Pagina delen

Forumverslag 11-04-2016

Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie. (11-04-2016)

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:30
Zaal
Commissiekamer
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
H.W. Hissink
Griffier
R.G. Groters
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM. Jaspers
SPE. Müller
D66H. Brouwer
PvdAM.M.M. Moester
GroenLinksS. Uenk
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH. Hissink
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van VlietF. van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom bij deze forumvergadering. Op de agenda staat het “Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie”. Speciaal welkom aan de inspreker Lex de Goede. Ijsselwind heeft op 8 juli 2015 een bijeenkomst georganiseerd om de raadsleden uit de betrokken gemeenten te informeren. De betrokken wethouders hebben gezamenlijk aan IJsselwind een zorgvuldig proces gevraagd. De energie coöperaties hebben nu de gemeente gevraagd om het proces te ondersteunen. Het college stelt de raad voor:

  1. om het initiatief tot regionale coöperatieve realisatie van windenergie te ondersteunen.
  2. om windenergie op de onderzoekslocatie De Mars/Twentekanaal Noord als samenhangend project onder leiding van de energiecoöperaties te laten ontwikkelen.
  3. Wij de uitgangspunten en randvoorwaarden vast te stellen waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen.

Deze vergadering is oordeelsvormend. Het woord is eerst aan de wethouder. Vervolgens wordt er een presentatie gegeven door IJsselwind. Vervolgens wordt er ingesproken door de heer De Goede namens Eefde Tegenwind.

College: We moeten werken aan energieneutraliteit. We willen een schonere wereld achterlaten voor onze kinderen. Energie besparen is heel belangrijk. Maar we hebben ook andere vormen van energiewinning nodig. Het zoeken aan een geschikte locaties moet niet van bovenaf opgelegd worden. Het mooiste is dat er een initiatief komt uit de samenleving. Er zijn vier coöperaties die de samenwerking zijn aangegaan om gezamenlijk tot de realisatie van windmolens te komen. Wij hebben daarbij aangegeven dat er aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. Een plan dat maatschappelijk moet worden ingepast. Er moet draagvlak zijn bij de inwoners.
Wat ik nu van u vraag is of u dit initiatief of onderzoek kunt ondersteunen. Wij nemen op dit moment geen enkel besluit over het wel of niet plaatsen van een windmolen en ook niet op welke locatie.

Er volgt nu een presentatie van de heer Otto Hettinga van IJsselwind.

Voorzitter: Dank voor de presentatie. Zoals afgesproken is nu het woord aan de inspreker, de heer De Goede.

BewustZW: Een punt van orde. Is er ook een presentatie van Eefde Tegenwind? Want het is nu een beetje ongelijk verdeeld.

Voorzitter: Er is geen presentatie. De inspreker krijgt ca 4 minuten om in te spreken. Het woord is aan de inspreker.

De heer De Goede spreekt in. De inspreekreactie zit in de bijlage van dit verslag.

De voorzitter geeft het woord aan het Forum voor het stellen van vragen.

BewustZW: Dank aan de inspreker. Is het vertrouwen tussen IJsselwind en Eefde Tegenwind volgens u voldoende om een eventueel draagvlakonderzoek tot een goed einde te kunnen brengen?

De heer De Goede: We hebben tot nu toe 1 avond gehad met IJsselwind waarop we met elkaar gesproken hebben en tijden 1 van de informatievonden heeft IJsselwind aangeboden om samen een draagvlakonderzoek te doen. Als dat eerlijk, transparant en objectief gebeurd dan zijn we daar vóór. Maar dan moeten we er nu mee starten. Dat is ook het advies van het NLVOW (Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines). Om gelijk met een draagvlakonderzoek te starten. Daarna komt de rest wel.

Voorzitter: Ik geef elke partij 4 minuten om te reageren op de presentatie en het voorstel van het college.

Stadspartij: Een mooie presentatie. U geeft aan dat u “lokaal opwekken” heel belangrijk vindt maar u geeft niet aan waarom u dat vindt. Ben ik wel benieuwd naar. Voor ons is de maatschappelijke inpasbaarheid een zwaarwegend iets. Bij punt 3.3 staat het vergroten van de recreatiemogelijkheden. Ik ben benieuwd hoe u dat ziet. In bijlage 2 wordt gesproken over 4 tot 6 windmolens. Dan staat in bijlage 4 een bandbreedte van 3 tot 5 windmolens. Later wordt ergens genoemd dat het maximaal 2 windmolens betreft. Wat is nu precies de bedoeling? Dan iets over de inpasbaarheid in het landschap. Dit wordt vaak maar van 1 kant bekeken. Maar er zit 360 graden omheen. Wordt het vanuit alle richtingen bekeken of het inpasbaar is? Ik ben blij dat er nog geen besluit genomen hoeft te worden.

GroenLinks: We onderschrijven de energiedoelstelling. Windenergie is daarbij belangrijk. Is het zoekgebied begrenst? Hoe globaal is het? Als er wordt besloten het verzoek te ondersteunen. Worden de afspraken dan vastgelegd in een contract? Is dit voorstel al in de andere gemeenteraden geweest en kan de wethouder daar een terugkoppeling van geven?

CDA: We hebben een beetje moeite met het voorstel. Het ontbreekt aan draagvlak. Slagschaduw is voor ons onacceptabel. We hebben twijfels over het stilzetten van de molens. Hoe staan de andere gemeenten er in. Lochem maakt bezwaar tegen de molens langs de A1 Er staan woningen binnen een straal van 1000 meter. In het energie beleidsplan staat dat in eerste instantie energiebesparing moet plaats vinden, daarna pas energieopwekking.

ChristenUnie: Als we instemmen met dit voorstel en de financiële bijdrage, is het dan nog wel mogelijk om dit later terug te draaien? We gaan 60.000 euro lenen. Hoe zit het dan als het plan niet door gaat? Krijgen we het dan weer terug? Ik vind ook dat er eerst een draagvlakonderzoek moet komen. Kan het draagvlakonderzoek ook uitgevoerd worden voordat we de 60.000 euro beschikbaar stellen? Hoeveel procent is het draagvlak bepalend of het doorgaat of niet?

SP: We zijn voor groene energie. Het initiatief vanuit de bevolking vinden we dan ook zeer waardevol. Maar we nemen de tegengeluiden zeer serieus. In het adviesformulier van het college staat een kanttekening dat er echter altijd een groep mensen zal blijven die vanuit een oogpunt van landschapsontsiering tegen de realisatie van windmolens is. Dan worden de mensen van Eefde Tegenwind niet serieus genomen. Hun bezwaren zijn veel fundamenteler dan dit. Onderzoek doen is altijd goed. Maar in het voorstel staat weldegelijk dat het gaat om het steunen van een initiatief. En ik wil niets steunen voordat er een draagvlakonderzoek ligt.

Burgerbelang: Het meeste is al gezegd. Wat gebeurt er als 1 van de andere gemeenten afhaakt? Wat gebeurd er dan? Gaat dan het plan niet door? Of wordt er dan een hoger bedrag gevraagd aan Zutphen? Maar ik zou graag zien dat er eerst een gedegen draagvlakonderzoek komt.

VVD: Dank voor de presentatie en voor de inbreng van Eefde Tegenwind. Wij kunnen ons vinden in het voorstel van het college ons zoals dat nu voorligt. Ik wil de coöperatie wel meegeven zich iets sensitiever op te stellen naar de bewoners toe.

PvdA: Wij zijn ook voorstander van groene energie, maar niet ten koste van alles. Ik vergelijk het met de komst van het AZC. In het begin was er ook geen vertrouwen bij de omwonenden. Op een gegeven moment is dat omgeslagen. Gaat dat hier ook gebeuren? Hoe gaat IJsselwind het vertrouwen van de omwonenden krijgen? Geluidhinder is ook een onderwerp. Wat horen deze mensen in huis van de windmolens? Hoe zit het verder met de omkeerbaarheid van dit besluit? Blijft het mogelijk om nog voor een andere locatie te kiezen?

Lijst van Vliet: Financiële ondersteuning aan dit soort bedrijven lijkt mij niet de goede weg. Investeren is een bedrijfsrisico. Dat hoort niet op de burgers van de gemeente te worden afgewenteld. Er liggen veel leidingen die het gebied volgens bezwaarmakers ongeschikt maken. Onder andere een gasleiding en hoogspanning. Het gebied Sprabanen in De Hoven is een geschikte(re) locatie volgens het onderzoek van Bosch en Rijn. Onze voorstel is dan ook om geen verdere inspanning te doen nabij het Twentekanaal maar ons te richten op de Sprabanen. Bedrijven die geïnteresseerd zijn zullen zelf de financiële middelen moeten genereren.

BewustZW: De heer De Goede heeft een aantal vragen gesteld. Ik hecht er waarde aan dat het college deze vragen beantwoord voordat we hier verder over spreken. Draagvlak creëer je alleen door met elkaar in gesprek te gaan. En als twee partijen elkaar niet vinden kun je je afvragen of verder gaan wel verstandig is. Als de windmolens leiden tot omgevingsschade dan is het wel zuur dat de opbrengsten van deze windenergie (lees: schade) aan de omgeving wordt uitgekeerd. Daar moet het college goed over nadenken. Mijn advies aan het college om met een voorstel te komen dat alleen over het draagvlakonderzoek gaat.

D66: Wij zijn positief over deze ontwikkeling. Het gaat ons vooral om de zorgvuldigheid van het proces. De stadspartij had het over de onduidelijkheid over het aantal windmolens. Onze vraag is bij hoeveel windmolens is er sprake van een succes voor IJsselwind? Want het aantal windmolens kan wel eens cruciaal zijn bij de acceptatie van het plan. Hoe gaan we het draagvlak peilen? Alleen omwonenden of de gehele gemeente? Hoe meet je dat?

De voorzitter geeft het woord aan de wethouder.

College: De onderzoeken waar veel vragen over zijn moeten nog uitgevoerd worden. We weten nog niet waar de molens moeten komen. We weten nog niet hoeveel het er moeten worden en hoe hoog. Dat moet allemaal nog onderzocht worden. In de ander gemeenten zijn de besluiten ook, net als hier, nog niet genomen. We waren verrast over de agendering door het presidium van dit onderwerp. De planning was dit onderwerp in mei te bespreken gelijktijdig met de andere gemeenten. Het is nog niet beslist. Wij willen kijken of er draagvlak is. Dat weten we nog niet. Vooralsnog is geconstateerd dat dit de meest kansrijke locatie is. Maar de locatie ligt zeker nog niet vast. Als alle vier gemeenten besluiten dit te doen. Dan zou het kunnen zijn dat als het niet doorgaat dat we dan het geld kwijt zijn. Het kan niet zo zijn dat iemand zegt, we zijn nu al zo ver, het past eigenlijk niet maar we gaan tóch door. Natuurlijk wil ik bekijken of we dit voorstel kunnen knippen maar daar moet ik over nadenken.

BewustZW: Bent u bereid om een draagvlakonderzoek te doen?

College: Ik ben nu bij jullie om te vragen of ik daar geld voor krijg. Staat u erachter dat wij dit onderzoek gaan doen?

ChristenUnie: Het budget wat gevraagd wordt is niet een bedrag alleen voor het draagvlakonderzoek. Het is ook een budget voor de procedure bestemmingsplan en omgevingsvergunning. U zegt dat we altijd terug kunnen. Maar als de provincie heeft geïnvesteerd en de coöperaties hebben geïnvesteerd, dan wordt de druk wel heel erg groot als wij zeggen dat we het niet willen.

College: Ik blijf u vragen of u dit initiatief wilt ondersteunen. Hoe kun je een draagvlakonderzoek doen als je nog niet precies weet om hoeveel windmolens het gaat?

SP: Ik stel voor dat het college met een aangepast voorstel komt, alleen over het draagvlakonderzoek. Daarna volgt pas de rest.

ChristenUnie: ik heb een vraag aan IJsselwind. Waar zeggen we precies ja tegen als we instemmen met dit voorstel?

De heer Hettinga van IJsselwind: Het is makkelijk om te vragen: Ben je voor of tegen? Wij willen voor de zomer een eerste draagvlakpeiling uitvoeren met de contouren van het plan. En met die informatie het plan eventueel bijstellen om vervolgens na de zomer het draagvlak te peilen op basis van het aangepaste plan. Het moet ook breder aangepakt worden. Hoe vloeien de revenuen terug naar de omgeving?

BewustZW: Wat gaat het college nu doen? Komt er een aangepast voorstel of wordt het huidige voorstel gehandhaafd?

College: Vooralsnog ga ik het voorstel niet aanpassen.

De voorzitter peilt bij de Forumleden of dit onderwerp voldoende is besproken voor behandeling in de gemeenteraad. De conclusie is dat het onvoldoende besproken is. De voorzitter schorst de vergadering.

Bijlagen

Advies

Onvoldoende besproken. Nogmaals in oordeelsvormende forumvergadering bespreken

Richting geven aan nieuw VVE-beleid vanaf 2017 (11-04-2016)

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Adviserend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A.IJ. Pepers
Griffier
H.M.A.A. van Vliet
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijG.J.H. Pelgrim
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnieA. van Dijken
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

Voorzitter: opent de vergadering. Hij stelt voor dat iedereen in de eerste ronde drie minuten de gelegenheid krijgt om het fractiestandpunt toe te lichten over de zes voorgelegde dilemma’s. Daarna is er ruimte voor discussie. Met de resultaten hiervan zal het college het beleid omtrent de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) nader vorm geven. Hij zal zelf namens zijn fractie het woord voeren, zoals in het presidium is afgesproken.

D66: Alle kinderen zouden moeten meedoen aan de VVE en wel gemixt. De speel- en educatieplekken moeten vooral gesitueerd worden nabij de doelgroep. Zo nodig moet ook de ouderparticipatie worden bevorderd. De financiële drempel moet vooral voor de doelgroep laag worden gehouden, maar het hoeft niet gratis. Ouders met hoge inkomens mogen meer betalen. De middengroep moet echter niet uit het oog worden verloren. De VVE is een eerste stap om mensen uit hun isolement te halen. Tenslotte pleit de fractie voor aandacht voor een “warme” overdracht van de VVE naar de basisschool.

PvdA: De fractie is voor een brede ontwikkeling, dus niet alleen taal, maar ook sociaal-emotionele ontwikkeling is van belang. Zij pleit voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. Meer dan de locatie is een goede samenwerking met de scholen van belang. Ook hecht de fractie aan het betrekken van ouders bij de VVE. De financiële drempel moet zeker voor de doelgroep laag zijn; voor de overige groepen moet de VVE zo toegankelijk mogelijk zijn. Of er extra middelen moeten worden toegevoegd aan het door het rijk verstrekte budget, moet worden afgewogen in het kader van de voorjaarsnota (VJN).

VVD: Pleit voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. Een directe lijn met de scholen is belangrijker dan de afstand tot huis. Overigens vindt de fractie de vrije keuze van ouders ten aanzien van de locatie van belang. Ouderparticipatie is van belang, maar vooral een verantwoordelijkheid van de ouders. Een financiële bijdrage is logisch; dat moet de algemene regel zijn, waarop uitzonderingen gemaakt kunnen worden. De VVE moet worden uitgevoerd binnen de daarvoor door het rijk beschikbaar gestelde middelen. Als dat niet kan moet een bredere afweging plaatsvinden bij de behandeling van de VJN.

SP: Onderwijs is meer dan het klaarstomen voor een baan. Het gaat om een bredere vorming. De VVE is toegesneden op taalachterstand. Dit zou breder moeten. De fractie is voor een mix van doelgroep en niet-doelgroep kinderen. De VVE moet gespreid over de gemeente plaatsvinden. Ouders moeten worden betrokken. Het is niet per se zo dat niet-doelgroep kinderen wel een financiële bijdrage kunnen leveren en niet-doelgroep kinderen niet. De fractie pleit ervoor de financiële bijdragen laag te houden. Desnoods moet de gemeente er geld bij leggen.

Christen Unie: De fractie hecht prioriteit aan de ouders; daar begint het mee. Zij pleit voor een mix. Evenals de VVD wil de fractie geen gedwongen keuze voor een locatie. De rijksbijdrage moet leidend zijn. Als er uit gemeentelijke middelen moet worden bijgepast, dan hoort dat in de afwegingen bij de VJN thuis.

D66: Ter voorkoming van misverstanden: de fractie wil de keuze niet dwingend opleggen, maar de beperkte middelen inzetten op plaatsen waar de meeste doelgroepkinderen wonen.

CDA: De fractie meent dat de VVE criteria breed moeten worden opgevat, ook al kost dat extra geld. Omdat kinderen ook veel van elkaar opsteken moet er gekozen worden voor een mix. De locatiekeuze is vrij. Ouderparticipatie is vanzelfsprekend nodig. Daarvoor kan ook verbinding worden gelegd met het sociaal domein; het hoeft niet allemaal uit het budget van VVE te worden betaald. Er mag een bijdrage worden gevraagd; het is een utopie te denken dat deze geheel inkomensafhankelijk kan zijn. De gemeente zal ook uit eigen middelen moeten bijleggen. Op welke wijze zijn bevolkingskrimp en de komst van asielzoekers van invloed op de financiën?

GroenLinks: Er is een overlap met het sociaal werk. Daarvan moet gebruik gemaakt worden. De VVE moet breed en gemixt zijn. Ouderbetrokkenheid is van belang en ook de vrije locatiekeuze. Op dit moment legt de gemeente al geld bij de rijksuitkering. Als dit meer moet worden is een afweging bij de VJN nodig.

Stadspartij: VVE moet zich niet beperken tot taalachterstand; groepen moeten gemixt. Vrije locatiekeuze is belangrijk. Ouderparticipatie is gewenst, maar er moet wel aandacht zijn voor de éénoudergezinnen: de druk op die ouder mag niet te groot worden. De eigen bijdrage moet zo mogelijk naar draagkracht. In principe moet de VVE worden gefinancierd uit de rijksbijdrage.

