Pagina delen

Forumverslag 14-12-2015

Presentatie ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
P. Houtsma
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter heet alle aanwezigen welkom en geeft het college het woord voor een korte introductie op de presentatie. Voorafgaand aan de presentatie wijst hij op de brief van de Bewonerscommissie Zutphen die aan de aanwezigen wordt uitgereikt.

Het college licht toe dat de heer de Wilde als vervanger optreedt van mw. Hofman, directeur van woningbouwcorporatie Iedereen. Zij is door ziekte verhinderd. De presentatie heeft een duidelijk creatieve en speelse insteek maar de ervaring is dat de boodschap hiermee goed overkomt.

De heer de Wilde geeft aan dat de 3 directeuren van woningbouwcorporaties in de stedendriehoek op het gebied van het presenteren van passend toewijzen elkaar goed kunnen vervangen. Vooruitlopend op de presentatie benadrukt de heer de Wilde dat het passend toewijzen op basis van de onlangs aangenomen Woningwet per 1 januari 2016 alleen ziet op nieuwe huurders met recht op huurtoeslag. Reden voor de minister om het toewijzen te veranderen is het feit dat de huurtoeslag een (te) groot beslag legde op de begroting.  Via een amendement van de heer Monasch is er in de 2e Kamer een wijziging op het wetsvoorstel aangenomen zodat de groep mensen met een inkomen tussen 36.000 en 40.000 (afgerond) 10% van de sociale huurwoningen toegewezen kunnen krijgen.  Voor de verdere toelichting op de presentatie kan kortheidshalve worden verwezen naar de inhoud van de bij het agendapunt gevoegde presentatie.

De Stadspartij informeert of het juist is dat toewijzing plaatsvindt aan mensen die minsten 1 keer per jaar reageren op vrijkomende sociale huurwoningen. De heer de Wilde bevestigt dit.

De fractie van het CDA informeert naar de gevolgen van de lagere huuropbrengsten als gevolg van het passend toewijzen. de heer de Wilde geeft aan dat dit verschilt (financiële positie) per corporatie. Een lagere huuropbrengst van € 1,2 mln. (berekend voor zijn woningbouwcorporatie) correspondeert met een lager investeringsvermogen van 14 mln. euro. Dit heeft gevolgen voor investeringen in nieuwbouw en in investeringen in de duurzaamheid.

De fractie van de PvdA informeert naar de omvang c.q. het tekort aan sociale huurwoningen. Overigens had de fractie aanvankelijk wat moeite met de wat speelse vorm van de presentatie. De heer de Wilde geeft aan dat de slagingskans op een toewijzing voor de groep met de laagste inkomens, als gevolg van het passend toewijzen vanuit statistische berekeningen zal dalen. In de praktijk kan door een veranderend zoekgedrag en een toename van het aantal verhuizingen deze daling van het slagingspercentage nog meevallen.

Het college geeft aan dat op dit moment de kernvoorraad goedkope huurwoningen voldoende is en in de toekomst door de systematiek van passend toewijzen en het effect ervan op de huurprijs, nog zal toenemen. Op de vraag van de PvdA fractie om een reactie op de brief van de Bewonerscommissie Zutphen stelt de wethouder dat dit een aangelegenheid is tussen woningbouwcorporatie en huurders. Het college is daar in principe geen partij in.

De fractie van Groen Links informeert of de woningbouwcorporatie Iedereen de verlaging van de huuropbrengsten kan opbrengen. Is er een mogelijkheid om de raad bijvoorbeeld via een forumvergadering daarover op de hoogte te houden. het college geeft aan dat er in juli weer overleg is met de woningbouwcorporaties om dan de stand van zaken over het passend toewijzen te bespreken. De raad kan daar bijvoorbeeld in een forumvergadering over worden geïnformeerd. de heer de Wilde geeft aan dat er in het 3e kwartaal van 2016 een evaluatie zal plaatsvinden aan de hand van de criteria (zie presentatie) die worden gehanteerd bij de vernieuwde wijze van passend toewijzen.

Op de vraag van de D66-fractie antwoordt de heer de Wilde dat bij nieuwe verhuizingen het passend toewijzen uitgaat van een toename van de verhuur van goedkope woningen (60/20/20). Het bedrag van lagere huuropbrengsten van 1,2 mln. euro voor zijn corporatie is 'over de duim' berekend en is qua consequenties daarvan afhankelijk van de financiële van de afzonderlijke woningbouwcorporaties.

De fractie van de Stadspartij is positief over de huurverlaging als gevolg van het nieuwe toewijzingssysteem maar minder enthousiast over de stagnering an duurzaamheidsinvesteringen. Ook mist de fractie het doelgroepenbeleid in het nieuwe systeem met name waar het gaat over jongerenhuisvesting. De heer de Wilde licht toe dat de jongerenhuisvesting met de huurgrens tot € 406 niet in de nieuw Woningwet is opgenomen en daarmee verandert er voor deze doelgroep ten opzichte van de huidige situatie niets.

De fractie van de SP informeert naar de acties om tot grotere aantallen goedkope woningen te komen. Het college geeft aan dat er momenteel in Zutphen voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar zijn, en dat er juist behoefte is aan betaalbare koopwoningen.

