Pagina delen

Forumverslag 13-01-2014

Technisch Blok 13 januari 2014 (19:00 - 19:30)

Verslag van de vergadering

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Raadzaal
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
G.J.J.M. Pletzers
Aanwezig namens Naam
PvdAH.W. Hissink en J.S.N.M. van Gemert
StadspartijF.L.A. van Leeuwen en C.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
GroenLinksJ.A. Jansen
D66H. Lindeboom
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAJ.S.M. van der Pal
SPC.G.M. van Hoogmoed en W.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Anders dan gebruikelijk is er voor dit Technisch Blok slechts een half uur beschikbaar.

2. Algemeen spreekrecht

Er heeft zich een inspreker aangemeld bij agendapunt 6a. Deze zal in de gelegenheid worden gesteld om bij dat agendapunt in te spreken.

3. Actieve informatievoorziening

Het college kondigt aan dat er vanaf donderdag 23 januari bomen gekapt gaan worden bij Den Bouw. In de Zutphense Koerier zal een aankondiging komen.

4. Aankondiging moties en amendementen

De fractie van de PvdA kondigt de motie Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers aan. Stadspartij, SP en Burgerbelang zijn mede-indieners.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 13 januari 2014

De fractie van de Stadspartij vraagt wanneer toezegging 13-20 (Vaststelling jaarrekening 2012 | 09-09-2013) en 13-25 (TB 6, Motie stookoverlast | 07-10-2013) afgedaan gaan worden.

Het college meent dat de betreffende toezeggingen reeds afgehandeld zijn.

De voorzitter merkt op dat de lijst is bijgewerkt tot 19 december 2013. De griffie zal onderzoeken of er daarna nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

De fractie van het CDA informeert naar toezegging 13-31 (TB 8, lijst nr 7 Warnshuus | 04-11-2013).

Ook deze staat nog open. Ook hier zal de griffie onderzoeken of er na 19 december nog stukken zijn aangeleverd waarmee de toezegging is nagekomen.

b. Toezeggingenlijst Raad 13 januari 2014

De fractie van Stadsbelang vraagt wanneer toezegging 2013-01 (Evaluatie Bomenverordening) afgedaan zal worden.

Het college geeft aan dat de evaluatie bijna gereed is. Vervolgens moet deze door het college nog worden besproken. Het college vraagt nog even geduld.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verbouw de Kaardebol

De voorzitter geeft aan dat door het Presidium is besloten dit agendapunt als bespreekstuk te beschouwen, niet als vermoedelijk hamerstuk. Als inspreker heeft zich gemeld de heer Steerneman.

De heer Steerneman geeft aan dat er verschuivingen zijn geweest in het bestuur van Atelier 3D en dat hij hier nu staat als nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft zich voorgenomen om door te gaan op de ingeslagen weg.

Het bestuur is helemaal klaar met de voorbereidingen voor de verbouw van De Kaardebol. De financiering is echter nog niet rond. De horecavoorziening zal verzorgd gaan worden door Stichting Eetlust. De heer Steerneman geeft aan dat deze stichting een gewone commerciële huur gaat betalen (zie ook bij bijlagen voor de integrale inspreekreactie).

De voorzitter vraagt of er nog vragen zijn.

De fractie van Stadsbelang informeert naar ‘bestuurlijke problemen’ die zouden spelen binnen Atelier 3D.

De heer Steerneman geeft aan dat de organisatie in een andere fase is gekomen en dat dit spanningen gaf. Vrij plotseling heeft de voorzitter daarop besloten zijn functie ter beschikking te stellen. De heer Steerneman is hem opgevolgd.

De fractie van Stadsbelang vraagt of er contact is geweest tussen Atelier 3D en ‘verontruste’ horeca-ondernemers. De heer Steerneman antwoordt ontkennend.

De fractie van Burgerbelang informeert naar de financiering van de verbouw. Er is 4 ton nodig waarvan de gemeente een deel voor haar rekening zal nemen. Verstrekt de gemeente wel de lening als het restant nog niet gevonden is?

Het college antwoordt dat de gemeentelijke lening alleen wordt verstrekt als de aanvullende middelen beschikbaar zijn.

De fractie van het CDA vraagt naar de situatie over 10 jaar wanneer Atelier 3D aangeslagen zal worden voor een aanzienlijk hogere huur.

De heer Steerneman verwacht die huur op te kunnen brengen omdat naar zijn verwachting de inkomsten dan gestegen zullen zijn.

De voorzitter rondt dit agendapunt af wegens tijdgebrek.

Advies: het stuk dient in een Forumvergadering te worden besproken.

6b. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel 'Broederenklooster - Bedrijfsplan en aanvraag krediet'

Het college vraagt om bekrachtiging geheimhouding bij een aantal bijlagen bij het raadsvoorstel 'Broederenklooster-Bedrijfsplan en aanvraag krediet'.

Advies: voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

7. Lijst ingekomen stukken Raad 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

 8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 13 januari 2014

Geen opmerkingen.

9. Forumverslag 16-12-2013

Geen opmerkingen. Het verslag wordt vastgesteld.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun komst.

Bijlagen

Broederenklooster – bedrijfsplan en aanvraag krediet (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijF.F. Spuijbroek
VVDB. van der Veen
GroenLinksC. Oosterhoff
D66W.M. Voorham
BurgerbelangR.C.M. Sueters
CDAJ. Pennings - Hanemaaijer
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieA. Oldenkamp
StadsbelangB.A.M. Berg
Lijst LilianL.E. Steenvoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. In het presidium is zojuist besloten de insprekers in afwijking van het Reglement van Orde elk maximaal 4 minuten spreektijd te geven. Over twee weken zal wederom twee uur in het forum worden uitgetrokken ter voortzetting van deze vergadering. Het laatste halfuur van die vergadering zal in beslotenheid plaatsvinden ter behandeling van de vertrouwelijke stukken. Over twee weken zal tevens het voorstel van Burgerbelang met betrekking tot het houden van een raadgevend referendum worden besproken. Behandeling in de raad wordt uitgesteld. Technische vragen kunnen na vanavond ook nog aan het college worden gesteld. Vervolgens geeft hij de zeven insprekers het woord.

De inspreekreactie van de heer J. Blijenberg is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

Stadsbelang vraagt waarom de heer Blijenberg meent dat het aantal risico’s beperkt is. Zij wijst met name op het grote bedrag voor inrichting dat door fondsenwerving bijeen gebracht moet worden.

De heer Blijenberg antwoordt dat alle risico’s zijn geïnventariseerd en voorzien van beheersmaatregelen. Voor de fondsenwerving is een apart stuk toegevoegd. 

De inspreekreactie van mevrouw D. van Krimpen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De heer A. ten Bosch spreekt in namens de stichting Henriëtte Polak. Zie bijlage.

De SP meende dat het gebouw al van de gemeente is; nu blijkt de stichting eigenaar te zijn. Dat roept de vraag op waarom de stichting het gebouw zo slecht heeft onderhouden.

De heer Ten Bosch antwoordt dat dit iets ingewikkelder in elkaar steekt: afspraak is dat de gemeente voor het gebouw en de collectie zou zorgen, zolang het een museum is; daarna valt het weer terug aan de stichting. De stichting heeft besloten het gebouw aan de gemeente te schenken. De opbrengst van de verkoop kan dan worden besteed aan de inrichting van het broederenklooster.

D66 vraagt op welke risico’s de heer Ten Bosch doelt wanneer niet besloten wordt tot bouw van het broederenklooster.

De heer Ten Bosch verwijst naar wat vorige inspreekster heeft gemeld.

Stadsbelang is getroffen door de generositeit van de stichting.

De inspreekreactie van de heer F. Nagtegaal is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

D66 vraagt waarom hij vanaf het begin tegen het plan is geweest.

De heer Nagtegaal antwoordt dat bewoners verschillende voorstellen hebben gedaan, maar deze voorstellen zijn steeds genegeerd.

De heer C. Witbraad spreekt in namens de Vereniging Vrienden Musea Zutphen. Zie bijlage.

Burgerbelang vraagt vanwege het bevlogen betoog waarom niet eerder actie ondernomen is.

De voorzitter beschouwt dit niet als een verhelderende vraag.

De inspreekreactie van mevrouw M. Ristjouw is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De inspreekreactie van de heer Th. Engelen is als bijlage bij dit verslag gevoegd.

De SP vraagt waarom de heer Engelen vraagtekens zet bij horeca in het broederenklooster.

De heer Engelen heeft zo zijn twijfels over horeca in een dergelijk huis.

De ChristenUnie daagt de heer Engelen uit sponsor te worden van het broederenklooster vanwege zijn kennis over schoeisel.

De heer Engelen zegt pas uitgenodigd te zijn om te komen kijken naar schoeisel dat onlangs bij opgravingen is gevonden. Dit oude schoeisel is niet zijn terrein maar hij zegt zich wel uitgedaagd te voelen door de ChristenUnie.

Het college zegt blij te zijn met het nu voorliggende bedrijfsplan. Gezocht is naar integraliteit met meerwaarde door samenwerking. Dat is gelukt en ook de provincie  is daar positief over blijkens de forse bijdrage die zij bereid is te leveren. Er is een goede oplossing gevonden voor de gedenkplek, Gideon. Uiteraard zijn er risico’s, maar ook als de gemeente niets doet zijn die er. Het uitgangspunt van het college is niet geweest een mooi gebouw neer te zetten, maar om bezuinigingen te bereiken en synergie te bewerkstelligen. Om aan de wensen van de raad tegemoet te komen heeft het college besloten tot een combinatie van de varianten 1 en 3.

D66 vraagt welke organisatievorm wordt gekozen met in- en externe verzelfstandiging. Hoe wordt het cultureel ondernemerschap gestimuleerd en hoe gaat dat proces eruit zien.

Stadsbelang vraagt of het genereuze aanbod van het museum Henriëtte Polak invloed heeft op het bedrag dat door sponsoring bijeengebracht moet worden. Hoe wordt aandacht geschonken aan het ontwikkelen van een digitale omgeving. Daarvoor is weinig budget beschikbaar. Nu hebben de deelnemers allemaal nog een eigen website.

GroenLinks vraagt zich af of de samenwerkingsvorm wel toereikend is. Er lijkt niet iemand te zijn die “bovenaan” staat. Welke bevoegdheden krijgt de onbezoldigde, onafhankelijke voorzitter? 

Het CDA meent dat sommige risico’s nog wel erg groot zijn, vooral de gebouwgebonden kosten. Wordt er ook geld gereserveerd om uitval van personeel op te vangen. Hoe steekt de organisatie in elkaar; wat zijn de kosten voor beveiliging. Ook het bijeenbrengen van 1,2 miljoen euro voor de inrichting door middel van sponsoring lijkt een grote opgave.

De Stadspartij vraagt waarom wordt gekozen voor een stichtingsvorm. Een coöperatie of een vennootschap zou immers ook goed kunnen. Bij het zoeken naar sponsoren zou ook eens gekeken kunnen worden naar grote energieleveranciers.

Lijst Lilian merkt op dat synergie een term is die vaak wordt gebruikt om de nadelen van een fusie te verhullen. Zij heeft er geen goed gevoel bij gezien de ervaringen met de VVV.

De VVD staat niet onwelwillend tegenover het broederenklooster. Het gaat er nu om dat het voorliggende plan de fractie ervan kan overtuigen dat het project succesvol kan worden voltooid. Hoe kijkt het college aan tegen het gebaar van museum H. Polak; wat zijn daarvan de consequenties. Hoe kijkt het college aan tegen cultureel ondernemerschap en samenwerking. Is daarvan nu al sprake bij tentoonstellingen. Wat is de spin off van de samenwerking voor de binnenstad. Het aantal potentiële bezoekers is nu geraamd door een marktonderzoek. Het broederenklooster is echter pas over enige jaren gerealiseerd. Hoe houdt men dan contact met de doelgroep. Huisvesting van de VVV in broederenklooster houdt een huurdersrisico in en de toeristische functie kan ook door private partijen, zoals TIP, worden ingevuld. Hoe verhoudt zich dat tot voorliggend plan.

De PvdA merkt op dat voor haar de grens bij 4 miljoen euro ligt. Wat betekent het aanbod van H. Polak. Het cultureel ondernemerschap is van cruciaal belang. De realisering van het broederenklooster is een impuls voor de bouw. Op welke wijze borgt het college dat ook lokale en regionale bouwbedrijven in aanmerking komen. Ook zou rekening moeten worden gehouden met social return. Tenslotte vraagt zij wanneer stadpromotie betrokken wordt bij het hele proces. 

Burgerbelang zegt nog schriftelijke vragen te zullen stellen. De fractie mist ten aanzien van de risico’s antwoord op de vraag: wat als… Wat is het weerstandsvermogen. De fractie pleit voor het houden van een referendum tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, zodat burgers zich massaal kunnen uitspreken. Zorg heeft zij ook over de andere culturele instellingen, zoals de Hanzehof, die directe concurrentie zullen ondervinden van het broederenklooster. Hoe gaat het college daarmee om. Zijn de geraamde kosten in- of exclusief BTW. Hoe hoog moet het weerstandsvermogen zijn bij verzelfstandiging. Wie betaalt de frictiekosten. Hoe wordt extra personeel bekostigd. De raming van kosten voor archeologisch onderzoek mist de fractie.

De ChristenUnie meent dat Zutphen haar eigen visitekaartje is. Er staan een aantal majeure projecten op stapel, waaronder de IJsselkade. De IJsselkade is het visitekaartje waarvan broederenklooster profiteert; niet andersom. Wat zijn de consequenties voor deze projecten als broederenklooster doorgaat. Ook de problemen die door broederenklooster worden veroorzaakt voor de Hanzehof moeten in de afwegingen worden meegenomen. Er moet geïnvesteerd worden in cultureel ondernemerschap. Die kosten moeten in dit plan inzichtelijk worden gemaakt. Lokale bedrijven moeten hun bijdrage kunnen leveren; daarvoor hebben ze nu te weinig kans gehad. De criteria van de aanbesteding moeten hierop zijn gericht.

Het college zegt dat begonnen zal worden met interne verzelfstandiging. Het is blij met het aanbod van het museum H. Polak; over de verdere uitwerking wordt nog nader overleg gevoerd. De opbrengst zal vooral gestoken worden in de inrichting van het broederenklooster ten behoeve van de collectie van H. Polak. Het scheelt veel bij het werven van fondsen. Niettemin is enige reserve op zijn plaats, omdat het pand toch eerst verkocht zal moeten worden.

Stadsbelang meent dat bij de verkoop ook voorwaarden gesteld zullen moeten worden in verband met de aanwezigheid van de schuilkapel in dat pand.

Het college antwoordt dat die kapel eigendom is van het Wijnhuisfonds. Daar zal nader over gesproken moeten worden.

De bibliotheek zet stevig in op digitalisering, maar ook het museum is daarmee al volop bezig.

De heer Huis in ’t Veld meldt dat de bibliotheek volop bezig is met digitalisering. E-participatie zal daarin een verbindende rol spelen. Er wordt een medialab ingericht, waarvan iedereen zo nodig met ondersteuning, gebruik kan maken.

Mevrouw Wilhelm zegt dat de collecties al gedigitaliseerd zijn. Ook wordt gebruikgemaakt van digitale infozuilen.

Het college meent dat de partners elkaar weten te vinden.

Het CDA merkt op dat het beschikbare budget daarvoor wel erg mager is.

Het college zegt dat het binnen de financiële marges wenst te blijven. Gekozen is voor de vorming van een stichting gezien de grote betrokkenheid van alle partners. Deze stichting krijgt een onafhankelijk voorzitter die krachtig genoeg zal zijn.

GroenLinks wijst erop dat er in den lande veel voorbeelden zijn van organisatievormen. Is daarnaar geïnformeerd en is geleerd van de fouten elders?

De ChristenUnie vraagt welke lessen geleerd zijn en welke keuzes daarom zijn gemaakt.

De heer Te Winkel zegt dat BMC veel soortgelijke processen heeft begeleid. Uit ervaring blijkt dat het blijft werken als de samenwerking vooraf geborgd wordt. Dit behoeft niet sterk geformaliseerd te zijn.

Het college merkt op dat er bij alle partners een enorme wil bestaat om tot een goed resultaat te komen. Dat is de belangrijkste factor. Veel gaat fout omdat tevoren niet goed is nagedacht over het beheer in de toekomst.

GroenLinks vraagt zich af of er wel voldoende aandacht wordt besteed aan marketing; nu lijkt de organisatie nogal naar binnen gericht.

De VVD steunt de ChristenUnie in de vraag hoe fouten die elders zijn gemaakt, kunnen worden voorkomen.

Het college antwoordt dat bijvoorbeeld de beheersvorm en de toekomstige exploitatie goed is uitgewerkt.

Mevrouw Van der Poel vult dit aan met de opmerking dat diverse voorbeelden zijn gezien. Daarom stuurt de gemeente sterk op de kosten. Voor een stichtingsvorm is gekozen, omdat deze het meest recht doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle participanten. Bovendien blijkt de stichting in den lande de vorm bij uitstek om fondsen te verwerven. Ook de horeca moet goed worden geregeld; daarvoor wordt externe expertise aangetrokken. Deze voorbeelden van keuzen zijn terug te vinden in de vertrouwelijke stukken.

Het college vervolgt dat door de samenwerking het risico van uitval van mensen geringer wordt, omdat de lasten gelijkmatiger zullen worden verdeeld.

Het CDA merkt op dat in het voorstel van het college staat dat het risico voor de gemeentelijke organisatie groot is.

De Stadspartij meent dat wat zich afgelopen jaren heeft afgespeeld bij stichtingen rampzalig is. Dan is een coöperatieve vereniging wellicht een beter alternatief.

De ChristenUnie meent dat het lood om oud ijzer is: het hangt meer af van de mensen die er zitten dan van de organisatievorm.

Het college zegt dat de term synergie in sommige gevallen wellicht verhullend is, maar dat is hier niet het geval. De Rembrandttentoonstelling was niet zonder goede samenwerking tot stand te brengen.

De VVD constateert dat er wel veel op papier staat, maar hoe staat het nu met het cultureel ondernemerschap.

Het college meent dat de huidige situatie het optimaal opzetten van gezamenlijke projecten belemmert. In een nieuwe organisatie worden die belemmeringen weggenomen.

Stadsbelang meent dat er nog veel moet gebeuren om tot cultureel ondernemerschap te komen. Scholing is daarbij van belang, maar er is ook voldoende professioneel kader bij nodig.

Gezien de tijd stelt de voorzitter voor de vergadering nu te schorsen. Na enige discussie wordt besloten dat het college de nog niet beantwoorde vragen schriftelijk zal beantwoorden en dat over twee weken begonnen wordt met behandeling van die antwoorden en de reactie in tweede termijn. Eventueel nog gerezen technische vragen kunnen schriftelijk aan het college worden voorgelegd.

Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Presentatie bestuursopdracht Sociaal aanbesteden (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.A. Kamp-Landman
Griffier
T.A.L. Venneman
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Pronk
StadspartijD.G. Derlagen
VVDW.P. van Stockum
GroenLinksJ.M. Luijendijk
D66A.O. Biçen
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
CDAK.M. Warmoltz
SPJ.J. Kosters
ChristenUnie
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom. Medegedeeld wordt dat de portefeuillehouder eerst even bij een andere forumvergadering aanwezig moet zijn en later komt. Wethouder de Jonge neemt even waar.

Mevrouw van Veldhuisen verzorgt een presentatie en daarna wordt door mevrouw Derksen van het Plein nog een mondelinge toelichting gegeven.

Stadsbelang constateert dat er bij de kanttekeningen in het collegevoorstel staat dat er mogelijk nog sprake is van weerstand. Kan het college hier iets meer duidelijkheid over geven? Verder wil de partij van het college weten of er sprake is van verdringing van reguliere banen en of het college daar zicht op heeft.

GroenLinks zegt blij te zijn met de heldere presentatie en dat het de goede kant op gaat. De partij is benieuwd naar de fijnmazigheid van het netwerk van de werkgevers en of de spelregels regiede worden toegepast of dat er ook rekening kan worden gehouden met wensen van de ondernemers.

Het CDA wil weten of in de dagelijkse praktijk al tegen zaken wordt aangelopen en of er ook sprake is van armoedeval bij betrokkenen.

De Stadpartij wil ook meer weten over de mogelijk weerstand in de organisatie. Verder wil de partij weten waarom het project van buurtservice is mislukt en hoe gaat dat nu verder? Ook wil de partij weten wat het uiteindelijk oplevert voor de gemeente.

De SP zegt dat het een vraag had in verband met de subsidies, maar tijdens de presentatie het antwoord al is gegeven. Het  is een helder en duidelijk verhaal. Ga je ten aanzien van schoonmaak niet vissen in een te grotwe vijver en wat heeft dat voor gevolgen?

De VVD dankt het college voor de presentatie. Het gaat om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. In dit verband wil de partij weten of alleen mensen die hoog op de laddder staan in aanmerking komen of ook lager geplaatsten. Ook wil de partij weten wanneer we tevreden zijn over behaalde resultaten. Om hoeveel mensen gaat het? Welke instrumenten horen bij dit beleid?

De PvdA zegt blij te zijn met deze eerste stap.  Dit zou een vervolg kunnen krijgen bij het vestigingsbeleid. Komt dit in de toekomst nog aan de orde? Verder wil de partij weten of de gemeente zelf ook het percentage van 5% haalt en of ook aanvullende eisen gesteld gaan worden aan bestaande leveranciers? Hoe is de controle geregeld en is het sociaal aanbesteden ook van  toepassing verklaard voor de projecten als zwembad en broederenklooster?

Burgerbelang zegt dat de meeste vragen al zijn gesteld. De partij wil graag weten waar wordt gestart op de prestatieladder en hoe het zit met de weerstand en of daar al iets aan gedaan wordt.

D66 zegt dat de bestuursopdracht helder is en vraagt nog aandacht voor de samenwerking tussen werkgevers. Ook het meten van de resultaten is voor  de parij belangrijk en vraagt hoe we gaan meten.

Het college zegt dat de weerstand binnen de organisatie verschillend is. De ervaring die nu bij stadbedrijven is opgedaan heeft geholpen de weerstand in ieder geval daar te verminderen. Het college accepteert het argument weerstand bij de uitvoering van het beleid niet.

Stadsbelang interrumpeert met de vraag waar in de organisatie de weerstand nu zit.

Het college zegt dat die informatie niet relevant is en dat er ook geen specifieke weerstand is van een afdeling. Er kan verdringing op de arbeidsmarkt ontstaan door dit beleid maar de minder kansrijken krijgen nu wel een meer gelijkwaardige kans. Er zijn contacten met verschillende werkgevers en gebleken is dat het ontzorgen een belangrijk punt is om werkgevers mee te krijgen.  Armoedeval kan in specifieke situaties ook voorkomen maar er zijn ook mogelijkheden tot inkomensondersteuning. Armoedeval is geen argument om te weigeren. Bij de uitvoering van dit beleid zal er altijd een spanningsveld zijn.

De VVD vraagt hoe we dan omgaan met de amoedeval.

De voorzitter vraagt wie de VVD bedoeld met we.

De VVD zegt met we de gemeenteraad te bedoelen.

Het college zegt dat in het kader van het sociaal aanbesteden er slechts in weinig gevallen sprake zal zijn van armoedeval. Bij de uitvoering van de WWB komt dit natuurlijk vaker voor. Het college maakt bij de uitvoering van dit beleid geen groot punt  van de armoedeval en er kan in voorkomende situaties een specifieke oplossing gevonden worden.

De stadspatij herhaalt de vraag over hoe het zit met de postbezorging en de schoonmaak en waarom het niet is gelukt bij de buurtservice.

Het college zegt dat de buurtservice om continuïteit  heeft gevraagd, die kan niet worden geboden. Over de kosten reductie heeft het college op dit moment geen informatie voor het forum.

Mevrouw Lurvink zegt dat er ten aanzien van schoonmaak en postbezorging geen alleen recht bestaat voor de onderneming die voort is gekomen uit de SW. Het zijn gewone ondernemingen en zullen in de toekomst moeten concurreren. Er gaat binnenkort daarover ook een memo naar het college.

Het college zegt dat de vraag van de SP over de huishoudelijkhulp in het kader van de WMO ook zorgen baart.  Daar is al een enorme druk op de werkgelegenheid en daar is geen sprake meer van baangaranties. Op de vraag van de VVD zegt het college dat degene die op eigen kracht werk kunnen vinden geen extra ondersteuning nodig hebben. Het beleid dat nu in de bestuursopdracht is opgenomen is bedoeld voor de mensen met een grote achterstand op werk. Wanneer we tevreden zijn zit natuurlijk in aantallen en geld maar het is ook meer. We zullen daar ervaring mee moeten opdoen. Het college stelt voor in de toekomst (eind van dit jaar bv) een terugkoppeling naar de raad wenselijk is en dan ook meer concreet ingegaan kan worden op bereikte resultaten en effecten. Ten aanzien van het doortrekken van het beleid naar het vestigingsklimaat  zegt het college dat het beleid goed past bij Zutphen en goed gebruikt kan worden bij de werving en promotie. In dit verband is er binnenkort ook een gesprek met de nieuwe binnenstadsmanager. Het college weet niet of de gemeente zelf de 5% al haalt. Dat kan bij de rapportage ook worden meegenomen. De PSO certificering van de gemeente geeft wel een voorbeeldfunctie. Het zal lastig blijken bestaande leveranciers te verplichten tot de nieuwe beleid. In gesprekken zal het zeker aan de orde komen, maar er kan niets worden afgedwongen. Bij het project zwembad zijn de voorwaarden gesteld en heeft de ondernemer ze moeten accepteren. Ten aanzien van de samenwerking met ondernemers zijn er al goede voorbeelden (Intel)

Ten aanzien van punten waar in de dagelijkse praktijk tegenaan wordt gelopen geeft mevrouw Derksen en paar voorbeelden. Je moet in kunnen spelen op de situatie en creatief met de situatie om kunnen gaan. Er zijn verschillende aanbestedingen gestart. Binnenkort worden de resultaten zichtbaar.

Het college zegt dat de PSO cerficering van bedrijven ook goed werkt en stimuleert omdat het uitgedragen worden naar andere bedrijven.

Op de vraag hoe omgegaan wordt met projecten zegt mevrouw Derksen dat voor medewerkers die op projectbasis zijn geplaatst er nadien een beter beeld kan worden gevormd van de talenten en daardoor betere toekomst mogelijkheden ontstaan.

De voorzitter concludeert dat de vragen zijn beantwoord en de bestuursopdracht voldoende is bespoken. De fracties  die eind dit jaar het beleid willen evalueren en graag willen weten wat de resultaten zijn kunnen dit via het presidum op de agenda laten plaatsen.
Met dank voor alle inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Memo Afronding tussenbalans - voortgang Strategische Visie 2025 (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F. Hatzman
Griffier
J.V.H. Nijman
Aanwezig namens Naam
PvdAJ.S.N.M. van Gemert
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDA. van Dijk
GroenLinksJ.A. Jansen
D66R. Jense
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De forumvoorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Onderwerp van dit forum is de Memo afronding tussenbalans, voortgang strategische visie 2025.

De forumvoorzitter geeft als eerste het woord aan het college (ambtelijke ondersteuning).

Het college geeft een inleiding op het onderwerp. De memo bestaat eigenlijk uit twee aspecten: informatie over de uitvoering van de tweede fase en een stappenplan voor de derde fase.

De raad heeft vorig jaar besloten tot het opstellen van een strategische visie. Het opstellen van de strategische visie is opgedeeld in drie fasen. De eerste fase was de foto van Zutphen. De tweede fase bestond uit een reeks bijeenkomsten om input te halen uit de samenleving. De derde fase bestaat uit de afronding waarin alle informatie wordt omgezet in een visie.

In de tweede fase is de input opgehaald aan de hand van vier thema’s: werk en inkomen, identiteit, imago en voorzieningen, kunst en cultuur en zorg en welzijn. Hierover is gesproken met diverse partijen en burgers op diverse locaties in verschillende settingen. Van alle input die is opgehaald is een magazine gemaakt. Deze is bijgevoegd bij de stukken. Het college heeft geconstateerd dat niet alleen de inhoud maar ook het proces en de gesprekken van groot belang zijn. Dat verdient een vervolg. De gesprekken met de inwoners van de buurtgemeenten hebben niet plaatsgevonden.

De derde fase bestaat vooral uit reflectie op wat in de eerste twee fasen is opgehaald. De daadwerkelijke visie wordt vastgesteld door het college en de nieuwe gemeenteraad.

De forumvoorzitter dankt het college voor de toelichting en geeft het woord aan het forum voor het stellen van vragen aan het college.

GroenLinks vindt het magazine een leuk stuk. Er is veel opgehaald aan wensen, ideeën en informatie, er komt een lijn uit naar voren. GroenLinks wijst er op dat het moeilijke werk nu gaat beginnen. GroenLinks is benieuwd of er over de thema’s heen kan worden gekeken en is benieuwd welke keuzes er gemaakt gaan worden.

D66 vindt het een prachtig rapport aan de hand van vier handzame thema’s. D66 kan instemmen met het stappenplan voor de derde fase. Het is uiteindelijk een stimulerend stuk geworden. D66 is daar blij mee. Over het proces is D66 positief. De input komt uit vele delen van de samenleving. De uitkomsten lijken daarmee ook ingebed in de samenleving en heeft daarmee draagkracht. D66 is blij met de conclusies op het gebied van onderwijs, duurzaamheid en innovatie. D66 heeft twee vragen aan het college. Waarom is er in de tweede fase niet gesproken met burgers uit de regiogemeenten en waarom komen de thema’s wonen en een goede bereikbaarheid zo weinig aan bod.

De VVD wijst erop dat een bepaald aanbod aan onderwijs niet automatisch betekent dat jongeren niet verhuizen naar een andere stad. Zo werkt het niet. De VVD constateert dat de input op het thema zorg en welzijn komt van 25 professionals in de zorg. Er wordt een beeld geschetst dat in 2025 de zorg een consumptiegoed is geworden dat de consument de kwaliteit bepaald en betaald. De VVD merkt op dat de gemeente er dan dus niet meer aan te pas komt. De VVD vraagt zich af of dit wel een reëel beeld is en adviseert het college om nog eens goed te kijken naar dit hoofdstuk.

De SP wijst het college erop dat de strategische visie niet hoeft te worden opgesteld door een extern bureau. SP adviseert het college om met lokale initiatieven in zee te gaan, dan hoeft het opstellen van een visie ook niet zoveel te kosten.

De Stadspartij vraagt zich af wat de rol van Zutphen in de regio is en hoe Zutphen dit zelf ziet.

Burgerbelang constateert dat in het magazine veel raadsleden worden ge-quote. Dit is jammer. Voor de quotes van raadsleden had geen extern bureau ingeschakeld hoeven worden.

De PvdA geeft aan dat bij het thema zorg en welzijn de nadruk wel erg ligt op de zelfredzaamheid van burgers. De PvdA ziet graag dat er ook aandacht is voor een vangnet.

De forumvoorzitter dankt het forum voor het stellen van de vragen en geeft het woord aan het college voor de beantwoording daarvan.

Het college dankt het forum voor de complimenten en voor de heldere vragen en opmerkingen. Het college kan hier bij de volgende fase alleen maar voordeel mee doen.

Het aan elkaar verbinden van alle ideeën, wensen en suggesties begint nu. Op dit moment is er nog sprake van een archipel van veel kleine eilandjes. Het is nu vooral nog ieder voor zich. Hierin moeten nu de verbindingen worden gelegd met behoud van kwaliteit zonder dat er een middenmoot ontstaat. Dit beeld moeten we voor ons houden. Het college realiseert zich dat dit niet eenvoudig is.

Voor wat betreft de regionale uitwerking ziet het college Zutphen als een sterke stad in een sterke regio. Dit is ook wat is gebleken uit de foto van Zutphen. Het college heeft wel degelijk met vertegenwoordigers van omliggende gemeenten gesproken. Uitgangspunt was dat de gemeente Zutphen zou spreken met bewoners van de omliggende kernen. In eerste instantie werd hierop ook positief gereageerd, maar nadien hebben de colleges van de regiogemeenten aangegeven dit bij nader inzien toch niet te willen. Als tussenoplossing is gekozen dat er via de colleges van de regiogemeenten alsnog wordt gesproken met de inwoners van de omliggende kernen.

Voor wat betreft de opmerking over wonen is dit een suggestie om mee te nemen voor de volgende fase. Het woonbeleid is onlangs vastgesteld waardoor er in de tweede fase vanzelfsprekend minder aandacht was voor dit onderwerp.

Het college geeft aan dat de VVD volstrekt gelijk heeft met haar opmerking over onderwijs. Het vestigen van bijvoorbeeld een HTS in Zutphen zou niet betekenen dat alle jongeren in Zutphen daar een opleiding zou volgen. Het college realiseert zich dat bepaalde nieuwe vormen van onderwijs een bijdrage kunnen leveren aan een aantrekkelijk woon en leefklimaat. Anderzijds is het ook goed om te kijken naar het huidige aanbod van onderwijs en dat te koesteren.

Voor wat betreft de vele quotes van raadsleden geeft het college aan dat de quotes werden afgenomen door ingehuurde personen. Deze waren niet altijd precies op de hoogte wie wie was en wie een raadslid was, vandaar.

Voor wat betreft het thema zorg en welzijn is het college hier niet bij geweest. Het beeld is ingekleurd door de 25 professionals. De rol van de gemeente zou zijn het creëren van de voorzieningen. Het college benadrukt dat wat is opgehaald nu op tafel ligt en dat nu al deze punten moeten worden afgewogen en met elkaar verbonden moeten worden.

Burgerbelang geeft aan dat hoger onderwijs wel als wens wordt genoemd. Ook het behouden van het huidige aanbod aan zorg waaronder een groot regionaal ziekenhuis en het aanbod van antroposofisch onderwijs ziet Burgerbelang graag terugkomen in de derde fase.

D66 constateert dat het geen reactie heeft ontvangen over het punt over de bereikbaarheid van Zutphen als woonomgeving.

De VVD ziet graag dat op het gebied van zorg en welzijn de rol van de gemeente in 2025 niet alleen volgend en ondersteunend is maar dat er ook zeker initiatief van de gemeente mag worden verwacht.

Het college geeft aan dat de opmerking van VVD wordt meegenomen.

Over het punt van D66 geeft het college aan dat Zutphen het vooral moet hebben van zijn aantrekkelijke woonomgeving. Dit punt wordt ook meegenomen naar de volgende fase.

De forumvoorzitter constateert dat alle vragen zijn beantwoord en dat de memo voldoende is besproken.

De forumvoorzitter dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit het forum.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Bezuinigingsdocument 2015-2017 (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Raadzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
PvdA
Stadspartij
VVD
GroenLinks
D66
Burgerbelang
CDA
SP
ChristenUnie
Stadsbelang
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is doorgeschoven naar het Forum van 27 januari 2014.

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Max. 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAM. Hissink
StadspartijD.G. Derlagen
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAJ.S.M. van der Pal
SPE.P.M. Gründemann
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering over de motie Maximaal 12 koopzondagen per jaar in Zutphen in combinatie met festiviteiten in de stad. Hij geeft het woord aan de SP die samen met de ChristenUnie de motie heeft ingediend.

De SP benoemt dat in Zutphen iedere winkel op zondag open mag zijn. Uit een enquête die de SP in mei 2013 heeft gehouden, blijkt dat 62,5% van de ondernemers blij is met deze vrijheid, maar ook dat meer dan 70% het geen goed idee vindt als alle winkels elke zondag open zijn. De SP kreeg een duidelijk signaal dat het voor het merendeel van de ondernemers niet rendabel is om elke zondag open te zijn. Verscheidene ondernemers voelen de druk om zondag open te zijn, daar grote ketens ook open zijn. De SP is niet blij met het feit dat hier het recht van de sterkste geldt. Een gevolg kan leegstand zijn en daar verzet de SP zich sterk tegen. De SP is niet voor een 24-uurs mentaliteit  en vindt dat er ook tijd en aandacht voor het gezin moet zijn. In 2013 waren er 16 koopzondagen, maar de grote ketens houden zich hier niet aan. Dan is het aan de raad om op te treden om een norm te stellen. Daarom deze oproep voor maximaal 12 koopzondagen voor de hele stad, voor grote en kleine ondernemers.

De voorzitter geeft het woord aan inspreker de heer H. Janson.

De heer Janson houdt zijn betoog dat deels bij dit verslag isgevoegd. Hij spreekt vanavond als kleine ondernemer en is tegen de ideeën van de SP en ChristenUnie. Hij moet zijn sterkte en dus zijn concurrentiepositie halen uit samenwerking met collega-ondernemers. Hij stelt dat gelijke winkeltijden juist iedereen gelijke kansen geven. De kleine ondernemer gaat het qua prijs en aanbod nooit winnen van de grote bouwmarkten en supermarkten. Kleine ondernemers moeten zich sterk maken in zaken die zo’n groot winkelbedrijf niet kan, zoals persoonlijk, kennis en service. De winkelketens zijn niet de boosdoeners, iedereen profiteert van elkaar. De heer Janson vindt het jammer dat het binnenstadplatform niet is benaderd door de SP en ChristenUnie.

De voorzitter geeft gelegenheid om vragen aan de heer Janson te stellen.

Stadspartij vraagt of het juist is dat de ondernemers als binnenstadplatform niet zijn betrokken.

De heer Janson bevestigt dit.

De SP vraagt zich af waarom zij dit via het platform hadden moeten doen.

De heer Janson stelt dat zij daar vrij in zijn, maar volgens hem brengt dit weer discussies op gang die niet bevorderlijk is voor de samenwerking.  Het gaat om de service die klanten krijgen, dit heeft niets met openingstijden te maken.

Het CDA wil weten hoeveel procent van de winkels op koopzondagen open zijn.

Volgens de heer Janson zijn er nog te weinig winkels open op koopzondagen, maar er zijn allerlei acties om dit beter te krijgen.

Het CDA vraagt of de heer Janson ziet dat winkeliers hierom vertrekken naar Apeldoorn of Deventer.

Dat weet de heer Janson niet.

De voorzitter vraagt de forumleden om hun standpunt.

D66 heeft alleen positieve geluiden gehoord en is daarom tegen de motie.

Burgerbelang kan zich vinden in de argumenten van de heer Janson en vindt het jammer dat er geen aandacht is voor al die andere hardwerkende inwoners die op zondag boodschappen willen doen. Burgerbelang is tegen de motie.

De PvdA was destijds initiatiefnemer van verruiming van de koopzondagen en ziet geen reden om deze mening te veranderen.

De VVD vindt dat de huidige afspraken voldoen en steunt de motie daarom niet.

De Stadspartij vindt de motie slecht onderbouwd en steunt de motie niet.

Het CDA vraagt zich af wat de effecten zijn van de motie. Hoe denken grote supermarktketens hierover? Het CDA steunt de motie niet.

GroenLinks vindt het een sympathieke motie, maar vraagt zich af of deze wel haalbaar is voor supermarkten buiten de kern. De verplichte koppeling met festiviteiten lijkt lastig. GroenLinks steunt de motie in de huidige vorm niet.

Stadsbelang sluit aan bij het betoog van de heer Janson en steunt de motie niet. Alle ondernemers willen keuzevrijheid. 1 zondag in de maand open, werkt niet voor supermarkten anno 2014. Zij vraagt de SP hoe zij aan de 70% gekomen zijn, zij ziet geen onderbouwing daarvan.

De voorzitter vraagt om een reactie van de indieners van de motie.

De SP stelt voor in de raad te stemmen over de motie.

De ChristenUnie stelt voor samen met de SP de komende week te overleggen wel of niet door te zetten met de motie. Zij hebben in ieder geval hun standpunt kenbaar gemaakt.

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit te vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling (13-01-2014)

Datum 13-01-2014 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
O.W. Bosch
Griffier
S.R. van Galen
Aanwezig namens Naam
PvdAF. Hatzman
Stadspartij
VVDH.B. Demoed
GroenLinksA.J.A. Putker
D66C.A. Lammers
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAK.M. Warmoltz
SPW.K.H. Torgensen
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
StadsbelangH.M.J. Siebelink
Lijst Lilian

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent de vergadering van de geschorste forumvergadering van 16 december 2013. Toen was er onvoldoende tijd voor de  presentatie. De voorzitter geeft het woord aan de ambtelijk ondersteuner de heer M. Kelhout die de presentatie zal geven.

De heer Kelhout geeft aan dat door een technische storing er geen slides getoond kunnen worden, maar dat iedereen daar kennis van heeft kunnen nemen op de website van de raad. De heer Kelhout vervolgt zijn presentatie van 16 december en gaat achtereenvolgens in op de voorgeschiedenis vanaf juli 2013, de huidige situatie en hoe nu verder.

Vitens heeft het aanbod gedaan voor verketeling. Als 70% of meer van de bewoners hiervoor zou kiezen, zou daartoe worden overgegaan. Uiteindelijk heeft minder dan 70% van de bewoners hiervoor gekozen, waardoor Vitens nu herstel van het WKO-systeem uitwerkt.

De voorzitter heeft een mededeling dat deze forumvergadering indien wenselijk tien minuten uit mag lopen. De voorzitter geeft gelegenheid voor vragen of opmerkingen.

Stadsbelang vindt het een triest en lang verhaal. Zij vraagt het college wat de juridische en wettelijke positie van de gemeente is in dit verhaal en wat de gemeente in de meest positieve zin nog kan betekenen voor de bewoners gezien de motie van 11 februari waarin werd vermeld de kant van de bewoners en een oplossing te zoeken. Graag wil zij duidelijkheid over het kettingbeding, moet dat wel, waarom worden ze eraan gehouden? Zij wil ook weten of Vitens de WKO aan derden over mag doen zonder toestemming van de bewoners.

Het college is het ermee eens dat het inderdaad lang duurt, maar er is wel veel in de tussentijd gebeurd, een ingeslagen weg gaat niet door of er gebeurt iets anders en daardoor wordt het lang en verdrietig. Hij zal de vraag over de juridische mogelijkheden doorspelen aan de advocaat. Deze is er vanavond niet bij in verband met een vakantie. Het college zegt toe binnen twee weken met een memo te komen wat de juridische en wettelijke mogelijkheden zijn en waar we nu staan. In positieve zin willen we op korte termijn iets betekenen met het noodfonds. Op het moment dat wij de bewoners ontslaan van het kettingbeding, dan vervalt daarmee de grond onder het convenant en hebben wij geen enkele mogelijkheid in handen om Vitens aan tafel te houden en aan de slag te houden in dit dossier.

Het WKO-systeem kan Vitens verkopen zonder toestemming van de bewoners, want er ligt alleen een plicht tot levering van warmte en koude.

Stadsbelang geeft aan dat het convenant vooral over herstel van WKO gaat, maar het merendeel van de bewoners wil verketeling, dus waarom dan deze weg doorgaan?

Het college antwoordt dat de insteek van de raad was om met en voor bewoners aan de slag te gaan, in de eerste plaats voor warmte in huis. Op het moment dat de basis vervalt dat de gemeente ergens toe aan kan zetten, wat vastligt in het convenant, dan vervalt daarmee de mogelijkheid om daar nog iets te kunnen betekenen voor de gemeente. Als mensen zelf met hun kettingbeding aan de slag willen gaan, dan kan dat.

Stadsbelang concludeert dat alleen het systeem overgedragen kan worden en de levering dus niet overgedragen kan worden, die blijft bij Vitens?

Het college antwoordt dat er een verplichting is tot levering van energie, maar dat het systeem kan worden overgedragen.

GroenLinks concludeert dat de levering bij Vitens blijft?

Het college zal hier over twee weken op terugkomen in de memo.

Het CDA vraagt wat precies de ruimte voor de bewoners is om een eigen individuele voorziening te kunnen realiseren. Stel dat het kettingbeding bij de rechter wordt afgeschaft, krijgen we dan bijvoorbeeld te maken met planschade of iets anders?

De SP wil weten wat de gemeente kan doen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

Dat zou het college ook willen, maar dat ziet hij niet binnen een half jaar opgelost zijn. We zijn in gesprek met Vitens over de termijn waarbinnen we dit gaan oplossen en hoe we dit kunnen versnellen.

De PvdA vraagt of de aansprakelijkheidstelling al onder de rechter is. Op welke manier wordt het overleg met de bewoners opgepakt nu er geen enkele vorm van organisatie onder de bewoners is? Individueel of met een delegatie? Wordt er gezocht naar een tussenoplossing door Vitens, hij heeft begrepen dat het bij de bewoners toch vooral een kwestie van geld is.

Het college heeft geantwoord op de brief van de advocaat van de rechtsbijstandsverzekering, dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Over twee weken komt in de memo te staan of we dan al iets verder zijn. Hij wil graag het contact met de bewoners op korte termijn weer vorm geven. Hoe weten we nog niet, maar dit wil hij graag in samenspraak met bewoners vormgeven. Volgens de bestuursvoorzitter van Vitens zit er geen ruimte meer in het bod van Vitens.

Burgerbelang vraagt wat de gemeente er van vindt dat de bewoners het mes op de keel krijgen. En heeft de gemeente vertrouwen in het voorstel van Vitens voor herstel WKO? Waarom nu en waarom is dit niet eerder geprobeerd, hoeveel kans van slagen heeft dit en hoe lang duurt dit scenario?

Het college antwoord niet veel te vinden van “het mes op de keel”, zoals dat in de sociale media is verwoord; het was een bod van Vitens. Wat betreft herstel van WKO: we proberen druk bij Vitens te houden, zodat er schot in komt en ook het proces zichtbaar wordt.

D66 vraagt of het mogelijk is dat een deel van de bewoners kiest voor WKO en een deel voor een eigen voorziening.

Het college antwoordt dat het systeem daarmee niet rendabel is volgens Vitens.

Stadsbelang heeft het idee dat de bewoners vooral de finale kwijting bedoelen met “het mes op de keel”. Daar valt dus ook niet over te onderhandelen met Vitens. Wil graag meer duidelijkheid over de mogelijkheden met het noodfonds. Wordt er richting bewoners de mogelijkheid gecommuniceerd dat zij zelf iets met het kettingbeding kunnen?

Het college vindt het jammer dat er over bewoners wordt gesproken en niet met bewoners. Dit zou je met bewoners kunnen spreken. Overigens is finale kwijting ook onderdeel geweest van het raadsbesluit.

Wanneer bekijkt de gemeente het onderzoek over herstel WKO?

Het college antwoordt dat een externe op dit moment kijkt naar de drie herstelopties. De gemeente heeft dit onderzoek niet zelf in handen. Dat is ook onderwerp van gesprek met Vitens.

Het college legt een oprechte vraag terug aan het forum: heeft de raad een idee hoe de communicatie met de bewoners vormgegeven kan worden?

De PvdA lijkt het goed als je eerst als groep kijkt wat je wilt. Vraag aan de bewoners om met een delegatie te spreken, anders wordt de communicatie lastig voor het college.

Burgerbelang vindt dat het snel moet gaan, liefst met de verenigde bewoners en als dat niet kan dan individueel.

Stadsbelang stelt voor een bijeenkomst te organiseren voor alle belanghebbenden en de wensen te inventariseren middels een intekenlijst met de mogelijkheden. Dan voelt iedereen zich ook gehoord.

Het college denkt te weten waar de bewoners graag heen willen, zo’n 90% wil verketeling zonder finale kwijting, maar daar gaat Vitens over, niet de gemeente. We kunnen wel zo’n avond organiseren, maar we zitten in een positie waar  Vitens degene is die hier over gaat en volgens de gemeente ook aansprakelijk is.

Burgerbelang geeft aan dat het nu om de zorgplicht van de gemeente gaat.

Het college is blij met alle suggesties en neemt deze mee. Hij denkt dat het goed is om Vitens nogmaals uit te nodigen hierin mee te gaan. En aan bewoners te vragen wat zij nog voor mogelijkheden zien.

De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in