Pagina delen

Forumverslag 11-09-2017

Memo ter afdoening toezegging 2017-01 raad Stichting Zutphen Promotie (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Informerend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.V.C. Boldewijn
Griffier
N ten Bokkel
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter geeft het woord aan de raad voor het stellen van vragen over de memo inzake de activiteiten van de Stichting Zutphen Promotie (S.Z.P.) in de eerste helft van 2017 als over de prestatieafspraken met SZP

SP vindt de memo duidelijk en het plan heeft goed gewerkt. Zij wil graag weten wat het doel is van de campagnes Poorter van Zutphen en Zutphen biedt kansen. Tevens wil zij graag meegeven dat de huidige inwoners ook meegenomen dienen te worden in het plan.

GroenLinks vindt dat de inzet op wonen wat beperkt is en wil meer duidelijkheid in wat voor resultaten het plan moet opleveren.

Het College geeft aan dat de Poorter van Zutphen vooral als doel heeft om meer verbondenheid met Zutphen te creëren zowel voor mensen die in Zutphen wonen maar vooral ook daarbuiten. Het is een soort relatiegeschenk en geeft een korting het inkopen in de stad. Uiteindelijk moet het tot extra inkomen voor de S.Z.P. opleveren.

Het onderdeel wonen in Zutphen biedt kansen maar moet nog verder ontwikkeld worden. Echter deze campagne is er vooral ook voor de promotie in de gemeente.

Fractie Pepers en Verwoort geeft aan dat het rapport goed de resultaten van S.Z.P. aangeeft en een vliegwieleffect heeft. Zij wil graag weten wat de stand van zaken is in de relatie met Visit Veluwe. De partij vraagt zich af hoe S.Z.P. 20 % aan eigen inkomsten wil genereren. Tevens wil zij weten wat de reacties van de andere partijen in de samenleving is op het plan van S.Z.P.

Het College vermeld op welke wijze S.Z.P. inkomsten tracht te genereren. De Poorter van Zutphen kan maximaal € 330.000,-- opleveren als alle stukjes grond worden verkocht. Daarnaast wordt er goed verkocht in de VVV winkel en is er veel vraag naar stadwandelingen. De samenwerking met de Hanzesteden, Stichting Achterhoek Toerisme en Visit Veluwe loopt goed en versterkt het netwerk.

GroenLinks vraagt zich af of de genoemde scores goed zijn t.o.v. van de andere gemeenten

Het College vermeld dat er over 2016 al € 140.000,-- aan extra inkomsten is gegenereerd. Hoe zich dat verhoudt t.o.v. omringende gemeenten weet het College niet.

Fractie Pepers en Verwoort wil weten of de contacten met de Veluwe al resultaten hebben opgeleverd.

Het College geeft aan dat er al wel veel contacten zijn gelegd middels activiteiten waar Zutphen ook aan deelneemt.

VVD vind dat er al veel aangepakt is. Zij wil weten of S.Z.P. door haar ervaring ook sturing geeft aan het College inzake het beleid over stadspromotie?

Het College geeft aan dat S.Z.P. als opdracht heeft om hierin zelf initiatieven te nemen. En die zijn er want het bruist daar van activiteiten.

VVD vermeldt dat het bedrijfsleven een positieve invloed van S.Z.P. op haar omzet heeft.

PvdA ondersteunt de memo en geeft aan dat de inzet van S.Z.P. werkt. Zij zou graag nog meer digitale promotie borden rondom de stad willen hebben.

Het College geeft aan dat die extra borden nu nog niet in de planning staan maar neemt deze suggestie graag mee. Zij geeft daarnaast aan dat er ook nog de app In Zutphen bestaat waarin de activiteiten in stad wordt gepromoot.

D66 geeft aan dat zij blij is met de aktiviteiten van S.Z.P. en akkoord gaat met de investeringen die zij doet.

De Stadspartij wil weten of S.Z.P. er met andere partijen ook aan werkt om meerdere monumenten open te krijgen.

Het College beaamt dat.

Burgerbelang wil verduidelijking in het feit hoe de stadspromotie in Zutphen het doet in vergelijking met omringende steden en hoe de promotie zich verder ontwikkeld.

ChristenUnie is blij dat steeds meer bezoekers de weg naar Zutphen weten te vinden.

Zij is echter niet enthousiast met de bezoekers die geen omzet genereren. Kan daar niet wat aan gedaan worden vraagt zij zich af ?

CDA vindt dat de ondernemers meer bij S.Z.P. betrokken moet worden

VVD wil weten hoe de verhouding met de binnenstadmanager is die de contacten met het bedrijfsleven heeft.

Het College geeft aan dat de contacten met de binnenstadsmanager zeer goed en constructief zijn en dat de ondernemers de S.Z.P. vooral ook opzoeken.

CDA wil graag wat betere onderbouwing in het document willen zien, bijvoorbeeld door enquetes af te nemen bij de ondernemers.

Het College verduidelijkt dat juist de S.Z.P. het moet hebben van de contacten met de ondernemers om haar doelstelling de stad te promoten, te kunnen bereiken.

GroenLinks vraagt zich af wat de knelpunten zijn om de stad te kunnen promoten.

Het College geeft aan dat zij dat dat zo niet weet maar dat dat een vraag voor S.Z.P. zelf is. De gemeente toetst de S.Z.P. aan de verwachtingen die voorafgaand gesteld zijn. Indien gewenst wil de S.Z.P. graag een presentatie geven over wat zij doen en wat zij zoal bereikt hebben.

Het College vermeldt dat uit haar contacten met het Nederlands Buro voor Tourisme en Congressen blijkt dat Zutphen als enige nederlandse Hanzestad behoort tot de internationale culinaire Hanzesteden.

VVD stelt voor om in de notitie een extra hoofdstuk over eventuele knelpunten toe te voegen.

GroenLinks vindt dat een goed idee omdat daardoor de notitie een completer beeld gaat geven.

Fractie Pepers en Verwoort vraagt wat zijn de ambities van het College omtrent een cultuurmakelaar die er nu nog niet is ?

Het College vermeldt dat daarover nog geen nieuws is.

Fractie Pepers en Verwoort vraagt of er een blokkade zit in het realiseren van een subsidieregeling waarbij organisatoren worden uitgedaagd tot het komen van nieuwe activiteiten. Of zit het College nog op koers in haar ambitie ?

Het College vermeld dat S.Z.P. zeker op koers zit en dat er geen blokkade is richting een cultuurmakelaar.

PvdA hoopt dat de overtollige bezoekers in Amsterdam gestimuleerd worden om naar Zutphen te komen.

Het College beaamt dat er al meer bezoekers vanuit Amsterdam naar Zutphen komen. Mede door de komst van het Geelvink museum.

Stadspartij wil dat er permanent gemonitoort wordt naar het effecten van de activiteiten van S.Z.P. in plaats van één keer per 2 jaar. Hierdoor kan er beter en tijdig worden bijgestuurd i.p.v. achteraf.

Het College geeft aan dat permanent monitoren te duur is.

BewustZW verduidelijkt dat het beter is om elke maand een meting te doen zodat je een basis hebt om de prestaties die je hebt afgesproken te controleren. Afhankelijk van de resultaten kun je dan eventueel de koers wijzigen. Zij vraagt zich af wat de reden van het slechts één keer per 2 jaar monitoren van de prestaties.

Het College vindt dat de vraag van BewustZW al besproken is en wil deze niet nogmaals herhalen.

GroenLinks vindt dat BewustZW de woorden prestatie en onderzoek door elkaar haalt. Er wordt een consumenten onderzoek gedaan om erachter te komen wat er beter kan. Eén keer in de 2 jaar worden de campagnes, die tijd nodig hebben om goed op gang komen, gemonitoort. Daarnaast staan de gehaalde prestaties in de notitie.

BewustZW benadrukt nogmaals het belang in het regelmatig monitoren van wat er geïnvesteerd is en wat de opbrengst daarvan is.

D66 begrijpt niet waarom BewustZW het over het faillissement van S.Z.P. heeft omdat in de notitie blijkt dat de Stichting zeer kritisch op haar uitgaven en daarnaast ook zeer creatief is in het aanboren van nieuwe inkomsten.

CDA vindt daarentegen dat meerdere en snellere monitoringen goed is om de effecten van de campagnes te kunnen meten en deze eventueel bij te kunnen sturen.

D66 begrijpt de verscherping van de prestatieindicatoren maar begrijpt niet dat een vergelijking over een faillissement of een ander verleden door BewustZW erbij wordt gehaald.

CDA verduidelijkt dat als er geen prestaties zijn, de Raad kan overwegen om er geen geld meer in te stoppen. Volgens het CDA wil BewustZW alleen maar dat de prestaties tijdig in zicht komen.

BewustZW vindt dat het document goede perspectieven voor de toekomst geeft maar ziet daar wel graag een goede basis onder.

Fractie Pepers en Verwoort vraagt zich af of de formule van Zutphen Brandstore een andere is dan het huidige VVV kantoor. Daarnaast wil zij nogmaals benadrukken dat zij altijd constructief en positief zijn over alle activiteiten die er door S.Z.P. ondernomen worden

Het College vermeldt dat de huidige VVV winkel een moderne look krijgt waar de benaming Zutphen Brandstore bij hoort.

Het College geeft aan dat S.Z.P. gaat kijken of na de monitoring in 2018 de metingen jaarlijks kunnen. Echter er wordt nu ook al het aantal bezoekers van de website gemeten en het aantal bezoeken van de vakpers.

 

Nadat de Voorzitter heeft geconcludeerd dat er geen vragen meer zijn sluit deze de vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 19:00 - 19:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.J.A. Putker
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPM.J. ten Broeke
D66R.G.M. Rutten
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDH. Hissink
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij deze vergadering over de voorgenomen fusie tussen Woningstichting Ons Huis en stichting Woningbedrijf Warnsveld. Het gaat in deze Forumvergadering met name over de zogenaamde overwaarde-bepaling.

VVD: Wij willen graag dat dit voorstel vanavond in de raad wordt behandeld.

Voorzitter: Wil het college hierop reageren?

College: Wij zijn blij met deze opmerking.

Voorzitter: Aan het eind van de vergadering ga ik dat inventariseren. Bij de fusie is van belang dat de woningen van Stichting Woningbedrijf Warnsveld tot 30 juni 1997 in bezit waren van de voormalige Gemeente Warnsveld. Op 30 juni 1997 heeft deze voormalige gemeente de 550 woningen die zij toen in het bezit had, overgedragen aan de nieuw opgerichte Stichting Woningbedrijf Warnsveld. Daarbij is, na een daartoe strekkend besluit van de gemeenteraad, in de overeenkomst (en leveringsakte) tussen de stichting en de gemeente opgenomen dat bij een toekomstige fusie met c.q. overname door een andere corporatie de op dat moment eventueel aanwezige overwaarde van het woningbezit moet worden betaald aan de gemeente (de overwaarde-bepaling). De corporaties hebben zich op het standpunt gesteld dat de fusie niet doorgaat als de gemeente vasthoudt aan de overwaarde-bepaling in de overeenkomst. De corporaties stellen dat de overwaarde niet afgeroomd mag worden omdat het om geld gaat dat in de volkshuisvesting moet blijven. Voorgesteld wordt om geen wensen en bedenkingen in te dienen tegen het voornemen van het college om geen gebruik te maken van de overwaarde-bepaling.

SP: Dit onderwerp was eerst als hamerstuk geagendeerd. Vanwege de wensen en bedenkingen die wij hebben is dit onderwerp in een eigen Forumvergadering geagendeerd. De Stichting Woningbedrijf Warnsveld zou in een slechte financiële positie verkeren. Indien zij niet meer in staat is om te investeren, dan moet eerst de oorzaak daarvan worden achterhaald. Meteen fuseren gaat te snel: eerst de oorzaak achterhalen. De bezoldiging van de €133.000,- per jaar. Om geen wensen en bedenkingen tegen het betreffende voornemen van het college te uitten vinden wij geen goed voorstel. Daarom nu nog niet fuseren. Waarom kan de woningvoorraad van de stichting Woningbedrijf Warnsveld niet terug naar de gemeente Zutphen. Waarom is Ons Huis een logische partner en niet Ieder1?

College: Als gefuseerd zou worden met Ieder1, zou er een hele grote woningcorporatie ontstaan. Daarbij komt dat Ons Huis ook al woningen heeft in de Gemeente Zutphen. Er is wel overleg geweest met Ieder1 over deze voorgenomen fusie. Zij staan achter dit voorstel.

BewustZW: Wij delen hetgeen de SP aangeeft. Er is nog veel onduidelijk; pas als er duidelijkheid is kan het voorstel door naar de raad. Op financieel vlak staat de Gemeente Zutphen garant voor de uit te voeren investeringen? Wat is de meerwaarde en wat zijn de gevolgen van de fusie. Is er een vertrekregeling? Zo ja, wat houdt die in? Wat vind het huurdersoverleg hiervan? Zijn zij op de hoogte gebracht?

College: De huurders zijn ingelicht en blij met de voorgenomen fusie.

BewustZW: In het voorstel staat dat er nog gesproken moet worden met de huurders.

College: Er is al met de huurders gesproken. Zij zijn blij. Door toename van de regelgeving is het voor kleine woningcorporatie moeilijk  om te blijven bestaan. De garantstelling voor stichting Woningbedrijf Warnsveld  is €800.000,-  De garantstelling voor Woningstichting Ons Huis is onbekend. We zijn niet bezig geweest met een vertrekregeling. De directeur van stichting Woningbedrijf Warnsveld gaat verder bij Woningstichting Ons Huis in Apeldoorn.

VVD: De afspraken uit 1997 zijn door de omstandigheden van nu ingehaald. Stichting Woningbedrijf Warnsveld kan de kosten voor nieuwbouw, renovatie en verduurzaming niet alleen ophoesten. het is mooi om dat samen met Woningstichting Ons Huis te doen.

SP: De VVD is weinig kritisch. Over nieuwbouw, renovatie en verduurzaming bestaan ook al prestatie-afspraken.

VVD: Stichting Woningbedrijf Warnsveld kan het niet alleen bolwerken. Daarom is de voorgenomen fusie de juiste weg. Van de kant van de VVD zijn er geen wensen en bedenkingen.

D66: Wij vinden het vreemd dat de overwaarde van de woningen pas na de fusie wordt bepaald.

Voorzitter: Van de overwaarde-bepaling willen we geen gebruik maken, dus indien er geen wensen en bedenkingen worden ingediend dan is deze overwaarde-bepaling van tafel.

D66: Dan hebben wij ernstige bedenkingen: je moet weten wat je overdraagt.

PVDA: De overwaarde moet uit de boeken te halen zijn.

De heer Jongstra (Ons Huis): Het bepalen van de overwaarde is niet zo simpel als het wordt voorgesteld. Het is een heel technisch verhaal. Met de fusie wordt het geld voor volkshuisvesting besteed aan volkshuisvesting. Indien de woningen teruggaan naar de gemeente Zutphen dan wordt het geld niet besteed aan volkshuisvesting.

BewustZw: Als het zo complex is, waarom begint Woningstichting Ons Huis dan aan de fusie?

PVDA: Deze discussie wordt vertroebeld door geld. De overwaarde-bepaling is destijds slim bedacht. De vraag moet zijn of de fusie an sich verstandig is. Hoe gaan de partijen het na de fusie doen wat nu niet kan; maak dat concreet.

College: In de stukken staat een opsomming van wat er gaat gebeuren. Geld voor volkshuisvesting is voor volkshuisvesting, dat kan niet zo maar voor iets anders worden gebruikt.

Voorzitter: We hebben nog 4 minuten. Moeten we de vergadering nu schorsen of is het voorstel voldoende behandeld en kan het vanavond naar de raad? Ik zie dat de meerderheid de vergadering wil schorsen omdat er nog veel wensen en bedenkingen zijn. Ik schors de vergadering. Als de agenda het toelaat zal deze vergadering over twee weken worden voortgezet.

(De Forumvergadering heeft aangegeven dat er nog duidelijkheid dient te komen over de volgende vragen voordat het voorstel door kan naar de raad:

  • - Achterhaald moet worden wat de oorzaak ervan is dat Stichting Woningbedrijf Warnsveld niet meer kan investeren in nieuwbouw, renovatie en verduurzamen;
  • - Is het een mogelijkheid om de woningvoorraad van Stichting Woningbedrijf Warnsveld terug te doen naar de gemeente Zutphen?;
  • - Wat is de meerwaarde van de fusie?;
  • - Wat zijn de gevolgen van de fusie?;
  • - Als het bepalen van de overwaarde zo een complexe materie is, waarom begint Woningstichting Ons Huis er dan aan?
  • - Is de fusie an sich verstandig?)

 

 

 

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018 (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 19:30 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.J. ten Broeke
Griffier
A Koster-de Lange
Aanwezig namens Naam
Burgerbelang
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Verzoek aan de indiener van de motie “Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018”, mevrouw Bogerd (Stadspartij) , om de motie toe te lichten. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Namens het college is mevrouw De Jonge aanwezig ipv de heer Sueters.

De indiener van de motie (mevrouw Bogerd namens de Stadspartij) geeft in haar toelichting aan dat 2 jaar geleden raadsbreed is besloten om burgers te betrekken bij het tot stand komen van de voorjaarsnota. In 2014 werd een begin gemaakt; in 2015 werd in werkgroepen gewerkt en in 2016 werd met een select gezelschap gesproken over de 6 speerpunten. In juni 2017 waren we weer bij de oude situatie en was er geen inbreng mogelijk vanuit de samenleving. Er is voor 2018 een werkgroep gevormd. De motie is bedoeld om alle goede voornemens om de samenleving te betrekken bij de Voorjaarsnota om te zetten in een actie.

Voorzitter geeft het woord aan de forumleden.

VVD steunt de motie niet. Laat de werkgroep het werk doen en gun de werkgroep ruimte voor het maken van de burgerbegroting.

ChristenUnie Er was geen publiek betrokken bij laatste voorjaarsnota; er stond ook weinig in. Dit kwam omdat de raad koos voor een focustraject. Het college heeft dit uitgewerkt in speerpunten en de raad kan nu nader invullen. Zo kan er een politieke discussie worden gevoerd waarvoor pakweg 12 miljoen beschikbaar is. Deze insteek bevalt de ChristenUnie goed. De motie zou de gekozen insteek onderuit halen en daar is de ChristenUnie geen voorstander van. Het is nu aan de partijen om vorm te geven aan het focustraject. Partijen kunnen hun achterban hierbij betrekken. ChristenUnie adviseert het college om met de provincie te kijken of er extra budget kan worden vrijgemaakt voor 'nieuwe'  projecten.

SP wil graag samenleving betrekken bij politiek, maar niet alleen bij de Voorjaarsnota. SP gaat iedere week de buurt in. Werkgroepjes werken niet, politiek moet zelf de buurt in gaan. De opbrengst kan door de politiek worden meegenomen bij de behandeling van de voorjaarsnota.

Indiener motie vraagt aan ChristenUnie wat bedoeld wordt met het betrekken van de samenleving in een ander traject. 

ChristenUnie geeft aan dat er invulling moet worden gegeven aan de beschikbare 12 miljoen uit de voorjaarsnota. De ChritenUnie is benieuwd hoe de indiener van de motie dit wil doen en hoe de samenleving wordt betrokken. Een belangrijk onderwerp kan wat de ChristenUnie betreft in de raad worden behandeld. De samenleving kan hieraan mee doen.

BewustZW heeft begrip voor beide kanten. Voorjaarsnota is start van nieuwe periode. Op hoofdlijnen kunnen we invulling geven aan de voorjaarsnota, maar we moeten ook de samenleving opzoeken.

ChristenUnie: Dat (samenleving opzoeken, red) is precies wat we moeten doen, maar de voorjaarsnota is daarvoor niet nodig.

PvdA steunt de intentie achter de motie. Het werk begint als de motie is aangenomen. Niet alle inwoners kun je in de politieke discussie trekken. Kijk uit voor een veelheid van werkgroepjes. Complicerend is dat met het opstellen van de voorjaarsnota in 2018 er tevens gesprekken zijn voor een nieuwe coalitie. Is dit het juiste moment om met burgers in gesprek te gaan? Raadsbreed zal nog overleg worden gevoerd hoe de coalitieonderhandeling vorm moet krijgen. Prima motie, maar wel eerst concrete uitwerking.

VVD: We hebben een werkgroep in het leven geroepen voor de burgerbegroting. Nu niet nieuwe werkgroepjes vormen. Eerst afmaken waarmee begonnen is.

GroenLinks: Met de burgerbegroting zijn we vooral intern aan het werk. Graag snelheid zodat een eventueel aangenomen motie overbodig wordt. GL wil graag het ingeslagen traject met de ' werkgroep burgerbegroting'  afwachten en steunt daarom de motie niet.

CDA: In het presidium (vandaag) is een procesvoorstel gedaan voor de burgerbegroting. Plan is om januari 2018 de burgerbegroting te behandelen. Dat maakt deze motie overbodig.

SP: We concluderen dat: 1. het belangrijk is dat de samenleving betrokken is 2. dat de samenleving wil meepraten, maar niet over de begroting 3. we zelf de burgers moeten opzoeken. Laten we dus gewoon de straat op gaan en nu niet over deze motie praten.

D66 ziet belang van betrekken van samenleving. Motie kan een extra aanjager zijn. D66 steunt de motie waarschijnlijk niet.

College: De heer Bos is portefeuillehouder. We zijn het onderling nog niet eens over de definitie van een burgerbegroting. Het college werkt aan een focusagenda. Het college maakt deze agenda samen met bedrijven, organisatie en inwoners. Er zijn veel ideeën. De raad krijgt hierover pas informatie bij de behandeling van de begroting. Dat is niet prettig. College zoekt naar een oplossing waarbij raadsleden aan de voorkant meedenken over nieuwe projecten. Raad is ook na opdrachtgeving nauwelijks betrokken in het proces en ziet niet (of pas aan het eind van een traject) hoe we met partners in samenspraak tot goede plannen komen.

VVD: De raad heeft onlangs de strategische raadsagenda goedgekeurd en dat is een mooi sturingsinstrument.

GroenLinks: Met de strategische agenda hebben we aangegeven bij welke trajecten we betrokken willen worden. Het college heeft het vertrouwen om onderwerpen uit te werken. Er is begrip voor de vraag van het college 'op welke wijze kan de raad in het proces worden meegenomen? '. 

PvdA vraagt aan de indiener van de motie of er ruimte is om de motie aan te passen.

Indiener motie  Het gaat erom dat we mensen willen laten meepraten op hoofdlijnen. De inwoners krijgen weinig mee van het focustraject. De motie is van 3 maanden geleden. Al pratende komt de indiener van de motie tot de conclusie dat "indien de burgerbegroting de komende maand voldoen vorm krijgt, de motie overbodig is". De indiener van de motie stelt voor om de motie aan te houden.

Voorzitter sluit de vergadering met de conclusie dat de motie wordt aangehouden. 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Memo Implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018 (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 19:30 - 20:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Beeldvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
M van den Berg-Platzer
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SP
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

Voorzitter: Welkom bij de Forumvergadering over de "Memo implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018". Vanavond vindt er sec een presentatie plaats over de stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de Omgevingswet. Daarover kunnen verhelderende vragen worden gesteld. De ambtelijke ondersteuning zal de presentatie geven. 

-- De presentatie wordt gegeven door de ambtelijke ondersteuning. De presentatie is bijgevoegd. --

Voorzitter: Zijn er verhelderende vragen?

D66: Als raadslid hebben wij de focus op onze rol, want het plan en de visie zijn van de raad. Je kan afwijken van de regels. Er wordt gewerkt aan een omgevingsplan Landelijk Gebied en een omgevingsplan Spittaalstad: hoe wordt het oefenen vormgegeven?

Voorzitter: Dit is geen verhelderende vraag, maar een koersvraag. Dit hoort thuis in een forum waar gediscussieerd kan worden. Nu mogen alleen sec verhelderende vragen worden gesteld.

D66: Wordt er vooraf geoefend of bij de behandeling van het omgevingsplan?

Ambtelijke ondersteuning: Bij het omgevingsplan Landelijk Gebied wordt gepresenteerd hoe we er mee aan de slag gaan. Daarna komen er oefensessies.

VVD: Wanneer heeft de raad invloed op de beslismomenten?

Ambtelijke ondersteuning: Bij het maken van de omgevingsvisie Buitengebied heeft de raad al invloed kunnen uitoefenen. Straks kan dit ook weer bij de omgevingsvisie voor het stedelijk gebied. Het bestuur zal worden meegenomen bij het inhoudelijke plan.

VVD: Dus bij verschillende onderwerpen?

Ambtelijke ondersteuning: Ja.

CDA: Wij willen een tip meegeven. Bij verschillende Forumvergaderingen over hetzelfde onderwerp komen er steeds weer andere woordvoerders. Het is voor de Forumleden prettig als zij hierin worden meegenomen.

ChristenUnie: Zijn er al ideeën over de pilots?

College: Deze zijn nog niet concreet.

Voorzitter: Als er geen vragen meer zijn, dan sluit ik de vergadering.

 

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
F.J.G.M. Manders
Griffier
H Nijkamp
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijD. Bogerd
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en geeft de SP het woord om het initiatiefvoorstel toe te lichten.

De SP schetst de voorgeschiedenis over de invoering van reclamebelasting en en de tariefdifferentiatie die later is ingevoerd. De differentiatie is een verbetering maar is niet voldoende. De SP stelt voor om de reclamebelasting af te schaffen. Reclamebelasting draagt niet bij aan een goed ondernemersklimaat en het is een onzekere  bron van inkomsten (de opbrengst is jaarlijks onzeker en de kans is aanwezig dat reclamebelasting in toekomst worden geschrapt als gevolg van rijksbeleid. Ook klopt het principe van reclamebelasting niet. 

D66 wijst de SP op het gesprek met ondernemers dat heeft plaatsgevonden en dat het grootste bezwaar van ondernemers is weggehaald met de invoering van tariefdifferentiatie. Waarom hebben ondernemers toentertijd niet aangeven dat differentiatie onvoldoende is en dat zij reclamebelasting afgeschaft dient te worden?

De SP geeft aan dat differentiatie een oplossing is geweest van het college maar niet van de ondernemers. Het is een eerste stap in de goede richting maar nog niet voldoende. 

Het CDA merkt op dat het voorstel van de SP twee elementen bevat: afschaffen van de reclamebelasting en de beveiliging weghalen bij parkmanagement en onderbrengen bij de gemeente. De oplossing staat haaks op wat het CDA wil. CDA vindt reclamebelasting een lastig vehikel en niet feilloos maar wel een goed instrument voor het heffen van een bijdrage in het kader van collectiviteit. Het is reëel dat gebruikers van bedrijventerrein meebetalen aan collectieve voorzieningen. Het systeem van reclamebelasting kan zeker beter maar afschaffen, en de kosten afwentelen op iedere inwoner, gaat te ver. Ook de voorgestelde dekking van € 0,2 mln. is geen reële oplossing.

De SP geeft aan dat versterken van het ondernemersklimaat één van de doelen is die de raad heeft omarmd. Afschaffing past hierin en het budget voor realisatie van dit doel kan deels worden ingezet voor afschaffing van de reclamebelasting. 

GroenLinks merkt op dat beveiliging van bedrijventerrein een ondernemersbelang is waar ondernemers ook aan mee dienen te betalen. Om de kosten volledig bij ge gemeente neer te leggen is geen goede oplossing. De fractie is benieuwd naar andere mogelijkheden voor het heffen van een bijdrage ten gunste van collectieve voorzieningen en vraagt het college in dit verband te kijken naar initiatieven elders in het land met een bedrijveninvesteringszone. 

De PvdA vindt de besteding van middelen uit reclamebelasting prima. Over systeem van heffen is te discussiëren. Wellicht is het mogelijk om inkomsten te verwerven via (het ondernemersdeel van) de ozb. Huurders, pandeigenaren en ondernemers gaan op die manier bijdragen aan de benodigde middelen voor besteding van reclamebelasting. Wellicht is heffing via de ozb nog goedkoper dan heffing via reclamebelasting.

De VVD is van mening dat het leveren van een bijdrage aan een goed vestigingsklimaat beter kan door het versnellen van de procedure van vergunningverlening dan door het afschaffen van reclamebelasting.

BewustZW wijst erop dat in het verleden meerdere malen is gepoogd om te komen tot een betere maatstaf voor het heffen van reclamebelasting onder andere door invoering van differentiatie. Reclamebelasting blijft voor ondernemers een dwangbuis en vanuit het Rijk komt er meer druk om over te gaan tot afschaffing. Ook in Zutphen wordt die druk groter. Het voorstel van de SP wordt gesteund en er ligt een zorgplicht van de gemeente om, samen met ondernemers, te komen tot een goede beveiliging van bedrijventerreinen. Door toepassing van reclamebelasting gaan veel bedrijven aan Zutphen voorbij.

Het CDA vraagt BewustZW of het aantoonbaar is dat veel bedrijven aan Zutphen voorbij gaan of dat dit een gedachte is en waar afschaffing van reclamebelasting uit gedekt dient te worden.

BewustZW antwoordt dat deze informatie afkomstig is van ondernemers zelf maar ook bekend is bij een aantal ambtenaren.

Burgerbelang vindt dat een aanpassing van het systeem van reclamebelasting gewenst is maar dat afschaffen te ver gaat. Voorts stelt Burgerbelang dat de achterban van de SP niet zit te wachten op een lastenverzwaring als het wegvallen van de opbrengst reclamebelasting wordt gedekt uit algemene middelen.

De ChristenUnie sluit aan bij de opmerking van de VVD. Het voorstel van de SP is sympathiek maar waarom geldt afschaffing alleen voor ondernemers op het bedrijventerrein en niet in de binnenstad?

De SP licht toe dat er verschil zit in ondernemers in de binnenstad en op het bedrijventerrein. Ondernemers in de binnenstad hebben meer gemeenschappelijke belangen. Ondernemers op bedrijventerreinen hebben minder gedeelde belangen. 

D66 merkt op dat met betrekking tot vestigingsklimaat niet alleen wordt gekeken naar de lastendruk door reclamebelasting maar naar de lastendruk in totaal. Zutphen wijkt dan niet veel af van omliggende gemeenten.

BewustZW merkt op dat, in het kader van vereenvoudiging, in Zutphen al jaren het voornemen bestaat om te snoeien in verordeningen en wet- en regelgeving maar dat hier nog onvoldoende invulling aan wordt gegeven. Daar is nog winst te halen. 

De VVD constateert dat er in het verleden ontevredenheid was bij ondernemers over de reclamebelasting maar dat verbetering is aangebracht door invoering van differentiatie. Geef het college een kans om de maatregelen in het memo tot een goed einde te brengen.

De SP bevestigt dat er iets is gewijzigd vanwege onvrede maar dat dit nog niet voldoende is.

D66 informeert nogmaals naar de uitkomst van het gesprek met de ondernemers. Het is vreemd dat de oplossing in de vorm van differentiatie is geaccordeerd terwijl nu wordt gepleit voor volledige afschaffing. 

De SP geeft aan dat ondernemers blij waren met de verbeteringen want kleinere ondernemers gingen immers minder betalen. Dit gaat echter nog niet ver genoeg.  

Burgerbelang constateert dat de meerderheid vindt dat de systematiek aangepast dient te worden en dat het memo van het college daar op ingaat. Laat het college daarmee aan de slag gaan. 

De Stadspartij vraagt waarom de SP vindt dat een aantal taken, zoals de beveiliging van het bedrijventerrein, beter kan worden uitgevoerd door gemeente?

De SP antwoordt dat de gemeente de beveiliging niet zelf dient uit te voeren maar de aanbestedende partij dient te zijn. De volledige beveiliging (uitvoering en aanbesteding) dient niet in handen te worden gelegd van parkmanagement.

Het CDA vindt dat de beveiliging van bedrijventerreinen bij parkmanagement hoort en niet bij de gemeente. 

De SP vindt dat de aanbesteding door de gemeente dient te gebeuren. Door dit te beleggen bij parkmanagement is de invloed van betrokkenen veel minder geborgd. 

De PvdA stelt dat er taken afkomen op de gemeente die ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen raken. Dat kost geld dat opgebracht dient te worden door inwoners van Zutphen. Het is niet onredelijk dat een deel van de uitgaven aan specifieke thema's ook wordt opgebracht door die specifieke doelgroepen. Als de aanleiding van het afschaffen van reclamebelasting voortkomt uit het niet goed functioneren van parkmanagement dan dient moet het gesprek daarover gaan en niet over het afschaffen van reclamebelasting.

Burgerbelang geeft aan een financiële onderbouwing te missen in voorstel.

De SP ziet afschaffen als onderdeel van het scheppen van goed ondernemersklimaat. De samenleving moet die rekening betalen.

Vervolgens krijgt de portefeuillehouder gelegenheid om een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. 

Het college licht toe dat de reclamebelasting als middel voor dekking van de kosten van parkmanagement onder druk staat door lokale ondernemers en door maatregelen van het Rijk. Daarom komt een herzien voorstel voor parkmanagement en de financiering daarvan. In het memo staat de inzet van het college voor de komende periode vermeld.

GroenLinks vraagt of het college ook nadenkt over de inzet van een bedrijfsinvesteringszone en of iets wordt gedaan aan ondernemers die zich niet goed vertegenwoordigd voelen door parkmanagement. 

Het College antwoordt dat de bedrijfsinvesteringszone onderdeel is van het onderzoek en van het voorstel dat volgt. Met de ondernemers die niet zijn vertegenwoordigd in verenigingsverband zijn contacten. Er wordt geprobeerd om aan te haken bij georganiseerde verbanden. 

De VVD vindt dat de SP goed wordt bediend met dit memo. De VVD staat achter het memo van college.

Burgerbelang geeft het college mee om te proberen eenheid te krijgen binnen de verschillende ondernemersverenigingen.

BewustZW vraagt de SP wat zij met het initiatiefvoorstel gaat doen en hoe de fracties hierover gaan stemmen.

GroenLinks doet de suggestie aan de SP om het voorstel aan te vullen gehoord de discussie vanavond. Onder andere de aspecten 'collectiviteit' en 'free-riders' worden gemist in het voorstel.  

De SP licht toe het initiatiefvoorstel als voorwerk te zien voor verdere uitwerking door het college. Het voorstel wordt mee terug genomen naar de fractie en zal wellicht leiden tot aanpassing. 

De voorzitter concludeert dat het onderwerp voldoende is besproken en dat het voorstel nog niet besluitrijp is voor de raad en voorlopig zal worden aangehouden.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 20:00 - 20:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijk
Griffier
U Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Jager
D66G.I. Timmer
PvdAH.W. Hissink
GroenLinksL. Luesink
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDB. van der Veen
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA.IJ. Pepers

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het forum en heet iedereen welkom. Ze geeft het woord aan de eerste inspreker.

De heer Hulleman, voorzitter van de Oranjevereniging Warnsveld, spreekt in namens diverse stichtingen en verenigingen in Warnsveld. Hij geeft aan dat het een probleem is dat er geen water- en stroompunt is op het evenemententerrein bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld. Die twee punten zijn nodig om evenementen te organiseren. Nu moeten aggregaten gehuurd worden en dat kost ongeveer € 850,-. Dat drukt fors op de exploitatie. In Zutphen zijn op diverse plaatsen in de stad water- en stroompunten, in Warnsveld maar op één plek.

GroenLinks: Heeft u hierover contact gehad met de gemeente Zutphen?

De heer Hulleman: Ja. De gemeente zei dat het te duur was.

Fractie Pepers en Verwoort: Heeft u een indicatie van de kosten?

De heer Hulleman: Ja. Ongeveer € 4.000,-.

De voorzitter geeft vervolgens het woord aan de tweede inspreker.

De heer Dorland, bestuurslid van de Oranjevereniging Warnsveld, suggereert dat er gebruik gemaakt wordt van het pand van de GGD en/of de voormalige brandweerkazerne. Mogelijk kan daar stroom en/of water afgetapt worden. Dan zijn er geen kosten voor het vastrecht.

D66: Mag/kan dat zomaar?

De heer Dorland: Ja, de gemeente opperde dit.

Fractie Pepers en Verwoort: Heeft u dit met uw voorzitter besproken?

De heer Dorland: Nee.

ChristenUnie: Is er wel krachtstroom aanwezig in de brandweerkazerne?

De heer Dorland: Ja, waarschijnlijk wel.

Burgerbelang: Moet er dan een leiding onder de Den Elterweg getrokken worden?

De heer Dorland: Nee. Uitsluitend onder het plantsoentje door. Dat stelt niet veel voor.

De voorzitter geeft het woord aan de indiener van de motie, de Stadspartij.

Stadspartij: De water- en stroompunten zijn bedoeld om de leefbaarheid en betrokkenheid in Warnsveld te vergroten. BewustZW ondersteunt de motie.

D66: Speelt dit ook in andere kernen van de gemeente?

Stadspartij: Dat weet ik niet.

College: Wij vinden dit een goede motie. Warnsveld is een actieve kern. Wij vragen ons wel af of je water en stroom moet gaan aftappen. Als je het doet, doe het dan goed.

GroenLinks: Waarom is de motie nodig, nu de wethouder in feite zegt: we gaan het mogelijk maken?

D66: Doet de wethouder de toezegging dat we eruit komen?

SP: Wij vinden dit een mooie motie, maar wij zijn tegen de dekking die wordt voorgesteld.

VVD: Wat doen we hier eigenlijk? Het is zeldzaam onbenullig dat we hierover praten in een forum. Laten we op hoofdzaken besturen. Dat water- en stroompunt is overigens zeker nodig.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de VVD. College, regel het snel.

BewustZW: Er is wel een concreet probleem, vandaar de motie.

Stadspartij: De motie ligt er omdat er barrières zijn.

College: Wij pakken dit snel op en zoeken naar geld.

VVD: Zit de wethouder wel op deze vraag te wachten? Kunnen zijn medewerkers dit niet zelf oplossen?

PvdA: Komt er een uitgewerkt voorstel voor de raad?

Voorzitter: Nee, het is aan de indieners van de motie om deze al dan niet in te trekken.

Stadspartij: Wij zijn blij met de toezegging van de wethouder. Wij dringen aan op snelheid.

College: Er komt ook een oplaadpunt bij het voormalige gemeentehuis. Dat is nog niet genoemd vanavond.

ChristenUnie: Wij stellen voor dat de wethouder hier in het forum niet over zijn medewerkers praat.

VVD: De vraag is of de ambtenaren voldoende vrijheid ervaren om zelf te beslissen over dit detail.

College: Dat ligt moeilijk. Ik kan nu als wethouder niet op die vraag ingaan. Hij is mij nooit gesteld.

De voorzitter sluit daarop het forum. Zij memoreert dat de wethouder heeft toegezegd dat er snel een water- en stroompunt komt bij het voormalige gemeentehuis van Warnsveld en dat hij naar financiële dekking daarvoor gaat zoeken. De Stadspartij gaat bekijken wat zij met de motie doet.

 

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019 (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
A Wiechers
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangE. van Beek - van Heerde
SPE. Müller
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksG.V.C. Boldewijn
Stadspartij
VVDA. van Dijk
CDAG.M.M. Ritzerveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en Verwoort

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat de “Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg”.

 CDA: Wij kunnen ons uitstekend vinden in de inkoopnota.

Blij dat er ruimte is om financiering eventueel aan te passen. Ook al gaat het via pilots. Een overweging is om best practice verklaringen tijdens het eventueel aanpassen van de financiering mee te nemen.

Burgerbelang: Wij zijn positief over deze overeenkomst.

Het is een integrale raamovereenkomst alleen doet Zutphen niet mee met het domein Beschermd wonen en maatschappelijk opvang. Vaak zit er overlap tussen domeinen en deze valt er nu buiten.

Ziet u problemen dat dit domein niet in het raamovereenkomst zit?

Is er over nagedacht hoe hier mee om te gaan?

 D66: Goed plan. We zijn voorstander om alles in 2019 integraal te doen.

 Zijn er PKI afgesproken met de deelnemende gemeente?

 VVD: Bij overig onderwerpen staat er bij het derde punt het doen van een inspanningsverplichting voor wat betreft de sroi. Het mag niet zo zijn dat de kwaliteit te lijden heeft onder de sroi inspanningsverplichting.

PvdA: Wij zien ieder geval de punten met betrekking tot voorkomen van wachtlijsten en de borging van kwaliteit verwerkt in het voorstel. We kunnen het voorstel steunen.

 GroenLinks: Wij steunen het voorstel ook. Nog 2 puntjes. De bekostiging wordt via pilots onderzocht. Een van de bepalende factoren is de outcome. Niets is zo lastig als outcome bepalen van een zorgproject. In hoeverre is het bepalend?

 Na het vaststellen van dit voorstel zal er nog een Marktconsultatie plaatsvinden. Wat gebeurd met de input van deze consultatie?

 SP: Is er samenhang met het hamerstuk in de raad, Het intrekken van afspraak solidariteit

 ChristenUnie: Geen vragen. Het stuk ziet er goed uit.

 College: Het college bedankt CDA voor de suggestie van best Practices.

Beschermd wonen en maatschappelijk opvang. We zijn heel tevreden hoe de visievorming in de regio Deventer is gegaan en ook over de afspraken die we met gemeente Deventer als centrum gemeente hebben. Dat is de reden waarom we hebben gezegd om per 2019 het ook nog niet onderdeel te laten zijn van de integraal inkoop. We denken dat het beter moment van afweging is wanneer de centrum functie echt vervalt en de gemeente zelf de middelen krijgt voor Beschermd wonen en maatschappelijk opvang te regelen. Omdat we met de centrale inkoop meedoen zijn we wel aangehaakt wat regionaal ontwikkeld wordt in de regio Apeldoorn. We denken ook inhoudelijk mee aan tafel en hebben ook ruimte om aan te haken. We denken dat het verstandig is om het stap voor stap pragmatisch met de vraagstukken om te gaan die kunnen ontstaan en hiervoor is ook ruimte binnen de raamovereenkomst.

 VVD: Speelt de locatie van Deventer aan deze kant van de IJssel ook mee met betrekking tot deze 2 onderwerpen?

 College: Nee.

 D66: Wanneer financiering naar de gemeente komt ontstaat er nieuwe situatie denkt het college om het dan anders te doen?

 College: Ja, het zou heel goed kunnen dat we dan heroverwegen om in de regio Apeldoorn aan te sluiten. Maar dan kunnen we er langzamer na toe werken en dezelfde goeie afspraken maken zoals we nu met Deventer hebben. We kunnen altijd later instappen voor Beschermd wonen en maatschappelijk opvang.

Prestatie indicatoren afspraken met andere gemeente.

We hebben presentatie indicatoren die we voor het sociaal domein en die zijn regionaal afgesproken. Die vertalen we in Zutphen ook weer in een lokale prestatie indicatoren. Als u deze bedoeld dan is het antwoord ja en dat zijn grotendeels dezelfde presentatie indicatoren waardoor we met andere gemeente vergeleken kunnen worden

 D66: Het gaat om prestatie afspraken met degene die het gaan uitvoerders. Doen jullie dit ook gezamenlijk met de andere gemeente?

 College:   Er worden niet in het raamwerk prestatie afspraken gemaakt. Pas op moment dat cliënten worden doorverwezen naar de zorgaanbieder wordt er op individuele niveau prestatie afspraken gemaakt.

Ondersteuning: We zijn met betrekking tot sturen op resultaat en kwaliteit aan het kijken in pilots met zorgaanbieders of we inderdaad indicatoren kunnen afspreken en daar afspraken over kunnen maken.

 College: Sturen op outcome is lastig. Het is precies waarom we een pilotvorm starten. Het is heel belangrijk om kijken bij welke zorg het werkt en op welke manier.

 CDA: We moeten er op letten om niet alleen naar indicatoren te kijken.

 VVD: Denk administratieve lasten.

 College: Administratieve lastdruk is een belangrijk aandachtspunt. Daar letten we goed op.

Beste sroi niet boven de kwaliteit van de zorg.

Als je goed scoort op sroi volgens het vastgestelde inkoop beleid krijg je geen andere positie binnen het raamovereenkomst. De aanbieders moeten voldoen aan de voorwaarden van de raamovereenkomst. Dan geldt vervolgens de kwaliteit, keuze van de audits, de passende zorg en degene die verwijzen.

 VVD: Kleine organisaties kunnen niet voldoen aan het sroi inspanningsbeleid.

 College: Markt consultatie.

Het is voor de verder uitwerking bijv zorgproducten en tarieven. Op deze manier ontwikkelen we gezamenlijk en niet als gemeente in z’n eentje.

Samenhang met intrekken van de solidariteit afspraken. Na evaluatie van de afspraken bleek dat niet echt meer noodzakelijk was. Wel wordt er nog over nagedacht om echte extreme situaties samen te kunnen opvangen. Het heeft een indirecte te maken met inkoop maar staat los van deze inkoopnota.

 Voorzitter:Er zijn verder geen vragen meer. Het stuk is rijp voor de raad voor behandeling.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Initiatief burgerenergiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel tot realisatie van windenergie (11-09-2017)

Datum 11-09-2017 Tijd 20:30 - 21:30
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.I. Timmer
Griffier
J Krijnen
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPE. Jager
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet
Fractie Pepers en VerwoortA. Verwoort

Verslag van de vergadering

1. Voorzitter opent om 20.35uur de vergadering

2. Er wordt door de voorzitter gelegenheid gegeven voor drie insprekers om in te spreken:

-          Dhr O. Hettinga, projectleider IJsselwind. (zie bijlage) Benoemt voordelen van windenergie en gevolgen voor de toekomst wanneer niet wordt ingezet op duurzame energie. Geeft aan dat 20% van de revenuen ten goede komt van een gebiedsfonds en de overige 80% ten goede komt van de coöperaties, die de gelden weer kunnen inzetten voor andere duurzame projecten. Er is geen winstoogmerk.

Voorzitter geeft de mogelijkheid voor het stellen van vragen:

Burgerbelang: gaan de revenuen alleen naar de inwoners van Eefde of ook naar inwoners van Zutphen?

Hettinga: Gaan ook naar Zutphen.

Burgerbelang: Hoe is de verdeling? Daar waar de molens de meest impact hebben?

Hettinga: een vijfde gaat naar het gebiedsfonds. De verdeling wordt door bewoners nog uitgewerkt.

PvdA: voor welke duurzame projecten worden de revenuen ingezet?

Hettinga: voor nieuwe projecten.

PvdA: wie beslist over de inzet van de revenuen?

Hettinga: de energiecoöperaties beslissen over het gebiedsfonds. Een vijfde van de revenuen gaan sowieso naar het gebied, er is geen winstoogmerk.

Burgerbelang: dus uitgaande van een opbrengst van 7 miljoen euro over 20 jaar, dan gaat er een vijfde naar het gebiedsfonds en de rest naar de coöperaties.

Stadspartij: de molens worden over een periode van 20 jaar afgeschreven?

Hettinga: dat klopt.

-          Dhr. C. Wagenaar, voorzitter ZutphenEnergie. Het streven is om 25% van ons energiegebruik duurzaam op te wekken. Alle rendement moet in Zutphen blijven. Veel Zutphenaren hebben geïnvesteerd in duurzame energie. Iedere provincie moet een aandeel in het aantal windmolens leveren.

Burgerbelang: hoe lang duurt de realisatie?

Wagenaar: ongeveer 2 jaar, inclusief een procedure tot de Raad van State.

ChristenUnie: hoe is die verdeling vastgelegd in het delegatiebesluit? Daar is eerst toch een stem van de raad voor nodig?

Wagenaar: het is wat ik hoor. Bij Zevenaar heeft de provincie het besluit tot plaatsing er “doorgedrukt”. [aanhalingstekens griffie]

-          Dhr. L. de Goede, Stichting Eefde Tegen-wind: de inspreek reactie is in bijlage toegevoegd.

3. Voorzitter geeft het woord aan forumleden voor vragen aan het college

SP: Onder Zutphenaren is serieus draagvlak voor groene energie. Is de locatie goed onderzocht? Een alternatief is de Sprabanen. In het alternatief dat nu voorligt worden de molens geclusterd en dat wordt door mensen niet gesteund.

VVD: is blij met het haalbaarheidsonderzoek. 68% van de mensen is voor. VVD is blij met het burgerinitiatief dat samen met het Waterschap is opgepakt. Dat revenuen terugvloeien naar het gebied vindt de VVD een goede zaak. Wil nog wel graag weten hoe IJsselwind het geld terug wil laten vloeien? VVD steunt het initiatief.

D66: is blij met het initiatief. 25% van de Zutphense stroomafname wordt groen en dat is goed, zeker gelet op het landelijk gemiddelde van 6%. D66 vindt het van belang dat 68% van de indirect omwonenden voor is en steunt het initiatief.

ChristenUnie: ziet een dilemma, is geen groot voorstander van windenergie. De provincie heeft een motie aangenomen over dit onderwerp, maar is teruggefloten door de rechter. Het gebied moet profiteren, maar er is weinig profijt.

Burgerbelang: ziet geen dilemma. 2 á 3 molens werkt niet echt en er is de komende 2 jaar veel weerstand.

ChristenUnie: is hoopvol gestemd, maar ziet plaatsing gewoon gebeuren.

Burgerbelang: is niet bang voor het standpunt van de provincie, deze heeft last van een beslissing om mee te werken aan plaatsing voor Zevenaar en Aalten. Zij willen plaatsing niet opdringen. Heeft meer vertrouwen in duidelijkheid van de toekomst. De provincie wil inzetten op grote projecten. Escalatieniveaus zullen meevallen.

ChristenUnie: vraagt zich af: toch maar niet doen?

Burgerbelang: ontraadt plaatsing inderdaad. Het is beter om het project voor deze 2 of 3 windmolens on hold te zetten, nu is duidelijk niet het moment. Er zijn veel drempels. Er wordt een procedure van 2 a 3 jaar verwacht, maar dat kan langer duren. Burgerbelang vraagt aan het college: onderschrijft het college de variant met een tiphoogte van 170 meter? Is het college bewust van het feit dat bij een grotere tiphoogte de straal van overlast ook groter wordt? Zijn de vliegroutes van vliegveld Lelystad en van defensie meegenomen? Is uitstel mogelijk, bijvoorbeeld over een jaar starten?

Fractie Pepers en Vervoort: is benieuwd naar het antwoord van het college.

SP: staat IJsselwind open voor andere locaties?

College: de locatie bij de Sprabanen is onderzocht. De huidige gekozen locatie is de beste. Het Waterschap heeft dat ook onderzocht en kwam tot dezelfde conclusie.

SP: de Sprabanen was wel in beeld bij het Waterschap. Heeft ook aangegeven dat men bij veel weerstand ook naar een andere locatie wil kijken.

GroenLinks: hoe komt u aan uw info?

SP: wij hebben gebeld met het Waterschap.

College: wij hebben onze informatie ook van het Waterschap. Overigens is het van de molens komende afval bij ontmanteling na 20 jaar goed te verwerken.

ChristenUnie: hoe gaat u op afval acteren?

College: wij gaan dat doen, wat de variant betreft, het college gaat voor de 170 meter variant, maar wil dat met draagvlakonderzoek doen. De vliegroutes zijn uitgezocht. Het college wil geen uitstel.

Burgerbelang: Zutphen zou de slechtst geïsoleerde stad zijn met deze drie nieuwe molens. Waar het om gaat is zeggenschap over onze stad, niet alleen over energie.

College: participatie is van groot belang, burgers zijn gehoord.

VVD: vindt het een mooi plaatje.

ChristenUnie: wat gaat u doen als commerciële partijen zich melden?

Burgerbelang: de provincie zal het niet opleggen voor drie molens, veel weerstand wil men niet. Wil wel in grotere projecten investeren. Wil ook niet door het Rijk overruled worden.

College: de provincie wil liever dat het college het initiatief neemt.

SP: bij negativiteit dan liever een andere locatie zoeken.

GroenLinks: partijen moeten eigen verantwoordelijkheid nemen en revenuen inzetten om nadelen te compenseren.

D66: of IJsselwind of een commerciële partij, er is veel tegenstand, maar ook is 68% van de bevolking voor.

SP: dat zijn niet de direct omwonenden, daar is 84% tegen.

CDA: is voor eigen regie. De opbrengst blijft in het eigen gebied. CDA is voor.

Burgerbelang: doe het niet. Het is lokaal geklooi in de marge. De weerstand wordt groter met grotere molens.

4. De voorzitter sluit om 21:30uur de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Behandeld in