Pagina delen

Forumverslag 13-01-2020

Motie: Grondstoffenplan met verbrede reikwijdte (13-01-2020)

Datum 13-01-2020 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
R.G.M. Rutten
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SP
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDM. Schriks
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijJ. Boersbroek
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

GroenLinks: We kunnen meer afvalstoffen tot grondstoffen verwerken. Het grondstoffenplan is vooral voor afval van huishoudens, niet voor afval van bedrijven. Juist daar is veel milieuwinst te behalen. We kunnen meer gescheiden afval ophalen bij scholen, verenigingen, kerken, winkels en op bedrijventerreinen. Daar zijn veel win-win-situaties te behalen. Ook gaan er dan minder vuilniswagens door de binnenstad. Daar gaat de motie over.

VVD: Wij hebben vier vragen:

 1. Hoe zit het wettelijk: mag Circulus-Berkel wel afval ophalen bij die organisaties?
 2. De motie stelt dat de milieubelasting afneemt. Is dat onderzocht of is dat een aanname?
 3. Bedrijven als Albert Heijn en McDonalds verwerken zelf hun afval. Hoe zit het daarmee?
 4. In de binnenstad is nu al gescheiden afvalinzameling. Heeft hetgeen in de motie staat wel zin voor de binnenstad?

GroenLinks:

 1. Circulus-Berkel haalt geen afval op bij winkels. Dat mag wettelijk niet. Dat is wel een grijs gebied. De motie wil duidelijkheid scheppen daarin.
 2. De milieuwinst zal per saldo beperkt zijn; dat is een aanname.
 3. We laten de huidige inzameling van bedrijven als Albert Heijn en McDonalds intact. Het gaat vooral om de andere bedrijven/organisaties.
 4. Zie onder 1.

VVD: Mag een gemeente volgens de Wet markt en overheid wel vuilnis ophalen?

GroenLinks: Die wet gaat over gemeentes. Het klopt; de overheid mag geen vuilnis ophalen.

VVD: Moet het bedrijfsleven het dan zelf gaan organiseren?

GroenLinks: De gemeente pakt de regie op, daarna gaat zij met het bedrijfsleven in gesprek.

VVD: Dit gaat dus pas door als het bedrijfsleven dit oppakt?

GroenLinks: Ja, de overheid mag dit niet.

PvdA: Er is animo bij het bedrijfsleven om afval op te halen.

D66: Wij steunen de motie en hebben de volgende vragen:

 1. Kunnen we de huidige elektrische wagentjes gebruiken voor het ophalen van het afval?
 2. Is “scheiden aan de bron” het uitgangspunt van de motie?
 3. Is “de jeugd erbij betrekken” een op zichzelf staand onderdeel?

GroenLinks:

 1. Ja, voor schone stromen afval. Voor restafval kan dat niet.
 2. Ja, dat geeft betere resultaten dan nascheiding.
 3. Gescheiden inzameling wordt de nieuwe norm, dat moet de norm zijn voor de jeugd. Het Cleanwise-project doet dat nu al.

D66: Dus het is een bewustwordingscampagne richting de jeugd?

GroenLinks: Ja, maar we gaan ook het goede voorbeeld geven. Stel de organisaties in de gelegenheid daarvoor.

D66: Bestaan er al elektrische wagentjes die grotere containers kunnen verwerken?

GroenLinks: De huidige wagens kunnen schone stromen meenemen.

VVD:

 1. Wat vindt de wethouder hier allemaal van?
 2. De gemeente hoeft dus niet alles te regelen. Ik ben positiever nu ik dat hoor. Moeten we niet gewoon alvast beginnen?

ChristenUnie: Wij vinden dit een sympathieke motie. De “hoe-vraag” is voor ons echter onduidelijk. Wij zien lievere de “wat-vraag” beantwoord. Oftewel: wat wil ik bereikt hebben? Laat het “hoe” over aan het college.

BewustZW: Wij zien veel positieve ontwikkelingen in de motie. Vragen:

 1. Zijn er ook ongewenste bijeffecten mogelijk?
 2. Wordt het wagenpark uitgebreid?
 3. Is het college al met een grondstoffenplan bezig?

Burgerbelang: Wij vinden dit een goede motie. De wet milieubeheer stelt al gescheiden inzameling van afval verplicht. Kijk uit voor misbruik. Hoe denkt het college nu over afvalinzameling?

CDA: Wij zijn enthousiast over de motie. De praktische uitvoering is wel een dingetje. Het doel moet zijn om grondstoffen van afval te maken. Hoe ziet het college dat?

College: Wij zijn in oktober 2019 begonnen met een verkenning ter plaatse (bij Circulus-Berkel). In juni 2020 moet het nieuwe grondstoffenplan klaar zijn en in het forum besproken. Dan kan het in september naar de raad.

Bedrijfsafval inzamelen kan gecompliceerd zijn. Ik stel voor om voor de binnenstad een win-win-situatie na te streven. Ik wil voor dat gebied het grondstoffenplan volgens plan gaan uitwerken, met verwijzing naar de ambitie van de motie.

Scholen worden nu al volop betrokken bij Cleanwise. We kunnen dat uitbreiden naar bv. kerken.

Het zal blijken of er meer voertuigen nodig zijn. Dat komt bij de uitwerking.

Misbruik? Ja, maar dat is niet te handhaven.

Dwang? Nee. Bedrijven kunnen eigen keuzes maken.

De binnenstadondernemers zijn enthousiast over het samen ophalen van afval. Dat scheelt veel vervoersbewegingen.

De prijzen van grondstoffen variëren. Dat hangt ook af van de kwaliteit van de grondstoffen.

Mijn advies is: ga vooral door met het gescheiden inzamelen van afval. Daarin moeten we nog veel stappen zetten.

De voorzitter vraagt of de motie voldoende besproken is en rijp is voor beraad in de raad. Het forum reageert instemmend.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 13 januari 2020

Verslag van de vergadering

Datum 13-01-2020 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksH Krans
SPE. Müller
PvdAJ. Bloem
BurgerbelangE Yildirim
D66P van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAK.M. van Wamel
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A Holtslag
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

1. Opening

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering. Onlangs is er met de voorzitters van de Technisch Blokvergaderingen een overleg geweest over de vorm van deze vergadering. We hebben afgesproken dat elk agendapunt door de voorzitter wordt ingeleid zodat de Forumleden weten wat er precies bij welk agendapunt wordt besproken.

2. Algemeen spreekrecht

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt. In het Presidium is afgesproken dat dit agendapunt naar de raadsvergadering wordt verplaatst.

3. Actieve informatievoorziening vanuit het college

Voorzitter: Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

4. Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5. Toezeggingenlijsten

5a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

5b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2020

D66: Toezegging met nummer 2018-07: kan de wethouder de stand van zaken aangeven?

College: Binnen twee weken na vandaag komen we hierop terug.

Forum: De lijst is verder akkoord.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Aanwijzingsbesluit griffier en loco griffiers in verband met invoering Wnra per 1 januari 2020

Forum: Dit kan in de raad een vermoedelijk hamerstuk blijven.

6b. Budget jaarplan groot onderhoud gemeentelijk vastgoed 2020

BewustZW: Dit willen wij in de raad niet als vermoedelijk hamerstuk maar als bespreekstuk behandelen. Wij hebben vragen over de woningen aan de Vordenseweg en aan de Paulus Potterstraat.

PVDA: Wij hebben een vergelijkbare vraag als BewustZW. Is er een lijst beschikbaar van wat er afgestoten wordt? We willen inzicht over het verloop van de reserve onderhoud na 2020.

GroenLinks: Hoe verhouden de afgestoten panden zich in relatie tot het onderhoud van die panden; meer specifiek het pand Huis De Wildeman?

College: Wij willen voorstellen deze vragen in een memo te beantwoorden voor behandeling er van in de raad van 27 januari 2020. Lukt dat niet, dan zal de Agendacommissie bepalen wanneer dit wel in de raad wordt geagendeerd.

Voorzitter: Dit onderwerp wordt een bespreekpunt in de raad. Indien het toegezegde memo er niet is, dan kan het geagendeerd worden in de raad van 27 januari 2020 indien in die raadsvergadering de portefeuillehouder mondeling antwoord op de gestelde vragen kan geven.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 27 januari 2020

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 08, het onttrekken van parkeerplaatsen aan Rijkenhage, willen wij bespreken in een Forum.

Voorzitter: Vanavond heeft het Presidium besloten dat dit soort verzoeken via je fractievoorzitter in het Presidium moet worden gedaan.

Burgerbelang: Ingekomen stuk in rubriek C nummer 01: dit hoort bij handhaving en willen het bij de behandeling van handhaving ook behandeld zien. 

Voorzitter: In het Forum hierna wordt toezicht en handhaving besproken, daar kunt u dit punt inbrengen.

GroenLinks: De stukken in rubriek A nummers 03 en 04 gaan over 5G netwerk: landelijk is er besluitvorming over 5G netwerk in ontwikkeling. Hier komt ook een motie over. Kan het college vooruitlopend op deze motie actiever met informatie komen?

College: Dat kan, Het betreft een ingewikkeld onderwerp maar wij kunnen met meer informatie komen.

Voorzitter: In het Presidium is besproken dat er in Amsterdam veel aandacht is voor dit onderwerp. Dat is een reden om ook in Zutphen hier meer aandacht aan te besteden.

D66: Het stuk in rubriek A nummer 18, de RES. Kan het college inzicht geven in hoe de voorlichting hierover wordt gepland?

Voorzitter: Deze vraag kan beantwoord worden bij agendapunt 9.

BewustZW: De stukken in rubriek A nummers 08 en 14. Wij willen dat deze stukken niet voor kennisgeving worden aangenomen maar worden verplaatst naar rubriek E met het advies dat deze brieven worden behandeld bij de Motie behoud voormalige Meisjesvakschool. Jaren gelden zijn hier ook brieven over ontvangen. Wij willen daar nu een antwoord op.

College: Voor de behandeling in het Forum van de motie Behoud voormalige Meisjesvakschool wordt een memo opgesteld. Daarin zullen wij ook antwoord geven op de brieven van een paar jaar geleden.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2020

Forum: Akkoord.

9. Overzicht van nog te agenderen onderwerpen in Forum en raad d.d. 20 december 2019

Voorzitter: Het college zal nog antwoord geven over de door D66 gestelde vraag over de RES.

College: De RES zal worden besproken in een Forumspecial. Wanneer u dat anders wil, dan moet u dat aangeven.

Voorzitter: Wanneer komen deze Forumspecials?

College: Dit jaar zouden wij graag drie keer een Forumspecial over de RES willen hebben.

Voorzitter: Vanuit het Presidium is aangegeven dat er begin 2020 een Forum over vuurwerk moet worden gehouden.

10. Vaststellen forumverslag(en)

 Forumverslag 18-11-2019

Forum: Akkoord.

 Forumverslag 02-12-2019

Forum: Akkoord.

SP: Wel wil ik meegeven dat ik soms schrijffouten zie: Hanzehof wordt geschreven waar Hanzehal wordt bedoeld.

11. Sluiting

Voorzitter: Dan sluit ik de vergadering.

Memo Capaciteit Toezicht en Handhaving (2019-10) (13-01-2020)

Datum 13-01-2020 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
GroenLinksI Kleinrensink
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66Y.J.A. ten Holder
VVDJ Lok
CDAH Haringsma
StadspartijC.R.L. van Toor
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. De voorzitter geeft aan dat ze eerst de inspreker Mevr. Ellens namens de Stichting Houtrookvrij het woord (zie de bijlage voor haar betoog), vervolgens Burgerbelang wil uitleggen waarom ze deze avond gevraagd hebben en tenslotte zal de heer Broeder, coördinator Handhaving en Toezicht, een presentatie geven.

PVDA: Wat verwacht de Stichting Houtrookvrij van de voorlichting? Dit forum gaat over handhaving en dit zit meer aan de preventieve kant.

Stichting Houtrookvrij: We zien dat de gemeente achterblijft. De overheid heeft informeel voorlichtingsmateriaal aan de gemeente ter beschikking gesteld. De gemeente kan dit materiaal op de website plaatsen of hiermee op andere manieren om de burger voor te lichten. Dit is nog niet gebeurd.

CDA: Is het een lokaal probleem?

Stichting Houtrookvrij: Ja, er kan beter beleid gevoerd worden dan wat er nu gebeurt. Het is niet erg duidelijk waar je kunt melden. Er gebeurt heel weinig met de klachten.

De voorzitter bedankt Stichting Houtrookvrij voor het verhaal en geeft het woord aan het Burgerbelang.

Burgerbelang: Het College heeft toegezegd op 20 mei 2019 op een vraag van Bewustzw om met een notitie te komen. We betreuren het dat deze notitie achter de ter inzage stukken ligt. Ipv dat er een forum aan gewijd is vanuit het college om hier actief mee bezig te zijn. Wij vinden dit een gemiste kans.

College: Ik begrijp er weinig van want we hebben de memo toegezegd en we hebben u de memo doen toekomen. De raad staat vrij nav de memo forumvergadering te houden en daar zitten we nu voor.

Burgerbelang: Ja, dat klopt. We vinden het jammer dat het college niet op voorhand hierover een forum had willen houden om ons op de hoogte te brengen.

BewustZW: We willen reageren omdat de naam van onze partij gebruikt wordt. We hadden op dat moment de vraag en op dat moment was het antwoord op onze vraag voldoende. We spelen geen rol in de oproep van Burgerbelang.

De voorzitter geeft de heer Broeder het woord voor de presentatie ( Zie presentatie bij het stuk)

GroenLinks: Is het slim om de prioriteitenlijst openbaar te maken? Doordat er geen geld is, is er een vacaturestop en hierdoor moet de politie vaker optreden. Is de inzet van politie niet duurder dan de BOA’s?

College: Ik vond wel dat we het lijstje openbaar moest maken. Ik zou niet weten hoe we anders de prioriteiten konden bespreken. Ik wil graag duidelijk en open zijn en ook in relatie met dingen die wegvallen die we graag zouden willen handhaven. Het is niet zo dat als wij niet kunnen handhaven dat de politie wel capaciteit heeft. Er wordt dan niet gehandhaafd want het is een verdeling van de schaarste.

 CDA: Deelt het college de zorgelijke tendens dat er minder gehandhaafd wordt? Levert de samenwerking met de andere gemeentes ons wat op?

 College: We zouden graag in de situatie zitten zoals in Apeldoorn met zoveel BOA’s. Maar wij hebben te maken met bezuinigingen en dat mensen die weggaan niet 1 op 1 vervangen kunnen worden.

We zouden het graag anders willen maar dat wordt een soort nieuw beleid en nieuw geld. Er moet hiervoor dekking worden aangegeven. Ik nodig jullie daarvoor graag uit.

PVDA: U geeft aan dat als een BOA weggaat dat deze niet wordt vervangen. Maar het is toch normaal dat er 1 op1 vervanging is. Het zit toch in dezelfde loonsom?

College: We hebben een vacaturestop en dat betekent niet dat er automatisch iemand vervangen wordt als er iemand weggaat.

D66: U heeft het over nieuw beleid maar dit is gewoon invulling van nog oud beleid waar vacatures ontstaan. Geldt de vacaturestop ook op de directe dienstverlening naar inwoners en ondernemers?

College: Alle vacatures worden bekeken en daar kunnen teamleiders aanvraag voor doen en deze worden gewogen. We staan allemaal in dienst voor de burger en ondernemers. Er is geen sprake van nieuw beleid maar van nieuw geld.

Burgerbelang: We moeten kijken hoe we dit probleem op een andere manier kunnen oplossen. Het kan niet zo zijn dat de werkdruk steeds hoger wordt, meer uitval en nog minder Boa’s.

College: Ik ben het met u eens maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.

Burgerbelang: Hoe kan het dat deze mensen worden wegbezuinigd? Dit zijn onze gastheren, hier moeten we zuinig op zijn en meer mensen aannemen.

VVD: We pakken graag de handschoen op om mee te kijken hoe we nieuw geld kunnen vinden om het aantal BOA’s te kunnen uitbreiden. Hoe hoog staat dit op de agenda van college?

College: Er komt een aanvraag aan.  Vwb de samenwerking. Onder de streep levert het niks op in de zin van extra capaciteit. Tijdelijk wel maar dat betekent wel dat we ook tijdelijk ergens anders moeten leveren. Het kan wel handig zijn om af en toe een onbekende BOA te hebben.

ChristenUnie: We hadden een bestaande formatie. Waarom is er geknepen in het budget van de formatie wanneer een BOA uitviel?

College: Het heeft echt met uw en onze eigen bezuiniging te maken. We hebben vorig jaar te maken gehad met een gemeente brede vacaturestop en dat betekent niet dat er automatisch iemand vervangen wordt als er iemand weggaat. We zijn overal aan het kijken om de bezuinigingen rond te krijgen en dus ook in het personeelsbestand.

D66: Graag nadere uitleg over de vacaturestop.

College: We hebben het al een paar keer gezegd. Vorig jaar hebben we gezegd dat bij een vacaturestop dat als iemand weggaat deze plek in principe niet wordt ingevuld of tijdelijk maar niet voor vast. In het nieuwe jaar geldt de vacaturestop nog maar teamleiders kunnen aanvragen doen en dan wordt het gewogen.

SP: Wat is de visie op het feit dat we steeds meer moeten doen met minder geld? Wat gaan we nu daadwerkelijk doen zodat er een onderbouwing komt? Zodat de BOA zijn werk kan doen en de politie meer mogelijkheden krijgt om de wijk in te gaan. Zodat het spanningsveld tussen BOA en politie wegvalt?

College: Het is de politiek die daarover gaat. Politie gaat over de politie en daar wordt het steeds moeilijker. Het is een verdeling van de schaarste.

SP: We moeten toch een geluid laten horen dat we niet genoeg geld krijgen om de klappen op te vangen van een terug trekkende landelijke overheid?

College: Ik zou zeggen nodig uw politieke collega’s uit.

Burgerbelang: Lopen wij als politiek nu niet het risico dat we in de publieke opinie beschadigd raken. Dat als we een motie aannemen om bijv. hondenpoep of vuurwerk te handhaven zonder dat er handhaving plaats kan vinden? We willen samen met de VVD de handschoen oppakken.

College: Daarom moeten moties ook voorzien zijn van deugdelijke financieel onderbouwing en een dekking.

Burgerbelang: Dat is een antwoord waar we niks mee kunnen.

D66: We hebben een probleem omdat er vacatures zijn ontstaan en dat heeft niets te maken met moties. Graag zouden we bij de voorjaarsnota stukken willen zien hoe we kunnen heroverwegen als raad waar we dan wel of niet op gaan bezuinigen. Door deze vacaturestop die vorig jaar is ingevoerd gebeuren er nu bezuinigingen waar we geen grip op hebben gehad bij de willekeur van vacatures die ontstaan.

Burgerbelang: Is het een landelijk probleem dat er een tekort aan BOA’s is? Is er moeilijk aan te komen?

Ambtelijke ondersteuning: Het is niet direct heel moeilijk om nieuwe BOA’s te vinden.

VVD: Hebben de BOA’s in Zutphen te maken met de geweld? Is het optie om BOA’s uit te rusten met bodycams?

PVDA: Kan hondenpoep op de prioriteit lijst omhoog naar middel?

Bewustzw: We gaan als raad niet over personeel maar over budget. Er is klaarblijkelijk niet genoeg budget om te handhaven. Handhaving is niet verplicht. Hier in Nederland geldt dat bevoegd gezag over kan gaan tot handhaving als men denkt dat het nodig is. We moeten in gezamenlijkheid een motie opstellen waarin we het college oproepen met een voorstel te komen waarin BOA’s in strategisch handhaving worden ingezet.

Stadspartij: We sluiten ons aan bij de oproep van BewustZW. We hebben nog vragen maar die we zullen we direct aan de College of aan handhaving stellen.

College: Tijdens de uitgangsavonden werken de BOA’s samen met de politie. Daarom hebben ze geen wapenuitrusting zoals de wapenstok. De bodycams zijn interessant, en Apeldoorn heeft ze ook. Het lijkt ons goed om eens te kijken hoeveel die investering kost en dit kan eventueel dan ook meegenomen worden in uw motie. Ik zou ook graag hondenpoep van laag naar hoog willen hebben. Zolang we nog krapte hebben is het misschien een idee om “de week van de hondenpoep” te hebben. Dan krijgt de hondenpoep in die week een hogere prioriteit en andere dingen wat minder. Er zal dan ook communicatie campagne opgezet kunnen worden om de bewustwording te ondersteunen.

De voorzitter sluit de vergadering af.

Bijlagen

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 13-01-2020

Behandeld in