Pagina delen

Forumverslag 14-05-2018

Motie: Behoud Buddy to Buddy (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
D Logemann
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM.J. ten Broeke
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66G.I. Timmer
VVDJ Lok
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijM Wesselink
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen – met name de vele aanwezigen van Buddy-to-buddy - welkom. Vanavond wordt in het forum uitsluitend de motie behandeld, er wordt niet over gestemd.

De volgende vijf mensen spreken namens Buddy-to-buddy in.

  1. Ilonka de Haan, voorzitter van het bestuur van Buddy-to-buddy, geeft aan dat de organisatie nu drie jaar functioneert. Buddy-to-buddy koppelt vluchtelingen aan Zutphense inwoners en organiseert activiteiten voor hen. De organisatie is ontstaan uit idealisme. Er is één betaalde kracht (0,8 fte) en er zijn 125 actieve vrijwilligers. Er gaat veel aandacht uit naar het werven van fondsen en donateurs.
  2. Armijn van Roon, oprichter van Buddy-to-buddy, geeft aan dat geld nodig is van de gemeente. Er is daarover de afgelopen tijd veel gesproken op bestuurlijk en ambtelijk nivo. Ook zijn andere fondsen in beeld. Buddy-to-buddy levert een bijdrage aan het integratieproces van de vluchteling. De gemeente heeft toegezegd dat er een meerjarenfinanciering zou komen. Toch besloot het college echter daar niet mee in te stemmen.
  3. Kokou Djagnikpo komt uit Afrika en is nu zeven maanden in Nederland. Hij vertelt over de positieve ervaringen die hij heeft met Buddy-to-buddy. Hij ontmoet mensen, maakt vrienden en leert Nederlands spreken. Hij geeft aan dat Buddy-to-buddy nodig is voor de integratie van vluchtelingen.
  4. Biene Hovingh is buddy. Het gaat om wederzijdse integratie. Ook wij als Nederlanders leren veel van de vluchtelingen. Met Buddy-to-buddy is de drempel lager, zodat oude en nieuwe Nederlanders makkelijker contact met elkaar leggen. Daarnaast is Buddy-to-buddy een veilige plek voor contact.
  5. Ahmad Halabi komt uit Syrie en is nu drie jaar in Nederland. Hij was hier eerst alleen, maar heeft onlangs zijn familie laten overkomen. Hij geeft aan dat Buddy-to-buddy daarbij erg belangrijk is geweest.

De voorzitter geeft vervolgens de forumleden ruimte voor het stellen van vragen aan Buddy-to-buddy.

D66: Kunt u mij een toelichting geven op de toezegging van de gemeente over de subsidie?

Armijn van Roon: Er was draagvlak bij het college van burgemeester en wethouders voor een meerjarenfinanciering. Er was een goed gevoel en veel vertrouwen bij de gesprekken met ambtenaren en wethouder.

PvdA: Hoe is het uiteindelijke collegebesluit gecommuniceerd aan jullie? Is er begrip voor dat besluit?

Armijn van Roon: We zijn netjes geïnformeerd, maar hebben geen begrip voor het besluit. Het is geen juiste keuze. Het is ad hoc en paniekvoetbal. Ik zou het zelfs onbeschoft willen noemen.

CDA: Er is nu voor twee jaar geld. Wat willen jullie?

Armijn van Roon: Er is één jaar toegezegd. Wij willen graag een toezegging voor vier jaar.

Burgerbelang: Het Oranjefonds wil jullie maximaal drie jaar steunen. Wat gebeurt er na al die jaren dat jullie subsidie krijgen?

Armijn van Roon: Dan gaan we via andere fondsen geld werven. De begroting is tot 2022.

D66: De vraag van Burgerbelang is waarschijnlijk: wat na de vier jaar? Kun je als organisatie onafhankelijk bestaan?

Armijn van Roon: Nee, een financiële bijdrage van de gemeente zal altijd nodig blijven. We bouwen gedegen aan onze organisatie. We hebben wel tijd daarvoor nodig.

VVD: Zijn er posten waar je op kunt besparen?

Armijn van Roon: Nee, communicatie is heel belangrijk. Daar gaat veel geld in zitten. Met minder gaat het niet. We hebben 600 buddy’s.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de volgende inspreekster.

Henrike Reef is voormalig teamleider bij Vluchtelingenwerk Oost-Nederland, afdeling Zutphen en Bronckhorst. Vluchtelingenwerk raadt iedere nieuwkomer aan een buddy te zoeken. De vluchteling komt helemaal alleen aan in Nederland. Zijn of haar leven is enorm ontwricht. Buddy-to-buddy richt zich op gelijkheid in de relatie. De vluchteling voelt zich daardoor waardiger. Vooroordelen verdwijnen over en weer. In plaats daarvan ontstaan begrip, interesses, respect en verdraagzaamheid. Buddy-to-buddy draagt bij uitstek bij aan een betere wereld.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de indieners van de motie.

Stadspartij: Dank voor de grote opkomst. Het belang van Buddy-to-buddy is ook groot voor de Zutphense burgers. Ik heb een vraag aan de wethouder: is er toch ergens geld voor Buddy-to-buddy?

GroenLinks: Destijds was er veel onrust bij de komst van het AZC. Daar is nu weinig meer van te merken. Dat is mede te danken aan Buddy-to-buddy.

ChristenUnie: Wat denken de andere partijen over de motie?

CDA: Ik wil nu eigenlijk eerst graag een reactie van de wethouder. Kan dat?

