Pagina delen

Forumverslag 13-02-2017

Vaststelling 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 (13-02-2017)

Datum 13-02-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de forumvergadering over de vaststelling van de eerste wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017. De raad wordt voorgesteld om de 1e wijzigingsverordening op de Verordening reclamebelasting gemeente Zutphen 2017 vast te stellen, en om de gemeentebegroting 2017 te wijzigen conform bijgevoegde begrotingswijziging 2017-02. Ik geef eerst het college de mogelijkheid om het voorstel toe te lichten.

College: Het voorstel is tot stand gekomen met medewerking van de ondernemers. Ondanks dat in 2016 de reclameverordening pas is vastgesteld wordt er nu al een wijziging voorgesteld. Dit mag omdat de tarieven verlaagd worden.

D66: Wij zijn akkoord met het aanpassen van de tarieven. Maar met de planning zijn wij minder gelukkig. In 2016 waren de cijfers al bekend, is voor 2017 een hoger bedrag begroot terwijl je weet dat je het niet gaat halen. Voor het tekort is er voor 2017 dekking maar voor de jaren daarna is er geen structurele dekking. Dit vinden wij een probleem. Wij zijn op het verkeerde been gezet. Wij zijn teleurgesteld over de behandeling van de begroting. Dit had je kunnen weten, ook dat er een structurele dekking ontbreekt.

PVDA: Dat er overeenstemming is tussen de gemeente Zutphen en de ondernemers is mooi. Iedereen moet nu reclamebelasting betalen. Er zit een staffel in. Het brengt wel te weinig op. Er zijn nu twee vehicles voor het heffen van geld: de OZB en de reclamebelasting. Deze lijken erg op elkaar. Indien dat klopt, kunnen we dan niet beter overgaan op 1 belasting?

CDA: Wij zijn blij met het voorstel. Er is geluisterd naar de kritiek op de belastingen. Het is goed dat de opbrengst wordt gebruikt voor de bedrijventerreinen. Ook het bijpassen uit de focusgelden is akkoord. Het middel reclamebelasting dekt te term niet, maar het middel dekt de bedrijventerreinen. Ons advies is om een zuivere lijst op te stellen met bedrijventerreinen en belastingplichtigen. Ga in gesprek met degenen die geen belasting betalen. Ik doe ook een oproep aan de ondernemers: wie nog geen belasting betaald, ga dat doen.

SP: Dit is een stap in de goede richting. Het verbetert het ondernemersklimaat in Zutphen. Wij hebben ook een paar punten van kritiek. Differentiatie gebeurt op basis van de WOZ-waarde. Maar de WOZ-waarde staat niet gelijk aan de winst die een ondernemer behaalt.

CDA, interruptie: Indien niet op basis van WOZ kan worden geheven, op basis waarvan dan wel?

SP: Veiligheid is een taak van de overheid. We moeten nagaan wat het voor ons waard is. Denk aan Focustraject programma 5. De eerste stap is wat is nodig om het keurmerk veilig ondernemen te behouden.

Burgerbelang, interruptie: De vraag van het CDA is helder: kom met een andere oplossing. Geef dat aan.

SP: Focustraject programma 5. Voor het aangaan van de discussie moeten we weten wat het kost. Je kan een alternatief pas kiezen als de cijfers duidelijk zijn.

Burgerbelang: De vraag is helder.

SP: Een alternatief voor heffen is niet heffen. Is het mogelijk het bedrag wat nu naar parkmanagement gaat terug kan worden gehaald?

VVD: Wij zijn blij dat het raadsvoorstel met alle belanghebbenden is besproken. De gezamenlijke kosten op een terrein zijn voor de ondernemers. Het is goed om met elkaar in gesprek te gaan, dit had echter wel eerder gemoeten. Verder is het een prima raadsvoorstel.

Stadspartij: Wij zijn bang dat dit raadsvoorstel een lapmiddel is. Hoe ziet u dit voor dit jaar en voor de komende jaren? Hoe behoud je de bedrijven in Zutphen? We moeten met elkaar op zoek naar duurzame oplossingen.

Burgerbelang: Wij zijn blij met het raadsvoorstel. Ik hoor dat er veel is overlegd met de ondernemers, maar ik mis hierin overleg met de parkmanager. Welke ondernemers zijn betrokken geweest bij de opbouw van het raadsvoorstel?

College: Er wordt nu teruggekomen op wat is afgesproken in september 2016 en in december 2016.

SP: Veel bedrijven hebben twijfels bij dit raadsvoorstel.

College: Dat is uw waarneming, niet de onze. U vraagt waarom in 2016 de tarieven hoger zijn? Dat is vastgesteld. We gaan nu niet de verordening aanpassen maar de tarieven.

D66: U heeft ons niet goed begrepen. Wij zijn het eens met de staffels, maar hebben kritiek op het hele proces: u schuift de financiering voor u uit.

SP: In de begroting staat dat de tarieven voor reclamebelasting nog worden gewijzigd.

D66: Daar zijn we het mee eens, niet met de financiering.

College: Tot nu toe zijn de tarieven van 2016 kostendekkend. In het raadsvoorstel wordt voorgesteld de tarieven te verlagen. Daarvoor moet dekking worden gezocht. Er vindt nu onderzoek plaats. Het kan zijn dat de uitkomst daarvan is, dat het volgend jaar anders moet. Veilig ondernemen betekent een veilig bedrijventerrein. Ondernemers hebben hierin ook zelf initiatieven genomen door camera's te plaatsen. Het is er nu veiliger.

SP: Ondernemers vertelden dat ze een inbraak hebben gemeld bij de politie. Deze gaf aan dat het opvragen van camerabeelden geen zin had omdat dat veel tijd kost en kentekens inmiddels al lang verwisseld zouden zijn.

PVDA: We hebben het nu niet over veiligheid maar over reclamebelasting. Veiligheid van bedrijventerreinen moeten we voor een andere keer agenderen.

Voorzitter: We moeten ons focussen op het raadsvoorstel.

College: Het Forum is akkoord met de verlaging van de tarieven. Het begrotingstekort is de andere kant.

Burgerbelang: Ik mis het antwoord op mijn vraag. Aangegeven is dat het belangrijk is om het vervolgtraject samen met de ondernemers te doen. Wie is erbij betrokken geweest?

College: Het bestuur van HIZ.

SP: Wij ondersteunen het verzoek van Burgerbelang. Het is van belang om juist met de kleine ondernemers te praten. Niet met de vertegenwoordigers.

VVD: Eerst zou HIZ moeten praten met alle ondernemers, daarna moet HIZ gaan praten met de gemeente. Dat is essentieel voor de collectiviteit van het bedrijventerrein.

PVDA: De gemeente Zutphen heft belasting. De ondernemers moeten betalen. De ondernemers moeten het gevoel hebben dat er naar hun wordt geluisterd. de communicatie moet op gang worden gebracht. Omdat we verantwoordelijk zijn voor het heffen mogen we daarom vragen.

College: We nemen contact op met HIZ en overleggen met hun wat het Forum nu heeft aangedragen. Het is een zaak van HIZ hoe zij met de ondernemers op de bedrijventerreinen omgaan.

Burgerbelang: Wij zijn blij met deze toezegging.

D66: De relatie tussen HIZ en de achterban deugt niet. Daar weet u van, daar moet u iets aan doen.

College: Daar geef ik geen antwoord op.

SP: De verhouding tussen HIZ en de ondernemers bespreken we niet vanavond. De opbrengst van de reclamebelasting gaat naar parkmanagement, deze zou de gelden in overleg met de ondernemers moeten besteden.

VVD: Geldt dit voorstel van de SP ook voor de ondernemers in de binnenstad?

SP: Het verschil met de ondernemers in de binnenstad, is dat reclamebelasting in de binnenstad wordt gebruikt voor festiviteiten.  Op bedrijventerreinen is het onduidelijk waaraan het wordt besteed.

VVD: De meeste fracties zijn akkoord met het raadsvoorstel, laten we positief eindigen.

Stadspartij: Industrieterrein De Mars ondergaat nu een enorme transitie. Wij zijn in contact met partijen voor een nieuwe visie op De mars. We kijken uit naar een goede ontwikkeling.

Voorzitter: Dit voorstel is voldoende besproken en kan vanavond als hamerstuk door naar de raad.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Ontwikkeling sociale werkvoorziening (13-02-2017)

Datum 13-02-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Dit informerende forum gaat over het vaststellen van de kaders voor de sociale werkvoorziening. Eerst geeft de heer Langendijk een korte presentatie.

Daarna is er gelegenheid tot het stellen van technische vragen. Er is vanavond geen ruimte voor debat. Dit kan later in de oordeelsvormende vergadering.

College: Over de visie op de Participatiewet wordt de raad vanaf eind maart/begin april geïnformeerd. De besluitvorming hierover kan daarna worden meegenomen in dit onderwerp. Het college vraagt om ruimte op 2 kaders en het uitwerken van scenario’s binnen deze kaders.

VVD vraagt verduidelijking over het proces.
 
College. Nu informerend, op 13 maart inhoudelijke behandeling van dit onderwerp. En daarna behandeling in de raad. Eind maart / begin april een memo over de visie op de Participatiewet. Vóór de zomer kan besluitvorming plaatsvinden over de inhoudelijke koers van de Participatiewet en de uitvoering ervan. Daarmee is het hele pakket voor de zomervakantie afgerond.

De heer Langendijk geeft een presentatie over de landelijke ontwikkeling in de Wsw en de gevolgen voor Zutphen. Deze presentatie is bij de stukken gevoegd.

De voorzitter bedankt de heer Langendijk voor de presentatie en geeft gelegenheid tot het stellen van verhelderende vragen over de presentatie.

VVD: Over hoeveel mensen gaat? Hoe en door wie wordt bepaald of iemand voor de regeling in aanmerking komt?

De heer Langendijk: In Zutphen gaat het om 900 Wsw-ers. In de prognoses van het rijk voor de komende 7 a 8 jaar wordt uitgegaan van 6% uitstroom per jaar. Dat lijkt veel, maar een groot deel ontstaat door arbeidsongeschiktheid en andere redenen. In de praktijk blijkt het echter om 4% te gaan. Helaas heeft het rijk ook financieel gerekend met 6%. Er komt volgens de prognoses 2% Nieuw Beschut bij. Uitgaande van 6 % uitstroom betekent dit 18 mensen Nieuw Beschut.

College: Met betrekking tot Nieuw Beschut zijn er 2 manieren. Of via een toetsing na een melding bij de UWV of via de ‘praktijkroute’. Vorig jaar hebben 2 mensen een indicatie Nieuw Beschut ontvangen. Beiden zijn via de praktijkschool aangemeld bij het UWV.

Groenlinks vraagt om informatie over de samenwerking tussen de gemeenten met betrekking tot Delta. Ook vraagt Groenlinks hoe wordt omgegaan met de ontwikkeling van het arbeidspotentieel Nieuw Beschut.

College: Over de samenwerking kan gezegd worden dat aanvankelijk 5 gemeenten op één lijn zaten. In september 2016 zijn we hierop teruggekomen. Alle gemeenten kijken nu zelf omdat de opgave per gemeente divers is. Voorst en Brummen hebben al stappen gezet. Lochem, Brummen en Zutphen zijn nog onderzoekend. Zutphen onderscheidt zich van de andere gemeenten omdat de opgave vele malen groter is.

Hoe wordt omgegaan met het arbeidspotentieel? Hierover kan gezegd worden dat het om maatwerk gaat. Bij de één gaat het erg goed, de ander heeft meer begeleiding nodig.

D66 heeft vragen over de raadstukken waarin hij leest over “het opnieuw plaatsen in een aparte entiteit”. Waar gaat dit over? Is dit een bestaande organisatie; een SuperPlein, een organisatie in Apeldoorn of een nieuwe organisatie?

De tweede vraag van D66 gaat over de samenwerking. Staat dit onderzoek los van de onderzoeken bij de andere gemeenten?

De heer Langendijk antwoordt dat de andere 4 gemeenten wel worden betrokken in het proces. Zo wordt naar Voorst gekeken als het gaat om integraal werken.

Met betrekking tot de entiteit kan gezegd dat deze aan een aantal voorwaarden moet voldoen en dat de gemeente invloed moet kunnen uitoefenen op die nieuwe entiteit. En bij voorkeur gevestigd in Zutphen.

PvdA: Wat vinden de werknemers bij Delta ervan?

Het college heeft dit nog niet gevraagd. Ervaringen in Voorst (bij de Kruidentuin) leert dat het tijd vraagt en dat iedereen het uiteindelijk naar zijn zin heeft. Ook in Bronkhorst zijn de mensen gelukkig.
 
De heer Langendijk vult aan dat er nu 200 mensen beschut bij Delta werken. Voor niet iedereen zal er een oplossing komen.

Stadspartij: Hoe gaat het met de ontwikkelingen bij de Handelskade? Vervalt Delta?

College: De Handelskade staat te koop. Ondertussen wordt onderzocht of het pand geschikt is voor kleine ondernemers. Echter dit raadsvoorstel staat los van de discussie over het pand "De Handelskade". Delta onderzoekt of de mensen die er nu nog werken elders geplaatst kunnen worden. Of Delta vervalt? Eerst worden de scenario's uitgewerkt. Daarna komen we terug op de entiteit.

VVD:  Waarom blijven we niet bij Delta? Waarom gaan we op zoek naar een andere weg?

College: Door de verkokerde wetgeving is de gewenste integrale benadering niet mogelijk. Bovendien kennen we in Zutphen 2 uitvoerende organisaties. En als laatste vanwege het feit dat de opgave voor Zutphen anders is dan die van de buurgemeenten.

Stadspartij: Wil het college nog informatie van de raad?

College: Ja, graag op 13 maart.

VVD is benieuwd naar het traject tot de zomer, vindt de materie ingewikkeld en vraagt of de voorbereiding niet intensiever kan.

College onderschrijft dit en zal kijken of nog 2 extra bijeenkomsten kunnen worden gepland over dit onderwerp. Proces zal op papier worden gezet en via een memo aan de raad worden aangeboden. Zo mogelijk voor 13 maart.
 
VVD vraagt om de data zo snel mogelijk in te plannen en de onderwerpen die bij Het Plein spelen mee te nemen in het traject tot aan de zomer.

College wacht op rapportage van Het Plein. Deze rapportage zal in forum worden besproken.

VVD wil eerst helderheid over Het Plein en pas daarna de scenario’s uitwerken.

De voorzitter laat via het presidium 2 extra data inplannen voor dit onderwerp.

D66 vraagt wanneer het onderzoek van € 150.000,-- klaar is.

College: Voor de zomer.

De voorzitter concludeert dat er geen verhelderende vragen meer zijn en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onderwerp door naar oordeelsvormende vergadering

Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen (13-02-2017)

Datum 13-02-2017 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent om 20:00uur de forumvergadering.

2. Inspreker is dhr. W. Kanbier - FNV (zie de bijlage voor het inspreekverslag). Voorzitter geeft na afloop gelegenheid voor vragen. Er zijn naar aanleiding van de inspraak geen vragen.

3. Voorzitter geeft de heer Rebergen het woord voor een presentatie over zijn rapportage. De heer Rebergen merkt naar aanleiding van de inspraak door dhr. Kanbier op dat er inhoudelijk enkele fouten in diens verhaal zitten. De presentatie is als bijlage bij het verslag gevoegd.

4. Voorzitter geeft de raadsleden gelegenheid voor het stellen van vragen aan de heer Rebergen.

Burgerbelang: dank voor de presentatie en rapportage. In juni 2015 zijn door de Raad de kaders vastgesteld voor het onderwerp. Voldoet uw voorstel aan die kaders?

Dhr. Rebergen: ja, maar 1 punt staat onder druk: het punt dat het zonder winstoogmerk moet. De samenwerking van verschillende coöperaties moet efficiënt en effectief, wat doe je met de middelen? Het gaat om de afspraken die je maakt met de organisatie maakt die je de aanbesteding gunt.

Burgerbelang: is het ook met andere aanbieders te regelen?

Dhr. Rebergen: Ja het is in de aanbesteding te regelen. Meestal is sprake van een 8% marge continue. Dat kan oplopen tot wel 20%, maar dat is veel te veel. 10% is reëel. Salarissen zijn uiteraard cao-conform.

D66: 1: wat betreft de margecontinuïteit, wat is met het geld te doen? Waar denkt u aan? En 2. Een gezonde bedrijfsvoering is wel van belang.

Dhr. Rebergen: er blijft een deel binnen de organisatie, een deel kan ten goede komen aan de bedrijfsvoering, maar genoeg is genoeg.

PvdA: 1. wat vindt u van een stichting, welke risico’s ziet u? 2. Er zijn 170 hulpververleners, wat vinden die?

Dhr. Rebergen: het hoogste gezag ligt bij een Raad van Toezicht met daarin twee politiek bestuurders. Dat is niet meer van deze tijd. In het rapport wordt niet uitgegaan van een stichting. Wat daaraan wel goed is: geen marktwerking, het is meer een vormgevingsproblematiek. Er is gesproken met 30 huishoudelijk hulpverleners van de 60-70 die nu actief zijn, niet van de in totaal 170 mensen die actief waren.

Lijst Van Vliet: bedankt voor het rapport en de presentatie. Op pagina 15 van het rapport wordt gemeld dat een stichting wordt geprevaleerd boven iets anders. Wat bedoelt u precies?

Dhr. Rebergen: het rapport gaat hoofdzakelijk over de coöperatie-vorm.

GroenLinks: Dank voor het rapport en uw presentatie. Het pleidooi van regelarm opzetten is goed. De discussie moet gaan over onder welke voorwaarden we kiezen voor het een of het ander. Op pagina 12 zien wij geen oplossing voor rust en zekerheid. Een goed beloningssysteem is noodzakelijk. Wij maken ons zorgen over de voorgestelde mix van 2 typen uitvoerenden zoals een flexibele schil.

Dhr. Rebergen: de personele mix is een opgesomd bedrijfskundig verhaal en ook bedrijfskundig van belang. Het is feitelijk een vormgevingsverhaal. In een werknemers coöperatie zijn het de werknemers die er vorm aan geven en bedient moeten worden. Wat adequaat is moeten zij bepalen.

GroenLinks: toch wordt door u wel een voorkeur uitgesproken. In het rapport wordt gesproken over eigenaarschap: dat vraagt een overstijgende blik van de huishoudelijke hulpen. Het vraagt wat van mensen.

Dhr. Rebergen: Ik heb geen voorkeur en ja eigenaarschap vraagt wat van mensen en stelt hoge eisen aan het management.

5. Voorzitter gaat over tot de behandeling van de wensen en bedenkingen die vorige keer 16-1-2017 zijn genoteerd. Per categorie worden de aandachtspunten met het forum doorgenomen. Zie ook de bijlage met wensen en bedenkingen. Allereerst punt 14.

CDA: de besluitvorming staat er niet bij. We moeten waken voor tunnelvisie. Gaan we linksaf of meer linksaf? Dat staat er onvoldoende duidelijk in.

SP: vraagt om een ander behandeling door de voorzitter. Volgorde is nu onduidelijk.

Voorzitter: we gaan per categorie punt voor punt langs. Eerst categorie Proces uitwerken businesscase.

D66: wil graag op punt 13 ingaan: komt het college terug op het uitwerken.

College: ja, maar gaat uit van aannames.

VVD: het proces gaat gemakkelijker wanneer voldoende wordt teruggekoppeld met de raad. Dit wordt verwacht van college en ambtelijke ondersteuning, hier lopen we anders tegen aan.

Voorzitter: opmerkingen over punt 14?

CDA: is eigenlijk zonet al besproken.

ChristenUnie: het voorstel is goed bedoeld. Het is een verkenning met als uitkomst een go –no go moment. Dit is niet meegenomen in het voorstel door het college. Het rapport biedt een alternatief. Het kan ook fout gaan, dus een goede afweging is noodzakelijk. ChristenUnie maakt zich zorgen.

PvdA: zet in op plan B: kies voor twee sporen naast elkaar en heb dan een go-no go moment.

VVD: wil graag reageren op GroenLinks: punt 16 is toegevoegd aan wensen en bedenkingen. Naar aanleiding van het rapport van dhr. Rebergen: waak voor vernauwing.

Voorzitter: punt 16 komt als laatste, onder de categorie Divers aan bod.

SP: heeft een unheimisch gevoel over de voortgang van het proces. Zo is in 2050 nog geen keuze gemaakt. We moeten niet in de valkuil trappen van nog meer rapporten en gegevens willen vragen. De raad moet een keuze maken, de huidige slepende gang is vervelend.

VVD: de raad kreeg in december 2016 pas relevante info. Dat reeds in juni 2015 zicht was op de gang van zaken is onnozel.

D66: we hebben de kaders besproken met verschillende mogelijkheden.

Burgerbelang: de bal ligt bij ons.

ChristenUnie: ik begrijp de SP. Bedenk dat we mensen moeten meenemen in het proces. Neem daarvoor de tijd.

SP: de raad moet kiezen, dat lukt niet door te douwen. Met het rapport van dhr. Rebergen is de SP blij. In juni 2015 zijn afspraken gemaakt. Alle fracties hadden sinds juni 2015 tijd zich te informeren in het onderwerp, onderzoek te doen. Dus is het logisch om na 1,5 jaar een duidelijk standpunt te verwachten.

D66: wij vragen het college: werk beide alternatieven uit.

Voorzitter: opmerkingen over punt 15?

College: wil graag ingaan op punt 13 van wensen en bedenkingen.

VVD: het kader is niet helder, het college kan dan makkelijker naar de raad.

Bewust ZW: vraagt het college om nog niet een beslissing te nemen.

College: ten aanzien van punt 16 zijn er twee punten gelijkwaardig uit te werken.

D66: wij zijn niet voor een stroperig traject.

GroenLinks: wat is het beeld van het D66 wanneer het college daarmee moet komen vanwege bedenkingen over een kader?

D66: worden hier woorden in de mond gelegd? Met het oog op een winstoogmerk is gekozen voor een stichting. Wel is een gezonde bedrijfsvoering nodig. Bij een maximale overhead van 8% kan niet gesproken worden over winstoogmerk.

College: proeft bij de raad koudwatervrees voor het proces. Heb vertrouwen in dat proces. Wij komen bij u terug met twee alternatieven.

ChristenUnie: het vertrouwen is goed. De raad ervaart de sfeer van een trechter waarin het steeds verder wordt geduwd. Waarom is het rapport van dhr. Rebergen niet meteen naar de raad gegaan. Het proces is wel besproken en het allemaal goed in te zetten.

Burgerbelang: stemt in met de vraag van ChristenUnie, is een terechte vraag. Het proces moet niet verder vertraagd worden.

Voorzitter: zijn over de categorie Organisatorisch opmerkingen? Geen. Dan over de categorie Belangenbehartiging?

VVD: de zeggenschap van de cliënt is van belang. Is in Zutphen een goed werkend systeem.

Voorzitter: vragen over de categorie Divers?

VVD: het is geen absoluut rapport. Ook diversiteit is van belang en de context ervan.

GroenLinks: in algemene zin is hier een coöperatie bedoeld.

CDA: kan zich vinden in twee gelijkwaardige alternatieven.

Voorzitter: het voorstel is rijp voor behandeling in de raad?

VVD: ongelukkig dat de portefeuillehouder niet aanwezig is.

Voorzitter: voorstel kan door voor behandeling in de raad.

 

6. Voorzitter sluit om 20:25uur de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie en toelichting over het proces van inkoop (13-02-2017)

Datum 13-02-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdA
GroenLinks
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft het college het woord voor het geven van een presentatie over de herijking van het aanbestedingsbeleid van de gemeente dat binnenkort op de planning staat. (de presentatie is als bijlage toegevoegd)

 

Na de presentatie geeft de voorzitter het woord aan de forumleden voor het stellen van vragen over het te voeren beleid.

Het CDA wil weten of het nieuwe aanbestedingsbeleid het mogelijk maakt om de kleine ondernemers in Zutphen, het midden en kleinbedrijf (mkb), gemakkelijker te kunnen bereiken?

Het college geeft aan dat de lokale m.k.b. vaak bij de kleiner inkoopvragen betrokken zijn. Daarnaast zou er vooral een beloning moeten komen voor die m.k.b. die zelf ook veel investeert in de stad. Het is daarbij vooral ook van belang dat de lokale m.k.b. bekend wordt met de inkooptool die nu geïmplementeerd wordt. Bij deze tool is ook input van hen belangrijk zodat ook duidelijk is voor de aanbesteder wat zij te bieden hebben.

Het CDA vraagt of de lijst met alle ondernemers in de stad welke de gemeente aan het opstellen is, ook hiervoor wordt gebruikt ?

Het College beaamd dat die lijst wordt opgesteld om te kijken welke ondernemers er nu in de stad zijn. Echter het gaat nu vooral om de tool als die gebruiksklaar is, door de ondernemers te laten vullen met bedrijfsinformatie. De tool wordt steeds verder stapsgewijs uitgebreid tot alle ca. 2000 zutphense bedrijven uit de lijst van de Kamer van Koophandel er in staan. Zowel de gemeente als de bedrijven dienen de tool daarna aktueel te houden.

De ChristenUnie wil weten hoe de tool werkt als lokale partijen net iets duurder zijn dan bedrijven van buitenaf.

Het college verwacht geen dilemma’s bij kleine inkoopverschillen. Mocht dit structureel een probleem worden dan zal dit tijdig aan de kaak worden gesteld.

Burgerbelang denkt dat als bij aanbesteding het prijsverschil minimaal is, de budgethouder toch kiest voor de laagste prijs. Hoe denkt het college daarover.

Het college vindt bij aanbestedingen in de eerste plaats het realiseren van de 3 doelen van belang. Daarnaast vindt zij het van belang dat lokale ondernemers de kans krijgen om aan te kunnen bieden afhankelijk van de vraag die er ligt.. Het hoeft dan niet eens zo te zijn dat zij duurder zijn.

Naast prijs zijn er ook andere criteria die meegewogen worden. Mocht dit steeds ten nadele van de lokale m.k.b. zijn, dan kan eventueel bij de herijking andere kaders gesteld worden.

De ChristenUnie vindt het van belang dat de gemeente goed communiceert over hoeveel er lokaal ingekocht is. Als dat positief is geeft dat een flow aan het lokale bedrijfsleven.

De partij verbaasd zich dat er wel 100 gemeentelijke inkopers zijn.

Het college geeft aan dat die 100 inkopers alle ambtenaren betreffen die aankopen kunnen doen tot aan het kopen van een balpen toe. De zelfstandige professional heeft daarvoor ook de ruimte gekregen. Het belangrijkste doel van de tool is om de onbekendheid van de inkopers over wat ondernemers te bieden hebben en van de ondernemers die onbekend zijn met wat de gemeente zoal inkoopt. Communicatie is hierbij van groot belang.

De stadspartij wil weten of het inkoopbeleid er toe leidt dat we te kleinschalig denken en daardoor vooral lokaal gaan inkopen. Wordt er ook regionaal gedacht ?

Het college geeft weer dat de tool vooral bedoeld is om het delen van inkoopkennis en niet bedoeld is om lokale bedrijven te bevoordelen. Bedrijven in Zutphen moeten immers ook in andere gemeenten zaken kunnen doen.

Burgerbelang wil weten hoe het inkoop gedrag van de 100 gemeentelijke inkopers gemonitoord wordt. Daarnaast wil zij weten of de betalingstermijn in Zutphen niet wat te fors is.

Er zijn volgens het college ca. 70 budgethouders die daarnaast ook nog inkopen delegeren naar collega’s. Daardoor zijn er mee dan 100 inkopers. Door de inkoop verder te professionaliseren wordt getracht het inkoopgedrag verder te optimaliseren.

De gemeente heeft de verplichting om de wettelijke betalingstermijn van 30 weken te volgen. Het is niet bekend of dat ook gebeurd. Het college gaat dit navragen.

Het focustraject richt zich ook op de kwaliteit van de kwaliteit van de dienstverlening richting de ondernemers. Het is een proces om een ondernemers vriendelijke gemeente te zijn. Het college zal de raad op de hoogte houden van de voortgang van dit proces.

D66 mist de kaders om te zien of we op de goede weg zijn. De presentatie mist bijvoorbeeld de cijfers van 2016. Ook wil zij weten als in 2018 het inkoopbeleid herijkt wordt, hoe het toekomstige beleid er dan uit komt te zien ? Komt er bijvoorbeeld een gezamenlijk inkoopkantoor met de omringende gemeenten ?

Het College kijkt bij het voortgangsproces vooral naar de 3 doelen; duurzaam inkopen, SROI en lokaal inkopen. De cijfers in de presentatie geven aan dat op alle 3 doelen nog een slag gemaakt dient te worden.

Bij herijking gaat het volgens het college over de inhoud zoals het toetsen van de 3 doelen; duurzaam inkopen, SROI en lokaal inkopen met de 3 doelen van het focustraject; stimuleren goed ondernemersklimaat, het aantrekkelijk zijn voor krachtige inwoners en het ondersteunen van minder krachtige bewoners. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid moeten er toe bijdragen dat er meer banen komen en een betere koopkracht gerealiseerd wordt.

D66 vindt dat de doelen in het focustraject niet meetbaar zijn. Ze vraagt zich dan ook af wanneer de doelen bereikt zijn.

Het college beaamd dat dat moeilijk is, echter ondersteund het beleid dat die doelen realiseerbaar maakt. Het verder aanscherpen van het inkoopbeleid zal daar sneller toe leiden.

Bewust Zutphen-Warnsveld vraagt hoe de behaalde percentages zich verhouden met die van de omringende gemeenten ?

Het College geeft aan dat dat moeilijk meetbaar is omdat andere gemeenten mogelijk andere doelen hebben. Wat duurzaamheid zijn er de dezelfde doelstellingen alleen is daar niet over gecommuniceerd. Voor SROI is er de aanbesteding per gemeente verschillend en voor lokaal zijn de beleidsuitgangspunten ook verschillend. Er is echter wel samenwerking tussen de gemeenten bij uitwisseling van kennis en het vormgeven van de aanbestedingen.

Burgerbelang wil weten hoe het met de bekendheid van de groslijst zit. Zij geeft aan dat bij grote projecten zutphense bedrijven niet aanbod komen omdat ze niet aan de criteria eisen voldoen.

Gaat de gemeente haar aanbestedingseisen nog wijzigen zodat er niet alleen naar de prijs gekeken wordt ? Burgerbelang wil dat zutphense bedrijven ook mee moeten kunnen doen waardoor de werkloosheid in de stad verminderd wordt.

Het College is het daar mee eens.

Het college geeft aan dat de groslijst er alleen voor onderhandse opdrachten is. Er is in deze lijst geen voorkeur voor bedrijven binnen of buiten Zutphen. Bij de herijking van het beleid zal kunnen worden gekeken of de zutphense bedrijven sowieso op de groslijst moeten komen. Bedrijven die veel doen voor de zutphense samenleving of die zelf al invulling geven aan de 3 doelen, zouden bijvoorbeeld een bijzondere positie kunnen krijgen.

Het CDA vindt dat bedrijven die bijvoorbeeld zeer duurzaam zijn in hun bedrijfsvoering, een voorsprong moeten krijgen t.o.v. bedrijven die daar niets aan doen.

D66 vraagt zich af of de tool zo kan worden ingericht dat de lokale ondernemer er mee geholpen wordt ?

Het college geeft aan dat de tool zo wordt ingericht dat de lokale ondernemer zich kenbaar maakt bij de gemeente wat ze te verkopen hebben. Afhankelijk van de werkzaamheden kunnen deze ondernemers dan worden gevraagd om een offerte uit te brengen.

D66 vraagt zich af of er voor de ondernemers een verplichting is om gebruik te maken van de tool.

Het college geeft aan dat dit geen verplichting is maar stimuleert dit wel op basis van de doelstelling om de lokale ondernemers te steunen.

D66 wil weten of er na de herijking alsnog een verplichtstelling komt om de tool te gebruiken. ?

Als de tool door alle partijen goed gevuld wordt, succesvol is en gedragen wordt dan zou dat eventueel kunnen. Eerst wil het college zien of het goed werkt.

Burgerbelang wil weten of de groslijst openbaar is. Sommige ondernemers kennen het bestaan er van niet eens.

Het college geeft aan dat deze lijst niet openbaar is. Maar neemt de vraag of deze openbaar moet worden wel mee.

De ChristenUnie vindt dat in de groslijst en in de tool die bedrijven duidelijk zichtbaar moet zijn die veel doen aan de doelstellingen; duurzaam SROI en lokaal.

Het college geeft aan dat er in de tool daarvoor een selectie kan worden gemaakt.

De VVD vraagt zich af of je door te streven naar lokale aanbestedingen wel binnen het budget kunt blijven.

Het college geeft aan dat de uitgave een groot deel van het budget al vast staat. Het bedrag wat dan overblijft is zeker interessant voor de zutphense markt die uit goede concurrerende bedrijven bestaat.

De VVD onderstreept nogmaals het belang dat de tool goed moet gaan werken.

Het CDA is blij dat de gemeente werk maakt van een goed inkoop- en aanbestedingsbeleid.

 

De voorzitter stelt vast dat de partijen vinden dat de presentatie voldoende besproken is en

sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in