op kinderopvang weer op orde?

Burgerbelang: Er is een flinke tik op de vingers gegeven. Waarom is dit blijven liggen en waarom is er niet eerder ingegrepen? Wat is er eerder aan gedaan?

PvdA: Uit de rapportage blijkt dat niet altijd tijdig op rapportages is gereageerd. Zijn er na de acties ook tekortkomingen geconstateerd en was dit ernstig?

Stadspartij: Wat voor signalen heeft de gemeente van de GGD ontvangen? En hoe zit het met de controle op kleinschalige opvang; deze is blijkbaar minder. Moet daar niet vaker gecontroleerd worden?

D66: Wat maakt dat adviezen van de GGD niet worden opgevolgd?

ChristenUnie: Hoe verontrustend is deze rapportage? Kan het college concreter zijn over de stappen die worden ondernomen in het verbetertraject?

SP: Is er een register van mutaties van uitschrijving en kindplaatsing? Is er voldoende GGD-capaciteit ingehuurd?

College: Het landelijk registratiesysteem wordt inmiddels wel gebruikt. Onderbezetting was er de oorzaak van dat niet voldoende is ingezet op de registratie en de handhaving van de kinderopvang. Inmiddels is zowel voor de registratie van kinderopvang als voor de handhaving capaciteit geregeld. Wat nog moet worden geregeld is de vervanging van de desbetreffende medewerkers. Er staat een paragraaf over kinderopvang in het handhavingsbeleid. Deze wordt geactualiseerd. De bezetting is begin 2017 op peil gebracht. Het is dus al wel eerder opgepakt, maar nog niet volledg. Om de vervanging goed te regelen is nog nodig dat er scholing en training wordt aangeboden. Het college stelt in februari het verbeterplan vast. Het college wil voor de zomer de verbeteringen hebben doorgevoerd zodat de inspectie kan worden gevraagd opnieuw de A-status toe te kennen.

D66 vraag waarom het signaal dat er niet voldoende capaciteitorde was niet eerder aan de raad is gemeld omdat het gaat om een kwetsbare groep.

Het college erkent dat het eerder opgepakt had moeten worden, maar vraagt zich af of het noodzakelijk was geweest om hiervoor bij de raad aan te kloppen. De GGD adviezen zijn gericht aan de kinderopvangorganisaties. Het is primair de verantwoordelijkheid van de opvang om aan de adviezen opvolging te geven. De gemeente heeft daarop een toezichthoudende rol. Het college geeft aan ook geschrokken te zijn van de constateringen van de inspectie, juist omdat het hier gaat om een kwetsbare groep. Inmiddels zijn afspraken gemaakt met de GGD intensivering van de inzet van de GGD en afspraken gemaakt over frequentie en intensivering van het toezicht.

De Stadspartij vraagt waarom het zowel in 2015 als 2016 is blijven liggen.

Het college geeft aan dat in 2015 en 2016 de capaciteit niet op orde was. Daardoor is de opvolging niet tijdig is geweest. Dat is wat de inspectie heeft gesignaleerd.

De Stadspartij vraagt of er op GGD adviezen direct actie wordt ondernomen.

Het college antwoordt dat een GGD advies door de kinderopvang tijdig moet worden opgevolgd. Dit is afhankelijk van de aard van de constatering en de termijn die de GGD daaraan stelt. De gemeente krijgt het signaal om toe te zien op de opvolging van de constatering door de kinderopvang.

D66 vraagt welke afweging ten grondslag ligt om bij beperkte capaciteit niet adequaat op deze signalen te reageren. Wordt daar niet stevig op gestuurd?

Het college denkt dat in 2015 en 2016 de druk op de organisatie hoog was in verband met bezuinigingstaakstellingen en veranderingen in de organisatie. Daardoor was niet voldoende in beeld dat dit niet op orde was. Het college is tevreden over de maatregelen die in 2017 zijn genomen en dat er nu vaste capaciteit is geregeld. Het college is blij dat de inspectie er is, zodat zij hierop hebben kunnen wijzen. Het college vindt wel dat het dit zelf eerder had moeten constateren.

De PvdA vraagt of er in de praktijk ook echt iets mis is gegaan en of hier een analyse van wordt gemaakt.

Het college zegt dat het onderzoek van de inspectie niet gaat over de inhoud van de signaleringen die bij de kinderopvang worden gedaan. Het gaat alleen over het invullen van de toezichthoudende taak die de gemeente heeft. Het zegt dus ook niets over de vraag of er ernstige zaken zijn blijven liggen. Deze zijn bij het college niet bekend. Het college steekt zijn energie nu liever in het blijven volgen dat de zaken nu goed lopen. Het is maar de vraag of een analyse van zaken van voorgaande jaren zaken aan het licht brengt die nu nog actueel zijn. Per slot van rekening is het sinds begin 2017 wel op orde. De B status zegt niet iets over de kwaliteit van de opvang.

De Stadspartij vraagt of de GGD er ook zo over denkt.

Voor zover bekend bij het college is dat wel geval. Er vindt morgen een kennismakingsgesprek plaats tussen de gemeentelijke medewerkers en de GGD inspecteur. Dan kan dit ook besproken worden. Het college geeft weer dat het verbetertraject inhoudt dat er vaste capaciteit is voor het vervullen van de taken, dat vervanging geregeld is, er afspraken zijn met de GGD over verbeteringen en dat het handhavingsbeleid wordt geactualiseerd. Voor het register van mutaties wordt gebruik gemaakt van het landelijk registratiesysteem. Vanuit de GGD zijn er nu twee nieuwe inspecteurs beschikbaar. Het is het college niet bekend of daar een knelpunt zat. Niet duidelijk is of er nu meer capaciteit beschikbaar is dan voorheen.

D66 vraagt of het toezicht op de opvang bij gastouders is geborgd.

De Stadspartij constateert dat dit landelijk weinig gebeurt en vraagt of dit ook in Zutphen zo is.

Het college antwoordt dat dit zo nodig wordt meegenomen met het verbeterplan. Hoe dit vormgegeven wordt moet dan nog worden bekeken, omdat dit geen onderdeel is van het plan dat nodig is voor het verkrijgen van de A-status bij de inspectie.

D66 vraagt of de raad het verbeterplan krijgt.

Het college zegt toe dit aan de raad ter beschikking te stellen.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Concept rapport Kinderopvang gemeente Zutphen 2017 (15-01-2018)

Datum 15-01-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPH.M.H. Giesen
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijM Wesselink
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

Zie verslag forum vergadering "Aanbieding rapport Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke Rapportage".

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00)

Verslag van de vergadering

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering met de constatering dat het quorum aanwezig is. Ze heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er worden geen moties en amendementen aangekondigd.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 15 januari 2018

Er zijn geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 15 januari 2018

2017-08 inzake motie VJN (23 juni 2017) - Motie Hondenbelasting als doelbelasting
Het CDA verwijst naar de toezegging dat via een memo de inkomsten en uitgaven in het kader van het hondenbeleid inzichtelijk zouden worden gemaakt. Spreker informeert naar de voortgang van de toegezegde memo, die volgens de toezeggingenlijst in september 2017 gereed zou zijn.

Het College antwoordt dat deze voortgangsvraag morgen in het college-overleg aan de orde zal worden gesteld.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Instellen agendacommissie en benoeming nieuwe Forumvoorzitter

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.a.

5b. Geheimhoudingsprotocol gemeente Zutphen en format raadsvoorstel bekrachtiging geheimhouding

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.b

5c. Budget beschikbaar stellen voor bestuursopdracht havens

GroenLinks complimenteert met de helderheid en leesbaarheid van het voorstel onder 5.c inzake de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht inzake de havens.
De PvdA vraagt zich af of het budget volstaat voor het onderzoek. Het onderzoek betreft immers zes havens en omvat meer dan alleen het uitbaggeren van de haven. Het gaat hierbij ook over economische ontwikkeling.

Het College legt uit dat het uitbaggeren geen deel uitmaakt van het budget. Het onderzoek richt zich op een beheervorm voor de zes havens en heeft niets met de uitvoering van fysieke werkzaamheden te maken. Het is de bedoeling om eerst de mogelijkheden voor de toekomstige beheervorm te inventariseren en deze informatie vervolgens te analyseren.

De PvdA vraagt of tevens wordt geïnventariseerd welke verbetermogelijkheden voor de zes havens denkbaar zijn.

Het College bevestigt dat tevens wordt geïnventariseerd op welke manier de afzonderlijke havens beter benut kunnen worden. Ook het vergunningenbeleid voor woonschepen wordt in het onderzoek meegenomen en de handhaving wat dit betreft.

De VVD beschouwt de beschikbaarstelling van budget voor de bestuursopdracht een zeer positieve ontwikkeling. De fractie is ervan overtuigd dat er ten aanzien van de zes havens nog veel kansen liggen die benut zouden kunnen worden.

5d. Budget voor voorbereiding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV)

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.d.

5e. Bekrachtiging geheimhouding memo "Inschatting van de financiële gevolgen van de aanbesteding Uitgebreide Gevaren Verzekering (UGV) op de meerjarenbegroting"

Er zijn geen vragen of opmerkingen n.a.v. het voorstel onder 5.e.


