Pagina delen

Forumverslag 12-09-2016

Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1 (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BurgerbelangH.J.M Verschure
VVDH. Hissink
D66H. Brouwer
CDAG.H. Brunsveld
PvdAF.J.M. Heitling
StadspartijC.R.L. van Toor
GroenLinksA.J.A. Putker
SP
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter geeft woord aan college:

2. College: cijfers zijn vertraagd, duurde wat langer door check accountant, goedkeuring was nodig. Economie trekt aan en er wordt weer gebouwd, te zien aan projecten Halve Maanstraat, Helbergen, verkoop Leesten-Oost.

3. Vragen

VVD: Leesten-Oost is een zorgenkindje. Hoe wordt rekening gehouden met nieuwe wetgeving?

College: wat Leesten-Oost betreft zijn we niet meer afhankelijk van Koopmans, dus we hebben weer zelf de regie over de grondverkoop in Leesten-Oost.

Ambtelijk: Wat nieuwe wetgeving betreft, dit hangt af met welke rente wordt gerekend. Volgens de commissie BVV moet met de daadwerkelijke rente worden gerekend. De wijzigingen in de gevolgen worden verwerkt in een tweede notitie die klaar zal zijn in november 2016

College: dus vóór de behandeling van de strategische agenda 2017

D66: Er is veel belangstelling voor Helbergen. Gaat de ontwikkeling van het zuidelijk deel moeilijker? Lukt de verkoop van dit gedeelte niet, wordt dan afgezien van verkoop van het zuidelijk deel, of wordt voor een andere oplossing gekozen? Uitgeven in kavels?

College: wat het zuidelijk deel van Helbergen betreft, daar is veel contact met de mensen. Ze zijn enthousiast en de gemeente geeft daarvoor ruimte. Dit jaar wordt van de grond gebruik gemaakt.

D66: wanneer is voor het college het punt bereikt dat moet worden geconstateerd dat afspraken niet worden nagekomen en dat moet worden ingegrepen?

College: er moet wel een kans worden geboden en die mogelijkheid bestaat tot 2021. Op 1 januari 2017 moet duidelijkheid worden gegeven over het gebruik.

PvdA: wethouder noemde economische ontwikkeling en huizenverkoop positief of positiever?

College: er werd bedoeld positiever.

PvdA: Als gesproken wordt over afwaarderen, wat kost het ultieme scenario? Heeft het transformeren van winkel- naar woonstraten invloed op afwaarderen van andere bouwlocaties ivm de contingenten?

College: over de winkelstraten: in de binnenstad wordt compacter gebouwd, dat kost contingent, maar we moeten wel wat. Er is dus sprake van een zachte plancapaciteit. Verdunning zorgt ook voor minder contingent per bouwlocatie. Soms staat het stoplicht echter op rood.

Ambtelijk: de lange looptijd van bijv. een bouwlocatie als Leesten-Oost geeft risico’s. Wordt afgezet tegen de resultaten. Risico’s worden bovendien gekwalificeerd en er wordt een reservering voor opgenomen.

CDA: kwamen uit de cijfers nog verassingen naar voren?

College: verassingen blijven altijd mogelijk.

Groenlinks: complimenten voor de rapportage, goed dat deze 2x/jaar zo wordt gepresenteerd in raad. Wel wil GROENLINKS weten of de gemeente Zutphen in de bouwlocaties kan herprogrammeren, dus kan inspelen op veranderende woningvraag? En de reserves zijn hard gedaald: moet er geld bij?

College: dank voor de complimenten. Wat wordt bedoeld met de vraag over herprogrammeren?

Groenlinks: wat te doen met niet-realisering van bouwplannen? Vindt een andere verdeling plaats, gericht op verschillende doelgroepen?

College: er zal worden ingespeeld op de woningvraag.

ChristenUnie: CU vindt de presentatie een goed initiatief.

BurgerBelang: nog geen antwoord op vraag wat na 1 januari 2017 met het nomadenkamp op Helbergen gaat gebeuren.

College: dan gaan wij beslissen. Tot wanneer zij mogen blijven staat zeker als een paal boven water.

PvdA: goed om te zien dat de bouw van sociale woningbouw op Noorderhaven goed loopt.

Groenlinks: wij hebben toch wel zorg over de verkoop van de koopwoningen in dat gebied.

Voorzitter: dat loopt ook goed.

4. Voorzitter vraagt aan een ieder of het onderwerp voldoende is besproken om door te laten gaan naar de raad en hierop wordt door het forum positief besloten.

5. Voorzitter sluit de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

 

Toelichting van de motie

De te behandelen motie: aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven. Het woord is aan de indieners voor een toelichting.

Stadspartij: De motie is mede ingediend door D66 en Bewust Zutphen Warnsveld. De speerpunten van het gemeentelijk beleid zijn bekend, maar de motie beoogd een versnelde implementatie van een pakket maatregelen om het vestigingsklimaat te verbeteren. Door commotie rond de reclamebelasting en het vertrek van Payroll Select ontstaat geen goed beeld van Zutphen bij andere bedrijven.

D66: Met de motie wordt beoogd meer invulling te geven aan de prioriteiten.

 

Vragenronde

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

 VVD: Het verbeteren van het vestigingsklimaat moet in samenwerking met bedrijven. Punt 2a, de versnelde vergunningsprocedures, is belangrijk. De gemeente Rheden verliest door lange procedures veel bedrijven. Met betrekking tot punt 2b en 2c is de vraag wat het effect is. Is er onderzoek gedaan? Zijn er andere maatregelen mogelijk? Is dit juridisch houdbaar?

 Stadspartij: De bedoeling is om kleine startende ondernemers via een fiscale maatregel te steunen in de start-up fase. De Belastingdienst heeft soortgelijke instrumenten. Verordeningen kunnen hierop aangepast worden.

 D66: Er zijn gemeenten die dit nu al doen en dit kan meegenomen worden in het Zutphense pakket aan maatregelen.

 De voorzitter geeft aan dat er ruimte is voor verhelderende vragen. Het debat volgt later.

 ChristenUnie: Als de motie bedoeld wordt als denkrichting zijn wij voorstander. Vraag naar aanleiding van punt 3: welke mensen zijn verbonden?

 Stadspartij: De maatregelen zijn bedoeld als voorbeeld. Het gaat om de denkrichting. De kop van de motie is bepalend.

 VVD: In de motie staat wat anders. Het college wordt opgedragen de genoemde maatregelen in te voeren.

 SP: Hoe moet de compensatieregeling OZB gezien worden? Krijgen ondernemers geld terug?

 D66: In andere gemeenten gebeurd dit al,. Daar krijgen startende ondernemers een compensatie voor de OZB.

 Stadspartij: Deze maatregel kan uit twee onderdelen bestaan: compensatie van de OZB en gebieden aanwijzen met lagere lasten. De betrokken partijen waar de CU naar vraagt zijn bijvoorbeeld Zutphen Promotie en de binnenstadmanager.

 ChristenUnie: Er zijn dus geen concrete bedrijven betrokken.

 Stadspartij: Het betreft uitvoerenden die door dit pakket betere resultaten kunnen halen.

 GroenLinks: Wat is de aanleiding voor de motie? Wat is er aan onderzoek voor verricht?

 Stadspartij: Aanleiding is het wegtrekken van bedrijven die zich buiten Zutphen gaan vestigen. Er moet een stimulans komen voor vestiging in Zutphen. Er is gekeken naar wat andere gemeenten nu al doen.

 Burgerbelang:Hoe ziet de OZB-compensatieregeling er in de praktijk uit? Worden er panden voor een gereduceerd tarief aangeboden?

 D66: De motie wil een denkrichting geven. Hier wordt steun voor gezocht bij de fracties. Over de punten en komma’s kan na afloop gepraat worden.

 PvdA: Punt 2a is op zich prima, bij punt 2b en 2c ligt het anders.

 D66: We willen de urgentie benoemen. De afwegingen over het pakket zullen door het college gedaan moeten worden.

 VVD: In de binnenstad wordt al gekeken naar het geven van andere functies aan leegstandgebieden.

 SP: Willen de indieners met deze motie bedrijven voortrekken op burgers? Procedures verkorten is goed, maar de vraag is wel: waarom zijn deze nu te lang?

 Stadspartij: Het betreft maatregelen voor startende ondernemers in de aanloopfase.

 SP: De denkrichting heeft ook een gevaarlijke kant.

 

Reactie van het college op de motie

De voorzitter geeft het woord aan het college.

 College: We zijn al met veel zaken bezig, de vraag is wat deze motie daaraan toevoegt.

De afdeling economie is op orde gemaakt, in overleg met ondernemers zijn tien zaken benoemd die met voorrang opgepakt worden, er is een ondernemershuis, er is een uitvoeringsagenda Clean Tech, het Rode loper beleid ligt er, er is een accountmanager voor netwerken benoemd, het horecavestigingsbeleid wordt nader bekeken en er wordt gewerkt aan de leegstand. Hierin hebben wij een rol als regisseur.

Deze motie is een klein onderdeel van een groot, lopend pakket. Wij vragen om tijd om de maatregelen waar we mee bezig zijn uit te voeren.

 SP: Waarom zijn procedures nu zo lang? Wat is het Rode loperbeleid?

 College: Het Rode-loperbeleid is een regionaal thema waar ook het vergunningenbeleid onderdeel van uitmaakt.

 ChristenUnie: Als de motie een denkrichting beoogd te geven is herformulering nodig. Dan kan de motie het beleid een zetje geven.

 Bewust Zutphen Warnsveld: Positief dat het college druk bezig is met dit onderdeel. Dat is een belangrijke conclusie. De motie kan wellicht ingetrokken worden als het college voor 1 januari 2017 een memo aanbiedt over de voortgang.

 College: Er is afgesproken dat de speerpunten terugkomen in de raad. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht. Op 13 oktober komen de speerpunten weer terug in het forum.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de motie voldoende besproken is en hij sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie St. Zutphen Ambachtstad (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA. Verwoort
SP
D66C.A. Lammers
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksS. Uenk
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnie
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Inleiding op de presentatie

Voorzitter: Forumleden, college en mensen in het publiek, welkom bij de presentatie Stichting Zutphen Ambachtstad. Op initiatief van de Stadspartij is deze presentatie ontwikkeld. Eerst geef ik de Stadspartij het woord voor een toelichting. Daarna wordt de presentatie gehouden. Tot slot kunnen er verhelderende vragen worden gesteld. De heer Hissink, de heer Ritzerveld en mevrouw Verwoort hebben aangegeven dat zij de vergadering iets eerder zullen verlaten. Ook mevrouw De Jonge zal de vergadering eerder verlaten. Zij wordt vanaf dat moment vervangen door mevrouw Abbenhues. Ik geef het woord aan de Stadspartij.

Stadspartij: Twee jaar geleden hebben wij de motie "Zutphen ambachtstad" ingediend. Wij zijn benieuwd naar wat daarmee is gebeurd en of het goed aansluit bij de geformuleerde speerpunten.

Voorzitter: De presentatie is iets aangepast. Op de website is deze te vinden onder de naam Presentatie Ambacht 21.

 

De presentatie

De presentatie wordt gehouden door mevrouw Judith Blekman en de heer Antti Hänninen van de Stichting Ambacht 21 (hierna Stg Ambacht 21). Zie presentatie.

 

Reactie van het college

Voorzitter: Voor het stellen van verhelderende vragen is er straks gelegenheid. Ik geef eerst het woord aan het college.

College: Er zijn intensieve gesprekken geweest met de Stichting Ambacht 21, maar ook met andere organisaties die hiermee te maken hebben. We zijn met elkaar op zoek naar meer samenwerking om de toegang tot de techniek beter te maken.

 

Vragenronde

CDA: Wat is het totale budget van dit project?

Stg Ambacht 21: In 2015 bedroeg het budget €76.000,--. In 2016 was dat €32.000,-- minder doordat de bijdrage van de provincie Gelderland wegviel. Ook kwam er minder geld binnen van de Rabobank en van Aurubis. Wel zijn er nieuwe geldschieters bijgekomen zoals de SOBZ en het Wijnhuisfonds die kleine bedragen hebben gedoneerd.

PVDA: Dank voor de goede presentatie. Hoe is de samenwerking in de regio?

Stg Ambacht 21: Er vindt zoveel mogelijk samenwerking plaats. Er is een leerlijn aangeboden aan de groepen 6, 7 en 8 van de basisscholen. Deze leerlijn is gratis. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met CleanTech en er is contact geweest met Platform Zutphen.

GroenLinks: Ook dank voor de presentatie. Hoe ziet u de rol van de gemeente in de organisatie van het festival?

Stg Ambacht 21: Wij zien geen rol voor de gemeente in de organisatie. Haar taak is volgens ons het creëren van politieke draagvlak en het faciliteren van meer plaats en ruimte voor ambacht. Dit kan bijvoorbeeld door in leegstaande panden beginnende ambachtslieden te huisvesten en hen een podium te bieden.

VVD: Welke leegstaande panden bedoelt u: van de gemeente? Of ziet u een rol voor de gemeente in de vergunningsverlening voor het gebruik van die panden?

Stg Ambacht 21: Beide rollen. Vergelijk de situatie in Hengelo Overijssel. Daar moet eerst goedkeuring zijn voor er iets mag starten.

VVD: In Hengelo Overijssel heeft de gemeente een fonds samen met anderen om huurkorting te geven. Zijn jullie daarnaar op zoek?

Stg Ambacht 21: Ja, om een aanloop te geven.

Stadspartij: Interessante presentatie. Is er een mogelijkheid om een soort van open dagen te organiseren voor leegstaande panden?

Stg Ambacht 21: Dat is niet altijd mogelijk omdat er niet altijd een opzichter aanwezig kan zijn.

CDA: Financieel is er een knelpunt want de stichting verliest een bedrag van de provincie Gelderland. Heb ik het goed begrepen dat jullie graag een bedrag van de gemeente willen krijgen?

Stg Ambacht 21: Ja, maar graag al in januari zodat je weet wat je naar Zutphen kan halen.

CDA: Hoeveel?

Stg Ambacht 21: €25.000,--

PVDA: Is de subsidie van de provincie Gelderland definitief voorbij of is er voor volgende jaar weer een nieuwe kans?

Stg Ambacht 21: Er is volgend jaar een nieuwe kans, maar dan moet je je aanpassen aan hun programma.

Stadspartij: Het is opvallend dat de landbouw ondervertegenwoordigd is. Hier is wel landbouw. Hier zou je op moeten inspelen, bijvoorbeeld via het AOC-Oost.

Stg Ambacht 21: Dat komt.

Stadspartij: Is het een kwestie van het vinden van de juiste contacten?

Stg Ambacht 21: Nee, dat niet. Mensen zijn veel in zichzelf bezig, hebben moeite hun werk aan het publiek te tonen.

PVDA: Werken jullie ook samen met gilden uit Zutphen?

Stg Ambacht 21: Met Marco Mout is er ruimte aandacht. We starten in de Reessinkhal, vandaar gaat het naar Walhallab kruittoren.

College: Al jaren bestaat het fenomeen "meisjes in de techniek". Dit heeft pas succes als je er geld mee kan verdienen. Dit is een drive voor de jeugd. Kennen jullie het fenomeen "vakkanjers"? Kinderen worden gestimuleerd techniek te doen; in dit kader vinden wedstrijden plaats onder VMBO-leerlingen. Het is leuk om daar aandacht aan te geven. Voor monumenten bestaat in Overijssel de stichting RIBO. Hoe breng je het nu verder, breder dan Zutphen? Heb je die contacten, of wil je die hebben?

Stg Ambacht 21: Ja, de vaklabs. Wij zoeken naar mensen die dat verbinden en oppakken. Onze functie is een publieke functie: laten zien dat de mogelijkheden er echt zijn. Wij zelf zijn meer een verbindende organisatie: initiatieven in de etalage zetten.

College: U doet te veel. U moet op zoek gaan naar een slimmere manier, dat een ander voor u werkt.

Stadspartij: Er lopen veel trajecten. Is er een traject waaraan jullie te koppelen zijn? Jullie zijn geen uitvoering maar staan aan het begin van een traject.

Stg Ambacht 21: Met Platform techniek en met Cleantech is overeengekomen - in samenwerking met de gemeente Zutphen - om een deel van het festival op te pakken. Initiatieven waarin je dezelfde doelstellingen ambieert.

College: Wat is de wederkerigheid tussen de stichting en u: u wil de ander wel, maar wil de ander u? Wat is jullie meerwaarde?

Stg Ambacht 21: Uit uitnodigingen is er contact met een architectenbureau en een steenhouwer . Clubs onderling hebben afspraken gemaakt. Zij halen daar niet direct geld uit.

College: Wat levert die inspanning op in business?

Stg Ambacht 21: Van een bedrijf hebben we teruggekoppeld gekregen dat zij nieuwe mensen hebben. Zij staan voor jongeren, dat ze zien wat ze doen.

VVD: U doet zichzelf tekort door aan te geven dat u hiermee niet verdient. Wij hebben twee jaar geleden tegen de betreffende motie gestemd, want eerst moet er een goed verhaal klaar zijn. Er zijn twee grote uitdagingen: meer bedrijven naar Zutphen halen, én Zutphen op de kaart zetten door het project te verbieden met de historie van de stad. Alles is bespreekbaar als u geloofwaardig kan maken dat u kan bijdragen aan deze twee genoemde speerpunten. Indien dat duidelijk kan worden gemaakt, dan heeft u binnen de raad een luisterend oor.

Stg Ambacht 21: Dat is het uiteindelijk ook: laten zien dat je hiermee geld kunt verdienen.

 

Sluiting

Voorzitter: Gezien de tijd ga ik over tot het afronden van deze vergadering. Bedankt voor de presentatie.

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Krediet voor huisvesting Vrijeschool. (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDA
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. De voorzitter opent de vergadering.

2. VVD stelt voor om gelet op het belang van het onderwerp een tweede sessie in te lassen om niet in tijdnood te komen. Dit wordt akkoord bevonden door het Forum.

3. Het college krijgt het woord en geeft een inleiding op het thema.

College: het dossier Vrije School is een punt van zorg. Dit is ook zo genoemd in de tweede bestuursrapportage van juni 2016. Wat speelt, is de ruimtebehoefte bij de Vrije School in relatie tot de financiën en het inzetten van krediet. Hier komt bij dat er nog wat losse eindjes zijn, zoals de ruimtebehoefte 2011. Dat moet eerst worden afgehandeld. Er is begin 2015 een verzoek om uitbreiding ingediend. Dat is afgewezen. De Vrije School bezwaar heeft hier vervolgens bezwaar tegen aangetekend. De aanvraag is naar aanleiding van dat bezwaar alsnog deels gehonoreerd. In het verleden is door de Vrije School slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt van hun rechten. Ze hebben dus nog wat tegoed. Daarover zijn afspraken gemaakt met het bestuur van de Vrije School.

4. Vragen

SP: levert de afspraak met de Vrije School wrijving op met de andere schoolbesturen?

College: er is een brief gestuurd met een uitnodiging voor een gesprek dat afgelopen donderdag heeft plaatsgevonden.

SP: hebben andere scholen ook recht op correcties, zodat eventuele afspraken aangepast moeten worden?

College: bij andere schoolbesturen spelen geen oude kwesties. In het geval van eventuele problemen of vragen hebben wij de schoolbesturen uitgenodigd om aan de bel te trekken.

VVD:op 13 juli heeft een artikel in de Stentor gestaan, waarin wordt ingegaan op de kwestie. Wij hebben de volgende vragen:

-Hoe gaat u om met locaties van de Vrije School wanneer zij geen recht hebben op extra ruimte?

-Het kostenplafond is op nul gesteld. Waarom?

-Er wordt gesproken over een periode van 15 jaar. Over welke periode gaat het?

Tenslotte is de VVD van mening dat de bijgevoegde stukken op details beter kunnen.

College: de Verordening biedt duidelijkheid. Onduidelijkheid kan voorkomen worden door interpretatieruimte. In het artikel uit Stentor wordt gesproken over “aan de hand nemen”. Dat is bedoeld als: scherp zijn en blijven is ieders verantwoordelijkheid. Goed partnerschap is van belang; het hoort bij elkaar goed begrijpen om misverstanden te voorkomen en in gesprek blijven met elkaar.

VVD: wij zijn van mening dat meer zakelijke termen gewenst zijn.

Groenlinks: wat gaat u doen om onduidelijkheid te voorkomen?

College: wij blijven met elkaar in gesprek.

VVD: sinds 2010 bestaat er onduidelijkheid.

College: daarom zijn we ook blij dat dit de wereld uit is. Het gaat over extra ruimte die is gerealiseerd. Als ze een aanvraag hadden ingediend, dan was die gehonoreerd.

Over het nulplafond: dat besluit hangt samen met de Kerntakendiscussie 2011. Bijdragen zouden alleen nog ten goede komen aan nieuwbouw en verbouw. Het groot onderhoud zou voor de scholen zijn en niet voor de gemeente.

De vraag over de periode van 15 jaar gaat dit jaar in (permanente ruimtebehoefte).

D66: zijn de partijen nu tevreden?

College: het college is tevreden, evenals het bestuur van de Vrije School.

PvdA: Hoe wordt de bijdrage per school vastgesteld?

College: Hierbij wordt uitgegaan van het aantal leerlingen maal de norm m².

5. De voorzitter schorst de vergadering. Over twee weken volgt er een nieuwe vergadering over deze kwestie.

 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Gedeeltelijk besloten
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijC.R.L. van Toor
VVD
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heet eenieder welkom, opent de vergadering en licht het onderwerp kort toe.

Toelichting college

Te behandelen raadsvoorstel: Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop. Als de vertrouwelijke stukken besproken moeten worden zal de vergadering geschorst worden zodat publiek de vergadering kan verlaten. Na de behandeling van de vertrouwelijke stukken zal de vergadering heropend worden. Uit rondvraag blijkt dat de vertrouwelijke stukken besproken dienen te worden.

Het woord is aan het college voor een toelichting.

College: Het voorstel spreekt eigenlijk voor zich. Er zijn gesprekken gevoerd over de samenwerking tussen Flamco en Delta in het licht van het vertrek van Flamco uit Zutphen. De overeenkomst tussen Flamco en Delta wordt voortgezet. De gemeente koopt de gronden, saneert deze met subsidie, en geeft ze daarna weer uit.

Vragenronde

De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid om vragen te stellen.

SP: De deal lijkt meer in het voordeel van Flamco. De gemeente neemt risico’s voor arbeidsplaatsen van Delta. Het is onduidelijk wat er precies in de grond zit, waardoor het klinkt als een truc van Flamco.

De voorzitter geeft aan dat de vergadering oordeelsvormend is, de zaak helder krijgen is het doel.

SP: Wat is de mening van het college over de deal?

ChristenUnie: Is er onderzoek gedaan naar de stoffen in de bodem?

CDA: Dit is een goed voorbeeld van het actief behouden van werkgelegenheid. Vraag is wat de risico’s zijn?

GroenLinks: Het is goed dat de rommel wordt opgeruimd en werk behouden blijft.

D66: Delta is een samenwerking van meerdere gemeenten, zijn die ook betrokken?

PvdA: Wij zijn blij met de deal. Wat is de planning in verband met de subsidie die op 1 februari 2017 verloopt?

Burgerbelang: De SP doet een aantal aannames. De vraag  is of is er onderzoek gedaan.

SP: In het taxatierapport is vermeld dat nader onderzoek noodzakelijk kan zijn.

De voorzitter schorst de vergadering.

 

[Van het besloten deel is een apart verslag gemaakt]

Beantwoording van het college

De voorzitter heropent de openbare vergadering en geeft het woord aan het college voor de beantwoording van de vragen.

College: Het college is trots op de deal. Alle betrokken partijen hebben hun beste beentje voor gezet om voor 65 mensen voor 10 jaar werk te behouden.

Als je de deal helemaal plat slaat is de winst voor de gemeente groter, dan voor Flamco.

Wat betreft de kosten is er nauwkeurig onderzoek gedaan en de kosten vallen mee.

Het betrekken van andere gemeenten; Zutphen koopt en verkoopt de gronden. De winst is dus voor ons. Daar komt bij dat de medewerkers van Flamco uit Zutphen komen.

Er ligt een strakke planning. Om die reden moet het stuk ook vanavond in de raad besproken worden, want op 1 februari 2017 verloopt de provinciale subsidie.

De sanering is onderzocht, we hebben inzicht in wat we tegenkomen. De provincie heeft ook beschikt over de sanering. De kosten van de sanering zijn ook meegenomen in de aankoopprijs.

SP: Hoe zit het met de verontreiniging van voor 1987?

College: Het bedrijf is niet te verplichten verontreiniging van voor die datum schoon te maken. Dat is onder meer de reden voor de provinciale subsidie.

De voorzitter concludeert na een korte inventarisatie dat de fracties dat dit stuk rijp achten voor besluitvorming vanavond in de raad.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Hamerstuk
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
E Langenbach
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SP
D66
PvdA
GroenLinks
Stadspartij
VVD
CDA
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Dit raadsvoorstel is gelijktijdig besproken met het voorstel Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop in één Forumvergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 12 september 2016

Verslag van de vergadering

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
H Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter: De voorzitter opent de vergadering.

2. Algemeen spreekrecht

De voorzitter meldt dat Wijkraad De Hoven, zich heeft aangemeld en graag gebruik wil maken van het spreekrecht. De Wijkraad wordt vertegenwoordigd door de heer T. Merkx.

2.a – Inspreekreactie de heerT. Merkx, namens Wijkraad De Hoven

Zie bijlage bij het verslag.

Vragen fracties

De PvdA vraagt of de afgelopen vier à vijf jaar ook sprake was van een onveilige brug.

Inspreker antwoordt bevestigend. Het gezamenlijk gebruik van het fietspad door fietsers, bromfietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. Spreker wijst er op, dat voetgangers onverlichte verkeersdeelnemers zijn en vaak pas last minute worden gesignaleerd.

2.b - Inspreekreactie de heer W. Kersten, namens Vlindertuin De Kas inzake geschil bij De Kaardebol tussen Vlindertuin De Kas en Driekant Buiten

Zie bijlage bij het verslag.

(NB notuliste: reactie college onder agendapunt 3)

3. Actieve informatievoorziening

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Sueters.

Het College gaat nader in op de ontwikkelingen op De Kaardebol. De onvrede van de huurders is bekend bij het College. In vervolg hierop zijn gesprekken aangegaan met Driekant B.V.

In het verleden is in samenspraak met de raad bewust gekozen voor één hoofdhuurder met onderhuurders.

Toegezegd is dat de onderhuurders in de nieuwe constructie met ongewijzigde voorwaarden te maken zouden hebben, zoals een ongewijzigde huurprijs. Ook is een vorm van samenwerking afgesproken.

Het College ervaart het als erg vervelend dat de samenwerking niet goed verloopt en zal hier deze week verder actie op zetten en bezien of vervolgstappen nodig zijn. Er zal opnieuw een gesprek met de contractpartner, zijnde de hoofdhuurder, worden aangegaan. Het streven van de portefeuillehouder is er op gericht om een voor alle partijen acceptabele oplossing te vinden.

De voorzitter geeft het woord aan wethouder Withagen.

Het College meldt dat de integratie tussen het Plein en Delta van de baan is. Hierover is een memo in voorbereiding. Het bestuur van Delta heeft besloten om alle op de integratie gerichte activiteiten stop te zetten. Aangenomen wordt dat het Plein deze week een eensluidend besluit zal nemen. Het besluit heeft geen directe gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden.

De portefeuillehouder acht het te ver gaan om dit besluit tijdens het technisch blok nader te motiveren en verwijst naar het aangekondigde memo waarin ook zal worden ingegaan op de toekomst en de uitvoering van de Participatiewet. Wat het College betreft, kan dit memo over veertien dagen in het Forum behandeld worden.

4. Aankondiging moties en amendementen

De voorzitter stelt vast dat er onder dit agendapunt geen aankondigingen zijn.

5. Toezeggingenlijsten

a. Toezeggingenlijst Forum 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van deze toezeggingenlijst.

b. Toezeggingenlijst Raad 12 september 2016

D66 mist de toezeggingen inzake Delta, zoals deze bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn gedaan. Ook de verbeterplannen van Het Plein worden gemist.

Het College verwijst naar de vraag van D66. Het betreffende amendement is ingetrokken op basis van de toezegging van de wethouder dat zij hierop zal terugkomen. Het verzoek van D66 is om deze toezegging in de lijst op te nemen.

6. Vermoedelijke hamerstukken

6a. Beheerverordening Gedenkparken gemeente Zutphen 2016

De voorzitter meldt het verzoek van de SP tijdens het Presidium om hier een bespreekpunt van te maken. De Beheerverordening kan vanavond in de raadsvergadering worden besproken.

6b. Bekrachtigen geheimhouding Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1

Akkoord.

6c. Koopovereenkomst Leesten-Oost LE5 en Gerard Doustraat

Akkoord.

6d Bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6e. Bekrachtiging geheimhouding anterieure overeenkomst bij het bestemmingsplan Valckstraat 30

Akkoord.

6f. Jaarstukken 2015 en begroting 2017 Omgevingsdienst Achterhoek + begroting 2017 regio Stedendriehoek

De voorzitter verwijst naar de vergadering van het Presidium en verzoekt mevrouw Siebelink dit punt toe te lichten. De VVD pleit voor agendering als bespreekstuk en niet als hamerstuk.

7a Lijst ingekomen stukken Raad 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

8. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 september 2016

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om hierop in te gaan.

9. Vaststellen forumverslag(en)

9a. Forumverslag 04-07-2016

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 4 juli 2016 conform kan worden vastgesteld.

10. Sluiting

Het Technisch Blok wordt om 20.25 uur gesloten.

Bijlagen

Motie: Onderzoek naar functioneren Het Plein (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom.

D66 licht de motie toe. Wij gaan graag in gesprek over het functioneren van Het Plein. Waar kan het beter? Hoe zetten we Het Plein zo goed mogelijk op de kaart?

ChristenUnie: Wij zijn blij met het pleidooi van D66. Goed dat de raad hierover in gesprek gaat.

VVD: Wij willen geen onderzoek. Er is al een heel traject geweest. Er komt half oktober een notitie van het college. Ik ben benieuwd of de indieners van de motie op de hoogte zijn van de recente besluitvorming in Lochem. Is het nu wel zo zinvol gedetailleerd terug te kijken?

D66: Wij willen juist niet gedetailleerd terugkijken, maar de grote lijnen in de gaten houden. Waarom zijn bijvoorbeeld bepaalde aanbevelingen nog niet uitgevoerd?

VVD: Daar zijn wij het mee eens. Nu zijn er echter andere kaders belangrijk en zijn andere belangen aan de orde.

D66: De Rekenkamer zei: “Wees duidelijk wat je startpunt is”. Wij vragen ons af wat in de afgelopen drie jaar is gebeurd.

SP: Dat onderzoek moet er wel komen. De raad moet nu dat onderzoek zelf doen.

GroenLinks: Wij zijn niet voor een onderzoek. Er is al veel gebeurd de afgelopen tijd. De raad moet nu monitoren en we moeten oktober afwachten (dan komt een notitie van het college).

D66: Een onderzoek en een verbeterplan kunnen goed naast elkaar bestaan.

GroenLinks: Wat is de rol van de raad en die van Het Plein?

ChristenUnie: Hou die rollen zuiver. De raad heeft echter wel een verantwoordelijkheid. Laten we nagaan wat die exact is en niet nu onderzoek gaan doen.

PvdA: We hebben nu niet veel aan zo’n onderzoek, dat werkt alleen maar verstorend.

SP: Er staat niets on hold als we nu onderzoek gaan doen.

PvdA: Maar er is toch al veel gebeurd dit voorjaar?

D66: Klopt, er is veel gebeurd, maar wat was er aan de hand vòòr dat onderzoek? Waar is de angst op gebaseerd om nu geen onderzoek te doen?

College: Waar moet het onderzoek toe leiden? Welke resultaten moet het onderzoek opleveren? Waar heeft de raad nu behoefte aan? Ik geef het forum de tip mee dat het onderzoek van de Rekenkamer erg goed was, maar dat het enige verdieping behoeft. Verder is de rol van de raad van belang: geef vorm en inhoud aan de kaderstellende rol van de raad.

ChristenUnie: Wij zijn het daarmee eens. We maken ons wel zorgen over het standpunt van de SP.

SP: Het gaat ons juist om de rol van de raad.

College: Wij zijn daar blij mee. Maar hoe weeg je punt 2c van de motie?

SP: Dat wordt kiezen. De raad gaat heel snel voorbij aan vragen over de gemeenschappelijke regeling.

D66: In de motie is geen waardeoordeel uitgesproken.

College: Wat wilt u met het onderzoek bereiken? Besef goed wat u wilt weten.

D66: We willen graag samen als raad beoordelen wat voor soort onderzoek het moet worden.

VVD: Laten we alert zijn op wat we met dat onderzoek willen bereiken.

Stadspartij: Wij hebben veel behoefte aan een plan van aanpak (PVA). Wij hebben veel vraagtekens over geld en effectiviteit. We hebben al veel informatie over het functioneren van Het Plein. Het onderzoek moet dat niet overlappen. Hoe gaan we het nu anders doen?

D66: Het gaat juist om de rol van de raad, die willen we verhelderen door het onderzoek. Wat gebeurt er nu dat we wel veel beschrijven, maar dat het daarbij blijft?

VVD: Het Plein zit in een transformatieproces.

D66: Zijn we wel voldoende concreet geweest?

College: Zeker wel. Er zijn drie fora en één raadsvergadering geweest over Het Plein. Het Plein heeft daarop gereageerd. Er zijn rapportages voor de raad opgesteld. De raad heeft het PVA besproken.

CDA: Kijk naar de rollen. Ga in gesprek daarover met Lochem en Het Plein.

PvdA: Wij hebben een vraag aan de indieners. In de motie staan zes aspecten genoemd onder punt 2 waar het onderzoek op in moet gaan. Wat is van deze zes aspecten nu de cruciale vraag?

D66: De rol van de raad en de samenwerking met het AB en DB (algemeen bestuur en dagelijks bestuur). Het gaat dan dus om a, e en f.

Bewust ZW: Voor ons zijn alle vragen belangrijk; ze horen allemaal bij elkaar. De rol van de raad is echter het meest belangrijke punt.

College: U suggereert dat u weet waarom de directeur van Het Plein is vertrokken. Wat wilt u met uw onderzoek?

Bewust ZW: We hebben hier al zo vaak over gediscussieerd.

ChristenUnie: Laten we dit onderwerp los van emotie bespreken. Is er ruimte voor een goed onderzoek?

VVD: De Werkgroep Sociaal Domein functioneert ook nog steeds. Wij vinden het vreemd daar nu een ander onderzoek naast te leggen.

Stadspartij: In hoeverre zien wij zienswijzen terug in een jaarplan? Wat is er met KPI’s (kritische prestatie-indicatoren) gebeurd?

Lijst Van Vliet: Ik mis openheid van Het Plein richting raad en college.

D66: Als we het hebben over verdieping van het Rekenkameronderzoek, willen we dan samen met Lochem optrekken?

ChristenUnie: Lochem heeft ons nauwelijks geïnformeerd over hun meest recente besluitvorming.

VVD: Deze week praat het college van Lochem daarover.

D66: Op 21 of 22 september is nader overleg in Lochem over het onderzoek.

De voorzitter constateert dat de motie voldoende besproken is.

D66: Wij nemen alle opmerkingen van vanavond mee en komen hierop terug in de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Agenda Sport & Bewegen (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksL. Luesink
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering. Bij de behandeling van het voorstel worden tegelijkertijd twee moties betrokken uit 2015. Zij geeft eerst het woord aan het college.

Het college is blij dat de agenda verschenen is. Het leeft bij de mensen en de belangstelling vanuit verenigingen en scholen blijkt groot te zijn. De fractie Burgerbelang heeft gevraagd om natte gymles te geven. Het is nog niet zover dat gedacht wordt over schoolzwemmen, maar in de toekomst bestaat hiertoe wellicht toch de mogelijkheid. Het college zou het op prijs stellen indien dit voorstel vanavond nog in de raad kan worden behandeld.

Burgerbelang: In eerste instantie is gesproken over natte gymlessen; nu gebruikt de fractie de term water gymles. De belangstelling blijkt groot. Het nu voorliggende voorstel is een mooie uitwerking van de motie.

Stadspartij: Het is een mooie agenda. De derde actielijn moet als het enigszins mogelijk is in kortere tijd worden geconcretiseerd.

GroenLinks: Wij delen het enthousiasme, maar kan het college aangeven wat lastig is en waarom nog niet alle vacatures zijn vervuld? De fractie mist in de agenda de dynamische communicatie door middel van bijvoorbeeld Facebook. Verder zal uitgewerkt moeten worden hoe mensen met een smalle beurs betrokken kunnen worden.

CDA: Is verheugd dat sport weer zo in de belangstelling staat en dat er zoveel partijen achter staan. Wie gaat de website Zutphen Actief beheren. Als iedereen daarvoor verantwoordelijk is gaat het niet goed.

Christen Unie, SP en VVD: Wij zijn blij met de agenda.

PvdA: Op welke manier worden de effecten gemeten en hoe wordt de raad daarover geïnformeerd? Zijn er ook andere fondsen dan de Stichting Leergeld aan te boren?

Bewust ZW: Wij spreken onze waardering uit. Rapportage en evaluatie mogen beknopt zijn. Op welke manier worden de nog openstaande punten teruggelegd aan het forum?

D66: Blijkens de agenda voldoet 56% van de volwassenen aan de beweegnorm. Is dat hoog of laag? Hoe worden de resultaten gemeten?

College: De nog in te vullen vacatures worden op dezelfde manier vervuld als de eerste. Er zijn perspectiefsvolle ideeën, die nog nader met partijen besproken en uitgewerkt moeten worden. Zodra dat gebeurd is, kunnen de vacatures worden vervuld. Gezien het enthousiasme lijkt dat geen probleem. Wanneer er meer vraag is, dan zal er een keuze uit projecten gemaakt moeten worden, omdat de maximum ruimte 9,72 fte is.

Ouderen zijn wat minder terug te vinden. Daar zijn nu nog gesprekken over gaande.

Er zal sprake zijn van dynamische communicatie, waarbij ook facebook etc. zal worden gebruikt. De dynamiek komt ook tot uiting in het logo dat de forumleden uitgereikt hebben gekregen. De buurtcoaches zijn zeer betrokken. Van hen wordt ook regelmatig stukken verwacht voor plaatsing op de website. Coördinatie daarvan vindt ambtelijk plaats.

De doelen zijn kort maar krachtig geformuleerd. Met de betrokken partijen worden prestatieafspraken gemaakt. Resultaten worden uiteraard teruggekoppeld aan het forum.

Geruime tijd geleden is in overleg met Het Plein gekozen voor het inzetten van de Stichting Leergeld. Bezien zal worden of wellicht ook een beroep kan worden gedaan op het Jeugdsportfonds.

De voorzitter concludeert dat het voorstel ter besluitvorming direct door kan naar de raad.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Wijziging regeling Regio Stedendriehoek (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. Verwoort
Griffier
H van Vliet
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering.

Geen van de fracties heeft behoefte aan bespreking van het voorstel.

De voorzitter concludeert dat het voorstel door kan naar de raad en sluit vervolgens de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Vermoedelijk hamerstuk in de raad

Motie: Oplossing voor de voedselbank (12-09-2016)

Datum 12-09-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66W.M. Voorham
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

 Opening

De voorzitter opent de vergadering.

 

Inspreken

geeft het woord aan de inspreker: de heer G Vrieze van de voedselbank

Na de het betoog van de heer Vrieze geeft de voorzitter het woord aan de raadsleden voor het stellen van verhelderende vragen aan de inleider.

VVD vraagt zich af of er ook klachten zijn van ondernemers of zijn dat dezelfde als de klachten van omwonenden.

De inspreker beaamt dat er vragen zijn gesteld over klachten, echter die klachten spitsen zich vooral toe op mensen die zich misdragen.

Burgerbelang geeft aan dat de voedselbank in een antikraakpand gevestigd is. Dit betekent dat als er een koper zich voor het pand meldt, de voedselbank direct uit het pand moet. De partij vraagt zich af of de voedselbank ook met dit scenario rekening houdt.

De inspreker verduidelijkt dat er afspraken met de eigenaar zijn dat zij de eerste 3 jaar niet uit het pand hoeven. Er wordt echter door het bestuur wel vooruitgekeken naar alternatieve locaties, mocht het zover komen.

In nood kan de voedselbank kan terugvallen op het landelijk noodfonds en de hulp van de Zutphense burgers. Een verhuizing kost immers veel geld mede door de hoge landelijk eisen die aan een nieuwe vestigingslocatie wordt gesteld.

 

Debat over de motie

De voorzitter geeft het woord aan de indieners van de motie voor een inhoudelijke toelichting.

SP verduidelijkt dat zij met deze motie probeert om de problemen van de voedselbank op te lossen.

VVD verzoekt het college om aan te geven wat de voortgang in het overleg met de voedselbank.

Het college geeft aan dat zij middels constructieve gesprekken met de voedselbank, met omwonenden en ondernemers steeds op zoek is naar geschikte oplossingen voor het functioneren van de voedselbank.

In ieder geval is er voor een half jaar een oplossing voor de bereikbaarheid van de laad- en losplaats zoals die nu afgesproken is. Dit is dus een tijdelijke oplossing waarbij er tegelijkertijd wordt gekeken naar een integrale oplossing voor de problemen die in de motie worden geschetst.

Er ligt een intentieverklaring. Het is echter de bedoeling om tot een nieuwe verklaring te komen waarin afspraken worden gemaakt om de samenwerking beter, intensiever en vooral effectiever te maken met als uiteindelijke doel om de voedselbank uiteindelijk overbodig te maken.

De visie van de voedselbank deelt de gemeente en zij wil dan ook als partner met hen optrekken. In de nieuwe samenwerking wordt ook gekeken of er andere alternatieve locaties in de gemeente beschikbaar zijn, die geschikt zijn als vestiging voor de voedselbank.

De ingediende motie bevat alleen maar onderdelen waar het college feitelijk al aan werkt en voegt dan ook weinig toe aan het huidige gemeentelijk beleid.

SP geeft aan dat de motie ook oproept om tot een veilige en permanente laad- en losplaats te komen.

Het college verduidelijkt dat ze aan een integrale oplossing werkt die voldoet aan de wensen wat betreft laden en lossen, maar ook aan de wensen die er zijn met de Groenmarkt. Hierover heeft zij mede overleg met de middenstanders en de omwonenden. Al deze partijen hebben hier een rol in.

De SP vraagt zich af wat het college gaat doen met de laad-en losvoorziening, als er na de termijn van een half jaar nog geen zicht is op een structurele oplossing

Het college geeft aan dat zij daar nu nog geen antwoord op kan geven omdat zij eerst de voortgang van de gesprekken met de betrokkenen wil afwachten.

De VVD geeft aan dat er veel mensen met de auto komen om een voedselpakket af te halen. Dit veroorzaakt klachten en problemen op de Groenmarkt. Zij vraagt zich af of dat niet anders geregeld kan worden.

Het CDA dankt alle vrijwilligers van de Voedselbank voor hun inzet. De partij wil daarnaast weten of het college ook gesprekken voert met de pandeigenaar over wat zijn ideeën zijn met het pand.

Het college heeft geen contact met de pandeigenaar maar verwacht dat er regelmatig contact is met de pandeigenaar en de voedselbank. Het college heeft in haar zoektocht naar andere geschikte locaties wel gesprekken met andere pandeigenaren.

De Stadspartij wil graag inzicht in de planning over wat er zoal staat te gebeuren.

Het college heeft de intentie om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over een oplossing aan de Groenmarkt of over een nieuwe locatie in de gemeente. Het is het streven van het college om binnen het half jaar tot een permanente oplossing te komen.

Burgerbelang vraagt zich af of het wel (financieel) mogelijk is voor de voedselbank om een pand van een particuliere organisatie te huren. Tevens vraagt zij zich af dat als dat niet lukt hoe groot dan het risico is dat zij permanent blijft zitten aan de Groenmarkt.

Het college wil daar niet op vooruitlopen en geeft aan dat juist het onderzoek naar mogelijkheden op een andere locatie dat moet uitwijzen.

De Stadspartij wil weten wat er al gedaan is aan het zoeken van een andere locatie.

Het college zegt daarop dat er nog niet veel aan gedaan is, omdat de gesprekken met de betrokkenen net op gang zijn. Zij hoopt dat er door een goede samenwerking uiteindelijk een betere locatie gevonden wordt, die gemakkelijker bereikbaar en betaalbaar is.

De Stadspartij merkt op dat de huidige wetgeving aangeeft dat de pandeigenaar bij de verkoop van het pand de huidige antikraaksituatie direct kan opheffen en de voedselbank dus weg moet. Stel dat dat gebeurt, is er dan binnen zeer korte tijd zicht op het feit hoe het dan verder moet ?

Het college geeft aan dat het de voedselbank in haar gesprekken met de eigenaar duidelijk is geworden dat ze er nog 3 jaar kunnen blijven zitten. Het college voelt als het ware meer druk om iets aan de situatie te doen dan de voedselbank zelf.

Mochten ze er wel plotseling uit moeten, dan is dat is dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de voedselbank. Het college geeft wel aan dat zij zich in die situatie uiteraard moraal verplicht ziet om ondersteuning te bieden.

D66 geeft aan dat zij vertrouwen in het college heeft om tot een structurele oplossing te komen. De Raad moet nu niet op de stoel van de wethouder gaan zitten, aldus D66.

Volgens de VVD zijn er diverse gesprekken met alle belanghebbende partijen. Daardoor moet voldoende ruimte kunnen ontstaan om er gezamenlijk uit te komen.

De SP ziet de motie niet als belemmering voor de huidige gesprekken die er gaande zijn. Volgens de partij is het van belang dat de voedselbank dusdanig gesteund blijft, zodat zij haar taak gemakkelijk kan blijven uitoefenen.

GroenLinks vindt net als de VVD dat deze motie niet veel toevoegt aan de inspanningen die het college al doet om tot een structurele oplossing te komen.

 

Sluiting

De voorzitter concludeert dat de motie voldoende is besproken en sluit de vergadering.

 

 

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in