Burgerbelang: Niet alleen taalachterstand en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn van belang, maar ook cognitieve en motorische problemen. Een mix zorgt voor een versterking van het kind op diverse gebieden. Inzetten op wijken met de meeste doelgroepen, maar wel een vrije locatiekeuze bieden. Leer- en werkmateriaal moeten aansluiten op de thuissituatie. Een financiële bijdrage is mogelijk, maar de minimaal draagkrachtigen moeten worden ontzien; het kind mag niet de dupe worden. Als de ambities dat vergen is een bijdrage uit gemeentelijke kas mogelijk. Er moet in kinderen worden geïnvesteerd. Dat werpt later zijn vruchten af. Daarbij moet zoveel mogelijk synergie worden gezocht, zoals samenwerking met de bibliotheek. Een goede overdracht van VVE naar basisschool is noodzakelijk.

VVD: Het is goed dat vooral naar het kind gekeken wordt.

D66: Is het geen idee om VVE vooral te situeren op de basisscholen?

College: Het is opvallend dat iedereen kiest voor een brede doelgroep. Dat kan niet binnen de rijksmiddelen. De gemeente doet er nu al geld bij. Spreiding en een mix van doelgroepen kost ook geld. Er is dus spanning. Wat zijn voor de fracties de hoogste prioriteiten, wat weegt het zwaarst? Er is al ouderbetrokkenheid; het gaat echter om een stap verder: scholing aan ouders, zodat zij meedoen in de arbeidsmarkt of taalachterstand inlopen. Daar kan breder naar gekeken worden; het hoeft niet uit het VVE budget te worden betaald. Het gaat om het stimuleren vanuit andere oogpunten.

Christen Unie: De doelgroep weegt het zwaarst en aandacht voor de ouders. Omdat het een overlappende problematiek betreft moet het in een breder perspectief worden geplaatst.

CDA: De drempel voor de doelgroep (en iets breder) moet zo laag mogelijk zijn. Kinderen moeten in zicht blijven.

D66: De doelgroep staat voorop, maar niet alleen taalachterstand is van belang. De VVE moet geconcentreerd worden op plaatsen waar de vraag het grootst is. Andere budgetten kunnen ook worden aangewend voor ouderparticipatie.

GroenLinks: Er wordt nu al voor 112 kinderen gefinancierd. Gekeken moet worden in hoeverre andere budgetten kunnen worden aangewend, zoals de kinderopvangtoeslag, waardoor de financiële drempel laag kan worden gehouden.

PvdA: Pleit voor beter inzicht in de kosten per locatie en de effectiviteit van de VVE.

VVD: In het licht van beperkte financiële middelen gaat de voorkeur primair uit naar de doelgroepkinderen. Creatief moet worden gekeken naar de mogelijkheden tot een mix. Bewaar het goede en wees creatief als het gaat om het aanspreken van andere kanalen en budgetten. Alleen als dat echt noodzakelijk blijkt, aandacht aan ouders besteden.

College: Ter voorkoming van misverstanden: VVE-thuis is geen individuele begeleiding thuis. Het gaat om een groepsgewijze instructie van ouders, zodat zij thuis kunnen voortborduren op de VVE.

SP: Als de VVE opnieuw wordt ingericht zal dat geld kosten. Dat heeft de fractie ervoor over.

Stadspartij: Prioriteit heeft de brede doelgroep en de mix. Daarnaast ook de laagdrempeligheid van de voorziening. De locatie is van minder belang.

GroenLinks: Heeft het college zicht op het aantal kinderen?

PvdA: Kan het college meer inzicht geven in de bereikte resultaten? Is er grote uitval?

D66: Vorig jaar heeft de onderwijsinspectie een niet zo gunstig rapport uitgebracht. Dat is de reden van de motie die de fractie vorig jaar heeft ingediend.

College: Er is al een wachtlijst van 38 kinderen. Dat wordt in de loop van 2016 praktisch opgelost. De doelgroep is nu dus al groter dan waarvoor het rijk middelen beschikbaar stelt. Terecht wordt gevraagd naar de effecten en de trends.

De tweede ronde geeft een beter beeld over de prioriteiten die de fractie willen leggen: namelijk de doelgroep en de lage drempel. Verder moet het college creatief omgaan met de verschillende budgetten.

D66: Vraagt graag ook aandacht voor de “warme” overdracht.

College: gaat het beleid verder uitwerken en komt daarna met een voorstel bij de raad terug. Of dat nog in een volgende adviserende ronde zal zijn of meteen met een voorstel met nog enkele keuzemogelijkheden is nog niet bekend.

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering.

Advies

Advies gegeven er volgt geen verdere behandeling

Hanzehof: "Noodscenario" (11-04-2016)

Datum 11-04-2016 Tijd 19:00 - 20:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.M.M. Ritzerveld
Griffier
T.U. Post
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes
SPM.J. ten Broeke
D66W.M. Voorham
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieA. Oldenkamp
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering.

Mevrouw Van Tiel, directeur van de Hanzehof, leest haar reactie op het aangepaste collegebesluit voor.

De voorzitter vraagt of er verhelderende vragen zijn voor mevrouw Van Tiel.

Burgerbelang: Ik heb hier uw inspraakreactie. Daarachter zitten e-mails van de Verkadefabriek over parkeren. Hoe zit dat?

Mevrouw Van Tiel: Zie het plan van aanpak van ons. Het parkeren moet nader worden onderzocht. De buurt wil graag vergunningparkeren.

PvdA: De Verkadefabriek is een andere situatie dan bij ons in Zutphen.

Mevrouw Van Tiel: Het is geen eenduidige situatie bij de Verkadefabriek. Het is een goed voorbeeld van cultureel ondernemerschap.

GroenLinks: Is betaald parkeren wel aantrekkelijk voor de bezoekers van de Hanzehof?

Mevrouw Van Tiel: Het komt vaker voor bij theaters; mensen vinden dat vaak geen probleem. Het is echter vooral een oplossing voor het financiële probleem.

D66: Kan de kaartverkoop niet een oplossing bieden?

Mevrouw Van Tiel: Dat zit al in het plan, daar hebben we al naar gekeken. Daar halen we al geld mee binnen. Dat ligt echter wel lastig.

De voorzitter geeft, nu er geen vragen meer zijn, het college het woord.

College: Met het bestuur van de Hanzehof hebben wij andere afspraken gemaakt dan hetgeen mevrouw Van Tiel vanavond aangeeft (mevrouw Van Tiel verlaat daarop verontwaardigd de ruimte en er ontstaat een wat rommelige situatie).

VVD: Ik doe een ordevoorstel: graag schorsing van dit overleg.

ChristenUnie: Ik accepteer dat voorstel niet. Ik wil graag verder met dit overleg.

D66: Ook wij willen graag op de inhoud ingaan.

Voorzitter: We kunnen de behandeling opschorten, maar wel doorgaan met vergaderen.

College: Wij willen graag vragen beantwoorden.

D66: Wij willen graag antwoord op alle vragen uit de inspraakreactie. Het valt ons op dat wij in het voorstel aan de raad niet terugzien wat we de vorige keer in het forum besproken hebben.

BewustZW: Wij willen graag nu antwoord van het college.

ChristenUnie: Ik heb vragen over het voorstel; ik wil die graag nu stellen.

College: Het nadere onderzoek was doorgestreept door de raad. Met dat onderzoek zijn we echter al wel bezig. Het gaat nu over het noodscenario.

GroenLinks: U zegt: we gaan samen optrekken met de Hanzehof. Waarom is er de afgelopen tijd dan geen contact geweest met de Hanzehof?

College: Er is wel contact geweest.

ChristenUnie: Laten we duidelijk zijn: men is niet on speaking terms met elkaar. Hoe komen we wel weer in gesprek met elkaar? Er moet nu wel iets gebeuren. Veel hangt met elkaar samen. Het is nodig dat beide partijen zich daar bewust van zijn.

GroenLinks: Nog even over het parkeren: waar ligt nu de bal?

ChristenUnie: Er is nu een onzekerheid: het parkeren is uit het voorstel geschrapt.

GroenLinks: De gemeente is altijd erg duidelijk geweest daarover. De Hanzehof is halsstarrig.

ChristenUnie: Het forum heeft gezegd: dat moeten we onderzoeken. Wij hebben zorgen over het proces.

PvdA: We moeten door, in gesprek met elkaar. Over het parkeren zie ik nu een overtuigende argumentatie. Laten we ons niet gek maken door die € 50.000,- voor het parkeren.

VVD: Het proces moet op de juiste manier gebeuren; goede communicatie is daarbij belangrijk. Wij vinden de argumenten voor het niet-parkeren zwak.

College: Wij zijn on speaking terms met de Hanzehof, maar er zijn wat problemen ontstaan. Ik heb de voorzitter van de Hanzehof daarover gebeld. Dat was een goed gesprek. Ik begrijp dat er een gat zit in de begroting van de Hanzehof. We hebben afgesproken dat gemeente en Hanzehof samen een duurzame begroting gaan opzetten na het raadsbesluit over het noodscenario. Wij zijn nu met andere schouwburgen in gesprek over oplossingen die we hier kunnen toepassen.

ChristenUnie: Maar die € 50.000,- is er nog steeds.

College: Dat bedrag kan opgeheven worden op een andere manier. Dat komt nog aan bod.

SP: De Hanzehof ziet het betaald parkeren als enige optie om de exploitatie sluitend te krijgen. Waarom dat deel eruit halen en bij de Hanzehof neerleggen?

Burgerbelang: Laten we niet blijven hangen in het parkeren. Er lijkt een doorbraak. Laten we doorgaan met dit proces.

D66: Ik deel de zorgen van de SP. Sinds december 2015 is er niets in de situatie veranderd. Er lag een duidelijke opdracht van het forum aan de wethouder. Ik vind de uitleg van de wethouder over het vervolg te mager.

BewustZW: Ik deel ook de zorgen van de SP. We moeten nu aan de slag, nu besluiten. We herhalen de discussie van december 2015.

ChristenUnie: Het moet niet alleen gaan over die € 50.000,-, maar over een duurzame exploitatie van de Hanzehof.

College: De tekorten zijn nu niet aan de orde, maar eerst over enige tijd. Ik wil graag nu stappen zetten naar een duurzame exploitatie. Daarbij wil ik ook graag de raad betrekken. Het presidium wilde graag een noodscenario. Ondertussen werken we aan een plan voor de toekomst van de Hanzehof.

GroenLinks: Mevrouw Van Tiel geeft aan dat de raad nu niet met dit voorstel moet instemmen. Daar klopt iets niet.

BewustZW: We moeten nu geen beslissing nemen.

PvdA: Het dak van de Hanzehof lekt, dus er moet wel iets gebeuren nu. Laten we een besluit nemen en zo een signaal afgeven: we gaan de Hanzehof niet sluiten, een werkgroep gaat gauw aan de slag en komt met conclusies.

VVD: Wij zijn het eens met de PvdA. Nu door met het proces en daarbij aandacht voor goede communicatie.

ChristenUnie: Wij zijn het eens met de VVD. Laten we over punt 1 en 2 van het voorstel besluiten. Over punt 3 hoeven we geen besluit te nemen. Punt 4 is niet aan de raad, dat mag weg. Ik heb een voorstel voor een ander punt 4: laten we een gezamenlijk voorstel van Hanzehof en gemeente formuleren.

CDA: Wij zijn het eens met de ChristenUnie. Punt 4 is paradoxaal.

Stadspartij: Wij vinden dat de ChristenUnie een goed voorstel heeft gedaan.

College: De 1%-regeling heeft de raad zelf vastgesteld. Die kunnen we dus niet zomaar schrappen. Ook de OZB is een wettelijke regeling, daar kunnen we ook niet veel aan doen. Ik wil samen met de Hanzehof werken aan een goede oplossing.

GroenLinks: Ik wil graag nog even met mijn fractie het voorstel van de ChristenUnie bespreken.

College: Ik wil dit wel graag in de raad hebben vanavond.

ChristenUnie: Laten we het beperken tot een besluit over de punten 1 en 2.

GroenLinks: Dat vind ik prima.

Voorzitter: Is iedereen het daarmee eens?

BewustZW: Op welke termijn bespreken we dit onderwerp weer in het forum? Kan dat snel?

College: Prima, maar er zijn wel twee partijen nodig. Als het lukt, kom ik voor de zomer bij u terug. We betrekken daarbij dan de kaders van de raad.

Voorzitter: Het voorstel van de ChristenUnie wordt vanavond voorgelegd aan de raad. Ik sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Presentatie ontwikkelingen en toekomstvisie vliegveld Teuge (11-04-2016)

Datum 11-04-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Shrewsburykamer
Behandeling
Presentatie
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
G.J.H. Pelgrim
Griffier
A. Koster - de Lange
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangH.J.M Verschure
SPE. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.M. Heitling
GroenLinks
StadspartijJ. Boersbroek
VVDH.M.J. Siebelink
CDAG.H. Brunsveld
ChristenUnieR.A. Klein Bennink
BewustZW
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Mevrouw De Groot geeft vanavond een presentatie aan de forumleden over de toekomstvisie van vliegveld Teuge. Na de presentatie kunnen de forumleden vragen stellen. Eerst geeft de voorzitter het woord aan het college.

Het College is ruim een maand geleden geïnformeerd over de toekomstvisie en heeft het presidium gevraagd om de raad via een forumbijeenkomst te informeren. De gemeente Zutphen is aandeelhouder (samen met de gemeenten Apeldoorn, Deventer en Voorst) en heeft al ruim 80 jaar een samenwerkingsverband met Teuge.

Mevrouw M.H. de Groot (directeur vliegveld Teuge) geeft een inleiding op de presentatie. Zij is de laatste maanden bij de 4 aandeelhouders geweest om informatie te geven over Teuge. De aanleiding voor de presentatie is dat het komend jaar een luchthavenbesluit moet worden genomen door de provincie Gelderland. De presentatie (bijlage) geeft inzicht in de ambities en de te ontwikkelen toekomstvisie van Teuge. Uiteindelijk moet de visie leiden tot het nemen van een nieuw luchthavenbesluit in 2016 door de provincie Gelderland.

De voorzitter geeft de forumleden de gelegenheid tot het stellen van vragen.

D66: Hoe ziet het luchthavenbesluit eruit en hoe beïnvloedt deze het businessplan?

De Groot: We hebben de provincie gevraagd om een één op één omzetting van het luchthavenbesluit. Dat betekent dat we niet meer en niet minder milieuruimte willen. Uiteraard moet de provincie hierover een besluit nemen. We hebben bovendien aangeboden om de hinder-beperkende maatregelen te implementeren om te zorgen dat we de overlast zoveel mogelijk beperken. Overigens zijn de ‘milieuruimte’ en de ‘marktvraag’ twee verschillende aspecten. Het businessplan is meer van de markt.

PvdA: Gaat het wel goed met Teuge?

De Groot:In mei 2016 presenteren we de jaarcijfers over 2015 en leggen we verantwoording af aan de aandeelhouders. Het gaat goed, waarbij het inperken van hinder wel een uitdaging is. Financieel gezien hebben we een moeilijke periode achter de rug. In 2018 verwachten we zwarte cijfers. We zien ook kansen in de verbinding met vliegveld Lelystad.

PvdA: Dus rode cijfers?

De Groot: In mei wordt dit zichtbaar.

D66 vraagt het college om de cijfers bekend te maken.

College: We zullen de cijfers eerst in het college bespreken en daarna doorsluizen naar de raad.

VVD ziet grote kansen in relatie met Cleantech en vraagt of de presentatie op de website kan worden geplaatst.

Voorzitter: De presentatie wordt samen met het verslag op de website geplaatst.

VVD: We zijn benieuwd naar de financiële risico’s.

De Groot: Ten opzichte van 2014 is het aantal vluchten met 25% afgenomen. Dit betekent echter geen omzetdaling van 25%. Sommige nieuwe ontwikkelingen kosten tijd. Maar er is vertrouwen.

Burgerbelang: Zutphen heeft een minderheidsbelang. Hoe gaat de gemeente Apeldoorn (54% aandeelhouder) ermee om?

De Groot: Het is lastig om te zeggen hoe de gemeente Apeldoorn erover denkt.

College: We moeten deze vraag aan Apeldoorn stellen. Zutphen is samen met Voorst klein aandeelhouder. Als aandeelhouder volgen we de visie van vliegveld Teuge.

Burgerbelang: Als we uitvoerig overleg hebben, dan kennen we de visie van Apeldoorn toch wel?

College: Apeldoorn heeft arrangementen bijvoorbeeld met Het Loo. Apeldoorn ziet het als een economisch verhaal. Vooralsnog wordt alles voor 100% door de aandeelhouders ondersteund.

SP: Dank voor de presentatie. Geen vragen.

ChristenUnie: Hoeveel landingsbanen zijn er?

De Groot: Er is één landingsbaan van 1200 meter en een zweefvliegstrip. De windrichting bepaalt mede de aanvliegroute. Vliegers moeten zich houden aan procedures waarin bijvoorbeeld ook de aanvlieghoogte is geregeld.

CDA: Wanneer kunnen we het eerste elektrische vliegtuig op Teuge verwachten?

De Groot: De inspectie moet het nog goedkeuren. We proberen het de komende 2 jaar te regelen.

Stadspartij: We zijn sinds 80 jaar aandeelhouder zonder economische binding. Hoe kunnen we die binding veranderen? Denk ook aan Cleantech.

De Groot: We hebben hierover gesproken. Op het gebied van toerisme zijn er mogelijkheden. Apeldoorn wil dit ook.

Stadspartij: Ik bedoel niet zozeer toerisme, maar economische kansen.

De Groot: Deze zijn er zeker op het gebied van innovatie.

D66: Klopt mijn veronderstelling dat elektrische vliegtuigen minder geluid maken en minder vervuilend zijn?

De Groot: Dat klopt.

D66: Niet meer en niet minder. Wat betekent dit in relatie met vliegveld Lelystad?

De Groot: “Niet meer en niet minder” heeft betrekking op de milieuruimte. Overigens is er nog ruimte.

Voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn. Daarna bedankt hij mevrouw De Groot voor de presentatie en sluit de vergadering.

Bijlagen

Advies

Stuk komt (nu) niet voor besluitvorming in de raad

Opdrachten en Begroting decentralisaties Sociaal Domein 2016 (11-04-2016)

Datum 11-04-2016 Tijd 20:00 - 21:00
Zaal
Warnsveldzaal
Behandeling
Oordeelsvormend
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
A. van Dijken
Griffier
D. Kastelein
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangA.IJ. Pepers
SPM.J. ten Broeke
D66C.A. Lammers
PvdAJ. Bloem
GroenLinksM.T.E. Westerik
StadspartijD. Bogerd
VVDA. van Dijk
CDAK.M. Warmoltz
ChristenUnie
BewustZWT. Marks
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

De voorzitter opent de vergadering en het de aanwezigen welkom. Vervolgens leidt hij het onderwerp van vanavond in. Hierna krijgt het college het woord om het voorstel toe te lichten.

Het college geeft aan dat na een jaar na de transitie in het sociale domein duidelijk gebleken is dat de voorkant goed ingericht moet zijn. Hiervoor is meer nodig dan de initieel begrote 5% uitvoeringskosten. Er valt winst te behalen met een goed ingerichte voorkant. Wel is het doel om binnen de 7,5% te blijven. Punt 2 tot en met 4 betreffen het technisch dekken van het voorstel.

GroenLinks wil weten of er al beleid is inzake multiproblematiek zodat men hier niet voortdurend op terug hoeft te komen.

De Stadpartij wil weten of de 7,5% een harde grens is of een inspanningsverplichting.

D66 wil weten of er al meer bekend is over het budget 2015 van Jeugdzorg.

BewustZW wil weten wat het financiële risico van Jeugdzorg is. Kan dit eventueel opgevangen worden binnen de huidige reserves?

De PvdA vindt het onduidelijk wat nu tot de uitvoeringskosten gerekend wordt. Wijkteams leveren bijvoorbeeld ook eerstelijnszorg.

De VVD merkt op dat het van meet af aan duidelijk was dat de 5% een eerste aanname was. Men geeft aan de 7,5% vraag te steunen. Daarnaast wil men weten of de thuisgesprekken nog altijd met twee personen plaatsvinden. Verder noemt men het dekkingsvoorstel reëel.

Burgerbelang wil weten hoe reëel de verhoging is. Is er referentie bij andere gemeenten? Tevens wil men weten hoe de raad vinger aan de pols kan houden bij de doorontwikkeling van het plein. Per februari is het bestuur gewijzigd. Is de raad geïnformeerd? Daarnaast warende aanbevelingen van de heer noppen lastig te vinden in de stukken.

De SP is van mening dat een goed werkende toegang belangrijk is. Wel heft men moeite met een deel van de tekst die nogal stigmatiserend is. Het college heeft aan te geven iets te willen doen voor de groep die aan de onderkant zit en om hen 4 dagdelen iets te laten doen. Komt er een verplichte tegenprestatie bij de bijstand? Wat zijn de extra kosten voor de samenvoeging van het Plein en Delta?

Het CDA is benieuwd naar de verdere voortgang van het proces. Het belangrijkste is dat zoveel mogelijk geld naar de daadwerkelijke zorg gaat.

Het college krijgt het woord ter beantwoording van de vragen.

Men heeft veel steun voor het voorstel gehoord. De 7,5%wordt met dit voorstel in de begroting van 2016 vastgelegd. Ook voor de jaren er na is de 7,5% het doel. 
De raad wordt middels de burap gerapporteerd en niet meer middels een twee maandelijks verslag. Indien van belang worden extra gesprekken met de raad gevoerd. Voor het Plein, dit is een GR, zijn er ook afspraken over de informatiestromen.

Inzake de fusie tussen Plein en Delta volgt er voor de zomer nog een collegevoorstel.

De gemeente houdt geld over op de WMO maar komt op Jeugdzorg in 2015 1 a 2 miljoen te kort. Daar wordt gezocht naar dekking.

De PvdA vraagt wat er over is gebleven op de WMO.

Het college antwoordt dat het gaat om ongeveer 2,5 miljoen euro. Over de groep die aan de onderkant zit geeft het college aan dat hiervoor een miljoen apart is gezet. Over een tegenprestatie is eerder wel gesproken. Het college geeft tevens aan dat in het stuk een ongelukkige woordkeuze is gebruikt.

Bij multiproblematiek zijn de toegangen en aanpak verder door te ontwikkelen. Ook is er aandacht voor dubbelingen in het systeem.

Het verlagen van de algemene oplossingen is geen goed idee. We zijn nog te weinig toegekomen aan het ontwikkelen van algemene oplossingen

De risico’s op de jeugdzorg zijn nog op te vangen middels de reserve WMO. We hopen in 2016 beter uitte komen.

Het college vraagt zich af of de definitie van uitvoeringskosten heel relevant is. In de begroting is vastgelegd wat er onder valt.

De PvdA beschouwd ze wel relevant omdat het gaat om er gestuurd wordt op de 7,5% norm.

Ook de VVD zou graag zien dat er duidelijkheid komt over de uitvoeringskosten.

Het college geeft aan dat de situatie op dit moment door taakverschuivingen onoverzichtelijk is Wat tot de oude taken behoord en wat tot de nieuwe is diffuus. In de komende jaren wordt de materie overzichtelijker.

Inzake het referentiekader geeft het college aan dat dit er nog niet is. Iedere gemeente is nu en jaar bezig en iedereen doet het op zijn eigen manier. Het belangrijkste is dat het hele systeem goed werkt.

Het samenvoegen van Delta en Plein is erg complex. We denken dat het proces goed op de rit staat met voldoende besluitvormingsmomenten

Het benoemen van een bestuur is een collegebevoegdheid.

Het stuk van de heer Noppen is doorgestuurd naar het presidium

De VVD vraagt hoe het zit met de vraaggesprekken.

Het college geeft aan dat de gesprekken op dit moment nog met twee WMO consulenten worden gedaan maar dat dit in de toekomst wordt gedaan met twee expertises.

Het CDA vraagt in hoeverre de opzet voltooid is

Het college denkt dat men nooit uitontwikkeld is maar dat het eerder eenvoudiger moet worden.

De SP is gerustgesteld door de beantwoording.

De VVD denkt dat het goed is als de tegenprestatie nog een keer besproken wordt.

De SP is het daarmee eens.

Het college lijkt dit een goed idee.

De voorzitter concludeert dat het stuk rijp is voor beraad. Op verzoek van het college, met instemming van het forum kan dit dezelfde avond.

Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad

Technisch Blok 11 april 2016 (20:30 - 21:00)

Verslag van de vergadering

Datum 11-04-2016 Tijd 20:30 - 21:00
Zaal
Commissiekamer
Openbaarheid
Openbaar
Voorzitter
M. Jaspers
Griffier
H Nijkamp
Notulist
J Kerkhof
Aanwezig namens Naam
BurgerbelangM.G.S. Siemes en E. van Beek - van Heerde
SPG.J.N. Müller
D66G.I. Timmer
PvdAF.J.G.M. Manders
GroenLinksA.J.A. Putker
StadspartijC.R.L. van Toor
VVDH.B. Demoed
CDAA.R. Nijenhuis
ChristenUnieJ.J. Veenstra
BewustZWA.W. Jansen
Lijst van Vliet

Verslag van de vergadering

1.    Opening

De voorzitter opent de vergadering.

2.    Algemeen spreekrecht

Mevr. Van Oudenallen spreekt in over obstakels en belemmeringen voor rolstoelgebruikers in Zutphen. De inspraakreactie is bijgevoegd als bijlage bij het verslag.

3.    Actieve informatievoorziening

Het college meldt dat de zeven burgemeesters van gemeenten waar dreiging bestond voor sluiting van de rechtbank bij Minister Van der Steur op bezoek zijn geweest. Aan dit overleg namen ook de presidenten van de rechtbanken en de Raad voor de Rechtspraak deel. Het was een vriendelijk gesprek waarin gesproken is over een mogelijke oplossing van de problemen. De Minister heeft de betrokkenen gevraagd of er bereidheid was om mee te denken aan oplossingen om de overbodige vierkante meters bij de rechtbanken te beperken. Deze bereidheid is door iedereen uitgesproken. Verder is afgesproken dat dit alleen mogelijk is in het kader van de evaluatie van de herziening van de rechtbanken in 2018. Door de betrokken gemeenten is aangegeven dat niet alleen zij, maar alle 32 plaatsen probleemeigenaar zijn. De Minister heeft een brief toegezegd en die is ook gekomen. Het college zal deze ter kennisname aan de raad sturen.
Het college meldt tevens op 21 maart 2016 een gesprek te hebben gehad met de directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI). In de Tweede Kamer heeft overleg plaatsgevonden over het openhouden dan wel sluiten van PI’s. De directie heeft gemeld dat Zutphen deze regeerperiode niet in beeld is voor eventuele sluiting.

4.    Aankondiging moties en amendementen

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

5.    Toezeggingenlijsten
5a. Toezeggingenlijst Forum 11 april 2016

Geen opmerkingen.

5b. Toezeggingenlijst Raad 11 april 2016

Geen opmerkingen.

6.    Vermoedelijke hamerstukken

6a. Verordening op de vertrouwenscommissie 2016 gemeente Zutphen (griffienummer 2016-0023)

Geen opmerkingen.
Conclusie: Voldoende besproken, vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6b. Delegatiebesluit gemeente Zutphen 2016 (griffienummer 2016-0039)

BewustZW vindt de redenering dat als er weinig wordt gedelegeerd, er veel besluiten door de raad moeten worden genomen en dat dit leidt tot lange agenda’s een "kulargument". De fractie verzoekt het college het voorstel terug te nemen en de tekst aan te passen en het voorstel niet te agenderen voor besluitvorming vanavond. De fractie kondigt aan tegen het voorstel te zullen stemmen als het op deze manier wordt geagendeerd.
Het college neemt de opmerking mee.
Conclusie: Voldoende besproken, vooralsnog vermoedelijk hamerstuk in de raad.

6c. Extra middelen huishoudelijke hulp (2016-0040)

D66 vindt dat het voorstel duidelijker had gekund en vraagt hoe het verschil in het oude en nieuwe uurtarief kan worden verklaard wordt. D66 constateert een verschil van € 82.500, terwijl er sprake zou zijn van scherp onderhandelen en vraagt waar dit verschil vandaan komt.
Het college meldt dat Buurtzorg een eenmalige bijdrage vraagt van € 50.000.
D66 zegt dat er dan nog een verschil van € 30.000,- overblijft en verzoekt het college daarop terug te komen.
Conclusie: Het stuk komt als bespreekstuk op de agenda van de raad.

7.    Lijst ingekomen stukken Raad 11 april 2016 (griffienummer 2016-00034)

Het college geeft aan dat over stuk C07 (Jaarrekening 2015 en Begroting 2017) in het presidium is afgesproken dat eerst een bespreking in het Forum plaatsvindt. De uitkomsten van deze bespreking worden door het college meegenomen bij het opstellen van een zienswijze op de begroting die wordt voorgelegd aan de raad.

8.    Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 11 april 2016 (griffienummer 2016-0041)

Geen opmerkingen.

9.    Vaststellen forumverslagen

9a. Forumverslag 14-03-2016

Het verslag wordt vastgesteld.

9b. Forumverslag 17-03-1026

Het verslag wordt vastgesteld.

10.    Sluiting.

De voorzitter sluit de vergadering.

Bijlagen

Behandeld in