De fractie van de VVD benadrukt het handhaven van creatieve ideeën om tot meer duurzaamheid te komen. De heer de Wilde geeft aan dat de woningbouwcorporaties alert zijn en blijven op mogelijkheden tot verbetering van de duurzaamheid van de woningvoorraad. Hij benadrukt wel dat effecten op de energielasten geen extra opbrengsten voor de corporatie genereren. Zij volgen ook voorstellen van de minister op dit gebied met een energieprestatievergoeding die buiten de huur blijft.

De fractie van Burgerbelang informeert naar de eventuele gevolgen van substantiële afwijkingen ten aanzien van de prognoses. de heer de Wilde geeft aan dat er goed is gekeken naar de aannames en dat in de evaluatie de vinger aan de pols wordt gehouden.

De fractie van de Stadspartij brengt het model van huur inclusief woonlasten naar voren. De heer de Wilde licht toe dat de woningbouwcorporatie wel tot gezamenlijke inkoop van energie kan overgaan en dit ook doet maar dat het verbruik en de afrekening toch een verantwoordelijkheid is van de huurders. Uiteraard zijn ook de woningbouwcorporaties bezig met duurzaamheid en energiezuinig bouwen. Ook het verhuren van zonnepanelen is daar onderdeel van.

Het college geeft nog tot slot aan dat ook woningbouwcorporatie Iedereen bezig is met het verduurzamen van de eigen woningvoorraad.

De forumvoorzitter dankt de heer de Wilde voor zijn presentatie en alle aanwezigen voor hun inbreng. De presentatie kent op dit moment geen formeel vervolg in de raad.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015 (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M. Wasser
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering en geeft een korte inleiding, waarna hij het woord geeft aan het college om een korte toelichting te geven op de wijzigingen ten opzichte van het eerdere voorstel aan de raad, zoals dat in het Forum van 30 november 2015 is besproken. De conclusie van dat Forum was dat het voorstel onvoldoende was besproken, zodat het voorstel nogmaals in een oordeelsvormende forumvergadering moet worden besproken.

Het college geeft aan dat in het Forum van 30 november 2015 is gebleken dat de besluitpunten niet helder genoeg waren geformuleerd. Reden voor het college om de besluitpunten op een aantal onderdelen aan te passen. Het betreft hier de (oude) besluitpunten 2 tot en met 6. Er ligt nu een voorstel voor met 5 besluitpunten, waarbij het met name gaat om de besluitpunten 2, 3 en 4. De wijze van exploiteren van De Hanzehof en het betaald parkeren komt, als het aan het college ligt, terug in het in het eerste kwartaal van 2016 op te stellen plan van aanpak.

Lijst Van Vliet geeft aan de plannen van het college te steunen.

De SP merkt op dat er opnieuw geen keuzen worden gemaakt, zodat over 5 jaar weer deze discussie moet worden gevoerd. Er moet worden geïnvesteerd in De Hanzehof, zodat het een toekomst heeft.

De VVD vraagt waar de SP de financiële dekking om deze keuze te maken vandaan haalt.

De SP geeft aan dat de kosten die nu weer zijn gemoeid met de talloze onderzoeken en adviezen die er al eerder zijn gevraagd aan adviseurs en consultants ook hadden kunnen worden geïnvesteerd in De Hanzehof.

Burgerbelang geeft aan dat het er nu vooral om gaat om tijd te winnen met dit voorstel, zodat er goed gekeken kan worden naar de toekomst van De Hanzehof en doet de toezegging hierover mee te willen denken.

De SP sluit zich waar het betreft het meedenken aan bij Burgerbelang.

D66 merkt op dat college en raad eigenlijk op dezelfde lijn zitten: behoud van De Hanzehof. Het probleem is alleen dat er nu geen geld beschikbaar is, zodat er gekeken moet worden naar de lange termijn. D66 heeft daarom een amendement voor vanavond voorbereid, dat behandeld zal worden in de raad, waarin een aantal aanscherpingen op het voorstel van het college aan de raad worden gedaan. D66 vraagt om een reactie hierop van het college en wil weten waarom een aantal vragen buiten het aan de raad voorgelegde besluit zijn gehouden.

Het college merkt in reactie op Burgerbelang en SP op blij te zijn dat men wil meedenken. Naast het uitvoeren van het noodscenario is het van belang om mee te denken over de vraag hoe nu verder. Er kan immers niet vijf jaar daarmee worden gewacht. Daarbij is de hamvraag: wat is nodig voor een duurzame exploitatie van De Hanzehof? Hier moet onderzoek naar worden gedaan en zal er een investeringsplan moeten worden opgesteld.

Het CDA reageert instemmend op het duurzame plan. Is dit alleen bedoeld voor de komende vijf jaar of wordt er ook gekeken voor de periode na ommekomst van die vijf jaar?

Het college geeft aan dat het ook bedoeld is voor na die vijf jaar, omdat dat getuigt van een visie die je dan op de exploitatie van De Hanzehof hebt.

De PvdA merkt op dat er bijstellingen, etc. zijn gedefinieerd, maar deze zijn nog ‘los en open’. Een strakke definiëring van de onderzoeksvraag is dus wenselijk. Welke functie krijgt krijgt De Hanzehof/ De Buitensociëteit straks? Blijft dat toneel- en concertfunctie?

Het college geeft aan dat dit laatste dus te onderzoeken is, waarbij het openhouden wel het uitgangspunt is. In den lande zijn er voorbeelden waaruit mogelijk een scenario voor De Hanzehof kan worden ontwikkeld. Maar dat moet dus juist onderzocht worden, zoals blijkt uit het voorstel van het college aan de raad.

D66 wil daarom dat alle scenario’s aan de orde moeten komen in het op te stellen plan van aanpak. Wat vindt het college hiervan?

Het college geeft aan dat het er om gaat dat de mogelijkheden moeten worden onderzocht om een duurzame exploitatie van De Hanzehof te kunnen realiseren.

De PvdA is benieuwd naar de veronderstellingen van het college. Men zou graag zien dat er bij De Hanzehof ook wordt gehandeld als bij het Broederenklooster, waarbij er een externe begeleidingscommissie is ingesteld, die zich goed heeft gekweten van haar taak. Waarom zou dat hier ook niet kunnen worden gedaan?

Het college geeft aan dat hier wel in besluitpunt 3 aan wordt gerefereerd: ‘opgesteld samen met maatschappelijk betrokkenen met expertise’. Hoe het precies vorm moet gaan krijgen is echter op dit moment nog niet duidelijk.

De ChristenUnie is blij met dit voorstel van het college, maar vraagt zich tegelijkertijd wel af wat er na het noodscenario moet gebeuren? De financierigsmiddelen zitten onder meer in het betaald parkeren en de vergunningen, maar daar is niets meer van terug te vinden in het raadsvoorstel. Daarnaast kost goed onderzoek eenvoudigweg tijd. Is er een termijn te geven wanneer het plan van aanpak gereed is?

Het college geeft aan dat het de bedoeling is om in het eerste kwartaal van 2016 een plan van aanpak aan de raad voor te leggen.

D66 merkt op dat niet realistisch te vinden, omdat er nog geen concrete onderzoeksvraag ligt. Bovendien er wordt tussentijds uitvoering gegeven aan het noodscenario, waarom dan de haast? Het zou wel mooi zijn als januari haalbaar blijkt te zijn.

Het college merkt op nu wel door te willen pakken. Wat is immers het nut van langer wachten? De onderzoeksvraag komt in feite neer op de eenvoudige vraag: hoe is De Hanzehof in de toekomst duurzaam te exploiteren?

D66 ziet dit graag wel op papier, omdat er wel een bedrag van € 30.000 mee gemoeid is.

Het college geeft aan dat het plan van aanpak wordt gedeeld in het Forum.

BewustZW vraagt zich af wat de insteek van het onderzoek is: behoud of sluiting van De Hanzehof? Uit de toelichting bij het raadsvoorstel blijkt dit niet duidelijk. Hoe kijkt het college aan tegen het amendement van D66?

De VVD sluit zich hierbij aan. Er is geen stuk waaruit blijkt welke kant het nu op gaat met De Hanzehof. Wat is de koers van het college, maar ook van de raad? Als dit vanavond in de raad komt, is wat de VVD betreft niet duidelijk welke richting nu wordt ingezet.

Het college geeft aan dat het de bedoeling is dat er een onderzoek wordt uitgevoerd naar het gebouw, maar ook naar de andere wijze van exploiteren van De Hanzehof.

De VVD constateert dat de tekst in het raadsvoorstel niet geheel strookt met de vanavond mondeling gegeven toelichting door het college, zodat mogelijk hetzelfde dreigt als tijdens de vorige behandeling in het Forum.

Het college geeft aan dat het betaald parkeren is afgewezen, maar dat het college hier nog een keer goed naar wil kijken, omdat dit ook te maken heeft met de wijze van exploiteren van De Hanzehof.

De voorzitter vraagt of het raadsvoorstel rijp is voor behandeling in de raad.

VVD, Lijst Van Vliet, D66, BewustZW, PvdA achten het voorstel niet rijp voor behandeling.

GL acht het voorstel wel rijp voor behandeling: er is een noodscenario, waarbij er aanvullend onderzoek word uitgevoerd.

Het college acht het voorstel rijp voor behandeling.

De voorzitter vraagt aan het college of er een noodzaak is dat er over dit voorstel vanavond in de raad wordt besloten.

Het college geeft aan dat die noodzaak er niet is.

BewustZW en het CDA merken op dat het Forum het eigenlijk in grote lijnen eens is met de in het voorstel gekozen richting, maar dat de tekst in enkele besluitpunten wellicht nog wat aanpassing vergen.

De voorzitter vraagt of het voorstel in de raad behandeld kan worden als de tekst in enkele besluiten zou worden aangepast.

De VVD ontmoedigt het college om dit voorstel vanavond in de raad te laten behandelen, maar kan zich vinden in behandeling in de raad, gegeven de eventuele aanpassing van de tekst in enkele besluitpunten. De overige partijen kunnen zich ook hierin vinden.

De voorzitter sluit de vergadering, maar niet dan nadat hij heeft vastgesteld dat het voorstel in de raad kan worden behandeld en dat de raad verder over de eventuele aanpassing van de tekst van de besluitpunten kan beraadslagen. Hij wijst het aanwezige publiek er tot slot nog op dat het punt van De Hanzehof op de agenda van de raad naar voren is gehaald, zodat het publiek daar bij kan zijn en niet de hele avond hoeft te wachten.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Risicomanagement en foutencultuur (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
M.J.E. van den Berg
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksC. Oosterhoff
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Doordat in het begin van deze vergadering het vereiste quorum niet gehaald werd, is deze vergadering later van start gegaan, toen het vereiste quorum wel werd gehaald.

Voorzitter: Gezien de korte resterende vergadertijd geef ik eerst het woord aan het College.

College: Gezien de tijd is het beter om meteen over te gaan naar de presentatie.

Ambtelijke ondersteuning geeft de presentatie, zie hiervoor de bijlage.

Voorzitter: We hebben nog 8 minuten de tijd, wil het College nog iets toevoegen aan de presentatie?

College: Laten we eerst de vragen maar behandelen.

GroenLinks: Wordt er reëel begroot of zo krap mogelijk; worden daarbij risico's genomen?

CDA: Het is typisch dat er zoveel enquêtes tegelijkertijd worden gehouden, het is goed als dat in de toekomst niet nog een keer gelijktijdig gebeurt.

Burgerbelang: De enquête geeft met name de beleving van de ambtenaren weer, dit kan haaks staan op de realiteit. Het benoemen van fouten was lange tijd taboe in Zutphen, vergelijk de kwestie met onderwijshuisvesting. Vergelijk ook het rapport "Sterk bestuur in Gelderland".

VVD: Bij de Forumvergadering over dit onderwerp van 12 januari 2015 is gevraagd om raadsleden mee te nemen in het verhaal, dat is niet gebeurt. Hoe staat het college hierin?

PvdA: Wij sluiten ons aan bij het standpunt van de VVD. Verder maken wij ons zorgen over de grafiekjes met de nummers 2 en 3: een ongeluk zit in een klein hoekje. Dit onderwerp zou continu op de agenda van de organisatie moeten staan op alle niveaus.

D66: 32% respons is erg laag. Volgens de literatuur over risicomanagement kan aan zo'n lage respons duiding worden gegeven. Door deze lage respons veronderstel ik alleen maar reacties van mensen die positief zijn over de foutencultuur.

Voorzitter: Gezien de tijd verzoek ik het college om schriftelijk te reageren op de gestelde vragen.

College: Akkoord.

Voorzitter: Dan sluit ik nu de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M. Wasser
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft een inleiding, aangevuld door Burgerbelang. Na de inleiding geeft hij het woord aan het college om een korte toelichting te geven op de antwoorden op de schriftelijke vragen.

Het college geeft aan dat het achter de aanschaf van een tillift staat, maar dat hier tot op heden geen financiële middelen voor waren. Inmiddels is er echter een ‘eindejaarsaanbod’ van de leverancier van tilliften aan de gemeente gedaan, waarvan het college graag gebruik wil maken, ook omdat de structurele lasten veel lager zijn dan geraamd. De tillift kan dus worden aangeschaft. Op korte termijn wordt de raad een besluit voorgelegd in verband met de voor de aanschaf van de tillift ter beschikking te stellen middelen.

D66 geeft aan blij te zijn met deze uitspraak van het college.

De PvdA vraagt of de tillift beschikbaar is zowel voor het doelgroepen- als het wedstrijdbad.

Het college bevestigt dit en geeft aan dat de tillift ook voor het therapeutenbad beschikbaar is.

Burgerbelang geeft aan eveneens blij te zijn met deze uitspraak van het college.

De VVD vraagt zich af of er financiële ruimte zit in het bouwbudget voor aanschaf van de tillift en of er geen subsidie is verkregen omdat het niet voor groepen was bedoeld.

Het college merkt ten aanzien van het bouwbudget op dat pas bij oplevering zal blijken of er financiële ruimte is. De verwachting is dat dit het geval is. Als de zaken helder zijn, komt er een voorstel richting de raad. Nu wordt de tillift betaald uit het Wmo-budget, maar de bedoeling is dat dit uit het bouwbudget wordt gehaald. Dat is het meest logisch en passend. De sponsoren hebben niet mee betaald.

Burgerbelang vraagt hoe het met de subsidie zit.

Het college antwoordt dat de subsidie was bedoeld om sponsoren te werven en daarmee niet voor de tillift zelf.

D66 vraagt wanneer het raadsvoorstel tegemoet kan worden gezien en hoe snel de tillift kan worden geleverd.

Het college geeft aan dat het raadsvoorstel zo spoedig als mogelijk aan de raad wordt voorgelegd, maar dat dit waarschijnlijk half januari dan wel uiterlijk eind januari 2016 zal zijn. De opdracht voor levering en plaatsing van de tillift kan uiteraard eerder worden gedaan, maar daarbij wordt dan wel het risico gelopen van mogelijk andere besluitvorming door de raad.

