Pagina delen

Forumverslag 13-02-2014

Gewenste verkeerssituatie binnenstad (13-02-2014)

Datum 13-02-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Burgerzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Genodigden
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.G.M. Manders
StadspartijF.L.A. van Leeuwen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksG.H.M. Buitink
D66C.A. Lammers
BurgerbelangA.W. Jansen
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnie
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Genodigden / insprekers

Mevrouw P. van de Berg, bewoner Groenmarkt

De heer M. Droog, Noten en Zo, Lange Hofstraat

De heer B. Engelen, ondernemer binnenstad

De heer R. Feith, Binnenstadsmanager

De heer R. Huizinga, binnenstadsondernemer, Stadslijterij Groenmarkt

De heer R. Leferink op Reinink, Veilig Verkeer Nederland

De heer A. Menkveld, Koninklijke Horeca Nederland, afd. Zutphen

De heer H. Reitsema, bewoner Berkelkade

 

1.         Opening

 De voorzitter opent de bijeenkomst om 19.00 uur.

2.         Welkom

De voorzitter heet de aanwezigen van harte welkom. Hij licht toe dat het forum van heden is geïnitieerd door de fracties van D66 en GroenLinks. Dit initiatief om van gedachten te wisselen over de verkeersituatie in de binnenstad werd vervolgens gesteund door andere raadsfracties en het Presidium.

Op enig moment zal de Raad moeten beslissen over de verkeerssituatie in de binnenstad.

Op initiatief van de Griffie komen met name de ondernemers en de binnenstadbewoners aan het woord. De voorzitter schetst de beoogde opzet van de bijeenkomst.

3.         Korte gebiedspresentatie

Ambtelijk (Groters) wordt er op gewezen dat naast de uitnodiging aan de bewoners van de binnenstad en de ondernemers in de binnenstad een persbericht in de krant is verschenen over de bijeenkomst van heden.

In de presentatie wordt een beeld van de binnenstad geschetst, waarin straatnamen en de rijrichting is aangegeven. Een gegeven is dat in vrijwel alle straten in de Zutphense binnenstad sprake is van eenrichtingsverkeer.

In relatie tot het herinrichtingsplan van de Groenmarkt zijn alternatieven bezien. Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Groenmarkt is een optie, waarbij het voor de hand ligt om de rijrichting in de richting van de Lange Hofstraat te leggen. De consequentie hiervan is, dat het  bevoorradingsverkeer en het gewone verkeer dan via de Lange Hofstraat móet rijden, terwijl dit nu een mogelijkheid is.

Een ander alternatief is om de rijrichting om te keren. Dan komt men echter aan het eind van de Lange Hofstraat in de knel. Ditzelfde resultaat kan worden vastgesteld bij het derde alternatief, zijnde afsluiting van de Groenmarkt, dan wel bestemming hiervan als  voetgangersgebied.

Gezien de consequenties van de gedachte alternatieven, heeft het College besloten de huidige verkeerssituatie in eerste instantie te handhaven.

3.         Inspreekreacties belanghebbenden

De voorzitter geeft belanghebbenden de gelegenheid om te reageren.

Mevrouw Van de Berg spreekt in op persoonlijke titel. Zij is sedert tien jaar bewoner van de Groenmarkt. Inspreker kan zich vinden in het ambtelijk advies om de bestaande situatie te handhaven. Zodoende blijven immers ook de parkeerplaatsen binnen de wijk gehandhaafd.

De heer Droog is als ondernemer in de Lange Hofstraat gevestigd. Hij voert het woord mede namens zijn collega-ondernemers in de Lange Hofstraat.

De ondernemers vinden het belangrijk dat de huidige situatie in grote lijnen blijft bestaan. Speerpunten zijn bereikbaarheid en parkeerruimte. De Lange Hofstraat leent zich prima voor eenrichtingsverkeer. De optie om eenrichtingsverkeer op de Groenmarkt in te stellen in dezelfde rijrichting als de Lange Hofstraat verdient de voorkeur van de ondernemers.

Voorts achten de ondernemers het heel belangrijk dat het aantal parkeerplaatsen gehandhaafd blijft. De ondernemers maken zich er zorgen over, dat met de herinrichting van de Groenmarkt en de Marspoortstraat parkeerplaatsen moeten verdwijnen.

Als op de Groenmarkt eenrichtingsverkeer wordt ingesteld, zal er voor moeten worden gewaakt dat de Lange Hofstraat niet gaat dichtslibben met verkeer.

Tot slot, vragen de ondernemers zich af of er geen andere oplossing denkbaar is voor het laden en lossen in de Lange Hofstraat ter bevoorrading van de horeca van de verschillende markten. Hierdoor worden de winkels in de Lange Hofstraat regelmatig geblokkeerd door vrachtwagens.

De heer Huizinga introduceert zichzelf als ondernemer en eigenaar van de stadsslijterij op de Groenmarkt. Hij heeft met zijn collega’s op de Groenmarkt over het thema van de bijeenkomst van heden afgestemd. Zij onderschrijven dat de huidige verkeersstromen goed lopen. De ondernemers aan de Groenmarkt zijn gebaat bij bereikbaarheid van twee zijden, namelijk zowel vanaf de IJsselkade, als vanaf de Lange Hofstraat.

Bij een afsluiting van de Lange Hofstraat en het instellen van eenrichtingsverkeer zullen de ondernemers vanaf de IJsselkade niet meer bereikbaar zijn. Dit zijn dan ook geen wenselijke opties.

De ondernemers hebben er begrip voor dat er concessies gedaan moeten worden, maar willen de huidige verkeerstroom handhaven.

Een aandachtspunt is echter wel de bevoorrading. Met name wordt geduid op de situatie wanneer vrachtverkeer vanaf de IJsselkade de Groenmarkt opdraait en dan realiseert dat ze zich klem hebben gereden. Regelmatig rijden vrachtwagen met oplegger vanaf de Groenmarkt achteruit de IJsselkade weer op.

Daarnaast is het wellicht wenselijk om voor de bevoorrading een tijdsvenster in te stellen om te voorkomen, dat vrachtwagens het uitzicht op de stad en de winkels blokkeren en een goede verkeersdoorstroming belemmeren.

De heer Leferink op Reinink spreekt in als vice-voorzitter van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Zutphen / Warnsveld.

Het is belangrijk dat de leefbaarheid van de binnenstad geborgd wordt. Aanwezigheid van vrachtverkeer en gebrek aan parkeergelegenheid kan problemen opleveren voor de leefbaarheid. Inspreker stelt voor andere parkeergelegenheid in de omgeving te zoeken en adviseert het aantal parkeerplaatsen niet te verminderen. Hierdoor blijven ondernemers goed bereikbaar en ondervinden bewoners minder hinder.

Spreker is benieuwd naar het effect als men de rijrichting in de Lange Hofstraat omkeert. Hij vraagt zich af waar het meeste vrachtverkeer uit die richting afkomstig is.

De heer Feith spreekt in als binnenstadsmanager. Hij stelt dat logistieke bereikbaarheid en parkeren essentieel is voor ondernemers. Op dit moment speelt er veel in de binnenstad. Spreker wijst op de transformaties en de herinrichting van het openbaar gebied. Zowel het openbaar gebied, de ingestelde rijrichtingen en alles wat daarmee heeft te maken, moet dienstbaar zijn aan de huidige en toekomstige functies. Dat synchroniseert echter niet altijd met elkaar. Inspreker adviseert om éérst te bezien wat de herinrichting van de Groenmarkt en de Marspoortstraat oplevert. Wellicht ontstaat hierdoor een nieuwe situatie met nieuwe mogelijkheden. Bij hem persoonlijk én bij zijn achterban leeft de wens het verblijf in de binnenstad en de leefbaarheid van het binnenstadsgebied verder te verhogen.

De heer Menkveld voert het woord namens Koninklijke Horeca Nederland, voorzitter afdeling Zutphen. Hij is er voorstander van om de huidige verkeersstroom te handhaven. De huidige rijrichting is ideaal om goede bevoorrading mogelijk te maken. Wél moet worden gekeken naar de gelijkvloerse kruising vanaf de Lange Hofstraat richting Groenmarkt. Op deze kruising blijkt het voor automobilisten niet altijd duidelijk waar de rijstrook precies is gelegen, waardoor de auto’s soms wel erg dicht bij de terrasstoelen komen. Het is van belang dat hier iets aan wordt gedaan. Tevens levert het fietsparkeren in dat gebied ook problemen op voor het verkeer.

De heer Engelen spreekt namens Ondernemend Zutphen en namens een pandeigenaar op de Groenmarkt. Inspreker is medeoprichter van het binnenstadmanagement.

Spreker reflecteert de Binnenstadvisie, waarin wordt gesteld dat de Groenmarkt een ‘bronpunt’ zou gaan worden. Dat impliceert dat daar een ‘stevig’ parkeeraanrijpunt zou moeten zijn.

Spreker wijst, wat dit betreft, ook op de verbinding met de IJsselkade. Hij mist in de plannen een goede flaneerroute voor voetgangers naar de IJsselkade, zoals het oorspronkelijke idee was achter de herinrichting. Het is weliswaar een mooi plein, maar de corridor wordt node gemist. Spreker wijst op de zonzijde. Wellicht zijn combinaties te maken met terrassen en voetgangersruimte.

Het parkeren vormt een zeer groot probleem. Inspreker roept op hiertoe het oude Aventusgebouw aan te wenden. Dit biedt een unieke kans om in de binnenstad een parkeeroplossing – wellicht zelfs dubbeldeks – te realiseren. Spreker realiseert zich dat een dergelijk plan in crisistijd wellicht tot dagdromen beperkt zal moeten blijven, maar suggereert deze optie in de visieplannen mee te nemen zodat hier op een later moment alsnog invulling aan kan worden gegeven. Zeker als het ’s Gravenhof in de toekomst meer autoluw zou worden gemaakt, is duidelijk dat de voormalige Aventuslocatie een evenwichtig parkeerpunt kan bieden – rekening houdend met de spreiding van de andere parkeerlocaties bij AH en achter het station - voor het verkeer komend vanuit de richting Doetinchem en vanuit de Zutphense zuidwijken.

Inspreker pleit voor een fiets- en voetgangersvriendelijker Lange Hofstraat. Dit kan met eenrichtingsverkeer. De trottoirs zijn hier echter nogal smal. Spreker realiseert zich dat dit wellicht een historische achtergrond heeft.

Inspreker vraagt zich af waarom niet de variant is aangegeven om in de Marspoortstraat eenrichtingsverkeer in te stellen en suggereert bijvoorbeeld het uitrijdend verkeer naar de IJsselkade af laten buigen via de Berkelkade. Dan ontstaat de mogelijkheid om vanaf de Marspoortstraat een mooie voetgangerscorridor maken, omdat er dan minder ruimte nodig is. Hierdoor wordt de IJsselkade daadwerkelijk verbonden met de binnenstad.

4.         Reacties forumleden

De voorzitter geeft het Forum de gelegenheid te reageren, waarbij hij eerst de initiatiefnemende fracties, D66 en GroenLinks, het woord biedt.

Reactie initiatiefnemers

D66 legt uit, dat de fractie dit Forum heeft aangevraagd naar aanleiding van vragen van bewoners en winkeliers over de vele ontwikkelingen in de Lange Hofstraat en de Groenmarkt. Voordat de herinrichtingsplannen van de Marspoortstraat, de IJsselkade en de Groenmarkt een feit worden, wil de fractie graag weten hoe belanghebbenden denken over de verkeersafwikkeling. Ook de herinrichting van de Groenmarkt – bijvoorbeeld met meer terrassen - vraagt wellicht om een verandering in verkeersaanbod.

De fractie heeft behoefte aan duidelijkheid op vragen over de wenselijke wijze van bevoorrading van bedrijven, maar ook moet het mogelijk zijn dat consumenten ‘snel even’ een paar boodschappen kunnen doen.

GroenLinks licht toe, dat de fractie zich graag heeft aangesloten bij de wens van D66 om – in relatie tot het plan ‘Rivier in de stad’, waar de Marspoortstraat en de Groenmarkt onderdeel van vormen – een raadpleging van belanghebbenden te organisaren.

Dit leverde wel enige spanning op in de fractie, gezien de vraag die het vorige college - zes jaar geleden - aan de bewoners van de Lange Hofstraat en de Groenmarkt heeft gesteld over het verkeersvrij maken van deze straten. Toentertijd is door de bewoners een duidelijk signaal afgegeven dat het absoluut niet wenselijk is om de straten verkeersvrij te maken.

Toch acht de fractie het een goede zaak om nogmaals - in een bredere context - met de bewoners over de verkeerssituatie te spreken. GroenLinks streeft eigenlijk wel naar autoluwheid.

De fractie is blij met de geopperde verbeterpunten.

Spreker mist echter een vraag over de ruimtelijke ordening van de Groenmarkt. In het verleden is namelijk door bewoners aangegeven dat de Groenmarkt als “niet zo mooi” wordt ervaren. Qua inrichting en aankleding, zou dit gebied meer doordacht en mooier vorm gegeven kunnen worden. Kwaliteitsverbetering van de Groenmarkt  zou de leefbaarheid van het gebied ten goede komen en wellicht kan met een gerichte aanpak ook de groenwaarde worden verhoogd.

Stadsbelang interrumpeert en vraagt wat GroenLinks verstaat onder ‘autoluw’.

GroenLinks doelt hiermee op een intentie om de leefbaarheid voor de middenstand en de bewoners van Zutphen zoveel mogelijk te bevorderen. Het uitgangspunt zou moeten zijn, dat verkeer dat niet in de binnenstad hoeft te zijn, er ook niet komt.

Stadsbelang vraagt aanvullend of de binnenstad dan uitsluitend voor bestemmingsverkeer toegankelijk zou moeten zijn. Gelet op de inspreekreacties concludeert de fractie dat een sterke voorkeur bestaat om de huidige situatie te handhaven. De fractie constateert een zeker verschil tussen de wens van GroenLinks en de reacties van het publiek.

GroenLinks benadrukt, dat de fractie vanavond is gekomen om te luisteren naar de inbreng van belanghebbenden. Het is prematuur om op voorhand reeds uitspraken te doen over hoe het zou moeten. De fractie neemt de inbreng ter harte en hoopt, dat het huidige en de volgende colleges samen met de ambtelijke organisatie hiermee tot goede oplossingen kunnen komen.

Reactie overige fracties

Burgerbelang geeft aan dat de partij als uitgangspunt hanteert om het oor te luisteren te leggen bij burgers, ondernemers, verenigingen en belangenorganisaties. Dit is zes jaar geleden ook gebeurd. Ook nu willen de bewoners en ondernemers, dat de bestaande situatie gehandhaafd blijft. De fractie wijst er echter op, dat verder gekeken moet worden dan alleen naar “de blauwe begrenzing” om de diverse verkeersstromen in beeld te kunnen brengen.

Spreker hoopt dat de genoemde opties binnenkort een basis kunnen vormen voor een keuze.

De fractie zou graag in een vervolggesprek verder van gedachten wisselen met betrokkenen.

Naast de verkeersveiligheid, vormt ook de veiligheid van de bewoners in het gebied een punt van zorg. Vrachtwagens belemmeren een goede doorstroming van de Lange Hofstraat. Spreker suggereert om de venstertijden te verruimen naar een groter gebied en heeft de indruk dat hiermee de veiligheid gediend kan zijn. Samen met de ondernemers verwacht de fractie tot een goede oplossing te kunnen komen.

Bij de Groenmarkt vindt een goede ontwikkeling plaats. Misschien is een oplossing te bedenken om het doorgaande verkeer door de Lange Hofstraat en de Markten te temporiseren en af te laten nemen. Spreker realiseert zich dat de beperking tot bestemmingsverkeer niet makkelijk bespreekbaar is én in de praktijk moeilijk te handhaven. Ondanks dit lijkt het Burgerbelang zinnig om hier toch eens de gedachten over te laten gaan.

De PvdA constateert in de inbreng een mooie balans zonder zware strijdige punten. Uiteraard zijn er verbeterpunten mogelijk. De fractie informeert naar het bestaan van venstertijden voor het laden en lossen op de Markt.

De optie van eenrichtingsverkeer in de Marspoortstraat neemt spreker graag mee in het denkproces, zeker in overleg met bewoners en ondernemers.

De fractie maakt zich zorgen over het aantal verkeersplaatsen, dat immers met 47 afneemt.

Het is onmogelijk het ontmoedigingsbeleid te handhaven. Hiervoor moet een oplossing gevonden worden.

Burgerbelang deelt de zorg over de vermindering met 47 parkeerplaatsen als gevolg van de plannen voor de Groenmarkt. Dit plan is voorgelegd vanuit het College. De PvdA heeft geen oplossing bedacht voor deze vermindering. Spreker vraagt hoe de PvdA dit in het vervolgtraject denkt te kunnen invullen.

De PvdA heeft hier niet direct een antwoord op. Dit zal overleg vragen. Spreker erkent het aandachtspunt.

De VVD constateert, dat het publiek in het algemeen de situatie wil handhaven, zij het wellicht met aanpassingen. Men wacht ook op de herinrichting van de IJsselkade, waardoor op dit moment over de Marspoortstraat nog weinig te zeggen valt. Het eenrichtingverkeer op de Lange Hofstraat zal gehandhaafd moeten blijven om de noodzaak van keren op de Groenmarkt te voorkomen. Spreker merkt op, dat de voorgevel van het oude Aventusgebouw een monument is, waardoor het moeilijk wordt hiervan een parkeergarage te maken.

Het CDA stelt, dat de monumentale voorzijde het mogelijk maakt om hier een mooie parkeergarage van te maken. De fractie wijst er op dat naast de vermindering van het aantal parkeerplaatsen op de Groenmarkt, ook het aantal parkeerplaatsen op de IJsselkade minder zal worden. De fractie neemt met interesse kennis van hetgeen er bij bewoners en andere belanghebbenden van de binnenstad leeft. Spreekster is benieuwd of er vanuit de publieke tribune wellicht nog meer ideeën kunnen worden ingebracht.

Wellicht moet men sneller aan het werk om de ondernemers aan het begin van de Lange Hofstraat te helpen om de vrachtwagens niet meer voor de deur te hebben. Behalve dat het geen fraai straatbeeld geeft, wordt hierdoor de onveiligheid in het gebied groter. In andere delen van de binnenstad worden kleinere auto’s ingezet. Wellicht kan in samenspraak met het binnenstadsmanagement dit ook georganiseerd worden voor de Lange Hofstraat. Spreker stelt vast dat de bewoners en de ondernemers goede ideeën hebben ingebracht.

GroenLinks interrumpeert en vraagt een nadere toelichting op de genoemde 47 parkeerplaatsen. De fractie meent dat die uitspraak nogal prematuur is en de plannen nog lang niet zo ver zijn.

Ambtelijk (Groters) wordt toegelicht dat de huidige plannen voor de Groenmarkt zullen meebrengen dat veertien tot zestien parkeerplaatsen verdwijnen. Er is dus zeker geen sprake van verlies van 45 parkeerplaatsen.

De maximale capaciteit op dit moment is 49. In totaliteit, dus inclusief de IJsselkade, bedraagt het aantal te vervallen parkeerplaatsen op ongeveer 75.

De Gemeente streeft naar het formuleren van een adequaat plan om met deze vermindering van parkeergelegenheid om te kunnen gaan. De oplossing kan deels worden gevonden door het langparkeren, d.w.z. langer dan vier uur, te verplaatsen naar een andere locatie. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan de nieuwe garage Noorderhaven of het nieuwe parkeerterrein achter de rechtbank. Een andere mogelijke oplossing wordt gezocht in het dubbelgebruik van de parkeerplaatsen. In dat geval worden betaalde plaatsen en plaatsen voor vergunninghouders gemengd gebruikt. De ervaring leert dat de parkeerplaatsen voor vergunninghouders overdag veelal niet door de vergunninghouder worden gebruikt. Dit geldt overigens niet voor de Groenmarkt. De parkeerplaatsen aan de Groenmarkt zijn vrijwel altijd in gebruik.

De heer Droog (ondernemer) interrumpeert en stelt dat de ondernemers in de Lange Hofstraat absoluut niet gebaat zijn bij het verplaatsen van parkeergelegenheid. De ondernemers zijn afhankelijk van een doorlopende stroom winkelend publiek. De winkels in deze straat bevinden zich grotendeels aan de kop van de straat. Als parkeerplaatsen verder weg komen te liggen, dan zal dit aanzienlijk in de bezoekersaantallen gaan schelen.

CDA interrumpeert en voegt hieraan toe, dat gepoogd is om personeelsleden van het Plein te laten parkeren bij de voetbalvelden, omdat de parkeerplaats bij het Plein te klein was. Dat heeft geleid tot een vervelende situatie. Deze situatie is uiteindelijk ‘opgelost’ door de omstandigheid dat er minder personeel was. Het wordt toch vaak als een probleem ervaren als mensen verder moeten lopen. De vraag is dan ook of men een dergelijk probleem als gemeente wil creëren.

GroenLinks interrumpeert en vraagt nadere uitleg over het bezwaar van de heer Droog tegen het verder weg parkeren.

De heer Droog (ondernemer) legt uit dat de Lange Hofstraat een aanloopstraat is. Veel van de andere aanloopstraten hebben veel winkels. Dit is in de Lange Hofstraat niet het geval. De ondernemers moeten het hebben van het verkeer. Als men de parkeerplaatsen verlegt naar een andere locatie, dan wordt de Lange Hofstraat minder aantrekkelijk.

GroenLinks wijst er op dat met het langparkeren veel minder bezoekers de winkelpanden zullen passeren dan met behoud van het kortparkeren in dit gebied.

De heer Droog (ondernemer) ervaart het als een feit dat bezoekers “die het rondje nemen” vaak niet weten dat de Lange Hofstraat bestaat. Juist het parkeren op het ’s-Gravenhof levert potentiële klanten op, omdat de mensen via de Lange Hofstraat naar het centrum lopen. Als men de parkeerplaats verplaatst, zal men via een andere routing naar de binnenstad komen.

Mevrouw Van de Berg (bewoner) merkt op dat de parkeerdruk in de binnenstad behoorlijk hoog is. Dat wordt ook ervaren wanneer je als vergunninghouder een parkeerplaats in de nabijheid van je woning probeert te vinden. De ervaring leert dat de vergunninghouders vanuit de andere zijde van de stad, de plekken voor vergunninghouders in deze wijk gebruiken om de horeca in het centrumgebied te bezoeken. Spreekster parkeert haar eigen auto op een plaats die voor iemand uit een andere wijk - wat afstand tot de woning betreft - niet acceptabel is. Bij de herinrichting van de Groenmarkt wordt de parkeerdruk nog veel hoger door het verdwijnen van parkeerplaatsen. Als alternatief wordt de parkeergarage achter het station geboden. Met haar maken vele bewoners zich hier zorgen over. Spreker wijst er op dat de bewoners dagelijks met deze problematiek worden geconfronteerd. Zij zijn geen tegenstander van nieuwe ontwikkelingen, maar er moet wel een oplossing worden geboden voor de bewoners.

De Stadspartij vindt het prettig om te kunnen constateren dat bewoners en ondernemers op dezelfde lijn zitten. De fractie deelt het standpunt, dat de huidige infrastructuur gehandhaafd moet blijven. Spreker ziet echter wel graag een herindeling van de Lange Hofstraat, wat de breedte en de berijdbaarheid van de stoepen betreft.

Stadsbelang interrumpeert en vraagt of de Stadspartij de keitjes, die van oudsher bij de Lange Hofstraat horen, zou willen vervangen of de stoepen zou willen verbreden met een vlak stuk.

De Stadspartij vindt de vorm niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker dat de Lange Hofstraat bruikbaarder moet worden, waardoor voetgangers beter gefaciliteerd worden.

Stadsbelang interrumpeert en verwijst naar het debat over de Houtmarkt betreffende het behoud van de keitjes. De fractie vindt het vreemd, dat het de Stadspartij kennelijk nu niet uitmaakt of de keitjes behouden blijven.

De Stadspartij merkt op, dat dit twee verschillende onderwerpen zijn. De fractie staat nog steeds achter de gezamenlijke strijd voor behoud van de oude keien. De keien in de Lange Hofstraat zijn niet antiek. Het gaat erom dat de straat bruikbaarder wordt, waarbij het profiel van de rijbaan wordt versmald en eventueel de stoepranden scheef worden uitgevoerd om gedoogd geparkeerd mogelijk te maken.

De fractie is blij dat de Aventuslocatie is genoemd als mogelijke parkeerlocatie. Spreker informeert naar de visie van de heer Engelen en vraagt of deze het beoogd monument zou willen slopen, dan wel achter de bestaande gevel zou willen bouwen. Een alternatief is om ter hoogte van de sporthal een parkeerlocatie te maken.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) stelt dat hij laatste zou zijn die sloop van het pand zou nastreven. Het lijkt hem zinvol om een combinatie van functies als herbestemming te onderzoeken en het pand zelf te behouden. Als de moderne gebouwen er omheen worden afgebroken, ontstaat met behoud van het monument een prachtige ruimte waar allerlei creatieve oplossingen voor te vinden zijn.

De aanlooproute via de Lange Hofstraat is wellicht een van de mooiste aanlooproutes.

Spreker suggereert om rond het Aventusgebouw een goede parkeergelegenheid te bieden voor het zogenaamde ‘flitsparkeren’, waar gebruik kan worden gemaakt voor een ‘snelle boodschap’, zoals bijvoorbeeld snel even wat dagelijkse boodschappen halen.

Het is belangrijk om de dynamiek te zien en van daaruit een lange termijnvisie te formuleren. Stel, dat inderdaad op termijn de gewenste flaneerroute wordt ingericht, dan betekent dit ook dat op termijn ook parkeergelegenheid zal wegvallen. Om toekomstige wensen te kunnen faciliteren, zal daar nu reeds rekening mee moeten worden gehouden.

Spreker vraagt zich af in hoeverre de huidige inrichting “muurvast” is en of er bijvoorbeeld nog ruimte is om Aventus in de plannen in te brengen, alsmede de genoemde corridor.

Ambtelijk (Groters) wordt toegelicht dat voor de Groenmarkt een voorlopig ontwerp is opgesteld. De komende maanden zou men tot een definitief ontwerp willen komen.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) denkt dat met een goede parkeeroplossing de corridor nog kan worden ingebracht.

Ambtelijk (Groters) wordt deze stelling bevestigd.

De heer Droog (ondernemer) heeft de mogelijkheid van het flitsparkeren ook besproken in het vooroverleg. De ondernemers zijn hier niet op tegen, hoewel het dichtslibben van de Lange Hofstraat en Groenmarkt voorkomen moet worden. Wat dit betreft, wordt wel enig risico gezien.

De Stadspartij verwijst naar de herinrichting van het gebied IJsselkade / Marspoortstraat en de mogelijke realisatie van een brug over de Berkel. Spreker wijst op een plan voor ‘een rode loper’ dat in het verleden is voorgelegd. Dit plan was gericht op een routing via de Waterstraat / Barlheze naar het station. De fractie vraagt zich af of in dergelijke routing bepaalde problemen met het fietsverkeer kan oplossen. Meer specifiek duidt spreker op het illegaal fietsen door de Turfstraat en het overstekend fietsverkeer van de Korte Hofstraat naar de Lange Hofstraat.

Ambtelijk (Groters) is niet bekend waarom genoemd plan niet in de mogelijkheden wordt betrokken. Wellicht kan dit opnieuw worden bekeken.

Stadspartij ziet graag dat deze mogelijkheid inderdaad opnieuw wordt bekeken.

Stadsbelang dankt de sprekers voor de heldere bijdragen. De fractie vraagt de heer Droog of hij over een oplossing heeft nagedacht wat betreft het laden en lossen.

De heer Droog (ondernemer) antwoordt, dat op de Groenmarkt een laad- en losplaats bestaat, welke echter uitsluitend geschikt is voor het vrachtverkeer op kleinere schaal. Grote vrachtwagens kunnen hier simpelweg niet staan. De laad- en losproblematiek heeft deels ook met de mentaliteit van de chauffeurs te maken, die bij voorkeur toch zo dichtbij mogelijk parkeren. Als toezichthouders op de bestaande laad- en losplaats wijzen, kan voordeel worden behaald.

Spreker is van mening dat er op de Markt voldoende ruimte is voor de bevoorrading, maar de praktijk laat zien dat het bevoorradingsverkeer voor de Markt in de Lange Hofstraat geparkeerd staat. Door de venstertijden op de Markt te verruimen, kan de druk op de Lange Hofstraat worden verminderd.

Stadsbelang lijkt het inzetten van het Aventusgebouw ten behoeve van parkeergelegenheid op zich een prima idee. Spreker vraagt de heer Engelen aan hoeveel parkeerplaatsen hij hierbij minimaal – maximaal denkt.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) stelt dat dit afhankelijk zal zijn van eventuele combinatieplannen met het pand en de eventuele technische mogelijkheid van dubbellaags parkeren. Ten aanzien van combinatiemogelijkheden kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een distributiepunt voor webshops, maar er zullen zeker creatieve ideeën te bedenken zijn. Voorts hangt het aantal parkeerplaatsen af van het al dan niet afbreken van de niet-monumentale gebouwen rond het voormalige Aventuspand.

De voorzitter geeft het publiek de gelegenheid te reageren op deze parkeersuggestie.

Er worden geen vragen gesteld of opmerkingen gemaakt.

De VVD merkt op, dat een deel van de façade van het Aventusgebouw monumentale waarde heeft. De grote aanbouw is dit echter niet. Als men dit verbindt met de leeggekomen parkeerplaats bij de rechtbank, ontstaat er aaneengesloten heel wat ruimte waarin een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen kan worden geboden.

Het college vindt de Aventus-optie zeker geen gedachte die men op voorhand moet uitsluiten. Het is aan de fracties om hun mening te geven. De parkeerplaats achter de rechtbank wordt momenteel weinig gebruikt. Daarom is dit één van de locaties voor lang parkeren. Meer mogelijkheden zijn niet uit te sluiten. Het college kan de financiële consequenties hiervan niet overzien. Voorts is het college voornemens om haar rol vanavond vooral luisterend in te vullen.

De heer Feith (binnenstadsmanager) vraagt zich af of hij de conclusie mag trekken, dat de fracties vinden dat het aantal parkeerplaatsen dat verdwijnt in dit gebied moet terugkeren, mede afhankelijk van de functie en de duur van het parkeren. Daarnaast vraagt hij of de routering en bebording belangrijk is. Nog voor de zomervakantie zal hij hierop terugkomen. Als uiteindelijk parkeerplaatsen verdwijnen, maar elders in de stad worden gecompenseerd, levert bebording en routering een belangrijke bijdrage om de consument dicht bij de stad te houden.

De voorzitter geeft het publiek wederom de gelegenheid om te reageren.

Vanuit het publiek geeft een mevrouw aan dat zij is uitgenodigd als ‘buurtgenoot’. Zij is er niet van op de hoogte wat er gaat veranderen aan de Groenmarkt en vraagt om meer informatie hieromtrent.

Ambtelijk (Groters) wordt het voorlopige inrichtingsplan getoond, dat inmiddels door het College aan de Gemeenteraad is voorgelegd. In hoofdlijnen ziet het voorlopige ontwerp er als volgt uit: Komende vanuit de Lange Hofstraat is er een gelijkvloerse kruising rondom de Wijnhuistoren, waarbij de huidige overgang iets verschoven wordt in de richting van het Pannenkoekenhuis. Spreker duidt op de donkere kleuren in de verbeelding. Aan weerszijden beginnen de parkeervakken met verderop in de Marspoortstraat ook nog een aantal parkeerplaatsen. Dit plan gaat uit van 35 parkeerplaatsen voor de Groenmarkt. Dit is een vermindering van ongeveer vijftien parkeerplaatsen in vergelijking met de huidige situatie. Dit voorlopige ontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

De voorzitter wijst er op, dat het ambtelijk geschetste plan nu echter niet op de agenda staat. Voor een eerste beeldvorming van het ontwerp lijkt dit voldoende. De discussie van de avond zal verder beperkt worden tot de verkeersstromen in de Lange Hofstraat en de Groenmarkt.

Stadsbelang is het eens met de conclusie van de heer Feith, dat het aantal parkeerplaatsen in het betreffende gebied ongewijzigd moet blijven. Verplaatsing van parkeergelegenheid moet echter wel in het voordeel van dit gebied zijn, waarbij zowel aan ondernemers en bewoners moet worden gedacht.

De heer Feith (binnenstadsmanager) geeft aan dat hij als alternatieve locatie bijvoorbeeld niet aan de NS-locatie denkt.

Stadsbelang bevestigt dat de NS-locatie voor het genoemde gebied inderdaad geen alternatieve locatie kan zijn. De ondernemers moeten de ruimte krijgen om goed te ondernemen in overleg met bewoners.

De fractie vraagt zich af hoe de terugkoppeling op de ingebrachte suggesties en aangedragen problemen plaatsvindt naar het genodigde publiek. Spreker acht het voorts belangrijk dat ook andere problemen dan de verkeersstromen worden betrokken bij de evaluatie van deze bijeenkomst.

Ambtelijk (Groters) wordt geantwoord dat er een verslag van deze bijeenkomst wordt gemaakt. Dit verslag zal op de website van de gemeenteraad worden geplaatst. In het gemeentehuis wordt nagedacht over de behandeling van de inhoudelijke punten en over te nemen acties.

Het college  merkt op, dat het doel van deze avond nadrukkelijk was – op initiatief van een paar fracties, gesteund door het Presidium – beeldvormend met elkaar van gedachten te wisselen over wat de bewoners en ondernemers willen meegeven aan de fracties.

De fracties kunnen dit meenemen in de verdere besluitvorming, zoals deze onder andere binnenkort zal plaatsvinden over de verdere inrichting van de IJsselkade. Het college benadrukt, dat het direct overnemen van suggesties niet het doel van deze avond is, maar dat de fracties zich laten voeden, informeren en inspireren.

Vanuit het publiek wordt gewezen op de aanwezige gebiedskaart waarin een groot aantal pijlen staat. Zij vraagt of zij linksaf met de auto over de Groenmarkt kan als zij vanaf de Lange Hofstraat de stad in gaat. Mevrouw vraagt zich af of de Groenmarkt helemaal verkeersvrij blijft en het autoverkeer linksaf door de betreffende straten rijdt.

Ambtelijk (Groters) wordt uitgelegd, dat het huidige plan uitgaat van de huidige verkeersstructuur. De intentie is dat de huidige routing in stand blijft.

Vanuit het publiek wordt er aanvullend op gewezen, dat het vrachtverkeer bij de Groenmarkt niet terug kan rijden. Het is slimmer als het vrachtverkeer vanuit de IJsselkade toch die ‘ronding andersom’ kan maken; d.w.z. terug door de Lange Hofstraat. Spreker stelt dat het levensgevaarlijk is als een vrachtauto achteruit terug moet rijden. Voorts wijst spreker er op dat het vrachtverkeer meestal vanaf de brug afkomstig is.

Vanuit het publiek wordt geopperd om vanaf de brug duidelijker bebording te plaatsen zodat het voor het vrachtverkeer helder is dat het laden en lossen vanaf de andere kant dient te gebeuren en het vrachtverkeer richting Groenmarkt de beste routing direct duidelijk is.

Vanuit het publiek wordt door anderen deze suggestie positief ontvangen. Toegevoegd wordt dat het flitsparkeren voor personenauto’s ook handig lijkt in de Lange Hofstraat.

De heer Cornelissen (bewoner van de Lange Hofstraat) begrijpt de opmerking van de ondernemer, maar het lijkt hem voor bewoners geen optie om flitsparkeren toe te staan. Dit wordt nu ook oogluikend toegestaan. Voor minder validen moet dit kunnen, maar niet om bijvoorbeeld even een ijsje te halen. De verkeerssituatie in de Lange Hofstraat ervaart spreker als erg onduidelijk en daarmee als onveilig. Zeker voor het racend verkeer is blijkbaar niet duidelijk dat het hier een dertig kilometer gebied betreft. Spreker pleit eveneens voor duidelijke bebording.

De heer De Haan (ondernemer aan de Groenmarkt) verbaast zich erover, dat aan het begin van de presentatie niet de optie is gegeven, dat het verkeer in de Lange Hofstraat ook andersom kan rijden. Hij vraagt zich af of dit een reden heeft.

Tevens merkt hij op, dat over de herinrichtingsplannen twee keer een voorlichtingsavond heeft plaatsgevonden voor bewoners van de Groenmarkt en de Marspoortstraat. Tijdens de eerste keer is door één van de bewoners al geopperd om een fietsbrug over de Berkel te maken. Dit lijkt niet alleen zinvol om het sluipverkeer van fietsers door de Turfstraat tegen te gaan, maar ook om fietsers vanaf het station via Barlheze en de Groenmarkt de stad in te leiden. Spreker lijkt dit een kleine compensatie voor het verdwijnen van parkeerplaatsen aldaar.

Wat het laden en lossen betreft, verwijst de heer De Haan naar het Binnenstadplatform, waar in het najaar gesproken is over stadsdistributie. In het kader hiervan laten ondernemers hun voorraad door de leveranciers afleveren bij een distributiebedrijf, dat met elektrische wagens de vracht vervolgens aflevert. Deze mogelijkheid ontbreekt in het geheel zoals dit heden is geschetst.

Ambtelijk (Groters) wordt bevestigd dat is nagedacht over de optie om het verkeer in de Lange Hofstraat andersom te leiden, maar vanuit de inrichtingsplannen van de Groenmarkt wil men de invloed van de inrichting niet onnodig groot maken. Deze optie kan alleen worden uitgevoerd onder de voorwaarde dat ook het verkeer in de Lange Hofstraat dan ‘omdraait’. Spreker is benieuwd wat bewoners en ondernemers daarvan vinden. Bij voldoende draagvlak hoeft het omdraaien van de richting niet problematisch te worden.

De heer Schiltman (publiek) is betrokken geweest bij de herinrichting van de Lange Hofstraat zoals deze nu is. Destijds is bewust gekozen voor deze richting, omdat het anders absoluut te druk wordt.

Ambtelijk (Groters) bevestigt deze keuze. Traditioneel gaan alle aanloopstraten de stad in. Omdraaien is in eerste instantie onlogisch, maar niet onmogelijk.

De heer Schiltman (publiek) stelt, dat de ondernemers daarop tegen zijn. Wat het profiel betreft, is de straat precies breed genoeg. Er zullen problemen ontstaan als de straat smaller wordt gemaakt. Fietsers komen dan knel te zitten. De trottoirs kennen een niveauverschil. Dit vloeit voort uit de historie van de binnenstad. De architect heeft er goed over nagedacht om een eenheid te realiseren.

De SP verwijst naar de genoemde flaneerroute door de Marspoortstraat richting de IJssel, met een afslagmogelijkheid voor automobilisten richting de Berkelkade. Een fietser vanaf de stationszijde moet uitwijken bij een passerende auto. Het parkeren moet hier ongewijzigd blijven, maar men moet ook proberen om de binnenstad zo autoluw mogelijk te maken door parkeerplaatsen net buiten het centrum aan te bieden, waarna bezoekers van de binnenstad  met goedkoop openbaar vervoer naar hun bestemming worden vervoerd.

Wat het laden en lossen betreft, is het met de leveranciers heel goed te regelen om op gezette tijden en op de juiste plaats de vrachtauto te plaatsen om te lossen.

GroenLinks stelt dat de bestaande plannen zeker niet ‘in beton zijn gegoten’. Als dat wel het geval was geweest, had de fractie het weinig zinvol gevonden om in dit gesprek te initiëren.

De ambitie is immers om de inbreng van de aanwezigen te betrekken in de beoordeling van voorstellen.

Bebording dient inderdaad duidelijk te zijn. Parkeerplaatsen zijn geen doel op zichzelf, maar dienen een ander doel. Er kunnen drie parkeerdoelen worden onderscheiden, namelijk 1) het bewonersparkeren en 2) bevoorrading, waarbij stadsdistributie een functie kan vervullen. Het derde doel 3) is om de afzetmogelijkheden voor de ondernemers te optimaliseren door het voor een potentiele klant te vergemakkelijken om een zaak te bereiken. Dit laatste is een van de belangrijkste functies. Zeker kortparkeerders willen graag zo dicht mogelijk bij hun bestemming parkeren om zo min mogelijk tijd te verliezen.

GroenLinks wil het aantal parkeerplaatsen benaderen vanuit de genoemde behoefte en wil van daaruit tot een verdere optimalisatie komen.

Spreker reageert op de opmerking dat bezoekers van de Lange Hofstraat niet eerder op de hoogte waren van de hier aanwezige winkels. Persoonlijk ervaart hij een winkelgebied als wandelgebied. Wat dit betreft voelt hij enige frictie wanneer het over de Lange Hofstraat gaat.

Stadsbelang erkent dat de Lange Hofstraat niet in een logisch rondje zit. Hierin schuilt wellicht het probleem dat GroenLinks aangeeft. Het idee van een wandelgebied is van toepassing als het een hele winkelstraat betreft, maar in de Lange Hofstraat vindt men alleen in het begin een aantal winkels.

GroenLinks vraagt om hier onderzoekend tegenover te gaan staan. Wellicht kan dit met een kleine aanpassing worden verholpen.

De heer Montizaan (bewoner Groenmarkt) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van voetgangers. Hij constateert dat hieraan tijdens deze bijeenkomst geen aandacht wordt geschonken. In het voorjaar en de zomer is het soms een chaos op de kruising rond de Wijnhuistoren. Deze kruising lijkt dan op een racebaan. In relatie tot de nieuwe ontwikkelingen op de Groenmarkt mist spreker met name verkeers- en snelheidsbeperkende maatregelen. Hij verzoekt hierover bij de besluitvorming goed over na te denken. Afsluitend stelt spreker dat de Groenmarkt niet is ingericht op zwaar vrachtverkeer.

Burgerbelang geeft aan dat het verkeersveiligheidsprobleem zeker aandacht krijgt bij de fractie. Met relatief eenvoudige middelen zijn snelheidsbeperkende maatregelen in te voeren.

Inzake het wijzigen van de rijrichting in de Lange Hofstraat licht spreker toe, dat destijds voor de huidige rijrichting is gekozen om te voorkomen dat men te makkelijk linksaf een zijstraat kan inslaan. Bij het wijzigen van de rijrichting moet waarschijnlijk ook de rijrichting van andere straten worden aangepast. Het is wel een optie, maar de uitwerking zal in een breder gebied moet worden bekeken.

Mevrouw Van de Berg (bewoner) ondersteunt de inbreng inzake het stadsdistributie. Met het passeren van zwaar vrachtverkeer vreest zij ook dat dit gevolgen kan hebben voor de monumentale panden.

Wat de plannen voor de Groenmarkt betreft, deelt spreekster de zorg inzake de verkeersveiligheid. Als meer terrassen worden ingericht, vreest spreekster voor ongelukken, in geval de rijsnelheid niet wordt teruggebracht. Ook de stroom van schoolgaande jeugd naar school en het station baart haar zorgen. Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties.

Mevrouw kan zich vinden in de aanplant van bomen op de Groenmarkt en heeft er ook geen moeite mee wanneer er een boom direct voor haar woning wordt gepland. Ze vraagt echter wel om te voorkomen dat het zonlicht uit de bovenwoningen wordt weggenomen door de volle kruinen. Daarmee rekening houdend, is ze niet gecharmeerd van lindebomen.

De heer De Haan (ondernemer) sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen over het zware verkeer. Inderdaad, is het voor het behoud de monumentale panden van belang, dat de snelheid uit het verkeer gaat.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) vindt de oversteek van de IJssel als verlengstuk van de Marspoort ook een mooie droom. In die droom zou je vanuit de Hoven met de fiets de stad in kunnen fietsen.

Het CDA vindt het van waarde om te vernemen wat er zoal leeft. Met deze inbreng kunnen plannen verder worden ontwikkeld. De fractie wil de bewoners graag ondersteunen. Persoonlijk ervaart spreker het ook zeer vervelend wanneer ze tien minuten moet lopen om thuis te kunnen komen. Dit is echter een consequentie van het wonen in de binnenstad, maar deze situatie moet niet worden bemoeilijkt.

Stadsbelang constateert dat men bijzonder geholpen is met de saamhorigheid en eenduidigheid. De doelstelling is door de aanwezigen duidelijk neergelegd. Daarmee is het doel van deze bijeenkomst gerealiseerd.

De PvdA gaat er van uit, dat het om vijftien betaalde parkeerplaatsen gaat die verdwijnen en niet om parkeerplaatsen voor vergunninghouders.

Mevrouw Van de Berg (bewoner) bevestigt deze gedachte. Er verdwijnen betaalde parkeerplekken, maar dit verhoogt wel de druk op de vergunninghoudersplekken.

GroenLinks vraagt de bewoners en ondernemers hoe zij tegen het principe van stadsdistributie aankijken.

De heer Droog (ondernemer) wijst er op dat ondernemers altijd “op de centen moeten passen”. Dergelijke oplossingen kosten geld. De leverancier lost het liefst bij de winkel. De ondernemers moeten echter ook zelf meedenken en werken aan een oplossing. De ondernemers zijn bereid hierover na te denken en indien nodig daaraan bij te dragen. Het laad- en losprobleem in de Lange Hofstraat is groot. Men moet andere oplossingen accepteren, die mogelijk geld kosten.

De heer Feith (binnenstadsmanager) stelt dat logistiek margebepalend is en belangrijk voor ondernemers in de retail.

Hij heeft kennis genomen van de plannen waaraan Zutphen deelneemt, de zogenaamde ‘Green Deal’, waarbij een groot gebied wordt getekend waarbinnen mogelijk ook andere vormen van stadsdistributie kunnen plaatsvinden. In dit kader moet de logistieke behoefte per pand worden geïnventariseerd. Ook de ondernemers willen een bijdrage leveren aan een energieneutrale binnenstad. Logistiek is echter serieus maatwerk.

De heer Droog (ondernemer) geeft aan, dat ondernemers van de Lange Hofstraat verheugd waren om de uitnodiging voor deze bijeenkomst te ontvangen. Zij zijn serieus met elkaar in gesprek gegaan om tot een eenduidig standpunt te kunnen komen. De nadrukkelijke wens van de ondernemers is, om bij het vervolgtraject betrokken te worden.

Een mevrouw in het publiek geeft aan dat zij woonachtig is op Bakkerstraat 1a en vanuit haar woning het zicht heeft op de Lange Hofstraat. Zij constateert vanuit haar persoonlijk perspectief dat de bevoorrading van winkels een heel groot probleem is. De straat zit soms volledig ‘verstopt’ en van tijd tot tijd moet dan ook nog een stadsbus hier doorheen. Scholieren en andere weggebruikers moeten door het drukke verkeer laveren. Voetgangers maken gebruik van de rijweg omdat de trottoirs te gevaarlijk zijn. Zij vraagt aandacht voor de veiligheid van àlle weggebruikers. De druk op deze straat is met name door de vrachtwagens heel groot. Daarnaast wijst zij op het probleem dat fietsen in de zijstraten worden geplaatst, waardoor er geen auto’s meer kunnen passeren.

De heer Fris (publiek) stelt zich voor als bewoner van de Lange Hofstraat. Hij is van mening dat een centrumbewoner veel zaken moet willen accepteren. Als die bereidheid er niet is, moet men – zijns inziens - maar in de buitenwijken gaan wonen.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) pleit voor het ontwikkelen van een integrale visie om te voorkomen dat men te veel in deelfragmenten denkt. Het idee van Aventus is ten voordele van de totale binnenstad. Het is belangrijk dat er een Platform bestaat, dat met verschillende stukken van de binnenstad regelmatig overleg voert over een totaalvisie die langzaam maar zeker in details wordt uitgewerkt. Spreker pleit er voor de Binnenstadvisie sneller op te pakken, zodat er op deelgebieden wellicht minder discussie is.

De heer Feith (binnenstadsmanager) geeft aan, dat het binnenstadmanagement is opgericht om dergelijke discussies te voeren en daarbij vooral is gericht op de publiek private coalitie. Elk gebied vraagt echter om een andere oplossing.

De Lange Hofstraat kenmerkt zich door historische kwaliteiten, die niet overal zijn te vinden. Men probeert met behulp van de Structuurvisie Binnenstad zoveel mogelijk integraal te kijken. Spreker is zeer tevreden over bepaalde projecten, zoals Rivier in de Stad. Ondanks de beperkte financiële mogelijkheden van deze tijd zijn hier middelen voor gevonden en participeert de gemeente Zutphen.

GroenLinks waardeert de tolerantie en de toegeeflijke opstelling van de heer Fris. Dit neemt echter niet weg dat meerdere fracties toch de ambitie hebben te zoeken naar oplossingen voor de problemen. Spreker herkent ook het probleem, dat de bewoonster van Bakkerstaat 1a schetst. Ook dit perspectief bepaalt de ambitie. De suggesties van vanavond bieden handvatten om de problematiek aan te pakken. De fractie is als mede-initiatiefnemer dankbaar voor de kans hierover met de aanwezigen te discussiëren. Spreker dankt de aanwezigen voor hun openheid en hun tijd om hun aandachtspunten aan de fracties kenbaar te maken.

Mevrouw Van de Berg (bewoner) merkt op, dat het voor ondernemers makkelijker is om zich te organiseren. Zij kunnen met meer legitimiteit in een forum plaatsnemen. Gezien de ontwikkelingen binnen de wijk, heeft zij behoefte om zich als bewoner meer te organiseren. Als zij toezegt dat zij bereid is een bijeenkomst met bewoners te organiseren om te horen wat er leeft in de wijk zodat zij met wat meer legitimiteit in een volgende discussie kan plaats nemen, dan wil zij de ambtelijke organisatie vragen om te zorgen voor bewonersbrieven en uitnodigingen.

Het college merkt op, dat het voor iedereen belangrijk is om zowel de Binnenstadsvisie en de Structuurvisie Binnenstad - integraal - in gedachten te houden. Naast deze integrale benadering volgt een verdieping en detaillering per deelgebied van de binnenstad. Alle mogelijkheden en suggesties moeten worden getoetst aan de totaalvisie, in samenspraak met ondernemers en bewoners. Het college juicht het van harte toe dat bewoners zich willen organiseren om hun stem te versterken. Dit verdient inderdaad ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie. De raadsleden kunnen de uitwerkingen regelmatig toetsen aan de verschillende visies om te voorkomen dat bepaalde discussies steeds opnieuw ontstaan.
Het college steunt de oproep van een integrale benadering, maar wijst erop dat men per deelgebied de details verder moet ontwikkelen.

De heer Engelen (Ondernemend Zutphen) sluit zich hierbij aan. Het blijft wenselijk de integrale visie verder uit te werken op een nog steeds integraal niveau. Alle kleine ‘stukjes’ haken in elkaar. Er moet wel een totaalbeeld zijn waar men naar wil streven.

5.         Sluiting

De voorzitter bedankt het publiek voor hun aanwezigheid en inbreng. Hij hoopt dat de bijeenkomst als leerzaam is ervaren. Ook achteraf bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. De inbreng van de bijeenkomst zal verder worden uitgewerkt. Het is aan de politiek hiermee verder te gaan en aan ondernemers en bewoners om te signaleren als dit niet gebeurt of te lang duurt.

De voorzitter schetst – ter afsluiting - de onderwerpen die vanavond aan de orde zijn geweest: het voetgangersgebied, de fietsers, verkeersveiligheid, het parkeren en locatie Aventus, eenrichtingsverkeer / veranderingen van rijrichting, het laden en lossen van vrachtverkeer in relatie tot stadsdistributie en de situatie van de Lange Hofstraat.

Ambtelijk (Groters) wordt toegevoegd dat aanvullende suggesties per e-mail of telefoon alsnog kunnen worden ingebracht (r.groters@zutphen.nl / 140575).

De voorzitter sluit de bijeenkomst om 20.55 uur.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad