Pagina delen

Forumverslag 13-12-2018

Toekomst van het Warnshuus

Datum 13-12-2018 Tijd 19:30 - 22:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksA.J.A. Putker en D. Logemann
SPG.J.N. Müller en E. Müller
PvdAJ. Bloem en F.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure en P.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder en P van der Hammen
VVDA. van Dijk
CDAK.M. van Wamel en A.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWR Kraassenberg en A. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. De opzet van de bijeenkomst wordt geschetst. De voorzitter maakt melding van negen insprekers.

Het College wijst op de twee centrale vraagstukken, zijnde 1) de bestuurlijke kwetsbaarheid: het is moeilijk nieuwe bestuurders te vinden en 2) de financiële exploitatie. Op dit moment maakt het bestuur de exploitatie sluitend middels verhuur. De vraag ligt voor hoe de toekomst van ‘t Warnshuus eruit ziet en hoe wordt gezorgd voor een sluitende exploitatie. Het Warnshuus heeft een belangrijke sociale functie voor Warnsveld en Leesten. Er worden veel activiteiten georganiseerd. De sociale functie moet behouden blijven. Overeind houden van ‘t Warnshuus vraagt om structurele oplossingen en tevens om de exploitatie te borgen voor de toekomst. Op korte termijn moet stabiliteit en continuïteit worden geboden, waarbij opgemerkt dat bieden van duidelijkheid ook van belang is voor het betrokken personeel.

Het College gaat tijdelijk het bestuur van Stichting Kulturhus Warnshuus overnemen. Voor vrijwilligers is het een te grote opgave om de exploitatie rond te krijgen. Het College geeft zichzelf een jaar de tijd om tot een permanente structurele oplossing te komen.

Het bestuur moet minimaal uit drie personen bestaan, maar er is ruimte voor meer personen. Belangstellenden binnen de samenleving die graag willen meedenken, zijn welkom.

Met vertrek van de bibliotheek uit ’t Warnshuus verdwijnt een van de grootste bronnen van huurinkomsten, die bovendien een belangrijke functie vervult. Er vindt overleg plaats met de bibliotheek om te bezien hoe de functie in Warnsveld behouden kan blijven, zij het in een aangepaste vorm, waarmee de voorziening financieel haalbaar blijft.

Middels een PowerPointpresentatie wordt het exploitatieperspectief van ‘t Warnshuus getoond, zoals het bestuur dit heeft aangegeven.

  • De inkomsten zullen in 2019 verminderen als gevolg van huuropzegging van de bibliotheek;
  • Tevens valt Perspectief weg en Berkelstroom-FM is reeds vertrokken.
  • Het resultaat over 2018 – zoals het er nu uitziet – is ongeveer min € 18.000,=. Doortrekken van deze trend leidt tot bijna een ton tekort ultimo 2019.
  • De afspraken met het bestuur zijn dat tekorten moeten worden aangevuld vanuit de reserves. Echter, voor het voorziene tekort ultimo 2019 volstaan de reserves niet. Een dergelijke situatie leidt tot ontbinding van het bestuur en hiermee wordt de verantwoordelijkheid bij de gemeente gelegd.
  • Middels gesprekken met het bestuur en het College is er voor gekozen dat de gemeente nu reeds de verantwoordelijkheid voor ’t Warnshuus op zich neemt.

Het College spreekt uit dat het huidige bestuur zeer goed werk heeft verricht, goed heeft weten te zorgen voor kwalitatief personeel en dat de verhuur goed is georganiseerd. Het zittende bestuur is gevraagd om als vraagbaak te blijven optreden.

Het College richt zich op een lange termijn oplossing waarin ‘t Warnshuus structureel in stand wordt gehouden en sprake is van een gezonde exploitatie. In dit kader past verhuuroptimalisatie door aantrekken van nieuwe huurders en anders gebruikers. Genoemd wordt ook huisvesting van hybride gebiedsteams.

Desgevraagd wordt uitgelegd wat de term ‘hybride teams’ inhoudt. Voor Werk en Inkomen, Centrum Jeugd en Gezin en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo, is er De Toegang. Er wordt gewerkt aan een andere vormgeving voor De Toegang. Er zijn nu drie verschillende toegangen. Er wordt geprobeerd om daar één toegang van te maken. De Toegang moet dicht bij inwoners zelf zijn, zodat je heel snel met vragen in je eigen omgeving terecht kunt. Het Warnshuus is een goede plek om het eerste hybride team te vestigen.

Het College meldt dat wordt gewerkt aan een Sport- en Accommodatie BV waar alle gemeentelijke accommodaties in ondergebracht worden. Vrijwilligers hoeven zich dan niet langer bezig te houden met verhuuroptimalisatie.

Resultaat van deze exercitie zou ook moeten zijn dat ‘t Warnshuus opengehouden kan worden als een centrale, bruisende plek in het sociale leven van Warnsveld en Leesten.

Het College wil niet alleen ‘t Warnshuus behouden, maar is ook voorstander van het behoud van de bibliotheek in Warnsveld. De portefeuillehouder voor het bibliotheekwerk benadrukt dat de situatie niet zo zwart-wit is als door velen wordt vaak gesteld: óf de bibliotheek blijft óf de bibliotheek vertrekt. Er zijn ook gesprekken over behoud in afgeslankte vorm. De bibliotheek is ook altijd met alternatieve scenario’s gekomen.

Uiteindelijk neemt de bibliotheek zelf een besluit over een afgeslankte vorm. Het is ook de verantwoordelijkheid van de bibliotheek om binnen de gemeentelijke subsidie het bibliotheekwerk voor de gemeente uit te voeren.

Over de laatste memo van de bibliotheek heeft het College afgelopen vrijdag met de directeur van de bibliotheek gesproken. Op detailniveau moet verder in gesprek worden gegaan. Met name de opgevoerde frictiekosten, de negatieve reserve de huidige prognose van een negatief resultaat van ongeveer € 50.000,= vormen heikele punten. Het is belangrijk om helder te krijgen hoe de cijfers tot stand zijn gekomen.