College: Dit debat valt mij zwaar. Ik ben het eens met Buddy-to-buddy. Ik ben trots op het appeltje-van-oranje dat ze gewonnen hebben. We hebben samen goede gesprekken gevoerd. Het college besloot echter niet in te stemmen met de meerjarensubsidie. Dat heeft met de financiële situatie van de gemeente te maken. De gemeente wil een integrale afweging maken. Mijn advies aan u is: neem de motie aan, dan gaat het college die vervolgens uitvoeren.

D66: Voor ons is dit een duivels dilemma. Buddy-to-buddy doet goed werk, maar het geld is beperkt en ook andere organisaties hebben geld nodig.

College: Vanavond wordt gesproken over de bezuinigingen. Deze motie hoort daarbij.

VVD: De motie zegt: waarborg Buddy-to-buddy. Hoe gaat het dan met de andere organisaties die ook geld nodig hebben? Gaat het nu uitsluitend om een waarborg van de subsidie?

College: De raad en het college moeten posten zoeken waarop zij kunnen bezuinigen. Eind juni maken zij keuzes. Dan is inzichtelijk wat wel en wat niet kan. We kunnen de raad meegeven dat investeringen nodig zijn in vroegsignalering en preventie.

SP: De hele gemeenschap is gebaat bij Buddy-to-buddy. Wij zijn voorstander van de motie.

Stadspartij: Jammer dat Buddy-to-buddy straks onvoldoende geld krijgt. Strijk met de hand over het hart. Geef Buddy-to-buddy geld. Ook BewustZW is overigens indiener van de motie.

VVD: Er wordt op de emotie gespeeld. Blijf svp ook nadenken. Gaat het hier uitsluitend om geld of om waarborging van de organisatie?

Stadspartij: Het gaat om de subsidiestroom.

College: Nu is er veel discussie over processen. Dat is jammer. Het gaat vooral over andere dingen. Dit levert veel onzekerheid op.

D66: De indieners van de motie en de wethouder zeggen twee verschillende dingen.

Stadspartij: Mijn betoog is: heroverweeg het besluit en zoek geld voor Buddy-to-buddy.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende besproken is en sluit daarop het forum.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16 - oude meisjesvakschool/ROC (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
B.M. Duizer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM Dolfing
SPG.J.N. Müller
PvdAS de Geus
BurgerbelangA Menkveld
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAH Haringsma
StadspartijB Vink
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

Voorzitter: De vergadering over de "Richtinggevende uitspraak over omgeving van Vispoortplein 16, oude meisjesvakschool/ROC" is geopend. Welkom allemaal. Het woord is aan de inspreker, de heer De Bakker, initiatiefnemer van Proeflokalen.

De heer De Bakker is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen (zie de bijgevoegde spreektekst).

VVD: Wat is het aantal mensen dat van Proeflokalen gebruik maakt? Gaat het om een antikraakregeling?

De heer De Bakker antwoordt dat het om 35 initiatieven gaat, waarbij 40 mensen zijn betrokken. Met de huidige eigenaar is een contract overeengekomen dat neerkomt op een gebruikersvergunning.

ChristenUnie: Om hoeveel parkeerplaatsen zou het gaan?

De heer Bakker antwoordt dat het zijns inziens gaat om circa 80 parkeerplaatsen.

College: De vraag die het college de raad op dit moment voorlegt, is of de gesprekken met de huidige eigenaar van de locatie over de aankoop van Vispoortplein 16 gestart mogen worden. Wanneer de gesprekken resultaat opleveren, volgt hierover opnieuw een raadsvoorstel.

GroenLinks: Is dit voorstel ook de reactie op de motie over innovatief parkeren?

SP: Er is behoeft aan parkeergelegenheid en tegelijkertijd zou het jammer zijn als Proeflokalen verloren gaat. Kunnen we alleen het deel kopen dat we willen slopen voor de parkeerplaatsen?

VVD: Gaat het om verkeersluw of verkeersvrij maken van de 's Gravenhof? Wat betekent dit initiatief voor het project Poort van Zuid, wat is er nog mogelijk op financieel gebied? Wat zijn de onderhoudskosten?

PvdA: Is de gemeente al in gesprek met bewoners en ondernemers?

BewustZW: Dit project moet integraal worden bekeken. Kan de aankoop straks nog doorgaan, met de aanstaande bezuinigingen?

College: Over een eventuele daadwerkelijke aankoop en de gevolgen daarvan kunnen op dit moment nog geen uitspraken worden gedaan, dat zou de gesprekken met de verkoper te veel beïnvloeden. Op dit moment is geen financiële steun van derden te verwachten. Gelijkvloers op maaiveldhoogte parkeren is de best betaalbare optie. Ondergronds parkeren is op dit moment niet aan de orde. Met bewoners zijn al (eerste) gesprekken gevoerd. Het gaat om het verkeersluw maken van de 's Gravenhof. Onder bepaalde omstandigheden blijft het daar mogelijk gebruik te maken van de auto.  

Stadspartij: Zijn er al ideeën over de bestemming van het pand?

D66: Wordt hiermee gekozen voor een pragmatische oplossing? Is de financiering hierbij leidend? Is de provincie gevraagd subsidie te verstrekken?

CDA: Is er een alternatief voorhanden als deze aankoop niet doorgaat? Wordt hiermee de optie ondergronds parkeren uitgesloten?

College: Er zijn in dit stadium nog geen plannen over de bestemming van het pand. Het klopt dat is gekozen voor een pragmatische oplossing. De gemeente is met de provincie in gesprek om in het kader van het programma SteenGoed benutten of het Cleantech programma bij te dragen. Met de nu gekozen optie wordt ondergronds parkeren niet uitgesloten. De voorliggende optie is echter het snelst te realiseren en er is op dit moment geen alternatief. 

Voorzitter: Op basis van een inventarisatie van de standpunten van de fracties over het vervolg, concludeer ik dat het onderwerp aan de orde kan komen in een volgende raadsvergadering. 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018 (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
L. Luesink
Griffier
M Linssen
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL de Jong
SPE. Müller
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet de aanwezigen welkom bij de presentatie van de Herijking speerpunt binnenstad 2022 en uitvoeringsplan 2018.

Zij geeft het woord aan Laura van der Poel voor de actuele stand van zaken. 2 jaar geleden is het traject gestart. Het speerpunt Binnenstad is een van de doelen die we willen bereiken . Een aantal zaken hebben daarbij aandacht gevraagd:
-    De structurele basis voor partnerschap met Binnenstadsmanagement en Zutphen Promotie.
Samen werken aan sfeer, graffiti verwijderen, het optreden op plekken die aandacht kunnen gebruiken, faciliteren dat panden goed worden onderhouden en opgesteld. Cultuurhistorische ontmoetingsruimte vergroten.

De presentatie van de Herijking speerpunt binnenstad 2022bevat een overzicht van de actuele trends die impact hebben voor de binnenstad. Een 8-tal thema’s zijn relevant om op in te zoomen.
In alle onderzoeken zien we belang van aangaan partnerschap met bewoners en ondernemers om de aantrekkelijkheid van de binnenstad te kunnen bevorderen. Het onderscheidend vermogen is bepalend voor je aantrekkelijkheid.

Het centrale doel is om Zutphen in de top 10 van aantrekkelijke binnensteden krijgen in 2022. We hebben 3 actielijnen daarbij onderscheiden:
1. Gastvrijheid
2. Historische en duurzame Hanzestad
3. Poorten van de stad

We proberen met onze partners afspraken te maken over deze onderwerpen. Dit zijn opgaven die er al waren. Aandachtspunt is het fiets parkeren dat soms een probleem vormt en zorgen voor een binnenstad waar je prettig kunt vertoeven.
Actielijn 2 heette in verleden Cultuur en erfgoed, maar er zijn nog aantal kenmerken die Zutphen authenticiteit bieden en dat zit in de kleinschaligheid en de ligging aan het water. De cursus Zutphenkunde loopt als een trein en de kennisdeling gaat heel erg goed. Dit willen we uitbreiden met erfgoed en duurzaamheid.  We werken nauw samen met hoge scholen en universiteiten.
De poorten van de stad zijn bepalend voor de bereikbaar. Dat betekent ook samenwerken met anderen. Dat zijn de opgaven. Van belang is ook de verbinding met andere speerpunten.

Er zijn 4 centrale onderwerpen:

1. (Identiteit) Water en beleving;

2. Transformatie van de binnenstad;

3. Benutten erfgoed en ambacht;

4. Mobiliteit.

De voorzitter geeft de raadsleden per onderwerp de gelegenheid om vragen te stellen of kanttekeningen te plaatsen.

Bij onderdeel 1:

De PvdA verwijst naar het eerdere Blauw Boek voor de verbinding tussen de Vispoortgracht en andere grachten om deze weer bevaarbaar te maken.

De Stadspartij ziet samenhang tussen water en groen in de stad. Bijvoorbeeld mogelijkheden voor meer vijvers. Dit ter koeling van de stad.

Van der Poel voegt toe dat aan het onderwerp wordt gewerkt, om de impact te bepalen. Samen met Waterschap zijn er projectmatig aan gewerkt.

Bij onderdeel 2:

Van der Poel geeft aan dat dit ontwikkelingen zijn als het teruglopen van aantal vierkante meters winkeloppervlakte en groei van de horeca.

De VVD: De vraag is straks, gezien het overschot aan vierkante meters winkelruimte, hoe we de binnenstad straks gaan inrichten. Dit heeft gevolgen voor het wonen, en wat er wel en niet kan. Bij het wonen: dilemma is het evenwicht tussen evenementen en woongenot. Hier moeten we rekening mee houden.  Hier wordt verschillend over gedacht. De identiteit hoort bij onze identiteit; het is de reden waarom Zutphen een succesvolle handelsstad is geworden.

Burgerbelang is benieuwd of de Horecavisie aansluit op deze ontwikkelingen.

De PvdA wijst op belang op vroegtijdig burgers informeren over ontwikkelingen op gebied van horeca. Met name verwachtingsmanagement bij uitbreiding van horeca.

De heer Feith, binnenstadsmanager reageert hierop. Bij evenementen houden we zeker rekening mee met de identiteit van de stad. Op dit moment werken we met een 'event academy' die ervoor moet zorgen dat bijv. omwonenden worden betrokken en Zutphen wordt uitgedragen. Ook ondernemers denken in leefbaarheidsbegrippen. 

De Stadspartij wil graag weten wat voor een soort evenementen we gaan organiseren in de stad. Zij wil een duidelijke keuze, die past bij de identiteit.

Feith antwoord dat hieraan wordt gewerkt, dus dat evenementen moeten passen bij Zutphen. Zij die niet aan voldoen, worden niet gesteund. Bijv. een Radio 538 evenement op Gravenhof zal bijvoorbeeld minder passen dan een Winterfair.

D66 zegt over het teveel aan winkeloppervlakte. Er komen veel nog onbekende boetiekbedrijven die ook naar Zutphen komen. Wat betreft de specifieke doelgroep: jeugd, horen we vaak het geluid dat er weinig te beleven is in Zutphen is voor hen. Dus hiermee zal ook rekening moeten worden gehouden.

Feith ziet meerdere dingen: dat er nl. bepaalde bedrijven die zich voorheen alleen in een stad met 100.000 + zouden vestigen, dat nu ook in Zutphen doen, bijv. Rituals. De sfeer en kwaliteit passen erg goed bij de stad. De andere ontwikkeling is dat we steeds meer een toeristische stad die andersoortige winkels met zich meebrengt, zoals concept stores. Meer traditionele winkels, bijv. herenmode, profiteren minder van toeristische ontwikkelingen. Het hebben van een winkel is uit de gratie geraakt. Jeugd moeten we gaan enthousiasmeren voor het starten van een winkel. De stad moeten we klaar maken voor een jongere generatie.

De ChristenUnie vraagt zich af, op grond van persoonlijke ervaringen, hoe we jongeren wel kunnen overtuigen om kinderen om terug te komen in Zutphen.

Feith geeft aan dat we toch een trek zien vanuit de Randstad naar steden als Zutphen door vestigingsklimaat, veiligheid en bejegening. Dit heeft ook te maken met landelijk beleid voor spreiding van toerisme.

Het CDA wil weten hoe we eigen inwoners stimuleren om deel te nemen aan activiteiten.

Volgens Feith is de inwoner de economisch meest interessante. We moeten deze veel meer betrekken bijv. ook bij onderwerpen als mobiliteit.

De VVD is van mening dat winkels in aanloopstraten een interessant onderwerp is om nog een keer te bespreken in relatie tot de binnenstad.

Volgens  Feith is dit een lastige. Het gaat hierbij soms ook om functieverandering, bijv. ook het veranderen naar een woonbestemming. Soms denkt een ondernemer dat een winkel in de binnenstad duur is, maar vergeet het businessmodel dat uiteindelijk gunstiger is. Met een benchmark meting van huurprijzen willen we pandeigenaren ook duidelijk maken dat niet iedere vierkante meterprijs gevraagd kan worden.

Het CDA brengt een nuance aan. Zutphen is relatief klein en dus een afstand naar een aanloopstraat is gemakkelijk te doen.

De VVD geeft aan dat dit wel een rol speelt, mensen winkelen meestal in een gebied met veel winkels dicht bij elkaar.

De voorzitter vraagt of er over het onderwerp mobiliteit vragen, opmerkingen of dilemma's zijn. 

De PvdA vraagt aandacht voor het gebruik door ouderen met beperkte mobiliteit.

D66 wil graag een pro-actief beleid bij plaatsing van E-Palen (voor laden van een elektrische auto).

De Stadspartij vraagt om een goed geordend loopgebied. Dit om problemen met het stallen van fietsen te voorkomen.

Het CDA vult aan op de specifieke behoefte bij e-bikes: voorkomen van diefstal van de kostbare accu's en faciliteiten voor het opladen hiervan.

GroenLinks doet de suggestie om leegstaande panden tijdelijk te gebruiken voor het stallen van fietsen.

D66 ziet laadpalen als een promotiepunt voor Zutphen, in context van het parkeerbeleid. Stadspartij ziet daarvan voorbeelden in bijv. Arnhem.

Het CDA vindt ook leeftijdsbestendigheid een belangrijk punt bij mobiliteit.

De voorzitter stelt voor om naar laatste punt te gaan: het benutten van erfgoed en ambacht en vraagt reacties hierover.

De ChristenUnie vraagt of het museum ook activiteiten buiten het museum heeft voorzien om meer bezoekers te trekken voor Zutphen. Is daarover nagedacht?

Haafkens geeft aan dat het museum dit ontwikkelt. Zij zijn nog in overgangsfase. Er zijn reeds kleinere tentoonstellingen gepland in de Burgerzaal. Op termijn volgen grotere tentoonstellingen. Er zijn ontwikkelingen om zich te ontwikkelen tot kwalitatief hoogwaardig evenementencentrum.

De heer Schuitemaker (van VVV Zutphen): De VVV gaat volgend jaar verbouwen, en wordt meer een inspiratiecentrum. Klantbeleving komt meer centraal te staan. Waar nagedacht wordt om ook hier stukken van het museum te laten zien.

De ChristenUnie vraagt hoe de raad op de hoogte blijft van de voortgang.

Feith geeft aan dat hier o.a. een nieuwsbrief is.

Het College voegt eraan toe dat gemeente eigen kanalen heeft om de raadsleden te informeren. Het komt aan de orde bij de bestuursrapportages.

D66 wil van College weten wat positie van Poort van Zuid is. Wordt dit apart gehouden?

Het College ontkent dit, de aankoop is in een ander forum behandeld. Gezien de subsidieproblematiek zal het op deelgebieden worden afgehandeld.

De voorzitter sluit hierna de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPH.M.H. Giesen
PvdAM.M.M. Moester
Burgerbelang
D66P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. Oldenkamp

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over "Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta". Als eerste geef ik het college het woord omdat zij vooraf wat willen mededelen.

College: In de alinea over de toekomst van het pand van Delta staat dat te verwachten is dat het pand in 2018 wordt gesloopt of verkocht. Inmiddels is het betreffende pand verkocht onder voorbehoud. Het voorstel is dan ook om met een aangepast voorstel en een aangepaste zienswijze te komen waarin deze alinea wordt geschrapt.

Voorzitter: Is iedereen akkoord met dit voorstel?

Forum: Akkoord met het voorstel.

Voorzitter: Wie wil het woord over de voorliggende stukken?

D66: In de begroting wordt aangegeven dat het bedrijfsresultaat een tekort van €590.000,- laat zien. Er is dus een verschil van €734.000,- ten opzichte van de begroting van 2018. Het tekort zou worden veroorzaakt door hogere personele kosten van €605.000,-  Daarnaast heb ik een vraag over de 2 + 1 boventallige personeelsleden, wat is dat precies?

College: Twee personeelsleden zijn in 2018 al boventallig verklaard, de ene extra betreft de nu nog directeur. Voor de nu nog directeur wordt een voorziening voor getroffen.

ChristenUnie: Het pand van Delta is verkocht onder voorbehoud. Kan het resultaat van de verkooponderhandelingen als bijlage bij het voorstel worden gevoegd? Daarnaast willen we weten wat de consequenties zijn dat we uit Delta stappen: wat zijn daarvan de kosten van het uittreden uit Delta en het stoppen met Delta in zijn geheel?

College: Dat is een goed voorstel. De consequenties van het uitstappen uit Delta én de uittreedkosten zullen worden uitgezocht en worden meegenomen in één document.

VVD: In het Presidium is afgesproken dat het onderwerp "Uittreedkosten gemeenschappelijke regeling Delta" van de raadsagenda komt te vervallen.

Voorzitter:Op technische gestelde vragen van D66 zal het college op een later moment terugkomen. Dat is ook toegezegd door het college.

College: Dat klopt, wij komen later terug op de door D66 technisch gestelde vragen.

CDA: Bij de verkoop van het pand van Delta komen er reserves vrij. In de zienswijzenbrief staat dat de bestemmingsreserve groot onderhoud gelet op de ontwikkelingen nu al grotendeels kan vrijvallen ten gunste van het resultaat 2018. Blijft dit gehandhaafd in de aan te passen zienswijzenbrief?

Voorzitter: Een aangepaste versie van de zienswijzenbrief wordt eerst aan de raad voorgelegd.

GroenLinks: Wij willen graag een lijst met daarop een totaaloverzicht van alle kosten.

ChristenUnie: Wat is Zutphen per saldo nog kwijt aan Delta? Niet in partjes informeren maar in één document met een totaaloverzicht.

College: We zullen in een document zowel de uittreedkosten uit de gemeenschappelijke regeling Delta verwoorden als ook de kosten voor de uitvoering van de wsw.

GroenLinks: Wanneer moet deze begroting worden vastgesteld?

College: Dit moet vóór 15 juli. We hebben nog wel wat speling, maar er moet wel een zienswijze komen. Deze zienswijze staat los van het eerdergenoemd document met een totaaloverzicht van alle kosten. We zullen de zienswijze aanpassen in relatie tot de verkoop van het pand van Delta en dan opnieuw aan u aanbieden.

Voorzitter: Kunt u dat deze week aanpassen zodat het in het Forum van 28 mei 2018 opnieuw kan worden behandeld?

College: Als de agendacommissie daar mee instemt.

Forum: Akkoord met dit voorstel.

ChristenUnie: Wij willen graag de waarde van het pand van Delta en de eventuele hypotheekkosten inzien.

College: Wij zullen het memo verder aanvullen met die kosten.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Op (elektrische) rolletjes laten lopen (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangE Yildirim
D66H. Brouwer
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
StadspartijB Vink
BewustZW
ChristenUnieJ.J. Veenstra

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het woord aan de inspreker, dhr. Lustenhouwer.

De bijdrage van dhr. Lustenhouwer is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De fracties hebben de volgende vragen aan dhr. Lustenhouwer:

D66: Betekent dit voorstel dat een electrische minibus door de binnenstad gaat rijden?

CDA: Hoe kijkt dhr. Lustenhouwer tegen de motie aan.

Dhr. Lustenhouwer: Het is inderdaad de bedoeling dat er een busje vanuit verschillende wijken naar het centrum rijdt volgens een vaste dienstregeling. Deze zal ook door het voetgangersgebied rijden en de steegjes. De verwachting is dat deze binnen 1 ½ jaar kan rijden. Er zijn al een aantal offertes voor de betreffende bussen opgevraagd. Dhr. Lustenhouwer ondersteunt de motie. Hij constateert wel dat deze heel breed is.

De voorzitter geeft de indieners van de motie de gelegenheid deze toe te lichten.

GroenLinks licht bij afwezigheid van de fractie BewustZW de motie toe die gezamenlijk is ingediend door PvdA, GroenLinks, BewustZW, VVD en Stadspartij. GroenLinks is zeer gecharmeerd van het initiatief van dhr. Lustenhouwer maar het maakt de motie niet overbodig. In een duurzame samenleving speelt openbaar vervoer een belangrijke rol en kleinschalig en aanvullend vervoer draagt hier aan bij. De motie roept op tot onderzoek, maar dit hoeft geen uitgebreid onderzoek te zijn. Dit zou een kort en bondig ambtelijk memo kunnen zijn waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen:

-          Een overzicht van de hiaten in het ov-netwerk, naar routes of concentratiegebieden van ouderen

-          Een duiding van de vraag naar aanvullend kleinschalig vervoer

-          Ervaringen elders en succes/faalfactoren

-          Een schets hoe dit er operationeel/functioneel uitziet

-          Elektrificatie van het bestaande openbaar vervoer (Arriva)

D66: Dit klinkt als een omvangrijk onderzoek. De fractie vindt de motie heel breed en in de huidige vorm lastig te steunen. Deze gaat zowel over dekkend vervoer als over elektrisch vervoer. Als er een motie met een primair doel van wordt gemaakt kan D66 deze steunen.

CDA: De motie is breed opgesteld. Voorstel is om de motie minder breed te maken. Dat maakt de motie duidelijker. Dan kan ook het CDA deze ondersteunen.

Burgerbelang: Waarom is er nog meer vervoer nodig? Er zijn al veel vervoersmogelijkheden.

VVD: Blij met de motie en het initiatief. Hoe staat het college hier tegenover?

ChristenUnie: Indien de motie verhelderd kan worden kan de fractie deze steunen, in overeenstemming met de toelichting die GroenLinks heeft gegeven dat het gaat om een klein onderzoek.

SP: Kan de motie volgen voor zover dit gaat over kleinschalig vervoer. Als het gaat om het elektrisch maken van het bestaande openbaar vervoer gaat het om waarschijnlijk om miljoenen euro’s. Hebben de indieners daar een berekening van gemaakt?

PvdA: Meldt dat het initiatief van dhr. Lustenhouwer er al was voordat de motie op tafel kwam. Het gaat om mensen waarvoor andere vormen van vervoer niet geschikt zijn. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld PlusOV dat voor een andere doelgroep bestemd is. De motie is inderdaad breed van opzet. Samen met de andere indieners wil de fractie bespreken hoe deze verder te specificeren is.

GroenLinks: Er is nog geen berekening gemaakt van de kosten voor het elektrificeren van het bestaande openbaar vervoer. Misschien dat dit inderdaad in de miljoenen gaat lopen. Opgemerkt wordt dat het toch wel een keer zal moeten gebeuren en dus ook een kwestie van prioriteren is. Met de andere indieners zal overlegd worden over aanpassing van de motie naar aanleiding van de adviezen van de andere fracties. De fractie wil van het college weten of de initiatiefnemers feitelijk ook ambtelijk worden ondersteund. GroenLinks pleit ervoor dat dit een coproductie wordt.

College: Het college doet al veel aan duurzaam vervoer. Kijk bijvoorbeeld naar het pakjesvervoer. Het college is blij met het initiatief en daar zijn ook contacten over tussen ambtenaren en initiatiefnemer. Het is mooi dat inwoners zelf routekaarten maken en het college wil de initiatiefnemers waar mogelijk ondersteunen. De initiatiefnemers weten bij wie zij met hun vraag terecht kunnen. In de motie komt dit samen. Het is een brede motie en het college zou graag zien dat dit initiatief wat compacter wordt neergezet, maar dat is uiteraard aan de indieners zelf. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheden te kijken. Voor zover het gaat om de elektrificatie van het bestaande openbaar vervoer, wordt gewezen op de concessies voor het openbaar vervoer in Gelderland en Overijssel. Dat wordt komend jaar aanbesteed en daarbij zal ook duurzaamheid een onderwerp zijn. Dit kan niet alleen door Zutphen gestuurd worden. De kosten zijn ook niet voor de gemeente.

Conclusie: De indieners van de motie beraden zich over het aanpassen van de motie.

 

 

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie over het proces om te komen tot bezuinigingen (14-05-2018)

Datum 14-05-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
GroenLinksL. Luesink
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat de presentatie op hoofdlijnen wordt gegeven door de heer K. Kamphuis (ambtelijke ondersteuning) en dat met name wordt ingegaan op het proces. Het doel van het forum is een antwoord geven op de vier vragen die zijn gesteld door het college aan de raad. 

Het college vertelt, aanvullend aan de inleiding van de voorzitter, dat de vandaag besproken mogelijkheden worden meegenomen in de op 15 juni aanstaande te bespreken voorjaarsnota. Daarnaast geeft hij aan dat de tekorten zijn ontstaan binnen het sociaal domein door onverwachte facturen op het gebied van jeugdhulp en dat door herziening van de begroting 2018 van Het Plein andere tekorten voor 2018 nu reeds zichtbaar zijn geworden.

Ambtelijke ondersteuning (AO) : De toegezonden presentatie is te omvangrijk om vanavond geheel door te nemen.  Vanavond wordt voornamelijk ingegaan op het proces en de twee varianten (minmum en maximum). De zoekrichtingen en de uitwerkingen van de bezuinigingen komen terug in het voorjaarsgesprek. Vragen hierover kunnen vanavond uiteraard wel worden gesteld. Vanavond ook geen besluitvorming over de algemene reserve, wel een toelichting. Besluitvorming is op 15 juni tijdens het voorjaarsgesprek. Dan worden ook de kaders besproken. Mocht dit niet lukken dan vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 2 juli via een besluitvormingsnotitie. Nieuw beleid wordt deze keer niet meegenomen in de voorjaarsgesprekken ivm de vorming van het nieuwe college. Besluitvorming over nieuw beleid vindt plaats na de zomervakantie, bij voorkeur op 10 september. 

Vanavond 3 onderwerpen:

a. hoe gaan we het proces inrichten om te komen tot een meerjarenbegroting 2019-2022?;

b. de minimum en maximum bezuinigingsvariant

c. de zoekrichtingen

ad a. Op 9 april is het sombere meerjarenperspectief gepresenteerd met als conclusie: zonder ingrijpen zal er eind 2021 een negatieve algemene reserve zal zijn van 18 tot 19 miljoen. Dit is onacceptabel. We moeten werken naar een positief meerjarenperspectief. Vanavond geen besluitvorming over de algemene reserve, wel een toelichting. Besluitvorming is op 15 juni tijdens het voorjaarsgesprek. Dan worden ook de kaders besproken. Mocht dit niet lukken dan vindt besluitvorming plaats in de raadsvergadering van 2 juli via een besluitvormingsnotitie. Nieuw beleid wordt deze keer niet meegenomen in de voorjaarsgesprekken ivm de vorming van het nieuwe college. Besluitvorming over nieuw beleid vindt plaats na de zomervakantie. Bij voorkeur op 10 september: de concept meerjarenbegroting wordt dan doorgenomen, waarbij wordt ingezoomd op de wijze waarop de taakstelling is verwerkt. Tevens komt het nieuwe beleid dan aan de orde. Daarna op 8 oktober het reguliere overleg en op 5 november besluitvorming.

Burgerbelang: Kunnen we nu ook al bezuinigen of het laaghangend fruit plukken of moeten we wachten tot 5 november?

AO: Wat nu kan, doen we.

AO:

ad b. toelichting bij de bezuinigingsvarianten

Een gezond meerjarenperspectief heeft een weerstandsindicator tussen de 1 en 2. Dit is de verhouding tussen het risico en het vrij te besteden algemene reserve. 

Indien het kabinet besluit om de budgetten voor het sociaal domein te verhogen (en dat is niet onmogelijk), dan is het te overwegen om tijd te kopen. Dit betekent dat je dan de eerste jaren niet veel bezuinigt en anticipeert op extra rijksbudget.

Het coalitieakkoord is nu nog niet bekend.

Bij de minimale variant zijn de risico's voldoende afgedekt.

ChristenUnie: Er zijn binnen het sociaal domein twee open eind regelingen. (uitkeringen en jeugdzorg). Zijn deze risico's verwerkt in de minimum bezuinigingsvariant?

AO: Nee, voor het grootste gedeelte niet. Bij een reële raming creëer je geen risico en gecalculeerde risico's neem je op in de begroting.

AO: Bij het inzetten van positieve begrotingssaldi hoef je minder te bezuinigen, echter daarmee neem je je vrije ruimte voor andere bestedingen wel weg. Bij beide varianten wordt gekozen voor structurele bezuinigingen. Dit is op korte termijn moeilijker te realiseren. Dus in 2018 en 2019 ook incidentele bezuinigingen. Vervolgens neemt de AO de 2 varianten door.

Stadspartij vraagt hoe het zit met de reserve van het sociaal domein.

AO antwoordt dat het negatieve stand na 4 jaar is weggewerkt.

PvdA vraagt om de meevallers inzichtelijk te maken zodat te zien is waar het voordeel van de lage rente is terecht gekomen.

AO meldt dat via de griffie het college de raad zal vragen om mee te denken met de zoekrichtingen.

Voorzitter stelt leden forum in de gelegenheid tot het stellen van vragen.

ChritenUnie geeft aan dat er de afgelopen jaar kennelijk de risico's voor het sociaal domein niet zijn begroot, anders waren we nu niet in de huidige situatie terecht gekomen. Graag uitleg.

AO geeft aan dat hij niet weet hoe dit de afgelopen jaren is gedaan.  In de geactualiseerde begroting van Het Plein zijn voor de uitgaven voor participatie, jeugd en WMO de risico's in ieder geval wel meegenomen.

D66 deelt de twijfels van de ChristenUnie. Een goede begroting kan niet gemaakt worden zonder een analyse van de zorgvraag.

AO: Dat klopt deels, maar op basis getallen uit voorgaande jaren en trends kunnen we wel een goede raming maken. En daarmee wordt de begroting gemaakt. Met een reële raming is een extra risicoparagraaf niet nodig. (dat zou betekenen dat de raming niet reëel is).

Voorzitter vraagt of er vragen zijn over de denkrichtingen

Burgerbelang is een minimum variant ook mogelijk zonder inzet van het positieve begrotingssaldo.

AO: er zijn vele varianten mogelijk. Bij de diverse varianten horen taakstellingen.

Stadspartij: Bij de denklijnen voor het sociaal domein wordt alleen gekeken naar gemeentelijke uitgaven. Is ook gekeken naar de uitkering uit het gemeentefonds? Is daar overleg over met het VNG om te komen tot een herverdeling uit het gemeentefonds?

AO: Er vindt eens in de zoveel jaar een herverdeling plaats. Voor participatie blijft de omvang van de taak echter gelijk. Voor jeugdzorg is het budget onvoldoende. Vanaf 2019 worden alle budgetten van het sociaal domein in de Algemene Uitkering opgenomen. Dan wordt de vraag :" wat hebben we er voor over?".

AO (Henrike Aarnink): We willen wel een lobby organiseren. VNG gaat vermoedelijk met het rijk aan tafel. Echter niet op korte termijn.

Voorzitter vraagt aan leden om zoekrichting mee te geven aan het college.

PvdA: Kiest voor risicoindicator van minimaal 1.0, met de opmerking dat de reserves niet alleen bestaat uit stille reserves. Verder focus op structureel besparingen en dus op meerjarenperspectief. Wees voorzichtig met ongefundeerde taakstellingen en bezuinigingen 'op papier'. Dan de aanvullende zoekrichtingen:

  • vereenvoudig regels (goed voor inwoners en beperkt ambtelijke kosten)
  • organisatie waarmee wij een gemeenschappelijke regelingen hebben, kunnen mogelijk stapje terug doen
  • ambtelijke inzet opnieuw bekijken
  • beter benutten van gebouwen.

ChristenUnie: dank aan de PvdA. Wil verder eerst eea in fractie bespreken. Voor nu: ga daar bezuinigen waar het tekort veroorzaakt is en kijk hoe we op een zinnige manier met open einde regelingen om kunnen gaan.

D66: Eerst in fractie. Gaat voor maximale variant en wil de taakstelling niet vooruit stellen. Graag uitgangspunten formuleren over de positieve begrotingssaldo. 

SP: Als reactie op de PvdA een vraag aan de OA. In hoeverre kun je de bezuinigingen neerleggen bij het sociale domein. Wat is de grens?

AO: De taakstelling is niet op te lossen binnen het sociaal domein.

VVD: VVD kiest 1,5 als weerstandsindicatie. Graag fors inzetten aan het begin. Graag overzicht uit het verleden (tot 2010) van projecten waarvoor wel is begroot, maar waaraan niet is besteed.

AO: dit kan alleen op investeringsniveau.

CDA: Graag minimum variant. CDA hoopt dat  er meevallers komen uit Den Haag en wil niet alles kapot bezuinigen. Sluit aan bij opmerking ChristenUnie dat de bezuinigingen in eerste instantie moeten worden gedaan waar ze zijn ontstaan. CDA heeft vraag over de zin "bepalen waar sociaal domein van is" bij denklijnen onder 5. Wat wordt daarmee bedoeld?

AO (Henrike Aarnink): Dit gaat om het vraagstuk 'voor wie is het sociaal domein een vangnet?'. Het gaat om politieke keuzes.

Stadspartij gaat voor minimum variant en wil dit jaar de incidentele meevallers inzetten voor tegenvallers binnen hetzelfde programma.

Burgerbelang wil voorzichtig zijn met bezuinigen. Graag wel ruimte houden voor goede en gerichte investeringen. 

Voorzitter doet oproep aan de fracties om via het presidium te reageren op het procesvoorstel. Vervolgens geeft zij het woord aan het college.

College dankt het forum voor de inbreng.

Voorzitter sluit vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Technisch Blok 14 mei 2018 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 14-05-2018 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPE. Müller
PvdAH.W. Hissink en S de Geus
BurgerbelangH Papperse
D66P van der Hammen
VVDM Schriks
CDAH Haringsma
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA. Verwoort
ChristenUnieR.A. Klein Bennink

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

Er zijn geen moties en amendementen.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 14 mei 2018

De voorzitter informeert naar reacties op de toezeggingenlijst.

De VVD verwijst naar toezegging 17-12, inzake de nadere toelichting op de tweede Bestuursrapportage 2017. Het College heeft toegezegd om het Forum via een memo nader te informeren 1) met een specificatie van het nadeel op de Participatiewet en 2) met een indicatie (tussen bandbreedtes) van de afwijkingen die in het financieel overzicht in de Burap zijn genoemd, maar waar geen bedrag is ingevuld. Volgens de toezeggingenlijst zou dit uiterlijk op 1 november 2017 in behandeling moeten zijn. De fractie informeert naar de voortgang.

Het College antwoordt dat de vraag is uitgezet, ook naar de Griffie. Spreker meent dat de toezegging is ingevuld. De volgende vergadering van het Presidium zal hij deze vraag voorleggen om te bezien of deze toezegging mag worden verwijderd, als zijnde nagekomen.

4b. Toezeggingenlijst Raad 14 mei 2018

De Stadspartij wil graag motie 2017-M0014 aanhouden. Dit betreft de motie ‘Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld’.

De VVD citeert toezegging 2017-16: “Cultuurmakelaar en adviescommissie
College zegt toe de raad via een memo te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. de Cultuurmakelaar en de hieraan gerelateerde adviescommissie.” Bij deze toezegging is vermeld dat deze in behandeling is en hier is tevens de maand januari 2018 gekoppeld. De VVD heeft in de krant gelezen dat er nog geen cultuurmakelaar is aangesteld en deze taken ambtelijk worden ingevuld. De fractie vraagt zich af of dit nog gaat veranderen en wil verder graag weten hoe het loopt.

Het College antwoordt dat de werkwijze voorlopig zo blijft, al zijn er wel gesprekken met de adviescommissie. Het loopt echter goed en de wethouder ziet geen noodzaak om het anders op te lossen. Aan de hand van de prestatieafspraken zal een evaluatie plaatsvinden en zal worden gesproken over het verder instellen van de adviescommissie.

De VVD verwijst naar de formulering van de toezegging. Ze vraagt of er inderdaad een memo volgt.Wanneer mag de raad het toegezegde memo verwachten.

Het College zal de gemaakte afspraak nagaan, maar op zich is het geen probleem om een memo over de huidige stand van zaken op te stellen.

D66 verwijst naar toezegging 2017-04 inzake het noodscenario Hanzehof. De toezegging is als volgt: “Het college komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst. In september 2017 wordt het raadvoorstel rond de duurzame exploitatie van De Hanzehof verwacht. [mei 2017 ]” D66 constateert dat dit raadsvoorstel nog niet is voorgelegd.

Het College geeft aan dat samen met De Hanzehof een onderzoek is gestart. Dit loopt momenteel nog.

D66 vraagt hier een concrete datum aan te koppelen.

Het College lijkt dit een zaak van het nieuwe College.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. Begrotingswijziging 2018-13 diverse ramingen en overlopende posten

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Bekrachtiging geheimhouding Taxatie Vispoortplein 16

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5c. Conceptbegroting 2019 en jaarstukken 2017 Regio Stedendriehoek

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5d. GGD Noord- en Oost-Gelderland; zienswijze Programmabegroting 2019

Er blijkt ter vergadering geen behoefte om op voorliggend voorstel te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Lijst ingekomen stukken Raad 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ingekomen stukken.

7. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 14 mei 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van ter inzage liggende stukken.

8. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 23-04-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag, gedateerd op 23-04-2018, conform wordt vastgesteld.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur.

Behandeld in