Pagina delen

Forumverslag 14-10-2013

Strategische agenda - Programmabegroting 2014 (14-10-2013)

Datum 14-10-2013 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming en G.J.H. Pelgrim
VVDW.P. van Stockum en A. van Dijk
GroenLinksJ.A. Jansen en G.H.M. Buitink
D66W.M. Voorham en C.A. Lammers
BurgerbelangA.W. Jansen en R.C.M. Sueters
CDAG.H. Brunsveld en J. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen en E.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Op een eerder moment is gelegenheid geboden tot het stellen van schriftelijke vragen en technische vragen. Op 4 november a.s. is de besluitvorming in de Raad beoogd. De voorzitter licht toe dat naast de Strategische Agenda/Begroting 2014 vanavond ook de motie inzake onomkeerbare investeringsbeslissingen aan de orde komt. De voorzitter schetst de beoogde wijze van bespreking. Voorts wijst hij op een wijziging in het raadsvoorstel. Onder punt 5 van het ontwerp-besluit (“Vast te stellen dat het begrotingsoverschot in het jaar 2014 wordt bestemd als incidenteel dekkingsmiddel voor het begrotingstekort van 2015 ….”) is toegevoegd: “door middel van toevoeging aan de saldireserve”.

Inventarisatie onderwerpen

D66 wenst de thema’s burgerparticipatie en onderwijs te behandelen.

De ChristenUnie vraagt de verantwoordelijkheid in de samenleving te bespreken in relatie tot keuzes die worden gemaakt in de Strategische Agenda, alsmede de verlaging van het weerstandsvermogen.

Burgerbelang acht het meerdere jaren sluitend maken van de begroting een onderwerp ter bespreking, evenals de onomkeerbaarheid van besluiten. Voorts vraagt de fractie aandacht voor het onderwerp veiligheid en hoogspanningsleidingen.

De PvdA is blij met de informatie inzake de risicoparagraaf en de schuldenpositie van de Gemeente. Een aantal door de fractie gestelde schriftelijke vragen is afgedaan als beleidsvragen. De PvdA  begrijpt dit niet en verzoekt alsnog om een reactie. De fractie heeft in de Strategische Agenda niets gelezen over de jongerenwerker. Vanwege de transities wordt gesuggereerd om de thema’s te herformuleren.

De VVD bedankt voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. De fractie wil graag ingaan op de opbouw van de septembercirculaire en de gevolgen daarvan voor de begroting. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de opbouw van de reserves. Hierbij wordt specifiek geduid op de reserves betreffende de Wmo en Wwb, zoals genoemd op pagina 146 en 147. Als derde punt wil de fractie spreken over de implementatie van de resultaten van de kerntakendiscussie. Met name wordt gewezen op de afdeling Automatisering.

De SP heeft enkele vragen inzake de Wmo-hulpmiddelen. Vooral het nieuw te sluiten contract met Welzorg lijkt een punt van aandacht. Tevens vraagt de fractie zich af welke maatregelen het College denkt te nemen om betrokken gebruikers van Het Plein structureel te versterken om zodoende een grotere klantvriendelijkheid te realiseren. De SP vindt de schuldenlast erg hoog.

De Stadspartij verwijst naar de transities of vraagt de buffer groot genoeg is voor de begroting. Tevens vraagt de fractie zich af wat de toenemende handhaving van de Drank- en Horecawet financieel voor de Gemeente betekent.

GroenLinks verwijst naar pagina 91, inzake de risico-inventarisatie en vraagt het College actie te ondernemen op de vermelde hoge risico’s van 90 en 95 procent. Tevens vraagt de fractie wanneer alle prestatie-indicatoren worden ingevuld.

Het CDA heeft een tweetal bespreekpunten: het sociale domein en de decentralisatie daarvan, alsmede het sluitend maken van het meerjarenperspectief van de begroting.

Stadsbelang wil over de transities en het sociale domein spreken. Tevens stelt de fractie de manier van calculeren en de grote investeringen ter discussie. Hiervoor moeten alternatieven en soberder plannen ontwikkeld worden. Dit heeft ook gedeeltelijk te maken met voorliggende motie. Daarnaast wenst de fractie een aantal andere zaken te bespreken zoals de formatiereductie en het niet behalen van bezuinigingen die reeds zijn ingeboekt.

Eerste termijn

Stadsbelang bedankt iedereen voor het voorliggende duidelijke document, dat echter nog wel duidelijk in ontwikkeling is. Het feit dat de begroting van 2014 sluitend is gemaakt middels een incidentele meevaller is risicovol. Een ‘simpele’ reservering voor de komende tijd zal niet voldoende zijn om het tij te keren. De fractie verwacht in dezen dan ook een proactieve opstelling van het College. Het is een kwalijke zaak dat de eerdergenoemde bezuinigingen nog niet is verwerkt. De fractie wenst een volledig en geïntegreerd overzicht van zaken waarop dit jaar nog bezuinigd moet worden.

De Strategische Agenda geeft al met al een teleurstellend beeld. Er bestaat onbalans tussen gedroomde investeringen en bezuinigingen, waardoor het meerjarenperspectief nog niet goed kan worden doorgerekend. Er dienen grote investeringen, alternatieven en aanmerkelijk soberder plannen te komen, waarbij een prioritering noodzakelijk is. Er zijn immers meerdere zaken die aandacht behoeven, zoals het hoogspanningsvrij maken van de gemeente Zutphen. Stadsbelang zet wederom grote vraagtekens bij de gang van zaken rond het nieuwe zwembad, ‘Rivier in de Stad’, het Broederenklooster en de Hanzehof. Nog steeds ontbreken deze cijfers, terwijl deze al een half jaar bij het College bekend zijn.

De fractie zet liever in op inhoudelijk beleid dan te investeren in dure stenen. Het formuleren van een visie tot 2025 komt voor deze prestigieuze plannen te laat. De wijze van burgerparticipatie in Zutphen verdient geen schoonheidsprijs. Er schort het nodige aan de communicatie met de burgers. De fractie maakt zich zorgen om Het Warnshuus. Er is op de lange termijn nog steeds geen oplossing zichtbaar. Stadsbelang ziet graag dat de demografische ontwikkelingen worden meegenomen om een samenhangend beleid te kunnen formuleren. Wat duurzaamheid betreft, is de fractie van mening dat eerder ingenomen standpunten heroverwogen moeten kunnen worden als daar aanleiding toe bestaat. Wat dit betreft, verwijst spreker naar de brede discussie inzake windenergie.

Het CDA stelt vast dat er een sluitende begroting 2014 voorligt. De fractie vraagt zich echter af hoe structureel deze 1,2 miljoen Euro is, zeker gezien het feit dat tot 2017 forse tekorten zijn ingeboekt. Het CDA wenst verder te kijken dan 2014 en is benieuwd naar de verdere plannen van het College. De fractie wil hierin ook zeker de motie en het initiatiefvoorstel inzake de hoogspanningsleidingen meenemen. Afgevraagd wordt waarom voor het sociale domein onder de risico-inventarisatie een enorm bedrag is opgenomen, terwijl er nog weinig bekend is.

GroenLinks complimenteert het College en de ambtelijke organisatie met voorliggende Strategische Agenda, alsmede met de wijze waarop de gestelde vragen zijn beantwoord. De fractie heeft geconstateerd dat veel van de voornemens uit het eigen programma en het Coalitieakkoord een hechte basis hebben gevonden in deze Strategische Agenda. GroenLinks heeft veel vertrouwen in de wijze waarop het College op zoek is naar een werkwijze om de burger te laten participeren in de beleidsvorming. Tevens slaagt de Gemeente er behoorlijk goed in om die burger een rol te geven in de realisatie. De fractie is blij met de aandacht voor groen en duurzaamheid. Deze Strategische Agenda is een goede uitwerking van hetgeen in het voorjaar is besproken en “krijgt groen licht van GroenLinks”.

De Stadspartij complimenteert het College met de degelijke en sluitende begroting. Er wordt echter geen nieuw beleid gemaakt. De fractie vraagt zich af hoe men met het sociale domein omgaat en hoe dit beleid de komende jaren goed geïmplementeerd kan worden. Tevens wordt afgevraagd hoe men omgaat met de decentralisering van de handhaving, zoals bij de Drank- en Horecawet. De Stadspartij ziet alle bij de Voorjaarsnota gemaakte afspraken duidelijk terug en steunt de begroting.

De VVD complimenteert met het grondige werk dat is verricht. De fractie sluit zich aan bij de vragen van GroenLinks over de risicoparagraaf en de prestatie-indicatoren. Wellicht kan in een volgend Forum worden besproken welke prestaties geleverd moeten worden bij het geformuleerde beleid. De VVD is benieuwd naar de gevolgen van de Septembercirculaire – en specifiek de hierin opgenomen Rijksbijdrage - voor de gemeentelijke begroting. Bij de opbouw van de reserves is de oplegger niet duidelijk. De fractie mist hierin keuzes en zal zich daarom beperken tot de begroting 2014. Bij de opbouw van de reserves vraagt de VVD waarom het College de opgebouwde buffer vrij laat vallen en vervolgens een nieuwe buffer instelt.

De aansluiting op het bijlagenboek is niet altijd correct. Wat dit betreft, verwijst spreker met name naar de paragraaf Reserves en Voorzieningen.

In relatie tot de Wmo en de Wwb is een behoorlijke reserve opgebouwd. Afgevraagd wordt welke doelstelling het College hieraan koppelt. Ook wordt gevraagd of het College dit voor de komende jaren structureel wil blijven doen en welke kosten men in de toekomst verwacht. Als de Raad besluit dat de reserve niet tot een dergelijke hoogte hoeft te stijgen, vervalt de noodzaak om de komende vier jaar te bezuinigen. Ook bestaat er een discrepantie bij de afdeling Automatisering, wat betreft de kosten en de bijdrage van de automatisering aan de implementatiebudget voor de kerntakendiscussie. De fractie vraagt zich af hoe het College stuurt om dit te realiseren.

De PvdA is tevreden over de wijze waarop de begroting 2014 sluitend is gemaakt. Dit stuk zal vervolgens in januari 2014 als praatstuk voor de Raad dienen om de meerjarenbegroting sluitend te maken. De fractie neemt aan dat het College reeds heeft nagedacht over opname van de genoemde grote risico’s van 90 en 95 procent in de meerjarenbegroting. De PvdA onderschrijft de vraag van de VVD waarom de grote reserves niet worden gebruikt. De thema’s moeten meer ingericht worden conform de wijze waarop in de toekomst bestuurlijk zal worden gesproken over de transities, de ontschotting tussen de verschillende programma’s en de inzet en overheveling van eventuele reserves ten behoeve van andere domeinen. De PvdA heeft eerder gepleit voor een groot sociaal domein. In tweede termijn zal de PvdA ingaan op de motie.

Burgerbelang wacht de beantwoording af van de reeds gestelde vragen inzake het niet sluitend zijn van de meerjarenbegroting. De reserves kunnen ook worden besteed aan veiligheid. Spreker verwijst naar de hoogspanningsleidingen. Als de Raad zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid neemt, dienen de keuzes met name op het thema veiligheid te liggen. De fractie roept de Raad op hierover met elkaar in gesprek te gaan en verstandige keuzes te maken. Burgerbelang verwijst naar de plannen inzake ‘Rivier in de Stad’. Het betreffende raadsvoorstel voorziet erin dat op termijn een reservering wordt ingeboekt, hetgeen op de begroting terugkomt. In hetzelfde raadsvoorstel staat dat het College al convenanten kan gaan sluiten met partijen. Dit kan een onomkeerbaar besluit zijn.

De ChristenUnie is minder positief over de concretisering van de participatieve samenleving in de Strategische Agenda. Er wordt geen enkele keuze gemaakt wat betreft de betekenis hiervan voor de Gemeente en de burgers. Een voorbeeld hiervan is de discussie over overhangend groen. Dit probleem kan uitstekend in samenspraak met burgers worden opgelost. De fractie vraagt zich af welke keuzes worden gemaakt om de verantwoordelijkheden op dit punt écht aan de samenleving te laten. De Gemeente moet daar ook zelf verantwoordelijkheden neerleggen. Er worden in de Strategische Agenda ook geen keuzes gemaakt ten aanzien van bezuinigingen. De ChristenUnie schaart zich achter de stelling van Stadsbelang dat het Broederenklooster niet moet doorgaan. In relatie tot de buffer constateert de fractie een aantal structurele risico’s, zoals het personeel, Het Plein en het zwembad. De opbouw van het weerstandsvermogen gebeurt deels met de reserves. Op de een of andere manier moet de reservepositie zo zijn ingericht, dat het weerstandsvermogen op niveau is. De fractie informeert wat dit betreft naar de visie van het College.

Wat de Wmo- en Wwb-reserves betreft, verwijst de ChristenUnie naar de twee eerder ingediende moties met de intentie om het geld voor de Wmo te labelen. De Raad heeft deze wens tot twee keer toe niet gehonoreerd. Gezien de toekomstige bezuinigingen van het Rijk, is dit geld hard nodig. De ChristenUnie stelt vast dat het College op dit punt een wijs besluit heeft genomen.

D66 complimenteert het College met de risicoparagraaf en de uitwerking van de ingediende motie over subsidies. De fractie sluit zich aan bij het thema participatiesamenleving. Bestuurlijke vernieuwing is juist in tijden van crisis relevant. De waarde van een goede relatie wordt juist in tijden waarin moeilijke beslissingen moeten worden genomen en waarin veel wordt verwacht van burgers en het maatschappelijk middenveld, steeds belangrijker. De gemeentelijke organisatie moet mee-veranderen met de samenleving, maar blijkt nog niet volledig ingesteld te zijn op de actieve en initiatiefrijke burgers. De Strategische Agenda biedt een antwoord op dit vraagstuk, middels een visie op communicatie. Wat D66 betreft, vraagt dit om een organisatiebrede strategie. De organisatie moet zo worden ingericht, dat initiatieven ook daadwerkelijk worden gehoord. Wellicht moet men minder nota’s en beleidsstukken schrijven en meer overlaten aan partners in de stad. Meer externe initiatieven ondersteunen en faciliteren, derhalve meer naar overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. De vraag is hoe men het maatschappelijk middenveld meekrijgt in deze omslag. De fractie vraagt zich af of het College dat ook zo ziet. Wat onderwijs betreft, verwijst spreekster naar het initiatief van een van de scholen om op een creatieve manier te proberen de energielasten te verlagen. Deze actie diende twee doelen, namelijk energiebesparing en het educatieve aspect, waarbij leerlingen en ouders werden betrokken. D66 vraagt zich af of het College mogelijkheden ziet om vanuit het programma Zutphen Energieneutraal of vanuit het onderwijsbeleid te stimuleren dat andere scholen dit initiatief overnemen.

De voorzitter biedt gelegenheid aan de fracties om op elkaar te reageren.

Onderlinge reacties/discussie

Stadsbelang reageert op de inbreng van de ChristenUnie inzake het Broederenklooster. De fractie vindt dat het ter discussie stellen van investeringen en het onderzoeken of er versoberde investeringen gedaan kunnen worden, iets heel anders is dan het al dan niet doorgaan van het Broederenklooster.

De PvdA reageert op de inbreng van ChristenUnie en het oormerken van de Wmo-gelden.

In een eerder Forum is gezegd dat de Wmo-gelden binnen het sociale domein gebruikt kunnen worden, maar niet voor alle doelen inzetbaar zijn.

De VVD reageert op de inbreng van ChristenUnie inzake de Wmo- en Wwb-reserves. De fractie heeft positief gereageerd op het verzoek van de ChristenUnie deze reserves te scheiden. Inmiddels is de Wmo-reserve gegroeid tot 3,6 miljoen Euro en de Wwb-reserve tot ruim zeven miljoen Euro. De dotaties gaan de komende vier jaar door, zoals op pagina 47 van het bijlagenboek is weergegeven. De VVD vraagt aan het College is of deze doorgroei noodzakelijk is.

De ChristenUnie wijst erop dat de PvdA en de VVD tot twee keer toe een motie hebben afgewezen. Achteraf hebben deze fracties naar het College geluisterd. Spreker verwijst naar diens betoog in het kader van de Wmo ten aanzien van een toenemend aantal gebruikers en de Rijksbezuinigingen. Dit alles leidt tot de reële verwachting dat de beschikbare reserves en de toekomstige dotaties nodig zullen zijn.

De PvdA merkt op dat de fractie destijds de motie kon steunen, maar dat de wethouder met de toezegging kwam dat het hele sociale domein voor de Wmo gebruikt kon worden.

GroenLinks legt een vraag aan de ChristenUnie voor. De fractie vraagt of de participatiemaatschappij meebrengt dat in geval de Gemeente een aantal zaken niet meer verzorgt, het aan de maatschappij is om dit al dan niet op te pakken.

De ChristenUnie bevestigt dat dit de strekking van het betoog is. De vraag aan het College is wat men hiermee doet. Als de Gemeente met bepaalde zaken stopt en men vindt in gezamenlijkheid dat deze zouden moeten worden gecontinueerd, dan moet deze verantwoordelijkheid ook gezamenlijk worden opgepakt.

Reactie College

Het College dankt voor de complimenten wat de Strategische Agenda/Begroting 2014 betreft en spreekt de hoop uit dat de volgende Strategische Agenda/Begroting weer beter is. Naar aanleiding van de memo heeft het College de begroting geanalyseerd en is men tot de conclusie gekomen dat hierin een niet gebruikte stelpost was opgenomen. Hierdoor is ruimte ontstaan, waarmee de begroting makkelijker sluitend kon worden gemaakt en het meerjarenperspectief een iets minder grote druk geeft.

De Septembercirculaire is overigens nog niet verwerkt in het meerjarenperspectief. De gevolgen zijn inmiddels wel bekend. Doorrekening van de circulaire leidt tot een grotere opgave. In 2017 bedraagt deze 3,4 miljoen Euro in plaats van 2,5 miljoen Euro omdat de uitkering uit het Gemeentefonds minder is dan in de vorige Septembercirculaire. In 2015 is dit twee ton meer dan de geprognosticeerde bedragen in de voorliggende Strategische Agenda. In 2016 is dit zes ton meer. Hier komt nog een correctie op vanwege het gesloten herfstakkoord, dat iets minder gunstig uitvalt voor 2014, maar wellicht iets gunstiger wordt voor de hierna volgende jaren. Zodra deze cijfers duidelijk in beeld zijn gebracht, zal de Raad een geactualiseerde meerjarenraming ontvangen.

Zoals eerder toegezegd, streeft het College ernaar om in december a.s. duidelijk te maken hoe de begroting in meerjarenperspectief sluitend kan worden gemaakt. Hierbij zullen (keuze)mogelijkheden worden aangegeven. Voorliggende sluitende begroting zal op 4 november 2013 vastgesteld moeten worden. De intentie is om de begroting 2015 incidenteel sluitend te maken met het restant van 2014, waarmee de daadwerkelijke bezuinigingsopgave in 2016 en 2017 volgt. De begroting voor 2015 moet wel structureel sluitend zijn. Het college verwijst naar het verschil in risico’s in de risicoparagraaf. Op dit moment is nog niet precies bekend hoe een en ander zich precies zal gaan ontwikkelen. Voor een deel is het zeker dat bepaalde risico’s financieel beslag zullen leggen; deels is dit minder zeker. Getracht zal worden de risico’s zoveel mogelijk te beperken.

De ChristenUnie stelt dat het College met een antwoord moet komen als het zeker is dat iets geen risico meer is.

Het College antwoordt dat in relatie tot het zwembad een risico van vijf ton is vermeld. Er is echter ook een extra bedrag van zes ton voor het onderhoud opgenomen om het risico te kunnen compenseren. Voor het sociale domein zal dit naar verwachting minder makkelijk lukken.

Op dit moment zijn nog niet alle prestatie-indicatoren ingevuld. Dit moet worden gezien als een onvolkomenheid in de Strategische Agenda. Met de werkgroep Programmabegroting is afgesproken om na te gaan welke sturingselementen voor de begroting nodig zijn om de Raad gelegenheid te bieden op de prestatie-indicatoren te sturen.

GroenLinks licht toe dat dit punt van de fractie slechts was gericht op de vraag op welke termijn nadere invulling kan worden gegeven aan de ontbrekende prestatieafspraken.

Het College antwoordt dat dit niet vóór 4 november a.s. zal zijn. Het is een verbetertraject waar men gaandeweg mee bezig is.

Burgerbelang is benieuwd hoe GroenLinks in dit kader stappen gaat zetten na de besluitvorming op 4 november 2013.

GroenLinks antwoordt dat dit intern nog niet is besproken. De fractie stemt in met de Strategische Agenda. De reden dat de fractie zowel de risico-aspecten, als de prestatie-indicatoren aanhaalt, is dat GroenLinks samen met het College en de Raad de open zaken wil invullen, ongeacht de opvatting van de fractie over hetgeen op 4 november voorligt. De fractie had van het College een toezegging over een tijdspad verwacht, dat invulling zou moeten bieden aan de openstaande zaken.

Het College geeft aan dat met de werkgroep Strategische Agenda is afgesproken over zes weken weer bijeen te komen. Bij gelegenheid zal ook over het proces van de Burap, de Strategische Agenda en de Jaarrekening zal worden gesproken.

In de Wmo zit nog voldoende buffer. Bij Het Plein zijn er gunstige ontwikkelingen. De BUIG-uitkering beweegt mee met het aantal uitkeringen. Wat dat betreft, wordt het risico steeds kleiner. Bezien moet worden of de taakstelling, die in de Burap is toegezegd, omgebogen kan worden in een taakstelling op de bedrijfsvoering. De stijgende schuldenlast heeft te maken met de noodzakelijke investeringen.

De Raadsdiscussie over de motie is nog niet afgerond. Het College vindt dat de Gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de stad in beweging blijft. Het College heeft ervoor gekozen de opgebouwde reserve te laten vrijvallen, omdat deze bestond uit een aantal ‘deelbuffertjes’. Daarvoor in de plaats is een nieuwe buffer ingesteld. De Septembercirculaire is gebaseerd op de nieuwste inzichten.

De VVD vraagt om de toezegging van het College om vòòr 4 november 2013 via een memo nader uit te leggen hoe de buffer doorwerking heeft tot 2016, welke buffers er vrijvallen en hoe het College denkt de nieuwe buffers te kunnen opbouwen. Het College zegt dit toe.

Wat betreft de reserves Wwb en Wmo, verwijst het College naar een aantal reeds genomen raadsbesluiten, gericht op het op peil houden van deze reserves en deze te bestemmen waarvoor zij in het leven zijn geroepen. Automatisering vormt inderdaad een grote post, maar het kost veel geld om dit up to date te houden. Dit is echter wel noodzakelijk om in een digitale maatschappij mee te kunnen draaien. Binnenkort wordt een voorstel verwacht om nog meer op dit punt te investeren.

Burgerbelang verwijst naar de reserve Wwb en Wmo. De fractie vraagt zich af of het College met de buffer de opgetelde reserves bedoelt die in alle raadsbesluiten hieromtrent zijn genomen.

Het College geeft aan dat de reserve Wmo en Wwb is bedoeld en niet de buffer.

In relatie tot het verzoek om de thema’s vanwege de transities opnieuw in te richten, wijst het College erop, dat men wel moet blijven voldoen aan de comptabiliteitsvoorschriften voor de opbouw van de begroting. Er zal nagedacht moeten worden hoe dit moet worden vertaald naar de toekomst. Het is belangrijk dat de Raad goed inzicht heeft in de transities in het sociale domein.

Wat het vervoer van leerlingen naar speciaal onderwijs betreft, heeft het College er voor gekozen om collectief leerlingenvervoer aan te bieden, omdat dit goedkoper is dan dat iedere ouder zorg moet dragen voor het vervoer van het eigen kind. Als ouders ervoor kiezen zelf hun kind naar school te brengen, is het wettelijk geregeld dat zij hiervoor een tegemoetkoming ontvangen.

Ten aanzien van de jongerenwerker is in 2011 een besluit genomen. Dit is in de begroting opgenomen. Momenteel is men in gesprek over de wijze waarop dit geld wordt ingezet.

Het College acht het project ‘Rivier in de Stad’ een goede ontwikkeling voor Zutphen en is dan ook voornemens dit te continueren.

Burgerbelang wijst op het raadsvoorstel, waarin is vermeld dat het College convenanten kan sluiten als het raadsbesluit wordt genomen. Als de Raad de ruimte hiervoor in de begroting toelaat, heeft het College vrij baan om convenanten te sluiten. Dit is in tegenstelling tot hetgeen in het Forum is gezegd. Burgerbelang stelt dat op dit punt wel degelijk sprake kan zijn van een onomkeerbare investeringsbeslissing.

Op de vraag wat er daadwerkelijk minder wordt gedaan, verwijst het College naar de kerntakendiscussie in 2011. Hierin is reeds een aantal zaken teruggebracht, zoals het groenonderhoud. Wat dit betreft, zijn zeker nog meer aanpassingen denkbaar; deze zaken kunnen dan door de burgers worden overgenomen.

De ChristenUnie vraagt de Gemeente meer zaken los te laten. Illustratief hierbij is het overhangend groen. Het College wordt gevraagd om er over na te denken waar de verantwoordelijkheid voor de burgers wordt gelegd en wat dit betekent voor de gemeentelijke organisatie. Dit laatste ontbreekt in het voorliggende stuk. Juist in de discussie over de Strategische Agenda moeten vragen over strategische zaken worden beantwoord.

Het College ziet dit juist niet als een structureel risico, omdat op dit terrein min of meer structureel veel extra gelden binnen komen om de risico’s af te dekken. Dat geldt ook voor de Wmo en de Wwb. Deze reserves zijn gescheiden. De motie ‘Subsidies’ is uitgevoerd in de voorliggende Strategische Agenda. De Raad wordt gevraagd of dit zo moet blijven, dan wel dat een vermelding op de website kan volstaan. Het initiatief van één van de lokale scholen voor plaatsing van zonnepanelen wordt inmiddels door meer scholen gevolgd met gebruikmaking van provinciale subsidie. De Gemeente stimuleert het onderwijs en het onderwijs neemt ook zelf initiatieven, om energieneutraal te worden. Binnenkort mag een voorstel worden verwacht over het aanpassen van de Verordening Onderwijshuisvesting. Dit voorstel is er op gericht om ook gelden beschikbaar te stellen voor scholen die met een WKO-installatie willen gaan werken.

Stadsbelang merkt op dat het College niet is ingegaan op de opmerking inzake het al dan niet realiseren van de bezuiniging. Met name wordt hier gewezen op de formatiereductie. De fractie vraagt zich af hoe het College hiermee omgaat.

De PvdA vraagt opheldering over de beantwoording van de vragen inzake de schuldenlast en verwijst naar pagina 5 van het bijlagenboek, waarin is vermeld dat de schulden worden verminderd. Wat betreft de jongerenwerker verwacht de fractie dat dit als prestatie-indicator wordt opgenomen en dat het ten goede komt aan jongeren in deze Gemeente. De fractie verzoekt het College nogmaals te kijken naar een aantal schriftelijke vragen die als beleidsvragen zijn getypeerd en niet beantwoord.

Het College stelt dat men - wat de formatiereductie betreft - aardig op schema ligt. Er is reeds een forumbespreking toegezegd mits de Raad hier prijs op stelt. Bij een aantal zaken gaan de kosten voor de baten uit. Dat betekent een aanslag op het budget. Voor de lange termijn ligt dit echter op schema en het bedrag wordt gerealiseerd. Het bedrag dat de Raad beschikbaar heeft gesteld voor de jongerenwerker, komt ten goede aan het jongerenwerk. Over de concrete invulling is men nog in gesprek met Stichting Perspectief.

Het College geeft aan dat zij zich volop voorbereidt op de transities in het sociale domein. Hierover zal op andere momenten met de Raad worden gedebatteerd. Het is goed om erover na te denken hoe dit het beste in de begroting een plaats kan krijgen binnen de hiervoor geldende regels. De ontschotting krijgt vanaf 2015 zijn beslag; dit moet dit ook in de begroting zichtbaar worden gemaakt.

Stadsbelang informeert naar het regionale transitiearrangement Jeugdzorg dat uiterlijk 31 oktober 2013 ingediend moet worden.

Het College verwijst naar een eerder Forum waarin twee moties van de VVD aan de orde zijn geweest. Het College moet vóór 31 oktober 2013 het regionaal transitiearrangement bij het Rijk. Dit gebeurt onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraden van Zutphen en Lochem. Het betreffende stuk wordt ook aan de raden gestuurd. Na 31 oktober volgt het gesprek met de gemeenteraden. Dit bleek vooraf niet haalbaar te zijn.

Inzake de participatiesamenleving is er tijdens de kerntakendiscussie reeds een aantal besluiten genomen; deze impliceren dat de lokale overheid een stap terug doet. Hierdoor wordt ruimte aan de burgers gelaten om bepaalde verantwoordelijkheden - op diverse terreinen - al dan niet over te nemen. In de begroting zijn wat dit betreft wel degelijk keuzes gemaakt, welke de komende tijd verder ontwikkeld moeten worden. Dit vraagt van zowel de organisatie, als van College en de Raad, de nodige inzet en zal een omslag van de organisatie vragen. Daarom is de rol van de veranderende overheid één van de vier pijlers in het veranderingsprogramma van de organisatie (‘Zutphen Vooruit’). Het is méér dan alleen een communicatiestrategie. De krimp in de organisatie is inmiddels zichtbaar.

Wat betreft de handhaving, meldt het College dat er op dit moment één BOA in opleiding is. Met buurgemeenten wordt afgestemd waar men elkaar kan versterken. Capaciteit en prioriteit moeten gevonden worden binnen de bestaande sterkte van het team, omdat er wel extra taken vanuit het Rijk bijkomen, maar geen extra geld. In de actualisatie van het handhavingsbeleid komt dit expliciet aan de orde en worden de prioriteiten gesteld.

Het College meldt dat eind oktober meer duidelijkheid zal bestaan over de hulpmiddelen van de Wmo. De gemeente Zutphen trekt op met negen andere gemeenten. Het College gaat er van uit dat de continuering van de zorg gewaarborgd blijft bij nieuwe aanbesteding. De verstrekte hulpmiddelen zijn gemeentelijk eigendom.

De SP vraagt zich af of er zekerheid bestaat dat dit verband van tien gemeenten intact blijft. Wat dit betreft, verwijst spreker naar de ervaringen met de thuiszorg, waar uiteindelijk slechts twee gemeenten samenwerkten in plaats van negen. Tevens vraagt de fractie of de Raad wordt geïnformeerd als een gemeente zich terugtrekt.

Het College merkt op dat de Raad destijds is geïnformeerd door terinzagelegging van het betrokken stuk. Kennelijk is dit onvoldoende geweest.

Stadsbelang vraagt wanneer de Raad de cijfers van De Hanzehof tegemoet kan zien. Dit is nodig om een goede afweging te kunnen maken.

Burgerbelang herhaalt de vraag over de hoogspanningslijnen.

Het College antwoordt dat ten aanzien van de hoogspanningslijnen reeds een haalbaarheidsonderzoek is toegezegd. Verwacht wordt dat dit eind november/begin december beschikbaar is.

Wat de cijfers van De Hanzehof betreft, wordt hard gewerkt aan een document op basis waarvan de Raad precies kan zien wat de financiële situatie is en welke stappen De Hanzehof op korte termijn en nu reeds onderneemt om de zorgelijke situatie te keren.

Stadsbelang heeft vernomen dat deze cijfers reeds beschikbaar zouden zijn.

Het College antwoordt dat er cijfers waren vanuit het BMC-rapport maar deze hadden nog niet de gewenste informatiewaarde.

Het College merkt over de schuldenlast op dat de staat van opgenomen geldleningen terugloopt van 108 miljoen Euro naar 102 miljoen Euro. Dit is de actuele stand van dit moment, maar kan natuurlijk aan het eind van het jaar veranderd zijn.

De SP merkt op dat er bijna vijf miljoen euro aan nieuwe leningen wordt genomen voor de diverse programma’s.

Het College geeft aan dat dit investeringen zijn en geen nieuwe leningen.

Tweede termijn

De voorzitter vraagt fracties om de tweede termijn ook te benutten om een voorlopig standpunt te geven inzake de motie Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen (indieners: ChristenUnie en Burgerbelang).

D66 is van mening dat de Gemeente wat burgerparticipatie betreft, al een heel eind op de goede weg is. De organisatie is hier echter nog niet op ingericht. Dit blijkt uit het gegeven dat het wel eens fout gaat als mensen met initiatieven bij de Gemeente aankloppen. Het is jammer dat het bij een dergelijk belangrijk item in de Strategische Agenda alleen over communicatie gaat. De fractie is over de motie reeds duidelijk geweest in een eerder Forum.

De ChristenUnie sluit zich aan bij de inbreng van D66. De fractie begrijpt de voorbeelden die het College heeft genoemd over participatieve samenleving. De Gemeente moet op voorhand duidelijk aangeven wat zij niet meer doet in het domein van zorg en zelfredzaamheid.

De PvdA gaat er van uit dat op de risico’s van 90 of 95 procent wordt geanticipeerd in de Strategische Agenda. De fractie steunt voorliggende motie niet. De hierin genoemde beslissingen moeten vanuit de kerntakendiscussie ‘Versoberen en Investeren’ worden genomen. Daarnaast kan de Raad voor elk plan afzonderlijk een beslissing nemen.

De VVD sluit zich aan bij de inbreng van de PvdA, wat de risicoparagraaf betreft. De fractie vraagt om een toezegging wat betreft de reserve Wmo en Wwb. De vraag is hoe hoog de reserve moet komen om welke toekomstige risico’s te kunnen opvangen.

De fractie is niet tevreden over de beantwoording van het College inzake de automatisering en ziet op dit punt een serieus probleem. De fractie wenst een toezegging dat de doorontwikkeling van de afdeling automatisering, met name in regionaal verband, tegemoet kan worden gezien. Wat betreft de motie, vraagt de VVD of dit ook de projecten betreft, die zijn genoemd op pagina 153 van de Strategische Agenda.

De SP steunt voorliggende motie.

De Stadspartij is er van overtuigd dat de het College zich ervan bewust is hoe men moet omgaan met de transities in het sociale domein en is er voorts van overtuigd dat de Raad hiervan op de hoogte zal worden gehouden. De fractie steunt voorliggende motie niet.

GroenLinks stelt in vervolg op de motie, dat de Raad heel goed in staat is om elk collegevoorstel op zijn merites te beoordelen en een beslissing te nemen. Dit geldt ook voor voorstellen met onomkeerbare investeringsbeslissingen. Wat de tweede opdracht aan het College betreft, vraagt de fractie zich af, waarom er wel vertrouwen wordt gegeven aan een College dat men nog niet kent en geen vertrouwen aan een College waar men al drie jaar mee optrekt. Dit lijkt op een motie van wantrouwen. GroenLinks kan de motie dan ook absoluut niet steunen.

Het CDA vraagt om in een memo een nadere toelichting te geven op de minder positieve uitkomst van de Septembercirculaire. De fractie dringt er op aan om uiterlijk in 2013 met voorstellen te komen voor het sluitend maken van de begroting voor de komende jaren. Wat de motie betreft, vraagt de fractie welke investeringen worden bedoeld.

Stadsbelang wacht de memo over de Septembercirculaire en de gevolgen daarvan af. Wat de motie betreft, merkt de fractie op dat in het kader van versoberen en investeren ook investeringen versoberd kunnen worden en de investeringen bezien moeten worden in het licht van de bezuinigingen. De fractie sluit zich aan bij de vraag van de VVD wat betreft het zwembad.

Het College verwijst naar de risicoparagraaf en het anticiperen hierop. De opdracht is om de risico’s te verkleinen. De wethouder weet niet hoe hoog de reserves van de Wmo en Wwb moeten zijn. Wat automatisering betreft, is een onderzoek gestart naar PIOFACH-taken in de Stedendriehoek.

Het College verwijst naar de vragen inzake de reserve Wmo en Wwb. Ze stelt voor deze mee te nemen in de voorbereiding van het voorstel inzake het sluitend krijgen van de meerjarenbegroting. Dit voorstel zal in december worden aangeleverd.

De ChristenUnie stelt dat de ingediende motie vooral diende als signaal. De bezuinigingen en investeringen verhouden zich niet met elkaar. Het is nog niet precies bekend waar men op gaat bezuinigen, maar de investeringen zijn wel bekend. De fractie vindt dit geen goede gang van zaken. Het is niet de bedoeling om alle investeringen stop te zetten. Er is nu door meevallende bezuinigingen wel wat meer ruimte. Het signaal van de motie is om hiermee op te passen, want de investeringsruimte is beperkt. De indieners van de motie zullen nader overleggen over het verdere vervolg. De ChristenUnie stelt geen prijs op de papieren verstrekking van de antwoorden op de technische vragen aan het begin van de vergadering. Deze informatie kon ook digitaal geraadpleegd worden en is zonde van het papier.

De voorzitter inventariseert of de Strategische Agenda/Programmabegroting 2014 en de motie Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen rijp is voor behandeling in de raadsvergadering van 4 november 2013.

Advies: voldoende besproken. Gereed voor discussie en besluitvorming in de raad.

De VVD verzoekt het College ruimte te blijven bieden voor het stellen van aanvullende vragen.

Stadsbelang verzoekt tijdig het verslag te ontvangen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.50 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Geen onomkeerbare investeringsbeslissingen (14-10-2013)

Datum 14-10-2013 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling en P.P.G.L. Smeenk
StadspartijH.I. Hamming en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en W.P. van Stockum
GroenLinksJ.A. Jansen en G.H.M. Buitink
D66C.A. Lammers en W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters en A.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer en G.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen en E.P.M. GrĂ¼ndemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg en H.M.J. Siebelink

Verslag van de vergadering

Deze motie is tegelijk met de strategische agenda - Programmabegroting 2014 besproken, zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda's 14-10-2013

Behandeld in

Forumverslagen {{ actiefJaar }}