Pagina delen

Forumverslag 12-05-2016

Gespreksdocument Vervolg op presentatie Van Netten (12-05-2016)

Datum 12-05-2016 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
J.E. Nijkamp
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke en E. Müller
D66G.I. Timmer en R.G.M. Rutten
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDA
ChristenUnieA. Oldenkamp en A. van Dijken
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

Verslag van de vergadering

Opening

De voorzitter heropent het Forum onder verwijzing naar het eerste deel van deze bespreking, dat op 9 mei 2016 is gestart. Ze opent de bespreking wederom met een woord van welkom aan alle aanwezigen.

In feite is het Forum van heden het vervolg op de eerdere bijeenkomst op 18 april 2016. Op 9 mei zijn de doelstellingen en de speerpunten 1 tot en met 3 besproken. Voor de bespreking resteren de speerpunten 4, 5 en 6. De vraag die voorligt, is of de Raad het gespreksdocument onderschrijft ofwel aanvullingen of koerswijzigingen wenst.

Speerpunt 4: Versterken woonklimaat

De VVD is blij dat naar het middensegment en het duurdere segment van de woningbouw zal worden gekeken. De VVD acht dit onderzoek eigenlijk al jaren nodig.

De fractie is blij met de drie genoemde subpunten onder speerpunt 4. De VVD vindt het belangrijk om goed te kijken naar de locaties die zich lenen voor de duurdere bouw en vestiging van kapitaalkrachtige personen.

Lijst Van Vliet vindt het aantrekkelijk maken van de stad een goed streven. Het woonklimaat vormt daarvan een belangrijk aspect. Tussen het groen wonen, wordt als positief ervaren. Zutphen is ook inderdaad een groene gemeente, maar in de hele stad is helaas sprake van slordig en slecht onderhoud. Dankzij veel burgers is het op sommige plaatsen nog enigszins toonbaar, maar het vakmanschap is wegbezuinigd. Als Zutphen een voorbeeldfunctie wil hebben, dan zal meer aan het groenonderhoud moeten worden gedaan en is één maal per jaar uitvoeren van onderhoud onvoldoende. Ook op de rotondes zal veel meer aandacht moeten zijn voor groenaanplant en bloemen. Met hetzelfde geld kan méér worden bereikt.

Er zal meer ingezet moeten worden op het midden en hogere segment van de woningbouw. Betaalbare woningen zullen er echter ook voldoende moeten zijn, gezien het hoge percentage mensen met een uitkering. Het kan niet zo zijn, dat de minder kapitaalkrachtige groep dupe wordt. De bestaande huurprijzen zijn nu reeds voor veel burgers te hoog en de subsidie wordt bovendien steeds minder.

Zutphen is goed bereikbaar, maar parkeren in of nabij het centrum is duur. Veel mensen zullen echter met de auto naar het centrum komen omdat het openbaar vervoer vanuit de dorpen naar Zutphen slecht is. Lijst Van Vliet acht dit ook een aandachtspunt.

D66 vraagt waar de prioriteiten van Lijst van Vliet liggen.

Lijst van Vliet vindt het groenonderhoud één van de prioriteiten. Zutphen in de Top Tien is weliswaar een mooi streven, maar dan zal er eerst iets moeten worden gedaan aan de staat van het groenonderhoud door voldoende eigen vakmensen.

De PvdA vindt het een goede zaak om onderzoek te gaan doen naar de sociale woningvoorraad. De PvdA wil daarbij ook zeker aandacht schenken aan het onderste segment van de sociale woningbouw. De fractie heeft de indruk dat er op zich wel voldoende huurwoningen zijn, maar dat het de voor de doelgroep jongeren moeilijk is om een start op de woningmarkt te maken. Dit probleem wordt onder meer veroorzaakt doordat het voor deze doelgroep moeilijk is om een lening te krijgen. Om die reden vraagt de PvdA in het onderzoek nadrukkelijk aandacht te schenken aan deze doelgroep, alsmede aan de statushouders. Er dient immers rekening te worden gehouden met de extra inwoners.

Ten aanzien van het duurdere segment, stelt de fractie dat er veel gemeenten in Oost Nederland zijn, die vanuit een soort wensdenken duurdere woningen bouwen, maar daar uiteindelijk alleen maar verlies op hebben omdat de draagkrachtiger mensen zich niet vestigen. Zutphen is een stad met uitstraling en heeft wel potentieel om rijkere mensen aan te trekken, maar de PvdA adviseert om niet alleen vanuit een wensdenken te handelen, maar op basis van gedegen onderzoek. Tot slot, juicht de PvdA de Cleantech-dimensie in het woningbouwprogramma toe.

D66 verwijst naar het rapport van Van Netten en spreekt begrip uit voor het betoog van de PvdA. Echter, als Zutphen zich gaat richten op het onderste segment, dan wordt daarmee de bestaande situatie versterkt, terwijl het juist de bedoeling is om de balans de andere kant op te krijgen. Binnen de retaildeals, die de Minister met diverse gemeenten sluit, zou versterking van de binnenstad juist heel mooi passen en dit zou ook de jongerenhuisvesting kunnen bevorderen.

De ChristenUnie vraagt in hoeverre de PvdA het eens is met de doelstelling om krachtige bewoners te willen aantrekken om de stad sociaal-economisch te versterken. Spreker heeft begrip voor het dilemma dat de PvdA schetst, maar de inbreng van die fractie strookt niet met de eerder geformuleerde doelstelling.

De PvdA is niet tegen het aantrekken van koopkrachtige burgers. Als daar een goede onderbouwing onder ligt, dan wil de PvdA die kans zeker benutten. Dat mag echter niet betekenen dat andere groepen als het ware “de stad worden uitgejaagd”. De PvdA wil beide segmenten versterken en dat betekent niet, dat de PvdA tegen de geformuleerde doelstelling is. Spreker wijst erop, dat het realiseren van ‘beweging’ op de woningmarkt veel tijd vergt. Dat is een proces dat wel twintig jaar kan duren.

De ChristenUnie vindt deze reactie niet aansluiten op de opmerking dat de inbreng van de PvdA niet strookt met de doelstelling om de koopkrachtige sector in Zutphen te versterken.

De SP onderschrijft de inbreng van de PvdA. Bij versterking van het woonklimaat dient juist ook te worden gedacht aan betaalbare woningen, waardoor jongeren in Zutphen blijven wonen. Het een sluit het ander ook niet uit. Het aantrekken van kapitaalkrachtige inwoners voor Zutphen vindt de SP een goede gedachte, maar dit mag niet ten koste gaan van de betaalbare woningvoorraad. In het gespreksdocument wordt gesproken over maatregelen die zijn gericht op de bestaande woningvoorraad. Dit kan op diverse manieren worden uitgelegd en het is belangrijk daar snel duidelijkheid over te krijgen.

D66 interpreteert de gespreksnotitie zo, dat de woningvoorraad voor het lagere segment niet wordt ingekrompen, maar dat er daarnaast voor wordt gekozen om te gaan bouwen voor de meer daadkrachtige inwoners.

De SP vraagt zich af wat dan wordt bedoeld met ‘ingrijpen in de sociale woningvoorraad’.

D66 stelt dat de ontwikkeling van de bevolkingssamenstelling juist meer sociale woningbouw vraagt, maar omdat Zutphen de bevolkingssamenstelling wil veranderen, wordt ervoor gekozen om voor deze groep de woningvoorraad nièt uit te breiden.

GroenLinks ervaart deze discussie als een mooie en politiek spannende discussie. GroenLinks heeft in het verleden gepleit voor het realiseren van vijftig procent betaalbare woningen op woningbouwlocaties. GroenLinks denkt dat dit streven - gelet op de huidige situatie - niet kan worden volgehouden. De fractie is het met de PvdA eens, dat voor jongeren betaalbare woningen bereikbaar moeten blijven; dat vraagt inderdaad een gedegen onderzoek naar de effecten van het ingrijpen in de bestaande woningvoorraad. De fractie kan zich vinden in de formulering van de speerpunten, zoals deze door het College zijn neergelegd.

De VVD benadrukt dat met ‘versterking van het woonklimaat’ wordt gedoeld op het terugbrengen van meer balans in de bevolkingssamenstelling. Die balans is momenteel niet aanwezig omdat de bouw voor de sociale woningvoorraad de boventoon voert. Om die balans te herstellen, dient de nadruk te worden gelegd op het duurdere segment.

De ChristenUnie wil uitgaan van de onderliggende problematiek en daar een richting in kiezen. In de huidige situatie komen mensen naar Zutphen omdat zij elders geen goedkope woning kunnen vinden. Dit is één van de oorzaken van de groei van het aantal uitkeringen. Om dit aan te pakken, is een mix van maatregelen mogelijk en daar moeten keuzes in worden gemaakt. De ChristenUnie onderschrijft de doelstelling om in te zetten op het duurdere segment, om zodoende mensen met meer koopkracht aan te trekken.

GroenLinks kan zich voor een groot deel vinden in het standpunt van de ChristenUnie. Toch is de fractie het niet eens met de vermeende aanzuigende werking, die Zutphen zou hebben. Er is sprake van een regionaal verdeelsysteem voor woningbouw en momenteel heeft Zutphen een relatief grote voorraad betaalbare woningen, maar dat betekent niet per definitie dat Zutphen een aanzuigende werking zou hebben.

Burgerbelang constateert dat tot nu toe wordt gesproken over twee uitersten. Burgerbelang wil het juist hebben over het middensegment. De fractie heeft er altijd voor gepleit om naar de wijken en het bestand koopwoningen te kijken. De helft van het aantal koopwoningen, dat momenteel te koop staat, kan worden aangemerkt als starterswoning. De prijsontwikkeling van koopwoningen in Zutphen loopt altijd iets achter op de landelijke trends en daar zal Zutphen iets mee moeten doen bij het bepalen van keuzes. Bijvoorbeeld kan hierbij worden gedacht aan investeringen in de omgeving van de wijk. Er zal sprake moeten zijn van een mix tussen nieuwbouw en het aantrekkelijker maken van bestaande wijken. In reactie op de VVD, wijst spreker op het belang om doelgroepen goed te definiëren en na te gaan wat de huidige demografische balans is.

D66 is voorstander van het uitgangspunt ‘Zutphen als woonstad’. D66 vindt echter ook dat niet uitsluitend moet worden gefocust op nieuwbouwplannen, maar dat ook moet worden gekeken naar de bestaande plannen. De fractie vraagt zich af of er nog mogelijkheden zijn bij de Noorderhaven. Dat is op zich een uitstekende locatie voor jonge kapitaalkrachtige gezinnen, maar de bestaande woningen zijn te klein voor huisvesting van gezinnen. D66 vindt - tot slot - dat behoud van de culturele setting van belang is voor een aanzuigende werking van kapitaalkrachtige bewoners.

Speerpunt 5: Innovatie in de zorg

Burgerbelang refereert aan de gesprekstafel op 18 april, waar een waardevolle inbreng is gegeven door degenen die aan het gesprek deelnamen. Dit speerpunt leent zich – naar de mening van Burgerbelang - bij uitstek om onderwijs in onder te brengen, want innovatie is onderwijs en onderwijs leidt tot innovatie.

Daarnaast riep het gesprek wel veel vragen op, want iedereen kan pleiten voor innovatie. Een meer concrete invulling is daarom van groot belang.

D66 zegt - in reactie op Burgerbelang - dat D66 het speerpunt Cleantech juist ziet als een mooi speerpunt, waar onderwijs bij kan worden ondergebracht. Innovatie op zorg is uiteraard altijd goed, maar D66 ziet ook dilemma’s bij dit speerpunt. Zoals wethouder Withagen eerder aangaf, kan dit speerpunt kapitaalkrachtige ouderen aantrekken, maar D66 ziet toch liever de focus op kapitaalkrachtige jongeren. D66 zou dit liever niet als speerpunt kiezen omdat de fractie vreest voor teveel versnippering.

Lijst Van Vliet vraagt zich af of Zutphen wel een echte ‘zorgstad’ is, want veel burgers met een zorgvraag weten vaak niet hoe ze aan hulp moeten komen. Met name ouderen zijn de dupe omdat zij hierin hun weg niet weten te vinden. Er zijn te veel zorgaanbieders wat betreft de huishoudelijke hulp. Veel huishoudelijke hulpen werken op contractbasis, waardoor er veel wisselingen plaatsvinden, hetgeen de zorg niet ten goede komt. Een Zorgadviescentrum, beheerd door zorgondernemers, waar de gemeente geen inbreng in heeft maar ‘aanjager’ is, lijkt de fractie een slechte ontwikkeling. Spreker vindt dat de gemeente dit in eigen hand hoort te houden. De burger is gebaat bij kleinschaligheid, korte lijnen en snelle antwoorden. De fractie pleit voor vaste hulpen en zo min mogelijk wisselingen bij een zorgcliënt. De eindverantwoording hoort bij de overheid te liggen en niet bij commerciële organisaties met een winstoogmerk.

De ChristenUnie vindt sprake van een breed geformuleerd speerpunt. De fractie had dit graag wat meer concreet en SMART geformuleerd gezien. Voorts had de fractie hier graag een ambitie aan gekoppeld, bijvoorbeeld door een percentage te stellen van het aantal ouderen dat zelfstandig kan blijven wonen.

De SP wil meer gaan inzetten op het vele werk dat er te doen is in de zorg en ziet dat als innovatie in de zorg. Op dit moment gebeurt er veel werk door weinig mensen, maar de SP wenst méér mensen in te zetten en om zodoende de menselijke maat te bereiken.

Er wordt in het document gesproken over de stijgende vergrijzing, als een soort schrikbeeld. De SP adviseert de vergrijzing als een kans te beschouwen aangezien dit nog meer werkgelegenheid op in de zorg oplevert.

GroenLinks zegt - in reactie op de SP - dat het heel mooi zou zijn als er meer mensen aan het werk kunnen worden geholpen, maar dit zet de betaalbaarheid van de zorg tegelijkertijd wel onder druk. Dat is een dilemma, waar de SP niet over rept. Binnen de beschikbare middelen zal moeten worden gekeken, wat maximaal haalbaar is. Daarom vindt GroenLinks dit een goed speerpunt.

De SP ziet vooral de link met het speerpunt ‘Werk maken van werk’ en heeft de wethouder hier goede ideeën over horen ventileren. Juist de zorg leent zich hier goed voor. Het is belangrijk dat de beschikbare middelen daar goed voor worden ingezet.

Burgerbelang is van mening dat té breed wordt gekeken naar innovatie in de zorg. Burgerbelang is geneigd om zich aan te sluiten bij de inbreng van de SP om innovatie in de zorg af te meten aan de hoeveelheid werkgelegenheid. De vraag is welke keuzes daarin worden gemaakt.

De PvdA ziet veel kansen als het gaat om innovatie in de zorg, onder meer op het gebied van werkgelegenheid. De verwachting is, dat het geld dat nu in gebouwen en apparatuur zit, zal afnemen omdat het aantal mensen toeneemt dat langer thuis blijft wonen. Dat creëert ruimte voor zorg aan huis en daarmee aan andere werkgelegenheid. De fractie pleit ervoor om als regio aan te sluiten bij regio’s die in dit opzicht al verder zijn.

De VVD is blij met dit speerpunt, dat de fractie ook van groot belang acht. De VVD vindt het belangrijk om in te spelen op trends om niet achter de feiten aan te gaan lopen. Voorts onderschrijft de fractie dat een nadere invulling van het profiel van Zutphen zeer gewenst is.

Speerpunt 6: Meer samen doen in de Stedendriehoek

De VVD wil dit speerpunt graag nader differentiëren. De VVD wil sociaal-economisch inzetten op de Stedendriehoek, omdat dààr de kracht ligt om op dit aspect verbetering te realiseren. Anderzijds is de Achterhoek ook een goede partner, als het gaat om een aantal factoren, die Zutphen ook heel goed kan gebruiken. De VVD wil vanuit beide regio’s de sterke punten benutten en daarover in gesprek gaan.

D66 vraagt zich af of de VVD hiermee in de ‘valkuil’ stapt waar Van Netten juist voor waarschuwt. Van Netten roept juist op om duidelijke keuzes te maken, waardoor strategisch beleid mogelijk is.

De VVD meent dat de benadering waar Zutphen de beste vruchten kan plukken wel degelijk sprake is van een duidelijke keuze. De fractie vindt dat de Achterhoek in dit opzicht niet moet worden uitgesloten.

D66 heeft uit het rapport van Van Netten begrepen, dat de tijd dat Zutphen dacht te kunnen gaan ‘shoppen en onderhandelen’, voorbij is. Uiteraard heeft de Achterhoek mooie dingen te bieden, onder andere op het gebied van toerisme, maar voor sociaal-economische versterking dient Zutphen zich te richten op de Stedendriehoek.

De VVD heeft dat laatste ook heel duidelijk gezegd. Voor toerisme zou Zutphen wel naar de Achterhoek kunnen kijken.

De SP heeft begrip voor het standpunt van de VVD, maar wenst de inzet op de Achterhoek dan wel graag concreter te zien.

De VVD denkt aan de kleinschalige innovatieve bedrijfsvoering, die juist in de Achterhoek heel ver is ontwikkeld en die op Zutphen heel goed van toepassing zou zijn. De toeristische sector is voor iedereen bekend.

De ChristenUnie wijst op het rapport van Van Netten waarin staat dat een strategische keuze moet worden gemaakt voor een samenwerkingspartner. Vanuit sociaal-economisch oogpunt adviseert Van Netten heel duidelijk te kiezen voor de Stedendriehoek omdat daar de kansen liggen. Het imago dat kan ontstaan door voor meerdere partners te kiezen, roept het beeld op van ‘eten van twee walletjes’ en dan doet Zutphen zichzelf tekort.

GroenLinks sluit zich aan bij de woorden van GroenLinks. Het is zaak om samen met de Stedendriehoek te gaan werken aan de sociaal-economische opgave. Op andere gebieden schuwt GroenLinks de samenwerking niet met andere steden, zoals Deventer en Zwolle.

De Stadspartij wil graag de sociaal-economische agenda samen met de Stedendriehoek oppakken. Op andere gebieden, waaronder het toerisme, moet de Achterhoek ook zeker niet worden vergeten. De kleinschaligheid van de Achterhoek sluit ook goed aan bij de schaal van Zutphen. Voorts is het belangrijk om te behouden, wat de afgelopen jaren reeds is bereikt en dat kan heel goed samen met Zutphen Promotie worden gedaan.

Burgerbelang wijst op het rapport van Van Netten, waarin een duidelijke keuze wordt geadviseerd. In het rapport wordt echter ook gewezen op een bepaalde onzichtbaarheid, die zich uit in de vraag wat Zutphen heeft te bieden aan de overlegtafels in de Stedendriehoek. De centrale opgave is dan ook dat Zutphen een sterke partner wordt aan de overlegtafel. Wat betreft toerisme, kan Zutphen wel kijken naar de Achterhoek. Het is belangrijk om aan meerdere partners te laten zien wat Zutphen wil.

De VVD is het eens met Burgerbelang. Daarnaast kan de fractie zich vinden in het standpunt van GroenLinks om ook te kijken naar Zwolle. De VVD vindt het belangrijk om te kijken waar de krachten liggen om vervolgens daarop in te spelen.

D66 wil een duidelijke keuze maken voor de Stedendriehoek om daar vervolgens ook taken neer te gaan leggen. D66 wil daarmee laten zien dat Zutphen een betrouwbare partner is. Met de middelen die daarmee vrijkomen, kan wellicht op strategisch niveau worden geïnvesteerd in het ambtelijk apparaat, waarmee Zutphen zich een betere positie kan verwerven aan de strategische tafels.

GroenLinks wijst op het belang van het toerisme voor Zutphen en stelt dat de Achterhoek ook Zutphen en Doesburg nodig heeft in het kader van het toerisme. Er is dus sprake van wederzijdse belangen.

Lijst van Vliet is het eens met het pleidooi van Burgerbelang en D66 om te investeren in kwaliteit aan de onderhandelingstafels. De fractie vraagt zich af of Zutphen wel moet accepteren dat zij niet alles zelf kan. Zutphen moet juist ‘de luis in de pels zijn’, volledig mee kunnen doen in de Stedendriehoek en niet afhankelijk zijn van wat andere partners toevallig laten vallen. Zutphen hoort een volwaardige partner te zijn. Spreker pleit ervoor om ook te kijken naar andere samenwerkingsverbanden.

De voorzitter concludeert dat de meningen over de speerpunten goed zijn geuit. Zij nodigt de wethouder uit een beeld te geven van hetgeen zij heeft gehoord.

D66 constateert dat de zes speerpunten zijn besproken, maar de vraag is waar de raad haar prioriteiten heeft liggen en waarmee zij écht aan de slag wil. Het is in de ogen van D66 niet mogelijk om met alle zes de speerpunten tegelijk aan de slag te gaan.

De PvdA heeft van D66 begrepen, dat er een duidelijke keuze moet worden gemaakt voor samenwerking binnen de Stedendriehoek. Spreker vraagt waarom D66 dan de enige partij was, die in 2015 tegen de belastingsamenwerking stemde.

D66 zegt niet tegen de belastingsamenwerking te zijn, maar tegen de locatie, die bijzonder vreemd was gekozen.

De ChristenUnie pleit ervoor om aan ieder speerpunt een scorekaart te hangen, die laat zien in hoeverre het speerpunt bijdraagt aan de doelstelling. Op basis daarvan kunnen gerichter keuzes worden gemaakt. De fractie vraagt het College hieraan gevolg te geven en deze scorekaarten te maken.

De SP vindt inzetten op een scorekaart verloren energie. De SP wil volop inzetten op de speerpunten banen maken van werk, innoveren in de zorg en wonen.

De VVD wijst op de samenhang tussen de doelstellingen en de zes speerpunten. De VVD wenst deze niet uit elkaar te halen.

D66 wil de samenhang niet weglaten, maar vindt wel dat er een prioritering moet plaatsvinden.

Reactie College

De voorzitter geeft het woord aan de portefeuillehouder.

Wethouder De Jonge stelt dat opnieuw veel interessante punten zijn benoemd.

Wat betreft het speerpunt ‘Wonen’ is een nadere concretisering van belang, onder meer om de insteek van het onderzoek goed voor te bereiden.

Ook bij het speerpunt ‘Innovatie in de zorg’ is een nadere concretisering gewenst, òòk om duidelijk te krijgen wat het doel van het speerpunt is. De wethouder geeft aan dat van de zes speerpunten een aantal reeds in regulier beleid is vervat, maar daarbij versnelling gewenst is, zoals de speerpunten ‘Werk maken van werk’ en ‘Cleantech’. De speerpunten ‘Innovatie in de zorg’ en ‘Versterken van het woonklimaat’ zijn nieuw.

Ook voor het College is het een kwestie van zoeken hoe hiermee om te gaan. Bij de verdere uitwerking naar de Voorjaarsnota zal het ene speerpunt dan ook meer volledig uitgewerkt zijn dan het andere. De wethouder refereert ook aan de opmerking in het Forum van 9 mei dat in de loop der tijd zaken altijd kunnen veranderen.

De voorzitter geeft aan dat de volgende stap is, dat het College de inbreng vanuit de Fora gaat verwerken in de Voorjaarsnota.

De voorzitter sluit het Forum om 20.30 uur.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Agenda's 12-05-2016

Behandeld in