Pagina delen

Forumverslag 14-11-2019

Forumspecial Omgevingswet 14 november 2019 (14-11-2019)

Datum 14-11-2019 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann en H Krans
SP
PvdAH.W. Hissink
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66R.G.M. Rutten, P van der Hammen en H. Brouwer
VVDA. van Dijk en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld en A.R. Nijenhuis
Stadspartij
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de Forumspecial over de Omgevingswet. 

Over de Omgevingswet hebben we al een aantal vergaderingen en bijeenkomsten voor Forum en Raad gehad. Onder andere hebben we vorig jaar oktober de eerste Forumspecial Omgevingswet gehad. En dit jaar in september hebben we de bijeenkomst “Raad in beraad” gegeven door mevrouw Van Bruggen gehad. Bij deze bijeenkomst is aangegeven dat de raad onder andere adviesbevoegdheden en bindende bevoegdheden kan toepassen. De aanwezige raads- en forumleden hebben toen aangeven hier graag meer over geïnformeerd te willen worden. Deze bindende bevoegdheden en adviesbevoegdheden komen vanavond in deze tweede Forumspecial Omgevingswet onder andere aan de orde.

Het college wil de raad graag informeren over de keuzemogelijkheden onder de Omgevingswet aan de hand van het zogenoemde ‘schuifjesspel’ van de VNG. Dit spel wordt gepresenteerd door mevrouw Sarah Ros namens de VNG.

De opzet voor vanavond is als volgt:

Portefeuillehouder, wethouder Laura Werger, is helaas verhinderd. Helaas kan zij door niemand van het college worden vervangen. Vanuit het college is er niemand aanwezig.

Sarah Ros zal daarom hierna het woord nemen om uitleg te geven over de Omgevingswet. Zij zal een op de bevoegdheden van de raad toegespitste uitleg geven. Deze uitleg gaat de diepte in zonder juridisch te worden. Het gaat over onderwerpen waar de raad in 2021 en verder iets van moet vinden.

Vervolgens vindt er een pauze van tien minuten plaats. Dan zal er ook Veluwse appelcake bij de koffie en thee worden geserveerd.

Na de pauze presenteert Sarah Ros het schuifjesspel. Van de 9 schuifjes worden er 3 behandeld, namelijk:

  1. Globaal of gedetailleerd kader;
  2. Algemene regels of beoordelingsregels;
  3. Participatie bij het initiatief

Doel van het schuifjesspel is om de consequenties van bepaalde keuzes in beeld te brengen en daarover het gesprek aan te gaan.

We starten zo direct met een uitleg over de Omgevingswet door Sarah Ros.

Sarah Ros: Per 1 januari 2020 komen er zogenoemde RIO's: Regionale Implementatie Omgevingscoaches. Voor Zutphen is dat André van Nijkerken.

Gevraagd is om te vertellen over keuzes en consequenties onder de Omgevingswet. Er gaat veel veranderen voor wat betreft de taken van de gemeente en de bevoegdheden van de gemeenteraad.

De Omgevingswet moet een verbetering van de huidige wetgeving tot stand brengen. In de huidige wetgeving zitten veel conflicten wat leidt tot stagnatie in de uitvoering. Daarom is er gekozen voor vernieuwing van het stelsel van de Omgevingswet.  Het invoeringsspoor loopt van 1 januari 2020 tot 1 januari 2029.

 

Wat zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen?

Er komt meer beleidsruimte: kaders waarbinnen besluiten kunnen worden genomen. Straks spreken we niet meer over normen maar over basisbeschermingsnormen en overweegbare kwaliteit. De raad kiest óf voor streng beleid óf voor soepel beleid.

Er komt meer beleidsvrijheid: veel Rijksregels worden geschrapt. Wil de gemeente die regels toch hebben, dan moet ze die regels op gemeentelijk niveau zelf vaststellen. Tussen het wegvallen van de Rijksregels en het vaststellen van nieuwe regels heb je te maken met de 'Bruidsschat": over deze Bruidsschat, de Rijksregels, moet je een besluit nemen: óf de regel schrappen, óf de regel overnemen, óf de regel gewijzigd overnemen.

D66: Moet het Omgevingsplan elke vier jaar opnieuw worden vastgesteld?

Sarah Ros: Nee, dat hoeft niet. Een Omgevingsplan hoef je niet in zijn geheel te herzien. Je kan ook bijvoorbeeld maar 1 regel herzien.

Geluid zit bij de provincie, bodem en monumenten zit bij de gemeente. De mening van de lokale overheid hierover is de vraag of dit geen willekeur of rechtsonzekerheid oplevert. Er zijn ook voorstanders.

GroenLinks: Wat betekent dit voor je kiezers?

Sarah Ros: De enige invloed die je als kiezer hebt is je stemrecht. Op lokaal niveau kan je als kiezer meer participeren en zo meer invloed uitoefenen.

De Omgevingswet kent 6 kerninstrumenten. Deze zijn verplicht.  Het programma is een collegebevoegdheid. Het Omgevingsplan is een bevoegdheid van de raad. Delen van het Omgevingsplan kan de raad delegeren aan het college. De Omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. De raad kan hierop haar invloed uitoefenen door middel van het adviesrecht.

Het Omgevingsplan kan activiteiten verbieden of toestaan. Als er niets is opgenomen over een activiteit, dan is de activiteit toegestaan.

Hoe kun je in het Omgevingsplan iets opnemen over activiteiten? Door óf algemene regels óf beoordelingsregels vast te stellen. Bij algemene regels geldt er geen vergunningenplicht, maar wel participatie en inspraak. Bij beoordelingsregels wordt er door het college op verguningenniveau beoordeelt, er geldt een vergunningenplicht.

Als raad kun je je invloed uitoefenen door het in het Omgevingsplan opnemen van algemene regels en van beoordelingsregels.

GroenLinks: Als activiteiten nergens staan genoemd, zijn ze dan toegestaan?

Sarah Ros: Ja, maar juristen zijn hier nog mee bezig en willen het omdraaien: "Alle activiteiten zijn verboden tenzij in dit Omgevingsplan toegestaan."

De 'geest van de Omgevingswet' is: 'Denk goed na wat mogelijk is, wat je niet regelt is mogelijk.'

ChristenUnie: Ik voorzie een grote praktijk voor Bestuursrechtelijke advocaten.

Sarah Ros: Die kans is aanwezig.

De raad kan een meldingsplicht vaststellen. Past het niet in de regels, dan is het een collegebevoegdheid. Maar de raad heeft dan wel adviesrecht, én dan is er sprake van verplichte participatie.

De participatieplicht geldt bij de start van een Omgevingsplan en bij het vaststellen van een Omgevingsplan; er moet worden gemotiveerd hoe participatie bij de start en bij het vaststellen van het Omgevingsplan heeft plaatsgevonden.

Een ieder kan participeren; om te kunnen participeren hoef je geen belanghebbende te zijn.

De manier van participeren is vormvrij.

De kerninstrumenten hoeven er niet allemaal te zijn op 1 januari 2021. Op 1 januari 2024 zijn programma's verplicht. Als je op 1 januari 2021 nog geen Omgevingsplan hebt, dan vormen alle bestemmingsplannen tezamen het Omgevingsplan. Maar let op: op 1 januari 2021 gaat het nieuwe vergunningenstelsel wel van kracht: dat betekent dat een vergunningaanvraag niet binnen 26 weken maar binnen 8 weken moet zijn beoordeeld.

VVD: Hoeveel ruimte is er als je er niet goed over nagedacht hebt?

Sarah Ros: Veel: op 1 januari 2021 geldt weliswaar de Omgevingsvergunning, maar je kunt alsnog veel zaken regelen. Wat je minimaal voor 2021 moet regelen is de digitalisering/het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet), de vergunningverlening, en kostenverhaal bij gebiedsontwikkeling.

Globaal of gedetailleerd plan.

Sarah Ros: Bij een globaal plan geldt verplicht inspraak en participatie. Tevens is er een vergunningenplicht. Tegen de vergunning kan bezwaar en beroep worden aangetekend.

Bij een gedetailleerd plan is er ook participatie en inspraak, maar niet altijd de vergunningplicht.

Per gebied kun je kiezen voor een globaal plan dan wel een gedetailleerd plan.

Het Omgevingsplan kun je gebiedsgericht benaderen maar ook activiteitengericht.

Bij een activiteitengericht Omgevingsplan kun je ervoor kiezen de activiteiten globaal op te nemen, óf om de activiteiten gedetailleerd op te nemen.

Algemene regels of beoordelingsregels.

Sarah Ros: Let op, algemene regels zijn over het algemeen vrij gedetailleerd.

Bij beoordelingsregels laat de raad los: er is bij beoordelingsregels wel minder sprake van afwijzingsverzoeken. De raad kan haar rol pakken door met het college af te spreken hoe zij bij beoordelingsregels haar adviesrol kan pakken. Bij beoordelingsregels kun je als raad niet meer achteraf sturen.

Voorbeeld parkeernormen: Bij algemene regels staat er dan '1,2 parkeerplekken bij woonhuizen', of '1,5 parkeerplekken bij bedrijven'. Bij beoordelingsregels staat er 'voldoende parkeerplekken'.

Beoordelingsregels zijn onduidelijker, maar er is hier wel meer ruimte om per situatie het goede besluit te nemen.

Participatie bij het initiatief

ChristenUnie: Wat gebeurt er als er bij aanvragen geen participatie heeft plaatsgevonden?

Sarah Ros: Bij het bekendmaken van de vergunningaanvraag kunnen mensen bezwaar maken. De gemeente kan er voor kiezen om de termijn waarbinnen de vergunningaanvraag beoordeeld moet worden met 6 weken te verlengen en zienswijzen op de aanvullingen mogelijk te maken. Participatie verplicht stellen bij grote buitenplanse activiteiten.

Griffier: Hoe verhoudt dit zich tot artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht?

Sarah Ros: De overheid is zelf verantwoordelijk voor het ophalen van belangen indien zij dat nodig acht. De overheid is verantwoordelijk voor behoorlijk bestuur. 

VVD: Er is straks bij vergunningverlening sprake van een 8 weken termijn, die soms verlengd kan worden. Hoe zit het met de termijn ten tijde van het zomerreces?

Sarah Ros: Bij reguliere aanvragen die passen in het Omgevingsplan heeft de raad geen rol. Bij buitenplanse aanvragen (aanvragen die niet passen in het Omgevingsplan) heeft de raad wel een rol, maar geldt wel de 8 weken termijn. Deze geldt ook in het reces. Bij het adviesrecht van de raad is er sprake van een 26 weken termijn.

Voorzitter: Dan wil ik Sarah Ros hartelijk danken voor haar inbreng vanavond. Ook alle overige aanwezigen wil ik danken. Als vervolg hierop kunnen we voor de zomer van 2020 de Omgevingsvisie Stedelijk Gebied verwachten.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 14-11-2019

Behandeld in