De voorzitter stelt vast dat de stukken onder 5.a t/m 5.e inderdaad als hamerstukken mogen worden aangemerkt.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 15 januari 2018

Rubriek A – Punt 3 - Aanbod CIF voor aanleg glasvezel in het buitengebied van Lochem (12-12-2017 / Duurzame Inrichting Openbare Ruimte / 114703)

GroenLinks verzoekt om dit ingekomen stuk samen met de reactie van het College actief te agenderen en niet slechts ter kennisgeving aan de raad voor te leggen.

De voorzitter stelt vast dat hiermee wordt ingestemd. Het ingekomen stuk wordt verplaatst naar rubriek E en toegevoegd als punt 4.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 15 januari 2018

Er zijn geen opmerkingen n.a.v. voorliggende lijst.

8. Forumverslag 18-12-2017

Mevrouw (E.) Müller (SP) verwijst naar het Forumverslag "Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen". Abusievelijk is zij als aanwezig bij dit Forum vermeld, maar hierbij is haar broer, zijnde G.J.N. Müller, aanwezig geweest. Ze hecht er aan dat correct in het verslag wordt vermeld wie van beiden aanwezig is. Omdat deze verwisseling van initialen zich vaker voordoet, vraagt ze dringend hier zorgvuldig in te zijn.

 

De voorzitter concludeert dat het Forumverslag met deze wijziging kan worden vastgesteld. Ze zal als voorzitter alert zijn op de aanduiding van de juiste voorletters wanneer zij een van beiden het woord geeft.

9. Sluiting

De voorzitter geeft aan dat de actieve informatievoorziening naar de raadsagenda is verplaatst.

Ze sluit de vergadering om 19.42 uur.

Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen (15-01-2018)

Datum 15-01-2018 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en licht het doel van de bespreking toe. Vervolgens krijgt de indiener van de motie de gelegenheid om een toelichting te geven.

CU licht toe dat de motie overbodig lijkt omdat het college al is gestart met uitvoering van de motie. Desondanks is de CU benieuwd naar mening van andere fracties en of zij vinden dat de uitvoering ver genoeg gaat (ook i.r.t. hetgeen de CdK heeft gememoreerd tijdens zijn gesprek met de raadsleden bij zijn bezoek aan Zutphen eind 2017).

Stadspartij vraagt of er niet meer kan worden gedaan dan het college heeft voorgesteld en onder andere op gebied van woningbouw niet vooruit kan worden gelopen op landelijke ontwikkelingen. Met ontwikkelaars zijn daar wellicht afspraken over te maken.

Het college antwoordt dat met huidige ontwikkelaars al afspraken worden gemaakt, onder andere over de EPC norm. Ook in geval van langlopende afspraken wordt gekeken of het aspect Duurzaamheid kan worden aangescherpt. Tenslotte gaat er een locatie ontwikkeld worden voor woningen die zeer cleantech gaan worden hetgeen landelijk gezien zeer vooruitstrevend is. Het onderwerp heeft dus volop aandacht bij het college.

CU vraagt in hoeverre het mogelijke is om voor bestaande afspraken aanvullende maatregelen in te zetten maar ook of er ambities zijn voor bestaande woningbouw.

VVD spreekt van een mooie motie en is blij dat het college hiermee al aan de slag is. Het is echter wel voorzichtig en er mag wel een tandje bij.

SP is blij dat het college al met de uitvoering van de motie aan de slag is gegaan. Kanttekening is wel dat de prijs van alle maatregelen om 'gasloze' woningen te bouwen bij de toekomstige bewoners komt te liggen. En gaan de huren van bestaande woningen niet stijgen als daar ook dergelijke duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen?

Het college licht toe dat de corporaties werken met een geringe huurstijging van € 7,50 per labelsprong. Deze huurstijging wordt gecompenseerd door lagere energielasten.

D66 vraagt een reactie op renovatie van woningen en waarom bij renovatie niet wordt besloten om 100% energieneutraal te gaan. Is dat onwil van corporaties, zijn er juridische belemmeringen, of is er nog een andere reden waarom woningen niet volledig van het gas af gaan?

College geeft aan dat dat renovatie gepaard gaat met hoge kosten. In veel gevallen gaat het om ongeveer € 100.00 per woning. Daar zit het dilemma.

Fractie Pepers en Verwoort spreekt van een goede motie die waarschijnlijk echter ook wel aangescherpt zou mogen worden. Is het kostenaspect de overweging dat minder vergaande beslissingen worden genomen, ook bij openstaande afspraken?

College antwoordt dat openstaande afspraken met name aan de orde zijn bij verkoop van grond voor nieuwbouw. In Leesten Oost bijvoorbeeld kunnen bewoners gebruik maken van een energiecoach die wordt aangeboden. Bij huurwoningen zijn de corporaties leidend in welke mogelijkheden worden aangeboden. Er wordt met pilots gewerkt om uit te zoeken welke maatregelen goed werken.

CU geeft aan dat de gemeente via het Bouwbesluit mogelijkheden heeft om aanvullende maatregelen op te leggen zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw (ook in geval van bestaande afspraken). In andere gemeenten gebeurt dit ook. Wil het college daar zo ver in gaan? En als dat consequenties heeft, welke zijn dat dan?

Het college geeft aan dat we wel te maken hebben met een aantal onomkeerbare besluiten en gegevens. In Leesten Oost bijvoorbeeld liggen wel gasleidingen klaar. Het is met elkaar blijven zoeken naar de 'goede wijze'. Wellicht dat in de Forumspecial op 25 januari as. ook goede en bruikbare ideeën worden ingebracht. 

Lijst Van Vliet wijst op het pilotproject in de Zuidwijken dat een besparing van ca. € 70 per maand heeft opgeleverd voor bewoners. Begin met aanpassingen van de woningen in het Waterkwartier. Daar zijn de woningen het minst duurzaam en is de meeste winst te behalen.

Pvda is voorstander van de motie maar maakt zich, net als de SP, wel zorgen om de kosten al moet het uiteindelijk wel geld opleveren. Wie gaan die kosten betalen? Wat betekent het voor kopers van woningen in het lage segment als hun woning wordt afgesloten van gas?

College licht toe dat niet iedereen voldoende middelen heeft om hun woning te verduurzamen. We kennen in Zutphen voor bestaande bouw wel het woningabonnement dat bewoners kunnen aangaan en dat wordt afgelost door verlaging van de energiekosten. De meerkosten voor nieuwbouwwoningen zonder gas liggen tussen € 7.500 - € 15.000. Ook hier geldt dat de energielasten lager zullen zijn en er sprake is van terugverdien effect.

SP is van mening dat mensen in een nieuwbouwwijk niet verplicht kunnen worden om meerkosten te betalen alleen omdat ze geen keuze hebben tussen wel of niet gasaansluiting.

College geeft aan dat mensen natuurlijk niet verplicht zijn om een dergelijke woning te kopen. Dat is een vrije keuze van mensen.

Stadspartij geeft aan dat als dergelijke meerkosten via de hypotheek worden uitgesmeerd over 30 jaar, de lagere energienota's voldoende compensatie bieden.

CU doet de suggestie dat aannemers vooraf inventariseren bij toekomstige bewoners in hoeverre er animo is voor gebruik van gas. Als dat maar een gering aantal bewoners is, kan worden besloten om geen gasleidingen aan te leggen in de (nieuwbouw)wijk.   

Burgerbelang staat achter de motie. De fractie is voorstander van verduurzaming van bestaande bouw en van bijvoorbeeld sociale huurwoningen. In het collegevoorstel ligt een mooie eerste aanzet.

CDA stelt dat de term 'energieneutraal' niet helder is. Woningen zonder gasleiding kunnen net zo goed energieneutraal zijn als woningen met gasleiding (waar gebruik van gas op andere wijze kan worden gecompenseerd). We moeten een statement maken en energie gaan besparen. Het college wordt gevraagd wat de overweging is om het bestaande Bouwbesluit nu wel te boven te gaan?

College licht toe dat we met zijn allen aan de slag moeten. Wat je kan doen moet je doen om bij te dragen en soms kan of moet er een schepje bovenop.  

CDA vraagt of we vanaf heden altijd boven het Bouwbesluit gaan zitten en of vergunningen alleen nog worden afgegeven in geval van energieneutraliteit.

College geeft aan dat dit nog niet kan worden geëist. Zoals eerder genoemd kan er bijvoorbeeld wel een energiecoach worden aangeboden. 

CDA merkt in aanvulling op de SP op dat, indien een energieneutrale woning wordt gebouwd, een hogere hypotheek kan worden gesloten tegen ook een lagere rente. Daarmee worden de meerkosten van de investering gefinancierd.

College geeft tot slot aan dat in het Waterkwartier al stappen zijn gezet en dat er nog steeds wordt gewerkt aan verdere maatregelen.

CU zegt blij te zijn met de positieve reacties op de motie. Gelet op de huidige stand van zaken en het effect dat inmiddels is bereikt, zal de motie echter word ingetrokken.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in