Pagina delen

Forumverslag 13-03-2017

Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee (13-03-2017)

Datum 13-03-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
R Groters
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Presentatie Beheerplan Asielzoekerscentrum Voorsterallee”.

Burgerbelang: Maakt een punt van orde: "Ik vind het jammer  dat de presentatie niet op de website heeft gestaan."

Voorzitter: Ik geef het woord aan de wethouder voor een toelichting en om aan te geven wie de presentatie gaat houden.

College: Wij hebben eind januari het beheerplan behandeld. Om onduidelijke redenen is deze nog niet bij u terecht gekomen. Daarom delen we hem graag nu uit. Ze worden bij het verslag gevoegd. Het beheerplan is een gevolg van de risicoanalyse die is uitgevoerd door de omgeving van het AZC met buro Beke. Daar is het Beheerplan het resultaat van geworden en daar ben ik heel trots op.

Er is een bestuursovereenkomst opgesteld tussen het COA en de gemeente. In die overeenkomst is opgenomen dat er een Omwonendenoverleg zou worden ingesteld. Het Omwonendenoverleg is een adviesorgaan. Zij mogen gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, zowel aan het college als aan het COA. Daarnaast heeft het Omwonendenoverleg een aantal taken. Eén daarvan is het opstellen van een risicoanalyse. Dat is inmiddels gebeurd. Een tweede taak is een nul-meting en een 1-meting naar de leefbaarheid en veiligheid. De 1-meting wordt binnenkort opgeleverd. Een derde taak is het opstellen van een Beheerplan voor het omgevingsbeleid. In de risicoanalyse is geadviseerd om een Beheergroep in te stellen. Kees Meijer is voorzitter van deze Beheergroep. Hij zal iets vertellen over de totstandkoming van deze Beheergroep. Daarna zal de Beheergroep zelf de presentatie geven.

Nu volgt de presentatie door wijkregisseur Kees Meijer en de bewoners Jan Blaricom en Fred Goetze.

Voorzitter: Ik geef graag de gelegenheid aan u allen om vragen te stellen of opmerkingen te maken.

GroenLinks: Hoe vaak komt de Beheergroep bij elkaar? Wat zijn de positieve ervaringen en contacten? Welke contacten zijn er tussen de bewoners van het AZC en de omwonenden?

VVD: Hoe is het nu met de ongerustheid die op voorhand gevreesd werd? We hebben geluiden gekregen over diefstal bij de Spar aan het Stationsplein. Het is goed dat deze overlast op deze manier aangepakt wordt.

ChristenUnie: De verwachting die zijn gewekt zijn volledig uitgekomen. Ondanks misschien wat klachten rond het voetbal is er ook veel samen gevoetbald afgelopen zomer. Kan dat straks ook op het terrein van COA? Dat buurtbewoners met de AZC-bewoners voetballen op het terrein van COA.

Jeroen Peeters (COA): Het liefst zie ik dat ze inderdaad samen voetballen. Mensen uit de buurt zijn van harte welkom. Bezoek moet zich wel aan de bezoekregeling houden. Bezoek moet zich legitimeren en een naam opgeven bij wie ze op bezoek gaan. Wellicht dat we daar maatwerk op moeten leveren. Mij is er alles aan gelegen om dit mogelijk te maken.

Fred Goetze: De ongerustheid was er in het begin. Maar nu eigenlijk niet meer. Tuurlijk is er meer aanleiding om je ongerust te kunnen maken omdat het drukker is geworden op sommige plekken of routes. Maar dat is zeker niet de algemene teneur. Sterker, er zijn ook hele leuke en goede contacten.

Kees Meijer: De taakstelling voor de Beheergroep beperkt zich tot het gebied rondom het AZC. De Spar en de binnenstad valt daarbuiten. Want anders moet er ook een andere risico-inventarisatie plaats moeten vinden.

GroenLinks: Mijn vraag aan de VVD is waar deze suggestie vandaan komt?

VVD: Er is een appgroep van de ondernemers in de binnenstad. Als er wat gebeurd dan wordt dat doorgegeven. En er was wat ongerustheid vanuit deze hoek. Het is geen veroordeling.

College: Een kleine aanvulling. Er is enige tijd sprake geweest van onrust onder de ondernemers in de binnenstad. Wij hebben toen intern besproken of het nodig is een aanvullende risico-analyse uit te voeren richting binnenstad. In overleg met de politie is toen besloten om dat niet te doen. Wel hebben we afgesproken om toegang tot het doen van meldingen aan de politie te verlagen. En er zijn afspraken gemaakt met de binnenstadsmanager die met enige regelmaat aanschuift bij het omwonendenoverleg. Er is dus weldegelijk op deze problematiek ingespeeld.

Kees Meijer: Er zijn ook maatschappelijke initiatieven gekomen naar aanleiding van de komst van het AZC. Bijvoorbeeld Buddy to buddy. En de Zutphense Overlegtafel speelt daarin een centrale rol. Als er initiatieven komen vanuit de bevolking dat ze contact zoeken met de Zutphense Overlegtafel. Daar krijgen ze advies door wie of welke instantie de initiatieven het best ondersteund kunnen worden of dat mensen gewoon lekker zelf aan de slag kunnen. Want dat laatste gebeurt ook. En dat is misschien wel het mooist.

D66: Blij met het positieve resultaat. Een beheermaatregel heeft soms ook effect buiten het AZC. Is het dan een formeel besluit van het college?

PvdA: Alles gaat heel goed. Maar is er nog iets wat beter kan?

CDA: Een tijdje geleden bleek dat er overlast was in de stad van asielzoekers van wie bleek dat de asielprocedure vrij uitzichtloos was. Wordt daar specifiek op gestuurd om deze personen versneld uit de procedure te krijgen richting terugkeer?

Jeroen Peeters (COA): Klopt. Als mensen zich melden in Nederland hebben ze recht op opvang. Ook als ze worden afgewezen. Eind 2016 heeft deze groep voor meer dan gemiddelde overlast gezorgd. Samen met de gemeente is toen besloten om een Veiligheidsoverleg te starten. Daar was ook het OM bij aangesloten. Doel was om die overlastveroorzakers in kaart te brengen. Uiteindelijk is er een lijst overgebleven die we hebben ingediend bij de IND om versneld te behandelen. Dat is gelukt.

College: Als er een besluit valt dan is dat een besluit van de Beheergroep. Niet van de gemeente en niet van het COA. En het mooie is ook dat u het heeft aangedurfd om deze groep die verantwoordelijkheid te geven. En het werkt!

Kees Meijer: De voorzitter van het Omwonendenoverleg is aanwezig, mevrouw Lodewijks. Ik wil haar graag de gelegenheid geven om de vraag van de PvdA te beantwoorden.

Mevrouw Lodewijks: Er zijn natuurlijk andere culturen in onze wijk gekomen. En deze mensen hebben andere gewoonten. En we moeten er gewoon aan wennen dat mensen uit de wat warmere landen hun kinderen veel langer laten opblijven ’s avonds. Half 12 is geen uitzondering.
Zorgen zijn er wel op twee terreinen. De verkeersveiligheid. Het komt voor dat er mensen midden op straat lopen. Vooral in het donker is dat heel gevaarlijk. We hebben daarom ook gevraagd om een 2e smiley (snelheidsmeter).

College: Ik kan u het blijde nieuws melden dat de smiley is besteld!

Mevrouw Lodewijks: We zijn eigenlijk heel tevreden. Vooraf was er veel commotie maar die is weg. We zijn heel blij dat de risico-inventarisatie die is uitgevoerd. We zijn ook blij met de heer Peeters van het COA die altijd bereidwillig is naar ons te luisteren. Er zijn altijd mensen die blijven mopperen. Maar over het algemeen vinden mensen het wel prima. We hopen dat het zo blijft.

Kees Meijer: Ik kom heel veel actieve bewoners tegen in mijn functie maar de betrokkenheid van deze bewoners stijgt boven alles uit. Als ik zie wat ze voor elkaar hebben gekregen dan ben ik daar best wel trots op!

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de forumvergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Begrotingswijziging Cleantech Starters Fonds Zutphen (13-03-2017)

Datum 13-03-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
U Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum. Hij geeft aan dat het college het op prijs zou stellen als het voorstel vanavond nog in de raad behandeld kan worden.

Burgerbelang: Wordt het dan een hamerstuk?

Voorzitter: Dat bepaalt de raad zelf.

GroenLinks: Wij vinden het een sympathiek voorstel. Wij hebben drie vragen:

 1. Welke criteria gaan gelden bij verstrekking van de bijdragen?
 2. Hoe controleert de gemeente het fonds? Wij willen graag rapportages en afspraken zien.
 3. Het budget voor dit fonds komt uit burgerinitiatieven. Daar is een business-case voor nodig.

College:

 1. Jaarlijks komt er een verslag van de werkgroep.
 2. Er komen reglementen en regelingen.
 3. Burgerinitiatieven blijven gewoon, die lijden hier niet onder.

SP: Wij hebben een vraag over 2. Waarom heeft het college voor deze financiële vorm gekozen?

College: De gemeente heeft op dit vlak onvoldoende kennis, die kennis is meer aanwezig buiten de gemeente.

GroenLinks: In het voorstel staat dat een groot deel van het geld voor burgerinitiatieven naar het Cleantechfonds gaat. Hoe zit dat?

College: Burgerinitiatieven vallen buiten deze subsidievorm. Er blijft voldoende geld over voor burgerinitiatieven.

PvdA: Hoe is het financieel gezien nu geregeld?

College: Er is in totaal vier ton vrijgemaakt. Er is € 150.000,- beschikbaar als een soort reserve voor andere ideeën.

D66: Wij vinden dit een goed initiatief. Als kanttekening willen wij het rapport van Van Netten plaatsen. Dat spreekt over samenwerking in de Stedendriehoek. Daar zien wij niets van terug in het voorstel.

College: Dat is wel de bedoeling. Inmiddels zijn wij met de Cleantechregio en de provincie in gesprek. Het doel daarvan is meer geld in het fonds te krijgen.

D66: Wij stellen op het prijs als het voorstel vanavond in de raad behandeld wordt.

College: Dat gaat gebeuren.

ChristenUnie: Wij zijn hier heel blij mee. Wij vinden de samenwerking met de Rabobank prima. Wij steunen dus dit voorstel.

VVD: Ook wij vinden dit voorstel een sympathieke geste. Goed dat private ondernemingen erbij zijn betrokken. Heeft de Rabobank eisen gesteld aan deelname? Hoe meet je de bevordering van de werkgelegenheid?

College: De Rabobank werkt net als wij: het geld is een schenking. Een stichting gaat ermee aan het werk op basis van vooraf vastgelegde voorwaarden.

VVD: Zit de Rabobank in de commissie?

College: Nee, in de Raad van Toezicht.

Voorzitter: Uit welk stuk citeert u?

College: Uit een bijlage bij het raadsvoorstel, met de titel “concept-subsidiebeschikking”.

Er ontstaat vervolgens discussie over een nieuw stuk dat eerst niet en vervolgens wel op de schermen van de laptops verschijnt. De conclusie is: de stukken stonden tijdig op de site van de raad en het overleg kan worden voortgezet.

SP: Wij hebben twee vragen:

 1. Wat is het belang van de Rabobank?
 2. Het budget voor het fonds komt uit energiemaatregelen. Wat gaat verloren? Welke maatregelen kunnen niet genomen worden?

College:

 1. Start-ups kunnen hulp gebruiken bij de 1e stap op de markt.
 2. Daar waren nog geen concrete plannen voor.

PvdA: Wij vinden het een goed voorstel, een mooi initiatief. De Rabobank geeft geld weg en wil er niets voor terug. Waarom is voor een kleine subsidie gekozen? Wat zijn de verwachtingen?

College: Dat is nét nodig voor een eerste aanzet; de financiering kan daarna overgenomen worden via de reguliere weg.

Voorzitter: Kan dit voorstel vanavond in de raad behandeld worden?

SP: Wat ons betreft wel.

Voorzitter: Ik adviseer dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raad te zetten.

Daarna sluit de voorzitter het overleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo rond het weer openstellen van zwembad De IJsselslag (13-03-2017)

Datum 13-03-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
H Nijkamp
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

 

De SP vraagt of het college ervan op de hoogte is dat kinderen van de IJsselmeeuwen die zwemles zouden krijgen, zijn weggestuurd bij het zwembad en wat het college daar aan gaat doen.  

Het College geeft aan dat dit aspect nu niet aan de orde is en daar op een later moment op terug te zullen komen.

De VVD complimenteert het college met de gekozen aanpak. Wel wordt een toelichting gevraagd over wie (gemeente, bestuur, gebruikers) wanneer en waarvan op de hoogte was. 

Het College licht toe dat het afgelopen tijd het belangrijkste was om het zwembad zo snel mogelijk op een veilige manier weer te kunnen openstellen. Ook belangrijk was om, in de periode dat het bad gesloten was, intern onderzoek te doen naar de gang van zaken binnen de gemeente. Uit het onderzoeksrapport blijkt wat wanneer bij de gemeente bekend was en hoe daarmee is omgegaan. Op dit moment zijn nog gesprekken gaande over de vraag wat er is gebeurd tussen zwembadbestuur/-organisatie en De IJsselmeeuwen waardoor er spanningen zijn ontstaan en hoe kan dit worden opgelost waardoor het in de toekomst beter gaat tussen beide partijen.

De VVD vraagt of er al een eerste update is van de gesprekken tussen zwembad en De IJsselmeeuwen.

Aanvullend informeert Burgerbelang wanneer het college met een antwoord kan komen op de vraag die nu nog wordt onderzocht.

Het College licht toe dat het nog niet is gelukt om tot een goed gesprek te komen. Morgen reageert het college naar beide partijen. Het is nog niet aan te geven wanneer het onderzoek naar dit vraagstuk is afgerond.

Burgerbelang geeft aan dat het zwembad imagoschade heeft geleden en informeert of er binnenkort een imagocampagne wordt gevoerd of een imagoverbeterplan verschijnt.

Het College geeft aan dat er met elkaar wordt gewerkt aan het verbeteren van het imago maar dat het college eerst met beide partijen in gesprek wil voordat daarover iets kan worden gezegd.

Volgens BewustZW is het zo dat als een gebouw zoals het zwembad wordt vrijgegeven voor publiek er een verantwoordelijkheid ligt voor het bestuur van het zwembad en voor de raad en het college. Is er een monitoringsplan met procesbeschrijving over hoe te handelen in geval van bepaalde signalen en staat daar ook in wanneer de raad wordt geïnformeerd in geval van ernstige bijzonderheden?

Het College antwoordt dat als het gaat om gezondheidsklachten en risico's zoals die zich hebben voorgedaan, er metingen worden gedaan en er wordt gemonitord. Als het gaat om het optimaal functioneren van het zwembad en het imago dan zijn er nog stappen te zetten.

BewustZW vraagt een bevestiging dat er geen monitoringsplan is en vindt dat een leerpunt voor toekomst. Voor elk publiekelijk gebouw zou een dergelijk monitoringsplan dienen te bestaan waardoor aan de hand van ambtelijke toetsing de vinger aan de pols kan worden gehouden met betrekking tot mogelijke risico's en calamiteiten.

Het College licht toe dat over monitoring van gezondheidsindicatoren goede afspraken zijn gemaakt en daar is een monitoringsplan voor. Voor het aspect samenwerking is zo'n plan er niet. 

De PvdA is blij dat het zwembad weer is geopend en dat de oorzaken van de problemen achterhaald zijn. Fractie is benieuwd naar de reactie van de bouwer van het zwembad. Die voeren tien jaar het onderhoud uit en zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de techniek. Is er voldoende vertrouwen in bestuur en management om aan de gestelde voorwaarden te voldoen en is bekend wie ambtelijk aanspreekpunt wordt voor het zwembad?

Het College antwoordt dat juridisch wordt onderzocht wie waarvoor verantwoordelijk kan worden gesteld. Over het vertrouwen in bestuur en management wordt geen uitspraak gedaan voordat de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden met betrokken partijen. Aanspreekpunten zijn de heer Kelhout (ambtelijk) en mw. Pennings (bestuurlijk).

Burgerbelang vraagt een toelichting op het memo waarin staat dat het interne onderzoek is afgerond terwijl het college aangeeft dat er nog gesprekken gaande zijn. 

Het interne onderzoek naar de gang van zaken binnen de gemeente is afgerond, het andere onderzoek betreft de relatie tussen zwembad en IJsselmeeuwen. Dit loopt nog aldus het College.

Het CDA wijst op de voorwaarden die staan genoemd bij het besluit. Zijn die in gang gezet en is daar controle op? Over communicatie staat niets in de voorwaarden maar dat is wel belangrijk. Tijdens de sluiting van het zwembad is de communicatie niet goed verlopen.

Het College geeft aan dat het voldoen aan de voorwaarden met betrekking tot klachten en melden goed 'loopt'. Er zijn geen signalen dat communicatie over de sluiting niet goed zou zijn. Het college hoort die signalen over slechte communicatie graag als die er zijn zodat er wellicht iets mee kan worden gedaan.

Het CDA zal de signalen die bekend zijn doorgeven aan het college.

De CU informeert naar het contract dat de aannemer heeft over het onderhoud. Is dat een contract met prestatieverantwoordelijkheid of alleen met onderhoudsverantwoordelijkheid? Wat is de positie van het college in geval zich een volgend incident voordoet met inachtneming van het feit dat het zwembad een 'op afstand gezette' partij' is?

Het College antwoordt niet exact op de hoogte te zijn van het soort contract. Met betrekking tot de positie van het college is het belangrijk dat er één ambtelijk en één bestuurlijk verantwoordelijk aanspreekpunt is. Te nog te zetten stappen moeten verder helderheid en duidelijkheid geven met betrekking tot sturing en verantwoordelijkheid. 

D66 vraagt hoe het college omgaat met incidenten zoals nu is gebeurd met het wegsturen van kinderen voor zwemles?

Het College geeft aan dat de veiligheid van van het zwemwater gegarandeerd is maar dat er helaas ook een conflictsituatie is. Er vinden gesprekken plaats over hoe uit die impasse kan worden gekomen.

D66 roept het college op om een stevige rol in te nemen in dit proces van oplossen van het conflict en informeert hoe de raad op de hoogte blijft de komende tijd?

Het College kan nog niet aangeven wanneer en op welke wijze de raad verder wordt geïnformeerd.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Aanbesteding verbreding oude IJsselbrug en groot onderhoud oude IJsselbrug (13-03-2017)

Datum 13-03-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
J Krijnen
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 1. De voorzitter opent om 20.00uur de vergadering. Refereert aan de gestuurde memo. Wijziging bestemming van 1,3 miljoen om extra werkzaamheden aan de brug mogelijk te maken. Aan het eind van de bijeenkomst wordt bepaald of het onderwerp rijp is voor behandeling in de raad zelfde avond.
 2. College: werk aan de brug maakt deel uit van Rivier in de Stad, vooraf geplande werken zijn binnen budget, vraag is om extra meerwerk meteen op te nemen voor verbreden fietspad, verven van de brug, etc. Er kan tijdswinst geboekt worden, maar het kost ook meer.
 3. Vragen van de raad:

ChristenUnie: kan goed met de plannen leven, de brug minder lang dicht is ook prima. Vraag: hoe zit het met rondleidingen tijdens de periode dat de brug eruit ligt, rotonde Brummen slipt dicht: kan er niet zoals bij Eefde een bypass worden gerealiseerd?

College: is aan de orde geweest en besproken met portefeuillehouder. Gaan we niet doen: de start is half juli. Bestemmingsplanprocedure is nodig, benodigde vergunningen, de investering die daarvoor gedaan zou moeten worden bewaren we bovendien liever voor later.

PvdA: is voorstander van uitvoering van de plannen en begrotingswijziging. Merkt op dat veel beter ingezet kan worden in slimme communicatie en bewegwijzering.

Bewust ZW: wat zijn de consequenties voor andere onderdelen van Rivier i/d Stad?

College: er hoeven geen dingen voor worden gelaten.

VVD: vindt uitvoering van de plannen heel goed, eens met begrotingswijziging. Wel uiting van zorgen bij ondernemers. De bereikbaarheid is een punt van zorg. Verder alleen maar goede reacties.

D66: extra budget is nodig voor deze megaklus. Zij hoopt dat het bij 8 weken sluiting blijft. Welke verkeersmaatregelen worden genomen? Is gedacht aan een treinactie, is in het verleden ook gebeurd. Fietsstimulering?

College: let op de folder, daar staat alles in. NS en Prorail leverden hiervoor input. De NS gaat tegelijkertijd de hefbrug voor onderhoud sluiten: 2 weken geen treinverkeer mogelijk. NS gaat bussen inzetten. Het wordt even afzien, maar dan hebben we ook iets prachtigs.

PvdA: heeft dit consequenties voor de scheepvaart?

Ambtelijk: nee, scheepvaart kan door, bij de planning is rekening gehouden met een verwachte lage waterstand in de zomer. Er is weinig risico, maar niets is zeker.

GroenLinks: fractie stemt in met werkzaamheden en begrotingswijziging, alsmede het reeds deze avond in de raad behandelen van het onderwerp. Is er gedacht aan extra parkeerplaatsen in De Hoven?

Ambtelijk: ja, maar kost weer meer, best grote loopafstand naar centrum Zutphen. Met de bestaande P-plaatsen blijft Zutphen bereikbaar.

Burgerbelang: is blij met plannen, ook met wijziging van de kleuren van de brug. Op de langere termijn is ook werk gepland, de aanloop moet gewijzigd worden, een deel van de brug moet vervangen worden over 15 – 20 jaar. Is het mogelijk om een deel van die werken naar voren te trekken, zeg binnen een termijn van nu en 5 jaar?

College: er wordt reeds in de komende zomer het nodige gerealiseerd, ook is in het WOP het nodige opgenomen, in afwachting van de rondweg aan de westkant. Er wordt ook naar het verkeersplein bij de Kanonsdijk gekeken.

Burgerbelang: hopelijk gaat het snel gebeuren.

College: wat nu snel kan, gebeurt ook.

VVD: wat is de mening van Burgerbelang over de plannen van de gemeente?

Burgerbelang: heeft potentie.

CDA: gaat akkoord met de begrotingswijziging. Wil haar complimenten overbrengen voor de heldere presentatie tijdens de info-avond donderdag 9 maart jl.

College: het traject loopt al 3 a 4 jaar, maar we zijn blij met compliment.

Stadspartij: akkoord met het krediet, communicatie blijft een aandachtspunt.

College: we zijn blij met de ondersteuning. We moeten alleen niet bang zijn voor fouten. En worden ze gemaakt, dan pakken wij ze op.

 1. Voorzitter constateert dat iedereen voldoende is geïnformeerd, blij is met de voortgang en zich kan vinden met behandeling in de raad dezelfde avond. Onderwerp is rijp voor behandeling in de raad.
 2. Voorzitter sluit om 20:30uur de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Ontwikkeling sociale werkvoorziening (13-03-2017)

Datum 13-03-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Dit oordeelsvormende forum is het vervolg op het informerende forum van 13 februari 2017 en gaat over het vaststellen van de kaders voor de sociale werkvoorziening. De voorzitter geeft het woord aan de fracties voor het stellen van vragen.

D66 is niet blij met de volgorde van de besluitvorming. Waarom bespreken we niet eerst de visie en de missie? Bovendien wil D66 weten waarom de ontkoppeling is gedaan.

Stadspartij heeft geen vragen maar wil graag van de gelegenheid gebruik maken om iets mee te geven aan het college. Bijvoorbeeld over de vraag waar de sociale werkvoorziening aan moet voldoen. De Stadspartij wil het college meegeven dat bij de zoektocht naar de meewerkplekken de focus niet alleen op het sociaal domein moet liggen, maar bijvoorbeeld ook bij cultuur en toerisme.

VVD heeft ordevoorstel. Graag eerst een reactie van het college op de vragen van D66.

College vraagt nadere toelichting op de vraag van D66.

D66 verduidelijkt de vraag als volgt. De Participatiewet gaat over meerdere onderwerpen. Eerst moet duidelijkheid zijn over "wat we willen" en dan praten over "hoe we dat gaan doen".

VVD Er is behoefte aan een groter plaatje. Het in ontwikkeling zijnde visiestuk zal de onderlegger zijn voor dit onderwerp. Onderliggende en naastliggende stukken zijn niet beschikbaar.

GroenLinks: Risico dat we vanavond te veel op detailniveau dit onderwerp bespreken is groot.

PvdA: Werk is één van de speerpunten van het college en daar hebben we wel een visie over. Het gaat om een urgent vraagstuk.

VVD: Visiestuk waarover PvdA spreekt is van het college en niet van de raad. VVD is van goede wil om dossier op te pakken, maar heeft vragen over het proces.

College geeft antwoord en een toelichting op de orde en proces vragen. Het college stelt dat de raad niet tot de verleiding moet komen om vanavond een gesprek te voeren op detailniveau. De voorzieningen zijn nu ingewikkeld geregeld met verschillende regelingen en verschillende organisaties. Echter de mensen waarover het gaat zijn niet anders geworden. Het college wil het beste voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het college realiseert zich dat er gevolgen zullen zijn voor de bestaande organisaties. De visie op het sociale domein zoals die er nu ligt past niet meer bij het vraagstuk van vandaag. Het college is op zoek naar een goede uitvoeringsregeling. Het college vindt dat het werk lonend moet zijn. Daar horen instrumenten bij die dit mogelijk maken.

GroenLinks: Kan het college iets zeggen over het tijdspad?

College: Het tijdspad is ambitieus. Het besluit om niet te integreren geeft onzekerheid bij alle betrokkenen van Delta en Het Plein. Deze onzekerheid wil het college zo snel mogelijk wegnemen.

VVD: Onzekerheid is voor niemand fijn. Echter wel het verzoek aan alle fracties en het college om over de hectiek van het hier en nu te kijken en indien nodig extra tijd nemen.

ChristenUnie. Omdat de fusie tussen Delta en Het Plein is teruggedraaid kan een nieuw speelveld ontstaan. ChristenUnie is nieuwsgierig naar de scenario's. Het tijdsplan is ambitieus maar gelet op de urgentie wel wenselijk. ChristenUnie vraagt het college of er al scenario's in beeld zijn.

D66 wil eerst een visie en daarna scenario's.

VVD vraagt of het speelveld echt open ligt of dat het risico bestaat dat met dezelfde puzzelstukjes er een nieuwe puzzel gelegd moeten worden.

GroenLinks: Bronckhorst stopt. Wat zijn de consequenties? Graag meer informatie hierover. Bovendien wil GroenLinks weten of er behoefte is aan het maken van politieke keuzes voordat de scenario's worden uitgewerkt.

College geeft aan dat de huidige structuur niet leidend is.

D66 geeft nogmaals aan dat deze partij geen goed gevoel heeft over de juiste volgorde waarin dit vraagstuk aan de raad wordt voorgelegd.

CDA verwacht geen verrassingen met betrekking tot de visie op de Participatiewet.

College heeft al opdracht om integraal te kijken naar alle regelingen. Het grote kader maakt onderdeel uit van de strategische agenda. Er zijn echter verschillen per regeling. Zo hoort voor hetzelfde werk bij de ene regeling wel en bij de andere regeling geen salaris. Het college vraagt de raad om twee onderwerpen zoals genoemd in het raadsvoorstel uit te werken. Het gaat dan over de integrale benadering van de regelingen en het voeren van de directe regie. Het college wil hierbij vanuit de inhoud redeneren en niet vanuit bestaande structuren.

ChristenUnie: Dus ook minder gemeenschappelijke regelingen?

VVD is blij dat er wordt gekeken naar nieuwe structuren en met de keuze van de integrale benadering.

College merkt op dat sprake zal zijn van minder gemeenschappelijke regelingen. Bij de scenario's kan worden gedacht aan vormen van een werkbedrijf. Bronkhorst is net als Brummen snel. Wat dit betekent voor de gemeenschappelijke regelingen zal op papier worden gezet. Op de eerste vraag van de stadspartij merkt het college op dat er niet alleen naar het sociale domein wordt gekeken, maar dat meer waarden van de stad zullen worden gebruikt.

Stadspartij: Wat vinden de fracties belangrijk? De twee randvoorwaarden zijn teveel omvattend. We geven het college op dit moment niets mee.

D66 vraagt of opschalen geen vereiste is?

College geeft aan dat opschalen wel kan als het gaat om de relatie met bijvoorbeeld landelijke bedrijven. Tegelijkertijd heeft Zutphen wel een eigen opgave.

GroenLinks vraagt naar het aantal scenario's en de wijze waarop de discussie over de scenario's vorm krijgt.

De heer Langendijk antwoordt namens het college op de vraag van GroenLinks dat er kan worden gedacht aan bijvoorbeeld een participatiebedrijf voor Zutphen, waarin regelingen integraal worden uitgevoerd en waarbij ook naar de regio wordt gekeken.

ChristenUnie: Er is alleen een gemeenschappelijke regeling nodig bij een zinvolle samenwerking.

VVD Naast regionale dimensie graag ook een private dimensie toevoegen. Hoe worden private partijen benaderd?

PvdA voegt graag ook de dimensie van het perspectief van de mensen zelf toe.

VVD voelt dat met name het gaat om cliënten van Sociale Werkvoorziening/Delta en vraagt aandacht voor Het Plein en voor private partijen.

College geeft aan dat er een visie is op de Participatiewet en dat deze door college is vastgesteld na samenspraak met private partijen en de mensen die het betreft.

Stadspartij: spreekt haar verbazing uit dat een aantal partijen die vroegen om het eerst bespreken van de visie, net daarvoor in het presidium aangegeven hadden dat dit geen prioriteit had waardoor de agendering hiervan twee weken is opgeschoven.

College: Die bespreken we volgens de planning over twee weken.

ChristenUnie stelt voor om het raadsvoorstel over ‘het bepalen van de kaders voor de sociale werkvoorziening’ vanavond te behandelen in de raad.

De voorzitter concludeert dat de fracties van Burgerbelang en D66 het voorstel vanavond niet willen behandelen in de raad, maar dat het voorstel wel rijp is voor behandeling in de raad over twee weken.
Hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad