Pagina delen

Forumverslag 11-10-2018

Forumspecial Omgevingswet (11-10-2018)

Datum 11-10-2018 Tijd 19:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
P.I. Ackermans
Griffier
M.J.E. van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD Logemann
SP
PvdAH.W. Hissink en S de Geus
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66
VVDA. van Dijk, G. Peteroff en H. Hissink
CDAG.H. Brunsveld
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen en A. Verwoort
ChristenUnieA. van Dijken

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze Forumspecial over de Omgevingswet. Dank alvast aan Marleen Schuijl en Arjan Groen die deze special inhoudelijk willen gaan toelichten. 

Zoals gezegd, gaat deze Forumspecial over de Omgevingswet.

Met de komst van de Omgevingswet in 2021 gaat het huidige omgevingsrecht op de schop. De Omgevingswet gaat over de inrichting van onze fysieke leefomgeving. De nieuwe wet vereenvoudigt en bundelt wet- en regelgeving. Hierdoor krijgen initiatiefnemers en gemeenten meer ruimte en verantwoordelijkheid. Meer dan alleen een wetswijziging, vraagt de Omgevingswet om een omslag in het denken en werken. Werken volgens de Omgevingswet betekent meer integraal en minder sectoraal werken, in andere interactie met inwoners, belanghebbenden en andere overheden.

Door de Omgevingswet komt er meer bestuurlijke afwegingsruimte, dit heeft gevolgen voor de rol van het college en de gemeenteraad. Tijdens deze Forumspecial zal in meer detail worden stilgestaan bij de impact van de Omgevingswet op de rol van de gemeenteraad. Wat verandert er in de bevoegdheden en procedures? Welke beslismomenten zijn er voor de raad en wat zijn consequenties van de keuzes die gemaakt worden?

 Het programma van deze avond is als volgt: We starten zo meteen met een

 - Toelichting op het programma door Arjan Groen en Marleen Schuijl; daarna

- gaan we terug naar de kern: Wat is de essentie van de Omgevingswet?; vervolgens

- gaan we het hebben over de impact van de Omgevingswet op de rol van de raad: er wordt een overzicht gegeven van de verwachte impact op de raad aan de hand van de beleidscyclus; dan

- volgt er een korte pauze van tien minuten; na de pauze

- gaan we aan de slag: Aan de hand van casuïstiek oefenen we met de veranderende rol van de raad onder de Omgevingswet en keuzemogelijkheden die er zijn.

- Van het oefenen volgt een plenaire terugkoppeling; en

- wordt het vervolgtraject geschetst: Hoe ziet het vervolgtraject met de raad eruit?  

- Als laatste zal ik de vergadering sluiten.

 Dan geef ik nu het woord aan de ambtelijke organsatie om te starten met de presentatie.

Ambtelijke organisatie: Zie presentatie.

Ambtelijke organisatie: In de omgevingsvisie stel je de kaders vast. Het omgevingsplan is gebiedsdekkend en bindend voor iedereen. In 2018 wordt nog geëxperimenteerd met de Omgevingswet. Voorbeelden van experimenten met de Omgevingswet zijn: de Omgevingsvisie Stedelijk gebied, het Omgevingsplan Landelijk gebied, en het Omgevingsplan Spittaalstad.

Voorzitter: Bedankt voor het geven en toelichten van de presentatie. Dan gaan we nu met elkaar aan de slag.

Ambtelijke organisatie: We gaan ons opsplitsen in drie groepen om per groep dezelfde casus te behandelen, echter per groep vanuit een verschillende rol: of de kaderstellende rol, of de controlerende rol, of de volksvertegenwoordigende rol. Na bespreking per groep zal iedere groep een woordvoerder aanwijzen die een terugkoppeling geeft aan het Forum.

De Plenaire terugkoppeling vindt plaats aan de hand van de per groep ingevulde flip-over; zie hiervoor ook de bijgevoegde foto's van de drie ingevulde flip-over bladen.

BewustZW: Hoe wordt de raad verder meegenomen in dit proces?

College: We kunnen een vervolg-Forumspecial over dit onderwerp organiseren.

Forumgriffier: Aanvullend hierop het volgende. In de raadswerkgroep Omgevingswet zijn er afspraken gemaakt over hoe de raad te betrekken bij dit proces. Afgesproken is onder andere dat we ieder kwartaal bij elkaar komen en dat dan wordt aangegeven wat er in een informerend memo voor de raad moet komen te staan over de stand van zaken van dit proces. Dit memo komt op de lijst ter inzage liggende stukken te staan. Tevens wordt er bij die bijeenkomst van de raadswerkgroep Omgevingswet gekeken of er naast het memo ook een informerend Forum gewenst is.

BewustZW: Hoe neem je de opbrengst van vanavond mee, hoe verwerk je die?

Ambtelijke ondersteuning: Bij de experimenten in het kader van de Omgevingswet toetsen we of dit is zoals je het wil als raad en als college.

VVD: Kunnen niet alle fracties vertegenwoordigd zijn in de raadswerkgroep Omgevingswet?

Forumgriffier: Het Presidium heeft aangegeven dat er maximaal 4 raads- en/of forumleden zitting nemen in de raadswerkgroep Omgevingswet. In de raadswerkgroep wordt geen inhoud gedeeld, daar wordt alleen het proces besproken. Inhoud wordt gedeeld in de Forum- en raadsvergaderingen.

BewustZW: Kan in het informerend wat er elk kwartaal gaat komen ook informatieve links worden opgenomen. Bijvoorbeeld een link van de Raad van State die de Omgevingswet toetst?

College: In bedoeld memo kunnen we zeker ook ter zake interessante weblinks opnemen.

Burgerbelang:  Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zou ik dit onderwerp zeker meenemen in het inwerkprogramma van de nieuwe raad.

VVD: De provincie Gelderland heeft een spel over de Omgevingswet, wat erg inspirerend is.

College: Een vervolg Forumspecial over de Omgevingswet lijkt ons ook erg inspirerend.

Voorzitter: Bedankt voor alle inbreng, we zullen dit meenemen in een vervolg Forumspecial over de Omgevingswet.

 

 

 

 

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Agenda's 11-10-2018

Behandeld in