Pagina delen

Forumverslag 11-05-2021

Motie: Milieuzone, 30 km/u en het VCP (11-05-2021)

Datum 11-05-2021 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
I Kleinrensink
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksB Bresters
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieB Westerhof
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. Tijdens dit Forum ligt de motie van D66 en de Stadspartij inzake de milieuzone, 30 km/uur en het VCP voor. Voor dit Forum hebben zich twee insprekers gemeld, zijnde de heren Kuipers en Sizoo. Zij geeft de insprekers achtereenvolgens de gelegenheid om in te spreken.

De heer Kuijpers vraagt aandacht voor de verkeersoverlast in de dertigkilometerzone in het Waterkwartier en de overlast in de Tademastraat, waar een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur is toegestaan. De verkeerspraktijk in de Tademastraat kenmerkt zich door hoge snelheden, scheurende banden en bestuurders met brullende motoren, die vanaf de rotonde naar de stoplichten op de Tademastraat rijden en bestuurders die vanaf de stoplichten met hoge snelheid en veel geluidsoverlast richting de rotonde rijden. In het Waterkwartier blijkt het verkeersgedrag vergelijkbaar.

Dit gedrag brengt niet alleen verkeersonveiligheid met zich mee, maar ook geluidsoverlast en milieuschade door fijnstof. Inspreker vraagt dringend de verkeersveiligheid in genoemd gebied te verbeteren en erop toe te zien dat de wettelijke voorschriften worden gehandhaafd. Het stellen van maatregelen en het toezien op de naleving hiervan zal ten goede komen aan het woongenot.

Het CDA vraagt of inspreker met andere buurtbewoners over deze inspreekreactie heeft gesproken.

Inspreker antwoordt bevestigend. Hij heeft de bewoners van appartementencomplex Allemande uitgenodigd om te benoemen welke verkeersoverlast zij opmerken. Deze oproep heeft in een indrukwekkende lijst geresulteerd. Inspreker heeft deze lijst inmiddels overhandigd aan de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks. Middels 30 kilometerstickers op afvalcontainers proberen bewoners verkeersgebruikers erop te attenderen dat ze ter plaatse hun snelheid moeten matigen.

GroenLinks vraagt zich af of de reeds genomen maatregelen op de Emmerikseweg niet afdoende zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Inspreker zegt dat het effect afhankelijk is van controle en handhaving. Sommige verkeersdeelnemers rijden bewust veel te hard.

De Stadspartij vraagt inspreker een nadere toelichting wat betreft het overlastgevend verkeer: wordt de overlast veroorzaakt door doorgaand verkeer of verkeer uit de wijk zelf? Voorts informeert hij naar contact met de wijkagent inzake handhaving.

Inspreker heeft geen contact met de wijkagent gehad. Hij vermoedt dat de overlast met name wordt veroorzaakt door lokaalverkeer. Het vele motorverkeer dat gedurende de weekenden op de Tademastraat rijdt, kan worden beschouwd als doorgaand verkeer.

De voorzitter biedt de heer Sizoo de gelegenheid om in te spreken.

De heer Sizoo woont sinds 2008 aan de Coehoornsingel. Hij heeft in de laatste twaalf jaar gemerkt dat er een aanzienlijke toename is van verkeer en ervaart dit als hinderlijke en zelfs gevaarlijke verkeersdrukte. Naast geluidsoverlast veroorzaakt het verkeer ook vervuiling. Daarnaast lijkt de rijsnelheid steeds meer toe te nemen, waardoor - met name voor kinderen - onveilige situaties ontstaan. De verkeerstoename is ook zichtbaar in het aantal geparkeerde auto’s in de buurt, die niet allemaal van buurtbewoners zijn. Door deze geparkeerde auto’s wordt voor overstekende bestuurders het zicht vanuit de Jacob Damsingel belemmerd op het verkeer komend vanuit de Coehoornsingel. Dit veroorzaakt levensgevaarlijke situaties. Inspreker steunt de motie die wordt voorgesteld. Met de daarin opgenomen maatregelen kan de leefsituatie voor de bewoners van Zutphen en voor bezoekers aanzienlijk worden verbeterd.

De SP constateert dat een groot deel van het probleem is gelegen in zichtbelemmering en gebrek aan goede parkeergelegenheid. De fractie vraagt inspreker naar oplossingsgerichte suggesties.

Inspreker vraagt met name aandacht voor auto’s, die verkeerd geparkeerd staan en daarmee tot verkeersgevaarlijke situaties leiden. Een voorstel is om met gele markeerstrepen aan te geven waar niet mag worden geparkeerd. Automobilisten zouden verder sterker gestimuleerd moeten worden om gebruik te maken van de parkeergarage achter het station.

De Stadspartij vraagt of inspreker denkt dat een stelsel met parkeervergunningen zou kunnen helpen, zodat alleen buurtbewoners in de wijk mogen parkeren.

Inspreker denkt dat dit zeker zal helpen. Hij acht dit een zeer praktische maatregel.

Het CDA vraagt of inspreker denkt dat de herinrichting van de Van der Capellenlaan naar het industrieterrein een negatieve invloed heeft op de verkeerssituatie en de verkeersdrukte op de Coehoornsingel.

Inspreker sluit deze mogelijkheid niet uit, maar kan dat niet met zekerheid zeggen.

De PvdA is ervan op de hoogte dat het betreffende deel van de Coehoornsingel de aandacht heeft. Het verbaast de fractie dat niet veel meer automobilisten gebruik maken van de gratis parkeerplaatsen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld aan de achterzijde van De Hanzehof. Deze parkeergelegenheid is immers zeer nabij gelegen. Spreker heeft niet de indruk dat de Coehoornsingel veel drukker is geworden met de afsluiting van de Deventerweg.

Inspreker bevestigt dat er meer aanbod van parkeergelegenheid is dan alleen achter het station. Gesuggereerd wordt om dit met bebording duidelijk te maken. De geringe drukte tijdens de wegafsluiting heeft mogelijk te maken met de vakantieperiode.

De voorzitter dankt de insprekers en geeft het woord aan de indieners van de motie.

D66 geeft aan, dat het onderwerp ‘verkeer’ de gemeenteraad al langere tijd bezighoudt en dan met name wat betreft de zorgpunten verkeersveiligheid, luchtkwaliteit en geluidsoverlast. De laatste versie van het Verkeerscirculatieplan, VCP, dateert van 2008. Actualisering van het VCP is dringend nodig, mede gezien de veranderende infrastructuur van Zutphen. De motie beoogt, naast een evaluatie van het VCP, een koppeling met 30 km/uur als maximumsnelheid voor de bebouwde kom in te stellen en de mogelijkheid te bieden tot het instellen van een milieuzone. De Tweede Kamer heeft al een voorzet gegeven door te stellen dat 30 km/uur het leidend principe wordt voor de bebouwde kom. Uit onderzoek van het SVOW is gebleken dat het aantal verkeersslachtoffers beduidend lager ligt in dertigkilometerzones in vergelijking met vijftigkilometerzones.

De cijfers met betrekking tot de luchtkwaliteit maken duidelijk dat de lucht in Zutphen niet bijster schoon is. De minimale wettelijke normen worden wel behaald, maar aan de WHO-adviesnormen wordt niet voldaan. Sinds enige tijd geldt een uniforme landelijke regeling voor milieuzones, waarbij de meest vervuilende auto’s uit de binnenstad worden geweerd. In Zutphen is vooral het lokale verkeer verantwoordelijk voor de uitstoot van fijnstof.

In 2004 heeft de gemeenteraad van Zutphen met algemene stemmen een motie aangenomen om het toenmalige VCP te evalueren. Spreker hoopt dat de huidige Raad dezelfde keuze maakt.

De Stadspartij voegt toe, dat de verkeerssituatie in Zutphen is gewijzigd, waardoor er meer sluipverkeer in de wijken ontstaat. In de evaluatie dient dit te worden meegenomen, maar dient ook te worden gekeken naar hoe het verkeer zich in de toekomst zal gaan verhouden.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid te reageren.

De VVD vraagt zich af waarom de indieners van de motie voorstellen om een plan uit 1996 te evalueren en waarom niet wordt aangestuurd op een geheel nieuw VCP. De VVD is vóór een onderzoek in het kader van de afweging voor het instellen van een milieuzone en een maximumsnelheid van 30 km/uur. Ten aanzien van de 30 km/uur zone is spreker van mening dat op wegen met vrijliggende fietspaden 30 km/uur niet de norm hoeft te zijn. De VVD staat positief tegenover de motie, maar vraagt in algemene zin aan het Forum hoe wordt gedacht over een geheel nieuw VCP.

Kies Lokaal heeft eerder van wethouder Werger begrepen, dat de luchtkwaliteit in Zutphen niet zo slecht is. De vraag is of het instellen van een maximumsnelheid van 30 km/uur zinvol is, mede gezien het feit dat voor veel wegen die maximumsnelheid al geldt. Het zal vooral veel frustratie opleveren om met 30 km/uur over ontsluitingswegen te moeten rijden. Kies Lokaal is voorstander van een goed doordacht VCP, maar steunt bij voorbaat niet de uitkomst dat de maximumsnelheid overal 30 km/uur moet zijn. De fractie denkt dat het instellen van een milieuzone meer effect heeft. Onderzoek daarnaar lijkt de fractie de moeite waard. Omdat de motie alleen om onderzoek vraagt, kan de fractie hiermee instemmen.

Burgerbelang kan geen redenen bedenken om tegen voorliggende motie te zijn. De ervaring bij de evaluatie van het VCP in 2008 heeft wel geleerd, dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen dienen te zijn. Burgerbelang vraagt zich af welke prioriteit de handhaving bij de Politie heeft, want de indruk bestaat dat er in Zutphen nauwelijks boetes voor te hard rijden worden uitgeschreven.

Burgerbelang zegt dat sprake is van oplopende frustratie onder bewoners, als het gaat over de verkeersveiligheid. Hij vraagt aan het College wat de mogelijkheden zijn om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het vinden van oplossingen voor de verkeersveiligheid op cruciale plaatsen.

De ChristenUnie constateert dat in de motie geen nieuwe aspecten worden genoemd ten opzichte van de doelstellingen, zoals verwoord in het rapport. Dit pleit voor een nieuw VCP. Afgevraagd wordt voorts of de motie alleen betrekking heeft op Zutphen of ook op Warnsveld.

GroenLinks steunt de inbreng van de VVD. De fractie lijkt het nogal omslachtig om eerst een plan van aanpak op te stellen voor de evaluatie van het VCP. Het is beter om in te zetten op een nieuw plan. GroenLinks is benieuwd in hoeverre de motie uitvoerbaar is, zeker als dit binnen de bestaande middelen dient te gebeuren. In het verlengde hiervan is het de vraag in hoeverre een sobere inrichting van de dertigkilometerzones tot een verhoging van de verkeersveiligheid leidt.

De luchtkwaliteit in Zutphen voldoet nagenoeg aan de WHO-normen. De vraag is hoe het invoeren van een milieuzone kan helpen deze normen te bereiken.

Aan de indieners wordt gevraagd hoe de koppeling wordt gelegd tussen de motie en een emissievrije binnenstad. Het stimuleren van elektrisch vervoer in de binnenstad dient een voorwaarde te zijn voor het invoeren van milieuzones. Eén van de conclusies in de gemeente Helmond, een vergelijkbare gemeente met Zutphen, qua grootte, laat zien dat milieuzones niets toevoegen aan de verbetering van de luchtkwaliteit.

Het CDA staat positief tegenover de motie, maar stelt een opsplitsing voor in een onderdeel luchtkwaliteit en een onderdeel verkeersdoorstroming en het VCP. De suggestie van de VVD om met een nieuw VCP te starten, spreekt het CDA aan. Spreker wijst op de enorme hoeveelheid houtkachels, die ook veel milieubelasting veroorzaken. Daarover wordt echter nooit gesproken.

Voor het realiseren van dertigkilometerzones, wat vanuit de rijksoverheid als basisprincipe wordt gesteld, moet de gemeente veel investeren. De vraag is of dit haalbaar is.

Gevraagd wordt hoeveel verkeersbewegingen er op de Coehoornsingel zijn gemeten.

Milieuzones zijn momenteel een hot item, maar het CDA denkt dat dit minder relevant wordt wanneer er in de toekomst meer elektrische auto’s komen.

De PvdA is voorstander van onderzoek, evaluatie en een nieuw VCP, maar niet voor het invoeren van 30 km/uur voor de gehele stad. Opgeroepen wordt om te kijken naar de mogelijkheden om op specifieke plaatsen maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te verhogen.

BewustZW is destijds betrokken geweest bij het vaststellen van het VCP en bij de evaluatie hiervan in 2008. Vanuit eigen ervaring weet spreker dat er toen verwachtingen zijn gewekt, maar dat er niet veel is gewijzigd in de modelberekening. Uiteraard het is wel verstandig om op gezette tijden te kijken naar de actuele en toekomstige ontwikkelingen. Het starten met een nieuw VCP is echter een enorme klus, die veel tijd en geld vraagt. Spreker vraagt daarom om een plan van aanpak, in de zin van een quick scan, waarin wordt gekeken naar wat het doel van de raad is, uitgesplitst naar een aantal onderdelen.

Het College memoreert dat ze vanaf het aantreden te maken heeft gehad met dieprode cijfers. Die financiële situatie heeft een enorme impact op alle mogelijkheden voor raad en College. Er is fors bezuinigd op verkeer en op verkeersambtenaren. Ook het onderhoudsbudget voor wegen is zeer beperkt. Het College staat sympathiek tegenover de motie en begrijpt de frustratie van de insprekers. Spreker is het ermee eens, dat het tijd wordt om het VCP te gaan vernieuwen. Dat betekent echter ook dat de maatregelen die uit de evaluatie voortvloeien moeten leiden tot het vaststellen van een top-drie of top-vijf van zaken waarin moet worden geïnvesteerd. Het vraagt ‘boter bij de vis’, als de raad met het VCP aan de slag wil. De Politie zal alleen maar handhaven als de wegstructuur klopt. 

Burgerbelang vraagt aan hoeveel ‘boter’ de Raad moet denken om te kunnen starten.

Het College zegt dat moet worden gedacht aan een bedrag van op z’n minst drie miljoen euro aan investeringslasten voor de eerste tranche. De gemeente krijgt structureel te weinig geld van het Rijk om dit soort zaken goed en gedegen aan te kunnen pakken. De raad zal daarom scherpe keuzes moeten maken. Bij de Voorjaarsnota zou het maken van deze keuzes als prioriteit kunnen worden opgenomen.

D66 wijst op de gedachte achter de motie: dit ligt in een evaluatie, maar daarop volgt uiteraard een actualisatie, dan wel een nieuw plan en als volgende stap: een uitvoeringsplan. Door enkele sprekers is gesteld dat 30 km/uur voor de gehele gemeente niet haalbaar is, maar het gaat in de motie in principe alleen over de bebouwde kom van Zutphen. Het idee achter de Tweede-Kamer-motie is dat de mogelijkheid openblijft om op sommige wegen 50 km/uur aan te houden. Bij de verdere uitwerking van deze motie wordt waarschijnlijk ook nagedacht over financiële steun voor gemeenten, die dit willen gaan invoeren. Spreker bevestigt dat bij handhaving een passende wegstructuur hoort, maar het komt de duidelijkheid ten goede als in de gehele bebouwde kom 30 km/uur geldt.

De PvdA vraagt hoe D66 denkt de rondweg Emerweg te kunnen inrichten als een 30 km/uur-weg. De PvdA neemt aan, dat dit niet haalbaar is.

Het CDA vraagt zich af of in de situatie dat 30 km/uur de norm wordt, er weinig aanpassingen nodig zijn.

D66 zegt dat voor het invoeren van 30 km/uur in de bebouwde kom onderzoek nodig is om te bepalen waar dit niet zal werken en verstandiger is om 50 km/uur aan te houden. Onderzoek is ook nodig om te kijken welke aanpassingen nodig zijn, om het handhaven eenvoudiger te maken. Het lijkt D66 verstandig om een eerste stap te zetten en 30 km/uur als norm te gaan beschouwen en van daaruit verder te gaan ontwikkelen.

De PvdA heeft begrip voor deze redenatie, maar de regelgeving ontbreekt om deze redenatie tot uitvoering te brengen.

D66 meent dat er toch een leidende norm moet komen en daarvoor is een eerste stap nodig.

Het CDA vraagt of, nu de Tweede Kamer met de motie heeft ingestemd, dit ook wet wordt.

D66 zegt dat dit nog wel enige tijd zal duren, maar de richting voor een nieuwe wet is wel bepaald.

Het College geeft aan de mogelijkheid van subsidies te onderzoeken, maar voor gemeentelijke wegen is het wel lastig om subsidie te verkrijgen. De discussie aanhorende, zou het helpen als de raad -kaderstellend - een duidelijke opdracht aan het College meegeeft, zodat de raad vervolgens op basis van de geformuleerde uitgangspunten kan aangeven aan welke zaken zij in de uitvoering prioriteit wenst te geven. Het College roept de indieners op om de opeenvolgende stappen in de motie goed vorm te geven. Daarin dient ook ruimte te worden gecreëerd voor de inbreng van inwoners. Ook voor de bewoners moet duidelijk zijn dat het financiële kader ingewikkeld is.

De Stadspartij stelt dat het uitgangspunt 30 km/uur dient te zijn, met een aantal wegen waarop 50 km/uur is toegestaan. Elektrische auto’s zijn slecht hoorbaar en maken de verkeerssituatie eigenlijk gevaarlijker. Verkeersveiligheid moet bij de afwegingen voorop staan.

D66 suggereert om het VCP van 2008 aan alle raads- en Forumleden te sturen.

BewustZW verwijst naar het internet waar dit beschikbaar is.

De voorzitter besluit met de opmerking dat de motie rijp is voor behandeling in de Raad, dankt iedereen voor de deelname en sluit het Forum om 20.00 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Veilige stad (11-05-2021)

Datum 11-05-2021 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M.G.S. Siemes
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAF.J.G.M. Manders
BurgerbelangH.J.M Verschure
D66H. Brouwer
VVDG. Peteroff
CDAA.R. Nijenhuis
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieG.A. Kamp
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldH Papperse

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. De motie Veilige stad, die heden voorligt, is ingediend door de fracties van de PvdA en GroenLinks.

De PvdA licht toe dat met name de verkeersveiligheid in de Paulus Potterstraat de aanleiding vormt voor de voorliggende motie. Er zijn echter veel meer plaatsen in de stad waar aandacht voor gevraagd zou kunnen worden in samenspraak met bewoners en gebruikers van die wegen. Er is bewust voor gekozen om de Paulus Potterstraat te prioriteren. De PvdA heeft via een persbericht aan bewoners gevraagd om te reageren. Hiervan is ruimschoots gebruik gemaakt. De grootste ergernis van bewoners is, dat er geen reactie volgt vanuit de gemeente, wanneer zij melding maken van een gevaarlijke situatie.

GroenLinks wijst erop, dat het thema verkeersveiligheid sterk leeft in de stad. Dat blijkt uit het vorige Forum, maar ook uit de tientallen reacties op het door de PvdA genoemde persbericht. Spreker vraagt of het College een beeld heeft van de verkeersgevaarlijke situaties in de stad, hoe het College daarmee omgaat en of het geen tijd wordt voor een programmering om onveilige situaties aan te pakken. In de motie worden de eerste vier onveilige situaties benoemd. De Fietsersbond ondersteunt deze prioritering.

De VVD bevestigt de verkeersproblematiek in de Paulus Potterstraat. De situatie aldaar is bij iedereen bekend. Deze straat is onderdeel van een bredere kijk op de herinrichting. Het lijkt echter alsof die ontwikkeling stilstaat. De VVD vraagt zich af of het instellen van eenrichtingsverkeer ter hoogte van de basisscholen een bijdrage zou kunnen leveren aan de verkeersveiligheid. Enkele jaren geleden zijn tienduizenden euro’s geïnvesteerd in een nieuwe deklaag van de Harenbergweg. Nu blijkt dat deze weg als een racebaan wordt ervaren en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Ook de andere knelpunten uit de motie zijn de VVD uit het hart gegrepen. Zutphen kan in potentie een fietsvriendelijke stad worden, maar dan dient er nog veel te gebeuren. Het voorstel is om de gelden voor deze motie uit de dekking voor de Lange Hofstraat te halen, maar de VVD heeft vernomen dat deze gelden inmiddels zijn overgeheveld naar de poorten van de stad. De VVD vraagt zich daarom af of het niet beter is om dit breder op te pakken, al dan niet in combinatie met de motie uit het vorige Forum. Spreker suggereert om bij de behandeling van de Voorjaarsnota de verkeersveiligheid in z’n geheel in de afwegingen te betrekken.

Burgerbelang stelt dat voorliggende motie wel overgeschreven lijkt te zijn uit het partijprogramma 2018 van Burgerbelang. Spreker betreurt dat de indieners geen andere partijen hebben uitgenodigd om mee te denken over deze motie.

Spreker vraagt zich af of de financiële beperkingen van de gemeente Zutphen invloed hebben gehad op de huidige verkeersonveiligheid in de stad. Burgerbelang sluit zich aan bij de oproep van de VVD om verkeersveiligheid als structureel thema mee te nemen in de afwegingen bij de Voorjaarsnota.

De ChristenUnie wijst erop, dat de fractie al jaren pleit voor het verkeersveilig maken van de binnenstad en het vergroten van de ‘rode loper’, zijnde een veilige fietsroute vanuit de diverse wijken naar de binnenstad. Een aantal van de in de motie genoemde wegen ligt in de groenzone van het Emerpark, die over enkele jaren mogelijk vanuit de stad wordt doorgetrokken richting de Den Elterweg. De ChristenUnie pleit – daarmee rekening houdend - voor een integrale benadering om alle mogelijkheden in het kader van die ontwikkeling te bezien.

Spreker pleit er voorts voor om de ouders van schoolgaande kinderen te stimuleren om hun kinderen niet meer met de auto naar school te brengen. Dat zal de verkeersveiligheid zeker ten goede komen. De motie betreft verkeerssituaties in Zutphen, maar ook de rotonde Waaijensdreef in Warnsveld verdient aandacht.

Kies Lokaal vraagt aandacht voor het Rijkenhage en het Stationsplein. Voor touringcars is op het Rijkenhage een bushalte gereserveerd, maar de bussen staan gewoon op straat. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties, omdat fietsers en auto’s tussen de geparkeerde bussen door moeten manoeuvreren. Kijkend naar het Stationsplein zijn binnen een afstand van 200 meter zes situaties te duiden, die gevaar opleveren.

D66 wil van Zutphen een fietsvriendelijke stad maken en is bekend met de onveilige verkeerssituatie in de Paulus Potterstraat. D66 vraagt of het inrichten van deze straat als een fietsstraat een oplossing kan bieden.

De Stadspartij is eveneens voorstander van het oplossen van de meest acute verkeersveiligheidsproblemen. Voorlichting kan hierbij ook een rol vervullen. Immers, een aantal zaken staat of valt met het gedrag van mensen.

BewustZW geeft aan, dat de motie op zich niet nieuw is. In de afgelopen jaren zijn meerdere moties ingediend met als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Dat is een goed streven, maar daarbij dient wel altijd naar de uitgangspunten te worden gekeken. Alle verkeersdeelnemers moeten gebruik kunnen maken van de verkeersstructuur van Zutphen, maar zij hebben allemaal een eigen belang. De raad dient daarin een afweging in te maken en uitgaande van het algemeen belang tot een prioritering te komen. Daar horen ook de kosten bij. Eerder is al opgeroepen om bij de Voorjaarsnota keuzes te maken, maar de vraag is of er wel keuzes gemaakt kùnnen worden. Immers, de gemeente Zutphen verkeert in een financieel lastige situatie. Bovendien kost een traject van ontwerp, bestek en voorbereiding tot uitvoering vele jaren. Daarom is het van belang om, als er wordt geïnventariseerd, daarbij duidelijk te maken dat er dient te worden geprioriteerd. Het naar voren trekken van bepaalde aanpassingen is mooi, maar het geld ontbreekt en het is belangrijk om dat wel duidelijk te maken. Spreker is het daarom deels eens met de motie, maar deels ook niet, want dit is niet de lijst van ‘iedereen’.

De PvdA licht toe, dat de motie niet aangeeft hoe de weg moet worden ingericht en aangepakt. De motie zegt alleen dat de weg moet worden aangepakt. Spreker is het ermee eens dat daarvoor in de Voorjaarsnota geld kan worden vrijgemaakt.

Burgerbelang vraagt zich af of BewustZW bereid is om hier geld voor vrij te maken.

BewustZW stelt al jaren te pleiten voor een prioritering aan de hand van voorstellen van het College. Bij de Voorjaarsnota kan vervolgens met elkaar in gesprek gegaan worden over invulling van die prioritering. Op basis van het lijstje uit de motie is dat niet mogelijk. De raad moet niet op de stoel van het College gaan zitten.

BewustZW verwacht dat iedere fractie geld wil inzetten op verbetering van de verkeersveiligheid, maar er zijn meer belangrijke zaken, waar de gemeente een taak in heeft. De raad dient keuzes te maken en kan niet anders dan geld beschikbaar stellen, waarvan het College zegt dat er ruimte voor is in de begroting. De fractie vraagt de indieners na te denken over de vraag of het lijstje wel compleet is, of dat er een zinsnede in moet komen waarin staat dat het College wordt gevraagd een lijst van alle onveilige situaties met de raad te delen en op basis daarvan te prioriteren.

Het CDA bevestigt dat er een lijst van gevaarlijke punten in de gemeente Zutphen is. Voorliggende motie toont een selectie hiervan. Op deze manier lijkt het misschien wat willekeurig, terwijl de motie toch breder dient te worden gelezen. GroenLinks gaf al aan, dat er een totaallijst moet komen in combinatie met een programmering en een prioritering, zodat ook de inwoners van Zutphen weten waar ze aan toe zijn. Daar hoort natuurlijk ook een budgettering bij.

De SP constateert, dat de gemeente Zutphen niet meer in staat is om snel te reageren wanneer het nodig is. Deze beperking vloeit voort uit de financiële situatie van de gemeente. In het kader van de programmabegroting zal hierover het gesprek worden gevoerd. De ernst van de zaak is in veel gevallen echter minder groot dan in de verkeerssituaties die in voorliggende motie zijn genoemd. Daarom steunt de SP deze motie van harte.

Het College memoreert de start van de bestuursperiode in 2018 die zich kenmerkte dooreen groot financieel tekort. Er is sindsdien hard gewerkt om weer structureel zwarte cijfers te kunnen schrijven. Om dit te realiseren, is op heel veel fronten bezuinigd. Deze bezuinigingen hebben ook de post ‘verkeer’ geraakt en de verkeersambtenaren. Die bezuinigingen hebben zeker invloed op de verkeersveiligheid omdat er onvoldoende geld is voor goed onderhoud en voor nieuw beleid is geen geld beschikbaar. Sommige knelpunten worden wel aangepakt, zij het met geld van derden. Het College is bekend met de onveilige situaties, die in de motie worden genoemd en het doet pijn om te moeten constateren dat het College weinig tot niets kan bieden.

Het College gaat in op de situaties waar de motie melding van maakt.

Wat betreft de Paulus Potterstraat, zou het College de raad in het kader van de Voorjaarsnota kunnen vragen om € 900.000,= beschikbaar te stellen voor herinrichting van de weg, maar dat betekent wel dat er moet worden bezuinigd op andere posten.

Wat betreft de Emmerikseweg worden er al snelheidsmetingen uitgevoerd. De verwachting is dat de rapportage kort voor of na het zomerreces bij de raad ligt. (Toezegging)

Samen met de Fietsersbond wordt momenteel geïnventariseerd wat er aan de hand is bij de verkeersgevaarlijke stadsdiagonaal tussen de Spittaalbrug en de Govert Flinckstraat en samen wordt bezien wat ter plaatse een mogelijke oplossing kan zijn.

Het College adviseert om met de situatie bij het Vispoortplein nog even te wachten omdat dit een complexe situatie is gezien de ontwikkelingen met de meisjesvakschool.

Bij de Harenbergweg kan met een relatief kleine aanpassing – middels een middenberm – een veilige oversteek worden gecreëerd. Dit kan in relatie tot de Voorjaarsnota worden voorgelegd.

Het College bevestigt dat inwoners recht hebben op veilige wegen, maar zij hebben bijvoorbeeld ook recht op sociale zekerheid. Door de bewoners worden tegenwoordig meer gemeentelijke lasten betaald en zij krijgen er eigenlijk minder voor terug. Veel gemeenten bevinden zich in deze situatie en dit is lastig te verteren.

De Paulus Potterstraat stond inderdaad in de planning om in 2018 te worden aangepakt, maar vanwege de bezuinigingen is de uitvoering niet doorgegaan. Momenteel is er anderhalve fte op verkeersveiligheid beschikbaar. Alleen al het beantwoorden van de binnenkomende vragen vanuit bewoners over parkeren en verkeersonveiligheid kost een derde deel van de beschikbare formatie.

De voorzitter biedt gelegenheid om in tweede termijn te reageren.

De PvdA dankt het College voor de heldere toelichting. De fractie ziet graag een voorstel van het College tegemoet over hoe dit kan worden aangepakt via opname in de Voorjaarsnota. Spreker is door inwoners gewezen op simpele oplossingen, die te maken hebben met het veiligheidsgevoel, zoals het vrijmaken van lantaarnpalen van begroeiing. Deze oplossingen zijn niet verwerkt in de motie, maar kunnen desgewenst worden aangeleverd.

GroenLinks beaamt dat al heel lang wordt gesproken over de onveilige verkeerssituaties. Deze motie beoogt om daar eindelijk werk van te maken, door een aantal probleemsituaties naar voren te halen. De Voorjaarsnota is een belangrijk moment om hierop terug te komen, want het is belangrijk om in deze raadsperiode zichtbaar te maken dat verkeersveiligheid leeft in Zutphen. Er zijn door de fracties veel situaties genoemd, die om verbetering vragen. Spreker lijkt het een goede zaak om te inventariseren en te beoordelen aan welke situaties met weinig middelen op korte termijn iets kan worden gedaan. Het belangrijkste is dat met de genoemde punten in de motie echt stappen worden gezet.

Burgerbelang stelt dat de weggebruikers een weg onveilig maken. Een weg zelf is bij aanleg per definitie verkeersveilig. Sprekers is het daarom eens met de Stadspartij, dat er ook iets moet worden ingezet op gedragsverandering.

De fractie vraagt het College voorts om met de Provincie contact op te nemen om te kijken wat de financiële mogelijkheden zijn om de verkeersveiligheid in Zutphen te verhogen.

De ChristenUnie roept op om ook met de scholen in gesprek te gaan en suggereert hen te vragen of iedereen twee dagen lopend naar school wil komen, zodat men zelf het effect daarvan kan ervaren. Die bereidheid zou voor de Paulus Potterstraat al heel veel verkeer schelen.

Het CDA merkt op, dat door meerdere partijen wordt aangegeven dat er veel meer gevaarlijke punten zijn, dan in de motie zijn vermeld. De situatie bij de Wibra staat niet in het lijstje terwijl daar recent wel iemand is aangereden. Een totaallijstje met een prioritering acht het CDA daarom noodzakelijk.

Het College zegt - in reactie op de vraag van Burgerbelang - dat geld lenen een optie is, maar uiteindelijk moet de lening wel worden terugbetaald. Wat écht helpt, is subsidie en daar is het College ook heel scherp op. Op dit moment bestaan er daartoe echter geen mogelijkheden.

Wat betreft de Paulus Potterstraat wordt met de Fietsersbond, de scholen en bedrijven gesproken over wat bij een eventuele herinrichting de beste optie is. Met de scholen is het College al jaren in gesprek. Het autoverkeer in de Paulus Potterstraat wordt met name veroorzaakt door de ouders van kinderen op het kinderdagverblijf. De directeur van het kinderdagverblijf probeert de ouders te enthousiasmeren om hun kinderen lopend of met de fiets weg te brengen, maar in de praktijk blijkt dit een ingewikkelde kwestie.

De PvdA dankt ieder voor diens inbreng en hoopt dat veel bewoners hebben meegekeken met de online-uitzending van het Forum.

Spreker verwijst naar de vraag via e-mail vanuit de bewoners van de Jan Vermeerstraat. Om het blijkbare misverstand op te lossen, benadrukt spreker dat de Jan Vermeerstraat wel degelijk op de lijst staat, maar de prioriteit is door de indieners gelegd bij vier andere locaties.

De voorzitter constateert dat de motie rijp is voor behandeling in de raad, dankt iedereen voor deelname en sluit het Forum om 20.55 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Debat kernenergie (11-05-2021)

Datum 11-05-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinksD. Logemann
SPM de Ridder
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangM.G.S. Siemes
D66P Van der Hammen
VVDH. Hissink
CDAM. Purperhart
StadspartijG.J.H. Pelgrim
BewustZWA.W. Jansen
ChristenUnieA. van Dijken
Kies Lokaal Zutphen WarnsveldJ.D. Maarsen

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent het Forum en heet de aanwezigen welkom. Tijdens dit Forum liggen twee verschillende moties voor over hetzelfde onderwerp. Zij heeft met de indieners afgestemd dat beide moties eerst worden toegelicht, waarna de fracties op beide moties kunnen reageren.

Burgerbelang stelt dat de indieners een landelijk thema proberen binnen te brengen op lokaal niveau. De fractie verzoekt het College om die reden om na de introductie door de indieners, eerst een toelichting te geven op deze agendering.

De voorzitter stelt vast, dat er geen bezwaar bestaat tegen dit procesvoorstel en geeft de indieners de gelegenheid de moties toe te lichten.

Toelichting moties

De VVD is van mening dat op termijn schone energieopwekking zal moeten plaatsvinden. Er wordt nu middels de RES-en sterk ingezet op windmolens en zonneparken, maar de weerstand tegen deze alternatieven wordt steeds groter. De motie ‘Debat kernenergie’ ziet erop om eerst een debat te voeren over de voor- en nadelen van de nieuwe generatie kerncentrales en dit debat via de Provincie vorm te laten krijgen. Pas daarna kan worden gesproken over locaties.

Ten aanzien van de motie van GroenLinks, is de VVD van mening dat, als je Zutphen nu al gaat uitsluiten voor kernenergie, het niet meer mogelijk is om in het nog te voeren debat te participeren. Daarom kunnen deze twee moties niet worden samengevoegd.

GroenLinks wil met de motie bereiken dat de Raad de uitspraak doet, dat er in Zutphen geen plaats is voor een kerncentrale. Dit naar aanleiding van de vraag, die vanuit de Provincie Gelderland aan alle gemeenten is gesteld. De redenen hiervoor staan genoemd in voorliggende motie. GroenLinks denkt dat de GroenLinks-motie de motie van de VVD niet in de weg staat en kan deze motie ook ondersteunen.

Toelichting College

Het College meldt, dat de Gelderse gemeenten op 6 april een brief van de Provincie hebben ontvangen, waarin de Provincie gewag maakt van een motie van de heer Dijkhoff, waarin is gesteld dat kernenergie één van de opties is om mee te doen in de mix van energiebronnen. Hij wil onderzoeken onder welke voorwaarden de internationale marktpartijen bereid zijn om te investeren in kerncentrales in Nederland, welke ondersteuning vanuit de overheid hiervoor nodig is en in welke regio er belangstelling bestaat voor realisatie van een kerncentrale.

De Provincie stelt in het verlengde hiervan drie vragen aan de gemeenten.

Ten eerste, is het de vraag of er binnen de gemeente belangstelling is om kernenergie onderdeel te laten worden van de landelijke lange termijn energiemix.

Ten tweede, de vraag of er in de gemeente belangstelling is om kernenergie onderdeel te laten maken van de lange termijn energiemix op het grondgebied van de gemeente en zo ja – ten derde - welke voorwaarden er door de gemeente aan de belangstelling voor kernenergie worden verbonden.

Het College heeft op deze vragen nog geen antwoord gegeven. Eerst wil het College van de raad horen hoe zij hierover denkt. Desgevraagd geeft het College aan, dat het College nog geen plan had gemaakt om deze vragen aan de Raad voor te leggen, want de moties waren al eerder aan de orde.

De voorzitter geeft de fracties gelegenheid te reageren.

Reactie fracties

De SP is tegenstander van kernenergie en wil ook geen kernenergie toelaten binnen de gemeentegrenzen van Zutphen. Met kernenergie wordt gekeken naar een oplossing, die eigenlijk geen oplossing is, terwijl er nog een wereld valt te winnen op het gebied van groene energie. De samenleving zou er veel meer baat bij hebben om te investeren in energielabels en het volleggen van daken met zonnepanelen. Aan de indieners geeft spreker mee, dat Zutphen zich sterk tegen een kerncentrale zou moeten verzetten.

De Stadspartij wil de maatschappelijke discussie over kenenergie niet ontwijken. Echter, deze discussie zou niet in Zutphen moeten starten, maar zou - ondersteund door kennis - landelijk of regionaal moeten worden gevoerd. De Stadspartij voelt absoluut niet voor kernenergie op het grondgebied van Zutphen.

D66 betreurt het, dat dit onderwerp weer op de lokale agenda terecht is gekomen, zonder dat de Provincie de gemeenten daarvoor een degelijke onderbouwing heeft gegeven. Kernenergie lijkt haast een geloofskwestie te worden. Zolang er voor de opslag van hoogradioactief afval geen goede oplossing is en er instabiele machthebbers in de wereld zijn, die overheersing door middel van kernwapens niet schuwen, is kernenergie voor D66 geen optie. Immers, de benodigde kennis voor civiele kerncentrales is gelijk aan die voor de productie van kernwapens. Met de brief van de Provincie worden de gemeenten met een Europees vraagstuk opgezadeld.

Met deze lobby worden de gemeenten afgeleid van waar het werkelijk om gaat, namelijk het inzetten van technieken en investeringen op hernieuwbare energiebronnen, zoals zon, wind en waterstof en energiebesparing op alle fronten.

In reactie op de motie van de VVD, dient het antwoord aan de Provincie te zijn dat de vraag van de Provincie prematuur en niet opportuun is en dat beschikbaar geld en energie dient te worden ingezet op hernieuwbare vormen van energie. Vraag twee is niet aan de orde omdat de gemeente Zutphen niet de agenda van de Provincie bepaalt.

De motie van GroenLinks is wat D66 betreft overbodig. Ook hiervoor geldt, dat de Provincie moet worden geantwoord dat de vraag prematuur is en dat geld en energie moet worden ingezet op hernieuwbare vormen van energie.

Burgerbelang vindt de gang van zaken betreurenswaardig en is het eens met voorgaande sprekers dat sprake is van een non-discussie, die in Zutphen geen bestaansrecht heeft. Spreker meent dat sprake is van retoriek en verkwisting van tijd. Burgerbelang vindt het jammer dat het proces vanuit het College op deze manier loopt en roept het College op om dit op de gebruikelijke manier aan de Raad voor te leggen. Beide moties stralen uit “dat Zutphen wel even zal vertellen hoe het landelijk moet gaan”. Van die gelegenheid wil Burgerbelang graag gebruik maken, door te stellen dat, indien er een kerncentrale moet komen, deze aan de andere kant van het land moet komen te staan. Verder vindt spreker, dat als de Provincie met een dergelijke vraag komt, er ook miljarden euro’s mee moeten komen, maar die kunnen beter worden gebruikt voor een waterkrachtcentrale aan de IJssel. Beide moties acht Burgerbelang overbodig.

Het CDA wil de moties ondersteunen, maar wijst erop, dat het al heel lastig is om in Zutphen een windmolen te plaatsen, laat staan een kerncentrale. De vraag is daarom wat het alternatief is voor Zutphen, als het gaat om duurzame energieopwekking. Immers, ook zonneparken zijn ongewenst en geschikte locaties voor een regionale kerncentrale zijn er niet.

De PvdA is tegen kernenergie en sluit zich aan bij de inbreng van D66. Zolang er voor kernafval geen goede oplossing is, is kernenergie voor de PvdA geen optie. De fractie is voorstander van schone energie en een circulaire economie, maar verwacht, dat kernenergie meer problemen dan oplossingen brengt.

In reactie op de vragen van de Provincie, stelt de PvdA geen belangstelling te hebben om kernenergie onderdeel te maken van de mix van energiebronnen, ook niet in de rest van Nederland of in Europa. Er zijn voldoende alternatieven.

Kies Lokaal is het niet geheel duidelijk wat precies wordt verstaan onder een kerncentrale. De eerste twee vragen van de Provincie kan de fractie met “Ja” beantwoorden, want deze zijn zeer ruim gesteld. De derde vraag doet er veel meer toe, want de kern van deze vraag is onder welke voorwaarden kernenergie wél mogelijk is. Uiteraard is kernenergie, in de vorm zoals die nu bekend is, binnen de gemeentegrenzen – gezien de relatief hoge bevolkingsdichtheid – onwenselijk. Bovendien zullen de gevolgen van een kerncentrale voor de IJssel groot zijn en er bestaat geen garantie dat er nooit een ongeluk gebeurt met fatale gevolgen.

Dit is echter niet de vraag van de Provincie.

De Provincie vraagt hoe kernenergie wél zou kunnen. Kies Lokaal sluit daarom – onwetend wat de mogelijkheden zijn – op voorhand niets uit. Ook kernenergie niet. De vraag had eigenlijk eerst bij de CleanTech Regio uitgezet moeten worden, alvorens de Provincie deze bij de gemeenten neerlegt. Omdat de motie van GroenLinks kernenergie binnen Zutphen op voorhand uitsluit, kan de fractie deze motie niet ondersteunen, want Kies Lokaal wil het gesprek over kernenergie wel voeren.

De motie van de VVD zou de fractie kunnen ondersteunen, zij het met de nuancering dat de vraag beter eerst aan de CleanTech Regio had kunnen worden gesteld.

De ChristenUnie stelt de indieners van beide moties voor deze in te trekken en suggereert het College een conceptbrief op te stellen als hamerstuk voor de Raad, waarin staat dat er in Zutphen geen plek is voor kernenergie. De ChristenUnie is tegen kernenergie en sluit zich aan bij de motivatie die D66 heeft verwoord.

BewustZW acht op de schaal van Zutphen een kerncentrale uitgesloten. Het doel van de motie vanuit de heer Dijkhoff is om met elkaar in gesprek te gaan en de maatschappelijke discussie aan te gaan. In de bestuurlijke schaal en hiërarchie heeft de Provincie daar een belangrijke overkoepelende rol in en dat geldt ook voor de provincies onderling. Daarom lijkt het de fractie belangrijk om de Tweede Kamer duidelijk te maken wat de standpunten in Zutphen zijn. Daarnaast dient ook te worden gepeild hoe de inwoners hierover denken. De Provincie is hierin in eerste instantie aan zet.

De voorzitter constateert redelijk veel unanimiteit, maar er zijn ook enige nuances.

De VVD zegt - in reactie op de inbreng van Burgerbelang - dat nergens in de motie is gesteld dat de VVD voorstander is van kernenergie. De motie beoogt om hierover het debat te initiëren.

Burgerbelang geeft aan vooral te doelen op de uitspraak van de VVD, dat Zutphen zich op voorhand niet tegen kernenergie moet uitspreken om mee te kunnen doen in de discussie. Alle fracties hebben aangegeven dat de schaal van Zutphen te klein is voor een kerncentrale. In de motie van de VVD klinkt door, dat die fractie wél voorstander van kernenergie is, maar niet in Zutphen.

De PvdA vraagt waarom de VVD op dit moment de discussie wil aanzwengelen.

De VVD zegt de discussie te willen starten omdat dit vanuit de Provincie wordt gevraagd via een verzoek aan het College. De VVD heeft niet uitgesproken dat de fractie voor of tegen kernenergie is, maar een belangrijke vraag is hoe de raad, maar ook de Zutphense bevolking hier tegenaan kijkt.

D66 zegt dat het hierbij over twee dingen gaat, namelijk enerzijds de twee moties en het beantwoorden van een vraag vanuit de Provincie en anderzijds gaat het om een maatschappelijke discussie. Het lijkt D66 niet verstandig om nu - zonder enige voorbereiding - een maatschappelijke discussie te voeren over een zeer complex onderwerp. Zelfs het Europese niveau is maar nét groot genoeg voor deze discussie.

De VVD zegt dat er geen debat mogelijk is als iedereen nu al zegt tegenstander van kernenergie te zijn. De VVD is niet op voorhand tegen kernenergie, maar is zich er wel van bewust dat het probleem met nucleair afval eerst moet worden opgelost. De motie gaat daar echter niet over. De VVD is niet voornemens de motie op dit moment in te trekken.

GroenLinks dankt de fracties voor hun inbreng. Deze reacties schetsen een vrij goed beeld hoe in Zutphen wordt gedacht over kernenergie, in ieder geval over kernenergie op het grondgebied van Zutphen. Een aantal fracties heeft gesteld dat de motie van GroenLinks overbodig is, maar de Provincie heeft wel een vraag gesteld. Dat feit maakt de motie niet overbodig. Er is wel een aantal elementen aangedragen waardoor de motie overbodig zou kunnen worden. De suggestie van de ChristenUnie vindt GroenLinks sympathiek en is daartoe bereid als de wethouder toezegt een conceptbrief aan de raad te willen voorleggen, waar de raad vervolgens een besluit over kan nemen.

Burgerbelang zegt dat GroenLinks had kunnen aanvoelen hoe de raad van Zutphen denkt over kernenergie op haar grondgebied. Daarom steunt de fractie de suggestie van de ChristenUnie. Het College staat niets in de weg om een antwoordbrief op te stellen en deze te delen met de gemeenteraad.

GroenLinks stelt dat het feit, dat de raad een min of meer eensluidend standpunt heeft over kernenergie in Zutphen, dit nog niet wil zeggen dat een uitspraak van de Raad hierover richting Gedeputeerde Staten overbodig is. Spreker stelt vast dat de inhoud van de motie breed wordt gesteund. Indien het College niet bereid is een antwoordbrief op te stellen, dan is een uitspraak van de raad nog steeds gewenst.

De voorzitter wijst erop dat D66 en CDA het voorstel van de ChristenUnie (via de chat) ondersteunen.

Het College concludeert, dat er geen draagvlak binnen de raad is voor kernenergie op het grondgebied van de gemeente Zutphen, maar dat een viertal fracties de discussie over kernenergie wel wil aangaan, op provinciaal of op landelijk niveau, zijnde Kies Lokaal, het CDA, de ChristenUnie en de VVD.

De ChristenUnie zegt dat de discussie op dit moment nog niet hoeft te worden gevoerd. Bovendien betreft het hier een landelijke discussie. Wat de fractie betreft, kan worden volstaan met beantwoording van de brief van de Provincie. Spreker wijst op het landelijke standpunt van die partij, inhoudende dat zij geen kerncentrale wil vanwege het afvalprobleem en dat er betere en meer duurzame oplossingen beschikbaar zijn.

Het College wijst op de eerste vraag vanuit de Provincie en geeft aan, dat een aantal partijen de discussie over kernenergie wel wil voeren. De vier partijen vormen geen meerderheid. Voorts is duidelijk dat kernenergie op het grondgebied van Zutphen voor alle partijen is uitgesloten. De derde vraag is daarmee niet aan de orde. Het College zegt toe deze conclusie te zullen vertalen in een beantwoordingsbrief.

BewustZW heeft aangegeven dat bij de inwoners de meningen gepeild dienen te worden, maar niet dat kernenergie onderdeel moet uitmaken van de lange termijn mix van energiebronnen.

De voorzitter vraagt of het College het van belang vindt om het minderheidsstandpunt vanuit de raad mee te nemen in de antwoordbrief.

Het College wil graag dat de Provincie weet hoe de Raad van Zutphen hier tegenaan kijkt en zal proberen de beantwoording op de eerste vraag zo goed mogelijk te verwoorden. De brief zal in concept aan de raad worden voorgelegd.

Burgerbelang voelt zich er zeer ongemakkelijk bij om in een non-discussie te worden getrokken, die is voortgekomen uit een verkiezingsstunt. ‘Geen commentaar’ is ook een antwoord en daarom stelt Burgerbelang voor een standaard afwijzingsbrief te sturen.

GroenLinks sluit zich aan bij de reactie van Burgerbelang. De fractie ziet de reactie van het College als een toezegging om een antwoordbrief op te stellen. Zodra deze er ligt, zal GroenLinks de motie intrekken. De inbreng van D66 acht GroenLinks zeer bruikbaar voor genoemde brief.

De SP is het eens met Burgerbelang. Het mooie van een motie is dat het een uitspraak van de raad betreft. Over de brief kan ook weer een lange discussie volgen. In eerste instantie leken de moties overbodig, maar het lijkt de SP toch goed om voor of tegen de moties te stemmen, en de mogelijkheid van het afleggen van een stemverklaring te gebruiken.

De voorzitter wijst erop, dat zojuist in meerderheid is besloten dat een brief van het College een goed alternatief is voor de moties.

D66 wijst het College op het argument van de Taxonomieverordening. Dat is een belangrijk argument om aan de Provincie mee te geven.

De voorzitter vraagt de indieners van de moties de discussie af te ronden.

De VVD wil de brief van het College afwachten, alvorens te besluiten de motie in te trekken.

GroenLinks zegt dat, zodra de brief er ligt, de motie wordt ingetrokken. Gezien de gevoerde discussie heeft GroenLinks er vertrouwen in dat de brief het standpunt van de raad goed verwoordt.

Het College zal de brief kort en zakelijk houden. Als de inbreng van D66 integraal wordt overgenomen, zullen er weer andere fracties zijn, die daarop een aanvulling of nuancering wensen. Daarom zal worden gekozen voor een compromistekst. Het College verwacht dat de brief bij de hamerstukken voor de eerstvolgende collegevergadering kan worden gevoegd. De brief kan in de raadsvergadering van 31 mei onder de hamerstukken worden meegenomen.

GroenLinks vraagt of het mogelijk is om Gedeputeerde Staten alvast mondeling te informeren over de richting die de gemeente Zutphen kiest.

Het College zegt dat deze mogelijkheid bestaat en zegt toe de gedeputeerde te bellen.

De voorzitter dankt iedereen voor deelname en sluit de vergadering om 22.02 uur.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Motie: Voor kernenergie geen plaats in Zutphen (11-05-2021)

Datum 11-05-2021 Tijd 21:00 - 22:00
Zaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
Y.J.A. ten Holder
Griffier
B.M. Duizer
Notulist
More Support
Genodigden
Aanwezig namens Naam
GroenLinks
SP
PvdA
Burgerbelang
D66
VVD
CDA
Stadspartij
BewustZW
ChristenUnie
Kies Lokaal Zutphen Warnsveld

Verslag van de vergadering

Deze motie is gelijktijdig met de Motie Debat Kernenergie besproken op 11 mei. Zie daar voor de aanwezigen en het verslag van de vergadering.

 

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad