Pagina delen

Forumverslag 12-10-2015

Zutphen vooruit - voortgang september 2015 (12-10-2015)

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
M. van Riet Paap
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66H. Brouwer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
StadspartijJ. Boersbroek
VVD
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en leidt het onderwerp kort in. Het onderwerp is Zutphen Vooruit. Over het onderwerp is al veel gesproken. Nu wordt het forum bijgepraat over de stand van zaken. 

De gemeentesecretaris, de heer Jansen, zal namens het college een korte presentatie verzorgen. 

De heer Jansen krijgt het woord:

Kort samengevat behandelde hij het volgende:

Hij gaat in op de veranderende samenleving. Er is daardoor behoefte ontstaan aan een andere flexibelere , platte organisatie. Hoewel er af en toe onzekerheid bestaat binnen de organisatie en soms ook wel wat cynisme is binnen het gemeentelijk apparaat, ismen het er over het algemeen eens dat de organisatie moet veranderen.

De gemeentelijke organisatie is al flexibeler en werkt meer samen met de burgers. Voorbeelden hiervan zijn het tot stand komen van de Cultuurnota, huishoudelijke hulp , herinrichting Groenmarkt en de Stadsdiagonaal.

De nieuwe organisatie start per 1 januari. Een platte organisatie met 23 teams, 13 teamleiders en een gemeentesecretaris.

Er komt een vereenvoudigde P&C cyclus, meer gebaseerd op vertrouwen.

Lastig kan zijn of iedereen mee kan veranderen.  Benodigd zijn de ruimte, middelen, eensgezindheid, vertrouwen en naast het vasthouden aan de voorgenomen bezuinigingen 6,5 fte op economie, sport en cultuur.

Tot slot legt hij drie vragen voor aan het forum.

1: wanneer bent u tevreden? Welke verwachtingen heeft u?

2: Waar vindt u dat verandering het meest nodig is?

3: Welke rol ziet u daarin voor uzelf weggelegd?

 De voorzitter bedankt de spreker voor zijn presentatie.

Burgerbelang wil graag weten hoe het nu zit met de startdatum. Deze was toch oorspronkelijk 1 november.

De heer Jansen geeft aan dat dat inderdaad de bedoeling was maar dat dit niet doenlijk bleek en dat men omwille van een zorgvuldige gang van zaken gekozen heeft om deze te verzetten naar 1 januari. Dan starten de nieuwe teams met de nieuwe leidinggevenden.

De voorzitter geeft aan dat de drie voorliggende vragen erg algemeen zijn . Ze inventariseert of er nog meer vragen zijn.

D66 geeft te kennen dat ment tevreden is als het proces is afgerond. Maar wanneer is dat Men wil weten wat de risico's zijn als ontevreden medewerkers met succes bezwaar aantekenen tegen het benoemingsbesluit.

De PvdA vraagt hoe de OR tegen de herplaatsingen aankijkt.

Hoe gaat het trouwens met de andere hervormingen zoals het Tribuut? Men wil graag weten wat er intern en extern wordt gebruikt aan expertise.

Burgerbelang wil weten hoe de kwaliteit gewaarborgd wordt. Zijn er gemeenten waar het nieuwe model al is toegepast?
Wat zijn de kosten van de totale operatie?

De SP vraagt naar de rol van de OR en wil weten wat er is gebeurd met kritische noten ten aanzien van het proces.

Het CDA is tevreden als de organisatie weer trots op zichzelf kan zijn.

Het is moeilijk om zomaar de knop om te zetten.

GroenLinks is tevreden als de cultuuromslag heeft plaatsgehad

Men wil graag weten of er nog praktische punten zaten bij de onzekerheid en het cynisme.

De PvdA vraagt of de VVD nog vragen heeft. Door de verwarring omtrent het voorzitterschap van vanavond zit de VVD zonder vertegenwoordiger. Daarom wordt met instemming van de overige forumleden de voorzitter gevraagd om de VVD fractie te vertegenwoordigen.

De VVD  is geïnteresseerd in de rol van de raad binnen de nieuwe organisatie.

Vervolgens krijgt het de heer Jansen namens het college het woord ter beantwoording van de vragen.

De ambitie is om qua dienstverlening bij de betere gemeenten  te horen.

De OR heeft positief geadviseerd en is over het hele traject meegenomen.

Inzake de overgang van het tribuut is te melden dat het sociaal plan akkoord is. De medewerkers zijn tevreden over de samenwerking met de nieuwe collega's.

Het hele proces is een dynamisch proces. De organisatie zal nooit uitontwikkeld zijn. Lastig is dat veel personeelsleden in de oude periode zijn aangenomen en niet geselecteerd zijn op flexibiliteit.

Bij bezwaar en beroep wordt maatwerk geregeld. Men verwacht niet veel problemen. De formatiereductie verwacht men nog steeds langs natuurlijke weg te kunnen bereiken. Wel moet er voor 6,5 FTE aan nieuwe plekken ingevuld worden voor een eenmalige reorganisatie.

Het terugkoppelen van het proces zal ook in de toekomst via het college gaan en via dit soort forumsessies.

Burgerbelang vraagt nogmaals naar andere gemeenten.

De heer Jansen geeft aan de gemeente Hollands Kroon een dergelijke organisatie kent. De vragen zijn er wel anders. Dat is een typische plattelandsgemeente.

Inzake de vraag over het gebruik van interne en externe expertise wordt gemeld dat vooral interne expertise wordt gebruikt. BMC is wel betrokken bij het proces maar slechts licht.

Over de kosten van de organisatie wordt gemeld dat nog wel wat ontwikkelingsgeld ingezet moet worden. Een stijging van de loonsom wordt niet verwacht.

In de backoffice systemen is nog wel wat werk te verrichten. De basis is echter op orde.

De kritische geluiden zijn opgepikt . De OR is echter al vroeg bij het proces betrokken geraakt.

GroenLinks gaat in op de vraag over de rol van het forum. Deze liggen ondermeer over het gesprekken voeren om te kijken wat de benodigde vaardigheden zijn van het gemeentelijk apparaat. Daarnaast moet de raad nadenken over het spanningsveld minder geld en meer taken.

Het college Wat betreft de veerkracht zit het wel goed met de organisatie. Het competentie onderzoek laat zien dat er veel potentieel in de organisatie zit.

Het spanningsveld tijdsdruk en de druk op de organisatie is lastig. Daarom moeten de systemen slimmer zodat minder FTE benodigd is.

De voorzitter verzoekt het forum nog even in te gaan op vraag drie van het college.

De stadspartij ziet het als taak om de wensen van de achterban te inventariseren en het college scherp te houden.

GroenLinks geeft aan al geantwoord te hebben

Het CDA geeft aan dat als de ontwikkeling slaagt de organisatie eigenlijk geen sturing vanuit het forum nodig heeft. Men is erg tevreden met het verloop van het proces tot dusver.

Burgerbelang gaat in op vraag 2

Men wil graag een meer dienstverlenende rol voor de organisatie in plaats van een beleidsmatige

De PvdA is tevreden het serviceniveau verbeterd en ook de belangen behartigd worden van de mensen die zich niet melden.

D66 spreekt de hoop uit dat de nieuwe organisatie zijn taak goed zal kunnen uitvoeren. De rol van de raad is beperkt. Men kan zich niet met alle details bezig houden.

De VVD ziet voor de raad niet alleen een rol weggelegd in reguliere vergaderingen maar ook in brainstormsessies.

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en sluit de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Presentatie Toezicht brandveiligheid (12-10-2015)

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
T.U. Post
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De ambtelijke ondersteuning geeft een presentatie over brandveiligheid en de rol van de gemeente. Daarna geeft de brandweer een presentatie over risicobeheersing bij brand.

De voorzitter geeft vervolgens de partijen de gelegenheid om vragen te stellen.

VVD: Er moeten geen regels opgesteld worden naar aanleiding van incidenten.

PvdA: Hoeveel rookmelders zitten er in woningen die gebouwd zijn voor 2003? Kan de gemeente iets doen om dat aantal te verhogen? Hoe bereiken we zoveel mogelijk doelgroepen?

Lijst Van Vliet: Ik maak me erg druk om de IKEA-matrassen. Die ontvlammen erg snel.

BewustZW: Corporatie Ieder1 plaatst 25.000 rookmelders in haar huurwoningen. Hoe dichtbij absolute veiligheid zijn we na plaatsing hiervan?

D66: Wij zijn blij met deze presentaties naar aanleiding van onze motie.

Stadspartij: Wij sluiten ons daarbij aan. Hoe bereikbaar is de Zutphense binnenstad?

CDA: Dank voor de presentaties. Hoe wordt met andere beroepsgroepen samengewerkt?

ChristenUnie: Wij vinden de veiligheid van de sociale huurwoningen in de binnenstad onder de maat. Is daar voldoende aandacht voor?

SP: Wij zijn ontevreden over de veiligheid van de huurwoningen van de heer Kloppers.

BewustZW: Wij vinden dat u geen namen moet noemen in forum en raad.

SP: Prima. Ik spreek voortaan over “de verhuurder”.

Het college geeft in antwoord op de vragen aan dat de gemeente de afgelopen jaren goed heeft geïnvesteerd in brandveiligheid. De prioriteit lag daarbij bij de niet-zelfredzamen. Het is belangrijk mensen bewust te maken van hun eigen rol. Incidenten moeten niet leiden tot nieuwe regels, maar we moeten er wel van leren.

De ambtelijke ondersteuning vult aan dat er naar aanleiding van incidenten een risicoanalyse is gemaakt. Bij kamerverhuur kan de gemeente pas optreden bij vier kamers of meer. Toch heeft de gemeente ook goed gekeken bij de kleinere verhuurbedrijven. Ook daar zijn aanpassingen aan de woning gedaan. De binnenstad is oud en is daarom per definitie een risicogebied. We proberen echter zo goed mogelijk op te treden daar en de brandveiligheid steeds te verhogen.

Stadspartij: is er voldoende aandacht voor de bereikbaarheid?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat bij de brandweer ligt. De rookmelders van Ieder1 gaan 20 jaar mee. Dat is een enorme toegevoegde waarde. Er is al veel verbeterd aan de brandveiligheid van panden waar veel niet-zelfredzamen wonen. Daar is veel geld in gestoken. Wat betreft de IKEA-matrassen: daar is helaas geen wetgeving voor.

Lijst Van Vliet: Ongelofelijk!

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat men bij het inkoopbeleid daar rekening mee moet houden.

BewustZW: Is er contact met verzekeringsmaatschappijen hierover?

De vertegenwoordiger van de brandweer geeft aan dat de brandweer op landelijk niveau druk bezig is met de IKEA-matrassen. Over de binnenstad merkt de brandweer op dat de spuitauto door de smalle straten moet kunnen. De bereikbaarheid van de binnenstad blijft lastig. Bij evenementen letten we erg goed op. Er geldt een specifieke procedure voor brand in de binnenstad: altijd twee auto’s eropuit in plaats van één. In de historische binnenstad kunnen we echter niet alles uitsluiten.

Stadspartij: Heeft de brandweer een adviesrol over de bereikbaarheid?

Brandweer: Ja.

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat de brandweer druk is met het stimuleren van rookmelders.

PvdA: Bereiken jullie iedereen met deze voorlichting over rookmelders?

Brandweer: Dat weten we niet. Jongeren benaderen we via social media. Mensen met een smalle beurs op een andere manier.

SP: Is er misschien een speciaal pakket voor deze laatste groep mensen?

Het college stelt dat het lastig is om de omvang van deze groep met een smalle beurs te bepalen. Ik geef een voorbeeld. Als er een forse brand is geweest, organiseert de brandweer snel daarna een informatieavond. Dan doet de brandweer het aanbod om een woningcheck te doen bij mensen die dat willen. De brandweer plaatst dan direct rookmelders.

PvdA: Is er ook contact met de andere in Zutphen werkzame corporaties?

De ambtelijke ondersteuning geeft aan dat dat er niet is, maar dat dat wel gaat gebeuren.

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren" (12-10-2015)

Datum 12-10-2015 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
E.P. Langenbach
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Voor ligt het initiatiefvoorstel “2GetThere: voor jongeren door jongeren”. Dit voorstel is eerder behandeld in de forumvergadering van 21 september 2015.

Het woord is aan de indiener voor een toelichting.

GroenLinks: De hoge werkloosheid onder jongeren, de visie 2020 en de Bijstellingsnotitie zijn zaken die hebben geleid tot dit voorstel. In het zutphense aanbod ontbreekt peer-to-peer coaching. Daarnaast wordt een groep ‘onzichtbare’ jongeren moeilijk bereikt.

Het voorstel is bedoeld om richting te geven aan de speerpunten van het collegeakkoord: werk, signalering en vroeg signalering.

De methode is een van de ‘best practices’ en geeft goede resultaten te zien.

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

D66: Gaat het om dit specifieke project of over het richting geven aan de speerpunten?

GroenLinks: Er is geen ander alternatief bekend dat aan de uitgangspunten voldoet en zulke goede resultaten geeft.

Burgerbelang: Om een pilot te kunnen starten is wellicht een ander voorstel nodig.

GroenLinks: Gesprekken met mensen uit het veld hebben geleid tot de conclusie dat ‘2GetThere’ een goed project is.

Burgerbelang: Is het mogelijk om de inhoud aan te passen aan de specifiek zutphense problematiek?

GroenLinks: Belangrijk is dat er niet te lang gepraat wordt, maar dat we aan de slag gaan.

Stadspartij: Wij ondersteunen dit voorstel. Belangrijk is wel dat de opleiding vanuit Zutphen wordt vormgegeven.

Burgerbelang: 2015 Is bijna voorbij. Is een start in januari 2016 realistisch?

GroenLinks: Liever waren we eerder gestart. Zoals het er nu uitziet qua financiering zou januari 2016 haalbaar moeten kunnen zijn.

D66: Er wordt gesproken over Europese middelen, is dat zeker? En wat te doen als het geld er niet komt?

GroenLinks: De opstart zou kunnen uit de Bijstellingsnotitie. Over de Europese gelden is nog veel onduidelijk

D66: Het zou jammer zijn als er wel een opstart plaatsvindt, maar geen vervolg vanwege het ontbreken van fondsen. Het gaat toch om een fors bedrag.

GroenLinks: Het project past binnen verschillende beleidsdoeleinden en er zijn daarom alternatieven om te financieren.

PvdA: Wij ondersteunen dit initiatiefvoorstel. Het zou wel makkelijker zijn als het voorstel minder concreet zou zijn en meer richtinggevend.

GroenLinks: Het is altijd lastig om de balans te vinden tussen concreetheid/aan de slag gaan en richtinggevende principes.

De voorzitter geeft het woord aan het college voor een toelichting.

College: Het college vindt dit een mooi voorstel. Goed dat de uitgangspunten gedragen worden. Er zijn wel een aantal kanttekeningen: hoe wordt dit in de organisatie geplaatst, hoe voorkom je een stapeling van het hulpaanbod en hoe de financier je dit.

De peer-to-peer aanpak werkt en de problematiek is dermate ernstig dat er wel wat gedurfd mag worden.

Opstarten vanuit de Bijstellingsnotitie is een goed idee. 2016 en 2017 zijn ingewikkelder, maar niet onmogelijk. Voor de financiering van de derde tranche aanpak jeugdwerkloosheid is een voorstel naar het ministerie gegaan. Het resultaat is echter nog onduidelijk. Dat zal in de uitwerking van het voorstel door het college terug moeten komen in de raad. Er zijn alternatieve financieringsmogelijkheden.

De genoemde startdatum lijkt door de onduidelijkheden rond de financiering echter niet haalbaar.

We willen proberen om voor januari 2016 een goed voorstel te maken waarin de financiering is meegenomen.

BewustZW: Wat is het probleem bij een latere start?

GroenLinks: Dat geeft geen gevaar op zich, maar hoe eerder er gestart wordt hoe beter.

CDA: Iedere jongere zonder startkwalificaties kost nu ook geld. Dat kan bespaard worden.

VVD: Wij vinden het een sympathiek voorstel. Misschien is het goed om te kijken hoe bij andere steden de financiering geregeld is.

D66: Belangrijk is dat de ‘verborgen’ groep ook betrokken wordt.

College: De zutphense problematiek vraagt om gedurfde stappen. Dit project sluit goed aan bij de manier waarop we dingen in Zutphen doen.

Tijdspad zou kunnen zijn: voor het einde van het jaar een voorstel of tussenbericht. Dat hangt erg af van de financiering via het ministerie, maar die duidelijkheid moet er voor het einde van 215 wel zijn.

Het meest positieve scenario zou een start in het eerste kwartaal van 2016 kunnen betekenen.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming in de raad. De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie Bestuursrapportage 2015-2 (12-10-2015)

Datum 12-10-2015 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en R.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten en W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling en J. Bloem
GroenLinksL. Luesink en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is tegelijk besproken met Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016. Zie dat verslag voor het besprokene.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Strategische Agenda 2016-2019 / Programmabegroting 2016 (12-10-2015)

Datum 12-10-2015 Tijd 20:00 - 22:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M.J.E. van den Berg
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers en R.C.M. Sueters
SPE.C.L. Verhoog en M.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham en R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem en F.J.M. Heitling
GroenLinksL. Luesink en C. Oosterhoff
StadspartijD. Bogerd en G.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk en H.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld en K.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen en T. Marks

Verslag van de vergadering

Aanwezig:

Lijst van Vliet: F. van Vliet

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De concrete aanleiding voor dit Forum betreft de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016. Deze documenten vloeien voort uit het voorjaarsgesprek, waarbij een discussie heeft plaatsgevonden over de gemeentelijke beleidskaders. De bespreking van heden is gericht op de politieke discussie. De vaststelling van de genoemde beleidsdocumenten is voorzien op 2 november 2015.

De behandeling van de tweede bestuursrapportage start met een presentatie door het College. Daarna kunnen vragen door de raad worden gesteld ter verheldering.

Ten behoeve van de behandeling van de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016 is een aantal discussiepunten door de fracties aangeleverd. Deze punten zijn in een vijftal thema’s gerubriceerd, welke achtereenvolgens worden besproken.

 

 1. Presentatie bestuursrapportage

Het College presenteert de bestuursrapportage, uitgaande van de hoofdlijnen. De tweede bestuursrapportage geeft de situatie tot en met augustus 2015 weer. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is de verwachting uitgesproken, dat de financiële situatie zal verslechteren. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat deze verwachting terecht was. De eerste prognose van de jaarrekening 2015 ziet er dan ook niet bepaald gunstig uit. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In de presentatie wordt hierop ingegaan en voorts zal worden toegelicht wat de begrotingswijziging inhoudt. Met de vaststelling van deze begrotingswijziging in november bestaat de verwachting dat voor 2015 op nihil wordt uitgekomen.

Een aantal posten is nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage en in de Strategische Agenda. Deze zullen pas worden verwerkt aan de hand van de septembercirculaire.

 

Het College is blij met de uitvoering van de aanbevelingen van adviseur Dijkstra. Voorts is het College blij met het visiedocument Zutphen 2025, met de uitvoering van stads- en regiocontracten en met de groeiende rol van Zutphen in de Stedendriehoek. Het College maakt zich wel zorgen over de positie van Zutphen als samenwerkingspartner. Het rapport Sterk Bestuur heeft het College tot nadenken gestemd en de rol van Zutphen als samenwerkingspartner verdient nadrukkelijk aandacht. Ten aanzien van dit aspect is de heer Van Netten ingehuurd om een strategische verkenning uit te voeren.

Momenteel wordt heel veel energie gestoken in het behoud van de werkgelegenheid.

 

Het College gaat in op de aanpak van nul- tot zes jarigen. Dit betreft een belangrijk aandachtspunt in de strategische agenda. Er wordt momenteel gewerkt aan een planmatige aanpak, gericht op gelijkwaardige ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Zutphen.

Het College is in gesprek met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, waarbij wordt gezocht naar een meer actieve rol van de gemeente - naast het onderwijs - in het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Het is belangrijk om naast kwantiteit ook meer aandacht te ontwikkelen voor kwaliteit van schoolgebouwen en voor multifunctioneel en meervoudig gebruik van gebouwen.

De raad zal worden bericht over de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. De status quo tot en met augustus 2015 zal ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

Tijdens de geplande vergadering op 2 november 2015 zal worden ingegaan op de uitvoeringskosten. In oktober en november vinden gesprekken plaats met de uitvoeringsorganisaties over de benodigde uitvoeringskosten. Dit zal leiden tot een uitwerking voor de begroting 2016.

Bij Plein kan sprake zijn van een wijziging op de begroting 2016.

 

Het College gaat in op de ontwikkelingen rond vluchtelingen en AZC’s. Het College maakt zich zorgen over het draagvlak in de samenleving en wil blijvend investeren in opvang voor mensen die het nodig hebben. Noodzakelijk voor het creëren en behouden van draagvlak is heldere communicatie met alle betrokkenen. Met name bij kwetsbare onderwerpen en kwetsbare personen is heel veel aandacht nodig voor heldere communicatie en zuivere rollen. Dit moet leiden tot het aangaan van goede partnerschappen.

Een belangrijk punt van zorg voor het College betreft de ontwikkelingen rondom de BUIG [1]en beschut werk.

Er is veel te doen rond geldstromen. De gemeente Zutphen heeft een aanvraag ingediend voor compensatie over het jaar 2014. Tegelijkertijd loopt er een aanvraag voor de vangnetregeling 2015.

De voorlopige cijfers 2016 wat betreft de BUIG laten een positief beeld zien, maar het risico is nog te groot om dit voordeel op dit moment al te kunnen kapitaliseren.

De bijdrage aan het Plein wordt minder snel doorgevoerd dan beoogd. Dit heeft te maken met de verwachting dat de instroom in uitkeringen minder snel zal verlopen dan aan het begin van 2015 werd verwacht.

In Zutphen blijft het aantal personen met een uitkering hoog. Hiertoe zal een Taskforce Werk worden ingesteld.

 

Vervolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders toegelicht. In 2015 dienen nog dertig personen een woning toegewezen te krijgen.

Een punt van zorg is betaalbaar wonen. De nieuwe Woningwet brengt veranderingen met zich mee, welke op een later moment aan de raad zullen worden toegelicht. Nu de woningmarkt weer aantrekt, wordt bezien hoe de gemeente zo goed mogelijk kan faciliteren op het gebied van nieuwbouw.

Het College maakt zich zorgen over de 129 zieke kastanjebomen in de gemeente. Het is moeilijk dit groen aan te vullen.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gezocht naar nog meer mogelijkheden om nòg meer mensen mee te laten doen. Er wordt hard aan gewerkt om de omgeving leefbaar te houden.

Het College is blij met de projecten die momenteel in Zutphen worden uitgevoerd, zoals de Pelikaanstraat, de Marspoortstraat en de Groenmarkt. Ook vanuit de omgeving wordt positief gereageerd op de huidige aanpak.

Het College maakt zich zorgen over de prognose van de jaarrekening 2015. Hiertoe zal een begrotingswijziging worden voorgesteld. Spreker licht toe dat op een budget van 160 miljoen euro slechts veertig procent beïnvloedbaar is.

Eind 2016 vindt de oplevering van parkeergarage De Mars plaats. Dit project loopt naar wens. De subsidies zijn inmiddels aangevraagd en de contacten met ProRail en RWS zijn goed.

Het College zal in 2015 en 2016 sterk inzetten op de economische agenda. Voorts wordt ten aanzien van de financiële verhoudingen een krachtige lobby gevoerd richting het Rijk.

Het College hoopt op instemming van de raad met de voorgestelde formatie.

 

Vragen door de raad naar aanleiding van de presentatie

De SP vindt dat er veel energie moet worden gestoken in de lobby naar het rijksniveau, om duidelijk te maken dat er te weinig geld is om de problemen in Zutphen op te lossen. De SP vraagt hoe de positie van Zutphen is in de gezamenlijke lobby van de 32 gemeenten en wil weten of de speciale positie van Zutphen voldoende voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Het College antwoordt dat tweehonderd gemeenten meewerken aan de lobby richting het Rijk. Ook Zutphen levert daar input voor. Eind oktober wordt een brief in Den Haag aangeboden. Waarschijnlijk wordt een bijeenkomst belegd in verband met deze brief en mogelijk is er dan profilering mogelijk. Spreker denkt echter dat het niet beter werkt om als individuele gemeente op te treden in deze lobby.

 

De VVD verwijst naar het gebruik van de termen “blij” en “niet blij” en pleit er voor in de formuleringen toch iets meer afstand te nemen.

 

Burgerbelang informeert naar de financiële risico’s voor het sociaal domein.

 

Het College antwoordt dat het grootste risico zit in de vaststelling van het verdeelmodel op de BUIG. In 2015 was Zutphen in het nadeel. In 2016 lijkt Zutphen er juist veel op vooruit te gaan. Hier valt als gemeente niet op te sturen en in de brief aan het Rijk wordt ook nadrukkelijk aandacht voor dit aspect gevraagd.

Daarnaast is er een inhoudelijk probleem, namelijk de hoge werkeloosheid. De gemeente doet er alles aan om hierin bij te sturen.

Voorts bestaan er risico’s op het gebied van de jeugd en de Wmo. De tussenrapportage laat nog steeds geen tekorten zien, maar er is nog een aantal onzekerheden. Begin 2016 kan pas een goed overzicht van 2015 worden gegeven.

Er is een voorstel in voorbereiding ten aanzien van regionale risicospreiding.  

 

PvdA vraagt hoe het tekort voor de jaarrekening 2015 kan worden teruggebracht naar nul.

 

Het College licht toe dat dit tekort via een begrotingswijziging ten laste van de algemene reserves zal worden gebracht.

 

D66 constateert dat sprake is van een nieuwe manier van presenteren van de bestuursrapportage. De presentatie is overzichtelijk, maar roept bij een aantal portefeuilles ook veel vragen op. D66 vraagt of de gepresenteerde zorgpunten de belangrijkste zijn. De fractie informeert naar de oplossingen en vraagt zich af welke invloed de gemeente daarop heeft. De fractie geeft aan in de presentatie veel oplossingen te missen en verwijst als voorbeeld naar het onderdeel woningbouw.

Het College geeft aan, dat het zoeken naar oplossingen een voortdurend proces is. Op het gebied van woningbouw is de gemeente in gesprek met vier woningcorporaties. In elk overleg wil het College vorderingen zien. De bevordering van woningbouw heeft ook alles te maken met het aanbod aan mooie kavels en daar is de gemeente volop mee aan het werk. Als initiatiefnemers met plannen komen, staat de gemeente daar voor open.

D66 vraagt zich af hoe de zorgen ten aanzien van de realisatie van woningbouw kunnen worden weggenomen.

 

Het College antwoordt dat het economisch herstel zich voorzichtig inzet. Spreker zou dit liever wat krachtiger zien.

 

De ChristenUnie verwijst naar de doorstroom van statushouders naar woningen. Dit aantal is nu teruggebracht tot dertig, maar de vraag is wat de gemeente gaat doen als de vraag sterk toeneemt.

 

Het College geeft aan dat alle mogelijkheden worden bekeken. Alle panden die huisvestingsmogelijkheden bieden, worden in ogenschouw genomen. Het College belooft zo snel mogelijk concrete plannen op tafel te leggen.

 

Burgerbelang verwijst naar het tekort op de jaarrekening 2015, dat via de dekking vanuit de algemene middelen tot nihil wordt teruggebracht. Spreker vraagt of dat in 2016 is verwerkt in de begroting.

 

Het College beantwoordt bevestigend.

 

 

 1. Strategische agenda 2016-2019 en programmabegroting 2016

De ChristenUnie vindt voorliggende stukken goed leesbaar. Deze bieden een overzichtelijke en feitelijke weergave van de financiële situatie van Zutphen.

Het gaat in dit stadium om de grote kaders. Voor 2016 is een gesloten jaarbalans gepresenteerd. Kijkend naar het weerstandsvermogen in combinatie met een aantal ontwikkelingen, die moeilijk zijn in te schatten, is het de vraag hoe groot het financiële tekort is dat gaat ontstaan.

Een opvallend element in de begroting betreft het weerstandsvermogen, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door onbenutte belastingcapaciteit, namelijk de OZB. Deze loopt dertig procent achter op de toegestane belastingcapaciteit. Met dit gegeven in het achterhoofd is het tekort voor de komende vier jaren niet zo groot als werd verondersteld en zou het ‘gat’ vrij eenvoudig kunnen worden gedicht.

De ChristenUnie meent dat binnen het voorliggende kader prima kan worden geopereerd.

 

D66 constateert dat de begroting de komende jaren steeds verder in de rode cijfers komt. De fractie is van mening dat het probleem niet via belastingverhoging kan worden opgelost, maar de problemen hierdoor juist naar voren worden geschoven.

 

De ChristenUnie is het daarmee eens, maar stelt dat het kader ruimte genoeg biedt om het op deze manier vast te stellen. De fractie ziet het meer als een back up.

 

De SP vindt het prettig dat er een discussie over dit onderwerp gaat plaatsvinden.

 

De VVD is blij met de behapbare omvang van de documenten. De fractie heeft wel de indruk dat er nog wel een slag te maken is. De afsluiting van ieder onderwerp geeft toch te weinig zicht op wat er in totaliteit gaande is. Met name ten aanzien van alle veranderingen in verband met de transities heeft de fractie behoefte aan meer inzicht. Via de stukken die door het College zijn toegezegd, hoopt de fractie dit inzicht te krijgen.

Burgerbelang kijkt iets anders aan tegen de Strategische Agenda. Het College wil iets meer risico’s gaan lopen. De fractie wenst dat de financiën op orde zijn en pleit nadrukkelijk voor een sluitende begroting.

Het CDA is positief over de nieuwe opzet van de Strategische Agenda.

 

PvdA complimenteert met de helderheid van voorliggend document. De fractie is blij met de nuancering die de ChristenUnie aangeeft. De fractie vindt het positief dat het College werk wil maken van werk en hoopt dat de taskforce, die hiervoor wordt ingesteld, voldoende borging krijgt.

Na 2016 staat de gemeente Zutphen voor fundamentele keuzes. De PvdA is bereid op alle fronten de discussie aan te gaan.

GroenLinks heeft begrepen dat dit niet per definitie het geval hoeft te zijn en dat het na 2016 ook nog kan meevallen. De huidige lijn is om het bestaande voorzieningenniveau te handhaven in de veronderstelling dat het beter gaat met de conjunctuur.

 

D66 is verontrust over de begroting en de strategische plannen. De tekorten en keuzes worden vooruitgeschoven. Er worden ambitieuze plannen gemaakt, maar ook deze worden vooruit geschoven.

Er wordt een taskforce gecreëerd om werk te creëren. D66 ziet daar geen heil in. De fractie wil liever ambitieus zijn en concreet “dingen doen waar de gemeente dat kan”. De gemeente is niet in staat werk te genereren. Afstemming tussen onderwijs, stages en werkgevers beschouwt de fractie als inzet op de instroom en uitstroom.

D66 ziet dat in de begroting kunstgrepen worden toegepast om de begroting zo ver mogelijk in de goede richting te krijgen. In risicobeheersing blinkt de gemeente niet uit, maar het College denkt de risico’s nu beter te kunnen beheersen. De fractie denkt dat het verstandig is om concreter en realistischer te zijn en de geformuleerde ambities zo concreet mogelijk te formuleren.

 

GroenLinks is benieuwd welke fundamentele keuzes de fractie voorstelt.

D66 wil op het gebied van werk veel meer inzetten op instroom en uitstroom.

Op het gebied van cultuur zijn de middelen beperkt en toch wordt er weer een commissie ingesteld. Het bevreemdt D66 dat niet reeds bekend is voor welke keuzes de gemeente staat. Daar is - volgens de fractie - geen nieuwe commissie voor nodig. De fractie stelt dat al jaren wordt gepraat, maar op enig moment moeten er toch keuzes worden gemaakt.

 

PvdA vraagt wat D66 anders zou willen zien.

 

D66 wenst meer snelheid in de totstandkoming en uitvoering van nota’s in plaats van zaken naar voren te schuiven.

 

ChristenUnie sluit zich bij deze laatste opmerking aan. Spreker vraagt wat D66 anders zou doen dan het College om de begroting technisch zoveel mogelijk sluitend te krijgen.

 

De voorzitter schuift deze vraag door naar het volgende onderdeel ‘risico’s in de begroting’.

 

BewustZW is het eens met de inleidende woorden van de ChristenUnie.

De fractie vindt dat anders moet worden omgegaan met de inflatiecorrectie en zal daar op een later moment op terugkomen. De fractie wil inzetten op het vastgoed van de gemeente. Een verhoging van de OZB is voor BewustZW niet in beeld.

 

 

Ingebrachte discussiepunten

 

 1. Risico’s in de begroting

 

De Stadspartij: andere manier van afschrijven, dekking extra formatie

De grootste bezuiniging in de begroting 2016 moet worden gerealiseerd door minder af te schrijven. Het College is voorts van mening om scherper te begroten, zodat tegenvallers beperkt worden of helemaal niet meer voorkomen.

De fractie maakt zich zorgen hoe dat ‘scherper aan de wind zeilen’ wordt geïmplementeerd en vraagt zich af of deze zorg ook door andere fracties wordt gedeeld.

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 6,5 fte en de structurele dekking daarvoor pas bij de begroting 2017 in de uitvoeringsbudgetten voor het fysieke terrein te zoeken. De fractie wenst nu alvast zicht op de financiering.

Voorts is de fractie niet tevreden over het antwoord op gestelde technische vragen ten aanzien van de bezuinigingen in het fysieke terrein. De Stadspartij benadrukt de positieve invloed van een groene omgeving, maar vindt het belangrijker om eerst tot een verantwoorde financiering van de extra ambtelijke kosten te komen.

 

Het CDA: precario

Het CDA is niet tegen de heffing van precariorechten. De bewoners van Zutphen betalen reeds circa twintig euro aan precario. Echter, dit geld komt niet in Zutphen terecht. De omzichtigheid waarmee deze heffing gepaard gaat, baart het CDA wel zorgen. Het idee om de opbrengst van de precariorechten in een bestemmingsreserve te storten, spreekt de fractie niet aan. Het CDA wil het bedrag liever in 2015 en 2016 gebruiken. De fractie is erg benieuwd welke ideeën D66 hierover heeft.

 

D66: precario

D66 vindt het niet de juiste weg om de rekening bij de burger leggen zonder eerst de eigen begroting op orde te hebben.  

 

Reacties w.b. risico’s in de begroting

Burgerbelang kan zich in de meeste voorstellen van het College vinden. Dit geldt in principe ook voor de heffing van precariorechten. Echter, de fractie wil het geld pas gebruiken als het ook echt binnen is.

Dat geldt ook voor de verwachte bezuiniging op het Plein ad € 800.000,=. Ook deze besparing wil Burgerbelang pas inzetten als het geld binnen is.

Voor het dekken van het tekort ziet de fractie eerder een oplossing in het gebruiken van de BUIG.

GroenLinks is van mening dat de inkomsten uit de precariorechten veel zekerder zijn dan die uit de BUIG. De suggestie van Burgerbelang acht de fractie merkwaardig. Als het bedrag van één miljoen euro uit de precarioheffing niet mag worden uitgegeven, dan zal ergens anders moeten worden bezuinigd.

 

Burgerbelang stelt dat de BUIG een toezegging vanuit het Rijk betreft. De fractie wil de inkomsten uit de precarioheffing wel gebruiken, maar pas als het geld binnen is.

De ChristenUnie stelt dat zowel de BUIG en de algemene uitkering niet zijn meegenomen in de vaststelling van het financiële plaatje.

 

De PvdA stelt dat het vooral gaat om het vertrouwen dat de begroting een solide basis vormt. De fractie denkt dat dit inderdaad het geval is. In de begroting wordt altijd uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Wat betreft de BUIG, wil de PvdA niet te veel vooruitlopen op zaken die nog niet zeker zijn en volgt daarin de lijn van het College.

De fractie adviseert uit te gaan van de hetgeen in juni jl. door het Rijk is gecommuniceerd. Het College geeft aan, door € 800.000,= minder uit te geven, vertrouwen te hebben in het beleid om mensen aan het werk te helpen. Voor 2017 is echter nog wel sprake van een tekort en de PvdA stelt dat daar nog een goede fundamentele discussie over moet worden gevoerd. De PvdA wil meer inzicht in hoe het College dit proces denkt te gaan inrichten. De fractie vindt het een te groot risico om te hopen op meevallers.

De SP stelt dat de precarioheffing een lastenverzwaring voor de burgers betekent, waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Spreker ziet niet op welke andere manier bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te maken. Voor een volgende behandeling zou het makkelijker zijn als er meerdere keuzes worden voorgelegd.

 

De Stadspartij stelt dat de inwoners in Zutphen al precarioheffing betalen voor andere gemeenten in de regio. Op landelijk niveau wordt gekeken of de precariorechten wel geheven mogen worden. Voorts zegt het College dat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn om de begroting sluitend te krijgen. Alleen als de raad uitvoerig inzicht zou hebben in de begroting, dan zou zij zelf alternatieven aan kunnen dragen. De fractie zou de discussie eigenlijk anders willen voeren, namelijk op basis van meer keuzemogelijkheden.

 

GroenLinks spreekt waardering uit voorde suggestie van de PvdA, om als de conjunctuur tegen valt, volgend jaar alsnog de discussie aan te gaan. Spreker acht dit een goede insteek. De fractie wil weten wanneer duidelijk is op welk moment die discussie gevoerd zal moeten worden.

De VVD stelt - in reactie op het onderwerp ‘risico’s in de begroting’ - dat de reserves worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft dit middels begrotingswijzigingen goedgekeurd.

De fractie wenst in het vervolg bij begrotingswijzigingen meer zicht te krijgen op de lasten die aan de orde zijn en de betekenis hiervan voor de reserves.

Burgerbelang vindt de opmerking van GroenLinks dat de begroting sluitend is erg eenvoudig gesteld. Er dienen immers wel maatregelen te worden genomen om de begroting sluitend te maken. Voor die maatregelen zijn fundamentele keuzes nodig.

 

Reactie College

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de fundamentele keuze om een voorstel aan de raad voor te leggen waar eigenlijk geen keuzeruimte meer in zit voor de raad.

 

Het College licht toe dat het aantal programma’s in de begroting is teruggebracht van dertien naar vijf. Een aantal fracties geeft aan daardoor een beetje de aansluiting te missen tussen de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. Het College verwijst naar de opmerking van Stadsbelang, ten aanzien van het scherper sturen en begroten en stelt dat het College er juist aan de voorkant op tijd bij wil zijn en bij wil kunnen sturen op het moment iets verkeerd gaat. Het College stuurt daarbij ook op budgetten door regelmatig de ontwikkelingen tegen het licht te houden. Het College heeft een andere mening ten aanzien van de risico’s die worden genomen. In de ogen van het College is sprake van verantwoorde risico’

s. Bij elk collegevoorstel zal voortaan een risicoanalyse worden gevoegd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd / ingegrepen.

Burgerbelang verwijst naar het document waarin staat dat het College bewust meer risico neemt. Nu lijkt het College dat tegen te spreken.

 

Het College antwoordt dat er meer risico wordt genomen, maar wel op een verantwoorde manier. Er volgt nog een Forum over dit onderwerp.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat besluitvorming al in de volgende raadsvergadering plaats moet vinden. De raad moet er dan wel achter staan. Het College stelt dat er weinig risico is. Feit is wel, dat de combinatie van alle tegenvallers dit jaar leiden tot een begrotingstekort van 2,7 miljoen euro leiden. De fractie acht dit een behoorlijk risico. Spreker vraagt wat het College eraan gaat doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

 

Het College geeft aan dat de gemeente ongeveer 35 procent van de begroting zelf kan beïnvloeden. Voor het overige deel is de gemeente afhankelijk van het landelijke politieke niveau.

Het College geeft vervolgens aan, dat met deze Strategische Agenda een politiek-inhoudelijke keuze aan de raad wordt voorgelegd.

Er kan worden geconstateerd dat er een tweedeling gaande is in de samenleving. De gemeente wil de koers verleggen om die tweedeling te verkleinen. Dat leidt tot een aantal investeringen en extra inzet op een aantal dossiers. Een aantal zaken wil het College op dit moment ook niet aantasten.

Dit alles bij elkaar vormt de fundamentele basis voor de Strategische Agenda en de begroting. Dit heeft geleid tot het besluit van het College om in deze begroting niet scherp te gaan bezuinigen, maar om een aantal maatregelen voor te stellen met als doel de koers te verleggen. Dat is noodzakelijk om de tweedeling effectief aan te pakken. Het College ziet dit als een politiek-inhoudelijke keuze. Als deze tweedeling niet wordt aangepakt, zullen de problemen alleen maar groter worden. De discussie die nu wordt gevoerd over risico’s en dergelijke is meer technisch van aard.

Ten aanzien van de risico’s, merkt het College op, dat voortgaan met begroten op de oude manier betekent dat er ‘gesneden’ moet worden in een aantal beleidsterreinen. De keuze die het College nu maakt, betekent dat er strak moet worden begroot, waarmee het risico wat hoger wordt. Toch vindt het College dit verantwoord, mede gezien het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen heeft zich gunstig ontwikkeld en daarom kiest het College er liever voor om bij de jaarrekening de balans te moeten opmaken dan nu al te gaan ‘snijden’ in een aantal begrotingsposten.

 

GroenLinks geeft aan het met deze insteek eens te zijn.

 

 

 1. Aantrekkelijke gemeente

 

CDA: Aantrekkelijke gemeente

Het CDA stelt dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente moet blijven en zich daarin verder moet ontwikkelen. Het CDA vindt dat met name op het gebied van toerisme weinig aanzetten zijn te vinden in de Strategische Agenda.

Een ander belangrijk punt bij dit thema is het hoge percentage mensen dat afhankelijk is van een uitkering. Daar wordt door de gemeente veel inzet op gepleegd. Anderzijds moet Zutphen ook aantrekkelijk blijven voor het deel van de bevolking dat geen uitkering krijgt. De fractie maakt zich daar zorgen over. Er wordt namelijk fors bezuinigd op cultuur en openbare ruimte; het CDA wil daar kritisch naar kijken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het veel efficiënter en effectiever is om in te zetten op bestaande inwoners in plaats van op nieuwe inwoners.

Het CDA geeft desgevraagd aan, dat de groep met en de groep zonder uitkering geen tegengestelde belangen hebben. De focus van de gemeente ligt nu wel héél sterk op het deel met een uitkering.

 

SP: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een basisbehoefte voor inwoners. Er zijn veel rapporten over geschreven en het College is “goed bezig” om belemmeringen op dit gebied weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het huis “in stenen” en een betaalbare woning, maar om veel meer. Als wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen heeft dat een positief effect op veel meer zaken. Als de volkshuisvesting goed is geregeld, is het heel goed mogelijk dat er minder geld hoeft te worden uitgegeven in het sociaal domein. Bepaalde problemen in de samenleving kunnen een gedeelde oorzaak hebben, waaronder het niet hebben van een woning.

 

GroenLinks: Woongemeente ?

De fractie is blij met de Strategische Agenda; dit ook omdat de fractiespeerpunten hierin worden herkend. GroenLinks hoopt dat Zutphen dé fijne plek wordt om te wonen. De vraag is of de focus meer moet liggen op Zutphen als woongemeente of op Zutphen als werkgemeente. Het liefst wil iedereen beide, maar het is beter om wat werk betreft te focussen op werkgelegenheid in de regio, waarbij het belangrijk is dat Zutphen zich wel nadrukkelijk positioneert.

GroenLinks stelt voorts dat Zutphen de enige gemeente is in de regio waar de zwaarste milieucategorie bedrijven zich kan vestigen. De fractie vraagt hoe dit kan worden uitgebuit.

GroenLinks wenst in te zetten op Zutphen als woongemeente met werkgelegenheid in de regio.

 

Lijst van Vliet: Inzet ondergrondse gangen en kelders op toeristisch gebied en maaibeleid

De werkgelegenheid neemt in Zutphen fors af. Anderzijds is Zutphen een schitterende stad met veel oude gebouwen en heeft veel te bieden op toeristisch gebied. De pleit voor onderzoek naar ondergrondse gangen, waarmee ook werkgelegenheid kan worden gecreëerd en het toerisme wordt gestimuleerd.

 

Reacties:

Burgerbelang heeft diverse malen gehoord dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente is. Uit de Woonagenda blijkt echter, dat Zutphen - wat aantrekkelijkheid betreft - op de laatste plaats staat. Spreker vraagt zich af of de raad zichzelf niet voor de gek houdt. De vraag is belangrijk voor wie Zutphen aantrekkelijk is of moet zijn. Het is belangrijk om na te denken hoe Zutphen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor anderen en niet voor de raad zelf. Burgerbelang meent dat het moeilijk is om te sturen in woonaangelegenheden. Betaalbaar wonen is een mooi streven, maar daar moet wel geld voor zijn. Dit zal van de corporaties moeten komen. Dit vereist goed overleg, maar de invloed van de gemeente is beperkt.

 

De SP verwijst als voorbeeld naar de gemeente Assen, waar de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om een aantal woningen te bouwen. De fractie roept op om te kijken naar de mogelijkheden.

D66 is blij met pleidooi van GroenLinks voor een aantrekkelijke woongemeente. D66 vraagt wat dit betekent voor de keuzes die de fractie maakt voor de toekomst.

GroenLinks stelt dat het bieden van hulp om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen ook bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeente. De fractie wil voorkomen dat de gemeente zoveel mogelijk in wil zetten op àlles. Werkgelegenheid voor inwoners van Zutphen kan immers ook in de regio zijn.

 

D66 zegt - in reactie op GroenLinks - dat overal verbindingen kunnen worden gelegd, maar dat toch duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. D66 is het er mee eens dat werkgelegenheid in de regio ook voldoet, maar dan zou deze taak wellicht bij de Stedendriehoek kunnen worden neergelegd, zodat Zutphen zich meer kan richten op de woonomgeving.

Het CDA stelt - in reactie op Burgerbelang - dat er meerdere rapporten zijn waaruit blijkt dat Zutphen wel degelijk een aantrekkelijke gemeente is.

 

Burgerbelang bevestigt dat Zutphen aantrekkelijkheden heeft. De vraag is echter hoe anderen tegen Zutphen aankijken en kunnen worden “binnengehaald”. De fractie is geschrokken van het onderzoek, waaruit blijkt dat Zutphen in een lijstje van zeven gemeenten in de regio op de laatste plaats staat.

 

 1. Werk

 

GroenLinks: Aanpak 22% werkeloosheid

GroenLinks verwijst naar eerdere opmerkingen over dit thema.

 

SP: Taskforce

De SP stelt dat iedereen het erover eens is, dat iets aan de hoge werkloosheid moet worden gedaan. Dat is het idee achter de Taskforce Werk. Het is echter nog niet helder wat er precies gedaan gaat worden. De SP wenst graag een toelichting op de opdracht van de taskforce.

 

D66 zegt in reactie op de SP dat de fractie de taskforce niet ziet als een praatgroep, maar denkt dat de inzet van de taskforce toch weinig zal bijdragen. D66 zet liever in op de dingen waard de gemeente wel een bijdrage aan kan leveren, zoals op de in- en uitstroom.

PvdA is het niet met D66 eens. De fractie is het ermee eens dat de gemeente zelf geen banen kan scheppen maar zij kan wel faciliteren middels beleid, bijvoorbeeld door ondernemers te faciliteren. De PvdA vindt het belangrijk om de ambitie uit te spreken dat je als gemeente wil werken aan werk. Een taskforce kan daar een goede bijdrage aan leveren.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. GroenLinks kan zich ook niet voorstellen dat D66 het promoten van Zutphen voor bedrijven niet zinvol vindt.

De VVD verwijst naar de uitgesproken zorgen over de Rechtbank. De VVD vindt dat de gemeente niet alleen aanwezig moet zijn aan de onderhandelingstafel om dit soort instellingen of bedrijven te behouden, maar ook moet nadenken over een plan B of C. Hierin kan de Taskforce Werk zeker een goede bijdrage leveren.

De VVD wenst voorts kritisch te kijken of de huidige manier waarop het Plein functioneert de meest geëigende constructie is. Het Plein staat nu nog behoorlijk op afstand. De raad wordt door de wethouder wel geïnformeerd, maar heeft zelf niet heel veel mogelijkheden om te sturen. In het totaalbeeld van “het helpen van mensen aan werk” zou de VVD dit aspect graag meegenomen zien.

 

GroenLinks doet de suggestie om dit in het gesprek over governance een rol te geven.

 

De VVD stelt dat governance een belangrijk item is in de fase van fusie tussen Delta en het Plein, maar governance ligt op een hoger vlak en lost niet het gat op waar de fractie op doelt.

Burgerbelang maakt zich grote zorgen over het Plein en vraagt zich af voor wie deze gemeenschappelijke regeling eigenlijk is bedoeld. Spreker verwijst ook naar de enorme bedrijfslasten die hiermee zijn gemoeid. Burgerbelang vraagt zich af of in deze vorm met het Plein moet worden doorgegaan. De fractie overweegt hiertoe een motie in te dienen.

 

De Stadspartij kan de zorgen over bepaalde onderdelen van het Plein goed begrijpen, maar spreker wil voorkomen dat de enorme ervaring en het aanwezige netwerk worden ‘weggegooid’.

 

Reactie College

Het College stelt, dat het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom een fundamentele taak is van de gemeente. Het College komt nog terug met een aantal maatregelen in het kader van de vangnetregeling die binnen het bestaande beleid kunnen worden gepast. Het College heeft echter de indruk dat er méér mogelijk is. Da gaat het over vraagstukken als ‘Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?’ en “Waar zitten de gaten?”

Er is een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Middels het aanbieden van onderwijsprogramma’s kunnen technisch geschoolde mensen met een uitkering worden bijgeschoold, zodat zij weer aan de slag kunnen.

Het doel van de Taskforce Werk is om hierin grote slagen te maken.

Daarmee wil het College niet het beeld wekken dat de focus van het College grotendeels ligt op mensen zonder werk. Het gaat om de leefbaarheid in de samenleving in haar volle breedte. Het College benadrukt dat de focus niet op de totale 22 procent van de beroepsbevolking zonder werk ligt. De helft van deze groep is namelijk duurzaam arbeidsongeschikt en dat is niet groep waar de focus van de gemeente op ligt. De taskforce concentreert zich op het verder beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom, door te kijken hoe een goed ondernemersklimaat kan worden gecreëerd zodat er meer werkgelegenheid komt en blijft. Het College is het eens met de stelling van de PvdA dat inzetten op hetgeen er reeds is, de grootste kans biedt op succes. Inzetten op hetgeen je hebt, moet echter ook gepaard gaan met uitbouwen en verdieping, want dat maakt het aantrekkelijk voor derden om zich te vestigen.

Het College zegt een voorstel toe over de wijze waarop de taskforce wordt ingericht en de concrete opdracht van de taskforce.

 

De voorzitter wijst op het late tijdstip en meldt het voornemen om de vergadering te schorsen. Hij vraagt de leden waar hun voorkeur ligt wat betreft de behandeling van de rest van de agenda en concludeert, na overleg met de griffier, dat er een parallelle vergadering zal zijn op 2 november, voorafgaand aan de raadsvergadering, waar de rest van dit agendapunt kan worden besproken.

De voorzitter schorst de vergadering om 22.16 uur.

 

 

De vergadering wordt geschorst.

De rest van de agenda wordt verdaagd naar de parallelle vergadering op 2 november a.s.

 

 

De hierna volgende onderdelen komen dus op 2 november aan bod.

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. De concrete aanleiding voor dit Forum betreft de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016. Deze documenten vloeien voort uit het voorjaarsgesprek, waarbij een discussie heeft plaatsgevonden over de gemeentelijke beleidskaders. De bespreking van heden is gericht op de politieke discussie. De vaststelling van de genoemde beleidsdocumenten is voorzien op 2 november 2015.

De behandeling van de tweede bestuursrapportage start met een presentatie door het College. Daarna kunnen vragen door de raad worden gesteld ter verheldering.

Ten behoeve van de behandeling van de Strategische Agenda en de Programmabegroting 2016 is een aantal discussiepunten door de fracties aangeleverd. Deze punten zijn in een vijftal thema’s gerubriceerd, welke achtereenvolgens worden besproken.

 

 1. Presentatie bestuursrapportage

Het College presenteert de bestuursrapportage, uitgaande van de hoofdlijnen. De tweede bestuursrapportage geeft de situatie tot en met augustus 2015 weer. Bij de behandeling van de eerste bestuursrapportage is de verwachting uitgesproken, dat de financiële situatie zal verslechteren. Uit de tweede bestuursrapportage blijkt dat deze verwachting terecht was. De eerste prognose van de jaarrekening 2015 ziet er dan ook niet bepaald gunstig uit. Aan de andere kant zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In de presentatie wordt hierop ingegaan en voorts zal worden toegelicht wat de begrotingswijziging inhoudt. Met de vaststelling van deze begrotingswijziging in november bestaat de verwachting dat voor 2015 op nihil wordt uitgekomen.

Een aantal posten is nog niet verwerkt in deze bestuursrapportage en in de Strategische Agenda. Deze zullen pas worden verwerkt aan de hand van de septembercirculaire.

 

Het College is blij met de uitvoering van de aanbevelingen van adviseur Dijkstra. Voorts is het College blij met het visiedocument Zutphen 2025, met de uitvoering van stads- en regiocontracten en met de groeiende rol van Zutphen in de Stedendriehoek. Het College maakt zich wel zorgen over de positie van Zutphen als samenwerkingspartner. Het rapport Sterk Bestuur heeft het College tot nadenken gestemd en de rol van Zutphen als samenwerkingspartner verdient nadrukkelijk aandacht. Ten aanzien van dit aspect is de heer Van Netten ingehuurd om een strategische verkenning uit te voeren.

Momenteel wordt heel veel energie gestoken in het behoud van de werkgelegenheid.

 

Het College gaat in op de aanpak van nul- tot zes jarigen. Dit betreft een belangrijk aandachtspunt in de strategische agenda. Er wordt momenteel gewerkt aan een planmatige aanpak, gericht op gelijkwaardige ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Zutphen.

Het College is in gesprek met het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs, waarbij wordt gezocht naar een meer actieve rol van de gemeente - naast het onderwijs - in het ontwikkelen van een nieuwe strategie. Het is belangrijk om naast kwantiteit ook meer aandacht te ontwikkelen voor kwaliteit van schoolgebouwen en voor multifunctioneel en meervoudig gebruik van gebouwen.

De raad zal worden bericht over de stand van zaken met betrekking tot het sociaal domein. De status quo tot en met augustus 2015 zal ter kennisname aan de raad worden gestuurd.

Tijdens de geplande vergadering op 2 november 2015 zal worden ingegaan op de uitvoeringskosten. In oktober en november vinden gesprekken plaats met de uitvoeringsorganisaties over de benodigde uitvoeringskosten. Dit zal leiden tot een uitwerking voor de begroting 2016.

Bij Plein kan sprake zijn van een wijziging op de begroting 2016.

 

Het College gaat in op de ontwikkelingen rond vluchtelingen en AZC’s. Het College maakt zich zorgen over het draagvlak in de samenleving en wil blijvend investeren in opvang voor mensen die het nodig hebben. Noodzakelijk voor het creëren en behouden van draagvlak is heldere communicatie met alle betrokkenen. Met name bij kwetsbare onderwerpen en kwetsbare personen is heel veel aandacht nodig voor heldere communicatie en zuivere rollen. Dit moet leiden tot het aangaan van goede partnerschappen.

Een belangrijk punt van zorg voor het College betreft de ontwikkelingen rondom de BUIG en beschut werk.

Er is veel te doen rond geldstromen. De gemeente Zutphen heeft een aanvraag ingediend voor compensatie over het jaar 2014. Tegelijkertijd loopt er een aanvraag voor de vangnetregeling 2015.

De voorlopige cijfers 2016 wat betreft de BUIG laten een positief beeld zien, maar het risico is nog te groot om dit voordeel op dit moment al te kunnen kapitaliseren.

De bijdrage aan het Plein wordt minder snel doorgevoerd dan beoogd. Dit heeft te maken met de verwachting dat de instroom in uitkeringen minder snel zal verlopen dan aan het begin van 2015 werd verwacht.

In Zutphen blijft het aantal personen met een uitkering hoog. Hiertoe zal een Taskforce Werk worden ingesteld.

 

Vervolgens wordt de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van statushouders toegelicht. In 2015 dienen nog dertig personen een woning toegewezen te krijgen.

Een punt van zorg is betaalbaar wonen. De nieuwe Woningwet brengt veranderingen met zich mee, welke op een later moment aan de raad zullen worden toegelicht. Nu de woningmarkt weer aantrekt, wordt bezien hoe de gemeente zo goed mogelijk kan faciliteren op het gebied van nieuwbouw.

Het College maakt zich zorgen over de 129 zieke kastanjebomen in de gemeente. Het is moeilijk dit groen aan te vullen.

Bij het beheer van de openbare ruimte wordt gezocht naar nog meer mogelijkheden om nòg meer mensen mee te laten doen. Er wordt hard aan gewerkt om de omgeving leefbaar te houden.

Het College is blij met de projecten die momenteel in Zutphen worden uitgevoerd, zoals de Pelikaanstraat, de Marspoortstraat en de Groenmarkt. Ook vanuit de omgeving wordt positief gereageerd op de huidige aanpak.

Het College maakt zich zorgen over de prognose van de jaarrekening 2015. Hiertoe zal een begrotingswijziging worden voorgesteld. Spreker licht toe dat op een budget van 160 miljoen euro slechts veertig procent beïnvloedbaar is.

Eind 2016 vindt de oplevering van parkeergarage De Mars plaats. Dit project loopt naar wens. De subsidies zijn inmiddels aangevraagd en de contacten met ProRail en RWS zijn goed.

Het College zal in 2015 en 2016 sterk inzetten op de economische agenda. Voorts wordt ten aanzien van de financiële verhoudingen een krachtige lobby gevoerd richting het Rijk.

Het College hoopt op instemming van de raad met de voorgestelde formatie.

 

Vragen door de raad naar aanleiding van de presentatie

De SP vindt dat er veel energie moet worden gestoken in de lobby naar het rijksniveau, om duidelijk te maken dat er te weinig geld is om de problemen in Zutphen op te lossen. De SP vraagt hoe de positie van Zutphen is in de gezamenlijke lobby van de 32 gemeenten en wil weten of de speciale positie van Zutphen voldoende voor het voetlicht wordt gebracht.

 

Het College antwoordt dat tweehonderd gemeenten meewerken aan de lobby richting het Rijk. Ook Zutphen levert daar input voor. Eind oktober wordt een brief in Den Haag aangeboden. Waarschijnlijk wordt een bijeenkomst belegd in verband met deze brief en mogelijk is er dan profilering mogelijk. Spreker denkt echter dat het niet beter werkt om als individuele gemeente op te treden in deze lobby.

 

De VVD verwijst naar het gebruik van de termen “blij” en “niet blij” en pleit er voor in de formuleringen toch iets meer afstand te nemen.

 

Burgerbelang informeert naar de financiële risico’s voor het sociaal domein.

 

Het College antwoordt dat het grootste risico zit in de vaststelling van het verdeelmodel op de BUIG. In 2015 was Zutphen in het nadeel. In 2016 lijkt Zutphen er juist veel op vooruit te gaan. Hier valt als gemeente niet op te sturen en in de brief aan het Rijk wordt ook nadrukkelijk aandacht voor dit aspect gevraagd.

Daarnaast is er een inhoudelijk probleem, namelijk de hoge werkeloosheid. De gemeente doet er alles aan om hierin bij te sturen.

Voorts bestaan er risico’s op het gebied van de jeugd en de Wmo. De tussenrapportage laat nog steeds geen tekorten zien, maar er is nog een aantal onzekerheden. Begin 2016 kan pas een goed overzicht van 2015 worden gegeven.

Er is een voorstel in voorbereiding ten aanzien van regionale risicospreiding.  

 

PvdA vraagt hoe het tekort voor de jaarrekening 2015 kan worden teruggebracht naar nul.

 

Het College licht toe dat dit tekort via een begrotingswijziging ten laste van de algemene reserves zal worden gebracht.

 

D66 constateert dat sprake is van een nieuwe manier van presenteren van de bestuursrapportage. De presentatie is overzichtelijk, maar roept bij een aantal portefeuilles ook veel vragen op. D66 vraagt of de gepresenteerde zorgpunten de belangrijkste zijn. De fractie informeert naar de oplossingen en vraagt zich af welke invloed de gemeente daarop heeft. De fractie geeft aan in de presentatie veel oplossingen te missen en verwijst als voorbeeld naar het onderdeel woningbouw.

Het College geeft aan, dat het zoeken naar oplossingen een voortdurend proces is. Op het gebied van woningbouw is de gemeente in gesprek met vier woningcorporaties. In elk overleg wil het College vorderingen zien. De bevordering van woningbouw heeft ook alles te maken met het aanbod aan mooie kavels en daar is de gemeente volop mee aan het werk. Als initiatiefnemers met plannen komen, staat de gemeente daar voor open.

D66 vraagt zich af hoe de zorgen ten aanzien van de realisatie van woningbouw kunnen worden weggenomen.

 

Het College antwoordt dat het economisch herstel zich voorzichtig inzet. Spreker zou dit liever wat krachtiger zien.

 

De ChristenUnie verwijst naar de doorstroom van statushouders naar woningen. Dit aantal is nu teruggebracht tot dertig, maar de vraag is wat de gemeente gaat doen als de vraag sterk toeneemt.

 

Het College geeft aan dat alle mogelijkheden worden bekeken. Alle panden die huisvestingsmogelijkheden bieden, worden in ogenschouw genomen. Het College belooft zo snel mogelijk concrete plannen op tafel te leggen.

 

Burgerbelang verwijst naar het tekort op de jaarrekening 2015, dat via de dekking vanuit de algemene middelen tot nihil wordt teruggebracht. Spreker vraagt of dat in 2016 is verwerkt in de begroting.

 

Het College beantwoordt bevestigend.

 

 

 1. Strategische agenda 2016-2019 en programmabegroting 2016

De ChristenUnie vindt voorliggende stukken goed leesbaar. Deze bieden een overzichtelijke en feitelijke weergave van de financiële situatie van Zutphen.

Het gaat in dit stadium om de grote kaders. Voor 2016 is een gesloten jaarbalans gepresenteerd. Kijkend naar het weerstandsvermogen in combinatie met een aantal ontwikkelingen, die moeilijk zijn in te schatten, is het de vraag hoe groot het financiële tekort is dat gaat ontstaan.

Een opvallend element in de begroting betreft het weerstandsvermogen, dat voor een belangrijk deel wordt bepaald door onbenutte belastingcapaciteit, namelijk de OZB. Deze loopt dertig procent achter op de toegestane belastingcapaciteit. Met dit gegeven in het achterhoofd is het tekort voor de komende vier jaren niet zo groot als werd verondersteld en zou het ‘gat’ vrij eenvoudig kunnen worden gedicht.

De ChristenUnie meent dat binnen het voorliggende kader prima kan worden geopereerd.

 

D66 constateert dat de begroting de komende jaren steeds verder in de rode cijfers komt. De fractie is van mening dat het probleem niet via belastingverhoging kan worden opgelost, maar de problemen hierdoor juist naar voren worden geschoven.

 

De ChristenUnie is het daarmee eens, maar stelt dat het kader ruimte genoeg biedt om het op deze manier vast te stellen. De fractie ziet het meer als een back up.

 

De SP vindt het prettig dat er een discussie over dit onderwerp gaat plaatsvinden.

 

De VVD is blij met de behapbare omvang van de documenten. De fractie heeft wel de indruk dat er nog wel een slag te maken is. De afsluiting van ieder onderwerp geeft toch te weinig zicht op wat er in totaliteit gaande is. Met name ten aanzien van alle veranderingen in verband met de transities heeft de fractie behoefte aan meer inzicht. Via de stukken die door het College zijn toegezegd, hoopt de fractie dit inzicht te krijgen.

Burgerbelang kijkt iets anders aan tegen de Strategische Agenda. Het College wil iets meer risico’s gaan lopen. De fractie wenst dat de financiën op orde zijn en pleit nadrukkelijk voor een sluitende begroting.

Het CDA is positief over de nieuwe opzet van de Strategische Agenda.

 

PvdA complimenteert met de helderheid van voorliggend document. De fractie is blij met de nuancering die de ChristenUnie aangeeft. De fractie vindt het positief dat het College werk wil maken van werk en hoopt dat de taskforce, die hiervoor wordt ingesteld, voldoende borging krijgt.

Na 2016 staat de gemeente Zutphen voor fundamentele keuzes. De PvdA is bereid op alle fronten de discussie aan te gaan.

GroenLinks heeft begrepen dat dit niet per definitie het geval hoeft te zijn en dat het na 2016 ook nog kan meevallen. De huidige lijn is om het bestaande voorzieningenniveau te handhaven in de veronderstelling dat het beter gaat met de conjunctuur.

 

D66 is verontrust over de begroting en de strategische plannen. De tekorten en keuzes worden vooruitgeschoven. Er worden ambitieuze plannen gemaakt, maar ook deze worden vooruit geschoven.

Er wordt een taskforce gecreëerd om werk te creëren. D66 ziet daar geen heil in. De fractie wil liever ambitieus zijn en concreet “dingen doen waar de gemeente dat kan”. De gemeente is niet in staat werk te genereren. Afstemming tussen onderwijs, stages en werkgevers beschouwt de fractie als inzet op de instroom en uitstroom.

D66 ziet dat in de begroting kunstgrepen worden toegepast om de begroting zo ver mogelijk in de goede richting te krijgen. In risicobeheersing blinkt de gemeente niet uit, maar het College denkt de risico’s nu beter te kunnen beheersen. De fractie denkt dat het verstandig is om concreter en realistischer te zijn en de geformuleerde ambities zo concreet mogelijk te formuleren.

 

GroenLinks is benieuwd welke fundamentele keuzes de fractie voorstelt.

D66 wil op het gebied van werk veel meer inzetten op instroom en uitstroom.

Op het gebied van cultuur zijn de middelen beperkt en toch wordt er weer een commissie ingesteld. Het bevreemdt D66 dat niet reeds bekend is voor welke keuzes de gemeente staat. Daar is - volgens de fractie - geen nieuwe commissie voor nodig. De fractie stelt dat al jaren wordt gepraat, maar op enig moment moeten er toch keuzes worden gemaakt.

 

PvdA vraagt wat D66 anders zou willen zien.

 

D66 wenst meer snelheid in de totstandkoming en uitvoering van nota’s in plaats van zaken naar voren te schuiven.

 

ChristenUnie sluit zich bij deze laatste opmerking aan. Spreker vraagt wat D66 anders zou doen dan het College om de begroting technisch zoveel mogelijk sluitend te krijgen.

 

De voorzitter schuift deze vraag door naar het volgende onderdeel ‘risico’s in de begroting’.

 

BewustZW is het eens met de inleidende woorden van de ChristenUnie.

De fractie vindt dat anders moet worden omgegaan met de inflatiecorrectie en zal daar op een later moment op terugkomen. De fractie wil inzetten op het vastgoed van de gemeente. Een verhoging van de OZB is voor BewustZW niet in beeld.

 

 

Ingebrachte discussiepunten

 

 1. Risico’s in de begroting

 

De Stadspartij: andere manier van afschrijven, dekking extra formatie

De grootste bezuiniging in de begroting 2016 moet worden gerealiseerd door minder af te schrijven. Het College is voorts van mening om scherper te begroten, zodat tegenvallers beperkt worden of helemaal niet meer voorkomen.

De fractie maakt zich zorgen hoe dat ‘scherper aan de wind zeilen’ wordt geïmplementeerd en vraagt zich af of deze zorg ook door andere fracties wordt gedeeld.

Voorgesteld wordt de formatie uit te breiden met 6,5 fte en de structurele dekking daarvoor pas bij de begroting 2017 in de uitvoeringsbudgetten voor het fysieke terrein te zoeken. De fractie wenst nu alvast zicht op de financiering.

Voorts is de fractie niet tevreden over het antwoord op gestelde technische vragen ten aanzien van de bezuinigingen in het fysieke terrein. De Stadspartij benadrukt de positieve invloed van een groene omgeving, maar vindt het belangrijker om eerst tot een verantwoorde financiering van de extra ambtelijke kosten te komen.

 

Het CDA: precario

Het CDA is niet tegen de heffing van precariorechten. De bewoners van Zutphen betalen reeds circa twintig euro aan precario. Echter, dit geld komt niet in Zutphen terecht. De omzichtigheid waarmee deze heffing gepaard gaat, baart het CDA wel zorgen. Het idee om de opbrengst van de precariorechten in een bestemmingsreserve te storten, spreekt de fractie niet aan. Het CDA wil het bedrag liever in 2015 en 2016 gebruiken. De fractie is erg benieuwd welke ideeën D66 hierover heeft.

 

D66: precario

D66 vindt het niet de juiste weg om de rekening bij de burger leggen zonder eerst de eigen begroting op orde te hebben.  

 

Reacties w.b. risico’s in de begroting

Burgerbelang kan zich in de meeste voorstellen van het College vinden. Dit geldt in principe ook voor de heffing van precariorechten. Echter, de fractie wil het geld pas gebruiken als het ook echt binnen is.

Dat geldt ook voor de verwachte bezuiniging op het Plein ad € 800.000,=. Ook deze besparing wil Burgerbelang pas inzetten als het geld binnen is.

Voor het dekken van het tekort ziet de fractie eerder een oplossing in het gebruiken van de BUIG.

GroenLinks is van mening dat de inkomsten uit de precariorechten veel zekerder zijn dan die uit de BUIG. De suggestie van Burgerbelang acht de fractie merkwaardig. Als het bedrag van één miljoen euro uit de precarioheffing niet mag worden uitgegeven, dan zal ergens anders moeten worden bezuinigd.

 

Burgerbelang stelt dat de BUIG een toezegging vanuit het Rijk betreft. De fractie wil de inkomsten uit de precarioheffing wel gebruiken, maar pas als het geld binnen is.

De ChristenUnie stelt dat zowel de BUIG en de algemene uitkering niet zijn meegenomen in de vaststelling van het financiële plaatje.

 

De PvdA stelt dat het vooral gaat om het vertrouwen dat de begroting een solide basis vormt. De fractie denkt dat dit inderdaad het geval is. In de begroting wordt altijd uitgegaan van een aantal veronderstellingen. Wat betreft de BUIG, wil de PvdA niet te veel vooruitlopen op zaken die nog niet zeker zijn en volgt daarin de lijn van het College.

De fractie adviseert uit te gaan van de hetgeen in juni jl. door het Rijk is gecommuniceerd. Het College geeft aan, door € 800.000,= minder uit te geven, vertrouwen te hebben in het beleid om mensen aan het werk te helpen. Voor 2017 is echter nog wel sprake van een tekort en de PvdA stelt dat daar nog een goede fundamentele discussie over moet worden gevoerd. De PvdA wil meer inzicht in hoe het College dit proces denkt te gaan inrichten. De fractie vindt het een te groot risico om te hopen op meevallers.

De SP stelt dat de precarioheffing een lastenverzwaring voor de burgers betekent, waar de gemeente geen invloed op kan uitoefenen. Spreker ziet niet op welke andere manier bezuinigd kan worden om de begroting sluitend te maken. Voor een volgende behandeling zou het makkelijker zijn als er meerdere keuzes worden voorgelegd.

 

De Stadspartij stelt dat de inwoners in Zutphen al precarioheffing betalen voor andere gemeenten in de regio. Op landelijk niveau wordt gekeken of de precariorechten wel geheven mogen worden. Voorts zegt het College dat er weinig andere keuzemogelijkheden zijn om de begroting sluitend te krijgen. Alleen als de raad uitvoerig inzicht zou hebben in de begroting, dan zou zij zelf alternatieven aan kunnen dragen. De fractie zou de discussie eigenlijk anders willen voeren, namelijk op basis van meer keuzemogelijkheden.

 

GroenLinks spreekt waardering uit voorde suggestie van de PvdA, om als de conjunctuur tegen valt, volgend jaar alsnog de discussie aan te gaan. Spreker acht dit een goede insteek. De fractie wil weten wanneer duidelijk is op welk moment die discussie gevoerd zal moeten worden.

De VVD stelt - in reactie op het onderwerp ‘risico’s in de begroting’ - dat de reserves worden gebruikt om de begroting sluitend te krijgen. De raad heeft dit middels begrotingswijzigingen goedgekeurd.

De fractie wenst in het vervolg bij begrotingswijzigingen meer zicht te krijgen op de lasten die aan de orde zijn en de betekenis hiervan voor de reserves.

Burgerbelang vindt de opmerking van GroenLinks dat de begroting sluitend is erg eenvoudig gesteld. Er dienen immers wel maatregelen te worden genomen om de begroting sluitend te maken. Voor die maatregelen zijn fundamentele keuzes nodig.

 

Reactie College

De voorzitter verzoekt het College in te gaan op de fundamentele keuze om een voorstel aan de raad voor te leggen waar eigenlijk geen keuzeruimte meer in zit voor de raad.

 

Het College licht toe dat het aantal programma’s in de begroting is teruggebracht van dertien naar vijf. Een aantal fracties geeft aan daardoor een beetje de aansluiting te missen tussen de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016. Het College verwijst naar de opmerking van Stadsbelang, ten aanzien van het scherper sturen en begroten en stelt dat het College er juist aan de voorkant op tijd bij wil zijn en bij wil kunnen sturen op het moment iets verkeerd gaat. Het College stuurt daarbij ook op budgetten door regelmatig de ontwikkelingen tegen het licht te houden. Het College heeft een andere mening ten aanzien van de risico’s die worden genomen. In de ogen van het College is sprake van verantwoorde risico’

s. Bij elk collegevoorstel zal voortaan een risicoanalyse worden gevoegd, zodat tijdig kan worden bijgestuurd / ingegrepen.

Burgerbelang verwijst naar het document waarin staat dat het College bewust meer risico neemt. Nu lijkt het College dat tegen te spreken.

 

Het College antwoordt dat er meer risico wordt genomen, maar wel op een verantwoorde manier. Er volgt nog een Forum over dit onderwerp.

 

De Stadspartij heeft begrepen dat besluitvorming al in de volgende raadsvergadering plaats moet vinden. De raad moet er dan wel achter staan. Het College stelt dat er weinig risico is. Feit is wel, dat de combinatie van alle tegenvallers dit jaar leiden tot een begrotingstekort van 2,7 miljoen euro leiden. De fractie acht dit een behoorlijk risico. Spreker vraagt wat het College eraan gaat doen om te voorkomen dat dit weer gebeurt.

 

Het College geeft aan dat de gemeente ongeveer 35 procent van de begroting zelf kan beïnvloeden. Voor het overige deel is de gemeente afhankelijk van het landelijke politieke niveau.

Het College geeft vervolgens aan, dat met deze Strategische Agenda een politiek-inhoudelijke keuze aan de raad wordt voorgelegd.

Er kan worden geconstateerd dat er een tweedeling gaande is in de samenleving. De gemeente wil de koers verleggen om die tweedeling te verkleinen. Dat leidt tot een aantal investeringen en extra inzet op een aantal dossiers. Een aantal zaken wil het College op dit moment ook niet aantasten.

Dit alles bij elkaar vormt de fundamentele basis voor de Strategische Agenda en de begroting. Dit heeft geleid tot het besluit van het College om in deze begroting niet scherp te gaan bezuinigen, maar om een aantal maatregelen voor te stellen met als doel de koers te verleggen. Dat is noodzakelijk om de tweedeling effectief aan te pakken. Het College ziet dit als een politiek-inhoudelijke keuze. Als deze tweedeling niet wordt aangepakt, zullen de problemen alleen maar groter worden. De discussie die nu wordt gevoerd over risico’s en dergelijke is meer technisch van aard.

Ten aanzien van de risico’s, merkt het College op, dat voortgaan met begroten op de oude manier betekent dat er ‘gesneden’ moet worden in een aantal beleidsterreinen. De keuze die het College nu maakt, betekent dat er strak moet worden begroot, waarmee het risico wat hoger wordt. Toch vindt het College dit verantwoord, mede gezien het weerstandsvermogen van de gemeente. Het weerstandsvermogen heeft zich gunstig ontwikkeld en daarom kiest het College er liever voor om bij de jaarrekening de balans te moeten opmaken dan nu al te gaan ‘snijden’ in een aantal begrotingsposten.

 

GroenLinks geeft aan het met deze insteek eens te zijn.

 

 

 1. Aantrekkelijke gemeente

 

CDA: Aantrekkelijke gemeente

Het CDA stelt dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente moet blijven en zich daarin verder moet ontwikkelen. Het CDA vindt dat met name op het gebied van toerisme weinig aanzetten zijn te vinden in de Strategische Agenda.

Een ander belangrijk punt bij dit thema is het hoge percentage mensen dat afhankelijk is van een uitkering. Daar wordt door de gemeente veel inzet op gepleegd. Anderzijds moet Zutphen ook aantrekkelijk blijven voor het deel van de bevolking dat geen uitkering krijgt. De fractie maakt zich daar zorgen over. Er wordt namelijk fors bezuinigd op cultuur en openbare ruimte; het CDA wil daar kritisch naar kijken.

Onderzoek heeft aangetoond dat het veel efficiënter en effectiever is om in te zetten op bestaande inwoners in plaats van op nieuwe inwoners.

Het CDA geeft desgevraagd aan, dat de groep met en de groep zonder uitkering geen tegengestelde belangen hebben. De focus van de gemeente ligt nu wel héél sterk op het deel met een uitkering.

 

SP: Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een basisbehoefte voor inwoners. Er zijn veel rapporten over geschreven en het College is “goed bezig” om belemmeringen op dit gebied weg te nemen. Het gaat daarbij niet alleen om het huis “in stenen” en een betaalbare woning, maar om veel meer. Als wordt geïnvesteerd in betaalbare woningen heeft dat een positief effect op veel meer zaken. Als de volkshuisvesting goed is geregeld, is het heel goed mogelijk dat er minder geld hoeft te worden uitgegeven in het sociaal domein. Bepaalde problemen in de samenleving kunnen een gedeelde oorzaak hebben, waaronder het niet hebben van een woning.

 

GroenLinks: Woongemeente ?

De fractie is blij met de Strategische Agenda; dit ook omdat de fractiespeerpunten hierin worden herkend. GroenLinks hoopt dat Zutphen dé fijne plek wordt om te wonen. De vraag is of de focus meer moet liggen op Zutphen als woongemeente of op Zutphen als werkgemeente. Het liefst wil iedereen beide, maar het is beter om wat werk betreft te focussen op werkgelegenheid in de regio, waarbij het belangrijk is dat Zutphen zich wel nadrukkelijk positioneert.

GroenLinks stelt voorts dat Zutphen de enige gemeente is in de regio waar de zwaarste milieucategorie bedrijven zich kan vestigen. De fractie vraagt hoe dit kan worden uitgebuit.

GroenLinks wenst in te zetten op Zutphen als woongemeente met werkgelegenheid in de regio.

 

Lijst van Vliet: Inzet ondergrondse gangen en kelders op toeristisch gebied en maaibeleid

De werkgelegenheid neemt in Zutphen fors af. Anderzijds is Zutphen een schitterende stad met veel oude gebouwen en heeft veel te bieden op toeristisch gebied. De pleit voor onderzoek naar ondergrondse gangen, waarmee ook werkgelegenheid kan worden gecreëerd en het toerisme wordt gestimuleerd.

 

Reacties:

Burgerbelang heeft diverse malen gehoord dat Zutphen een aantrekkelijke gemeente is. Uit de Woonagenda blijkt echter, dat Zutphen - wat aantrekkelijkheid betreft - op de laatste plaats staat. Spreker vraagt zich af of de raad zichzelf niet voor de gek houdt. De vraag is belangrijk voor wie Zutphen aantrekkelijk is of moet zijn. Het is belangrijk om na te denken hoe Zutphen aantrekkelijk kan worden gemaakt voor anderen en niet voor de raad zelf. Burgerbelang meent dat het moeilijk is om te sturen in woonaangelegenheden. Betaalbaar wonen is een mooi streven, maar daar moet wel geld voor zijn. Dit zal van de corporaties moeten komen. Dit vereist goed overleg, maar de invloed van de gemeente is beperkt.

 

De SP verwijst als voorbeeld naar de gemeente Assen, waar de gemeente zelf het initiatief heeft genomen om een aantal woningen te bouwen. De fractie roept op om te kijken naar de mogelijkheden.

D66 is blij met pleidooi van GroenLinks voor een aantrekkelijke woongemeente. D66 vraagt wat dit betekent voor de keuzes die de fractie maakt voor de toekomst.

GroenLinks stelt dat het bieden van hulp om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen ook bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeente. De fractie wil voorkomen dat de gemeente zoveel mogelijk in wil zetten op àlles. Werkgelegenheid voor inwoners van Zutphen kan immers ook in de regio zijn.

 

D66 zegt - in reactie op GroenLinks - dat overal verbindingen kunnen worden gelegd, maar dat toch duidelijke keuzes zullen moeten worden gemaakt. D66 is het er mee eens dat werkgelegenheid in de regio ook voldoet, maar dan zou deze taak wellicht bij de Stedendriehoek kunnen worden neergelegd, zodat Zutphen zich meer kan richten op de woonomgeving.

Het CDA stelt - in reactie op Burgerbelang - dat er meerdere rapporten zijn waaruit blijkt dat Zutphen wel degelijk een aantrekkelijke gemeente is.

 

Burgerbelang bevestigt dat Zutphen aantrekkelijkheden heeft. De vraag is echter hoe anderen tegen Zutphen aankijken en kunnen worden “binnengehaald”. De fractie is geschrokken van het onderzoek, waaruit blijkt dat Zutphen in een lijstje van zeven gemeenten in de regio op de laatste plaats staat.

 

 1. Werk

 

GroenLinks: Aanpak 22% werkeloosheid

GroenLinks verwijst naar eerdere opmerkingen over dit thema.

 

SP: Taskforce

De SP stelt dat iedereen het erover eens is, dat iets aan de hoge werkloosheid moet worden gedaan. Dat is het idee achter de Taskforce Werk. Het is echter nog niet helder wat er precies gedaan gaat worden. De SP wenst graag een toelichting op de opdracht van de taskforce.

 

D66 zegt in reactie op de SP dat de fractie de taskforce niet ziet als een praatgroep, maar denkt dat de inzet van de taskforce toch weinig zal bijdragen. D66 zet liever in op de dingen waard de gemeente wel een bijdrage aan kan leveren, zoals op de in- en uitstroom.

PvdA is het niet met D66 eens. De fractie is het ermee eens dat de gemeente zelf geen banen kan scheppen maar zij kan wel faciliteren middels beleid, bijvoorbeeld door ondernemers te faciliteren. De PvdA vindt het belangrijk om de ambitie uit te spreken dat je als gemeente wil werken aan werk. Een taskforce kan daar een goede bijdrage aan leveren.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van de PvdA. GroenLinks kan zich ook niet voorstellen dat D66 het promoten van Zutphen voor bedrijven niet zinvol vindt.

De VVD verwijst naar de uitgesproken zorgen over de Rechtbank. De VVD vindt dat de gemeente niet alleen aanwezig moet zijn aan de onderhandelingstafel om dit soort instellingen of bedrijven te behouden, maar ook moet nadenken over een plan B of C. Hierin kan de Taskforce Werk zeker een goede bijdrage leveren.

De VVD wenst voorts kritisch te kijken of de huidige manier waarop het Plein functioneert de meest geëigende constructie is. Het Plein staat nu nog behoorlijk op afstand. De raad wordt door de wethouder wel geïnformeerd, maar heeft zelf niet heel veel mogelijkheden om te sturen. In het totaalbeeld van “het helpen van mensen aan werk” zou de VVD dit aspect graag meegenomen zien.

 

GroenLinks doet de suggestie om dit in het gesprek over governance een rol te geven.

 

De VVD stelt dat governance een belangrijk item is in de fase van fusie tussen Delta en het Plein, maar governance ligt op een hoger vlak en lost niet het gat op waar de fractie op doelt.

Burgerbelang maakt zich grote zorgen over het Plein en vraagt zich af voor wie deze gemeenschappelijke regeling eigenlijk is bedoeld. Spreker verwijst ook naar de enorme bedrijfslasten die hiermee zijn gemoeid. Burgerbelang vraagt zich af of in deze vorm met het Plein moet worden doorgegaan. De fractie overweegt hiertoe een motie in te dienen.

 

De Stadspartij kan de zorgen over bepaalde onderdelen van het Plein goed begrijpen, maar spreker wil voorkomen dat de enorme ervaring en het aanwezige netwerk worden ‘weggegooid’.

 

Reactie College

Het College stelt, dat het beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom een fundamentele taak is van de gemeente. Het College komt nog terug met een aantal maatregelen in het kader van de vangnetregeling die binnen het bestaande beleid kunnen worden gepast. Het College heeft echter de indruk dat er méér mogelijk is. Da gaat het over vraagstukken als ‘Hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar?’ en “Waar zitten de gaten?”

Er is een grote vraag naar technisch geschoold personeel. Middels het aanbieden van onderwijsprogramma’s kunnen technisch geschoolde mensen met een uitkering worden bijgeschoold, zodat zij weer aan de slag kunnen.

Het doel van de Taskforce Werk is om hierin grote slagen te maken.

Daarmee wil het College niet het beeld wekken dat de focus van het College grotendeels ligt op mensen zonder werk. Het gaat om de leefbaarheid in de samenleving in haar volle breedte. Het College benadrukt dat de focus niet op de totale 22 procent van de beroepsbevolking zonder werk ligt. De helft van deze groep is namelijk duurzaam arbeidsongeschikt en dat is niet groep waar de focus van de gemeente op ligt. De taskforce concentreert zich op het verder beperken van de instroom en het bevorderen van de uitstroom, door te kijken hoe een goed ondernemersklimaat kan worden gecreëerd zodat er meer werkgelegenheid komt en blijft. Het College is het eens met de stelling van de PvdA dat inzetten op hetgeen er reeds is, de grootste kans biedt op succes. Inzetten op hetgeen je hebt, moet echter ook gepaard gaan met uitbouwen en verdieping, want dat maakt het aantrekkelijk voor derden om zich te vestigen.

Het College zegt een voorstel toe over de wijze waarop de taskforce wordt ingericht en de concrete opdracht van de taskforce.

 

De voorzitter wijst op het late tijdstip en meldt het voornemen om de vergadering te schorsen. Hij vraagt de leden waar hun voorkeur ligt wat betreft de behandeling van de rest van de agenda en concludeert, na overleg met de griffier, dat er een parallelle vergadering zal zijn op 2 november, voorafgaand aan de raadsvergadering, waar de rest van dit agendapunt kan worden besproken.

De voorzitter schorst de vergadering om 22.16 uur.

 

 

De vergadering wordt geschorst.

De rest van de agenda wordt verdaagd naar de parallelle vergadering op 2 november a.s.

 

 

De hierna volgende onderdelen komen dus op 2 november aan bod.

 

3. Werk (vervolg)

D66: taskforce werk, best practices, middelen, doelstelling, instroom/uitstroom

 

 1. Rol gemeente

CDA: inzet van bewoners

GroenLinks: loslaten of rol pakken

VVD: netwerkspeler

 

 1. Zorg

LvV: aanbesteden per wijk, zorg dicht bij de mensen

 

Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG)

 

3. Werk (vervolg)

D66: taskforce werk, best practices, middelen, doelstelling, instroom/uitstroom

 

 1. Rol gemeente

CDA: inzet van bewoners

GroenLinks: loslaten of rol pakken

VVD: netwerkspeler

 

 1. Zorg

Lijst van Vliet: aanbesteden per wijk, zorg dicht bij de mensen

 

Bundeling van Uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten (Wet BUIG)

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken