Pagina delen

Forumverslag 13-10-2016

Presentatie uitwerking speerpunten in Begroting 2017 e.v. (13-10-2016)

Datum 13-10-2016 Tijd 19:30 - 21:00
Zaal
Het Koelhuis, Coenensparkstraat 1
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en A. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers, H. Brouwer en W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink, F.J.G.M. Manders en F.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink en M.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz en A.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Een aantal fracties was aanwezig met meerdere personen dan hierboven vermeld.

Verslag van de bijeenkomst

De voorzitter opent de Forumvergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij geeft aan de raad afgelopen zomer heeft besloten om de sociaaleconomische structuur van de gemeente te versterken. De raad heeft ingestemd met het voorstel om in te zetten op de drie doelen:

  1. Stimuleren van een goed ondernemersklimaat.
  2. Aantrekkelijk zijn voor (potentieel) krachtige Zutphenaren.
  3. Versterken van kwetsbare Zutphenaren.

Ook heeft de raad ingestemd met de zes speerpunten die focus en versnelling moeten geven aan de realisatie van die doelen:

  1. Werk maken van werk.
  2. Inzetten op Cleantech.
  3. Investeren in de binnenstad.
  4. Versterken woonklimaat.
  5. Innoveren in de zorg.
  6. Meer samen doen in de Stedendriehoek.

Op 9 juni 2016 heeft een door de raad georganiseerde bijeenkomst plaatsgevonden over ontwikkelingen, kansen en uitdagingen die moeten bijdragen aan het versterken van de sociaal economische positie van de gemeente Zutphen. De uitkomsten van de gesprekken op 9 juni zijn door de fracties betrokken bij de behandeling van de Voorjaarsnota (in juni jl.). Het college is vervolgens aan de slag gegaan met de verdere uitwerking en vertaling van de speerpunten in de Begroting 2017 die op 7 november a.s. door de raad wordt vastgesteld.

De partners die op 9 juni hebben deelgenomen aan dat gesprek zijn vanavond opnieuw uitgenodigd.

Het doel van deze avond is om partners en raadsleden te informeren over de sinds juni ondernomen stappen en gemaakte keuzes en hoe de speerpunten verder zijn uitgewerkt en een plaats hebben gekregen in de begroting 2017. Partners en raadsleden kunnen daarover met het college in gesprek gaan. 

Er wordt plenair gestart met een presentatie waar de speerpunten in een pitch worden toegelicht door het college. Aansluitend aan de pitch is er gelegenheid om vragen te stellen of te reageren.

Nadat de portefeuillehouders hun pitch hebben gegeven, gaan partners en raadsleden in (kleine) subgroepen uiteen om per speerpunt verder door te praten met de portefeuillehouder. De voorzitter schetst de vervolgprocedure en geeft aan dat op 20 oktober gelegenheid is om technische vragen te stellen over de begroting 2017, op 24 oktober het Forum over de begroting staat geagendeerd en dat de raad op 7 november een besluit zal nemen over de Begroting 2017. De inbreng van de partners vanavond kan door de fracties worden betrokken bij de besluitvorming over de Begroting.

De voorzitter dankt de belangstellenden voor de aanwezigheid.

nb: in een aantal subgroepen zijn aantekeningen gemaakt van het gesprek. Deze aantekeningen zijn bijgevoegd. 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 13-10-2016

Behandeld in