Er ligt een scenario voor langere termijn, maar met name de invulling van de korte termijn lastig: hoe wordt de stap naar de nieuwe situatie vormgegeven?

De gemeente zal niet korten op de subsidie van de bibliotheek. Dit blijft ongeveer € 900.000,= per jaar. Bij afslanking van de organisatie zijn er echter wel lagere uitvoeringskosten. Na verloop van tijd geeft dit ruimte in de begroting en kan de reserve aangevuld worden. Bovendien kan de bibliotheek zelf nieuwe initiatieven creëren. De plannen gaan uit van het beste wat mogelijk is binnen de huidige financiële mogelijkheden van de gemeente.

Er wordt in dit dossier een beroep gedaan op het verantwoordelijkheidsgevoel van Forumleden én van de bibliotheek om het algemeen belang zo goed mogelijk te dienen.

 

Gelegenheid tot stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie van het College

 

GroenLinks heeft vernomen dat GGnet veel interesse heeft om delen van ‘t Warnshuus te huren ten behoeve van dagbesteding, vrijwilligerswerk en ontmoetingsplek. Deze interesse is gecommuniceerd naar het College. Het blijkt dat het GGnet niet is teruggebeld door het College. GroenLinks vraagt deze belangstelling serieus te nemen en vraagt wat er met de melding tot nu toe is gebeurd.

Het College geeft aan dat er recent contactmetGGnet heeft plaatsgevonden. Dit is één van de organisaties die in beeld komen bij invulling van ’t Warnshuus. Het College maakt gretig gebruik van de mogelijkheden.

De ChristenUnie vraagt zich af wat ‘het sobere niveau’ van de bibliotheek inhoudt.

Het College legt uit dat de bibliotheek in een afgeslankte (sobere) vorm een kleiner vloeroppervlak zal gebruiken en minder activiteiten kan organiseren. De notitie van de bibliotheekdirecteur, de heer Huis in ’t Veld, zal verder uitgewerkt moeten worden zodat duidelijk wordt wat dit concreet in de praktijk gaat betekenen.

D66 vraagt verheldering ten aanzien van de vermelde moeilijkheden op de korte termijn.

Het College verwijst naar de notitie van de bibliotheek, waarin de consequenties worden geschetst bij verkleining van de vestiging in ‘t Warnshuus. Hierdoor nemen kosten af en pakt de exploitatie beter uit binnen de huidige subsidie. Maar de kosten zijn zomaar niet op 1 januari afgelopen, als de vestiging nog in de huidige vorm is.

De VVD begrijpt dat het overnemen van het bestuur een tijdelijke kwestie is en vraagt zich af of de zittende bestuursleden terugtreden of deel blijven uitmaken van het bestuur.

Het College gaat decharge verlenen aan de huidige bestuursleden. Het bestuur zal gaan bestaan uit drie wethouders. Het bestuur mag verruimd worden. Er is gekozen voor een periode van een jaar omdat dat moet kunnen volstaan om een structurele oplossing te vinden en en de mogelijkheid ontstaat om ‘t Warnshuus anders onder te gaan brengen, bijvoorbeeld in een Accommodatie BV.

Burgerbelang wil graag iets meer weten over de financiële consequenties betreffende overname van de exploitatie.

Het College aan dat dit niet helemaal duidelijk is. De cijfers van het exploitatieperspectief van het bestuur van ‘t Warnshuus worden nogmaals getoond. Er is sprake van een structureel tekort. Deze moet met reserves opgelost worden, maar reserves kennen hun eindigheid. Met wegvallen van de huurders neemt het exploitatietekort toe.

Het bestuur treedt nu terug en de gemeente wordt verantwoordelijk. Ten behoeve van verhuuroptimalisatie zijn gesprekken gaande. Vooralsnog kunnen wat dit betreft geen financiële verwachtingen worden gecommuniceerd. De gemeente heeft tevens rekening te houden met de Wet Markt en Overheid. Op het moment dat er meer duidelijkheid ontstaat, wordt de raad geïnformeerd.

Op dit moment kunnen niet meer cijfers worden geboden. De getoonde cijfers zijn is het exploitatieperspectief wat het bestuur van ‘t Warnshuus heeft gegeven, uitgaande van de bestaande gegevens. Er was altijd al een exploitatie tekort en zonder ingrijpen, zal dit slechts verder oplopen.

In de statuten van ’t Warnshuus ligt vast, dat in geval de tekorten oplopen, de gemeente aan zet is. Dat betekent, dat de gemeente het bestuur in de huidige omstandigheden op zich moet nemen.

D66 is verrast dat het College de bestuurlijke taken tijdelijk overneemt. In 2014 werd al aangekondigd dat het rendabel maken van ‘t Warnshuus tot 2028 niet haalbaar is. Destijds werd gesproken over een belangrijke evaluatie in 2017. D66 vraagt zich af of die evaluatie is gemaakt.

Tevens vraagt D66 zich af waarom het College hier een andere keuze heeft gemaakt als in de situatie van het zwembad, waarbij - in verband met belangenverstrengeling - is gekozen is voor een tijdelijk extern professioneel bestuur.

Het College legt uit, dat de evaluatie door het bestuur van ’t Warnshuus tot de bestuurlijke conclusie heeft geleid dat de nodige werkzaamheden niet meer van vrijwilligers verwacht kunnen worden en anders opgepakt moeten gaan worden.

Het zwembad is een sportaccommodatie. Dat is een andere situatie. Als er meer tijd beschikbaar zou zijn, dan was er misschien een mogelijkheid geweest om bestuurlijke versterking in ‘t Warnshuus te regelen. Nu is er een situatie ontstaan waarin echt snel iets moet gebeuren: twee vrijwilligers geven aan te willen stoppen en de personeelsleden willen graag duidelijkheid.

Daarbij wordt gezocht naar een structurele oplossing en het onderbrengen van accommodaties in een gemeentelijke BV van Sport- en Maatschappelijke Accommodaties.

Mevrouw Van Arragon stelt dat de 'pijnpunten' vanwege de bibliotheek worden afgewenteld op ‘t Warnshuus. In relatie tot de bibliotheekvestigingen in Zutphen en Warnsveld, stelt ze dat een ouder beide kinderen evenveel aandacht dient te schenken. Ze vraagt zich af waarom voor het College het prestigeobject de Broederenkerk meer waard is dan een bibliotheek in Warnsveld en waarom gemeente en bibliotheek hierover samen geen goede afspraken hebben gemaakt om beide evenredig veel aandacht en liefde te geven.

Het College ontkent dat de Broederenkerk een prestigeproject is. De intentie is om van ‘t Warnshuus weer een gezonde organisatie te maken met een nieuw bestuur én met de bibliotheek als één van de huurders. Er moet worden voorkomen dat de financiën van de bibliotheek en ‘t Warnshuus door elkaar heen gaan lopen. Dit moet zuiver worden gehouden, zodat kosten of verliezen niet op elkaar wordt afgewenteld.

Mevrouw van Arragon vindt dit een gedeelde verantwoordelijkheid. Je kunt afspraken maken met verhuurders en borgen dat er controle plaatsvindt op beschikbaar gestelde gelden. De situatie is, dat er in Warnsveld “geld wordt weggehaald” terwijl in de Broederenkerk veel is geinvesteerd. Spreekster vraag zich af hoe het zit met het toezicht hierop.

Het College stelt dat alle voorzieningen zo goed mogelijk over de gehele gemeente worden gespreid.

De Broederenkerk is een historisch monument. Het gaat hierbij over totaal verschillende panden.

Het CDA vraagt of de toevoeging van functies in het Warnshuus, onder andere het hybrideteam, betekent dat hiertoe rekening moet worden gehouden met verbouwingskosten.

Het College bevestigt dat daarnaar gekeken zal moeten worden. Concreet is wat dit betreft nog niets bekend.

Burgerbelang hoort het College zeggen, dat de intentie bestaat om de bibliotheek voor het Warnshuus te behouden, in wat voor vorm ook. Echter, in de presentatie door wethouder Werger komt dit niet expliciet naar voren.

Het College geeft aan dat voor de bibliotheek, in welke vorm dan ook, een plek is t Warnshuus.

Burgerbelang concludeert dat het College wil dat ‘t Warnshuus behouden blijft en tevens de bibliotheek. De bibliotheek is nu aan zet.

De heer Hagenbeek vraagt zich af of de personeelskosten die zijn berekend, de kosten betreffen voor de twee personen die nu in dienst zijn - voor twintig uur per week per persoon - of dat hierin ook de kosten zijn meegenomen van de ambtenaren die het werk overnemen.

Het College geeft aan dat het financieel overzicht dat is getoond, het exploitatieperspectief is van het huidige bestuur van t Warnshuus. Dit zijn dus de kosten van de twee medewerkers.

De PvdA wijst op het risico van een exploitatietekort op ‘t Warnshuus in 2019. De vraag is hoe dit wordt gedekt en of er mogelijkheden zijn om de frictiekosten te beperken.

Het College geeft aan, dat er altijd al een tekort is geweest op de exploitatie van ’t Warnshuus. De bedoeling is het tekort terug te brengen door verhuuroptimalisatie en structurele oplossingen voor een gezonde toekomstige exploitatie te vinden. Over de invulling van de toekomstige dekking kunnen vooralsnog geen uitspraken worden gedaan.

Het College gaat gesprekken voeren met de insteek de frictiekosten te verminderen. Hierin ligt ook een taak c.q. verantwoordelijkheid van de bibliotheek.

De ChristenUnie vraagt zich af in hoeverre de commerciële invulling als huurder zich verdraagt met de maatschappelijke functie.

Het College stelt dat dit zich goed verdraagt.

D66 vraagt zich af hoe de bestuurlijke taak in Stichting ’t Warnshuus zich verhoudt tot de commerciële verhuur. Daarbij vraagt D66 zich af of het tot de core business van het College om die bestuurlijk functie te nemen, terwijl de gemeente ook eigenaar van het pand is.

Het College concludeert dat het soms wel goed is om in een hiaat te stappen als vrijwilligers aangeven, dat zij het niet meer redden. Het College durft deze verantwoordelijkheid te nemen en denkt goed in staat te zijn om als eigenaar van het pand tot verhuuroptimalisatie te kunnen komen.

GGnet zal een commerciële huur gaan betalen. Ook wanneer een huisarts of een apotheek zich zou willen vestigen in ’t Warnshuus, kan dit aangemerkt worden als een commerciële partij.

Marion van Arragon vraagt zich af wat andere buurthuizen in Zutphen betalen en wil weten of daar een subsidie tegenover staat.

Het College geeft aan, dat de gemeente Zutphen ongeveer 150 panden in bezit heeft en sprake is van allerlei verschillende constructies. Het College probeert hierin te uniformeren. Mede daarom wordt gekeken naar een Sport- en Accommodatie BV, waardoor er een leveled playing field gecreëerd wordt, zodat iedereen in die zin gelijk is.

De heer Hagenbeek verwacht dat er zonder een bibliotheek in ’t Warnshuus geen vrijwilligers te vinden zullen zijn.

Burgerbelang vraagt zich af hoe het College ermee om zou willen gaan in geval zich goed gekwalificeerde vrijwilligers zouden melden voor een bestuursfunctie.

Het College zal dit bezien als deze situatie zich voordoet.

Burgerbelang vraagt zich af hoe de wethouders de taak als bestuurder van ’t Warnshuus gaat combineren met de drukke werkzaamheden die zij al hebben.

Het College wijst op de beschikbaarheid van ambtelijke ondersteuning.

De vergadering wordt geschorst.

De vergadering wordt hervat.

De voorzitter heropent de vergadering voor het tweede deel van het Forum.

Als eerste wordt er een petitie aangeboden door mevrouw Van Arragon.

INSPREKER 1 - Mevrouw Van Arragon biedt de petitie en andere blijken van zorg aan over het voortbestaan van de bibliotheek in ’t Warnshuus en wat betreft ‘t Warnshuus. Duizenden inwoners van Warnsveld en Leesten hebben hun zorg op deze wijze verwoord, hetgeen ook blijken zijn van het feit dat dit leeft in de gemeenschap. Ze spreekt de hoop uit, dat het Bruto Nationaal Geluk de intentie zal zijn bij de besluitvorming van alle partijen. Een rijk, innerlijk leven is zijns inziens waardevoller dan lege materie. De bibliotheek in Warnsveld verdient evenveel aandacht als de bibliotheek in Zutphen. De kinderen hebben haar opgedragen om te vragen wat het College met hun bijdrage gaat doen.

De voorzitter geeft aan dat er digitale foto’s gemaakt zullen worden, zodat dit ook via e-mail, de gemeentelijke website en Twitter verspreid kunnen worden. Verder zal het College aandachtig lezen wat de kinderen hebben geschreven en dit meenemen in de beraadslagingen.

De voorzitter nodigt inspreker mevrouw Diana Kalverla namens de wijk Leesten uit

INSPREKER 2 - Mevrouw Kalverla heeft vaak het gevoel meer bij Warnsveld te horen dan bij Zutphen. Dat heeft te maken met de verminderde aandacht en het feit dat de wijk dichter bij Warnsveld ligt. Leesten heeft vrijwel geen eigen voorzieningen en is wat dit betreft aangewezen op Warnsveld. Met de groei van Leesten Oost wordt de afstand naar Zutphen groter. Het is een wijk met veel kinderen. De leden van de bibliotheek komen veelal uit Leesten, en meer dan de helft is jonger dan zeven jaar. Als de bibliotheek in Warnsveld wordt gesloten, betekent dit het einde van de schoolbezoeken van de Lea Dasbergschool. De bibliotheek in Zutphen ligt immers op te grote afstand van de school. De school heeft, in samenwerking met de bibliotheek, een eigen bibliotheek opgezet om lezen te bevorderen. Ook ouderen ervaren de afstand tot de bibliotheek in Zutphen als te groot. Leesten Oost is voor haar wijkcentrum aangewezen op ‘t Warnshuus. Hoewel Leesten een jonge wijk is, gebruiken ook oudere bewoners ‘t Warnshuus voor activiteiten en contacten. Een zesde van de inwoners van Zutphen woont in Leesten en deze wijk heeft het hoogste aantal koopwoningen van alle wijken. Via de OZB betalen de bewoners onevenredig veel mee aan de voorzieningen in Zutphen, die dus in Leesten niet aanwezig zijn. Door sluiting van de bibliotheek en ‘t Warnshuus zouden de bewoners van Leesten zwaar en onevenredig getroffen worden.

INSPREKER 3 - Mevrouw Buijs spreekt in namens de heer Visser. De heer Visser vraagt medewerking om de bibliotheek in Warnsveld open te houden. Zijns inziens zijn er financiële problemen ontstaan door de hoge kosten voor de Broederenkerk. Voor een lager bedrag kan de gemeente Lochem in het samenwerkingsverband twee bibliotheken openhouden, inclusief vier buurtbibliotheken. Het is bijzonder dat Warnsveld moet bloeden voor het financiële wanbeleid van de directie in Zutphen. Voor kinderen, veel ouderen en gehandicapten is de rit naar de Broederenkerk bezwaarlijk. Lopen of fietsen is vaak niet (meer) mogelijk en de auto brengt veel kosten met zich mee.

INSPREKER 4 - De heer Hassink stelt voor dat hetgemeentelijk bestuur de Walburg gaat beklimmen en het iedereen beneden naar de zin maakt. De buitenkant van de gemeente ziet er mooi uit. Nu de binnenkant nog. In Warnsveld heeft de bibliotheek een belangrijke functie voor de bewoners van Warnsveld en Leesten, Zutphen en het buitengebied. Ook de scholen moeten in dit kader niet vergeten worden. Sluiting van de bibliotheek in ’t Warnshuus heeft grote gevolgen voor de beleving van de gebruikers en zal negatief doorwerken en bijvoorbeeld leiden tot vereenzaming van ouderen. Hij vraagt het College goed na te denken en de juiste beslissing te nemen en de wijk niet te amputeren.

INSPREKER 5 - Mevrouw Van Dreumen is woordvoerder namens de ouders en kinderen die nu of in de toekomst gebruik maken van de bibliotheek en ‘t Warnshuus in Warnsveld.

Ze wijst op het thema van het Sinterklaasjournaal. De focus lag op de nieuwe pieten, die niet konden lezen en alles in de soep lieten lopen. Alle basisschoolleerlingen ontvingen eerst Pietenplaatjes om te verzamelen en later een leesplankje, bedoelt om het lezen te bevorderen.

Terwijl dit op tv de aandacht van de kinderen vroeg, speelde de dreigende sluiting van de bibliotheek in Warnsveld een grote rol in de gemeenschap. Lezen is heel belangrijk en bibliotheek heeft hierin een wezenlijke functie. Mevrouw legt uit dat zijzelf en haar zoon moeite hebben om de bibliotheek in Zutphen te bezoeken vanwege de verkeersdrukte in combinatie met persoonlijk autisme en ADHD. Dit leidde tot overprikkeling en hierdoor verdween de lust om te lezen. De bibliotheek in Warnsveld is voor haar zoon een veilige plek waar hij graag gebruik van maakt. Er zijn hele doelgroepen die de bibliotheek zal verliezen wanneer uitsluitend een voorziening in Zutphen resteert. Spreker wijst op inwoners zonder auto, die afhankelijk zijn van vervoer door ouderen, ouders met kleine kinderen op de fiets en kwetsbare mensen. Afsluitend stelt spreker dat het thema van het Sinterklaasjournaal ineens geen ver van mijn bed show meer is.

INSPREKER 6 - De heer Van Zuijlen constateert dat er goed wordt nagedacht over de toekomst van ’t Warnshuus en de bibliotheek. In het verlengde hiervan vraagt hij aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, MVO. Dit wordt van de ondernemers gevraagd en mag ook van de gemeente worden verwacht.

De ondernemersvereniging ziet gevaren wat betreft de toekomst van bedrijven. In Warnsveld zijn 250 mensen afhankelijk van het winkelcentrum en mede daarom is belangrijk dat dit blijft functioneren, zoals nu de praktijk is. De aantrekkelijkheid van het centrum moet gewaarborgd blijven. De OZB-verhoging is hierin een punt van zorg. Ook het online winkelen is een gevaar voor behoud van winkels. Spreker stelt dat ‘t Warnshuus en de bibliotheek door hun aantrekkende werking c.q. de bezoekers, de positie van het winkelcentrum versterken. Als de omzet onder druk komt te staan, zal er gesneden moeten worden in de kosten. De sponsoring door bedrijven speelt een rol in de exploitatie van verenigingen. Daardoor is minder gemeentelijke subsidie nodig. De ondernemersvereniging genereert ook maatschappelijke stages voor de scholen van Zutphen en Warnsveld en biedt betaalde banen aan jongeren. Spreker benadrukt het behoud van de aantrekkingskracht om het winkelcentrum te bezoeken.

De voorzitter licht toe dat de heer Steenman in verband met ziekte niet aanwezig is en geen gebruik kan maken van diens aangemelde spreekrecht. Ze geeft het woord aan de heer Arends.

INSPREKER 7 - De heer Arends introduceert zichzelf als bezorgde, teleurgestelde burger. Hij memoreert dat bij de samenvoeging van Zutphen en Warnsveld (2005) is gezegd, dat alle voorzieningen in Warnsveld zouden blijven bestaan. Inmiddels, zijn veel voorzieningen al ‘afgebroken’. De bibliotheek is een aantal jaren geleden ingekrompen, de burgerbalie werd opgeheven en later ook de servicebalie. Als de bibliotheek als grote financiële drager uit ’t Warnshuus verdwijnt, zal ook ’t Warnshuus snel gaan verdwijnen en hiermee verdwijnt het sociale hart uit het dorp. Spreker benadrukt dat de bibliotheek en ‘t Warnshuus elkaar versterken en bijeen horen.

Het College heeft besloten de exploitatie en verantwoordelijkheid van ’t Warnshuus over te nemen. Spreker vraagt zich af of de gemeente dit wel kan en wat de consequenties zijn voor het personeel en de gebruikers van ’t Warnshuus.

Spreker kan zich niet aan de indruk onttrekken dat aan de Warnsveldse kant van de Den Elterweg alles wordt afgebroken en aan de Zutphense kant van alles wordt georganiseerd. Hij wijst op de hoge investeringen in het zwembad en de hoge sommen geld die ter beschikking zijn gesteld aan Perspectief en de nieuwe exploitant. Daarentegen krijgt ’t Warnshuus géén subsidie. Dat door de gemeente Zutphen met twee maten wordt gemeten, is teleurstellend. De bewoners van Warnsveld voelen zich achtergesteld en zijn boos. Voor de ouderen vormt ’t Warnshuus een sociaal gebeuren. Veel kinderen maken – dankzij de goede bereikbaarheid en de rust - gebruik van de bibliotheek in Warnsveld, waarbij wordt benadrukt dat de bibliotheek in de Broederenkerk slecht bereikbaar is. Spreker pleit voor behoud van de bibliotheek in Warnsveld en vraagt het College zich hiervoor in te zetten.

INSPREKER 8 - Mevrouw Kluin nodigt alle raadsleden uit om middels een ‘strippenkaart’ nader kennis te maken met de activiteiten in ’t Warnshuus en de bibliotheek en door actieve participatie te ervaren wat er in ’t Warnshuus allemaal te doen is. Het programmaboekje zal maandag a.s. op de vergadertafels liggen bij de raadsvergadering. Hierin staan alle data en tijden vermeld.

INSPREKER 9 - Mevrouw Buijs bedankt alle insprekers. Ze stelt dat de inwoners van Warnsveld zeer betrokken zijn. De persoonlijke gesprekken zijn gewaardeerd. Er is duidelijk gemaakt dat ‘t Warnshuus en de bibliotheek behouden dienen te blijven. Het College heeft duidelijk gemaakt dat ’t Warnshuus in ieder geval voor een periode van een jaar behouden blijft. Ze hoopt dat na een jaar sprake is van een stabiele situatie is, zodat de voorziening voor een langere tijd kan blijven bestaan. Ze geeft aan dat de Dorpsraad graag wil meepraten en meedenken met het bestuur. De bibliotheek verzorgt prachtige projecten en er is een dringende wens dat de bibliotheek intact blijft en niet verder wordt afgeslankt. Volgens de cijfers van 2017 zou dat moeten kunnen.

Inspreker hoopt dat met een gezamenlijke aanpak - bibliotheek, gemeente, bewoners / betrokken groepen - een goede oplossing tot stand komt die recht doet aan de inwoners aan de andere kant van de Den Elterweg.

 

DEBAT

 

D66 informeert naar de kansen dat er een bibliotheekfunctie in ‘t Warnshuus kan blijven.

De heer Huis in ’t Veld heeft tot op heden gestreden voor een volwaardige bibliotheek. Dat heeft echter wel z’n prijs. Er wordt nagestreefd om de voorziening overeind te houden. Deugdelijke financiering is er echter niet. Er is een versoberingscenario is gemaakt, dat uitgaande van de bestaande middelen vormgegeven kan worden. Als de bibliotheek kleiner moet worden - met minder media, minder vierkante meters en minder personeel - zijn er ook kosten mee gemoeid om de transitie te maken. Een dergelijke overstap vraagt tijd. Het is dankzij natuurlijk verloop haalbaar om vanaf juli 2019 geen frictiekosten voor personeel meer te hebben. Voor de periode 1 januari 2019 tot 1 juli 2019 is dat nog niet geregeld. Verder zijn er nog doorlopende kosten (ad € 50.000,=) voor licenties en abonnementen die nog doorlopen.

GroenLinks vraagt de heer Huis in ’t Veld om te reageren op de uitspraak dat de exorbitant hoge kosten voor de vestiging in de Broederenkerk ten koste gaan van de vestiging in Warnsveld.

De heer Huis in ‘t Veld denkt dat hiermee wordt gedoeld op de renovatie van de Broederenkerk. Het is een misvatting dat daarbij heel veel extra gelden voor de voorziening in Zutphen zijn besteed. De renovatie is bekostigd uit gelden die daarvoor reeds waren bestemd

GroenLinks verbaast zich erover dat het gesprek blijkbaar op twee plekken wordt gevoerd, namelijk in het College en in de raad. Gevraagd wordt om eerst een gesprek met het College te voeren en pas bij de raad te komen als dat niets oplevert.

De heer Huis in ‘t Veld geeft aan dat de gesprekken met het College - sinds november 2017 tot op heden - niets hebben opgeleverd. In die tussentijd heeft hij de raad steeds geïnformeerd. Vorige week vrijdag kreeg hij het eerste signaal van het College, dat ze hechten aan een bibliotheek in ‘t Warnshuus. Hij hecht aan goede informatievoorziening aan de raad. Het is niet dat hij vanaf twee kanten iets probeert. Hij neemt de raad mee in het proces, als zijnde het belangrijkste orgaan van de gemeente.

De ChristenUnie vraagt wat er in de praktijk te merken zal zijn van de versoberde voorziening.

De Heer Huis in ‘t Veld legt uit dat er fysiek minder ruimte zal zijn. De focus wordt voorts gericht op drie specifieke doelgroepen: kinderen, minder mobielen en ouderen.

De heer Willeman heeft uit voorgaande begrepen dat de exploitatiekosten voor beide bibliotheken even groot zijn. Hij stelt vast dat het gebouw in Zutphen echter wel groter en duurder is. Hij stelt voor om de bibliotheek in Warnsveld te vergroten en de Broederenkerk te verkleinen. Het surplus in Warnsveld komt ten goede aan de exploitatie, aangezien er dan minder kosten zullen zijn. Nog openstaande ruimtes in ’t Warnshuus kunnen dan door de bibliotheek gebruikt worden. Dit betekent dat de Broederenkerk verkleind kan worden en sprake is van kostenvermindering. Hij vraagt zich af of deze optie een oplossing kan bieden.

De heer Huis in t Veld reageert dat de Broederenkerk is heringericht om individueel en in groepen te kunnen werken. Als die mogelijkheid niet meer in de accommodatie beschikbaar zijn, verdwijnen daarmee ook bepaalde faciliteiten.

De heer Willeman geeft aan dat zijn suggestie in een optimalisatiemodel past: in Zutphen wat bezuinigen en in Warnsveld wat toevoegen. Hij wil graag betrokken zijn in dit proces.

De heer Huis in t Veld geeft aan dat meedenken altijd wenselijk. De vergelijking tussen de twee locaties gaat echter niet, omdat beide vestigingen het goed doen.

De SP vindt het belangrijk dat het College zich uitspreekt voor ’t Warnshuus en behoud van een bibliotheek in ‘t Warnshuus. De accommodatie is van essentieel belang voor Warnsvelders. De vestiging van de wijkteams is dan ook een goede ontwikkeling. De bibliotheek is van belang, zodat voor kinderen en ouderen geen drempels zijn om de bibliotheek te bezoeken.

Spijtig is echter, dat het hierbij gaat om een afgeslankte vorm en dat het op korte termijn geregeld moet gaan worden. Dat heeft ook het College aangegeven. De SP vraagt zich af hoe lang het College al op de hoogte was van de financiële problemen van de bibliotheek en hoe het kan dat deze problemen niet eerder zijn aangepakt?

Het College bevestigt dat de tekorten al in 2016 al aan het licht kwamen. Er zijn sindsdien wel veel gesprekken gevoerd, maar er is geen actie ondernomen. Deze zomer heeft het nieuwe College gesprekken gevoerd met de bibliotheek. Het is niet de meest ideale situatie waar nu over wordt gesproken, maar wel dé manier om de toekomst te garanderen.

De heer Fransen is altijd lid geweest van de bibliotheek. Persoonlijk is het voor spreker niet zo’n probleem om naar Zutphen te gaan. Een aantal jaren geleden is er, samen met de gemeente, een zogenaamd gezondheidsnetwerk opgezet. Er is toen gestart met het identificeren van de belangrijkste problemen. Een probleem bleek eenzaamheid bij ouderen. Om eenzaamheid te voorkomen, zijn een dorpshuis en een bibliotheek van groot belang.

De VVD wil geen sluiting van ‘t Warnshuus. Ze zijn verheugd, dat er al gesprekken hebben plaatsgevonden en zijn blij met een bredere benadering dan alleen op geld gericht. Het is goed om in te spelen op de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De VVD is ervan overtuigd dat er goede oplossingen zullen komen.

De PvdA vindt het van belang dat ’t Warnshuus een volwaardig buurtcentrum blijft. Spreker verwijst naar de inspreekreactie van de ondernemersvereniging, waarin onder meer over MVO werd gesproken. Hij vraagt zich af welke ideeën bij ondernemers leven in relatie tot de mogelijkheid dat de bibliotheek in afgeslankte vorm vervolgt en tevens vraagt spreker zich af welke rol de ondernemersvereniging hierin zou kunnen spelen? Ook informeert de PvdA naar mogelijkheden die de directeur ziet om de inkomsten te vergroten.

De heer Van Zuijlen geeft aan dat dat er altijd kansen denkbaar zijn. Daar kan over gesproken worden.

De heer Huis in ‘t Veld adviseert eens naar de situatie van een paar jaar geleden te kijken en te beseffen dat er al fors is bezuinigd en omgebogen. Inmiddels wordt elf fte ingevuld door vrijwilligers. Dit is ook een vorm van inkomstenvergroting. Andere vormen van inkomsten komen uit de vele activiteiten op allerlei gebieden die worden georganiseerd.

Daarnaast beschikt ‘t Warnshuus over een horecavoorziening. In samenspraak met het College is twee jaar geleden in de Broederenkerk een herinrichting doorgevoerd, júist om ruimte te creëren voor diverse activiteiten, zoals taaltraining in groepen, versterking van digitale vaardigheden het bieden van individuele werkplekken.

GroenLinks stelt dat de fractie altijd voorstander is geweest van behoud van ’t Warnshuus en de bibliotheek in Warnsveld. GroenLinks concludeert dat ’t Warnshuus is gered en de bibliotheek hetzelfde budget behoudt dat ze altijd al had. Echter, de bibliotheek heeft in september de huur opgezegd van de vestiging in ’t Warnshuus. Wanneer de gesprekken in januari nog niet geheel zijn afgerond, zou het kunnen zijn dat de bibliotheekfunctie in Warnsveld tijdelijk stil komt te liggen. GroenLinks pleit voor het zoeken naar een modus waarbij de levendigheid in ’t Warnshuus behouden kan blijven tijdens de periode op weg naar een – waarschijnlijk – versoberde uitvoering van ’t Warnshuus.

Mevrouw Van Dreumen vraagt of er op korte termijn meer concrete informatie volgt over de plannen. Zeker voor de kinderen is dit wenselijk. “Een afgeslankte vorm” is voor kinderen te vaag.

De heer Huis in ‘t Veld acht het op dit moment lastig om toe te zeggen dat er voor 1 januari meer duidelijkheid ontstaat, maar begrijpt de vraag en de bezorgdheid. Er wordt hard aan gewerkt zodat het versoberde scenario ook toekomstbestendig is. Hierover vindt overleg plaats met het College.

Burgerbelang geeft aan dat er naast versobering van de bibliotheek in deze tijd ook gekozen kan worden voor bijvoorbeeld 2.0 Versie of Hi-Tech Bieb. Versobering is dan een verkeerde woordkeuze. Burgerbelang wil graag meegeven om niet over versobering te praten, maar over modernisering.

Burgerbelang concludeert dat het College ’t Warnshuus open wenst te houden. Het is voor de fractie de vraag of de heer Huis in ‘t Veld er ook zo over denkt en de financiën hierin het breekpunt kunnen zijn. Burgerbelang krijgt het gevoel dat de gemeente de ‘zwarte piet’ krijgt toegespeeld en vraagt zich af of ook de wijze van exploitatie van de bibliotheek debet is aan de situatie. Spreker is van mening dat de bibliotheek aan zet is.

De heer Huis in ‘t Veld is het niet eens met Burgerbelang en wijst er op dat dat de bibliotheek en het College al ruim een jaar met elkaar in gesprek zijn over een financiering waarmee de bibliotheek de komende jaren op een gezonde manier door kan. Als de bibliotheek de transitiekosten voor eigen rekening zou moeten nemen, dan loopt de negatieve algemene reserve op naar meer dan een ton. Een organisatie, die ook naar de toekomst moet kijken, kan dit niet voor z’n rekening nemen.

Mevrouw Van Arragon informeert naar de huurbetaling in de komende maanden. Ze constateert dat in de begroting geen inkomsten vanuit de bibliotheek zijn vermeld.

Het College legt uit dat het financiële overzicht dat is getoond de huidige begroting van ’t Warnshuus betreft. Het bestuur gaat bij het opstellen van de begroting uit van de zekerheden op dat moment en heeft dan ook rekening gehouden met de huuropzegging van de bibliotheek. Deze begroting toont het effect van de opzegging en vormt aanleiding voor het College om in te grijpen.

Mevrouw Van Arragon had deze toelichting op prijs gesteld bij het presenteren van de begroting. Zonder die toelichting worden belanghebbenden op het verkeerde been gezet.

Het College meent dat hier telkens duidelijkheid over is gegeven.

De VVD verwijst naar de bezuinigingen in ’t Warnshuus en vraagt zich af wat er in Zutphen wordt bezuinigd.

De heer Huis in t Veld verwijst naar de scenario’s die zijn geschetst. Het tarief is nu wat betreft de financiering zes euro per inwoner lager dan het landelijk gemiddelde. In het zogenaamde nulscenario wordt uitgegaan van een aansluiting van de visie van de bibliotheek op het Collegeprogramma. Spreker verwijst met name naar het aanbod voor kwetsbare, minder geletterde en niet digitaal vaardige burgers; dit aanbod wil de bibliotheek overeind houden. Als de financiering voor twee vestiggingen niet meer kan, dan wordt afgeschaald naar één vestiging, waarbij de afspraak bestaat dat dit de vestging in Zutphen zal zijn. Dat nulscenario ligt nog steeds op tafel en hieruit voortvloeiend, heeft de bibliotheek de huur in ’t Warnshuus opgezegd. Dit scenario is nu omgebogen naar een doelgroepenbibliotheek. Hierover wordt momenteel met het College gesproken.

De VVD krijgt sterk de indruk dat alle bezuinigingen ten laste van Warnsveld komen en niets wordt bezuinigd op de voorziening in Zutphen. Een verdeling van de bezuiniging over de twee locaties acht spreker beter voorstelbaar.

De heer Huis in t Veld bevestigt dat deze eenzijdige bezuiniging, met behoud van de voorziening in Zutphen, conform de afspraken plaatsvindt, zoals die tussen de Raad van Toezicht van de bibliotheek en de gemeente zijn gemaakt. Dit is ook conform de keuze die de bibliotheekorganisatie maakt. Een en ander is nodig om de financiële huishouding op orde te krijgen.

De VVD stelt vast dat er in dezen drie betrokken besturen zijn, zijnde het College van de gemeente Zutphen, het bestuur van ’t Warnshuus en het bestuur van de bibliotheek. Er worden weliswaar doelgroepen genoemd, maar het is verstandig om vanuit de functies te communiceren, waarmee duidelijker wordt wat er gaat gebeuren. Voorts zijn er moderne faciliteiten die het gebruik van de mogelijkheden van de bibliotheek kunnen optimaliseren.

D66 stelt vast dat een budget wordt gevraagd voor de tijdsspanne tot juli ten behoeve van het uitwerken van de plannen. D66 vraagt zich af of tijdens deze periode om niet gebruik van de ruimte in ’t Warnshuus kan worden gemaakt. Spreker verwijst naar het feit dat ’t Warnshuus begrotingstechnisch in deze periode toch geen rekening heeft gehouden met huurinkomsten vanuit de bibliotheek. Dan zou de bibliotheek een half jaar geen huur hoeven betalen en zou zich in de planvorming moeten richten op de transformatie c.q. mogelijkheden tot voortbestaan in ’t Warnshuus. D66 vraagt of het met een tijdelijke huurvrijstelling toch niet mogelijk is, dat de bibliotheek – met moderne faciliteiten – daarna in ’t Warnshuus blijft voortbestaan?

De heer Huis in t Veld geeft aan dat dit een goede optie zou kunnen zijn en een grote, belangrijke stap om naar de doelgroepenbibliotheek door te ontwikkelen. Een huurvrijstelling kan een deel van de oplossing voor de toekomst vormen.

Het College acht dit een dilemma voor het College en met name voor de portefeuillehouder Vastgoed. De gemeente heeft te maken met een enorm tekort. Het gevolg van het huurvoorstel is eigenlijk de vraag aan de gemeente om een financieel tekort te dekken.

D66 geeft aan dat achter het plan waar het College het komende jaar mee aan het werk gaat geen becijfering bekend is. Er wordt ook veel ambtelijke inzet gepleegd. Deze uren worden niet doorberekend op het plan. In het verlengde van deze praktijk is het voorstel tot huurvrijstelling ontstaan.

Het College legt uit dat de ambtelijke inzet de vastgoedformatie betreft.

De PvdA denkt dat vanuit het Forum een duidelijke oproep naar voren is gekomen om als College en bibliotheek met elkaar in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt morgen plaats. De PvdA wordt na morgen graag geïnformeerd over de gespreksresultaten.

Het College geeft aan dat in overleg naar de verschillende mogelijkheden wordt gekeken, ook wat betreft uitruil van huur tussen de Broederenkerk en ’t Warnshuus. Beide panden maken deel uit van het gemeentelijk vastgoed. Het College is bereid om verhuuroptimalisatie in de Broederenkerk te bezien.

De heer Huis in t Veld benadrukt dat met een mogelijk toekomstige oplossing het actuele probleem per 1 januari nog niet is opgelost.

De ChristenUnie vraagt zich af wanneer de raad een routeplan tegemoet zien om het gemeentelijk vastgoed exploitabel te maken. De fractie pleit voor snelheid.

Het College geeft aan dat het College bezig is met een vastgoedplan, dat de 150 panden in gemeentelijk bezit omvat. Ze bevestigt de wenselijkheid van snelheid van planvorming. Hierbij gaat het specifiek over de mogelijkheden om de verdienmodellen te optimaliseren en daardoor mogelijkheden te creëren. Het sport- en accommodatiebeleid zal voor het zomerreces 2019 aan de raad worden voorgelegd.

De ChristenUnie geeft aan dat 2019 voor ’t Warnshuus een spannend jaar wordt. Eind 2019 moet er zicht zijn op een exploitabel Warnshuus. Dat betekent dat geruime tijd daarvoor de plannen beschikbaar moeten komen. Spreker vraagt dan ook wanneer de plannen voor ’t Warnshuus tegemoet gezien kunnen worden.

Het College geeft aan dat zij – gezien de complexiteit van het geheel – ervoor wil waken om premature afspraken te maken. Vooralsnog richt het College zich op de gesprekken. Rekening houdend met gewijzigd beleid per januari 2020 is de wethouder voornemens om het voorstel wat betreft het sport- en accommodatiebeleid, in de volle breedte, vòòr het zomerreces aan de raad voor te leggen. Verantwoord bestuur vereist dat vooraf goed overleg plaatsvindt met de organisaties die gebruik maken van de accommodaties. Dat er duidelijkheid voor ’t Warnshuus gecreëerd moet worden, is helder. Om die reden wordt ook tijdelijk – voor de duur van een jaar – het bestuur van ’t Warnshuus overgenomen.

Burgerbelang vraagt of de subsidie aan de bibliotheek, ad € 900.000,=, aan de twee vestigingen is gekoppeld en informeert naar eventuele prestatieafspraken. Kunnen deze afspraken vanuit één vestiging nog steeds worden nagekomen?

Het College legt uit dat de gemeente de subsidiehoogte bepaalt en de Graafschap Bibliotheken bepaalt hoe de subsidie besteed wordt en legt hiertoe een begroting voor. Over de uitvoering worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt, welke de onderlegger zijn voor de begroting. De hoogte van de subsidie blijft gelijk bij vertrek uit ’t Warnshuus.

Burgerbelang verwijst naar het bestaande aanbod in ’t Warnshuus en vraagt of dit aanbod in stand kan blijven.

Het College legt uit dat er opnieuw uitvoeringsafspraken met de bibliotheek zullen worden gemaakt.

De heer Dageland richt zich tot de portefeuillehouder gemeentelijk vastgoed. Hij vraagt aandacht voor het historisch-industrieel pand aan Kolenstraat 37. Dit pand heeft een inhoud van meer dan duizend kuub en dit pand zou getransformeerd kunnen worden naar wonen. Hij schat in dat hier zes appartementen in gerealiseerd kunnen worden. In de huidige situatie kost dit pand alleen maar geld en deze situatie duurt al jaren. Hij vermoedt dat de eigendomssituatie van de gemeente meer dan vijftig jaar duurt. Hij suggereert dit pand te verkopen om financieel armslag te genereren.

Het College wijst er op, dat het vastgoed in beeld gebracht wordt. Dit gebeurt ook voor de beeldvorming waar de suggestie van de heer Dageland op aansluit. Bij verkoop worden de inkomsten aan de gemeentelijke reserve toegevoegd. Hiermee wordt incidenteel geld vrijgespeeld. Hiermee kunnen dus structurele oplossingen gecreëerd worden. Er wordt in dit kader ook georiënteerd op verkoop van panden.

De voorzitter hoopt dat het College snel uitvoeringsplannen naar buiten brengt zodat er zicht ontstaat op de verdere vormgeving. Maandag 17 december a.s. komt dit onderwerp terug in de raadsvergadering en zal mogelijk een motie inzake de bibliotheek worden besproken. De conceptmotie is reeds verspreid samen met de stukken voor het Forum van heden.

De voorzitter sluit het Forum om 22.10 uur.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 13-12-2018

Behandeld in