Pagina delen

Forumverslag 12-02-2018

Presentatie over het concept horeca-advies (12-02-2018)

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
Stadspartij
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA. Verwoort
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heropent het forum en heet iedereen welkom.

Het college geeft aan de hand van drie sheets een toelichting op het proces. De gemeente had een wisselende rol. Belangrijk is nu dat college en raad de regie voeren en pakken. De visie komt in maart/april naar u toe. Daarna komt de horecanota.

GroenLinks: Mij is niet duidelijk of de acht uitgangspunten thema’s zijn of dat de richting al vastligt.

College: We gaan nu handen en voeten geven aan de acht uitgangspunten.

GroenLinks: Ik heb een vraag over het proces. Bij de begroting is gesproken over het “consequentiekader”. Dat zit er nu niet bij. Hoe zit dat?

College: Op de sheets ziet u het proces. Dat “consequentiekader” is nu niet aan de orde.

GroenLinks: Zijn er in week 48 (van 2017) nog twee participatieavonden geweest?

Ambtelijke ondersteuning: Ja, die zijn geweest.

GroenLinks: Kunnen de stakeholders de acht uitgangspunten onderschrijven? Of zijn er teveel evenementen?

College: Het gaat nu niet over evenementen.

GroenLinks: Maar de bewoners van de binnenstad combineren horeca echter wel met evenementen.

PvdA: Wat doen we hier? Waar gaat het vanavond over?

BewustZW: Ik kom Warnsveld amper tegen in het horeca-advies.

VVD: wat vinden de stakeholders van het advies?

Mevrouw Elshof (namens de binnenstadsbewoners): Horeca is ook aanwezig buiten de panden. Dit is een salamitactiek van de gemeente. De totale belasting van de binnenstadsbewoners is veel groter. Het gaat om een stapeling van activiteiten. Soms is er 24 uur per dag herrie. Wanneer moeten wij slapen?

College: ’s Nachts. Een salamitactiek is niet de bedoeling. U moet niet alles met alles verbinden.

Mevrouw Elshof: De zomerfeesten zijn om 24.00 uur afgelopen. Daarna wordt alles afgebroken en schoongemaakt. Daarna worden auto’s weggetakeld die in de weg staan en wordt de weekmarkt opgebouwd. Wij slapen dan amper een half uur.

Mevrouw Van de Veldt (namens de horeca-ondernemers): Een zomerfeest is niet hét evenementenbeleid. Er is meer. Het geeft ook werkgelegenheid voor heel Zutphen. We moeten geen streep zetten door de evenementen. Verbetering van de samenwerking is belangrijk. Jammer dat we nu alleen maar acht uitgangspunten bespreken die inhoudelijk niets met het horeca-advies te maken hebben.

College: Het proces kon beter. De acht uitgangspunten komen in de visie terug.

GroenLinks: Er is meer nodig om het proces weer vertrouwen te geven. Andere ideeën wellicht?

College: We zetten in op samenwerking tussen de stakeholders.

D66: Het helpt als in de visie aandacht komt voor de bewoners. Ik heb verder een vraag over het tweede uitgangspunt. Als er genoeg concurrentie is, wordt het geheel beter. Sta uitbreidingsruimte toe, zou ik zeggen.

College: Het is niet zo dat er niks kan. De komst van zogenoemde pareltjes moet kunnen. Sturing blijft echter nodig.

D66: Heb je daar grip op?

College: Ja, om gevarieerde kwaliteit te krijgen.

Mevrouw Elshof: Wij willen wel in gesprek met andere stakeholders.

Mevrouw Van de Veldt: Jammer. Als het advies een visie wordt, hebben de bewoners niet meegepraat.

Burgerbelang: Vreemd.

Mevrouw Van de Veldt: Er moet een breed gedragen visie komen.

College: Punt 6 staat er niet voor niets. Allerlei organisaties moeten gaan meepraten. Dat moet een brede groep zijn.

GroenLinks: Als we voor kwaliteit gaan, betekent dat dat we ingrijpen in de bestemmingsplannen?

College: Wacht het advies af. Kwaliteit handhaven is erg belangrijk.

GroenLinks: Hoort een initiatief als Inbox15 dan bij de zogenoemde pareltjes?

College: Nee, dat is te specifiek.

CDA: Wat willen de bewoners?

Mevrouw Elshof: Wij willen met de gemeente in gesprek. We hebben ook een oplegger gemaakt voor het advies. De gemeente moet onze belangen beschermen. Wij zijn niet tegen horeca.

CDA: Je kunt niet tegen deze acht uitgangspunten zijn. Ik ben voor. Van belang is nu: hoe kleur je dit in bij de visie? En ook: hoe betrek je de stakeholders erbij?

GroenLinks: De raad is nu pas na twee jaar erbij betrokken. We willen zicht hebben op de rol van de raad de komende maanden.

College: Het college is nu aan zet. Wij maken de visie. Daarna moeten er keuzes gemaakt worden.

GroenLinks: Ik wil betrokken worden bij die gesprekken.

BewustZW: In de visie moet ook aandacht komen voor jongeren.

ChristenUnie: Hoe moet ik de gebiedsgerichte impulsen (uitgangspunt 3) zien?

College: Dat berichten wij u per mail.

SP: Iedereen is waarschijnlijk voorstander van de acht uitgangspunten. Ik luister nu.

Burgerbelang: Wij kunnen ons vinden in de acht uitgangspunten. Neem vooral alle horeca-ondernemers mee. Wij hebben zorgen om de bezoekers van de binnenstad.

VVD: Wie kan tegen de acht uitgangspunten zijn? Wat betreft punt 6: hou alle kikkers aan boord.

Mevrouw Elshof: Goed om ook de bezoekers van de binnenstad mee te nemen.

De heer Feith (binnenstadsmanager): Ik herken me in de acht uitgangspunten. De visie gaat hier straks iets over zeggen. De gebiedsgerichte impulsen zijn 18 gebieden waar horeca is toegelaten. We hebben allerlei consumenten hierover bevraagd.

BewustZW: Welke drie horecagelegenheden zijn er in Warnsveld?

De heer Feith: Onder andere twee café’s. Ze zijn er wel.

GroenLinks: Wat vindt de heer Feith van Inbox15?

De heer Feith: De gemeente heeft dat toegestaan in overleg met de binnenstadsondernemers. Dat was een goed proces.

PvdA: Ik vind dit een rare discussie. Er zijn detailvragen en er zijn acht uitgangspunten op hoofdlijnen. Er is een groot communicatieprobleem. Daarnaast kloppen de cijfers in het horeca-advies niet. Laten we even resetten. Ik kan me overigens vinden in de acht uitgangspunten.

D66: Dan gaat veel werk verloren. Laten we het proces niet nu opnieuw gaan doen.

PvdA: Ik zie een discussie over hoofdlijnen en details.

De heer Feith: In het horeca-advies is ruimte voor nieuwe horeca. Vindt de raad dat goed?

College: We zijn hard toe aan de uitwerking van het horeca-advies.

PvdA: Prima. We zijn goed bezig.

D66: Ik heb een vraag over uitgangspunt 7. Hoe voorkom je versnippering van de horeca?

De heer Feith: Er is nu een concentratiebeleid. Straks hebben we gebiedsgerichte impulsen. Daar zal spanning blijven, het is een tussenvorm. Niet in de hele binnenstad zal horeca mogelijk zijn.

D66: In de Marspoortstraat mogen straks extra ontwikkelingen. Hoe verhouden de nieuwe ontwikkelingen zich daar?

De heer Feith: De huidige concentratiegebieden blijven. Nu hebben we er drie, straks achttien.

Burgerbelang: Wij vinden dat uitgangspunt 6 op één moet komen te staan. Daarnaast is de horeca in Zutphen breder dan de zaken die bij Koninklijke Horeca Nederland zijn aangesloten.

Mevrouw Van de Veldt: In het hele project zijn alle horecaondernemers uitgenodigd.

Burgerbelang: Niet alle horeca voelt zich gehoord.

Mevrouw Van de Veldt: Maar alle horecaondernemers worden uitgenodigd.

Burgerbelang: Er is geen eenheid binnen de horeca.

Mevrouw Van de Veldt: Maar alle horecaondernemers zijn uitgenodigd.

College: Er komen geen gesprekken meer met stakeholders. Dat is al gebeurd. Nu gaan we de visie opstellen.

Voorzitter: Kan het college wat u betreft de acht uitgangspunten uitwerken?

Alle partijen antwoorden één voor één bevestigend. Het college kan dus de uitgangspunten nu uitwerken. GroenLinks spreekt daarbij de wens uit dat de planning gehaald wordt. D66 wil in de visie graag een uitstapje naar het cultuurbeleid maken.

College: Bij het evenementenbeleid zie ik raakvlakken, bij horeca niet.

De voorzitter sluit daarop het forum.

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Programma 'Zutphen: een prettig klimaat'

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijM Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en licht het doel van de bespreking toe. Naast de ambtelijke ondersteuners is dhr. Van Ark (Waterschap Rijn en IJssel) aanwezig voor het geven van een toelichting.

Het Forum start met een presentatie door de ambtelijke ondersteuners (bijgevoegd bij het verslag).

GroenLinks noemt het positief dat het college voortvarend aan de slag gaat met dit thema en dat verbindingen worden gelegd met andere trajecten. Het gaat wel veel over de stad; in hoeverre krijgt het buitengebied een plek in dit project? Er is veel buitengebied waar waterberging wellicht een plek kan krijgen. Welke kansen worden daar gezien? GroenLinks is voorts positief over de wijze waarop het college de uitvoering van het Blauwboek heeft opgepakt (ook samen met het waterschap) en heeft vertrouwen in toekomst. Er wordt een toelichting gevraagd op de financiële middelen. Bij de behandeling van de Begroting 2018 is hierover een amendement ingediend maar nu blijkt er toch een kanttekening m.b.t. financiën. Voor de verdere uitvoering van de in de motie Blauwboek genoemde projecten wordt een trekkersrol gezien voor de gemeente maar wel in samenspraak met de bewoners.

Het College geeft aan dat in het voorstel een toelichting is gegeven op de financiën. Voor hetgeen nu al gebeurt, wat begroot is en wat in beheer is, wordt meegenomen. Daar zijn geen extra financiële middelen nodig. Als er meer zicht is op (extra) benodigde middelen voor uitvoering van overige projecten dan zal budget worden gevraagd aan de raad en zal ook overleg plaatsvinden met partners. Projecten die snel in uitvoering kunnen, zullen eerder worden opgepakt; voor projecten die meer voorbereidingstijd vragen zal de raad later een voorstel worden voorgelegd.

Stadspartij memoreert aan de in de motie Blauwboek genoemde projecten en geeft aan dat is toegezegd dat zou worden onderzocht wat de haalbaarheid en de kosten zijn van die projecten.

Het College bevestigt dat het inderdaad die projecten zijn die nader onderzocht zullen worden en waarmee het college terugkomt naar de raad. Een concrete termijn daarvoor kan niet worden genoemd. 

Ambtelijk wordt over het buitengebied toegelicht dat de ambitieformulering is beperkt tot het stedelijk gebied. Het buitengebied is echter niet uit beeld en mochten daar kansen/mogelijkheden liggen dan zullen die worden meegenomen.

D66 vraagt een bevestiging of de genoemde (gezamenlijke) projecten in de loop van 2018 worden gedefinieerd en dat dan ook gekeken wordt wat daar voor middelen voor nodig zijn.

Het College bevestigd dat dit inderdaad de gedachte is. 

Lijst Van Vliet geeft aan dat de oude binnenstad meer uitstraling zal krijgen door uitvoering van de projecten en vraagt wat de tijdsplanning is. De suggestie wordt gedaan om een schaapherder met een kudde schapen in te zetten op grotere gazons in de gemeente zoals in meerdere gemeenten gebeurt. Hoe staat het college daar in? Uitvoering van de plannen duurt lang; dit kan niet de bedoeling zijn. en lang. Kan niet bedoeling zijn? Wat kan het college daar aan doen?

Het College geeft aan zich niet te kunnen vinden in de opmerking dat uitvoering van plannen lang duurt. Veel gebeurt immers al. Een mogelijke locatie voor het inzetten van schapen is nog niet in beeld.

Pvda is blij dat uitvoering van de motie Blauwboek voortvarend is opgepakt. Trek niet alleen op met de inwoners (zoals genoemd in punt 4 van het dictum van de motie) maar ook van de wijkteams. Ook wordt ervoor gepleit bepaalde projecten naar voren te halen in de tijd indien daar al middelen voor zijn gereserveerd. Zijn er al ideeën met betrekking tot de genoemde subsidies?

Het College neemt de suggestie van de wijkteams mee. Het zomaar naar voren halen van uitvoering van projecten kan niet zonder dit in samenhang te zien met andere projecten maar er zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn.

Ambtelijk wordt toegelicht dat wordt nagegaan in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van INTERREG-subsidies (EU-subsidie).

Dhr. Van Ark vult aan dat het WRIJ in gesprek is met waterschap Vechtstromen. Gemeenten Hengelo en Zutphen zijn daar op aangehaakt. Voorts is WRIJ in gesprek met de plaatsen Munster en Bocholt om te bezien of er een aanvraag voor INTERREG-subsidie kan worden gedaan. 

Ambtelijk wordt voorts aangevuld dat wordt ingespeeld op kansen die zich aandienen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking gestart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en zijn de contacten met de provincie Gelderland ook aangehaald over het thema klimaatadaptatie.

PvdA memoreert dat de provincie Gelderland ook gelden heeft vrijgemaakt voor innovatieve ideeën op gebied van waterwinning, waterberging, energiewinning, e.d. en vraagt of dit wordt meegenomen.

College geeft aan dat dit wordt meegenomen in het overleg.

VVD is blij met de samenhang met waterschap en bewoners en met de betrokkenheid van het Blauwboek. Gevraagd wordt wat WRIJ gaat doen aan de samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Dhr. Van Ark antwoordt dat gemeente en waterschap in eerste instantie hun eigen agenda hadden maar er gaandeweg achter kwamen dat veel dingen toch samen liepen. In het watersysteem blijkt bijvoorbeeld dat in droge periodes sprake is van water tekort en in perioden van veel regen is er overstort. De waterkwaliteit gaat dan achteruit met allerlei schadelijke gevolgen van dien. Dit dient te worden aangepakt en dat moet gebeuren met de omgeving, dus de mensen die er wonen. Om succesvolle oplossingen te creëren, dienen betrokkenen (WRIJ, gemeente en inwoners) in gesprek te gaan met elkaar.

Stadspartij is blij met de voorliggende plannen. Waar kunnen bewoners zich melden met goede ideeën? Aandacht wordt gevraagd voor de in de Appetizer genoemde 'Operatie Steenbreek' (met als doel om inwoners hun tuin te laten vergroenen). Over maaibeleid van de oevers wordt gezegd dat een deel van de oevers in beheer is van waterschap Veluwe; aangegeven wordt om die ook te betrekken. Het is inspirerend om deze vorm van samenwerking te zien.

Het College antwoordt dat waterschap Veluwe wordt meegenomen en dat college aan de slag gaat met 'Operatie Steenbreek'. Op de website, via wijkteams en via buurtcoaches zal worden gecommuniceerd waar bewoners terecht kunnen met vragen en ideeën.

PvdA doet de suggestie een persmoment te organiseren.

College geeft aan dit te willen afstemmen met wethouder Pennings.

CDA maakt een compliment voor stuk en diepte van het onderzoek. Gevraagd wordt of er voor Zutphen ook een beeld is gemaakt van hittestress in de stad en of er mogelijkheden worden gezien om onthardingen in de stad te realiseren. Bij het in kaart brengen van de hittestress kan het cleantechcentre wellicht worden betrokken. 

College licht toe dat in de presentatie een eerste aanzet is gegeven van de hittestress en dat dit een vervolg krijgt. Ontharding wordt hierbij betrokken. De suggestie over het cleantechcentre wordt meegenomen.

VVD verwijst naar het geveltuinenplan in het kader van ontharding en vergroening. Denk aan goede communicatie hierover naar bewoners. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken.

Aansluitend wordt gememoreerd dat Hans Nijkamp voor de laatste keer aanwezig is als forumgriffier. Als gevolg van het vinden van een andere baan vertrekt hij als raadadviseur bij de gemeente Zutphen. De voorzitter bedankt hem voor de samenwerking en de inzet en wenst hem succes in zijn nieuwe baan bij de provincie Overijssel.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Afdoening motie M2017-M0003 Blauwboek (12-02-2018)

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66H. Brouwer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksS. Uenk
StadspartijM Wesselink
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZW
Lijst van VlietF. van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en licht het doel van de bespreking toe. Naast de ambtelijke ondersteuners is dhr. Van Ark (Waterschap Rijn en IJssel) aanwezig voor het geven van een toelichting.

Het Forum start met een presentatie door de ambtelijke ondersteuners (bijgevoegd bij het verslag).

GroenLinks noemt het positief dat het college voortvarend aan de slag gaat met dit thema en dat verbindingen worden gelegd met andere trajecten. Het gaat wel veel over de stad; in hoeverre krijgt het buitengebied een plek in dit project? Er is veel buitengebied waar waterberging wellicht een plek kan krijgen. Welke kansen worden daar gezien? GroenLinks is voorts positief over de wijze waarop het college de uitvoering van het Blauwboek heeft opgepakt (ook samen met het waterschap) en heeft vertrouwen in toekomst. Er wordt een toelichting gevraagd op de financiële middelen. Bij de behandeling van de Begroting 2018 is hierover een amendement ingediend maar nu blijkt er toch een kanttekening m.b.t. financiën. Voor de verdere uitvoering van de in de motie Blauwboek genoemde projecten wordt een trekkersrol gezien voor de gemeente maar wel in samenspraak met de bewoners.

Het College geeft aan dat in het voorstel een toelichting is gegeven op de financiën. Voor hetgeen nu al gebeurt, wat begroot is en wat in beheer is, wordt meegenomen. Daar zijn geen extra financiële middelen nodig. Als er meer zicht is op (extra) benodigde middelen voor uitvoering van overige projecten dan zal budget worden gevraagd aan de raad en zal ook overleg plaatsvinden met partners. Projecten die snel in uitvoering kunnen, zullen eerder worden opgepakt; voor projecten die meer voorbereidingstijd vragen zal de raad later een voorstel worden voorgelegd.

Stadspartij memoreert aan de in de motie Blauwboek genoemde projecten en geeft aan dat is toegezegd dat zou worden onderzocht wat de haalbaarheid en de kosten zijn van die projecten.

Het College bevestigt dat het inderdaad die projecten zijn die nader onderzocht zullen worden en waarmee het college terugkomt naar de raad. Een concrete termijn daarvoor kan niet worden genoemd. 

Ambtelijk wordt over het buitengebied toegelicht dat de ambitieformulering is beperkt tot het stedelijk gebied. Het buitengebied is echter niet uit beeld en mochten daar kansen/mogelijkheden liggen dan zullen die worden meegenomen.

D66 vraagt een bevestiging of de genoemde (gezamenlijke) projecten in de loop van 2018 worden gedefinieerd en dat dan ook gekeken wordt wat daar voor middelen voor nodig zijn.

Het College bevestigd dat dit inderdaad de gedachte is. 

Lijst Van Vliet geeft aan dat de oude binnenstad meer uitstraling zal krijgen door uitvoering van de projecten en vraagt wat de tijdsplanning is. De suggestie wordt gedaan om een schaapherder met een kudde schapen in te zetten op grotere gazons in de gemeente zoals in meerdere gemeenten gebeurt. Hoe staat het college daar in? Uitvoering van de plannen duurt lang; dit kan niet de bedoeling zijn. en lang. Kan niet bedoeling zijn? Wat kan het college daar aan doen?

Het College geeft aan zich niet te kunnen vinden in de opmerking dat uitvoering van plannen lang duurt. Veel gebeurt immers al. Een mogelijke locatie voor het inzetten van schapen is nog niet in beeld.

Pvda is blij dat uitvoering van de motie Blauwboek voortvarend is opgepakt. Trek niet alleen op met de inwoners (zoals genoemd in punt 4 van het dictum van de motie) maar ook van de wijkteams. Ook wordt ervoor gepleit bepaalde projecten naar voren te halen in de tijd indien daar al middelen voor zijn gereserveerd. Zijn er al ideeën met betrekking tot de genoemde subsidies?

Het College neemt de suggestie van de wijkteams mee. Het zomaar naar voren halen van uitvoering van projecten kan niet zonder dit in samenhang te zien met andere projecten maar er zal worden gekeken of er mogelijkheden zijn.

Ambtelijk wordt toegelicht dat wordt nagegaan in hoeverre gebruik kan worden gemaakt van INTERREG-subsidies (EU-subsidie).

Dhr. Van Ark vult aan dat het WRIJ in gesprek is met waterschap Vechtstromen. Gemeenten Hengelo en Zutphen zijn daar op aangehaakt. Voorts is WRIJ in gesprek met de plaatsen Munster en Bocholt om te bezien of er een aanvraag voor INTERREG-subsidie kan worden gedaan. 

Ambtelijk wordt voorts aangevuld dat wordt ingespeeld op kansen die zich aandienen. Er is bijvoorbeeld een samenwerking gestart met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en zijn de contacten met de provincie Gelderland ook aangehaald over het thema klimaatadaptatie.

PvdA memoreert dat de provincie Gelderland ook gelden heeft vrijgemaakt voor innovatieve ideeën op gebied van waterwinning, waterberging, energiewinning, e.d. en vraagt of dit wordt meegenomen.

College geeft aan dat dit wordt meegenomen in het overleg.

VVD is blij met de samenhang met waterschap en bewoners en met de betrokkenheid van het Blauwboek. Gevraagd wordt wat WRIJ gaat doen aan de samenwerking tussen gemeente en inwoners.

Dhr. Van Ark antwoordt dat gemeente en waterschap in eerste instantie hun eigen agenda hadden maar er gaandeweg achter kwamen dat veel dingen toch samen liepen. In het watersysteem blijkt bijvoorbeeld dat in droge periodes sprake is van water tekort en in perioden van veel regen is er overstort. De waterkwaliteit gaat dan achteruit met allerlei schadelijke gevolgen van dien. Dit dient te worden aangepakt en dat moet gebeuren met de omgeving, dus de mensen die er wonen. Om succesvolle oplossingen te creëren, dienen betrokkenen (WRIJ, gemeente en inwoners) in gesprek te gaan met elkaar.

Stadspartij is blij met de voorliggende plannen. Waar kunnen bewoners zich melden met goede ideeën? Aandacht wordt gevraagd voor de in de Appetizer genoemde 'Operatie Steenbreek' (met als doel om inwoners hun tuin te laten vergroenen). Over maaibeleid van de oevers wordt gezegd dat een deel van de oevers in beheer is van waterschap Veluwe; aangegeven wordt om die ook te betrekken. Het is inspirerend om deze vorm van samenwerking te zien.

Het College antwoordt dat waterschap Veluwe wordt meegenomen en dat college aan de slag gaat met 'Operatie Steenbreek'. Op de website, via wijkteams en via buurtcoaches zal worden gecommuniceerd waar bewoners terecht kunnen met vragen en ideeën.

PvdA doet de suggestie een persmoment te organiseren.

College geeft aan dit te willen afstemmen met wethouder Pennings.

CDA maakt een compliment voor stuk en diepte van het onderzoek. Gevraagd wordt of er voor Zutphen ook een beeld is gemaakt van hittestress in de stad en of er mogelijkheden worden gezien om onthardingen in de stad te realiseren. Bij het in kaart brengen van de hittestress kan het cleantechcentre wellicht worden betrokken. 

College licht toe dat in de presentatie een eerste aanzet is gegeven van de hittestress en dat dit een vervolg krijgt. Ontharding wordt hierbij betrokken. De suggestie over het cleantechcentre wordt meegenomen.

VVD verwijst naar het geveltuinenplan in het kader van ontharding en vergroening. Denk aan goede communicatie hierover naar bewoners. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken.

Aansluitend wordt gememoreerd dat Hans Nijkamp voor de laatste keer aanwezig is als forumgriffier. Als gevolg van het vinden van een andere baan vertrekt hij als raadadviseur bij de gemeente Zutphen. De voorzitter bedankt hem voor de samenwerking en de inzet en wenst hem succes in zijn nieuwe baan bij de provincie Overijssel.

De voorzitter sluit de vergadering.

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018 - inclusief financiën (12-02-2018)

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BewustZWA.W. Jansen
BurgerbelangM.G.S. Siemes
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
D66G.I. Timmer
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers
GroenLinksM.T.E. Westerik
Lijst van Vliet
PvdAJ. Bloem
SPM.J. ten Broeke
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen

Verslag van de vergadering

Verslag forumvergadering 12-2 Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018

Voorzitter opent de vergadering

 presentatie en raadsvoorstel door Henrike Aarnink

 Vragen:

SP: Dank voor de presentatie, het was duidelijk en er zit veel in.

Minder dan 2 jaar geleden hebben we als raad een behoorlijke som geld opzij gezet om Het Plein te verbeteren, namelijk het voorstel van dhr. Noppen om 2,1 miljoen euro te investeren. Dat bestond ook uit een aantal onderdelen. Vooral ook implementatiekosten, de bedrijfsvoering, ICT, HRM. Wat is er met die 2.1 miljoen gebeurd en is daar iets van over gebleven?

 Antwoord Wethouder De Jonge: daar is klein deel van over. Die 2,1 miljoen heeft u vrijgemaakt ten behoeve van de reorganisatie van Het Plein, om daar de zaak op orde te brengen. Uit de analyse van dhr. Noppen bleek dat Het Plein niet op orde was, en daar is die 2,1 miljoen aan besteed, en wel op drie pijlers; 1. het leren kennen van de klant. 2 het op orde brengen van de bedrijfsvoering 3. houding en gedrag, waaronder opleiding intern personeel van Het Plein.

Inzoomend op wat hier gebeurt en ook op de 5,5 miljoen euro van Het Plein zie je dat de bedrijfsvoering op orde is gebracht en dat we goed weten waar we nu aan toe zijn. Om op uw vraag door te gaan, die 950.000 euro die we nu vragen gaat over het inrichten van HRM, financiën, ICT enzovoorts, in de nieuwe vorm dus na de liquidatie van Het Plein. Dat betekent niet dat de investeringen die in Het Plein zijn gedaan weg zijn, daar is het op orde gebracht. Dat betekent wel dat wij nu opnieuw financiën vragen voor het herinrichten van het sociaal domein.

ChristenUnie: Mooi dat er zo’n presentatie is en dat uitgebreid wordt neergezet hoe het onderling zich tot elkaar verhoudt. Dat vind de ChristenUnie een hele stap voorwaarts. Dank daarvoor. Maar tegelijkertijd schrikt de ChristenUnie wel van wat hier vanavond gebeurt. De laatste woorden van de wethouder waren ‘we weten nu precies waar we aan toe zijn’. We zitten hier al jaren en dan is er een miljoen tekort, dan is er twee miljoen tekort en nu is het acht miljoen tekort. We weten helemaal niet waar we aan toe zijn. Alleen dat we nu op de blauwe ogen moeten geloven dat nu het lek boven water is.

Wat ik mis is: wat is het primaire doel waartoe al deze organisaties op aarde zijn? Ik heb het er wel eens met dhr. Noppen over gehad: geef maar eens aan wat nu de primaire taak is van Het Plein? En wat heb je nodig om die organisatie vorm te geven? Als je het niet zo opbouwt, dan krijg je een brij aan ellende, je moet beginnen bij de basis, die moet kloppen. Dat moet je helder hebben. De ChristenUnie heeft het nog niet voorbij zien komen en maakt zich daar grote zorgen over.

 GroenLinks: Ik hoor dhr. Oldekamp zeggen: welk primaire doel hebben die organisaties, ook GroenLinks zou graag die kaders hier met elkaar neerzetten. Waar gaan wij als raad de wethouders op aanspreken over welke beleidskeuzes er staan? Wat GroenLinks echt heel mooi vindt is die ‘Basis op orde’ en de wijkteams die nu worden opgezet. Waar GroenLinks ook heel erg benieuwd naar is, is welke beleidskeuzes de wethouders zien, die er daadwerkelijk gemaakt kunnen gaan worden, en hoe kunnen jullie ons daar meer inzicht in geven als het gaat ten aanzien van kostenbesparing? Die kaders gaan volgens GroenLinks de primaire doelstellingen blootleggen.

 ChristenUnie: voor het maken van beleidskeuzes is die primaire basis zo belangrijk. Waarom: als de primaire taak van Het Plein dat er uitkeringen verstrekt moeten worden. Dan hebben we daar iets voor nodig. Dan kunnen we in deze presentatie heel dapper inzetten op “u kunt bij Zutphen inkopen”, maar de ChristenUnie denkt dat Zutphen misschien ook wel kan inkopen bij een ander. Welke beleidskeuzes heb ik?

 BurgerBelang: Er is een ding wat BurgerBelang een beetje dwars zit. Kijkend naar de presentatie zien wij een verandering in de situatie. We hebben 2 jaar geleden iets afgesproken, maar nu begint het volgende college met een bezuinigingsopdracht. Ik zie een oplopend tekort.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Dhr. Siemens heeft voor een deel gelijk, een nieuw college heeft hier wel een opgave en zeker ook een nieuwe raad heeft hier een opgave. Tegelijkertijd is het ook zo geweest dat uw proces rondom werkbedrijf en herijking van toegang voor een belangrijk deel ook ingegeven was vanuit financiële overwegingen. Omdat wij ook zien dat de manier waarop we het hebben ingericht onvoldoende soelaas biedt binnen het financieel kader waarmee we zitten.

 VVD: De reactie die gaf had aanvankelijk het doel om dhr. Oldekamp te ondersteunen, maar ik ben nu de draad kwijt. En om daarmee een reactie te geven op mw Westerink. Wat ik mis in de presentatie zijn succescriteria voor de nieuwe organisatie die we aan het bouwen zijn. Daarmee ook de ontwerpcriteria voor die nieuwe organisatie. In dat opzicht vindt de VVD het een halfbakken en bijna oneerbaar voorstel aan de raad om hier geld voor beschikbaar te stellen. Ik weet genoeg van geld uitgeven en investeren, het is pas een investering op het moment dat je enig zich hebt om het op de een of andere manier terug te verdienen. De VVD schrikt niet van een ton meer of minder of een miljoen meer of minder uitvoeringskosten, als we met elkaar maar zicht kunnen krijgen op het financieel onder controle krijgen van de uitgaven. En dan benader ik het vanuit puur financieel oogpunt, maar er zit iets veel belangrijkers onder. Dat is dat we met elkaar, zeker daar waar het gaat om de Participatiewet, er niet goed in slagen om mensen in deze regio aan het werk te krijgen. Als u de VVD vraagt: Waartoe zijn deze organisaties op aarde? Dan is een van die belangrijke taken natuurlijk mensen aan het werk krijgen. Het knelpunt zit in de uitvoering van de Participatiewet. Daar zijn we onvoldoende effectief in. Wat de VVD constateert is dat dit voorstel wel vraagt om daar geld aan uit te geven maar ons onvoldoende doorkijk geeft in hoe dat gaat veranderen.

D66: De VVD neemt bijna alle woorden uit mijn mond. Wat D66 daarop wil aanvullen, ook naar aanleiding van de opmerking van dhr. Ten Broeke over al het geld dat we recent al ter beschikking hebben gesteld aan Het Plein. Dat was ook die blanco cheque zonder die resultaatafspraken. En nu gaan we dat eigenlijk weer doen. En D66 vraagt zich ook af of er geen dubbelingen in zitten want we hebben ook in onze begroting afspraken gemaakt over de doorontwikkeling van het CJG, de toegang, daar hebben we ook ongeveer vijf ton voor gereserveerd en nou komt dit er nog bovenop. Daarnaast hebben we met zijn allen afgesproken dat we gaan inzetten op onze expertise en op ons strategisch personeel. En nu ziet D66 dat we alleen maar met inhuur gaan werken. Het is de helft van onze begroting en we gaan het alleen maar wegzetten bij mensen die maar tijdelijk zijn en weer weggaan waardoor alle expertise en kennis weer verdwijnt. Dus D66 snapt niet waarom deze keuzes op deze manier worden gemaakt.

ChristenUnie: We kunnen redeneren vanuit financiën Ik ben bereid om te zeggen ik stel het dubbele budget beschikbaar, als daarmee het probleem is opgelost maar dat laatste durft de ChristenUnie niet te zeggen. Dat heeft te maken met die succescriteria en de ontwerpcriteria. Als de uitkeringen overschreden worden, daar kunnen we niks aan doen. Dan moet je gewoon de regels volgen en dat kost je extra geld. Maar alles wat daar gebeurt aan invulling en organisatie, daar kunnen we wel wat aan doen. Maar nu wordt niet duidelijk waar het pijnpunt ligt. Dat moet echt boven tafel komen om te kijken hoe je het anders kunt gaan organiseren. Dat valt of staat met de ontwerpcriteria van de organisatie.

 PvdA: De PvdA heeft de indruk dat ze een ander voorstel heeft gelezen, gezien de kritiek die ik heb gehoord. Ik vind het een duidelijk voorstel wat hier wordt gedaan en het sluit ook aan bij het beleid dat eerder is vastgesteld. In 2014 hebben we beleidskaders sociaal domein vastgesteld, daarin zijn uitgangspunten opgenomen van “Eén gezin één aanpak”, en “hulp dichtbij de klant in de wijk”. Dat zijn allemaal dingen die de PvdA weer terugziet in de presentatie. Waar het in wringt is dat we in het verleden ervoor gekozen hebben om drie verschillende toegangen te organiseren. En op basis van de ervaring die we hebben opgedaan komen we daar nu op terug. Voor de PvdA is het een logisch verhaal, we willen een betere hulpverlening voor de klant en de klant staat daar ook in centraal.

 VVD: Kennelijk is dhr. Bloem wel gecharmeerd van voorstel dat we de toegang anders gaan vormgeven. In dat opzicht kan ik hem nog volgen, maar waar het ons om gaat is dat wij hier kunnen praten over de manieren waarop we gaan werken en structuren en nieuwe manieren van organiseren totdat we blauw zien, maar waar we het echt over moeten hebben is effectiviteit. En een koppeling tussen deze nieuwe werkwijze en een indicatie van effecten wordt in het voorstel niet gedaan. Het enige wat we weten is hoe gaan we het aanpakken en wat gaat het kosten, maar wat het gaat opleveren, daar hebben we met elkaar geen gesprek over.

 D66: Als reactie op het betoog van dhr. Bloem: We willen allemaal één regisseur, één plan voor een gezin, we willen allemaal goede zorg en we willen allemaal dat de mensen die werk zoeken ook werk krijgen. Daar zit de discussie niet. Die zit in het feit dat we tot nu toe op een of andere manier denken dat met elk plan dat we maken dat we kunnen opstapelen zonder dat we goed kijken of we de middelen wel hebben. En als we die middelen hebben en we dingen inzetten hoe gaan we dat terugverdienen of zorgen dat we quitte spelen zodat we ook kunnen zorgen dat andere zorgtaken die we ook als gemeente hebben ook nog kunnen uitvoeren?

 PvdA: Natuurlijk moet je de uitkomsten monitoren, daarvoor hebben we monitor sociaal domein ook opgesteld waar we het al vijf keer over hebben gehad. Ik zou niet de indruk willen wekken dat het helemaal uit de lucht komt vallen. Dit is het resultaat van een proces wat we jarenlang hebben doorlopen, we hebben beleid vastgesteld, we hebben de monitor vastgesteld en dit is een logische uitkomst wat je ook in andere gemeentes ziet.

 D66: Het is mooi dat we monitoren hebben vastgesteld. En als het even niet uitkomt dan leggen we die naast ons neer want we willen toch graag dit plan uitvoeren. Wat dhr.Oldekamp aangaf, je kunt ook, als we hebben gekozen voor een bepaalde richting, het op een andere manier gaan uitvoeren. Waarom moeten wij alles zelf uitvinden, inrichten, operationeel maken als je ook heel veel kunt inkopen bij een andere gemeente naast je? Dan maak je zelf de beleidskeuzes waarin de uitgangspunten geformuleerd zijn en dan blijf je misschien wel binnen het budget.

 PvdA: Het lijkt de PvdA ook goed om te leren van de ervaringen van andere gemeenten, die zijn in feite al veel verder in het organiseren van de toegang op een plek. In zekere zin lopen wij in Zutphen achter om het op drie verschillende plekken te organiseren. Toegang beter organiseren voor de klant. Het uitgangspunt ‘één gezin, één hulpverlener, één aanpak’.

 VVD: Waar haalt dhr Bloem het geloof vandaan dat dit wel gaat werken?

 PvdA: Vanuit de trend dat andere gemeenten al veel verder zijn. Ik geef geen garantie dat dit perfect zal werken maar het lijkt mij wel heel logisch, zeker op basis van de ervaringen op dit moment, hoe het nu werkt.

 De PvdA heeft wel een vraag: De toegang die er ook is via huisartsen en andere verwijzers. Wat deze aanpak wel als risico heeft is dat je toch twee manieren van toegang hebt en dat je een ander hulpaanbod krijgt voor de klant in de manier die wordt geholpen. Dus bepaalde klanten vinden de weg naar de huisarts en krijgen daardoor een ander hulpaanbod dan mensen die via de wijkteams worden geholpen.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Ik heb een vraag, ik snap de discussie niet meer zo goed. Met behulp van het raadsvoorstel vraagt het college om geld om de besluiten die u reeds heeft genomen te kunnen uitvoeren. De discussie die hier nu plaatsvindt leidt bij mij tot de vraag: wilt u terugkomen op eerder genomen besluiten waaronder de inrichting van de toegang en het oprichten van een werkbedrijf? Als ik terugga naar dat besluit ten aanzien van het werkbedrijf, de gemeente Zutphen en de gemeente Lochem delen samen een belangrijk principe in Het Plein en dat is het deel werk en inkomen. Op het moment dat de gemeente Zutphen het besluit heeft getroffen om het werkdeel uit Het Plein halen dan geldt dat Zutphen en Lochem uiteen gaan. Dat maakt dat de basis voor de gemeenschappelijke regeling Het Plein wegvalt en dat de gemeente Zutphen iets moet doen met het herbeleggen van de taken die ook bij Het Plein worden uitgevoerd waaronder WMO, jeugd en inkomen. Vervolgens hebben wij u de nieuwe visie op de toegangen aangeboden, namelijk dat we die taken op een ander manier willen vormgeven zonder Het Plein. Die twee belangrijke besluiten die u heeft getroffen moeten we nu in uitvoering brengen en dat is de onderliggende reden voor het raadsvoorstel voor de 950.000 euro. Om dat op een goede manier te doen.

 D66: U legt de bal weer bij ons terug. Deze discussie hebben wij al heel vaak met u gevoerd. U legt telkens een besluitvorm neer, bijvoorbeeld het Werkbedrijf of de huishoudelijke hulp. Wij hebben continu de vraag gesteld: kunnen we dat financieren en is het allemaal nog wel mogelijk met alle kosten die op ons af komen? Het antwoord was telkens ‘dat komt later wel’. Nu komt het plaatje bij elkaar en dan zie je dat het potje leeg is. We vragen een harde toezegging in de manier waarop u ons kan meenemen waarin wij het geloof hebben dat we nu het geld uitgeven en dat het wel goed komt. En niet dat we over een half jaar of over een jaar weer zitten met een miljoen tekort. Dan vind ik het vervelend dat u de bal bij ons neerlegt, terwijl wij die vraag al veel eerder hebben gesteld.

 Wethouder De Jonge: U heeft mij wel geholpen bij wat er in mijn hoofd gebeurde, want ik begrijp nu beter welke vraag er bij u leeft. Als het gaat over de ontwikkeling van de begroting van Het Plein dan kan ik u zeggen dat u daar op 12 maart daar ook de stukken voor heeft en daaruit ziet u dat daar een structurele ontwikkeling zit. Dat dit het resultaat is van het staande beleid.

We zullen als college en raad iets moeten doen aan het beleid. Dat staat los van het raadsvoorstel herinrichting sociaal domein. Met die herinrichting beogen we effectiever en doelmatiger bezig te zijn. Het beleid zoals we dat met elkaar hebben geformuleerd laat zien dat wij hier met elkaar wel een structurele zaak hebben die we niet oplossen door het sociaal domein op een ander manier in te richten. Wij zullen echt een fundamenteel gesprek met elkaar moeten gaan voeren over wat wij mensen gunnen en hoeveel ruimte wij daarvoor hebben in onze eigen begroting. Het college heeft daar morgen ook een intensief gesprek over, hoe wij dat met u gaan bespreken en hoe wij dat met u willen gaan voorbereiden. Mijn verwachting is dat het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad in het eerste jaar in het teken zal staan van, zeker richting voorjaarsnota en daarna de vertaling in de begroting 2019, over welke keuzes maken we in het sociaal domein als het gaat over de financiële houdbaarheid. En een deel daarvan is beïnvloedbaar, en een deel ook niet. In feite bestaat die bij Het Plein en op de uitvoering van taken uit vier delen: een deel beleid, een deel vast en flexibel personeel, een deel kortingen vanuit het rijk waar alle gemeenten mee te maken hebben, en een deel van de kortingen op de WSW waarbij macro budget wordt toegepast die zich niet verhoudt tot de werkelijke ontwikkelingen van de WSW. En die laatste twee zijn lastiger beïnvloedbaar. Voor wat die eerste twee, daar gaan wij voorstellen voor voorbereiden en daarna met u doorspreken.

 VVD: Met dank aan dit laatste stukje is mijn ongenoegen wat teruggelopen. Ik kreeg even de indruk dat de wethouder het mes in de tafel zette en zei dat wij dan maar moesten terugkomen op eerder genomen besluiten. Zij begrijpt nu wel hoe wij hier tegenaan kijken. Wat mij bevreemdt is dat er twee sporen naast elkaar lopen. Het ene is het door laten ontwikkelen van de reeds genomen besluiten. En het andere is de vraag hoe gaan we dan om met die almaar oplopende tekorten en steeds maar weer terugkerende tekorten in dit domein. Dat is precies het gevoel van onbehagen waarmee de VVD aan tafel zit. Hoe kan het dat we die twee sporen dan kennelijk los van elkaar bespreken, wordt het dan niet een keer tijd om dat in samenhang te bezien? We staan nog achter onze besluiten, maar er dienen zich ook nieuwe inzichten aan, wat weerhoudt ons ervan om dat eens in samenhang te bespreken en dan met elkaar te besluiten of het nog steeds een goed idee is?

BurgerBelang: Sluit aan op VVD: Er komen twee negatieve gedachten: Dit roept bijna dat we te maken hebben met een soort Zutphense Brexit dat wij een beslissing hebben genomen die langer door gaat duren en waarvan de gevolgen minder zijn dan dat we hadden gehoopt. Het tweede is dat wij ook twee jaar geleden zijn begonnen met nieuwe kaders en nieuwe invulling van het sociaal domein. BurgerBelang heeft het idee dat dat op losse schroeven staat.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Ik heb geprobeerd te schetsen dat het raadsvoorstel gaat om het effectueren van de besluiten die u reeds heeft genomen. De reden dat wij u dat nu voorleggen is dat wij op dit moment de volgende stappen willen zetten in de uitvoering van de besluiten die u heeft getroffen. Ook om het gereed te hebben voor 1 januari 2019 en dat we op een nette manier de taken ook weer kunnen invlechten en we ook de dienstverlening op een goede manier door kunnen laten gaan.

Ik kan u beloven dat het niet laten doorgaan van die besluiten financieel niets gaat opleveren. U kunt de huidige begroting van de verschillende organisaties nemen, het gaat financieel niets opleveren. U heeft er voor gekozen om meer regie te nemen en om meer sturing te geven dan dat u tot nu toe gewend bent. Ik denk dat het belangrijk is, zeker met het oog op de financiën maar ook met wat wij onze inwoners gunnen.

 GroenLinks: GroenLinks dankt dhr. van der Veen van VVD, daar wil GroenLinks ook naartoe. Welke beleidskeuzes gaan we maken en wanneer komen de sporen samen? Dat gaat veel meer inzicht geven in hoe die kosten uiteindelijk zijn gelopen. De gedachtes ‘basis goed op orde in de wijk’, levert dat inderdaad zicht op hoeveel preventie dat levert op duurdere zorg?

De doorstroom WMO en beschut, levert dat een besparing op als dat bij de algemene uitkeringen komt te liggen? Het Plein is op dit moment wel druk bezig om de beschut-regeling te maken, dat levert aanzienlijke kortingen op op de WMO.

GroenLinks had graag daarover wat visiepunten willen zien. Dat geeft een meer algeheel plaatje. Het lijkt of u ons een doemscenario schetst en dat het uiteindelijk meevalt.

 StadsPartij: Er is veel gezegd, ik wil terugkomen op de vraag van de wethouder of de raad terugkomt op eerder genomen besluiten. Wat ons betreft niet voor wat betreft het Werkbedrijf. Daar stond in het voorstel dat het qua uitvoeringsvoorstel een miljoen besparing zou opleveren ten opzichte van wat we nu hebben. Voor wat betreft de backoffice en het expertisecentrum, daar hebben we onze vraagtekens al bij gezet, wat levert dat op aan effectiviteit?

 GroenLinks: wij hopen dat dat terugkomt in een verdere uitwerking daarvan.

Wat GroenLinks miste in deze presentatie zijn met name de backoffice en het expertisecentrum, waar zijn die twee ondergebracht? En we willen meer concreet wat er wordt gedaan met het gevraagde bedrag, wat is uiteindelijk het resultaat op het moment dat we dat investeren en volgens mij is dat ook een beetje wat ik van iedereen proef. We hebben zo ontzettend veel geld uitgegeven de afgelopen jaren. Houden we nog voldoende in het oog wat we ermee bereiken?

Met de strategische raadsagenda hebben we twee miljoen uitgetrokken voor dit jaar als extra reserve voor Het Plein en voor onverwachte omstandigheden. Er is geld uitgegeven voor deskundigheidsbevordering en nu zien wij weer een 60.000 euro wat er in geïnvesteerd moeten worden. Ik begrijp het niet goed, waar al dat geld gebleven is van de afgelopen jaren, en waar dat naartoe gaat. Vandaar ook de vraag voor dit forum, waar zit die samenhang?

 Antwoord Wethouder De Jonge: ik realiseer me dat heel goed dat er nu allerlei verschillende dingen op u afkomen en dat het veel is om in u op te nemen. Het meeste geld dat we uitgeven in het sociaal domein gaat linea recta naar de mensen zelf, dus naar verstrekkingen van uitkeringen, dan wel verstrekking van WMO hulpmiddelen en naar de mensen die dat allemaal mogelijk maken, dus uitvoering daarvan. Daarnaast zit een deel van de financiering in de ondersteunende dienstverlening daaraan zoals ICT enzovoort. De begroting van Het Plein zit echt heel goed in elkaar en dat kunt u op 12 maart ook heel goed volgen. Zo zit dat ook bij Perspectief en bij Delta. Voor een deel hebben we het over structurele middelen voor structurele uitgaven. Tegelijkertijd hebben we het voor een deel ook over incidentele middelen. Het Plein op orde was een incidentele vraag om Het Plein op orde te brengen zodat het ook op een goede manier kan werken en dat geld is ook op die manier ingezet. U heeft enige tijd geleden een tussentijdse evaluatie gehad en die krijgt u ook in oktober weer zodat u ook goed kunt zien wat daarmee is gebeurd.

Met de stap van 3 toegangen teruggaan naar 1 toegang, sociale wijkteams met een expertisecentrum, hebben we wel middelen en kennis nodig om dat mogelijk te maken. Daar lopen de structurele tekorten. Het structurele tekort wat wij hier laten zien begint nu te lopen door de incidentele geldvraag om het op een andere manier mogelijk te maken. Dat is best ingewikkeld. Als het gaat over het raadsvoorstel dan beogen we daarmee mogelijk te maken uw besluiten op een goede manier uit te voeren.

Antwoord op de vraag van GroenLinks over de bedrijfskeuzes: de vragen die u stelt zijn op een wat hoger abstractieniveau. Dat is lastig om aan de orde te stellen. Ik weet dat wij als college en raad met elkaar investeren in preventie en vroegsignalering, dan wil dat niet per definitie zeggen dat ze maatwerkoplossingen gaan afnemen dus duurdere zorg gaan afnemen. Ik herinner me dat Antje van Dijk heeft gezegd: misschien moeten we wel helemaal niet in de vroegsignalering zitten vanwege de vraag die je dan in feite stelt om met een maatwerkoplossing te komen. Als je goed in preventie en vroegsignalering investeert dan hoeft dat niet per definitie ertoe te leiden dat je goedkoper uit bent. Wel leidt het ertoe dat de burger die een zorgvraag of een hulpvraag heeft die op een goede manier beantwoord krijgt. Dat zijn de keuzes die we met elkaar moeten maken, hoe ver willen we daarin gaan? Dat is vanuit onze Zutphense cultuur tussen raad en college best een ingewikkeld gesprek omdat we echt keuzes moeten gaan maken.

 GroenLinks: Hebben jullie ook echt zicht op knelpunten, bijvoorbeeld doelgroepen?

 Antwoord Wethouder De Jonge: ja, dat proberen we nu te krijgen, dat is best een slag om te maken. Multiproblem net zo, op dit moment hebben wij met elkaar geen keuze gemaakt over waar zetten we dan op in als het gaat om multiproblem? Je kan kiezen voor multiproblem ouderen of multiproblem kinderen met gezinnen, en de rest zien wij niet als multiproblem, dat zijn ingewikkelde keuzes die direct mensen raken. Maar dat moeten we wel met elkaar doen. We zijn nog niet zo ver dat we dat helemaal helder zichtbaar hebben. Ik denk dat wij als gevolg van de visie op de Participatiewet een heel eind zijn in inzicht. Bij de WMO voor een deel en woor wat betreft Jeugd vinden wij zelf ook nog lastig, omdat het echt gaat over kinderen.

 D66: reactie op VVD: reden waarom we dat forum hebben belegd is juist om de twee stromen bij elkaar te brengen. Nu heb ik weer het gevoel dat we via de salami techniek eerst het ene gedeelte gaan behandelen en dan gaan we later weer een keer kijken wat het andere gedeelte is. Dus als je keuze maakt om het ene te doen betekent het automatisch dat je andere dingen anders moet inrichten. Moeten het gesprek daarom in zijn geheel gaan voeren.

Ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag voor de budgetten. De doorontwikkeling van de toegangen zit in de 950.000 euro maar we hebben ook 5 ton voor de doorontwikkeling van het CJG en en de doorontwikkeling van de toegangen in de begroting weggezet.

 Antwoord Wethouder De Jonge: Geeft het woord aan mw. Ria Meijerink: er is in 2016 en 2017 in de begroting extra middelen gezet voor alle drie toegangen. Dat is als nieuw beleid voor 2018 en 2019 opnieuw opgevoerd omdat de middelen nodig om de complexe casussen van multiproblematiek aan te passen.

Fractie Pepers: twee weken geleden is het raadsbesluit huishoudelijke hulp genomen, op basis hiervan wordt het plan van aanpak nader uitgewerkt, dat hebben we gezien op de sheets: welke eerste stappen zijn gezet en wanneer kunnen we een plan van aanpak verwachten? Deze vraag is eigenlijk voor wethouder Withagen.

Antwoord Henrike Aarnink: Het besluit is twee weken geleden genomen, en we moeten er nog goed over nadenken om met een plan van aanpak te komen. Daar komen we op terug, ik durf er geen termijn aan te geven, maar niet te lang.

 Fractie Pepers: ik zou toch graag iets concreter willen weten, wanneer kunnen we een plan van aanpak verwachten? Dit is een vraag aan de wethouder.

 Antwoord Wethouder De Jonge: voor de raadsvergadering vanavond laat ik het nog aan u weten.

 De voorzitter geeft aan dat het raadsvoorstel niet rijp is voor behandeling in de raad, en sluit bij deze de vergadering.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Budget voor de ontwikkelingen in het Sociaal Domein (12-02-2018)

Datum 12-02-2018 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
G de Laat-Letteboer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDB. van der Veen
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

Dit onderwerp is gelijktijdig met het forum 'Samenhang van ontwikkelingen in het Sociaal Domein 2018 ' aan de orde geweest. Zie voor een verslag van die vergadering het betreffende vergaderverslag.

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Technisch Blok 12 februari 2018

Verslag van de vergadering

Datum 12-02-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
M van den Berg-Platzer
Notulist
More Support
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPG.J.N. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijM Wesselink
VVDH. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Algemeen spreekrecht

Er wordt geen gebruik gemaakt van het algemeen spreekrecht.

3. Aankondiging moties en amendementen

GroenLinks kondigt een motie aan, getiteld: ‘Paulus Potterstraat op weg’.

4. Toezeggingenlijsten

4a. Toezeggingenlijst Forum 12 februari 2018

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van voorliggende toezeggingenlijst.

4b. Toezeggingenlijst Raad 12 februari 2018

D66 verwijst naar toezegging 2016-004 inzake De Hanzehof, inhoudende: “Het College komt met een voorstel om wensen en behoeften rond De Hanzehof te vernemen om daarmee de kaders te bepalen en een duurzame exploitatie in te kunnen gaan richten voor de toekomst.” D66 vraagt of deze toezegging nog voor de verkiezingen kan worden ingelost.

Het College antwoordt dat de onderzoeksvraag momenteel aan de orde is. Toegezegd wordt dat de raad nog voor de verkiezingen via een memo zal worden geïnformeerd.

5. Vermoedelijke hamerstukken

5a. GGD NOG Uitgangspuntennota 2019

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende uitgangspuntennota te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

5b. Aanvraag bijdrage bij BZK voor opsporing en ruiming explosieven in de gemeente Zutphen 2017

Er bestaat geen behoefte om op voorliggende aanvraag te reageren. Dit agendapunt wordt als hamerstuk doorgeleid naar de raad.

6. Motie: Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren

De PvdA heeft de motie ‘Tegemoetkoming in de kosten voor evenementen-organisatoren’ samen met de Stadspartij ingediend. De achterliggende intentie is om te bevorderen dat de stad leefbaar en levendig blijft. Het is moeizaam om kleinere activiteiten te organiseren in de stad en in de wijken. De leges wordt gebaseerd op de bezoekersaantallen en kunnen dus sterk variëren. Veel organisatoren van evenementen krijgen na verloop van maanden nog een rekening voor extra kosten, zoals voor het plaatsen van borden, schoonmaken en opleveren van het terrein. Er is sprake van variabele kosten die niet exact zijn te omschrijven. De indieners roepen op hier goed naar te kijken.

De voorzitter biedt de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de indieners.

De ChristenUnie beoordeelt de motie positief, maar attendeert er op dat dezelfde problematiek in Warnsveld speelt. Voorts pleit de fractie ervoor om in de opdracht aan het College ook de gemeenten Lochem en Bronkhorst oriënterend te betrekken. De gemeente Lochem werkt met vergunningen en dat scheelt veel in de kosten.

De PvdA licht toe dat de motie betrekking heeft op de hele gemeente Zutphen. Bepaalde activiteiten ontvangen subsidie van de gemeenten en moeten anderzijds leges betalen. Ook dat is een aspect dat dient te worden bezien.

De ChristenUnie suggereert een kleine correctie in de motie: spreker adviseert duidelijkheidshalve de zinsnede ‘de stad Zutphen’ te wijzigen in ‘de gemeente Zutphen’.

De PvdA en de Stadpartij nemen deze suggestie over.

De SP is voorstander van de motie en wil deze ook graag betrekken op de hele gemeente.

GroenLinks wenst in het onderzoek ook te kijken naar de subsidies, zoals de PvdA reeds aangaf. Als dat aspect aan het verzoek in de motie wordt toegevoegd, kan ook GroenLinks instemmen.

De VVD informeert naar het doel van voorliggende motie. Er zijn al veel evenementen in de stad en als de kosten voor het organisatoren daarvan lager worden, komen er mogelijk nog meer evenementen. De vraag is of dàt het doel moet zijn.

De SP wijst de VVD erop dat wordt voorgesteld iets te onderzoeken en niet om evenementen gratis aan te bieden.

De VVD heeft hier - de Horecavisie in ogenschouw nemend - toch twijfels over.

De Stadspartij licht desgevraagd toe dat het in deze motie om de leges gaat. Deze komen bovenop de kosten van de organisatie van het evenement. Het vermoeden bestaat dat de leges willekeurig wordt opgelegd en dat is mede reden voor het gevraagde onderzoek.

De PvdA licht toe dat bij de aanvraag wordt gevraagd hoeveel bezoekers worden verwacht. Hoe meer bezoekers verwacht worden, hoe hoger de leges.

Reactie College

Het College werkt momenteel aan het nieuwe evenementenbeleid voor 2019. Daarbij wordt onder meer gekeken welke evenementen passen bij ‘het DNA van de stad’ en hoe de gemeente dit kan stimuleren en ondersteunen. Nieuw binnen de gemeente is het evenemententeam, dat ervoor moet gaan zorgen dat aanvragers van evenementen snel worden geholpen.

De wethouder beoordeelt de motie positief, maar zou deze motie bij voorkeur in de beleidsontwikkeling meenemen en de streefdatum van 1 mei 2018 achterwege willen laten. Het streven is om eind 2018 het nieuwe evenementenbeleid geformuleerd te hebben. Voorliggende motie kan daarin dus meegenomen worden.

De PvdA blijkt desgevraagd bereid om het advies van het College te volgen, de datum van 1 mei 2018 achterwege te laten om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in de formulering van het nieuwe evenementenbeleid 2019.

De motie wordt als bespreekstuk doorgeleid naar de raadsvergadering van vanavond.

7. Motie: Kosten en mogelijkheden recreatiebad met glijbaan en buitenbad op een rij

De SP licht de motie toe. Hierin wordt gevraagd de kosten voor de aanleg van een glijbaan en buitenbad in beeld te brengen zodat de discussie op basis van feiten en cijfers kan worden gevoerd.

Het CDA ondersteunt de overwegingen in de motie. Het is inderdaad beter om de discussie op basis van feiten en cijfers te voeren. De in de motie vermelde datum (12 maart 2018) lijkt de fractie echter wat ambitieus.

De SP geeft aan voor deze datum te hebben gekozen omdat dit de laatste raadsvergadering is voordat de onderhandelingen voor een nieuw College starten.

De Stadpartij wil graag het extern onderzoek afwachten.

De SP geeft aan dat het extern onderzoek op 1 februari zou worden gepresenteerd, maar de eerste gesprekken zijn pas op 1 februari gevoerd. De SP vindt dat niet langer moet worden gewacht.

Het College licht toe dat de uitkomsten van het onderzoek op 12 maart in het Forum worden besproken. Wat betreft de motie, merkt de wethouder op dat met het nieuwe interim-bestuur de afspraak is gemaakt dat zij met een advies komt voor wat betreft het aantrekkelijk maken van het zwembad. De motie doorkruist de gemaakte afspraken met het interim bestuur. De planning van het interim-bestuur is, dat dit advies er in mei zal liggen. Het College wenst daar niet op vooruit te lopen met deze motie.

De SP zou de redenering van het College om willen keren: het aantrekkelijk willen maken van het zwembad doorkruist deze motie. Deze motie is al vaker aan de raad voorgelegd en zal een van de onderwerpen zijn tijdens de coalitieonderhandelingen. Ook om die reden is het verstandig om nu reeds in te zetten op het beschikbaar komen van de feiten en cijfers. De fractie verwacht dat de nodige concretisering binnen enkele weken beschikbaar moet kunnen zijn. Het is wel van belang om zo snel mogelijk te starten. Spreker wijst er op dat deze discussie al sinds 2012 speelt. Sinds die tijd pleit de SP al voor een recreatiebad in Zutphen. De fractie vraagt om de resultaten van het onderzoek op 12 maart a.s. te presenteren.

Burgerbelang kan zich niet in voorliggende motie vinden. Dit riekt naar populisme. Afgevraagd kan worden wat er binnen twee weken kan worden bereikt met een goed en gedegen onderzoek.

De PvdA heeft begrip voor de urgentie die de SP hieraan wil geven, maar de fractie wil er wel zeker van zijn dat correcte feiten en cijfers op tafel komen. Ook de informatie die reeds beschikbaar is, dient in de discussie te worden betrokken. Vooralsnog zal de fractie niet met de motie instemmen.

De SP licht de motie nader toe. In feite wordt niet meer gevraagd dan het in beeld brengen van de kosten en mogelijkheden voor de om- of aanbouw van een recreatiebad en wordt verzocht deze informatie op 12 maart te presenteren. Spreker gaat er van uit dat het mogelijk is om binnen dit tijdsbestek veel informatie beschikbaar te hebben.

Burgerbelang vindt het frappant en populistisch dat dit punt nu reeds op de agenda wordt geplaatst voor de Collegeonderhandelingen.

De voorzitter constateert dat drie partijen de motie mee terugnemen naar de fractie.

Als een meerderheid in de raad de motie op de agenda wil houden, dan blijft deze op de agenda van de raadsvergadering staan.

8. Motie: Kansen voor ieder kind

D66 verwijst naar de tekst van de motie, die samen met de fracties van het CDA en BewustZW wordt ingediend. De fractie meent dat de tekst van de motie voor zichzelf spreekt. Spreker vraagt om deze motie snel in bespreking te brengen in verband met de aankomende examens.

De Stadpartij informeert bij het College of de gelden, die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld, zijn meegenomen in de septembercirculaire en of het College al iets op het programma heeft staan, dat de motie wellicht overbodig maakt. Aan de indieners wordt gevraagd waarom een plafond van 130 procent wordt gehanteerd. Tot slot, vraagt de Stadspartij of dit in samenwerking met de scholen kan worden geïnitieerd.

GroenLinks vraagt in aanvulling op de Stadpartij hoe dit past binnen het armoede- en schuldenbeleidsplan. Voorkomen moet worden dat niet allerlei losse regelingen ontstaan. Dat zou de transparantie niet ten goede komen. De fractie draagt het doel van de motie een warm hart toe, maar dit moet wel op een heldere manier vorm krijgen.

De PvdA heeft begrepen dat de motie het bestaande armoedebeleid doorkruist en mogelijk gevolgen heeft voor het budget van het bestaande armoedebeleid. Afgevraagd wordt of deze ondersteuning kan worden meegenomen in het ‘totaalplaatje’ van het armoedebeleid.

Het College licht desgevraagd toe dat de motie tot gevolg heeft dat het budget voor sociale, culturele en sportactiviteiten binnen de ‘Meedoenregeling’ lager wordt. Dit kan betekenen dat kinderen bijvoorbeeld niet meer kunnen sporten. Het College wijst op de bestaande afspraken voor huiswerkbegeleiding; dit verloopt naar wens. Deze afspraken vallen buiten de Meedoenregeling. Het College acht het terecht dat het op deze manier gebeurt, want zo kunnen de gelden van de Meedoenregeling worden gebruikt waarvoor deze zijn bedoeld

Het CDA stelt dat de motie niet in de plaats komt van de Meedoenregeling, maar dat deze gaat gelden voor ouders, die al recht hebben op de Meedoenregeling. Dat is ook de reden dat is gekozen voor een plafond van 130 procent. De motie komt dus naast de Meedoenregeling te staan. Het Kabinet heeft in 2017 namelijk extra geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van armoede onder kinderen. Dat extra geld willen de indieners gebruiken voor deze ondersteuning.

Het College wijst nogmaals op de bestaande afspraken met de huiswerkinstituten; de ervaringen hiermee zijn positief. Het College is er geen voorstander om hier weer iets nieuws naast te gaan organiseren.

De SP constateert dat hetgeen in de motie wordt gevraagd, reeds bestaat en dat de motie zelfs voor verwarring zou kunnen zorgen. Dit maakt de motie wellicht overbodig.

Het CDA vraagt op welke wijze de gemeente Zutphen de extra gelden gaat inzetten, die beschikbaar komen vanuit het Rijk.

Het College kan daar op dit moment geen antwoord op geven omdat niet bekend is om hoeveel geld het precies gaat. De wethouder zal de raad op een later moment hierover informeren.

De voorzitter stelt vast dat de indieners van de motie in overleg gaan en hierop terugkomen.

9. Lijst ingekomen stukken Raad 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op de lijst van ingekomen stukken.

9. Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 12 februari 2018

De voorzitter constateert dat er geen behoefte bestaat om in te gaan op een van de ter inzage liggende stukken.

10. Vaststellen forumverslag(en)

10a. Forumverslag 25-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 25-01-2018 conform wordt vastgesteld.

10b. Forumverslag 29-01-2018

De voorzitter stelt vast dat het Forumverslag van 29-01-2018 conform wordt vastgesteld.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Dagelijks Bestaan, Vitens-terrein (12-02-2018)

Datum 12-02-2018 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDH.M.J. Siebelink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnie
BewustZWA. Verwoort
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat: “Dagelijks bestaan, Vitens-terrein”. De voorzitter geeft het woord aan het Dagelijks Bestaan (HDB) om een korte presentatie te geven over wat ze zijn en waar ze naar toe willen gaan. Van het HDB zijn C. Koopmans, P. Driever , I. Rebel aanwezig en ze worden ondersteund door een paar jongeren die het HDB opvangt.

SP: Zijn de tiny houses dezelfde als de kubussen die later in de presentatie genoemd worden?

Wat is de reden waarom jullie gekozen hebben voor tiny houses en niet gewone volwaardige woningen?

HDB: Ja, de tiny houses zijn de kubussen. Het idee is ontstaan uit een nomadische gedachte. We hoeven niet ergens eeuwig te zitten. Dit past ook niet echt bij HDB. De tiny houses zijn verplaatsbare woningen die dezelfde levensduur hebben als gewone woningen. Het enige probleem is de exploitatieperiode van 10 jaar omdat de banken dit laten samenvallen met de financieringstermijn. Dit maakt dat je heel snel een groot bedrag moet afschrijven tenzij de meerwaarde wordt meegerekend.

D66: De financiële onderbouwing is belangrijk. HDB brengt veel eigen geld in en de financiering via banken lijkt dicht bij. Waar hangt het vanaf dat de bank daadwerkelijk een handtekening gaat zetten?

HDB: De banken kijken naar twee dingen of het interessant genoeg is om het te financieren.

Het eerste punt is de robuustheid van de kasstroom. Hoe goed kun je erop aan dat het geld daadwerkelijk binnenkomt. HDB heeft 2 kasstromen:

  1. Kaststroom voor de zorg, geld van de gemeenten
  2. Kasstroom van de huuropbrengsten van de begeleiders en jongeren

HDB denkt dat beide kasstromen robuust genoeg zijn voor de bank.

Het tweede punt waar de bank naar kijkt is het onderpand. Dat is een reden waarom HDB gekozen heeft voor kwalitatieve hoogwaardige woningen te kiezen die zelfde levensduur hebben als een gewone woning. Deze 2 dingen staan er samen garant voor dat er voldoende borg is voor de bank om het te financieren. Dit is voorgelegd aan de banken. HDB is positief dat de financiering van de banken rond komt.

VVD: Vraag aan het college. Er is een planning en om deze planning waar te maken is besluitvorming op korte termijn gewenst. Hoe ziet het proces eruit om de besluitvorming in die korte termijn te halen?

College: We hebben met HDB goede afspraken gemaakt omtrent de afstemming in de voorbereiding van de aanvraag van de uitgebreide omgevingsvergunning zodat de aanvraag compleet en volledig is. Als de aanvraag dan wordt ingediend dan kan de aanvraag de procedure zo goed en zo snel mogelijk doorlopen. Als het allemaal goed verloopt en op 1 april wordt door HDB de aanvraag ingediend dan is 1 augustus haalbaar. Het is ontzettend krap maar we zullen ons best doen om het te halen. We weten het pas zeker als we in de procedure zitten.

Voor de definitief go of we het zien zitten is de financiële haalbaarheid belangrijk. Deze wordt hopelijk voor het eind van februari ingeleverd zodat het college daar al eerder een besluit over kan nemen.

GroenLinks: Hoe ziet HDB zich over 10 jaar? Gaan jullie nog verder groeien?

HDB: De schaal die we nu hebben past goed bij ons. We willen eigenlijk niet meer groeien. Dit gaat ten kosten van wat we doen met de jongeren. We blijven het liefst zoals we nu zijn.

GroenLinks: We begrijpen dat het voor het huidige traject gekozen is voor 10 jaar om het tempo erin te houden en vanwege het woonbouwcontingent dingetje. Maar het is wel suboptimaal. Welke mogelijkheden zijn er om een duurzame invulling op lange termijn te realiseren? Kunnen er niet 2 trajecten naast elkaar gelopen worden? En de tweede vraag is of klopt dat de gemeente 4 ton heeft gekregen van Vitens om gebouwen te slopen? En zoja waarom wordt het niet ingezet voor het slopen van die gebouwen of een kwaliteitsverbetering voor dat gebied?

College: Het klopt wat gezegd is over die 10 jaar en woonbouwcontingent. Als we voor een permanente oplossing zouden gaan dan hebben we te maken met een procedure die langere doorlooptijd heeft en de ruimte in woonbouwcontingent laat het niet toe. Op dit moment achten we het zo weinig kansrijk dat het is zonde van onze tijd en energie. Het is verstandiger is om onze energie te steken in de huidige gekozen oplossing. De 10 jaar geld alleen voor de woonfunctie. De investeringen in bijv werkateliers zijn wel structureel

Het bedrag van de sloopkosten is lager en deze wordt ingezet voor de sloop en de business case.

PvdA: Jullie twijfelen over de sloop van de gebouwen. Hebben jullie hierover ook contact met de provincie? Onze insteek is om gebouwen zoveel mogelijk te behouden. Kun jullie hier wat meer over zeggen?

Vraag aan het college mbt tot de looptijd van de procedure? Normaal is het 6 maanden en nu is het 4 maanden. Kunnen jullie nog een keer uitleggen hoe jullie het gaan doen?

HDB: We zijn in goed overleg met de gemeente aan het bekijken wat gesloopt kan worden en wat kan blijven staan. En het feit dat de gemeente de sloopkosten gaat betalen geeft ook een goed beeld naar de provincie. De provincie gaat alleen investeren in dit soort projecten, Steengoed heet dit programma, als de gemeente dit ook gaat doen. Wat het investeringsbedrag van de provincie precies gaat worden weten we niet maar we denken dat het wel een aanzienlijk bedrag gaat worden om de business case te haalbaar te maken.

College: Als we ons best doen, goede afstemming hebben met HDB, draagvlak van de omgeving en weten wanneer de aanvraag ingediend wordt kunnen we goed en snel anticiperen om de procedure snel te doorlopen. In bepaalde fase van de procedure kan het maar we hebben ons ook te houden aan de wettelijke termijnen als ter inzage leging, inspraak enz. te houden.

Burgerbelang: Als er kink in de kabel komt en 1 augustus wordt niet gehaald is er een plan B?

HDB: In principe wil HDB niet nadenken over plan B dat is eigenlijk zonde van de energie. Maar er wordt wel nagedacht over een plan B. Plan B zou meer voelen als ergens kamperen dan ergens anders wonen.

CDA: Walhalla heeft ook interesse heeft in bepaalde locaties. Is er ook sprake geweest van samenwerking?

College: Ik wil deze vraag graag beantwoorden voordat HDB er antwoord op geeft. Samenwerking is heel mooi en we proberen het ook te stimuleren. Tegelijker tijd hebben we als college gevonden dat het proces wat toch al ingewikkeld is voor HDB niet een stuk ingewikkelder moet worden door een samenwerking op te leggen als gemeente. Als college dachten we wijs aan te doen om met HDB af te spreken dat zij naar het Vitens terrein kijken. We zijn tegelijker tijd ook goed in gesprek met Walhalla wat voor hen een interessante locatie is.

HDB: Gaat akkoord met het antwoord van College.

Stadspartij: We zijn blij met het initiatief

Bewustzw: Sluit zich aan bij de woorden van de stadspartij.

HDB: We danken voor alle hartlelijke woorden die gezegd zijn en dat het snel zijn en dat we klaar zijn.

Voorzitter: Dankt iedereen voor de komst en wenst HDB succes met de laatste loodjes.

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Behandeld in