De Stadspartij vraagt naar het overleg met Sutfene, hoewel dit buiten de orde van dit onderwerp is.

Het college geeft aan dat er gesprekken gaande zijn.

Burgerbelang merkt op dat de inspreker van de vorige keer een positieve bijdrage heeft geleverd en hij verwacht dat D66 hierover contact zal hebben met de inspreker.

D66 geeft aan dat er voortdurend contact is (geweest) met de inspreker.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vervolgens krijgt het college het woord om de stukken toe te lichten.

Het college gaat kort in op het veiligheidsplan. Het meeste is al op 24 november bij de presentatie in de brandweerkazerne aan bod geweest. Het gaat vooral om verschuiving van een aantal accenten in de komende periode.

De voorzitter inventariseert of er vragen zijn.

D66 vraagt of Zutphen een voordeelgemeente is. De gemeente Berkelland heeft 500.000 tekort.

Het CDA merkt op dat er meer gevraagd wordt van de burgers. Het stuk is hier echter niet heel concreet over.

De Stadspartij maakt zich zorgen over jeugdprostitutie. Dit fenomeen kwam wel aan bod tijdens de presentatie op 24 november maar blijft in het stuk onderbelicht.

Het college krijgt nu het woord om de vragen te beantwoorden.

Over de voordeelgemeenten merkt het college op dat de voordeelgemeenten waaronder Zutphen in het verleden extra kosten hebben gemaakt voor meer materieel. Dit materieel is ook ten bate van de partnergemeenten ingezet.

Inzake de vraag van het CDA over het betrekken van de burgers bij hun eigen veiligheid geeft het college aan dat dit niet een nieuw fenomeen is maar dat er al veel initiatieven lopen. Daarom is er in het stuk niet heel uitgebreid op ingegaan.

Met betrekking tot het fenomeen jeugdprostitutie en loverboys geeft het college aan dat dit wel degelijk een aandachtspunt is. Er wordt verwezen naar het schema in de nota op pagina 4. Jeugdprostitutie in Zutphen komt voor al is het tamelijk onzichtbaar.

De Stadspartij vraagt of de gemeente Zutphen net als Apeldoorn actiever aan de slag gaat met het probleem.

Het college legt uit dat het Veiligheidshuis namens de gemeente die actieve rol heeft. Hieromheen is een heel netwerk beschikbaar.

De PvdA vraagt welke mogelijkheden er liggen met betrekking tot het legaliseren van wietteelt om de coffeeshops legaal te kunnen bevoorraden.

Het college geeft aan dat  er momenteel van rijkswege geen toestemming bestaat. Bovendien ontbreken de middelen om dit op eigen kracht te kunnen doen. Wel blijft men landelijke ontwikkelingen volgen.

De SP fractie wil weten hoe de toename van overlast zich laat verklaren.

Het college legt uit dat de overlast die de laatste 1,5 a 2 jaar wordt ervaren met name is toe te schrijven aan twee groepen jongeren. Een van deze groepen bestaat niet meer. De problematiek rond de overlast is wel een aandachtspunt.

De Stadspartij vraagt of het uitvoeringsplan ook nog in de raad komt.

Het college geeft aan dat het vaststellen van het uitvoeringsplan een bevoegdheid is van het college maar dat het stuk wel ter kennisgeving naar de raad kan worden gestuurd.

De voorzitter concludeert dat het stuk afdoende is behandeld en rijp is voor behandeling in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Verbeteren fietsparkeren (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Deze vergadering is niet doorgegaan. Het onderwerp is direct in de raad behandeld.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Marketingplan stichting Zutphen Promotie (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
A. Jensen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijJ. Boersbroek
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: heet de aanwezigen welkom. Met instemming van de forumleden geeft hij eerst het woord aan de portefeuillehouder, gevolgd door een presentatie door SZP. Hierna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

College: is content dat presentatie gegeven kan worden. SZP is in het college regelmatig onderwerp van bespreking. Het meegezonden collegevoorstel is echter per abuis toegevoegd aan de stukken. Over het hierin genoemde bedrag vindt nog nadere gedachtevorming plaats, maar het college overweegt een subsidie voor 2016 toe te kennen van in totaal € 210k omdat het veel vertrouwen heeft in SZP en het marketingplan.

Er volgt een presentatie.

SP: voorafgaand plan had nog onduidelijkheden in zich maar het voorliggend marketingplan met presentatie geeft vertrouwen.

CDA: prima presentatie en duidelijke lijn in het marketingplan. Goed dat wordt uitgegaan van storytelling om er beleving bij te krijgen. Hoe pakken we het aan, wat zijn onze doelgroepen, wat hebben we in huis, hoe kunnen we dat zo maximaal mogelijk etaleren en hebben we daarvoor nodig zijn goede uitgangspunten om Zutphen op de kaart te zetten.

GroenLinks: het marketingplan geeft de ambitie weer die Zutphen verdient. U geeft aan dat TIP nog meer moet worden vormgegeven; kunt u dat toelichten?

Stadspartij: is blij met voorliggend plan. Maar als het uitgangspunt € 200k subsidie is, kun je minder doen en minder dan gepland uitvoeren. Waar ligt dan voor SZP prioriteit? Waarom is kleiner budget niet als uitgangspunt genomen? Overigens wordt de focus op jongeren in dit plan gemist. Graag aandacht hiervoor.

D66: het plan heeft mooie, hoge ambities. Maar kun je dit waarmaken met de subsidie van de gemeente? Zijn er al andere middelen voor 2016?

Bewust Zutphen: ziet enthousiaste, bevlogen mensen die een vliegwiel op gang brengen. Dat geeft vertrouwen.

Lijst van Vliet: Zutphen-Warnsveld is een prettige omgeving om in te wonen en te recreëren. Wel is er een tekort aan werkgevers. Veel lage inkomens en uitkeringen. Zutphen zou zich beter en uitbundiger moeten presenteren. Veel mensen weten niet wat de historische binnenstad Zutphen en ommeland te bieden heeft. Een verbetering zou zijn (de evenementen van) Zutphen meer in de schijnwerpers te zetten en de evenementen beter te verdelen door het jaar heen. Ook het openstellen van meer nu gesloten kelders zou het toerisme kunnen doen toenemen evenals het beter uitnutten van de bevaarbaarheid van de Berkel. Kijk ook eens naar andere steden: hoe pakken zij het aan? Dit zijn enkele aanbevelingen. Kortom, de partij ondersteunt het voorstel van harte.

PvdA: enthousiasme is de beste verkoper: dank daarvoor. Spreker zag dat op Facebook berichten gepost van “jammer, mij hebben ze niet gevraagd”. Dus blijf communiceren! Dat nu de Hanzesteden weer als promotie wordt opgepakt is PvdA content mee.

VVD: een verfrissend, ambitieus plan. SZP werkt nu een jaar lang hard aan iets wat decennia lang te weinig aandacht heeft gehad. Daarom is het niet fair om te kijken wat je binnen dat jaar gerealiseerd hebt. Kijkend naar wat er allemaal wordt geadresseerd rijst de vraag of daar niet wat meer focus in zou moeten? Met name in de eerste paar jaar: wees realistisch in wat je met elkaar kunt opbouwen. En is het SZP duidelijk waar en met wie ze op voort kan bouwen? Als we willen houden en behouden wat er is dan kan het niet alleen gaan om werkgelegenheid maar dan moet het ook gaan over pareltjes van initiatieven, evenementen, ondernemers die Zutphen ‘smaak’ geven. Met hen moet contact zijn. In het plan staat hierover weinig.

Burgerbelang: was sceptisch begin dit jaar maar dit is positief gekeerd. In de SWOT wordt als bedreiging de veranderende wet- en regelgeving genoemd/vergunningverlening genoemd. Om dit dit op korte termijn te willen slechten moet er kort op de bal gespeeld worden. Dit zou hoge prioriteit moeten hebben. In de budgetconsequenties op pagina 39 wordt gesproken over opties beter en best; belangrijk is het gewoon goed te doen! Tevens graag aanvullende informatie over wie nu welk deel gaat betalen. Spreker ziet graag dat de komende periode er wordt geïnvesteerd en inzicht komt in een aantal meetbare zaken zoals bijv. bezoekersaantallen. Niet zozeer om cijfers te vergaren maar om zicht te krijgen op waar de inspanningen toe hebben geleid. Er zijn heel veel ambities; wie gaat die kar eigenlijk trekken? Wat is het vervolg van dit plan; speelt de raad een rol in de besluitvorming?
Tot slot de oproep om het bord “Beste binnenstad 2006” te verwijderen.

College: Via het forum aan de raad wordt goedkeuring voor de subsidie 2016 gevraagd. Het marketingplan zelf wordt niet ter besluitvorming voorgelegd.

SZP: allereerst hartelijk dank voor het vertrouwen. Blij dat ambities herkend worden en de mening dat een stad verkopen met ambitie moet, gedeeld wordt. Aangaande de financiering: het plan beschrijft 3 scenario’s. We houden vast aan het basisscenario, mede ook omdat we niet willen overvragen en vinden dat SZP zich moet bewijzen. Met het basisplan van € 350k kan het plan zodanig worden uitgevoerd dat er gesproken kan worden van citymarketing.
TIP draait nu op basis van veel vrijwilligers; dat kan en moet nog een slag professioneler. De website en het ontwikkelen van nieuwe arrangementen zijn daar een belangrijk onderdelen van. Plan is om de formatie verder in te vullen voor continuïteit. Met jongeren wil SZP zeker nog in gesprek net als met andere creatievelingen in Zutphen die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de promotie. De uitnodiging blijft staan aan eenieder die dat wil om mee te denken, schouder aan schouder.
SZP gaat een 0-meting doen om het effect van alle inspanning in beeld te krijgen. Wederom beste binnenstad van Nederland worden is een ambitie en is ook zeker mogelijk met alle pareltjes die Zutphen herbergt.

VVD: informeert of SZP echt in contact is de partijen/mensen/initiatiefnemers die op dit moment Zutphen smaakt geven. Zij zouden SZP kunnen versterken.

SZP: er zijn veel gesprekken gevoerd en ondernemersplatformen zijn geïnterviewd. We zijn in contact met veel van hen en blijven hen uitnodigen om te participeren.

Burgerbelang: is er al zicht op welke partijen hebben toegezegd c.q. voornemens zijn een bijdrage te doen aan SZP?

SZP: de toezegging van het college (februari) is € 110k en nog een € 50k van twee andere partijen. Vooralsnog dus minder dan benodigd. Op termijn wil SZP ook in gesprek met de provincie en met andere fondsen. Dat vraagt nog een inspanning maar dat is een uitdaging waarvoor de stichting staat.

D66: bij het aangaan van een subsidierelatie met elkaar is het van belang te weten wat de gemeente hiervoor terug kan verwachten. Als we aan de gevraagde € 350k komen dan weten we wat we kunnen verwachten, maar wat als u het niet haalt? Komt u dan terug met bijgestelde doelstellingen?

SZP: ja, dan komen wij terug bij het college.

Stadspartij: Waar gaat u zich op richten als er geen gewenst budget van € 350k komt?

SZP: wij zullen ons dan met name richten op het verder professionaliseren van TIP. Dat zullen we dan ook verder concretiseren zodat u weet waar u ja tegen zegt.

GroenLinks: wat maakt dat wij niet goed terug kunnen lezen dat u alle stakeholders en initiatieven in kaart heeft, dat u weet wat er allemaal is en hoe daar dan een goed plan voor opgesteld kan worden?

SZP: Het plan dat er ligt is o.a. een resultaat van veel interviews en stakeholderbijeenkomsten. Daarnaast heeft een marketingbureau uitgebreid alle onderzoeken die er lagen bestudeerd. Er vinden dagelijks gesprekken plaats met (evenementen)organisaties die in Zutphen actief zijn. Dit is een organisch plan en geeft een richting aan die nog verder zal worden uitgewerkt. Dit zal nooit klaar zijn zoals vraag en aanbod altijd in beweging zal zijn. Hoe scherper de positionering in het marketingplan, hoe scherper en onderscheidender je Zutphen positioneert. SZP houdt de deur voor eenieder open om mee te denken. Dat is een hele klus en daarvoor heb je formatie nodig van mensen die daartoe in staat zijn en er substantieel tijd in kunnen investeren. Dat is het voornemen voor 2016.

PvdA: bedrijven laten participeren is een lastige klus. Kan de bedrijvencontactfunctionaris hierin een bijdrage leveren?

College: zoals u weet is de Economische Agenda in voorbereiding. Een onderdeel daarvan is SZP. We zijn er allemaal op uit om bestaande bedrijven te behouden en nieuwe bedrijven binnen te halen. Dat zal een samenwerking zijn tussen de Economische agenda en de SZP. Dit is een stukje ontzorging van de gemeente.

PvdA: alle evenementen die worden georganiseerd zijn vergund en dus bekend bij de gemeente. Het versterken van de samenwerking tussen de afdeling en SZP kan helpen.

SZP: er ligt een voorstel vanuit de stichting om het evenementenbeleid verder te professionaliseren samen met de gemeente Zutphen.

College: bestuurlijk is de gemeente aangesloten bij SZP.

Voorzitter: dankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57 (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Bij de voorzitter meldt zich na de formele opening nog een mogelijke inspreker, de heer Krodde. Gezien het gegeven dat hij zich niet voortijdig heft aangemeld is het niet mogelijk dat hij het woord krijgt. Op verzoek van het forum is zijn geschreven reactie wel bijgevoegd bij de stukken.

De eerste inspreker, mevrouw Guiking-Olden sprekend namens de bewonersvereniging Oude Bornhof krijgt het woord voor haar inspreekreactie (tekst als bijlage bijgevoegd).

Na afloop van de reactie krijgen de fracties de van de voorzitter de gelegenheid vragen te stellen aan de inspreker.

GroenLinks wil graag weten of de vereniging betrokken is geweest bij het tot stand komen van het kader dat er nu ligt.

Mevrouw Guiking-Olden geeft aan dat men inderdaad waar nodig hun mening hebben laten horen.

GroenLinks vraagt waarom men nu enigszins sceptisch is ten aanzien van het vinden van een ondernemer

Mevrouw Guiking-Olden geeft aan dat dit ligt aan de hoeveelheid regels die nu gesteld wordt.

De PvdA vraagt of de  inspreker vindt dat eerdere bezwaren zijn weggenomen door het college.

Mevrouw Guiking-Olden is van mening dat dit inderdaad is gebeurd.

De volgende spreker, de heer Menkveld krijgt nu het woord (tekst als bijlage bijgevoegd).

De PvdA vraagt of er wel overleg is geweest met horeca Nederland.

Dhr Menkveld geeft aan dit niet te weten daar hij geen voorzitter meer is.

Groen Links wil weten of de heer Menkveld van mening is dat leegstand een probleem vind.

De heer Menkveld denkt dat een keuze voor horeca categorie 1 te veel overlast gaat geven. In geval ingezet wordt op ondersteunende horeca zal de overlast makkelijker te reguleren zijn.

De voorzitter nodigt de heer de Bruin uit om zijn inspreekreactie te geven (tekst als bijlage bijgevoegd).

De Stadspartij vraagt of de heer de Bruin en mevrouw Olden-Guiking beiden een andere groep bewoners vertegenwoordigen.

De heer de Bruin bevestigt dit.

De Stadspartij vraagt of wat hem betreft een andere gebruik van het pand dan horeca wel aanvaardbaar is.

De heer de Bruin beaamt dit.

De voorzitter geeft vervolgens het college het woord.

Het college is van mening dat de gemengde bestemming ontmoeten en horeca elkaar zullen versterken,. De vastgestelde eindtijd moet de rust in de late uren bewaken.

De Stadspartij vraagt of het klopt wat de heer Menkveld te berde bracht in zijn betoog namelijk dat het gemeentelijk horecabeleid en het plan onverenigbaar zijn.

Het college is van mening dat dit niet het geval is.

GroenLinks geeft aan dat men van mening is dat de gevolgde procedure goed is gevoerd. Men verwacht dat in overleg met de eigenaar de overlast zeker beperkt zal blijven en dat men in kan stemmen met het voorliggende plan.

De PvdA is het met GroenLinks eens maar wil graag weten hoe de bewoners geïnformeerd

gaan worden als er een potentiële ondernemer is voor het pand.

Ook de VVD uit zijn tevredenheid over het plan

D66 wil graag naar aanleiding van  de eerste inspreker weten of het college niet vindt dat de ondernemer teveel in een keurslijf komt.

Het college geeft aan dat de voorlichting via de eigenaar van het pand gaat. In dit geval dus het Wijnhuisfonds. Zij zijn niet gebaat bij overlast.

Het college denkt niet dat sprake is van een keurslijf. We hebben met elkaar regels afgesproken om overlast te voorkomen.

De voorzitter inventariseert bij het forum of men zich kan vinden in het stuk. Dit blijkt unaniem het geval te zijn.

De voorzitter concludeert vervolgens dat het stuk afdoende is behandeld en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Onderzoek gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Rekenkamercommissie Zutphen (14-12-2015)

Datum 14-12-2015 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPH.M.H. Giesen
D66R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.

De heer De Jong van de Rekenkamercommissie geeft een presentatie.

De voorzitter vraagt of iemand verhelderende vragen heeft.

GroenLinks: Dank voor het werk. Wij zien graag voorbeelden van de concrete bijdragen zoals genoemd in de presentatie.

De heer De Jong: Dat is moeilijk te beantwoorden. Bij het ontwerpen van een nieuw zwembad kun je bijvoorbeeld rekening houden met duurzaamheid of met het meedoen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De heer Houtsma, griffier van de Rekenkamercommissie: ook andere verbonden partijen kunnen bijdragen leveren aan het formuleren en uitvoeren van beleidsdoelen. Dat geldt ook voor inkoop en aanbesteding. We moeten verbindingen leggen met de programma’s in de begroting.

VVD: Dank voor dit onderzoek en presentatie. Ik mis echter het lokale in het inkoopbeleid.

De heer De Jong: Bedoelt u lokale partijen erbij betrekken?

VVD: Ja

De heer Houtsma: Dit zit al in ons beleid. Het heeft echter wel z’n beperkingen.

D66: Er zit veel variatie in het inkoopvolume.

De heer Houtsma: Het is moeilijk een volledig en scherp beeld te geven van de inkoop; er zit altijd veel marge in.

CDA: Ik zie de rol van de concerncontroller niet zo.

De heer Houtsma: Hij moet instrumenten kwalitatief toetsen. Het is een stafachtige functie; geen lijnfunctie dus.

PvdA: Zijn jullie de groslijst tegengekomen?

De heer Houtsma: Wij hebben die niet in werking gezien; niet in de uitvoering.

D66: Wat is de relevantie van het onderzoek? Er is immers al veel vastgelegd in het huidige beleid? Eerst bij de uitvoering zien wij weer een rol voor de raad (evalueren, rapporteren).

De heer De Jong: Dus de kaders zijn voldoende?

D66: Ja.

GroenLinks: Wij zijn het eens met D66. Wij zien graag meer casussen en beelden, bijvoorbeeld over het lokale aanbesteden. De raad heeft meer informatie daarover nodig.

PvdA: Die kaderstelling is zeker nodig. Graag een kadernota. Twee vragen nog voor het college:

  1. Hoe kom je op die groslijst? Welke criteria gelden daarbij?
  2. Houdt het college er toezicht op dat er niet teveel criteria zijn?

StadsPartij: Wij vinden nu een transparante kadernota met mvo (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en een groslijst belangrijk. Wanneer wordt de raad geïnformeerd? Bij welke aanbesteding?

VVD: Wat vindt het college van de aanbevelingen?

CDA: Bedrijven investeren soms in sportclubs. Kan dat meegewogen worden bij inkoop?

Het college: Dank voor het rapport. Ik doe een voorstel: dit voorjaar herijken we het huidige beleid. Dan gaan we samen om tafel, dan is er een kaderstellend moment. We doen een notitie daarbij. In een memo kom ik terug op de vraag over de groslijst.

GroenLinks: Goede suggestie. Graag concrete casussen daar dan bij.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad