Pagina delen

Forumverslag 13-09-2018

Programmabegroting Zutphen 2019 - 2022 (13-09-2018)

Datum 13-09-2018 Tijd 19:30 - 21:30
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66Y.J.A. ten Holder
VVDA. van Dijk
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de Forumavond over de begroting. Zij spreekt waardering uit voor de informatiemarkt die voorafgaand aan dit Forum heeft plaatsgevonden.

De voorzitter schetst de opzet van van deze Forumvergadering. In eerste instantie zullen de wethouders de bezuinigingsvoorstellen toelichten. Daarna wordt de aanwezigen de gelegenheid geboden tot het stellen van vragen.

Het College geeft aan dat de voornemens van het College ‘pijn’ zullen gaan doen en alle bewoners van de gemeente Zutphen raken. De noodzaak om te bezuinigen is echter erg hoog. Minder hard ingrijpen of uitstel maakt de situatie slechts erger.

Het College wil graag een stevig, sociaal en economisch sterker Zutphen tot stand brengen. Dán profiteren alle inwoners wat Zutphen te bieden heeft.

In de eerste week van het aantreden van dit nieuwe College bleek al snel dat de financiële tegenvallers – met name in het Sociaal Domein – hoger uitvielen dan eerder voorzien kon worden. Naast de ambities voor de stad Zutphen zijn keuzes nodig, die echter impact zullen gaan hebben en mensen zullen gaan raken.

Deze keuzes zijn noodzakelijk om de financiële situatie op orde te brengen. Er ligt een bezuinigingsopgave van € 12.000.000,= op een totaal budget van € 166.000.000,=, waarvan heel veel meerjarig vastligt. Duidelijk mag zijn dat het hier over een gigantische opgave gaat, die niet zonder pijn uit te voeren is.

Duidelijk mag ook zijn, dat het College liever met andere informatie naar buiten was gekomen, maar dit is de feitelijke situatie waarmee de gemeente heeft te maken. Het is in de korte periode van twee maanden gelukt om een sluitende meerjarenbegroting aan de raad voor te stellen. Deze voorstellen zijn in twee sessies in het College besproken.

De voorstellen zijn ingedeeld in vijf categorieën:

  • Categorie 1 - Deze voorstellen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.
  • Categorie 2 - Realistische bezuinigingsvoorstellen, waarvan de planning en omvang niet helder is.
  • Categorie 3 - Bezuinigingsvoorstellen, realistisch en haalbaar, die reeds in 2018 tot een toegevoegde waarde / tot een meevaller leiden.
  • Categorie 4 - Voorstellen die nader uitgezocht moeten worden op haalbaarheid (bijvoorbeeld de fietsenstalling)
  • Categorie 5 - Voorstellen die het College niet overneemt.

Alle voorstellen die bij het College op tafel zijn gebracht, komt terug in genoemde vijf categorieën.

Met de maatregelen uit categorie 1 zijn de financiën in 2022 weer in balans. Dit gaat echter gepaard met pijnlijke maatregelen die – zoals bevestigd door de Provincie – realistisch en uitvoerbaar zijn.

De maatregelen uit de categorieën 2, 3 en 4 kunnen op termijn voor financiële meevallers zorgen. Deze meevallers worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Op deze manier is de neergaande spiraal te stoppen en financieel evenwicht te bereiken.

Via de PowerPointpresentatie worden de uitgaven in het Sociaal Domein gevisualiseerd en de afspraken die gemaakt zijn om te waken voor de toekomst. De PowerPoint presentatie is in bijlage bij het verslag gevoegd. (Bijlage)

Het College geeft aan dat het College ervoor wil zorgen, om van zorgen vóór naar zorgen dát te gaan met de gemeente Zutphen.

Enkele voorstellen worden nader toegelicht:

  • Verhoging OZB - Dit voorstel komt niet uitsluitend vanuit de gemeente. Deels is dit op verzoek van ondernemers tot stand gekomen. De gedachte is om het voorstel inzake reclamebelasting te vervangen door verhoging van de OZB: ondernemers die nu reclamebelasting betalen, kunnen naar beneden met hun rekening. Ondernemers die nog niet meebetalen, betalen dan wél mee en pandeigenaren gaan dan ook meebetalen. Bijzonder acht de wethouder dat de pandeigenaren achter dit voorstel staan.
  • In combinatie met dit voorstel voorziet het College in het opstellen van een Zutphenfonds. Hieruit worden de kosten afgedekt die momenteel via de reclamebelasting worden betaald. Tevens krijgen wijken, sportverenigingen en cultuurorganisatie het geld terug dat zij inbrengen en kunnen zelf besluiten wat zij hiermee doen.

Het College heeft daarbij ook een dekking voor de eigen begroting voorzien.

  • Beheer Openbare Ruimte structureel korten – Helder mag zijn dat de uitvoering van dit voorstel ten koste kan gaan van het aanzien van de wijken / de stad. Daarom worden burgers opgeroepen om de openbare ruimte samen met de gemeente te verfraaien in combinatie met de natuurvisie en meer speelmogelijkheden voor kinderen.
  • De Jeugdzorg - Terugdringen van aantal opnamen in Instellingszorg. Hier wordt samen met regiogemeenten aan gewerkt. Het streven is om kinderen meer in de eigen omgeving op te vangen (bijvoorbeeld via pleegzorg) en niet direct te escaleren naar zwaardere vormen van zorg.

Het College licht toe dat het Rapport van Bureau Berenschot aan de basis van deze bezuinigingen heeft gestaan. Het College heeft de voorstellen hieruit integraal overgenomen en is van mening dat deze voorstellen uitgevoerd dienen te worden, uitgaande van een maximumvariant. Wél wordt er een uitzondering gemaakt voor kinderen. Kinderen die in armoede opgroeien, hebben minder kansen om zich te ontwikkelen en krijgen vaak weinig kans hebben de armoede te ontgroeien. Het College wil een pakket samenstellen waar kinderen écht kansen kunnen pakken, om zo voor hen een betere toekomst mogelijk te maken.

Er zullen inkomsten worden gegenereerd door vastgoed te verkopen. Alle vormen van vastgoed binnen de gemeente wordt hiertoe in kaart gebracht en er worden afwegingen gemaakt wat nodig is om te behouden en verkocht kan worden.

Het College stelt dat een tekort van € 12.000.000,= op een totale begroting van € 160.000.000,= echt als een flink probleem mag worden gezien. Enerzijds is dit tekort het gevolg van de grote rijksbezuinigingen op het gemeentelijk budget; anderzijds omdat de laatste jaren veel moeilijke keuzes zijn uitgesteld en weinig grip bestond op de totale gemeentelijke uitgaven.

Hoewel het College terdege voor iedereen gevolgen van de bezuinigingen ziet en zich realiseert dat de maatregelen pijnlijk zijn, staat het College hier wel achter en durft deze pijnlijke keuzes te maken.

De wethouder gaat nader in op de bezuiniging op de bibliotheek en onderkent tegelijkertijd het grote belang van een bibliotheekvoorziening. Dat het College de bibliotheek durft te betrekken bij de bezuinigingsvoorstellen, wil zeggen dat de gemeente grote moeite heeft om wezenlijke voorzieningen voor de samenleving in stand te houden.

Het voorstel is om de totale subsidie (van ongeveer € 900.000,=) met € 150.000,= te verlagen. Het zal niet mogelijk zijn om beide vestigingen te behouden. Sluiting van bibliotheek in de Broederenkerk is voor het College geen onderwerp. Met de directeur van de bibliotheek zal een gesprek plaatsvinden over de invulling vanwege de subsidie.

Het bevorderen van leesvaardigheid, het tegengaan van laaggeletterdheid en vroegschoolse educatie staat niet der discussie.

Er zijn nog meer pijnlijke voorstellen. Het zijn geen keuzes, wensen of ambities van het College, het is kiezen uit vele kwaden. Deze voorstellen worden voorgelegd aan de raad. Het College staat graag open voor goede alternatieven.

De voorzitter dankt de wethouders voor hun toelichting en biedt alle aanwezigen de gelegenheid vragen te stellen aan de portefeuillehouders.

De heer (M.) Hagebeek (Warnsveld) vraagt zich af wat in plaats van de bibliotheek in ‘t Warnshuus gevestigd wordt opdat de accommodatie financieel overeind kan blijven.

Het College is voornemens spoedig in gesprek te treden met de dorpsraad en het bestuur van t Warnshuus. Op dit moment is er al sprake van een lastige exploitatie. Er zal zo breed mogelijk worden bezien welke functies in Warnsveld zich kunnen vestigen op deze belangrijke plek.

De heer Hagebeek vindt dat het gesprek te laat komt. In oktober volgt reeds de besluitvorming. Deze korte termijn acht hij niet acceptabel en hij vraagt zich af waarom de plannen niet éérst met de betrokkenen worden besproken.

Het College legt uit dat het voorstel ervan uitgaat, dat de subsidiekorting in 2020 ingaat, zodat ‘t Warnshuus gelegenheid heeft om hierop te anticiperen en een nieuwe invulling te vinden.

GroenLinks geeft aan dat de maximale mogelijkheden uit het Rapport van Bureau Berenschot zijn aangehaald. Dit is zorgelijk voor het budget voor Perspectief. In het Rapport is aangegeven dat je op het moment van aanpakken van maatwerkvoorzieningen, het voorliggende veld moet versterken. Uit voorliggende plannen kan niet worden afgeleid dat dit inderdaad de opzet is en ze vraagt dan ook of er wel goed is nagedacht over de consequenties. Ze realiseert zich dat dit op alle fronten bijzonder gaat hard knellen.

Het College benadrukt dat er héél goed is nagedacht. Het is een moeilijke zoektocht, want er moet veel bezuinigd worden en er is weinig financiële ruimte. Er zijn meer partijen bezig in het voorveld. Er zal samenwerking bewerkstelligd worden om het voorveld te versterken. De focus ligt op de preventieve zorg om zo te zorgen dat mensen minder behoefte hebben aan zware zorg, maar meer via de laagdrempelige voorzieningen kunnen worden geholpen.

GroenLinks wijst erop dat ook de Buurtservice hier vanaf gaat. Daarmee is een half miljoen euro gemoeid, waarmee duidelijk is dat dit een lastige opgave betreft. Spreker vraagt zich af of het College een goed beeld heeft van de concrete effecten op de samenleving. Bij GroenLinks leven er ernstige zorgen wat dit betreft.

Het College geeft aan dat het College zich vanzelfsprekend ook zorgen maakt.Vanuit de insteek ‘meten is weten’ zal in kaart gebracht worden hoeveel multiprobleemgezinnen er in Zutphen zijn. Op dit moment zijn er ongeveer tachtig gezinnen bekend. Pas als het beeld compleet is, kan de organisatiekant goed worden overzien. Mogelijkerwijs kan zorg weggenomen door andere handvatten aan te bieden.

Mevrouw Van Baars (Perspectief) wijst op de bestaande metingen. Er wordt jaarlijks een maatschappelijke kosten-batenanalyse gemaakt. In 2017 heeft Perspectief de gemeente € 672.000,= bespaard door de gekozen werkwijze met een eigen netwerk van vrijwilligers in plaats van professionals. Spreker vraagt zich af hoe het College kan verantwoorden dat dit besparingspotentieel vanaf 2020 voor een groot deel teniet wordt gedaan door een bezuiniging van meer dan € 500.000,=.

Het College geeft aan dat het College niet overtuigd hoeft te raken van de werking en resultaten van Perspectief, maar het geld is er nu gewoon niet voor. Wat met het werk in het voorliggende veld bespaard kan worden, wordt de begroting nog niet sluitend. De wethouder realiseert zich dat dit antwoord keihard klinkt, maar het zijn wel de problemen waar tegenaan wordt gelopen.

Mevrouw Mirjam Smit (musicus) geeft aan dat zij zich uit hoofde van haar beroep zeer begaan voelt met het culturele veld en het culturele erfgoed van Zutphen. Ze vraagt hoe de gemeente aan de burger uit gaat leggen dat er € 2.100.000,= is uitgegeven om de bibliotheek om te knappen om vervolgens € 1.500.000,= terug te trekken en het gebouw te sluiten. Dit voorstel impliceert een directe kapitaalvernietiging. De vraag is wat er gebeurt met het gebouw, de Broederenkerk.

Wethouder Ten Broeke benadrukt nogmaals dat de vestiging in de Broederenkerk – wat het College betreft - niet ter discussie staat. Het gaat hier over een bezuinigingsvoorstel van € 150.000,= op een totale subsidie van € 900.000,=. De exploitatie van de bibliotheek in Warnsveld kost ongeveer € 240.000,=. Deze vestiging kan waarschijnlijk niet geopend blijven. Het College gaat er van uit dat er genoeg middelen overblijven om de exploitatie van de bibliotheek in de Broederenkerk overeind te houden.

Burgerbelang wijst op de uitspraak van wethouder Werger: ‘meten is weten’. Daarop is door Perspectief geattendeerd op een meting en hierop wordt gereageerd met het antwoord dat er bezuinigd moet worden om de begroting rond te krijgen. De vraag is hoe we nu écht moeten gaan bezuinigen. De vrees bestaat dat er nu een bezuiniging wordt doorgevoerd, waardoor de kosten op termijn fors gaan stijgen. Dit baart grote zorgen en wat dit betreft is meer duidelijkheid gewenst.

Het College geeft antwoord op meten. Op dit moment wordt alles in kaart gebracht in de volle breedte: werk en inkomen, multiprobleemgezinnen enzovoort. De gegevens vanuit Perspectief worden hierbij ook gebruikt. Er zijn meer onderdelen in het totale proces en in het Rapport van Bureau Berenschot dat in het meten en weten wordt betrokken. Op basis daarvan kunnen we goede interventies plegen.

Mevrouw (D.) Siebers vindt de bezuiniging op de instellingsplaatsen erg zorgelijk. Hier is zware expertise mee gemoeid. Deze is op dit moment in Zutphen niet aanwezig. Gespecialiseerde pleeggezinnen zoeken, is moeilijk. De vraag is hoe de gemeente Zutphen ervoor zorgt dat er op hoog niveau expertise beschikbaar is voor jongeren die zo zwaar in de knel zitten, dat zij eigenlijk in een instelling thuishoren.

Het College antwoordt dat niet alle instellingszorg voor deze kinderen wegbezuinigd wordt. Wél worden te veel kinderen te snel doorverwezen naar instellingszorg. Dit kan op een andere manier worden ingevuld, als daarop wordt georganiseerd. Dit gaat de gemeente Zutphen met acht gemeenten samen doen. Realiseren van pleegzorg in de eigen omgeving is moeilijk te organiseren. Met acht gemeenten samen is dit misschien wel voor elkaar krijgen. Hier zal echt een goed en gedegen plan voor beschikbaar moeten komen.

SP reageert op de afschaffing van de reclamebelasting. Het bevreemdt hem dat de ondernemers akkoord gaan met een verhoging van de OZB-belasting. Dat lijkt een nieuw geluid. De vraag is of de ondernemers er per saldo op vooruit gaan of op z’n minst een gelijk inkomen houden.

Het College antwoordt dat de ondernemers die nu meebetalen aan de reclamebelasting er met de voorgestelde wijziging financieel op vooruit gaan.

Burgerbelang reageert op het OZB-voorstel. Hij concludeert dat de ondernemers die nu meebetalen aan de reclamebelasting erop vooruit gaan. Echter, alle andere ondernemers gaan daar nu aan bijdragen en ook de burgers en verenigingen worden getroffen met een verhoging van 7,5 procent OZB. De achterliggende gedachte ontgaat de fractie van Burgerbelang. Afgevraagd wordt of dit niet kan worden opgelost met de ondernemers, die toch willen betalen, waardoor de ondernemers op een gelijk kostenniveau blijven.

Het College licht toe, dat het College de gedachte heeft om een Zutphenfonds in te richten. De gelden vanuit de ondernemers komen hierin. De ‘OZB-pot’ bevat geldstromen uit verschillende gebieden en zijn inderdaad afkomstig van zowel ondernemers, als woningeigenaren. Een deel van deze gelden gaat in de toekomst terug naar de huidige ondernemersfondsen. Dat betreft dus de fondsen die nu gevuld worden met inkomsten uit de reclamebelasting. Dat wordt goedkoper omdat voor de gemeente de perceptiekosten vervallen. De betreffen de kosten die de gemeente nu kwijt is aan inningskosten. Dit bedraagt ongeveer € 186.000,=. Het netto resultaat is daarmee groter.

In het Zutphenfonds komen ook gelden uit wijken, sportverenigingen en cultuurorganisaties. Het geld gaat eigenlijk weer terug naar waar het vandaan komt. Bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen dan gezamenlijk geld inzetten op díe doelen, die zij goed achten. Zij generen kapitaal voor investeringen die zij nodig achten en krijgen daar zelf beslissingsrecht over zonder dat de gemeente daar enige bemoeienis mee heeft. Daarmee faciliteert de gemeente de samenleving in het zelf bouwen aan haar eigen plannen en wordt men minder afhankelijk van de gemeente.

Burgerbelang concludeert datdit geen bezuiniging is, maar een verschuiving.

Het College stelt dat de gemeente met dit voorstel ongeveer € 200.000,= bezuinigt. Dat betreft het bedrag dat nu nodig is aan het mogelijk maken van reclamebelasting. Daarbij zit er een deel in de OZB-verhoging, dat bedoeld is voor de begroting.

Het CDA vraagt zich af waarom verenigingen, sportclubs enzovoort verplicht zijn OZB te betalen, als het geld toch weer teruggaat.

Het College concludeert dat er binnen de OZB geen onderscheid gemaakt kan worden in culturele instellingen, sportorganisaties en ondernemers.

Het CDA is van mening, dat dit voornemen nog steeds veel geld gaat kosten.

Het College stelt dat dit toch simpeler te organiseren is als het stelsel met de reclamebelasting.

De Stadspartij spreekt de zorgen uit over de culturele instellingen, duurzaamheidsdoelstellingen, de jeugd en het Sociaal Domein. De vraag nu is of de sociale wijkteams in gevaar gaan komen. Bijvoorbeeld denkt zij aan de laagdrempelige inlooppunten in de wijken, waar bewoners terecht kunnen.

Het College concludeert dat de sociale wijkteams van groot belang zijn. Tevens is het een onderdeel van Perspectief. Perspectief wordt geraakt wordt door de bezuinigingen. Deze teams zullen overeind blijven, maar worden gekort op de subsidie vanwege de bezuinigingen.

De PvdA benadrukt dat het belangrijk is dat er een pakket beschikbaar komt om de bestaande voorzieningen in stand te houden.

De focus van de bezuinigingen ligt op het Sociaal Domein. Wat dit betreft, verwijst hij naar de korting op een voorziening waaruit lichte zorgoplossingen worden betaald. Tegelijkertijd stelt het College dat het de bedoeling is om lichte vormen van zorg te financieren om zwaardere vormen van zorg te voorkomen. Dat er een spanning zit tussen deze intentie en het genoemde begrotingsvoorstel mag duidelijk zijn. Momenteel zitten er dubbelingen in de sociale structuur van de verschillende organisaties in Zutphen. Kunnen er nog besparingen worden gerealiseerd door deze dubbelingen op te lossen?

Het College ervaart het als pijnlijk om te moeten korten op de belangrijke lichte voorzieningen. Dit zorgt er ook voor dat alle gesubsidieerde voorzieningen en organisaties in het sociaal domein scherp tegen het licht moeten worden gehouden om zo ook de dubbelingen eruit te krijgen. Dit voordeel maakt de voorgestelde bezuiniging minder hard en pijnlijk en geeft de kans om meer grip te krijgen op de gemeentelijke subsidiestromen die de afgelopen jaren alleen maar zijn toegenomen.

Mevrouw (L.) Schotpoort (teamleider Perspectief) geeft aan dat Perspectief per jaar ongeveer 1.200 huishoudens bedient. Als gevolg van de bezuinigingen zullen er dat ongeveer 300 huishoudens minder moeten worden. Er wordt tijdens deze bijeenkomst gesteld dat er meerdere partijen in het voorliggend veld zijn, die dit werk kunnen opvangen. Perspectief is erg benieuwd om te vernemen welke partijen dit zouden zijn. In de dagelijkse praktijk vult Perspectief ‘de gaten in het werkveld’ die de andere partijen niet kunnen vullen. Perspectief vraagt zich dan ook af waarom dan niet op diè partijen wordt bezuinigd, maar op Perspectief?

Een vervolgvraag is hoe het College de toekomstige uitvoering met die andere partijen voor zich ziet en op welke wijze deze partijen de huidige lacunes concreet gaan invullen.

Het College antwoordt dat van alle organisaties die gemeentelijke subsidie krijgen, Perspectief de grootste en belangrijkste is. Dat is ook de reden dat de gemeente een langjarige subsidierelatie met Perspectief heeft en in dat kader worden ook veel meer verwachtingsafspraken gemaakt dan met heel veel andere organisaties. Vrijwel met alle andere relevante organisaties bestaat geen langjarige subsidierelatie. Juist die andere organisaties worden nu scherp tegen het licht gehouden.

Mevrouw (M.) Smulders (Cliëntenraad Zutphen) vraagt aandacht voor het hoge armoedeniveau onder de minima. Ze vraagt hoe met de voorgenomen bezuiniging wordt voorkomen dat er nòg meer mensen onder de armoedegrens komen, waardoor de gemeente uiteindelijk meer geld kwijt zal zijn aan de schuldhulpverlening.

Het College erkent dat de bezuinigingen mensen gaan treffen. Er wordt gewerkt om Het Plein naar de gemeente over te brengen, inclusief de huidige medewerkers van Delta.

Er vinden gesprekken plaats met ondernemers, ook waarmee reeds WSW-detacheringscontracten zijn gesloten. (48:03 NB notuliste: ik ben er niet zeker van of de gesprekken zich beperken tot degenen met wie er al contracten zijn gesloten of dat er sprake is van een bredere benadering naar alle ondernemers). Hier liggen kansen. Deze ondernemers zijn bereid te investeren, ook omdat ze personeel nodig hebben. Ze zijn bereid om opleidingen te bieden en zich in te zetten om mensen aan het werk te krijgen. De wethouder verwacht dat met investeringen die zich kenmerken door waardering en aandacht inderdaad mensen naar werk kunnen worden toegeleid. Er zullen echter altijd mensen genoodzaakt zijn om gebruik te blijven maken van de bijstand.

De heer (M.) Mout (Walhallab) werd vrijdag jl. geconfronteerd met berichtgeving over de mogelijke verkoop van het pand aan de Waterstaat. Met een grote groep vrijwilligers wordt geld en waarde toegevoegd aan genoemd pand, zonder dat hierbij sprake is van een structurele subsidierelatie. Er is behoefte aan samenwerking met de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn in het benutten van de accommodatie. Voorstelbaar is dat de gemeente leegstaande panden zou willen verkopen. Wat betreft het pand aan de Waterstraat wordt er momenteel iets toegevoegd, waarbij de snijvlakken tussen sociaal domein, jeugdzorg, talentontwikkeling en onderwijs heel dicht bij elkaar komen. Hij pleit er voor om over (het gebruik van) de accommodatie met elkaar in gesprek te gaan.

Wethouder Werger geeft dat eraan wordt gewerkt om de volledige gemeentelijke vastgoedportefeuille in kaart te brengen. Vervolgens wordt dit overzicht per pand bezien wat de mogelijkheden betreft. Op basis daarvan wordt er in gesprek gegaan met de desbetreffende partijen.

Burgerbelang stelt dat vooral de bezuiniging op de bibliotheek, ad € 150.000,=  veel pijn doet. Nu de bibliotheek de sluitpost wordt van een grote bezuiniging, acht spreker het ook wenselijk om kritisch te kijken naar die zaken waarop blijkbaar nièt wordt bezuinigd.

In de voorstellen is verwoord, dat er niet wordt bezuinigd op het aangescherpte Focustraject, waaraan is toegevoegd dat Zutphen in 2030 energieneutraal moet zijn. Ondanks de bezuinigingen verandert er dus blijkbaar niets aan het investeringsvoornemen om goed werkende armaturen te voorzien van LED-verlichting. De vraag is hoeveel geld er is gereserveerd voor de duurzaamheidsparagraaf – ‘de 2030 beleving’ – en of daar echt niets van kan worden gecorrigeerd en naar beneden kan worden bijgesteld.

Het College wijst er op dat Nederland op plaats 27 staat binnen Europa wanneer het over duurzaamheid gaat. Dat is ook het gevolg van dergelijke afwegingen, zoals de heer Siemes verwoordt. Hij geeft aan dat in het Focustraject klimaatdoelen zijn opgenomen en doelen in relatie tot de energietransitie. Om hierin versnelling te kunnen realiseren, is een apart punt in het coalitieakkoord opgenomen. Voor de aanjaagfunctie is voor de komende drie jaar € 600.000,= gereserveerd om dit samen met inwoners en maatschappelijke instanties aan te kunnen jagen.

Mevrouw van Baars (Perspectief) verwijst naar de intentie om het subsidiebeleid vanuit twaalf thematafels tegen het licht te houden. Ze raagt hoeeen zo versnipperde manier van kijken naar thema’s en subsidies ten opzichte van integraal werken, wijkgericht werken en een stadsbrede organisatie.

Het College stelt dat de thematafels een begin vormen van het traject om de subsidies opnieuw tegen het licht te houden. Het College is ervan overtuigd dat deze werkwijze vooruitgang betekent. Tot nu toe is het altijd versnipperd geweest. Een subsidieaanvraag werd na toetsing veelal gehonoreerd, zonder dat de aanvraag als geheel werd bekeken. In de toekomst zullen subsidieaanvragen langs de geformuleerde beleidsdoelen worden gelegd, wordt nagegaan welke organisaties zich hiermee bezig houden en welk bedrag de gemeente – hiermee rekening houdend - over heeft voor het toekennen van de aanvraag.

 D66 concludeert dat het College voor een bedrag van € 12.000.000,= aan bezuinigingsvoorstellen voorlegt ter besluitvorming aan de raad. De vraag is of het College heeft overwogen om ruimere voorstellen voor te leggen, zodat raad écht keuzemogelijkheden heeft?

Het College deelt mee, dat het College dit inderdaad heeft overwogen. Bijvoorbeeld bij de bezuinigingen voor de bibliotheek is er sprake geweest van een drie maanden durende zorgvuldige verkenning van mogelijkheden. Ook is met dossierambtenaren herhaald overleg gevoerd in de zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden. Het is niet gelukt om meer alternatieven te vinden om boven het bedrag van € 13.000.000,= aan bezuinigingsvoorstellen te kunnen komen.

D66 stelt vast dat er sprake is van structurele tekorten en vraagt hoe het College dit voor de toekomst ziet.

Het College geeft aan dat de meerjarenbegroting laat zien dat in 2022 de baten en lasten weer structureel in balans zijn.

Mevrouw Van de Bor informeert naar gemeenten die inmiddels ervaringen hebben opgedaan met een OZB-fonds.

Het College noemt de gemeente Leiden en gemeente Gouda.

Mevrouw (naam wordt niet genoemd) concludeert dat er eerst gekeken wordt naar de panden die de gemeente in bezit heeft en misschien van af wil. Het lijkt haar verstandiger om eerst te kijken hoe de gebouwen momenteel worden gebruikt.

Het College licht toe dat in het proces van het in kaart brengen van al het vastgoed dit op alle aspecten wordt bezien. Het College zal zich aan de voorwaarden houden die daarbij horen.

De voorzitter vraagt – gezien de tijd – of er nog inwoners zijn die een vraag willen stellen. Er zijn geen inwoners die zich melden.

De voorzitter biedt de aanwezige raadsleden gelegenheid om nog aanvullende vragen te stellen.

Burgerbelang verwijst naar de vraag van D66 en vraagt een uitleg bij het uitgangspunt dat moties zonder dekking niet worden uitgevoerd. Aan de raad wordt een aantal opties voorgelegd met de mededeling dat er verder geen mogelijkheden zijn.

De vraag is indien de raad niet met voorliggende opties instemt en het voorstel niet steunt, of dan optie 1 gaat gelden; dat wil zeggen dat er dan een niet bestaande dekking gezocht moet worden. In feite wordt de raad zodoende voor het blok gezet.

Als de raad geen alternatief heeft en instemt, zal de communicatie vervolgens aan de gemeenteraad worden gelabeld: de raad heeft besloten en het College voert uit. De verwachting van een dergelijke communicatie geeft een onprettig gevoel.

Het College bevestigt dat de ruimte om te kiezen uitermate beperkt is. Er is een lijst toegevoegd met moties die het in het College niet hebben gered (Categorie 5). De raad kan nog eens goed naar deze lijst kijken of daar wellicht toch nog goede ideeën tussen zitten. Tevens kan de raad met een nieuw idee komen, maar dat moet wel dekking hebben.

Burgerbelang vraagt of deze beslissing inderdaad in oktober genomen moet worden.

Het College antwoordt dat er nog twee momenten zijn om met elkaar hierover te discussiëren, zijnde 20 september en 8 oktober.

VVD verwijst naar de bespreking van de Voorjaarsnota. Spreker meent dat toen al expliciet is gesteld dat moties zonder dekking niet door het College worden uitgevoerd.

Het College antwoordt bevestigend. Het College constateert ook de Zutphense bestuurscultuur op de inhoud is gericht, waardoor soms de financiële kant als wat minder relevant / minder belangrijk wordt beoordeeld. Met het voorstel: ‘Moties zonder dekking worden niet uitgevoerd’, wil het College graag samen met de raad een andere manier van politiek voeren tot stand brengen, waarbij inhoud en financiën écht bij elkaar horen.                                                                                                                      

De heer (H.) Derksen constateert dat veel burgers betrokken zijn bij de bezuinigingen. Er kunnen bij burgers ook nog goede ideeën leven. Hij suggereert om de burgers op tijd in te schakelen bij de bezuinigingen.

Het College acht dit een goed voorstel. Het College wil graag op de voorgestelde wijze werken.

De wethouder vraagt aandacht voor het feit dat tussen het moment van aantreden van het College, de Voorjaarsnota en de bezuinigingen bijzonder weinig tijd heeft gelegen. Hij realiseert zich dat de consultatie van alle belanghebbenden daarbij onvoldoende is geweest. Dat zal komende jaren anders zijn: inwoners en maatschappelijke instanties zullen betrokken worden bij de plannen.

Het College dankt alle aanwezigen voor het gesprek. Er is goed naar elkaar geluisterd en met respect met elkaar omgegaan. Met deze bezuinigingen ligt er een hele klus en deze rust niet alleen op de schouders van het College en de raad, maar bij iedereen. Ze adviseert dringend om op constructieve wijze de gesprekken met elkaar te vervolgen.

De voorzitter dankt de gespreksleider voor diens inzet.

De voorzitter verwijst naar de Forumvergadering op 20 september a.s. en schetst de beoogde opzet. De Forumleden gaan dan met elkaar in gesprek. Eventuele insprekers voor deze vervolgbijeenkomst kunnen zich aanmelden bij de Griffie.

In de raadsvergadering van 8 oktober wordt opnieuw over dit thema gesproken en kunnen raadsleden eventueel amendementen indienen. Vervolgens heeft het College de tijd om eventuele aanpassingen in de begroting door te voeren. De begroting ligt op 5 november voor ter besluitvorming.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Bijlagen

Advies

Onderwerp door naar beeldvormende vergadering

Agenda's 13-09-2018

Behandeld in